Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1898

Maandag 1 7 Januari J808 No 7480 36ste Jaargaog Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA opgeHeU Vthrmmri tSQT goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 Juni 1B97 Staatiwourant No I i9 n T 1 UT Tl Tot eandidaten voor liet Lidinaatsehap van den Gemeenteraad ter voorziening in de vaeatnre H if DERCKISEl en J J va i DER 9A11IIEN Zijn gesteld de lleeren C W VAN DE VELDE en P J BELLAART die als zoodanig dringend worden aanbevolen wmm mmmi J i wih en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vmi 1 5 regelo a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden l erekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu dea midd U0t Beêluur Dr H U88EL m SCHEPPER Voorzitter J N ds GROOT J M NOOTHOVEN vi GOOR Onder Voori Mr M M SCHIM vak d LOEFP A 0 COSIJN Secretaris O A vi dse WANT F HERMAN Fzn Penningmeester J v TELLINGEN Stedelpo Gasfalsriek te GOUDA ITfliM l II II I De prfls van het gas is O cent per H eo voor KooktoeeteUeü of Motoren é i et Onder leker ToorwearUen worden peieeelen gratii un de boofdbuie verbonden met 15 meter vrye leiding achter den asmeter Voor 3 en 5 Hcbtgaameters bedraagt de kiar 10 oent per maana wonera van perceelen van ten boogite 2 25 per week kunnen wekelgka afrekeaea en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomeu lELSfflOIÖTOBm TANDUALSBANDJKÜ wm tlfl IKIIEI ONEKHU BU het Keliriilk da r aii tenchlüdt kct tinilen krilfeii d r Hiuderrn I UEK DE imiiTC PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem di bewüzen kan dat de b mg ter inzaae liggende getuig acbriften der mtatekende reialtaten van de Electromotorische Tandhalsbandjes niet echt zijn Vtft Mm Uitt op den rtaam mm dm liabrikanmomi H ll HOhTl a Wordt franco toegeïonden alUtn na ontvangit Tan poattegel ad 9S aent door ROBERT nOLTZ NlJinegeD t Verkrijgbaar bü I WOLFF Co Weslhayen m l Wederverkooper gevraagd I nul Khaumttiek LeDasD ignun bortt ui fc ff Anker PalnExpeller If II ia net kal tuk naw ua te wesden tegen S nfcer Paln ExpeilBr Tg l Md ihia atowla b ledat h ilsK w 4 fcikBT Paln Expeller hntml Pnja 80 oaat 7B oaat i ƒ 1 25 de t VtvrhaiidK ia da maaato Ipothelion ni t Ai ftlohtor t O to Rotteitlain Te GÜUDA bg C LDOGR Apotheker Markt en by WOLFF k Co Weethare 198 iiiiïilii J VEB 6EER 60 ÜDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN Tolgeua op te geven profiel Het zagen van T0U08TUKKËN en verder alle laagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout raiS DEPOT TAN THEL Nen wordt verKopht op H MfMK t letten uu HBT MaOAV IJN TAN M RAVENSWAAYZONE QORIMOHE Deze THEEËN worden afgeleverd in verxegelde pakjea van vijf IwM n e n hal en een Ned ona met vermelding vau Nommer dn Prya voortieu van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de oitvoerino van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAIIT LZ StoUwerok sche 1 Borstbonbons nhbriceord na voorwhrift van den kon Üniversitoita Prof Q hm Hofrad I Dr HariM Bonn hobbea sedert GO Jaren ah Twnohtend iddel tegen hoeatai beaecUiiïd en aandoening der ademingBorgum uilstMkende dientten beweieu By tpoedigo afwisseling van warme ec koude lucht is t bgsonder aanberalens1 wardig een bonbon te gebruiken I Verpakking Oeele pakjea k 25 ent Mom vtrkrijabur Goud Druk vaa A BRINKMAN ZOON HoUandscli en Beijersclitiertrouwerij Maandag 17 Januari e k AFLEVERING BOCKBIËR De Directeur F VAN BUCK Hot beste en Goedkoopste adres voor EERSTE KWALITEIT RUND en VARKENSVLEESCH Naaierstraat H 84 VARKENSVLEESCH RÜNDVLEE8CH Vleeach met been londer been Fyne Lappen van de Rib Rollade Rosbief en Beaf Baasof Biefstuk Rundergehakt ƒ 0 25 ► Carbonade 0 35 fc 0 30 i Lappen 0 35 0 35 Scbyf 0 37 O 35 S Sauijaen en Worst 0 35 S 0 37Jot Reuzel 0 35 o O 45 o Gerookt Spek 0 30 o Lever en Bloedworst 0 25 alles EERSTE KWALITEIT bij H V WILLIGE1 0 32 J f Naaierstraat II 24 