Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1898

Aangevangen 1 October TUd van ireenwlch H t 63 66 6 i8 B 51 8 14 7 81 7 66 8 30 8 61 9 66 10 04 10 88 1 18 w 6 0 f 8 08 10 11 r 6 0 8 09 10 18 H 6 1 r 8 18 10 86 1 10 6 86 S 40 10 8 88 7 60 8 86 8 48 9 10 10 18 10 84 10 4 11 80 1 44 60 8 4 4 10 i tl 6 80 6 86 6 17 7 88 8 87 10 0 1 84 V t 4 80 8 87 r 47 8 01 e w 4 87 8 84 B4 8 08 f 6 04 8 41 r 10 01 8 14 3 09 4 6 4 S 6 10 8 40 6 6 8 47 7 46 I SO 10 07 10 DEN HAie OOUDl WUitefdleüSt 1897 98 OOUDi KOTTERBAM 11 1 U IS 18 88 1 84 3 48 8 87 11 18 18 88 11 88 18 8 U 4 1 lt 46 11 61 18 88 18 86 1 88 4 16 I K0TTIRD4 M 0 O U D t 9 68 10 1 U B 11 80 U 87 Ulrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA g lO 9 18 9 8 84 10 11 11 18 9 88 9 47 10 18 10 80 11 8 6 61 7J8 8 8 40 8 11 64 18 08 li 47 O SS 7 l0 7 48 8 18 00 BOUDi DEN HAUG oud ZeT iikuiwii Mo rl p ll8 Zoetenne r Z girMtil Voorburg Hig a 7 80 8 80 9 16 88 10 14 11 16 18 18 19 88 1 87 8 48 4 4 6 88 6 84 8 11 7 84 7 8 8 83 8 84 10 10 8 11 SÏU 7 48 8 48 I ï 7 68 8 81 V 8 07 9 08 H iH ge 6 48 7 0 7 48 8 8S 48 10 11 ll 7 IS ii 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 8 U 7 18 7 66 10 08 7 48 8 48 t 1 40 f I Vootb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 S4 7 68 8 61 11 61 8 18 10 81 Z lxgw t 10 88 1 66 4 6 i SO 48 8 07 9 08 1 08 r 8 8 10 88 Zer M 6 17 10 4S 1 08 6 04 8 8 6 8 188 08 9 48 E4 10 44 11 46 1 48 1 10 8 064 16 6 16 6 86 8 S 84 8 04 8 84 10 88 11 6 11 44 Ooodli 8 88 7 48 8 18 8 08 10 1810 64 11 87 18 80 8 17 8 14 4 08 4 88 6 18 6 8 80 7 48 8 88 10 1010 81 U T B B C H T 0 O C D 4 Utreeht 1 88 7 4K 8 49 9 10 lO U 10 88 11 88 1 8 08 8 B8 4 48 1 88 88 7 86 Woerdaa 6 88 8 06 10 88 11 68 4 18 7 18 Oudewater 7 07 6 14 10 48 ir 4 84 e Gouda 7 88 8 97 9 88 9 68 10 59 11 10 18 111 88 8 48 4 87 6 80 8 07 7 89 8 88 Ol D T lCHT 4 7 68 8 11 07 10 1 10 67 li OO 1 6S S SO 8 17 4 88 8 08 11 14 87 11 81 1 46 8 84 9 8 10 61 11 46 1 8 1 18 8 08 8 60 6 8 8 66 8 88 10 17 10 88 1 10 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 89 11 18 11 1 11 10 illSTIKQi U O ü D 17 08 8 10 0 08 10 8 8 88 8 48 8 08 8 IS 10 0 18 11 1M8 8 88 4 4T GOUD i i MSTEHDiM 87 Ml 8 48 10 6T 18 10 4 11 8 16 9 ST 10 80 U 1 18 8 18 9 46 uao 10 17 10 88 11 41 door bet OoDgrea ran Ohio tot lid tbq dea AmerikaaoicheD Senaat gekozeo Ob uitilag ftn deze Terliiezing ia eea belaogr ke OTerwinniog Toor de partji van bet gMonde gelde Omtrent de betet ksoia vao deo atrvjd seiode de eorreBpoodeat vao de i Ti mes c te WeshiDgtoo eergiateren het Tolgeade De heer Haona is ieta meer dan e ti perloouiyke vriend van d m beer Mc Kinley dien liy preaidenl hwH gemaakt Mt zyo verledflu bebbeo wy bier oiei te rekenen ma r by fvaa de eenige man die Ohio aan de ztl verpartg kon ontuemeo Zgn oederUeg zou de benoeming vao eon zilverman t n uevolge hebben gehkd en dit zou waarachyoiyk den heer Foreker den anderen aenator loor Ohio bebbeo gedrefen in bet kamp der ilferpartij waar by reeds ééa voet beërft gezet Ohio zoo dan overgeleverd zgo aan de pnrty faa de frfje aaomuntiog van ziUer Hst is de staat van Mc Kialey en niemand kan zeggen walken invloed d overgang op dezen gehad zon bebbeo De overwinning vao deo beer Hauoa ie een zegepraal voor den gooden standaard en de zwaarste alsg die m langen tyd aan de party vao Oryan is tocgebrnrht c Boe zwaar de atryd ii geweest blgkt oit de gertoge meerderheid van twee stemmen op 144 De tegen ca udidaat der verefoigde democraten en zilverrepohhkeioeu de beer MaKissen borgemeeater van Cle eland verkreeg 71 stemmen Verspreide Berichten OüITSCIILANB Keizer Wilhelm aldaa Sbbryft de correapondent der N llott Ct aan dat blad behoort tot de mensoheo die vroeg opstaan Hg is gewoonlgk al om vgf aur s ochtends het bed ait neemt dan een kond bad oothyt raeos om baU zes en begint dad lük d 3 mi nieterieele rapporten en