Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1898

iNo 7479 Eenig Depot van Zaterdag 15 Januari J898 36ste Jaargang Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA opgericht 9 febrmart f801 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 Juni 1897 Staatscourant No l ffl Tot candidaten voor bet LIdinaatsebap van den Gemeenteraad ter voorziening In de vacatures H M OEKCHISEl en J J va DER filAWDEIV zIJn gesteld de lleeren G W VAN DE VELDE en P J BELLAART die al § zoodanig dringend worden aanbevolen Mff Béêimmri Dr H USSEL Di SOHEPPEB Voorzitter 1 J N di GROOT J M NOOTHOVEN tjnOOOB Onder Voorz Mr M M SCHIM tan mt LOEFF V A C COSIJN Secret rii 1 O A ta dir WANT F HERMAN Fzo Penningmeeater i vak TELLINGEN 8 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitaondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regól a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur de D0NDERDA08 ran 0 3 lióïel DEPAUW Grootemarkt te GOUUA Een ware Schal Toor de ongelnkki iliiohtoffiera der ZelfbeTleklting Onanie en gehe jne nitepatÜnges ia het beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWARL G HoHandiHsbe uitgaTa met 27 afb Prns 2 golden Ieder die aan de rënchrikkelgke gerolgen van deze ondenjd Igdt moet het leien de opreolite leenng die het geeft redt jaarijjks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl het Ver lagi Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poetaegeU en in eiken boekhandel in Hidland Kraepelien en Holm s 8aiiniakPasUUes algemeen erkend ali het buU middel by Hoest en ferkoudheld Het ia een lymoploaaend n leriachtond middel by uitnemendheid Verkrijgbaar byderaeeBte Apotheken en Drogiaten Prfls per ioachje 20 Cta m Alteen echt in Tierk fleachjea 1 QOr ien van etiqnet waarop dfe handteekening vanKRAKPELlENSHOLM Zetat Hofleveraociera FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Qheuiisclie WasscheriJ H OPt Ê IIEIinElt 19 SruUkcule Uolterdnm Oabreveteoid doo Z M den Koninii der Belgan BooMdepAt voor GOUDA de Heer A VAN t S Az Speoialitait voor het toornen en verven vanalle Heeranen Dameagarderoben alaook alleKindergoedmen Speciale inrichting voor het atoom n van Inoho manlela veeren bont ent Oordyuen talelkleeden enz worden naar d nieuwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onaohadelyk voor de gezondheid en volgen taal bewerkt risso r Co hordeaur Rotterdam f 1 40 per liter io verzegelde bemande fleech van 5 en 2 i liter voorzien van het atteat van Itr P Hamel Koon Proeffleach f 1 30 Verkrygbaar bg J H ROODE o o D D A Eet beste en Goedkoopste adres vooi EERSTE KWALITEIT RUND en VARRENSVLEESCH IMaaierslraat H S4 HUNDVLEE8CH VARKENSVLEESOH 0 35 fe 0 35 l 0 37i j Garbonade Lappen Schyf Sauzyaen en Worat 0 371 tn Renzel 0 35 Gerookt Spek 0 30 Leveren Bloedworst 0 25 0 26 S 030 f 0 35 035 S Vleeach met been zonder been Fyne Lappen van de Bib 0 35 S Rollade Roabiel en Beaf Haaa of Biefatuk 0 45 Rundergehakt 0 324 alles EERSTE KWALITEIT bij Naaierstraat H 24 H V willi ei Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeri pxëicla tigr 3D et irLÊrerlclxt HËERËKHLIS met Tll staande aan den KATOENSINÜEL Wijk Ó No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kaïncrs