Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1898

00 IJ Bi KOTTIKIUI 1 Otaia t SO 7 1 1 10 B St t io a ii l B4 lO U 11 1 ll l U U ll 1 14 8 41 8 17 4 tS 18 i 1 81 8 14 7 81 7 81 8 80 l ll a is 10 04 10 88 1 11 Ueordroeht 7 11 i ts V n ji 11 8 ff f 8 01 f 8 0S ff f ff 10 11 ff ff Hieuweckerk t 7 SI 8 49 ii ai 11 81 fff iflt f f ff i oa ff ff ff 10 18 Oapelle 7 4t l l n 4 ll 4 fff 1 18 f f ff I K ff ff ff 10 88 f allef M 7 I IB 1 18 9 liB i 90 8 88 M7 10 18 10 80 U S9 lUBl 1B 8S 1 18 4 4 11 1 10 i ai 8 40 t io SS 7 80 8 18 8 48 a io 10 18 10 84 10 14 11 80 HOTTIKDl M e 0 D D 1 kt wU 4 4i t tl t lB 1 7 18 a w i is lO ia 11 81 ll iO ia l7 1 44 I IO 8 41 4 1 4 8 80 8 8t 17 7 88 8 a 87 10 M Oaiwlle 4 ei S tf t t I lo ia f f 1 14 f f 4 10 ff 87 ff V a 47 Nieewarkeik 6 M 11 Jr ff V 10 88 r f f 1 01 f f 4 87 f ff 8 84 ff ff a i4 ff Moerdiaokt t n I lt a r ff II K f 10 48 f f 01 f ff 8 04 ff 8 41 ff ff 10 01 ff aada S 17 ii t st 7 10 7 4i l ll 00 a 47 10 11 10 48 11 84 It Ot 11 47 t I4 i oa 4 ai 4 M 8 10 8 40 B 88 8 47 7 48 8 10 10 07 lo ia Ulrecte Spoorwegverbindingen met UUllUA Wlnterdienst 1897 98 Aangevangen 1 October TUd van ïreeowlcb DIK Hile OOUOl iUue 8 48 St 7 48 8 8S 8 48 10 1111 17 11 811 88 1 44 8 40 4 01 4 S8 8 10 8 18 7 18 7 81 O i Voorb 8 11 ff ff f 10 17 ff f 1 41 4 88 18 8 84 E Z cw8 8 10 88 1 88 4 18 0 80 8 48 bT H 8 17 f f 10 48 ff l Ot 8 04 f 0 89 0 88 H 8 11 I OI a 48 a C4 10 44 11 4111 411 10 1 014 11 8 18 8 81 11 U 8 04 8 84 0 8 11 10 88 11 8 11 44 Qmda 8 88 7 481 18 0 08 10 1810 1411 87 11 801 17 3 14 4 08 4 88 8 18 I t iO 7 48 8 13 10 10 1041 o T 11 c a T S o o D t 8 88 7 48 8 40 8 10 lOJlB 10 38 11 31 1 8 01 S BB 4 48 1 38 S 7 88 JL8 8 08 ff ff 0 88 11 88 4 18 7 18 OB4eiriteiT 07 8 14 7jff l7 a 10 48 f f f ff 4 14 88 a 81 10 88 11 10 U U 1 81 8 4 4 87 8 10 8 07 7 18 l ll Alt8TII01II 00Di 1 10 a OI l kl 1 11 1 41 4 41 Mi lt l 11 11 IMI M 4 4 1 48 BINNENLAND De gepeoiiooMrde ica admirMl Jbr J A R5ell bfeft lich bereU ferklaard da b m uagcboden port feaille tbb m rioe te sovurden De oicawe titaUiU beeft deo leeftyd aq 60 jeren bereikt Ia 1851 werd bjj ter opleidiog toornen zoedteDiit geplaatit bjj de adeiuie te Breda en ia 1856 werd hg tan advlborit la kt be Torderd tot loiteoaut ter see 2 kl Id rer ebilleode reogea was bg o a oommaDdaDt raa de moaitor Heiligarlee vao het atoumicbip KgkdDia de Arabs de Marnix deTaoBpegk Voor de beleidrolU wyze Taarop door bem de Bendiog met de Araba naar de weatkoet fao Afrika ie Tolbracbt verwierf bg de goedkeoriog VAD KoniDf i Itfl eeriog Ssdert 1890 acboot og oacbt werd bg ia 1892 beTOrderd tot viee admiraal Middelerwgl wai bg ia 1891 opgetredeo aU cooimaDdant der zaemacbt ea pbef tao bet departement Tan marine io Ned Iadt6 ter Terraoging rao deu fiee admiraal tbani staaliraad Van den Boteb Hg rerralde die hooge betrekking tot 1894 in welk jaar bg op zga Terzoek werd geptoiionaeerd De oieowe miniiter wai van 187Gtot 1879 ftdjadant K H i rioi Hendrik en ging in 1899 ata adjadant in gewonen dienil van Z H den Koning over Bedert 1 Mei 1891 ia bg adjudant ia butteagewooeo dieoit van Ej M de Koningin In 1891 vervalde hg de opdracht van H M de Koningin liegen tet om den Daitsoben Keiter in de nabgbeid der Nedarlandaobe greazeo ta eomplimenteeren De heer Uöell beeft io versehillende vareenigiogeo voor maritieme en krii ikandige belangen getoond vee ervaring io hrt debat te hebben eo beeft ook vaak in de para en geicbriften zya meeoiug over maritieme zaken