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden B©ELpracli tigr © t irLÊrericla t HËERENHUIS met TUIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q Huis bevat benedeb 3 Kamers met Serre Keuk No 141 Het en en prachtige Kelder Bo en 3 Kamers met achter een poot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen lANGE TIENDE WEG D 29 XLI Jaargang van DE BAZAU Dames Modcgids bevattende DAMES en KINOËBMODES benevens UANDWERKPATRONEN UT IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUHHER In ieder n tekti mwarte piMé m dekrom ek feuflItUtn enz eat Ie Uttf ave tonder gekl pUteu mat 8 anüpal aa S groots geksipta patr Per IS ara I S ï p poat 1 45 84 i als da lie uitg met ilaareabovaQ gklaurd platen t 1 75 l tO I a llgakl pUaI hüt nikn p ll het eii i tOi 9 80 4 0 f sa ff bij tiat 6 no 1 IcB patr Q keiife ISa u een fekleard fraaie haadwerkpatroon g 8 e 8 40 nmmm in pïospicm alom = Y Iir L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dea DONDERDAGS van 9 3 aur in het llótel DEPAIJW Grooteraarkt te GOUUA Axtxam ORANDB HAaXSINS DU Printemps NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken de Dames die ons geïUuetroord mode album 0Qr bet Winteraolzoen noch niet ontvaiif en hebben dit te willen annvratrcn mm i JULES JALUZOTAC hrii Hetzelvo wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestelliiïgen van af 2 francs Vrij van alle kiiHten aan huis met B verhooging miipé HnkMlwr it KmidMl FEANSCHE STOOMVEEVERIJ au chemische WasseherIJ VI 11 OPPE HEIMER 19 KruMtmle Botterdam Gebreveteoni Joor Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpSpeoialiteit voor het stoomen en verves van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stooncn vaa plnche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eiiz worden naar da ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfdworden onschsdelgk voor de gezondheid en velgens staal bewerkt Een ware Schat voor de ongelukkige slacfatolfers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne nitapattingen ia het beroemde werk W Dr Retau s ICELFBEVVARINti gn inzendini istze Bl ei Sollanr 1 Hollandsche uitgave met 27 afb Pfgs 2 galden Ieder die aan de verso rikkeljke gevolgen van deze ondeu Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een lekeien dood Te verkrggen bj hetVerlaga Magazin te L i ig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postze Bl ea in eiken beakkandel in Holl Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD InRR11TIN KN WEJ KK l EVi B SCHADE Ot HIN OKR lil N f VEKOÜRZVKRN BUHOEMEE TRRbq WETHOUDKaSTanGou h Golst op arlt 6 en 7 der HÏNÜERWET Breogvii ter AlL emeetie keoiiia dat op de bucret rte ter viaïe is gelegil ean rerzoek roet bglagen Vftn P den Hertog om vergiioning tot bet uitbreiden zijner Btikilagerij en Lakktrg id het perceel geleKea aan ie Turftnarkt Wyk H Ko 6S KaaaBtmal hekeod Bectifl B No 628 Dat op Vrijdag den 28 Janunri 1898 de uatniddagfl ten 1 ure op het KaadhuK gelegenheid is om bezwariin tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende i drie dagen vóór dien dag op de SeoretaHs der OemcentQ van deler zake iogekomen sohriftureu kan worden keunia gruooian iouda den Uen Januari L8V8 Burgemeester en Wothouderi voornoomd U L MARTENS De Beeretans ÜROUW ER DE VERKI EZING As Dinsdag moeten de kiezers in het Ie district ten Stadhuize opgaan om over twee leden van den gemeenterand lo stemmen Het geldt de vervanging van de heeren Derckaen en van der Sanden die hun ontslag genomen hebben Eeods is de eerste formaKteit der verkiezing geschied maar zooals te voorzien was zijn er meer eandidaten opgegeven dan er vacatures zijn zoodat een keuze moet geschieden uit de vier opgegeven eandidaten de heeren Bellaart De Lang Luger en Van de Velde De wijze waarop de eandidaten onzer tegenpartï gesteld zijn wijst duidelyk op een vast beraamd plan om bij deze dubbele verkiezing samen te gaan De antirevolutionairen stelden