Goudsche Courant, maandag 17 januari 1898

Hulstkainp s OLDK GKNKVER in direrie Terjnkkingen Terkrgi bau bij J N F BEUDEKER Sooge Gouwe C XSB Opeabare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 24 JANDAKI 1898 dea morg ns te tif uren m het Koffiehuis aBaticoxiIf aan de Harkt ten orerat 4n ui t a Notaria 6 C PORTCUN DHOOöLBEVEB T4B No I Ben WIVKBLHUlSenBBF in de Stoofateeg te Qouda flak bg de Markt Wgk A no 7S Ta aanraardeo 1 Maart 1393 No 2 Ben HO IS en BR ¥ aan de Varkenmarkt te Gouda Wyk M uo 218 YerhBurd bg de week foor 1 30 Noa S en 4 Twee BUIZBS en BBTBN in de Speldemakeruteeg te Gouda WiJk G no 56 en 57 Bg de week terhuurd elk Toor 1 2D No 5 Ben HVIS en ERF m de ffilhelminaatraat te Gouda Wgk M no 70 3g de week verhuurd Toor 1 50 No 6 en 7 Twee HÜIZBN en BB VBN aan het Lombardawatartje te Gouda Wgk G no 103 en 106 Bg do week terhnnid Toor 1 75 en 170 No 8 Be PAKHUIS n ERF in de Lemdnlateeg te Gouda Wgk M no 203 T aanTaaidan 1 Maart 1898 Bn No 9 Ben TUIS met 3 SCH URBN in de Eerate Kade aan de Karoemelkaloot te Gouit Wgk B no 297 Te aantaaiden 1 Uaut 1898 De porcMlen ijn i laatate 3 werkdagen Tóór den dag der Telling Tan 10 tot 3 uren en op den Terkoopdag Tan 9 tot 11 uren te beiicbtigen Nadere mlicfatiogen geeft Toornoemde Notaria FOKTÜUN DBOOGLBEVKK te Gouda IS U VEHKOUDEN D moet ge tmI hoeaten haal dan de wereldberoemde Salmoniak honing PattUtea of Bortt bon mne Tan P KNEIPP SilDoniak ptilles 20 c gt per Sacon Borstbonbons 25 cent per doos Alles mat gebraiksaanw zing Ieder knoper ontrangt borendien gatis een lot naar een prachtig Hearen of Dames scbryflnnrean J Tan OIJE Kleiweg No Z GOUDA i ta ssM Te GOUDA bij C LUliElt Apotheker Markt en b VVÜLKK o Weathaven IW J VER GEER 60 ÜDA LeTert KOfLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolge s op te geren profiel Het zagen Tan TOüGSTUKKEN o Terd r alle laagwerk wat tot betTak behoort f Mei en aonder leTering Tan hout L J S0N 1 Tandarts Uti echt reekuur de DONDEBDAUti Tan 9 3 ur in hot Hotel E PAl W Grootemarkt te GOUDA Directe Spoorwegverbyingen Diet GOUDA Wlnterdtenst 1897 98 AaDgevaBgeD 1 October M 18 88 1 84 8 41 8 87 4 8818 88 t 18 88 t fff 18 48 ra 18 81 1 18 4 4 18 8 10 ItOITiïD U e O O D i 10 18 IIM U 10 18 87 1 44 7 81 TW 8 18 7 80 8 81 t lO 11 M 10 11 ll ll V E CASSlTa TANDARTS Gouda Turf markt SPRBBKUBbN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG T n tot nnr WOENSDAG en VRIJDAG Tan ttotl uur ZONDAGS niet B SS 1 47 lO lt 81 7 16 8 80 8 81 V 848 8M DEN B 1 A li l4 18 08 18 47 8 88 7 10 00 DA 8 4a ZeTODhuLBH HiMrkapeUe Zi eterpeeif Zeg aatd Voorbnrg ÜMf 7 1101 88 8 18 B 8 10 14 11 11 18 16 18 88 1 87 8 41 4 41 1 88 1 14 4 11 7 84 7 18 8 88 8 84 10 10 98 11 16 UI 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 U 7 S8 ll K 18 11 if 8 11 10 81 V 8 07 9 09 1 08 OCH HAAG OOBDA Ha a t 4 7 80 7 48 8 85 9 48 10 1111 17 18 881 881 44 9 40 4 08 4 88 1 90 6 18 T 18 7 8 8 M 10 08 Voorb 1 19 10 17 1 41 4 99 6 18 9 84 