flitaeogezet Bet benoemde hoofd vao het depar ement marine ii de broeder van den miniiter van boitvnl aken in het vorige kabinet Na eeoig delMt werd de volgende motie door de meerderheid der aanwezigen aangaoomen De Tergaderiag gehoord de foordracht over het plan tot droogaaking van deZuider zee overtaigd dat de verwezenIgkiag van bet plan d r 8taat eomm uie van groot algemeen Helang ii spreekt den waasch nit dat spoedig tot uitvoering daarvan wordt overgegaao c Het boofdbentanr vao bet cNed Ond Ganootecbap heeft eeo adrea gMonden aan Qednp Staten van Gelderland naar aauteiding vaa bet oot Ug tan den beer J Westerling ala hoofd ecuer school te Zaltbommel Bedoeld schoolhoofd heeft onlangs tereehtgeitaan verdacht van het pl en faa ergerlijke haadelingen met kinderen maar de rechtbank vond geen bewgzen die eea veroordealing wettigden De gemeenteraad meende echter van den heer Westertiqg het bewgs zgoer ooicbu d te moeten vragen en toen dit binnen den gestelden tyd niet geleverd waa volgde onte a Jet boofdbeatoar verklaart io Kgn adres dat bet oni na een rnatig ondtrtoek niet mogelgk Is geweaat in deze hoogst trenrige zaak waarbfid van leugen te onderacbeiden Jat de adreseen van het onderwgst nd personeel en van de groote meerderheid der ouders vaa de schoolgaande kioderea tot bebood an dea heer Westerliag onverklaarbaar sgn ala zg hem achaldig gelooven af zelfi maar aan zgoe onsehald twgfelen dat bet onredelgk ie vnn eeo b u bnldigde te eiicben zgo ooacbnld icbitterend te be wgzen dat de omstandigheid U zon de beer Westerling onmogelgk en onhondbaar zgn geworden ten gevolge der beicboldigingen een bedenkelgkeo grond oplevert tot ontslag geen enkel ambtenaar ia tegen lasterlgke aantggiDg n gevcgwand dat wg diep overtuigd zijn van den plicht der overheid om eorgvatdig te waken voor de belangen der schoolgaande kinderen Tegenover de heeren van Aiob van Wgck van Herwaarden en Meef ie in het kieedietrict Rotterdam IV ook nog voor de Kamer candidaat geitetd de heer W P O vau Heisdingeu locdem Aah het bericht van hei Nienwi van den dage omtrent een Kbrgveu dat de hoofden onzer miiaiën in bet buitenland vaa wege Q M de Koningin Regentea on ingeu ken worden toegevoegd dat hnn ook verzoobt werd un de Htuen kannii te geven dat H M gaan vreemde voralen noch eene buitengewone vertegenwoordiging weniobt te ontvangen Snkele vreemde voraten tot de famitiebetrekkingen behooreode zgo echter nitgexonderd Voor de krouingiplechtigbeid aelve is etenwel nog geen program vattgestald boezeer het itreven beitaat haar zeor luiiterrgk te doen iga De gemeenteraad van Den liaag is met het verleeneu vaa aabsidiea voorzichtig geworden liadi de landbouwteotoonsteüing die een paar dniiend galden ontvangen bad f 200 hadovergeboaden en due de aabsidie in tie kaa der üollaadiohe Maatschappy van landboaw wb terecht gekomen wat na toch wel goed besteed was maar toch builen de bedoeliag had galegen Oadervinding is de beste leermeester eo zoo stelden Uar em en Weth nn voor de f 1500 aabiidla aao de tentoonstelling vaa vroawenarbeid eerat nit te keereo als ds tentoonstelling een tekort oplevert De etad zal dan bek tekort dekken tot een maximnm vaa f 1500 De raad voad dat eenstemmig goed De heer Heldt lid van de Tweede Kamer beeft vanwege düu Nationalon Zoidarzee bond te Delfzgt eene voordracht gebonden over de droegmaüing vsn de Zniderzee dat wg echter de vrgbeid nemen de meaning nit te eprekeo dat eren zeer de onderwgzers door de overheid in bescherming