ataatsstnitken door te lezen die s nachts met de byzondern po t foor het kabinet des Keizers zija bezorgd Om zeven onr aocbteode brengt by eeo kort bezoek aan zyo kinderen en ontvangt vervolgens de beeren van het keizerlgk haia regelt met ben fsertelyke en coremonieele aangelegen beden en kijkt de rekeniogen bd de hoishoudiiig na Hy weet het echter zoo t sobikken dat by in tydeo van politieke beweging reeds om acht uar de minieters en andere hooge raatUIioden ÏD audiëntie ontvangt De Keizer i een flink eter eu gebruikt s ochtends by zyn thee of koffie een duchtige portie eieren eu cötelottea of biefatukjes zoodat by het tot twee our namiddags goed kan uithouden Vóór dieo t d wisselt hy bet werk af met een wandeling of een ritje te paard dat een uur duurt Aan het tweede ontbyt om twee uor dat uit soep vleevch eo groente gebraad en een Koetje bestaat zien de Keiler en de Keizerin dikwyis gaaten by zich maar het eyn toch maaltyden iu eer kleinen kring waartoe men slechts mtgeooodigd wordt by wyze van een hooge ooder cheidiog die af eo toe aan diplomaten kunstenaars geleerden en beroemde o doorlucht ga doortrekkende reizigers te beart valt Na dezen maaltijd legt da Keizer graag zelf bezoeken if van politiekeu of nietpoiitiekeo aard verbindt daaraan een wandeling voor de digestie of een rytoerlj maar is gewoonlyk om vyf uur half zes terug n werkt dan weer tot het diner dat om zeven uor begint en waaraan Isng getnfeld wordt Vervolgens houdt hy zich met zün kiuderen bezig doet wat kamer gynn ttiek eu gaat op gewone dagen ala er geen partyen of feesten zyu we tr aan bet werk om gewoonlyk tot elf of twaalf uur op te blyven op het laats e oogeoblik zich oog bezighoudend raethet e en van couranten eu het maken van potlood aanleekeniogen op een bloknoia Sobryfgeroi van dezen aard ligt ook altyd op zyn beddetafeltje by de band 8 38 8 48 8 49 9 88 9 C8 6 81 8 08 8 11 19 8 16 7 SS 7 89 7 8 IA 7 8S atxtit s so Moordnoht KleuwerVBil CiMUe Bttlecdui 7 Kottwdun OipaUe Hlmiw rk tk Uoardiwht ua 9 80 8 18 8 88 4 48 4 88 8 84 8 11 8 1J ttmU 6 10 Maw 8 88 iro r leo6 48 8 10 fflnobl 8 03 7 4 8 88 0 aottdk imetardaa O 8t Ziedaar de wyze waarop keiter Wilhem zyo dag pleegt to vepIceVn np u ewone digon vao 1 het jaar waan hr geen parades of oathDlliDgeo Tan gedeoktfekeaeu galadiners of bats ten bove hem op andere wyze iu be lag nemen De Keizerin staat even vroeg op ala haar mas de kinderen mogen een uurtje lan ei io voerpD blyven en voor dez n is het è aroods om flcht uor al bedtyd Een aittondering mag alleen de baby maken die in bet hoiahouden van den Kei er met eten driaken en slapen baar sonvereine willetje mag butviereo eveni oed als het jongste troetelkind io een ge vooa burger s hui al ia er geen kroontje bavsn zyn wi g gebeeldhouwd of opzijaJQtkje geborduurd O Origens staan de Prinaeu onder Htretige tucht eo moeteo ze als Hoheozolle otjes bard L en werken eo exerceeren Bovendien oid n zy erg eenvoudig opgevoed en op bon kerstafel ligt hy lange na niet zulk een keur en over loed van geschenken ala op die van kinderen van real welgestelde bourgeois De Keizerin in een heel goede eo verstandige moeder eo wordt als zoodanig Igemeeo vereerd trouwens het geheele buiaeiijk lefen tan het keizerlyke paar ie voorbeeldig Papa ka tydt bywyleo zyn telgen allerhoogiteigenhaodigt wanneer zyn kroost het al te bont maakt whI nan alle vemtaodige kinderen hierby raag meegedeeld worden die soma zouden gelooveo dat priosjfl bet beter hadden dan zg zonder buikpün te krijgen zooveel keretlrkker oyen konden Hd als ze maar wilden en zoo stout konden yyo als het bon behaagde zonder te moeten vreezen dat een met kroon en ichepter toegeruste papa of en toe bet rietje ter band nam het x igeeU zoooU de Herlynnche volksmond dit laatste overrediogsmiddel van een toorolgen paterfamiliBa negeur zyn kleor noemt De tVarajarskaia