den heer De Lang de katholieken den heer Luger iedere partij slechts én oandidaat zoodat van te voren was afgesproken dat elke kiesvereeniging stilzwijgend den te stellen oandidaat van de andere zou overnemen Daardoor heeft deze verkiezing weder het karakter gekregen van den strijd zooals die hier ter stede in den laatsten tyd steeds FEVtLLETOJM Aiuii M FroMck 1 In de stoffelijke wereld vinden wy onvsegbaFe n onziehtbare ttrooraen looals de aintrokkingtkrarht Tan den magnaat en de elactriciteit waariran wij de ooruak oiet kannen nagaan De natuur nu heef overal dawlfdc wetten trea al het rgk dtr delfBloffan moet ook het rijk der dteren zijqq sir omen hebben die wy nog niet of maar half kenaen tooala biJToorbrtld het dierlyk magnetisme Zoo geloof ik dos ook dat er boTcnnatuurlgke krachten eija waarmes wij ons nog niet in aanraking wetan ta stellen De dokter laisterde naar m met gebogen hoofd en altof hg bang waa een woord ta verliezen Ik nam hem aandachtig waar terwgt ik voelde dat ik EÏjn gemoed tot ruit tamde Eens tcjen faij mg den rug toekeerde zag ik zijn gelaat in don spiegel en er wae geen spoor van ontroering m wr te bekennen Toavalli zag liij dat ik naar hem Inek hg maakte een gebaar van verwondering in geraakte een oogenblïk in de war On die verwarring te verbergen gedekte kg zgn gelaat met de faaodeD maar niet Jtoo spoedig ol ik kon zien hoe zijn mond ziok tot I Bglimtach plooide Tat bataasende dia glimUoh Hen zou bgoa IWgd habbin dat Sohulti nooit gak vat gaweeat gevoerd wordt de kerkelijke partijen tegenover de liberalen Vanzelf is de tevolgon weg I dus voor de onzen afgebakend Zij lebben hun stem uit te i rengen op de eandidaten die na gehouden overleg door de kiesvoreeniging hunner richting zijn gesteld namelijk de heeren C V van da Velde en 1 J Bellaart Doen zij dat niet dan spelen zij in de kaart huniiar tegenstanders en zij werken er toe mede het geheele bestuur onzer stad allengs te b engen in handen van de verbonden kerkelüke partijen Zijn dus de kiezers van onze richtingreeds ter wille van hun beginsel verplichtte siemmen op beide genoemde heeren zijbehooren dat ook te doen omdat de keuzevan de eandidaten der vrijzinnige kiesvcrceniging Gouda inderdaad zeer gelukkigzijn De heer Van de Velde is een geboren Gouwenaar die steeds g toond heeft hart te hebben voor zijne vaderstad In onderscheiden betrekkingen heeft hij de openbare belangen gediend jarenlang was hij oen iJTOrig lid en thans voorzitter der Schoolcommissie Hij is een man die den moed Blieft oor zijn overtuiging uit te kom u en ook ie gare om liat m ga 4 en beschaafden vorm te doen Met do belangen onzer gemeente geheel vertrouwd van onverdacht vrijzinnige beginselen zal bij zeker een waardig gemeenteraadslid kunnen zijn een aanwinst voor onze thans in de minderheid zijnde partij Terecht is lan hem gezegd dat hij als raadslid enkele eigeuschappon gemeen zou hebben met zjjn voorganger welke ook de tegenstanders van den heer Derckseu in dezen eerden geestdrift voor zijne beginselen on vasthoudendheid aan hetgeen hij iioodig en nuttig oordeelde De heer Bellaart is wel geen geboren Gouwenaar maar is door langdurig verblijf door handelsrelatiën en familiebetrekking zoo met ons gemeenteleven samengegroeid dat hij in belangstelling voor de stedelijke belangen en bekendheid met de behoeften der burgerij voor geen inboorling behoeft te wijken Ook van hem geldt wat boven gezegd is hij is geheel onze richting toegedaan en heeft het ta lent zijne denkbeelden helder en met over en dat zgn krankzinnigheid allaen io mgne verbeeU ding beitaan had Ik waa zelf verwonderd over le macht die ik op hem uitoefende irGa voort taioe hg mtussohon fcn bewga mq mgn dwaasheid r dege toon mg aan dat als ik da ijdetheid mijner vrees inzie dit komt omdat er ia mijn liersene g een organiioh gebrek bestaat toon mij aan dat ik mij laat meeslepen door opwaltingen die ik met vasten wil