dienea genomen te worden tenzg sg zich snik onwaardig bfibben gemaakt en dat vóór een man tot heden bekend ala eea achtenswaardig en gverig ambtenaar broodeloos wordt gemaakt eo met schande overdekt man zedelgk vait overtuigd moit zgn van zijne schuld dat wg n daarom ia het belang van den beer Westerling maar vooral ook in het belang Tan den geheeleo onderwijzersstand die de overtuiging moet hebben dat hg op de onverdachte rechtvaardigheid van de zgdv der overheid ban rekenen eerbiedig verzoeken de zaak Wester ling aan een naawkenrig onderzoek te onderwerpen zoodat elkegedacbte aan bevooroordeeldheid gal zgn buiteogealotpn en alvorens het besIuitfVan den gemeeoteraad van Zaltbommel te bekrachtigen het oordeel van den rechter af te wachten na door den heer Woaterling tegen bet vonnia der rechtbank te Tien appdl ii aangeteekend Heeds dealden wg mede dal het Dortaohe tramwegcomitiS tengevolge van Koed geKlaa de onderhandeliogen met de RotlerdatascbeTram wegmaaticbappg gn aanvraag om coooassie voor een stoomiramlyn Zwyndrecht Middeldgk Btryen heeft ingetrokken Thans moet geblekeo tga dat ds Kotfcerd TramwegMaatschappy den aanleg eo de expléitatie van bedoelde Ign van het comiié overnam en dat wanneer de Proviacialj Staten en de regeering het nnte ooze voorschot niet weigeren binnen niet al te langen tgd een voldoende conlmnnioatie van de Hoekschawaard en de andere groote eilanden met Dordrecht verkregen zal worden R Nbl 6 o l O i ll T 1 C a T 8 14 7 18 8 11 a 07 10 1810 17 18 00 11 83 1 10 8 17 4 88 8 08 Il 1 18 10 17 10 81 f fff 11 14 f ff 1 87 f ff ff 7 10 ff 10 84 ff 8 10 f f ff 11 11 ff f 1 48 8 84 f 8 14 7 18 8 43 10 41 1 18 a O a SI 10 8111 48 lUl I IB 8 08 3 80 8 08 S4 7 88 8 88 11 11 U II Mda 8 10 Uudew 8 81 Woerdea 8 48 Ulraelit 8 08 lUl 7 4 e O u u 110 17 1 1 1U8TEIIBAM 11 10 4 11 1 18 I IS 1 48 lt l0 4 87 lOaT l M lUI Seuda itutndaa a St Ml MT I M 10 11 OODOA DEN Uk ka Ooiida ZerealiuiHa Moerkapelle Zeeteraeer Zegivurd Vdnborg Hage O 7 80 8 80 1 18 a l8 10 14 11 18 11 18 11 18 1 17 8 48 4 48 l ll 8 84 8 11 7 84 7 11 8 88 8 84 10 ID ai 11 16 211 7 411 41 ff f f ff f 11 40 f ff ff ff f 1 04 ff ff 10 11 Z Z 7 ISI I1 ff f ff ff f 11 81 f ff ff f f ff ff 8 18 ff ff Gemengde Berichten Men schryft nit Zeenwseh Vlaanderea De aanroer v b vee uit Holti nd ie in de laatste dasen otet zoo groot als in de maaedao Nov en Dec Daardoor ia de veemarkt te Sas ao Gent niet zoo gond bezet als gewoonigk Verledeawe k watan er slechts 73 beesten terwgt er anders over da 200 zgn Om dezelfde reden is da smokkelhandel ook niet zoo leven dig Toch gaan er eiken di beestjes over de greDzea al is bna aantal minder groot Van aanboudioffen heeft men in de laatste tyd wei nig geboord ofschoon naar wg vernemen de elgische ambtenaren aoms nog bygesiaan door gendarmen dag en aacht strung dieoat doea doch naar gelang do waakzaamheid der ambtenaren toeneemt vergroot de voorzichtigheid der au okkelaars die door goed afgerichte spionnen zich steeda op de hoogte laten stellen vau de VHrblgfplaats der ambtenaren Op gezad an de Bo8feb6 Ct vsrmeldeo wg ondersuwnd procesverbaal opgemaakt door een sollicitant voor de betrekking van agent van politie in een gemeente alwaar de liefhebbers een kleine proeve moeten afleggen om te zien of zg eeae behoorlyke hand acbrgven en zonder al te groote taalfooten hunne gedachteo op papier kanoen brengen Parses van naai Deo 18 Janrg 1898 heb ik als ambtenaar ge kaliceert Jan van Hooft ond 22 Jaar Wegens bedelen