Gazeta bevat een seosatiebericbt over een tweegevecht dat dezer dageo moft hebhen plaats gehad tusacheo eeo Pruisisch kolonel der cavalerie priua Z eu deo zoon van een der meest bekeode advocaten van Wartchau Deze Pool M K genaamd was te Berlyn en giog een glas bier drinken io het café Bauer By bet heengaan stootte hy onwillekeorig tegen kolonel prins Z dif zoud r naar de Terootachuldigiog 0 van M K te liiistoreo of ze niet Terataande hem met den koop van zyn sabel een alag op bet hoofd gaf M K buiten zichzoUen door deae belee ifïi g gaf deo kolonel een meesterlykeoorveeg Een ontmoeting werd vastgesteld voor den volgenden dag Ër zouden op tieo nieters afstand twee kogels gewisseld worden De jonge Pool bad nooit een pistool afgeschoten terwyl pribs Z a s een eerste schutter bekend stond Het geluk begunstigde echter de Pool Hy had het eerste schot en zyn kogel trof den prina vlak ie t voorhoofd zoodat by morsdood neerstortte Met behulp van eenige vrienden slaagde M K er io den volgenden dag over de grenzen te komen eu by beiiodt zich uu weer te Warsuhau ËNOELAtïÜ De Figaro € deett mede dat weldra ren lid van het Ëngelscbe Hoogerhuis graaf RoHHlyn te Looden zal optreden als acteur Door zyu moeder lady Fitzroj staml lord Itjoss yo af vau Karel II Nog eau tweede affttammeliog van Karel II zoon van lord Lennox Cosmo Gordon die een naknoieling is van een kind uit het MorRaoatiscb haweiyk van Karel II met de hi rtogii van Purtsmootb is te Londen aan bet tooneel verboodeu onder den naam van Cosmo Stuart BINNENLAND 10 89 10 88 10 48 10 49 47 10 18 10 18 6 10 7 61 8J6 l bi 10 18 Ann eeti vry williger ran het reiervekader die itf eeu militaire ziekeuioriohtiug ia of moet worden opgenomen ea den wensch In kennen geeft om Toor eigen rekeoiog elders verpleegd te worden kto tydelyk dan wel giuot verlof worden verleend Bet heeft aan B M da Koningin Wedowe Regentea behaagd hy beslott van 12 dezer DO 24 met ingang vao 15 dezer Io te benoemen tot minister van marine deo gepenBiooerdeo vice admiraal ondcommandant der zeemacht in Nederiandscb OoatIndii jhr J A Ho dl adjudant in baitengawonen dienst van H M de Koningin 2o den minister van oorlog generaalma joor K Elsod eerro te ootbeffeo van betbem tydelyh opgedragen beheer van het Departement van mariue rn t dankbetuiging voor de in deze betrekkiag bewezen dieoiteo Stct Naar het Vad veroeemt is hft wetsoot werp op den leerplicht gereed en zal het eerstdaags aan den Raad van State worden toegetonden De nieuwe muntbiljetteo op rameb papier gedrakt zullen naar wy vernemen in het bfgio der volgende maand worden uitgegeven Hbl Jhr mr J B A J M Verheyen sinds 1883 lid der Ëer te Kamer inspecteur van het lager onderwys in de Ie infpectie is Dinsdag na een korte ongesteldheid Ie Loodop Zsnd overleden De beer Verheyen was vroeger lid der Tweede Kamer Uen bericb gefer an het N v d D io het buitenland seinde gisteren Ik verueem nit de beste bron dat alle gezsntec een acfaiyven vanwege de B M de KoniogÏD ontvangen waarin hoo Terzocbt werd aan de boven kennis te geven dat B M geen vreemde vordten wenacht te ootTangen De kroniogaplecbtigheid zal even eenvoudig ayn als die van wylen Knniug Willem in Naar wy vernemen zal bek plan om bijgelegenheid der lohutdiiring van H M ersierde vaartuigen naar Amsterdam te zenden u t plaatsen by de binnenvaart betrokken verwezenlijkt worden Een eooegzaam aantslgemeenten heeft zich verbonden tot mddererking Hbl De minister van Binnenlandncbe Zaken heelt aan de Gedep Saten xjjn verlangen kenboar gemaakt voortaan in d provinciale jaarverslagen opgenomea te zien eeo overzicht van den stand vao de schulden der gemeenten en van de loriobtingen door b iar beheerd alsmede een opgaaf van de schulden aaogegaau by wyze van annuïteit Op zeer plechtige wyze is te Roermond het stoffelyk uverschot van mevr Cnypers geboren