kan tagen gaan on dat ik alllus mij zal weten te verheffen boven t geen ik ala mijn tre rige erfenis aanmerk Deze gezonde taal bevestigde m ne overwianing Ik had alleen da stellingpn te ontwikkelen die faij zelf mij met juisihotd voorlegdï In hel vuur der improvisatie vond ik argumenten waarover ik mij bij mij zolven verliaasde nwedorlegbare gevolgtrokkingén waartoi ik nog niet gekomeu was Ik voelde dat ik mij op l en goec Weg bevond dat ik mgn innigste overtuiging klaar en krachtig uitsprak en die deed ovoruan in hot door een ziekelijke verbeelding verduisterd ♦ orstand van den dokter Xadat ik een half uur zoo gesproken h l stond Schulti volkomen kalm en volflaan op ftDankl zeide hij mij met warmte do hand drukkende Kn toen foogde hg er vroolijk bg Mag tk no Ditgaan P jvLaten wij als ja wilt wat door dan tuin ioopeo antwo rdder ik Kaan laten wg buiten de ud gaan Ik paatfl wel op om mijaa verwondering over dit voorstel Ic laten blijken Sohalte sprak op een zoo randen en vroolijken toon dat ik mij in zijne liedoeliog niet vergiaaen koo wg verstonden elkander Koitt um 1 ECi ik toiging TToor te dragen Ook hij heeft steeds getoond een warm hart te hebben voor allerlei openbare belangen zoodat zijne verkiezing stellig is in het belang der gemeente Nu ie hot niet aan te nemen dat alle liberalen in het eerste district ingenomen iuUen zijn met de keuten der Kiesvereeniging Gouda Vooral bij gemeenteraadsverkiezingen waarbij men de eandidaten door dagelijkschen omgang lient spelen aympatbii n on antipathi en een groote rol Met den meesten ernst moeten wij onze geestverwanten op het hart drukken zich niet door persoonlyke grieven of opvattingen te laten leiden Laten zij bedenken dat waar de partijen zoo scherp tegenover elkander staan men verraad pleegt aan iijn beginsel en zjju politieke richting indien men zich niet boven zulke kloing e8tigc opvatting van zjjn kiezerstaak weet te verheffen Men Ptrijde in de eerste plaats voor zjjn beginsel en niet voor de personen de practijk onzer kieswet eischt dat men zijn stem uitbrengt op dp eandidaten die na beraadslaging met partygenooten door de kiesvoreenigingen als de meest gi wenschte op de lyst zijn gebracht DeWwnl party wacht dus van elk liberaal kiezer in het Ie district dat hij zijn plicht zal doen ook al kost hem dat persoonlijk teno kleine overwinning op zich zelf En wij kiezers die niet tot het opgeroepen district behooren zullen wij lijdelijke toeschouwers zijn van den strijd f Zeker niet Het geldt immers onze eigen zaak Ieder onzer doe wal zijn hnjid vindt te doen Er zijn lauwe kiezers die een opwekkend woord naar de stembus kan doen opgaan er zijn onverschilligen die wakker geschud on beter ingelicht moeien worden Men verlichte zooveel mogelijk de taak dor kiosvereeniging door in dien geest elk in zijn kring werkzaam te zijn Want het id er zeker spannen Wel hebben wij in het Ie district oen goede kans dat heeft do vorige verkiezing bewezen Maar die kans is verkeken indien niet voor cene goede opkomst gezorgd wordt Er zijn voor elke plaats maar twee eandidaten De strijd zal dus hoogstwaaischijnlijk dadelijk besliit zjjn en de En ij gingen uit J it slot mgn wa4hla Wilhelm zat u doen aien op welken voet ik thaaa met mgn dokter sta Ik ben niet langer gevangf n Voor de eerito maal beo ik dia hekken doorgegaan dia aen jaar lang voor mij gastoten bleven Ik ban vri an ik dank m ne vrgheid aan de erkontelgkheidjk heb hat bawustzgn een man te hebben gored die wollioht op het punt wfls veor allgd m een ondoordringbareo nacht te veKlnken Ik wil het u toe vort rouwoD mgn vKend dat ik cvep trotscü ben alsof ik de oene of anderé icbit terende daad had volbracht Allaen eene mneder zpxt geloof ik in stftat zgn de vreugde telwgrgpen i die ik ondorvmd bij het te recht brengen en leiden I van een wezen die aan mij het behoud zgnor rade L verschuldigd is Üe groota wet der liefde die dan Schepper aan