njet Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenks ners boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en a hter aan het Huis Wgiterbespioeiing e n prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eistïhen des tijds Te bevragen LANGE TIKNDhiWEG D 2i Het groote aantal Zenuwkwalen de eer toe dat ilj door tint ebruilc maknti van den MkvoBalnten weg tutnelijk lutp de biud dMn tiealt die na honderde proememliiieii tbuu orer de lehede wereld betkncitollInKwekl t pbfatolozleobeontdekktDgKsdBAn tieert dienaboDderdeproemflBilii e T rbreldlB enterwijt Blj la wetemohapnelIjktkri Kaiiae hoonte u weldkkd blijkt te tU iTD rd Mn lennwiwalen UJdeDéa meiwöiiheld infn L Dexe teseeewtjM la iüts T HWH Hin tasAi VKveii u uuani un vuuuvaw mw oi u n t TllatlOhn eO Op on dervlndlDg opi edaau tix eeae Wjarlfe prakUJk n r wa i lilaa aa het liaaM eaHiaal per il Cv wor4 a diiaria KoachUite Hismi daar 4 hut 0iiHld l llUk kb hM Kmiawir t l ie 4 elil Uflt d n fent ewijEe werden werkelijk lokltterende rM lt ten TCrtvHn en Eii mukU UOTeel optanr dat van n door den uitvinder leaelirevea wcriüa rtOVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomleo en a l iB Mnnen korUs HH f i I rnk veriH henen In Uit boekje btnA niet allem vof k t itMta paV liek veretNenbare ferktartncen omtrent hft wexnn der nienwere tliarapte en d daarmede leira ileeiiefl gattliitit da dtarenlee BaelteterathDr Gehn te Stetlin BrMaiMMM eM ir arraad arta taJMUReee Or P Fareitlar leeeailiter dlreotear van het heèpltaal te A eii flaktlnrath Or leheriai Iwaleel Oalanrala ari Eme Oarite ned ir leaaatlieer dlreataur der galvane tharifeuHiobe larlaMlai veer laMwlfMara te Parlja nie St Heeari 334 Coniul vo Aichenkaeh aad tfr te CerfB Dr tacbaak arraad arta da Xtrkalli Oberetabtarit Jachi mod er e Weeaa Dr C Baagave tela Farriir Cere tti vaa daa OaaeetlCentral e hvaldae et da Santé Ie Frantritt ou vfle iinder u Aan ellrn It r acnawiieBl n cr f nawnstallsliald lUdan n cr f mlHdar awiK daaH ta f bmm s v B BBad taagwa aeaiaiiM aHUuLM Mitbo t M i a l ü niiw kiraai evötiden K y laav arkeraert a uüt a radaa babbaa wanne daUeRgkëld ta raeda oadar caaaa kairiÜca Ideleo ala itbondioftaBHikotidwatarkQnr lareeda aila flaeleellike iwahte wenwakkleg aa tabaagaih j Jii i of teebadfllTïe bebbea en ten lotte kiJ die vi i kaad a 3 ePfean behand lüi c ve nt xljn naar door de beL wrijven elerfriererfln itoomlooi of aeebadel n de kenteekeaf u Rijn ehraaleoM kMAfrlja ariarahn eebeta beere llR kleednndraai veela erikkaltaarbeie lejaaidbeK Bla etooahetd HebaaMHlttawaat aa aakehaf fba ta taea verder alle E eki dia door beroerte etrafllm werden a nof UJdm aas da itroJf a daarna ooala vartaMmlaian onvarHMfen tet e raftae iware taagwa aealalt altUea Bti nMM dar lewr UWaa iaat vaart verachiJaBeleo ala licM aaaliaHde d aegatli vaaiaa vardoavlaHa bal baafll baafdal a sat lltkkarInMn en floeker worden voor e oogee drii ka e pl ender üat waarkaafd aaWaï M da aara oatanrtla Tsn aaaBwIIJdcra aai an faaonde latfb aae Jonge van krlebeilng ta en kei I lftn ven handen en veeten aan al d n drla o ala ook aau joega mclilei lijdende aan kkekruokt nn kraehtsloathald peraeaea dte vee et het heofd werkfn n fr