Alberdingk Thym iu het familiegraf bygezet Het lijk werd aan het sierthuia afgehaald door ef ti groot aantal geettelyken in wit koorkleed en met brandende waakaarceo in de band Ook de weesjos ens begeleidden den stoet waarin behalve dr P J B Cuypers en djena zoon jhr Victor de Stoers en jhr r Riernxdyk vele autoriteiten nit Roermond en elders plaats naraeo D Mis van Reqoiem werd io de Cathedraal opi edragen door de deken Corteu üemeng de Berichten Uit een doLer dagen gepubliceerd statistiek overzicht van den importbaudel in Neder and van tabak over 1897 blykt dat da vooruitgang i o het afgeloopf n jaar weder zeer aanzienlyk is geweest De eerste band kon over dit jaar wyzen op een totaal omzet van 51 milHoen tegen ongeveer 41 millioeo iu 1896 Als gewoonlijk staat de Snmatra tabak bovenaan met 13 millioen dan volgt Java met 13 millioeu het hoogste cyfer na 1879 ABatardamO Su Oonda 7 88 De Borneo tabak voor j nit Britsch voor i nit Nederlandkch Bomao bracht f2 282 000 op tegen f 1 981 000 ten vorige jare Verder is er oog tabak aangeroerd oit Meoado eo de Molekken nit Mexico uit Maailla uit Griekenland en Torkye nit N Amerika enz Het volgeode schrijft I ter Gouw iu De Oude Tyd Op eeo dorp in een der Zuidelyke Provinciëo zag mea io 1825 twee nitbaugbordeo Een bier van htng by een pruikeomaker waarop Abaalon geschilderd wat zooals hij met zy weelderii hiiar in de takken van een boom verward raakte waar by zyn paard doorreode en hy het kind va i da rekeuing werd Daaronder stood Zoo moeteo ze varen die geen pruiken dragen Een eindje verder tas men by can baarsnyder een drenk ling op het hord geschilderd Eeo Newfunndlaodttche hond echoot toe beet in i mans pruik eo zwom ar mee naar den wal zoodat de man verdronk terwyl zyn pruik werd gered Hieronder atond Zoo moeten ie varen die proiken dragen c Verscheidene bekende Fransohe rgdera waaronder BourrilloD Morin Pielte Boolet eot moeten de wielersport eenigan tyd verwiiralen tegen deo militairen dienstplicht Uit Oroningeo wordt aan de Veendammer Ct c gemeld Op sportiiebied ie dezer dagen in een veel bezocht koffihoii hier ter stede iet zeldzaams vertoond Het gold nl een biljartwadstryd toarcben twee jonge fabrikanten de beeren C eu V 3 vurige aportlai die gel oven we op gebied van biljart matchea nu bet record wel znjleu hebben geslagen D heer C voelde zieh nl zooveel sterker dan zyn tegenparty dat bij deze oitdaagda tot eeo match van 100 partyen Elke party zoo bestaan uit 100 punten op welk aantal de heer G zijn tegenpartij nog 10 voorgaf ver toor de heer C dan betaalde hy r H f 1000 terwjjl deze voor elke verloren party slecbts f 10 had te dokken Als C dus van de 100 partyen één enkeleverloor eo 99 won kwam hem dit nog juistop f 10 te staan Dan de godin Fortonalachltedeo moedigen kampioen niet toe na 28 partijente hebben gespeeld verloor hy er reeds twee dos f2000 verloreii En te treurige afloop vao deo met zooveel moed aaniievangen reuzena ryd zal zyn naar wordt bericht dat de beer C voor een civiel sjmmetje de verplichting om de 100 partyen af te spelen lal tracht n af ta koopeo Omtrent deo moord Ie Leur N Br meldt meo ona nader Uedeunaeht zyn door de politie verschillende oB poriogeu gedaan waarna 2 peraoneo gearresteerd zyn nm F nit Leur een zoon au de kennissen waar het mreisje zou gaan kaart spelen en waar zy dikwgta verbleef eo v d W een jonge boereoknecht oit het aaburig Beek met wieo het meisje verkeeriog heeft gehad lo bet afgeloopen jaar Hedennacht is bet lijk uit het doodenboiaje vervoerd naar politie o8t te Lear waar hedenmiddag de gerechtelyke eohenwiDg plaats bad Gisteren hield de recherche te Rotterdam drie kapiteioi ven goed eren bootj e8 aan die weffeoa overtredingen van het scheepvaart reglement op de Goowe veroordeeld zyn tot geldboeteo vao f 10 tot f 15 eobsidiair 5 to 7 dageo hechtenis In het algemeen Politie