aan het hnia van Piet üofmaos in de Zontatraat Waar by met een tasch met Fappier in de band de straat lanaliep Des naamiddags om 9 nur heb ik bem bekattceerd en naa den midag om vier nar li p hy oog de straat langi als of beo een bond achter de varen zat Mg donkt dat zoo een vend nog meer vanplanwas te beginaen en daarom straf verdiend heeft Dus Hevren oordeeld daarover het geen ik n voor schrijf Qandteekeoiog Politi Aohgent De iantitie te Breda heeft op verzoek der andere directeuren Diuadag in de autki rfabriek der firma JÜger Co de boeken onderzocht om na te gaaa io hoeverre de voortvlachtige directeor J G Veenhojzen zich aan verdnislering heeft scha dig gemaakt Het gernobt dat de fabriek voor een zeer groot bedrag in dese zaak zon zgn betrokken laat de firma tegenspreken De werkzaamheden gaan geregeld gaog en zullen geen reranderiog ondergaan Mistakte suiker speculatiei hebban den heer V groote geldelgka verliezen toegebracht Men meldt nit Alkmaar Ongeveer een half jaar geleden vermiste iemand die zich bg een barbier Het acheran zyu gouden ring diieo by een oogenbük had afgelegd om zich oa de bewerking bft gezicht af te wasschan De ring wia nergens op te sporen Onmiddellyk werd aan diefstal gedacht en al direct had men zeker persoon op het oog dien men voor den verdachte hield Er werd aangifte by de politie Kadaah doch de rerdachte die zich onmiddellyk en nog vóór de diefstal bekend wat had verwyderd was nergens meer te ontdekken Kort daarop werd bg dau ook in het Algemeen Politieblad gesigoaleerd aaaianketyk zonder resnltaet Door de marechausaee in Overgssel bg Steenwgk ie hy ibani echlar aangebonden waarna bleek dat bg steeds onder vaUel en naam gezworven bad en den goaden ring bad verkocht aan een koopman in goaden en zilveren werken te Amsterdam waar hg thans spoedig werd harkend De dader is hier aangebracht ec ter beschik king van de justitie gesteld Men iobryffc ons ait Almelo UtneU Weerdta Ooada c AaMwdaa 0 8t 7 1 01 7 11 Id de laatste dagen ia het hier s avoads rottig De heer Hedeman slnit ign fabriek een half aar vroeger daa gewoonigk zoodat zgn arbeiders tbais zgn als de andara fabrieken uitgaan Een poging van den bargemetfsfer van Ambt Almelo om tot eeo vergelgk te komen ia weer mialnkl De fabrikaat bigfi by zgn eiaeb dat de arbeiders zich in allea aao zgo wil znllan onderwerpen en dat weigeren dexe beslist De heer Hedeman heeft on een 60tal arbeiders aan bet werk N B Ct Aan de Prov Nbr Ct wordt ait Lear geaeiod dat het ondenoek in de aaak vao het vermoorde meisje zware vermoedens oplevert tegen F by wiens oadera de varmoorde dtk yl ftÏDg kaartspelen Een der verdachten van den moord la Laar de boerenarbeider van Beek heeft naar de ïN Bred Ct verneemt zgn alibi konnaa bawyzen STADSNIEUWS GOUDA 13 Jiouari 1898 Door de politie albier i eeo geeigcftleerde oangelioodeo eo oair het hai ten b w riog te Hotterdam ororgebracht Resultaat van het bacteriologisch onderzoek vao drinkwater der Ooiidiche Waterleiding MaHtachappg Datom 11 Jaoaari 1898 Oorsprong kraaö kantoor aantal teldagen 2 kiomen per gram 2 vervloeiende hiemen 3 op 15 soorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen go i MooRDBBCUT Tot ooderwgzer aaa de openbare lagere school dezer Kcmeente is benoemd de heer D Zooistra te Weteniog by Blokzgl Men Bohrgft ons nit Oudewater Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de mnzekvereeniging Ëaterpec te Oudewater werd aldaar onder directie van den beer J PostbamciB eene