Z Zegir 10 89 1 68 4 19 6 90 9 48 T M 17 10 48 8 08 8 04 6 89 9 11 8 88 10 98 aljl 8 18 8 18 9 8 C4 10 44 11 48 18 4 1 10 8 014 111 11 1 11 6 8 4 8 04 8 94 8 88 10 88 11 8 SO I D A O TUCHT Uclla 8 88 8 84 7 88 8 91 11 07 10 1 10 11 18 00 18 88 8 80 9 17 4 99 01 U i w 8 91 11 14 llo rdenl 48 8 10 11 88 trwkt ra7 4 8 98 9 0 9 89 10 11 11 41 19 88 1 81 11 44iGl da M 7 48 8 l9 9 09 lO uiÖ Ü ll ll 18 808 17 8 14 4 09 4 99 8 18 9 80 7 48 8 8l 10 10 1ÓJ8 Rookt NELL 8 2 Cent Sigaar zy is besust de beste O T I E O H T S O O B A Utteobt 89 7 419 48 8 1010 1110 8811 88 1 8 08 8 114 48 1 91 S 7 18 Woerden 8 19 8 08 10 88 11 88 4 1 7 18 8 11 8 86 10 17 10 857 10 10 84 8 84 7 19 8 48 10 41 4 7 9 8 9 11 18 11 18 LOlilfii BISSCBOP Dubbele Buurt B 12 GOUDA Aaanbevelend öonda 7J8 8 97 9 89 9 89 lO lO 11 10 11 11 1 81 9 4 4 7 1 8 07 7 19 8 88 AMSTIIDAH eOOSA 7 01 I IO 9 08 10 41 1 11 9 48 4 41 8 09 UI IMl 11 11 U U M 47 6 41 o o U U A A M8TEBSAU 8 17 Ml 1 48 10 87 18 10 4 11 1 10 7 11 8 18 10 11 10 98 AiHiwdaii O Bt 8 1 MT IMIt U 1 19 8 11 9 H 10 11 11 41 Soida hnkoMD il Hg krMg ilecbii en derd der nitgebrBchte etemmea Uit eea officiem d brief iode PoterLloyd bigkt dat de Oosleargkicbe regeeriDg da tealTeiorJsniugeD op radicale wijze z t veraodereD en Toldoeniog zal geren aan de Tooroaamite grioTtD der Duitecben In ruil duerroor worden des bezworen om tocb de wapeoen neer ta leggen en nibt taagur in den itrtjd te Tolbaiden opdat het parlemint w ef byeen kiD komeo Het miniiterie wil oieU heter daa aao de grie en rau de Duitacben tetjemoet kernen u met deze op goeden roet geraken £ r ii dai geen nden oni bet kabinet zoo vyandig te bebandeUn Welk een rer efail met de boogmoedige laai die iïadeoi gaToerd beeft en wat een bewgs due boe jaiit de taktiek der Dait cberi geweest ie De ichrik zit er de acnmaat io eu deae evenmin aU eenige opvolgende regeering aal bet wagen om de nationale reebten der Daitsoheri aan te taeten en de nationale geToellgheden ale een troef tegen z jn tegenetan deri te gebrnibeu Dit bereikt te bebbea tl een groot reinltaat v £ r loopen te Londen rnitige gerncbteodat de patroone en metaalbewerkHts tot eeo chikking zgn gekomen watrby laate genomuden ban eiicb van 48 uren per eek zoaclenhebben laten vallen De leiders der werkliedente Lunden ontkennen dit evenwel Bg de £ ngelsche verkiezing te York ter aanvulling van een vncatore in bet Lagerhui il admiraal lord Charlee Bereiford cou ervatief gekozen met 565U ktemmea teg n 5G48 uitgebracht op den radicalen cendidaat Sir Gbriitofar Nornoii De oit leg lau deze verkiezing il een wioit van ééo item voor de regeeringipartg Tbani tal ook bet Ooiteorgkiohe eikeder in de Kretenzer wateren worden verminderd Tot duiver wai ber elf lohepen iterk voortaan tel bet vo gent bet Neaei Wiener Tige bl naar vgf lellen Wie eobter nit do vermindiriLg der Ëuropeaicbe politiemacht de gevolgtrekking maakt dat de toefliaod op bet eilaod verbeterd is oordeelt verkeerd Evenals ie voren