jit lijlio rpactii willen voatkoauaj wordt driamnd aan fcraden ui tint boven verin i lA nikjeean t Reh ireii hntorrik opaaorrafa kaattlaaa eamaeevar aden wonltdfmr AiHKtcrOarii doar M 4 I P B Jf a l n lleillEfwec Barterdam F R mm mT tK1J KOI IP Apothekdr Korte Hoofalaei 1 Vtreehr LOnKV dl POHTOV Und racht kiJ de Oaardbrn F t Op de on t hv t nniai h nif dicluala tcntoanatelUng la de Dr WAtwiaiai Use £ ot de Uediailie JniiJ mtt da Xtivfr rdalll b hi aiid c a aoha T C n E B A IS Wljilrtrait A 169 GOO DA Aanbevolen merken 8HEBBT Ftr Pa Po II l l riaoh Flixli FInnluii t f 1 80 22 50 1 20 2 25 26 50 üold Elegente Drj 1 00 22 50 1 BOOOE POBT inrors e good dmner Wine 1 1 90 22 50 1 20 2 25 26 50 Ö80 1 50 18 0 80 1 50 18 WITTE POBT Santa Choice Venui Amber Special TABRAQONA Spaansche Port Roode i Witte MAIiAQA 2 25 26 50 2 25 26 50 1 20 1 20 Koode M 1 Witte U 1 90 22 50 2 25 26 50 1 1 90 22 50 1 1 20 Zeer geschikt TOor medicinaal gebruik Good Young Madera i Very Fine Tokajer i Toriu Vermouth i OHAMFAONE Bodega Maiqae spéeiale 1 2 COGNAC Cognac 1872 2 25 26 60 BORDEADX WUNEN Zeer aan te bertlen Taielwgnen P r FlcKh Pet Anker Fl ind ItMeh Ni 36 34 St Eetèphe O 85 Liatrac 0 65 St Emilion 1 Graies Witte Bordeaux 0 80 Te Hoop of te Huur aangeboden ËE HEËRKiMIlilS Staande aan de WESTHAVEN Wflk B N U7 Te berragen Lange Tiendeweg D X9 Het huis herat beneden 3 Kamers met Ssite Keuken Ke der en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zoldjr rerder alles netjes en doel matig ingericht alsmede ran Gas en Waterleiding Tooraien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Wie zeker iüb wu d Eehte I Elkel Cacao te ontvangen tesameu f gesteld en na vele proefnemingen In den handel gekomen onder du naam des 1 uitvinders Dr Miohaelis Terriirdigd 1 op da beste machines in het woreldb 1 roemde étabblisaemant van Qebl £ Stollwarck te Keulen ch Bikel acao in Tterkaaten bniam Deu Eikel Cacao is met melk gekeokteen eangenama gezond drank T or dargelijkach gebruik een ï e l ii t poeder Toor een kop Cliooolat Al geneeekraohtige drank by pfA rm diarrhee lecht liet water ie gebraitOT Verkrijgbaai bij de voonuMtt H fi Apotbdcers eiuu i Vt Ko V K tfftn w I f 1 80 e 0 90 e 0 36 Pry Q iier tlT ttegenwoordignr MC Béderland Jullin Matlenkledt Amiterdam Ealveistraat 103 Kliniek en Foliklmek OBHVKTHIB en UfXAmCOIiOOMtS rooV Hpreekaren dagelgki van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Womidag en Vrijdag 9 ril nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A ClEVI Stnuèhur Dirtitéur VAN Blommesteins Inkt ij fnncief indelijk de BESTE en volftomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLLAND Oduda Drnk ran A BRINEMAK es ZOON KE XiSGEt t G De BUBGEMBKSTEH l r gemeeDto iOl DA Ueiies Artikel 6S der Kieswet Brengt r openbare kennn dat op Dinsdag den lla Januari a i tussohen d oortniddag aobl en in nasiiddags vijf uur da lemming lal goachieden Ur vervulling van twee plaateen in den omeentaraad waarvoor candidaten zijn Aftreding 18 9 LANG L DE VELUR C Vi VAS Dl Aflcedlng 1901 BKLLAAET P J LUGBR C En herinnert aan den inioud van art 1 8 van het Wetboek van Strafrrobl luidende Hij die oputleluk 7 ioh voor een ander uitgevende aan eone kraoktene