buitengewone uitvoering gegeven Dank zg gotda studie en eene Mmgename afwisseling in bet program waarop o a een iertal voordrachten vaa dna gnnalig bekenden Hollandicheu komiek Abrahaj Winter voorkwamen mocht deze aitraMTg aitatekead alagen OuDBBicaaK o IJssEL IdJau De gemeenteraad alhier besloot aan het polderbestayr van de Nesse dat zich oortaaa belast met bat onderhoud van dpu Lageweg dat sedert tal van jaren tot klachten aanleiding gaf eene subsidie te verleanen het eerste jaar van f 200 en de volgende jaren van f 100 ajaars onder zekere voorwaarden Door dit raadabeslait wordt iL de dringende behoefte aanfeen degeIgk onderbonden korteren verkeersweg naar de aangrenzende gemeenten voorzien De aardbeving op Amboina De boufdplaats Amboina tbaos volgena kat eergisteren ontvangen telegram geheel verwoest beeft voor oos eene byzondere historische beteakenis Steven van der H en veroverde d r in 1605 het kasteel der Portageezeo dat door hem Victoria werd geooemd eo aldas waa deze plaats hst eerste grondgebied dat de Nederlaaders in deo Indiscben Artbipel bet hunne konden ooemea Dat fort door Valeotgu afgebeeld is in 1755 door eeae aardbeving zóó beschadigd dat men beBtoot yiever dan h t oade te verbaterea eea nieuw ait deD groad op te bonwen Het lot dnsver nog beataaode vrg groote fort draagt dientengevolge den naam NieowVictoria JilóISs 10 14 10 84 a 07 10 01 f 11 8 88 a 4a 10 14 lia T 4t 1 41 11 10 7 4 Ml Ten Znid Westea ligt de stad Amboina net tfoeda braede wafien dooranadee folgena da ïpigit tati tiak bewooid d or 749 laropeueo 6385 iolaodera biju allen Ckiiatenee 447 ChlBMfeo 375 Arabieran De baixeo der Earopaaaeo waren Tolgaoi Baddiagb byoa alle in ond iaderlandaehen etgl ran iteen opgetrokken de openbare gebonweo beatonden ait bet atadbaii het weeehnia de kerk bel boapilMl en dejiandaaagaagnen Langi twee wegen bereikt aen Baloe Gadja Tom Oamoot d GrTilie die de gansebe wereld bereiid bad io 1839 Amboina en Batoe Oadja aag aaide hö na lang rondgeiien en geawegen te hebben eiodelgk Maia non Dien c eet doao Ie Paradia qne cette contrèe DUir heeft Tan dar Gapellen gelogeerd io 1824 taan kj din cTolkeran ran Amboiaat de eerete teekanen gal dat het Nederlandach Ustunr brak met bet ichandelgk régime ran rnim twee euwen daar beeft prioa Hendrik terblyf gekouden op agna reii in on Ooat in 1837 to o ffoor hel eeiat en Toor bet laatat een prini nit het tiamhnis ao OraDJeNaaaai ticb onder onae Indiaobe rolkeren bewoog Ook bet woonboia n den r eideat rroeger T80 dan goQTernear der Molnkken te Batoe Gadja ie rnini eene balre eaow geleden door eeae aardberiog rernield doch later weder opgeboowd Domont d Uriille lag toen hg Ambon met agne omatreken bg bel Paradgi lergaleek eeae kalme natanr Bad bg een oogeablik getroffen waarop de onderaardecbe machten aieh krachtig deden gelden wellicht zou bij dan ta gelgk ook gedacht hebben aan den tegenhanger Wg lagen reeds dat herige aardberingeo op Amboina geeoaiini leldtaam tgn Valenlga Salomon Muller en andera acbrgrera rermelden er raracbeidene eo ook in ooten tgd rjjn tg herhaaldelgk roorgekomen Of on bet rnlkaniecb gebergte op Bitoe bet grootite der twee schiereilanden waaroit bet riland Amboina beatcat of de rnikaaa ran Banda bg die gelegenheden zgoe werktaambeid toonde zal eerat ait nadere berichten knooea bigken Ziehier hoe de Amerikaaoscbe reiziger Bick more zjjne gewaarwordingen terhaalt als bg in 23 Juli 1865 eeae aardberiug bgwoonde a In dan rroegen ochtend werd ik plotaeling