blad van dit jaar was bon aanhouding verzocht Door de boeten te betalen voorkwamen zy gevaogenisstraf 10 84 10 64 07 10 08 0 88 i 9 88 9 49 10 84 4 48 6 19 t 48 Men leest io het Bat Nb d Een gonsieling der fortoio ii de Ie lattenaot der infanterie Rojrch vaa Dagtereo die kort geledeo zoo wonderdadig aan den dood ontsnapte Want het was in Straat Banka niet de een te maal dat by ali ware het aan den rand van het graf stood in zyn officieradieost alleen reeds is by driemaal even wooderbaarlyk gespaard gebleren Men oor deele Tydeos zyo plaatsing op itjeh rustte luitenant Ruyfich van Dngteren met een collega op de borstwering van eea der posteo Ren vgandelyke kogel gaat tosaohen beiden door langs den slaap van den b er R v D neemt eenige haartjes achter bet oor mede eo verdwynt Ëeo andermaal zit de Initeoaot in een bokje opigoboreao eveneene op een der posten in Atjeb te werken Onverwachts kwam een Atjehiche graoaat naar bionen vliegen de luitenant heeft nog net den tyd naar buiten te gaan eo feea oogenblik later viodt hij zyo stoel en schryftafet ano itukkeD geslagen Het derde geval doet voor bovenstaande niet onder Luitenant Roy ich van Dugteren was op marseh toen een kogel door zyn helmboed vloog zyo weg nemend langs bet hoofd en hem eeo weinig haar armer makend Aardbeving op Atnboina Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteoksniog van gisteren Op Amboina beeft eeo aardbevingiplaat gehad £ r zyn tweehonderd doodeo eogewoudeo De stad is soo goed als verwoest Later ontvingen wy de mededeeling dat gisteren bg het departement vao kolooien is ontvangen betj volgende ran gisteren gedagteekeode telegram van den gouverneur generaal van NederlandsehIndië Zes Januari is de hoofdplaats Amboioa doM aardbeving geheel verwoest Vyltig persooeo dood waaronder tien militairen tweehooderd personen verwond De oamen van dooden en gewonden zyn io dat telegram niet opgegeven Ëen telegram van overste Bylereldt den militairen commandant te Amboina gisteren oit Makassar verzonden loidt Officieren Ambon eo familie oogede rd ook die van bet stoomschip Arend c N R Ct STADSNIEUWS GOUDA 13 Januari 1898 £ r bestond bij de politie alhier langen tyd ermoeden dat eeo koopman in Cbina sappeleo sommige kooplieden bedroog voornamelyk met het teruggeven van geld wanneer een kooper f 1 of f 2 50 in betaling g f betaalt by M t het kkuiiate wiaael eld terug legt het teruggegeven geld op syo eigen hand Iaat dit den kooper zieo en weet op eeu behendige wijze by bet overgeven daarvan eenig geld achter te houden De hoofdagent J Bosman alhier speciaal daaraan zyn aandacht wydende snapte dien China sappelen koopman bedeo morgeo op de Markt alhier juist op het oogenblik dat hy van een kooper da f 2 50 io betaliog had gegeven op behendige wyze 75 oeot achter hield Toea de koopman bemerkte dat de man ren het gerecht den kooper ondervroegi kwam hy voorgeveode dat die kooper drie kwartjes had lateo vallen met het geld aandragen loorwendeode dat de kooper deze bad lateo vallen maar d t voorwendsel kon niet opgaan daar da politieman bet zeer goed bad waargenomen Dat meo mat deze kooplieden op ryn hoede moet zyn zal men oit het hovenataanda begrypen Zy hebbeo ook nog een andere manier vau bedriegen zy vra gen aao niets k vaadvermoodeode koopers meestal kiezi O zy boeren uit of zy eeu ryksdaalder kaoneo wisselen by 1 et teruggaven van het wisselgeld houden zy op df zelfde ma nier eenig pld achter Met npreekt van zelf dat deze bedrieger naar bet hareitu werd gebracht eo voor 0 d vao de Markt wordt geweerd Zoo II tea slotte de bedrieger bedrogen wy zoudeo den koopers aauradeo van elk geval terttood aao de politie keooia te geven Gisterenavond trad de beer Mr P H de Kantor alhier op io eene openbare vergadering van het Alg NederlandHch Werklieden verbond Desa vergadering was slecbt bezocht waarscbijalyk wel een