wellelijk voorschrift uitgoaohreveo verkiering deelneemt wordt gestraft mot gevangenisstraf ten hoogste eao jaar Gouda dan Ue Jauiiari 4808 De Burgemeester voornoemd n h MARl KNS KEXXISGEflXG De Bi atiKMKl aTER au GOUDA brengt bu lisM Ier kennis vau de belangbabbonilen dat door den Heer Directeur der Directe Belastiagen ena te Holterdam op den U Januari 1898 executoir i verklaard Een aoppletoir Kohier van di belasting op beUrijfs Urijfsen andere Inkonnlon over bel belaatingjaar 1897 98 No Dat voormeld IfOHIEB ter invordering is gestold 10 handen van den Heer Ontvanger dat loder die daMop voorkomt verplicht is agnen aanslag op den bn de wel bepaal len voet te voldoen en dat heden ingaat de lermijn van Zes Waken binnen welken di roolames behooroo te worden inge liend Gouda 13 Januari 1898 Burgemeaster voornoemd B 1 MAllTENS Baltenlandscli Overzicht Talrgk lijn de nabeacbooviogen in de Pransehe bladen over de gevallen beslissing in lake K rbatj Mst een overiicht daarvan zou meu ons geheels blad knimen vullen Al dat geschryf raakt echter op den achtergrond door de opzienbarende daad vaa den bekenden romansebrgver Emile Zola die een open blief gericht hsaft aan den president Felii Faure met een geweldigen aanval op alle in ds aai Dreyfos betrokken autoriteiten bigkbaer met hel doel dat er tegen hem een tafvarvolging tal wordij n ingesteld die dan gelegenheid lal geven de onscbuid van Drej lns EEViLLE iOJ ORJkVIN BIÜlNAo JV r ill FriMei 18 Ik tiat dit toe md diea trouwen ntsn dia mij hMft EÏeD gebaren worden ea die bet geen kwiirtier kan oUhoudeD tonder rati t üen Ik zoq het mij KtlTen Terwijteo aU ik hem daarin tagengiog en ik b Q dan ook zoo gewend aan zijn oaaobuldige manie n bjj zoK is altooa zoo stil dat ik zijn tegenwoordigbeid oauwlijka opmerk Ik weet zelf niet hoe lang h voor mjj gaataan had toen ik hem eenHlaps haastig zag heengaan Een oogenblik later kwam hij terug met Hermsnc die my b bewogen atem versoefat d lelijk by dei dokier te komen daar die een aanral had gekregen ik volgde hem oogenblikkelü en Tond Scb aliz in SQD kamer opgesloten met al de luiken dicht O z t gq daar riep hq mjj op zonderliogen toon toe Qii komt juist goed Die ellendige Hermann hoadt mjj gevangen en gy zult mij verloaaen 1 Mqn eente gedachte was met hem te onttluehten Haar toen ik bet salon waa doorgegaan om in ziJB kamer te komen had ik de ongelukkige mevroQw SobuItE heel kalm bezig gezien met baar doahterfje lezen te leeren en nu stelde ik mg haar 8i boop Toor bij bet onldekkea van de akelige wurheid dia nog ttacdt m gtknm raor baar ge opnieow te bepleiteo Wg baddea das ftlle recht tet dé bewariag dat de qoAeBtieoogQiei de wertld oit ii Het BJot TftD den brief Uidt ali volgt Ik bekchaldig den laiieaaot koloDel Pat de Clam dat hy oabavoat de daivetsche bewerker is van domme en sohandeiyke ma0060 Tres elk beachnldig geDeraal BiUot dat by de orertnigeode beirgzeo ran de oaacbatd van Drejfni onder zich gehad heeft en dat by die beeft achtergehouden dat by ziob scbotdig beeft gemaakt aan sobeonia der meaecbelykbeid en ecbennis der gerechtigheid met een politiek doel om ijn gaeompromitteerdaD itaf te redden flik beschotdig generaal lioiedeffre en generaal