ja misicbien nog wel meer wordt er geplunderd en gemoord geltred en en geleden En de gezanten blgven beraadslagen en komen niet verder De aanvoerden der opitaodelingeu hebben UD besloten de mogendheden te imeekeo prioa Gleorgo van Oriekentand tot gouverneur ta benoemen en eiQdaljjk de autonomie af te kondigen die reeds zoo tang geleden ie beloofd ladies de mogendheden het niet eens kon nen worden zouden de aanvoerdon kolonel Gbermiide tot goaverneur benoemd willen zien met de bevoegdheid oamiddeltgk de Nationale Vergadering bgeen te roepen opdat plaat elgke beituren worden benoemd Ook hierover zal wel weder roipivcbboli beraadslaagd moeten worden £ n inmiddels itarft de bevolking op Kreta van honger on wie door dit waard wordeÉ geipaard vallen onder bet moordend sVsat BINNENLAND Met het o treden van jhr H5ell als miniHter van Marioe aal zeker geen wgxigiogvan Seteekenia in da deakbeelden van bet marinebcheèr p aatsbabben aegtbet Vadl Otuda lioordreeht 1 Kleuwerkerk 7 OaMlI I I daa 1 7 IS 8 95 a 4 8 l t C5 11 11 1 a ii 10 i so t 15 18 4 4t t I M t ll 5 ir Oapell Klaiwaikeik llMrIiMkt a ad Seidk AaktudaB ai Man hetinnert slcb dat de heer llOell destgds Qommandant der zeemacht in ludië zich teer ingenomen betuigde met heï rchip h double niagef van den minister Jabien enbem voorspelde dat hg er veel genoegen van io i beleven Dit il nu wel nietpreciea uitgekomen maar tii nu altgd nog mogelyk dat do heer Röell zelf er veel plezier van beleeft Wg booran da4 de beer Röell goed praten kan voor een Minister vaa Marine zeker een aaabeveling tegenpver een Kamer di fieeo vaite beginselen b efl op bet stnk van marinebebeer en daarom I door uroote pi tars nit baar eigen midden zicb gemakketgk laat meeslepeo Hopea wg dat de heer Hö lt n met bem bet geheete kabinet zal beoben begrepen düt bet allereerst za V ts omtrent d beirinaeleo onzer I an dl verdediging bier en in Indië en de taak daarbg aan de it macfat toebedeeld met de Kamers tot overeenstemming te komen Near wg uit goede bron varnemen zal hetgewone bezoek der Kooioginnen aan Amsterdam in April a s met bet oog op de inbalduging ia ïjeptember acbtarwege bigven De officier van ezoodbeid Ie kl bg de zeemacht F tjcbrender uit West lndiS in Nederland terugiirekeerd is op non aotiTiteit gesteld Slot No men dezer dagen weer opgevrootykl wordt door rekeningen en aangifte bilj tten voor belastingen o a die voor de periooeele belasting kan hel fgn ant hebben o op bet roetspoor dar Arota Ct c omdat vele belasliagicbuldi en daarvan niet op de faoogte zgn omtrent b t artikel haardsteden de volgende toelichting te goieü Alle baardtteden of stookge genbaden io ieder als afzonderlgk belastbaar batcbouwd perceel aanwezig mofteo voor de belasting worden nangegeveo Het is aen dwaalbegrip dat eeo dier haardsteden vrg zonde zgn en dos een minder dan het aanwezige aantal kan worden opgegeven i Voor elk vertrek dat verwarmd wordt wordt ééat haardstede geifekend De gangen portalen en