gewekt door iele wat ik mg niet dadeijjk raiktareo kon maar onmiddellgk daarop hoorde ik een dof aterk geraas diep in den grond hst was geen ftebolder maar een geratel of een snel op elkander rolgend gskoal gelgk er ontstaat als een aantal zwaar beladen karren snel eene steile net ronde keien beTloerde straat afrgden In het rolgende oogenblik acbeen het alsof eea geweldige reos mjio bed bad aangegrepen ran zich stootia weer met alle kracht naar zich toetrok Ik kwam tot bezinning en boorde de stem der huisgenootea cVerlaat bat hais red nw laren I Bat was een herige aardbering en bg een nieuwen schok kon ssen ra wachten dat alle gebouwen rond om ons tot een painhoop zooden worden Er was niet de mioste wind de kikrorscben staakten hnn eeolooig gekwaak da inaecten zwegen Sr heerscbe eene rolstrakte alille in de natnnr alsof deze zelre in angstige spanning eene gebeele omkeering rerwaohtte Zulk een oaoatuDrlgke stilte is benauwend wekt meer angst dan het hoilen ran den herigstea storm of het rollen ran den aterkstan donder De rolslagen hulpeloosheid welkemen in zulke oogeoblikken gerosit als zelfs de raste grond onder de roeten hggi en siddert maakt dan angst sngdend pgnljjk Het duurde een half onr en dat half nar seheen een eeow maar eindelgk begon het weer te waaien en langzamerhand bedaarde deontataltonis ran mensoh on dier Ik had l tng gewenseht eene aardbering bjj te wonen maar sedert dien rreeselgken nacht ia er reeds in den klank ran het woord iets dat mg doet bnirereo Op Amboina heeft man gewoonigk elk jaar ten minste ééoe aardbeving dat is é ne reeks ran sobokkeo en als er acht of tien maanden roorbggaan zoodor dat er eene plaats heeft rerwacht men altgd een zeer herigen schok i Öe achok is thans wel zeer plotseling en harig gswaeat te oordeelea naar het aantal omgakomen en gewonde personen Helaai dat aldas de bawanera onzer trapen ran tgd t tüd schgnan te moeten worden herinnerd nn bet feit dat ook bun land slechts scbijnbaai met bet paradge aenige orareenkomst haeftl PosterUen en Telegraphle In het verkeer met an over Italië ie voortaan de vercandiog van bewerkte Ubak door middel van de pakketpost totgelatan Da varuading van rawa tabak naar en over dat land bigft verboden tenzü in pakketten welke aan het Italiaanache Miaiatarie van Fi nuiciëB ego gericht Post eo telagraafkantoor Dieren Jaarwedde f 1700 1 April a s f 1900 en vrga woniag Pensioansgrondslag p m f2200 Borgtoeht f12 800 PoiU n talagrulkaBtoor BaraateiD Jaarwedde f ItiOO n vrge woniag Peniioanvgrondslag f 1S50 Borgtocht f5500 Ofuhoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakkwi vrgheid wordt gelate om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen vaa hel Kontnkigk bealoit vaa 21 Maart 1894 no 17 da poatambt naren voor bovenga noem da directies deo voorraog TelegT aal kantoor Utrecht Jaarivedde f 2900 Borgtocht pi m f 2800 Sollicitaties ia te aaoden vóór 25 dezer Benoemd 1 Jan Tot telephonist tt aOravenbige mej A J Ba rveldt 16 Jan Tot brievcDgaard r te Kondum D de VricB 1 Maart Tot directeor van het posten tele graafkantoor te Baraeveld D J O Belmer tbaos in gelgke betrekking U Ravestein tot directeur van bet po t en telegraaf kantoor te Wormarveer J Unus jr tbaoi in KolÜlf betrekkiDg te Dierea I Hp u Tot dierectenr vao hettelegriiafkantoor te Amsterdam El W L Lenr thans in gelgke betrekking te Utrecht Verplaalit 16 Jan Deklarken der postergen en telegraphic 2e kl C Joppe van hetbgpottea telagraafkantoor Krai kade te