Oouhs van medephchitgbeid nan dezen misdaad de een uit ctericalen hartfltocbt de ander oit een e prit de corps dat van de bnreauz van het ministerie ran oorlog een ona ntaatbaar heilig buisje maakt elk beachnldig generaal Petlieux en commnodaot RaTary dat zy een echorkacbtig rooroodersoek gebonden hebben en van een monsterachtige partydigheid tik beschuldig het departement van oorlogdat het in de pers een afacboweiyke campagnegevoerd beeft om de openbare meeeing opeen dwaalspoor Ie leioen flik beachnldig den eersten krygaraad dat hg bet recht geweld beelft aangedaan door een beiofanldigde te veroordeelen op een geheim gebonden stuk Reeda is deze brief in de Franscbe Kamer door De Man by interpellatie besproken De Ilegeering rerdedigJe bg monde van Méiine en Billot bare houding en de eor van het leger en verklaarde dal de dader voor den rechter erI gedaagd worden Jaarèa keurde de behandeling met gealoteo denren ni en verweet de egeering dut tg de repabliekaan degsneraala Oferlererde Mélioe achtte bet onmogelijk dat bat afgedane procea weer overgedaan werd en vroeg een motie van rertrounen Dese motie werd ten atoite met 312 tegen 122 atem men oangeoomao Een ander Kautertel ram uit Pargt bericht het rolgende Teogefolgfl van de feiten die aan den dag zgo gekomen hg de initraciie hu tgdena de verhooren in de unk Ksterhnzy ia bealoten den laiteoaot kplonel Picquart in veatinggevangeoschap te boaden totdat za zgn bealiatombem voor een krygaraad te brengen üg is in bet bleven was f Kom Isten we bier vandaan gaan I hernam de dokter Ja maar ik moet je over ernstige zikou sproken antwoordde qik terwijl ik m hield ah f ik zijd opgewoodonbeid niet bemerkte wNu dat kun je me immers onderweg wel vertellen ï Neen laat ons hier blijven ik vost mij niet heel wel en bovendien is le ak waarover ik jo spraken wilde van zeer vflrtrouwelyken aard yReden te meer om te maken dat we hier uit komen hernam by met gedempie slem Ao jo □ iet daar in dien donkeren bonk iemand Iie ons beluistert F Kijk daar achter jo t Is hetipook riep bij verschrikt Ik trilde van angst en keerde mg om een groote ontjew elgke zwggende figuur die uit den muur Bcheati tfe komen staarde ons strak aan f Red mij red my1 gildts Schuit buiten zich zelven bet silbok zal mij grijpen Ik achtte hem verloren Ünwtllekeurig ging ik voor hem btaan om hem te beacbermen en ik hief het hoofd op tegen bet vreesclijke spook Maar zoodra bad ik dit niet gedaan of ik begreep onze dwaling Hoe kinderachtig 1 riep ik uit t Ia he portret van uw oom dokter Wolfgang Scbuttz fNeen mompelde Sehultz t is de Krankzinnigheid die zioh vermomd beeft om ons te beter te kannen overvallen Kgk ze beweegt ziob in de lijat lUak haar eens aan als ge durft Zij ia het zeg ik a 1 H had misscfaieo fslgk daoht ik wsnt de Krank lort Moot Valérteo ala gevangene bianengebruhi Offiemii wordt oit Berign gemeld dat de Doitiohe regeering voorlooptg er niet aan denkt KttatKcboo io te richt n alt oorlogshftven Men heeft de haven wllen hebben roet het oog op de haodeUpolitiek en mitsdien i er vooreent alleen sprake van paiticnHere ioricbtiogen ten frerieve van den handel waarbg men verderen bloei aal afwachten Cbioa beloofde op aandrang