trappen worden te zamen ali 4éa vertrek aangemerkt Ë n keuken ii een vertrek De zich daarin bevindende haardstede is uiet ry Een vertrek waarin een kachel of ander kooktoestel ii geplaatst en waarin zich een rooknitgaog bevindi wordt als verwarmd beschouwd ook al wordt er nimmer gestookt Een vertrek met een rookeitgang ronder kajhel of ktoo toestel of e o kamer met een kachel en een dicbtgemetieldeD of bepleisterden rookuitgarg wordt niet als verwarmd beschouwd en bevat dos geen haardswde Het eenvoudig wegnemen van de kacbelpgp is niet voldoende £ t n Kamer of alkoof verwarmd wordeode door een stookgelegenbeid ia een aangrenzend vertrek is geen verwarmd vertrek Buizen of audere toestellen door etoofi water of heete luobi verwaimd Orden ale baardsiddeu aangemerkt G 8 en petroleomkachflli wier rerbrandiogiprodnclen buiten het vertrek worden eteid door een pgp of andere daarvoor opiettelgk gemaakte opening zgn hasrsteden UadkacUüU en keokenfornaizen moeten ook ais baarsteden wOEtJeu aangegeven Wordt een kaobel geplaatst m de afscheiding tu ichqn verFobiUende vertrekken dan wordt elk der fertrek en ata verwarmd bosohOuwt Ploatst n in in de loop van het dienst of keioudarjsAr en ftaobel of kooktoestel in eeoig oorspro Jteluk uiet rarwarmd lokaal dan moet daarvan onmiddi lgk vóór de plaatsing z lf aangif worden gedaan ten kantore vand II ontvanger Het ntel aangeven van alle aanwezige baardsteden of stookgelegebbeden of van bet bgplaatsen van dusdanige inrichtingen in den loop Tan bet jaer ïs strafbaar vo gens de wet lu geval van twgfel over bet al of ni t moeien aangevtn van stook gelagen beden kan men zich om inlichtingen tot den ontvanger of in peoteur wenden STADSNIEUWS u n u n u ii 11 81 j 11 48 11 81 18 88 10 10 U 8S a 40 10 88 10 88 10 48 10 48 9 47 lO l 8 97 9 45 9 08 8 94 9 80 1 88 QOUDA 15 Januari 1898 Door de politie alhier ii aantcebonden een oada bekeifde der joetitia dia nog 3 eken bachlaaii moest ondergaan Wg verwgzen ooze lezers naar achterstaande advertentie waarbg wordt bericht dat in de pla t van d a beer A H van Dillen die bedankt beeft als agent der Maatflchüppg vin Brand erzakeriog gevettigd te s Hartotienboscb U benoemd de baer Tb Peetwi Wgd traat alhier Zond 16 Jannari a s zal eene nitvoeriog plaats heitban van de toooeelfereeoiging Konst na Arbeid in de zaal Kunstmin der Sociëteit Oai Genoegen € ten bate van een niauwe banier met medewerking van he Gondeehe Strgk orkest onder leiding van den beer J Woerlee HAAnaacHT 14 Jan Da beer h Akkerhngi J Ez tan Scboonbovao hield jl Woenidag in het Not alhier eene zeer verdienitatgk uitgewerkte lezing over den grooten dichter Ten Kate Met zeer veel balang t jlling werd kg door bet tairgke publiek aangehoord Na de pauze schonk de spreker eenÏKe luimige VOO drachten die ook zeer in den imaak vielen Hoewel bet reedi laat gawurdeo was had niemand er spgt van want iedereen genoot eo bet was dan ook niet te verwonderen toen de voorzitter bg bet einde