gevolg van de leaiog van dr C H vao Rbyn in de zaal cEnnstmin Sp eker nebandelde het onderwerp Leerplicht Volgens spr moet laerpücht door dit ministerie worden iagevoerd nisttegeustaande de tegenstand die men zal ondervinden vao de anti revolutionairen eo katHoliekeo want reeds nn wordt io de Twe de Kamer er tegeo f eagaard terwyl het vf4tiontwerp niet eeos nog is iogedend Leerplicht moet er komeo maar by leerplicht moet ook herhaliogsoDderwys taveos worden gegeren aodera geeft het oiate Nog oolaogs beeft men kunnen zien op een kaart dat io verschillende plaatsen nog eeo massa loteliogeo zys die oaoweiyks kannen leseo ea bgna niet schrijvei in Tilborg wat dit 37pCt De Staat mag het oiet langer toelateo dat onae Holl Jongens ée eerste beginseleo op en zekere leeftijd niet meer kennen dat komt alleen ran het betrekkf lyk scboolooderwys Oe Leerplicht moet zachtjes aan iageroerd jvotden men moak niet dadtlyk baginnao met da onders te straffen door overreding komt men Teel verder maar het herhalings onderwys moet tevens ook vakooderwyi zyo ea roor ieder gedeelte des lands datgene omratten wat daar noodig ia Ook moet men de vacanties alleen Uien afhangen van p aats yke toestaodeo Io Hilversom b hebben de kioderen de zomervacaotie hy deo pluk der aardbeien omdat dao toch de B hooi aiet bezocht wordt Spr ooemt het een gelukkig teekeo dat hy hier was uitgenoodigd om over leerplicht te sprekeo lo eeu vergadering van het Werklieden verbond dit was een bewya dat ook de werklieden gaan waardeeren dat leerpliebteeo eisch dea tyds m en dringend noodzakelyk moet worden iagevoerd Van de gelegenheid tot het doen vao vragen aan spreker maakte de heer C J C Hoogeodyk gebruik die oiet had gedacbti dat spr op zulke zachte wyze de leerplicht wilde gaan toepa seo Zach e heetueealera makeo stinkende wonden zegt spr daarom met kracht zoodra de leerplicht is ingevoerd bar r toegepast vooral io Brabant ia dit zeer uoodig omdat daar de neutrale scholen slecht bezoctit worden De hfer de Kaoter diende vbu repliek eo zeide den heer Hoogeudyk dat dit voor hel eerst was van zijo leven dat by vao zachttiandigheid werd beschuldigd ik voor miJ b n er zeer vao oVertuigJ indieu m n onmiddelyk met hardheid begint afl leerplicht niets o da zal komf o Langs geleidelyxpu weg moet Iperplicht worden ingevoerd en ik huop dat dit spoedig moge plaats hetiboo De Voorzitter der Werklieden Vereeuiging bedankte spreker voor bet geaprokeue waarna de vergaderiog werd geslo eo Alpkn a i Rijn Sedert giBterochteod 8 our IS op beral vao Borg en Wetb bet we kaan de atoomhriqnettenfabriek Ur firma C Nagtegaal Zo alhier ge taakt Voor de latryke arbeider die daardoor lo d u wmter zonder werk zyn geraakt i hut zfler zfker een treori e zaak Waren de bezwjireu tsgen eene dargelyke fabriek met hrandijuvaar door de omliggende laodbouweri tydjg geopperd seer zeker zuu de vergoiioiDg op die giaats oiet verleend zyo eo de fabriek ergens anders zyn verrezen Op de vergadering van 10 Jao in door bei wielerwedsiryd comité besloten io de eente helft der maand Mei twee wodstryden te hou den één op korte en één op de laoge baao De vergadering aldaar belegd vanwege de Leidxcbe afileeling vao het Weikliedeuveibond kan ala zeer goed geslaagd beschouwd worden De Nutszaal Kon al die rpgekomeoen waarrao het grootste getal uit arbeiders heitood niet bevatten Na ecn kort inleidend woord vao deo heer J Mussert secretarie van de d afdoeliog Leiden voerden het woord de heeren C U Kouw uit Leideo en D de Klerk iid der Tweede Kamer fa bet sluiten der openbare vergadering werJ eene buishoudeiykegehoudeo waarin vele werk iedenjzich lieten ioschryveo voor het lidmaatschap zoodat nu ook bier eene afdeeliug van bet Alg Ned Werkliedenverbond ii opgericht aöG Staats loterij 60 KlaBie Tra king van Donderdag 13 Jannan No 4178 4SS7 en 18367 leiler 1000 No U381 17842 