van Elaaland dat ia dit jaar de telagfaaflyn Peking Kiaet tchao zou klaar komen waardoor da Mnalni tÏDg aan het VVest Siberiaebe telegraafnet en ooafbaokelgk raken van U Kogeliche Ooit Aatatiicbe kabels wordee verki en ♦ f In EJngeland scbgnt weer drok geagiteerdt worden tegen Transvaal Niet alleen datChanberlaio steeds weigert de geichüpuntenaan eeu Hheidagerecht te onderwerpen en deqnasatie der suKereiuiteit we r oprakelt maar Sir Gordon Sprigg da Kaapsche preiidentminister aprak ia Loodea lu t openbaar vanintriges der Tranavaaltche regeering en woelingen in Uaauto land die eene versterkingder krygamacht weoschelgk maakteu terwglde nUrajingo Globe voor q dag komt metb t tSokje dat lo IBUii de Boeren op het pant illi en ean inval te doen in de Kaapkolonie en eenige plaateen op de grfna tebetetten De ftertte zitting Vati den üondaraad van Traaivaal eu den Oranje Vrgataat ingesteld bg het tractaat van Uloeufoutein daC verleden jaar gesloten ia zal dit jaar plaats hebben ts Pretoria op 2 7 Januari Ieder dor beide States zal door vgf loden iu den Raad worden ver tegenwoordtgd Mea gelooft dat een dar voornaamste puntPD van beraadsl ging zal zyn de vraag of het wenacbelyk ia dat de heide StatëD een gelijkluidende admiuistratiefe wetgeving hebben Da TerkietÏDgeD voor bet Presideniacbap worden op dit oogenblih io Transvasl nog regelmatig voortgezet de nieuwe verkibzing van Oom Paul scbgnt et twyfeUcbt g meer let bericht dat Dr Leyds zic ala vertegenwoordiger yfiar Aririk cpp in Ëoropa zou vestigen wordt oowBarscbgnlyk geacbl daar zyn aanwezigheid te Pretoria oumiabaar wordt geacht Verspreide Berichten PurHES Alweder een oraatig apoorwpgongeluk in zinnigheid neemt allerlei VQimen uan maar ik moest dien armen ijthoofdige tocb redden Ik urirlerdrulite myn angst en naderde de liguur mijn hart klopte hoorbaar Toen ik op tvfeo bchrfden van het portret gekomen was wilde ik nog ontvlucHlen Manr Sehultz volgde mij met starren blik g zou ntet langer woerstayd kunnen lilo en aan zyn angit M mijn wilakraobt verzamelende deed tk nog e schrede stak de hand uit sn raakte de Sguur aan a t Is edb schilderij I rtop ik Irtomfantrlyk uit Kum maar hier kijk maar 1 Ik tik er np Ik waa trotach op mijn heldenmoed sZgt gij er wal zeker van vroeg Hchultz Ik KOU bot nog nl dcjnkeii 1 iij zijt bedrogen geworden door eon donkijecidig iets door een oircct van licht Kijk maar irMisschion waa het een liallucinatie antwoorddn hy somber rWelnu ais hel dnl waa wat zou bet dan nog Qevolg van een alocbte apijavertering eon droura eon nachtmerrie Eaqui ol brengt dat raobijnael onder da voorbijgaande aandoeuiDgeu De hallucinatieo zegt bij verscbillen daarin van hot somnambullsme en van delcrankzinnighoid dat de ziokea zich in de meeite gevallen al de idecn horiniierm die bun geeat bebbon geplagd terwijl do somnambttlen en krankziunigon ich daarvan ntota kunnen te binnen nrengen Uat zeg je nu maar om me te troosten zei de do kter bet hoofd twijfelend cbuddende Neen neen I t ia mgn overtuiging heri uin ik taat ons maar eena rerieneïren over de zaak Gy hebt een gezond helder logisch verstand en do feiten spreken bier Dit ia een schilderstuk en gjj Prniaen ditmaal bg hst atation Breboa