den ipreker zgn bartelgken dsok betuigde en hem een spoedig weerzien toeriep Rkeuwuk 13 Jan Heden avond vergaderde wederom bet leesgezeliebap slbier Als ipreker trad voor dezen avond op de beer J Kaptegn met eene lezing van Werumeus Booing getiteld De erfenis van den Borgemeeiter waarmede spreker bet gezelschap ten zeerste wibt te amoi3eren Als gewooulgk werden na de lezing nog eenige bgdragen geleverd wtfarna de eerste bgeenkomsi in dit nieuwe jaar werd gesloten 8 HooKuovRN Door wglen mevr de wed Van Loon albier is aan het fonds d r vereeniging Tot bnlp in lgden alhier f 100 gelegateerd BEBKENWouna 11 Jan In de beden avondgeboodeu nnte vargade ring werd de spreekbeurtvervuld door den heer j de Viiser Als lezing droE hg e n novelle voor van W vanTwisk getiteld £ en leven vol strgdt Metveel belangitelliug en groote aandacht werddeze lezing aangehoord Na de pauzv leverdennog bgdr en de spreker ende beereo Z Vink W Groenendök ao S Trommi oit Gouda Vooral de bgdragen van laatstgenoemde vielenzeer lo den smaak I LM IIII Ij I f SS Bargarltike Stand GEBOREN 13 Jan Hendnca Anna ouders J J Stolk en A Biooi Gezine ouders F Geokes en H Boerma 14 Greta ouden L C de Moog en J A van den Berg 15 Marrigie ouders J van den Bei enR Burfier OVBRLEDb N 13 Jan A A M van Loon 4 w M van den Berg hnisvr van J Dernee 67 j 14 A J C Vogt 15 j £ 15 E Harmseu 18 m ONDERTROUWD 14 Jan D Wil ten ourg 21 j ea 3 G den Riet 21 j Mpordrecbt GEBOREN Marians ooders P C Bongeri en N Schipper Gerarda ouders J J Ropke en J D van Lange Barbare ooders J Verrreg en A vau Dgkland OVERLEDEN = G Verdoold 3 j M da Jong 72 j M Noorlander 5 w GEHUWD B Rietveld en S W Peten A Pols en A tan der Wegde I SaSSBSBBBaSBSSBBSSSBBaS BSBB COBBESPONDBNTZE 81 l 8i 1 81 14 B l 8 88 1 40 ie 88 4 10 8 41 4 41 4 80 4 87 1 04 8 10 1 84 8 01 8 08 8 14 9 08 4 08 4 88 10 48 Ondevaier 7 07 9 14 7 11 Voor verdere berichten zie men het 2e Blad ADVERTEN IEN M V Verloofd W m W tiv DU STBAATBN S S HARU M J SPBIIUlT W Gouda 15 Jm 98 G troffeo door de iele Ihwü d T abelangttelting en halp gedarendei de üekte enhet OTerljjden Tin mgaen oi rergftteliJkeDEchtgenoot en Vader oudutrondfn betuig ikmjjnen harttlgken d nk Wed J VISSEB fScHOTiiU COB J VI88BK OoMa IS Jkn 1898 j Fijne COGNAC BIJ Slotemaker Co CORES De PKIJZEN der COKES ijn vu if beden per tl L ruim 40 K G i 45 Cent kloploon S Cent Ibnii bezorgeai tf CetU ZooUofï de voorraad strekt by 1100 H Ij in een 40 Cent per H L Üledelek Gailabrielt Oocsi 17 Jinoari 898 De DH ECTIE ZOUTE KRAKELINGEN ZOUTE BOLLEN Hernhnltcr Koekjes Sequah Sprits BNX Akoberelend T ZAAL Contlseur Turfmarkt B 67 t OPj P DIKE OU DB f 8CHIEDAMMEB GENEVEB Merkt NIGELTOAP VerkiijgbMr bni PEETERS Jz TUd vao Greeiiwlch flO AU bevij vin eahtheid U oaohet en kurk teeda voor ties Tan des saam der Fima P HOPPB 8 80 8 81 t 8 10 04 10 11 10 18 10 88 18 84 8 1 18 8 48 8 10 10 18 10 l4 ll lO 7 88 17 7 84 8 41 47 8 87 lOioO 8 47 84 u 0 01 0 07 7 41 M 10 88 9 01 10 08 9 9 