Rotterdam near Genert en C h Eiehl van het hoofdtelegraafkaoioor naar het bgpost en telegraalkantoor Kruiskade te Rotterdam 1 Febr De oommiai der telegraphic 4e kt G van Zwieten da Blom vau hst hoofdte If graaf kaa toor naar het bgpost en telegraaf kaetonr Bobbemastraat te Amaterdam Eervol ont lagun onder dankbelaigiog voor de vele en goede dieuiiten door hem aan den lande bewezen 1 Mei De directeor van het telegraafkantoor te Amsterdam H van Eek Overleden 22 Dec 1897 De brie vengaarder A van Buoran te De Lier 26 Dec 1887 De tetegraast J Boogerduyo te Nieuwediep VKRSCHEIDKNHEID Ur Leober die io den Oo tenrgksenHjjksdag onlangs een redevoering hield van dertien oar is ver overtroffen niet door eeo anderen spreker maar door een pianist den Milanees Adriani die 50 nor achtereen piano gespeel 1 heeft en in dien tgd zetfa sooateo gecomponeerd en thema s hem door het pabliak opgegeven op moziek gezet heeft De man moeat na afloop van zjjn kuniUttiU met gezwollen banden knikkende kniej n en bgna flaaw gevalles naar bet zieken huis gebracht worden MiNschiea was een krankzinnigengesticht wel zoo gepast geweest RECBTZAKEfi Voor bet gerechtshof te s Gravenbage diende heden de reeds vroeger medegedeelae zaak betreffende twee broeders van wie de eea te Rotterdam woonachtig den ander te a Qravenhage met een biergl is of flescb zoa mishandeld hebbeo na daartoe opiettelgk in gezRlschap van twee getuigen van Hotterdam naar Den Haag gereisd te zgn en zulks naar aanleiding van een door dien broeder geschreven beleedigend briefkpatt De Baagsobe rechtbank bad zooalt men rich wellicht berinn rt den beklaagde vrijgesproken nadat ook de officier van justitie vrgsprsak bad gevorderd Doch ingevolge een verzoek door deo misbaadelde tot den miniiter van justitie gericht werd de zaak veor het Uof gebracht Beklaagde ontkende de hem tea laste gelegde misbandeling bewe ende dat da bloedende wonde die zgn broeder had door een andere oorzaak bg den twist moet zgn ontstaan terwijl de gehoorde getuigen blgkbür tear aarzelend waren io hun verklaringen zooals ook de procureur generaal oordeelde DeEe eischte eene veroordeeling tot een maand gevangenisstraf Foiüard Zpe 60 Cts tot 3 93 per Meter Japansch Chineesch etc in de uieawste dessins en kleuren zoowel Zwarte Witte en gekleurde HettnebeTQ yae ran 33 cts tot f4 aA per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 rersch qualiteiten en 2000 rerach kleuren deeeins etc Wry van pmrt em reektem m InUê STALEN per om gaande Dubbel briefport naar Zwitserland üjde bbriekeD I eo K Hofl zvRicn PRACHTIGE SORTEERINO yiHTjH ffAIIDSCHOBIi M voor Dames eii Heeitïn Ai Tan OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73a ÜOODA Tetepk00n mm Jlf Beurs van inslerdanu Vrkn tl tkr V Vs V Vis 109 8 SS 84 l l 1 8 3 98 l SJV 78 l l 101 8 87 loov 85 818 4 0 loiv 113 101 138 1 14 B4V 8 184 1001 80 1 111 w 108 toll loov M Vis 147 98 77 108 101 100 1 160 189 ll s UV 100 88 102 18 14 u 108 i 78 I 110 8 51 194V 1 99 105 V 10 1 io v 10 ii 1 HO i 9 11 1 n JANU lRi Nioaaunu Cert Ned W S Vi dito dito dito Hdito dito dita S HoNajR Oül fii udl 1881 88 4 ITAXIR Insohrgving 186S 8I 5 OosTKNH O il in p pierl8fl8 6 diti m iilfer 1888 6 Po Tiai t UUl initt ixmpuii 3 tlit j ticket 3 RtiaL hu Obi Hmiieul 18W 4 dito GtMKina 1880 4 dito bij Hoths 1880 4 dito b j Hope 1839 90 4 dito iu goud lem IB83 6 dito dito dito 1884 Sfaxjk Perp l sohulil 1881 4 Tuatzij Üepr CoQv leen 1890 4 ieo leenioft serte l Uac Ie oiig serie 0 ZuiüApR