io de provi noia Saksen ÜUn harmoDioatrem liep ia ToUe aari dwars in een stiltiaaaden goederentrtip Twaalf goederenwagenii werden rermorseld de heide erate waggons no den D trein een post en eeo keakenwsg o xwaar beechadigd en de locomntiet omvsrgeworpen Liet personeel van den goederentrein kon sieh bgtgda redden drie rrisigers en drie beambtea van den D trein wérdeo gekwtst Dei oog lak moet ontstaan sqn doordat de weg t spoedig Triigegeven was de goederentrein moest nog op een ander spoor worden ortrgebraoht Ambbixa Io den oaobt van Diosdng op Woensdagis over FortSmith ïn den Arkansas een kringstorm hepog pun die een groot deel der stadbeeft verwoest De storm verplaatste siohdaarop naar bet Westen eu liet sleebta eenverwoeste strook aabter ziob Te Alma liggende hnizen iu puin Meu scbat bet aanlaldooden op vgftig ea er sgn zeer reien g kwetst TURKIJK Uit Konstantiuopel verneemt de sTimesa dat een onleesbaar geteekende brief die b § hft Naderlandsch geiantachap io de bns w s gegooid daar en ia bet nabnrige Rassliche gezantaobap oniatettenis beeft veroorraakt De acbrgver van den brief verkUart dat Rusland de voornaamste hinderpaal ia voor hervormia mingen in Armeniè in Konstantinopel en op Kreta eo dreigt daarom bet Raisi eh gezantachapflgobonw met dynamiet in de lucht te doeh vliegva als de regeeriug van Petersburg niet spoedig een anderen koers volgt FttATJKIlUK In de Caveones ligt de Wenw die ur sinds acht dagen valt al een meter boog op sommige plaatsen zelfs neat eo twaalf M Hpanjk De Slaatscoarani bevat een besluit van don uiaister van oorlog waarbg de inscheping ran GOOO man naar Cnba wordt anngekondigd Te San I ncar de Barrar eda zyn veniQ hil lende winkels eo molens door werk looten geplnaderd De politie dreef beo niteeo en asm rele personen in hechtenis De burgeneeter van Ilaranna ia afgetreden ea vervangen door markies EHt bao zijt nu overtuigd dat er geen spook ts goweest si dat bot moest verdwenen als ge uw moed maar t ebieldt Kn zult gij nu gij geleerde wijsgeer pri tisch doktor zult gg nu gaau getoovrn asn voniofajjuingen die de wetten der natuur zouden onderwar pen uit gij een soort van ttoliohamiitg van tieklsn gaan uaonsmen Hebt gij ooit de tering zien verschijnen aan een ziekbed P de tering dat maakt een ondertcheid iNeen dat a set het zeirde N oemt gq dan ssti dat er ergens eoo wereldje bestaat dcorafzichiïlyke woKona bnwooud waarvan de een de Test de ander de iele Koorts rertegenwoordift Dan zou er de AzifttiacJie Jhotora ook wel onder bebooren eu die zou vast een tulband cu een kria dragm Ki dan de dwszo kleine Verkoudheid zeker mat rjp bedekt die op een bal in een der gangen den oauj uldige walser belagen komt Keu vrootgke lacli bewrss m dat ik op deu goi den weg wa om den dokter weer tot beiinnïng te brengen Toch erd liij weer min of mter ontterost hDu gelooH gij dat ook de krankzinnigheid ouatofe tjk IS en geen vorm of liehaam nannocmt Maar t zou krankzinnigheid wezen als mon het tegendeel meende 1 riep ik uit de aohoudera opbalende itVai gelooft gg niet aan een boronnatuuriybi wereld Ja wel ik neem ze bepaald aan want d rede erkent iif de natuur gehèlmzinnif krtehtan dis sff i niet kan uitleggen WttH 9tnelf4 i