on 1 171 ioder 400 Ko S9S1 en 1864 ieder 800 No 8687 10574 14888 15174 BK 1 19400 iodor 100 Prgzen an 70 18 8762 4837 7012 8998 128 S 1E398 18046 344 SB38 48411 712t 9783 13037 15493 18386 400 8846 4868 7233 9822 1340 15486 16858 673 8985 870 7868 9S69 13400 15637 18483 7 0 8019 4948 7800 5 18668 16 21 18490 S2 3047 4t78 7318 10066 13806 16938 11008 878 3094 5031 7825 10299 13618 16090 19841 9 9 3389 5091 7889 10442 13677 16100 19968 1148 3354 5433 7484 10506 13678 16126 20024 1180 8392 466 7686 10678 18856 16859 20079 1283 3508 8616 7660 11446 18969 16517 20891 1380 3675 5681 7791 11458 14063 16976 S02J8 1884 3705 8104 8026 11841 14100 170 6 80844 1830 38i3 I11 6 8265 11865 14316 U062 30361 1848 4011 135 8298 11994 14444 171S3 20460 1883 404S 6210 SSi 12181 14620 17188 20660 1943 4448 6212 8438 12218 14 r 6 17327 3o U 2887 4478 6341 8647 18888 15066 17653 20788 2884 4 03 6406 8664 1233 15116 17671 20801 2410 4816 6488 8679 12388 15196 17889 20941 2689 4645 6832 8703 128 8 16236 17888 20979 8561 4656 6886 8881 12682 15347 U905 80988 2674 472 921 8 0 18667 15358 1798 20997 8724 4812 7008 ttAR TUBRIOHTBN Qonda 18 lacaari 1898 D aanroer van granen wta nog gering doch de handel iras hieraan geerenredigd tu de priJEen kwam geen verandering Tarwe Jarige Zesnwa 8 40 i 8 85 Nleawe dito a Mindere dilo 8 8 80 Afwijkende 7 88 i 7 78 Polder 7 60 i 8 16 Z Bogge 8 26 6 75 Polder ƒ 8 6 80 bnitenlandache per 70 kilogram 4 80 i 4 78 Gerat Winter 4 80 6 80 Zoner 4 85 a 4 9U Che llier 5 60 6 86 Ha er per heet 8 76 k 3 88 per 100 kilo 6 75 7 6 Henuopuad Inlandaob 7 n 7 40 Baitanlandiohe 6 60 6 80 Kanarieaaad 5 50 a 8 86 Karweituad per 60 Kilo Koolaaad nieuw ü Krwten Kookorwten 7 60 8 S5 Niet kokende t 6 a Itniteulandsohe oererwteu per 80 Kilo 6 60 a Boouen Bruicê boonen 7 50 ft 8 50 Wille boonon 5 Duivenboonen 6 60 6 75 Paardeaboonen u Mail per 100 Kilo Bont Amertkaansohe 4 65 Cinquantine 8 86 Foianian 6 5 50 Inlaodsehe meeting a Vkem rkt Melk M red aanvoer handel en prijioii redel Vette rarkena goode aanroer handel rlug 19 ft 21 ct per half KO Biggen roor Engeland goode aanroer handel matig 18 a 19 ot por hjilf KG Hagore btggon goede aanroer bandol melig 0 90 ft 1 40 per week Yetle sohapen goede aanroer handel matig 12 84 Xnig Lammoron rod aanvoer handel rlug Kuohtero kalreren red aanroer handel ring 5 ft 9 Fokkalrerou 8 ft 14 ïraskalrereii goede aanroer handel matig a Aangevoerd 69 partgeu kaaa Handel ry we Ie inal ƒ 24 ft 26 2o qual 80 ft 83 Zwaardere hooger iu prya NoordHollandiche 24 ft 86 Boter redol aanroer handel aHoopend Qooboter 1 10 ft 1 85 Woiboter 96 ft 1 05 p Kilo PRACHTIOE y iNTER ff ANDSCH tüRN voor Dames en Heeren A van os Az Md Tailleur Kleivreg E 73 73 i QOUDA Telephoon Ko 3i Beurs van Amsterdam Vrkr slotkrs 87 87 98 V l 8 88 102 89 85 i 84 i l is 1 3 88 98 98 9 8 Vu 1 41 57V 76 81 is 24 101 96 83 100 W 56 615 4 0 lOl s 122 lOlV 1991 136 l 14 64 K 98 U4 j 1001 80 81V lll s 106 201 22 loov 56 68V B8 V 147 98 77 v 108 101 100 160 18 11 100 53 102 18 14 s 16 108 78 128 110 88 81 8 194 9 J 108 106 102 1187 i o 8 116 11 JANUARI UIKL N1 Cort Nocl W a 21 dtlu ililo hto a dito dito dito 3 HoKaiK Oül Utudl 1881 88 4 iTiliE Inschrijving 1862 81 5 OOBTBNE Olil in papier 1868 6 litj iu zilror 1868 5 PoRTi UAL Olil mot ooupon 3 dito ticket 3 RuBUMi Ülil Iliimenl 1894 4 dito 6 ooona 1880 4 dito bij Hothi 1889 4 dito h Hope 1839 90 4 dito m Rood leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 SpiNJB I orp eohiilJ1881 4 TUEKBIJ iopr Conr eon 1890 4 deo leeuinti aerie D Geo l6 DÏEg Borio O ZuiuAr Bep V obl 1892 5 Mexico yil l l uit S h 1890 6 Vbnbeuel 01 1 4üuliep 1881 AVSTBBUAU Oli1i nt ea 1895 3 HoTTKBüAH Stid leen 1894 3 KbU N Afr Hauilolav aanil Arendah J h Mij Cortificnton D liMaal ohappij dito Arn Hypolhoekb pandbr 4 Colt M j dor Vontanl aond o Br Hypo hoekt ndbr 3V