zijn schepsel bindt maakt dat ook ik mij aangetrokken voel tot dien armen Schultz dien ik vroeger niet kon uitstaan Hij schijnt dezglfJe geDcgenheid voor inij to koesteren al is het ook dat een soort van or derwerping zich onder die genegen lieid mengt Misschien is hij nog altijd eenigszins borreoBtl dat ik hem zal verlaten Dit alles zal u doen begrijpen waarom ik al ben ik nu rrij Karlsruhe toch niet uitga Het zou wread r a mij zijn indien ik mijn natieat thans in den iteok liet En Schultz is daarvoor altijd zoo bang dat hg mg zelfs smeekt om toch nooit zonder hen niWte gaan In den botr kkfligk korlen tijd van eevfge weken heb ik hém oog niet zoover kunnen brengen dat hij geen instorting meer zou behoeven te vreezen en zoader mij zou hg zich verloren uhtiQa Bo ook la Ik bier vanduD ging thuisblijvers doen niets dan werken iu het voordeel der kerkelijke partij Rekent dus niet op een herstemming gij kieaert uit district l Wat go a s Dinsdag verzuimt ie niet meer goed te maken Komt dus allen die opgeroepen iiyn a s Dinsdag 18 lanuari tussohen 8 uur des voormiddags en 6 uur des namiddags op het appèl en stemt de eandidaten der vrntinnige kiosvereeniging de heeren W C W vAtJ nu VELDE aftreding in 1899 en P J BELLAART aftreding in 1901 Do wjjzc Tan stemming achten w j thans genoegzaam bekend Alleen herinneren wij dat de oproepingskaart moet vertoond worden en dat op het Stadhuis der lgke kaarten verkrijgbaar zyn voor ben die hitu kaart verloren of niet ontvangen hebbeD Bulteolandscb Overzicht Ëmile 7 ola haait met ajja brief aaa la aAorore liet doel bereikt dat bjj aioh voor aletde Uij sal voor bet gareobt wordea gedaagd 01 bjj dan aar liebt zal zien aatatekao f Wy balpeu het wsoKihea Ieder buiten Frankrijk acb reviaie van hal aente oDuia driageod aoodaakelgk voor de eer van Fraokrjjk en sgu leger Maar lu bet laad telt z go da moaiebea die zoo deaken terraweg 10 da minderheid De groote tioop achraaawt inet da Begeeriag made Drajfoa la aebuldig zegt mee ea al ware bjj oaachuldii aobiJDt aian er voor zicb by te voegen da eer van bel legara laat aen reviaia tea Het ia wet een merkwaardiil teil do Timeaacorti apoodenk I Parjja wjjal er ook op dat Ëalerbasy dia oiat ean ajrni athiek peraooD ken geacbt worden ook al baefi fajj ui de miidaad begaan waarvoor Ure la gevangen zit van alle kanten felicilaliaaoutviog weerbaarbeida an gymoaatiak aaraaoigiDgaB eu cluba van gjnioaaiaaten ook particelieraa Jie hem gelieel onbekend sfjn zoodan hem telegrammao In bat jaaitier Lttin ijin maaifeatatina voor ban gaboodea waatbg Draffua in effigiea verbrand ia Deze atemming weerspiegell zich ook in den Senaat Da acktaotwaardige hear ScheorarKeataer die het voor Drejrfm heelt epganooeo ia de eenige der vier viee preaidenleo die oiat wat u ik dan nog doen Babatro uwa vriendicbap heb ik niaU meer dat mjj biadt da aenlge liefde die mgu levek vervutda la niets dan ean Bchoone droom Na weet gV Mrom ik a n verhei nogiiaaU heb afgebroken Margen tat ik bet voort XH Ik ua Diet wetea te zeggeo wat er volgde op den vreeMlOk n sabok dia nfj als vernietigd voor lüana had doen noderatorten ïocd ik wader bekwam wm ik niet meer in bat eatoti mur lag ik te bad in nijn kamer ik voelde mg zeer zwak en mijn ho ifd a zwaar i Wm nacht a Bastiaan waakte bn m Toen hg mij zgn naam boorde noemen sl akte b aen kreet van blijdschap Uod nk hij is gered riep hg lit Kent gij mü mijnheer Andr rZeker Waarom beu je daar zoo verwonderd over O Jp at zal mevrouw do gravin ia baftr schik ijn aar gij moet u stil bonden T o dokter beofl gezegd dRl als gij uit uw verdooving waart ontwaakt men u moeat verliiedab te spreken Ik zal u alles vertellen dan hoeft ga iU niet oiet vragen te vermoajen Hg deelde mij nu mede dat ik drie wekan lang bedlegerig wa geWeest met zulk eau koorts in t hoofd dat mangaan mijn leren had gewanhoopt Sinda fwee dagen wa ik nu eohtar builen gevaar ffEB fa gravin P vroeg ik