Esp T obl I89S 5 Mixico Übl Bait S h 1890 fl Vkmbzuela Ubl 4 ml ep 1881 A STZ D4H Ühlit at eu 189S S RorraaDAM St d loeti 1894 8 Nzo N Afr HKiidelsv sHnd Arendili Tab M j CeftifisNteu DtiliMaatïohapp dito Am Hvpothtrakb pandbr 4 Cult My dt r Vortt ul uad s Gr HypoLhoetk madbr Si j Mederlanilanho baak ftaod Ked KuDilolmaHteoh ditu J N W II Pdc Hvp h iMiiill r i H t Hypotheokb psndbr 8V Utr Hypitbeekb dilo 3 i i OosTSMB o l Hf i t baiil aaml Enai HypritboïekbMik uaudb 4 Amieixa Kqut hypoth pandb 8 MsKw L Fr Lieii oert H Kin Holl J 8poortr Mij satid Mij tot Kxpl 8t w aau I Ned lud HpoDrwe m aaiitl Ned Zmd Afr Hp i aand fi dito dito dito is l dit TAi itiipoorffl iS67 8Ii A Kobi SZaid lUI SpwmÜ A H obl S FoLtN Waricbau Weeiieu aiind 4 Ui Bl Jr Hum Spw Mü obl 4Vi JBaltlsctia dito aaod nutowK dito naad 6 Ahebika Ceot Pan Sp Mij oM 8 C Wo It Vorth W pr v aami dito dito M n Ut Peter ubl 7 Denver l Rio GrHpffl rert v a Illinoii Central obt in Koiid 4 Loaiav S VaBbviUnCert r aaad Mexioo a Sptv My Ie hyp 8 Uiis Katiioa v 4pet pnif aaiid N York Ontasiolt West aand dito Penn Ohio oblig R Oregon alif la byp in ud 9t Kol Hinn k Manit obl 7 Ua Pao Hoofi a oblifc 8 dito dito lAac Vol Io byp O OkH ok An Sootb Oert v aaad ViK C RalU b Na Ie b d o U Amtterd Omnibus M aand EotLerd Tramwog Msati aand NsD ëlad Amsterdam aand 9 8tsd Kotterdtim aan 8 BiLOia fltad Antwerpen IS V f Btad Brussel 1888 S Homo Thei Kegnllr iesellaoli 4 OoSTIME Staatateeuing 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 3 1888 Nio Ver Bet Hvp Spobl eert ADVERTENTIEN Jeden ove leed onze Hero kleine 1 A0NE8 in den ouderdom ran raim rier 1 weken M M TAN LOON A E M r K LEEUWEN Gouda ia lan 1898 Te Eoop of te Huur aaugfeboden m HEEKEIVHVIS Meude aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg X 29 Het hnis bevat beneden 3 Kamers met SuiteKeaken Ke der en Binaenplaats boren i Kamera en Zolder verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gaa en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding TISSOT Co Bordtatue SoUvrdam f 1 40 per liter in renegeld bemande neach rao 5 en 2V Titer rooriien ran het atteet ran I y P F min HamH Boon IVuefflesch f l aO Verkrijgbaar by J H ROODE o o D D A E CASSITO TANDAHTü Gouda Turfmarkt SPKKKIKVHMN UAANDAQ UINSDAO DONÜBRDAO au ZATëHDAQ ran 8 tot ft nur WUENSUAOen VRIJDAUran Itoti aar Z0N1 A0 S niet Konhikiuke aiN I1AA6 KoninlsUJk HacMnaU Fabriek OE HÜNIUBI OEM r u II K vanSchaik €o gerestigd ta t Uravenhnue Hefpkmtraat 9 en BBb do Uegeutessi laan ran Z M den KONINU ran UBLÜIE Indien gijhoentl Kobrnikt de allerwegü bekroonde en Wereld beroemde Huperior llnnren Borst Honig Kitract 2i ElXil A ISr TiïE KLACONS ran 40 Ota 70 üts en rerkrügbaar hu Firma WÜLFf ft Co Westharen 9S Gouda K H MILÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moonlreck J RATKLAND Ho i op B r WIJK Uadtaalfr M KOLKMAN Va IJ i mfn lorfll ryK i of 1 Znk wrt nti wnlhA fipAlfeO itKrtliKfl wyM I Uitl bit o r l Inryka lit r I nil tin K ank ItNn iDttn l kw rtji iiiiB4trp ii nukAr het itold nlai n m Jii r t É fl K t irlo ttirn ti n AttKr Birvt nrl iMth nlnli Mn tftit rlvf onrBtsNfei d r l t K irii ii uh ilfl ig Karbcnk f i $ BPtfi ti anIjrWrtyi I 1 ¥ iii rEa fc I t j ti tt Ittitftii Il itf liml ti t tpur N c e n i ViJimiltb U Hl CklIl nail MttiiM h A ntltnlsM Ü t l DIKB ODDE OÈ 4 8CHIEDAMMKH Merkt NieBLTCAP Verkriigbaar bH i M PEETERS J N B Ala bewija van aelitheid ia oaehet en kurk steeds voor liea fên dmaaaBlder Finaa P HOPFB