Nederlandarho liaiik aand Ned lUudolioaalsoh dito N W k Pao llvp b pandbr 6 Ilctt Hypolhoekb pandbr S Ctr Hypjthookb dilo 3i OoaTKN O i l lli og blink aand Kuil llypothoiokbank paiidb AvjlftlKA Kqut hypoth paoilb 5 Maxw L f Pr 1 en oort 6 Kis HoU IJ 8poorw VIg aan 1 Mij lot Kipl r 9t Spw aan I Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dilo dilo dito 1X91 dito S iTAtlESpoorwl 1887 89 A Kobl 3 Znid ltal pwmij A H obl 8 Polen Warschau y eeuen aand 4 Rul ir Ruta Spw Mij obl 4 Ballische dito aand Faatowa dito aand 5 Iwaog Dombr iito aan i 5 Knrak I h Ar ow ip kap obl 4 dilo dilo oblig 4 AüïBiiiA Cont Par Sip Mij olil 6 3hic k Vorth W pr J r aand dilo dilo u Si l eter obl 7 Denver II Rio ir apm rort r a lllincia Central obl in goud 4 Loutav liVaahrilli Oert r aand Meiioo N Spw Mü lo byp o 6 MiBB Kanaaa v 4pct pror aand 1 N Tork Ontaaiok Weet ribd dito Penn Ohio obli 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Paul Mino it Manit obl 7 Un Pao Hoofl n oblige 6 dito dilo Line Col lo hyp O 6 Oahsda Cao South CJerl r aand Tbd C Rall k Na Ie h d e ü Amaterd Omnibus Mij aand Bottatd TramwegHaala aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rolterdam aan 3 ttlMlM Stad Antwerpen 18 7 21 Stad Brussel 1886 2 HoKO Theiai Uegullr leseliacb 4 OoeTlNIi Stsatal ening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 8PUIJ1 Stad Madrid 3 1868 NlD T B Hïp BpobL oert VargerlUke 8t nd ÜËBOREN 10 Ju Juobni J fa iiiiN ouders f Sloof eo J Q t d Wak 11 Dirk oiidere N J Mejjer M M Kooi Gijsbert Nicolua oaderi P H FUmmtD m A C Vorveij Cornglii BUwbeth ooden A ran den HoD el D S A Spgkcriuan OVERLEDEN 10 J d J P SneL C m J G Boparon 61 12 J B K l W nu Loon en H W Zererboora eo GEHUWD 12 Jan J W A T a Drieeten A G TBD der Louw RaeuwUk Jioobua oadera M Sohootm GEBOREN en L Oostram Stol Wijk GEBOREN 2 Dec Jacob oudara P Verkerk eo A Kabouw 3 Oeirit Jan onder L Gelderbloem en ï ChriitoBW 7 Maris Uendrika onders J J Eiabrosk en J de Vreugk 14 JacobivsJobauDes onders J de Vrengt en J Viasar 16 Pitfcr ondari G OraaOand eo J Bonkoop 18 Neelte Wilhelmina ouders J Honkoop D B Opsohoor 2U Coroalii ondrs C Molsnasr en T Stoot Anuigje Jansje ondersH J Ballipgen B F Dekker 30 Jal ba ouders J Tiatmermtfn en K ran Vliet ONDERTROUWD L Loare 25 j en J d Wal 24 j GEHUWD C Grareland met M J Bosr M Schilt met C Honkoop ADVERTENTIEN kieteil MGE E i Zaal KU1TNL TE a oxriDA ÏMvnuj uiuuuHiu u aMJ TWEEDE UITVOERING 01 ZO DAG 16 JAi UARI 1898 Directie üe Heer MART J BOUMAN Muiiek P J BERTEL3 Boeldtugroepen Solisten Mej U L ran C lrec U Sopraan C r D LINDEN Amtttrdam Alt De Beer Jan DIJKER Tenor C N Oluda Baa Entree 1 75 per plaat inbegrojien fereservcerde jilautx JU Voor Loden der Sociëteit Ons GaNobOBN en hunne Dames zullen VRIJDAG 14 JANUARI 1 8 tot a aronds 6 uur kaarten tot een beperkt getal ii 1 per plaats op vertoon ran bewijs ran lidmaatschap rerkragbaar equ bg den Bode T VAXJBIJK 008THAVEN B 4J Plaatébespreken t VRIJDAG 14 JANUARI 1898 10 do Sociëteit tOsnosiioausN op vertoon van toeganabewyê i s aronds G uur roor geretervaerde plaatsen 8 fi 10 Ct wr plaats roor ds kaarte i it 1 Mp Kaarten ii ƒ 2 7Ai jn verkrygbaarby J ren BENTUM ün Markt firma EDAUW Dobbele Bnurt ü OOORISSEN Markt Wed A QUANT Kleiweg i J T SWART8ENBUR0 Kleiweg B A VERZIJL Korts Tiendsweg EECTRÜNOTOBISCHE T A DO UüBMIIJES WBTria OBuspotiMao BU bet rebruik daarvan reacliieilt hol landen krUffU der Kinderen ZMDEB I0 000 Gulden wordt betAftld aan hem üie bewyzen kau lat de by my ter inzaae liggende getuitf flcbriftien der DÏtftekende reialtaten van de laam k n na f Rlectromotoriitolie Ta odb lsbftntyes Wordt franco toegeEonden alUen ontvangit Tan posteegei ad 95 cent door KOBRBTHOLTZ NUines o terkrljgbaar by WOLFF Co Westkvea 11 Wederverkoopers gevraaail r niet echt zÖn Mft Mên Uttg op den n aam van den Fabrikant UOBEKT HOlTf