ir 9 49 10 14 10 84 10 14 4 84 7 41 Ml 9 41 VLM 19 Ï 4 1 8 8 1 BOCKBIER Firma A DAM We§eDa JSlerrgeval zal van af H4AM AG UE GROOTE UITVERKOOP beginnen van een OROOTE PARTIJ Confectie en Winler ArMkelcn BESTAANDE IN WiBterjasbfn eo Brofken kamgarfn en liukskin Pakken Rcge j eii Jungetu Fokken e Pelerine Jatten Regen en KlndermanteU Motten Kragen Boa Wollen Öbeken Jaohtveiten Kapok en Veeren Bedden Wollen en Gestikte Dekens een groote partij MANUFACjrUREN en al wat Torder ie koop m1 worden aangeboden Al dew goederen moeten binnen b wek n uitTerkocht agn De Confectie Goederen ign mUloitend late Qualiteit CoMCiirreMNe onm geUJk De winkel geopend Tan a morgen 9 tot avond tO uur 1 S KEISKB Korte ïiendewegr liouda Het HUIS 18 TE UUUR en loo apoedig mogelgk te aanvaarden Het Bestuur dei Maatschappij van Brand verzekering voor het Koningrijk der Nederlanden gevestigd te s Hertogenboseh opgericht in 18 38 ihaakt bekend datjn de plaats van den heer A H VAN DILLEN aan wien op zyn verzoek eirvol ont slag is verleend tot Ageut l § beuoeind de Heer Th Peelers Wijdslraal 4172 t © Q o a cLsu bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen De Directeur Van deu DOES i e WILLKBOIS De Maatschnppi verzekert Onroerende en Roerende loederen tegen vaste en inatig e premie We Rheuinfttiflli Ijfnaanpynen bortam K Anliir Paiii Expeller fit la met ket Ml mm aio ta wenden ttgnn g S Aiili8r PaiaExpBller Ez JtakBrlaln Expenur Pni 50 ofct 76 out an fi Xt ie flm VMrhan leD in da maMta ipothakffn ar by f A lofatar ft Co ta Rottanlani M CTROIOTORIÜCHE TA nB UÜB IUe ti wR rrio ntiiBl ONKaKrj Jj het rebrulk daarvan retchleilt bet en krIjKru der KInderrn IMHIÜK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de b niy ter inzage liggende getuig schriften der oitatekende resultaten van Te g lectroiiiotorische taadbalsbaiulji Hljes I ai t echt zyn Bift MmUtteopden van den fabrikant ROBERT IIOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van post egei ad 9S cent door aOBERTHOLTZ JUmegeo Verkrijgbaar bo WOLFF Co Jeslbaven M Wederverkoopera gevraagd n naam f EET een duufe EIJËKE DOCH DRmS SE ADVOCAAT k 1 10 en f t üO Iter fteeeh van J F HERMA Zn Te Koop aantfeboilen EEN Driewieler Tandem ook xeer eaohikt om Toor TerToermiddel Mtier groote mand of kut te gebruiken eu een 1 persoons Driewieler roor Heer of Dame Beide voor SFt TPRIJS Infotmatijiu aan TIBSEHA a RIJWIELHANDEL Gouda Te Eoop of te Huvur aangeboden BKK UEËRËf Stuinde a i de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te boTragen Lange Tiendeweg D HO Het huia boTat beneden 3 Kamera met SuiteKeukeu K der eu Uinnenplaata boven 3 Kamera en oldir Terdar allee netjea en doel matig ingericht alamede Tan Uaa eu Waterleiding Toonien TeTena boren en benmlw Priraat met Waterleiding Sleinppoeder HIJ WOLFF dl4 o WKSIMAFBN H 108 mmi E ni Dcpt tt Min iCo T C R E B A S WIJdêtrant A 100 GOUDA Aanbevolen merken SHERRY I t IV P II l a rincti I Uk flMMh u Gold t f 1 90 nm Elegante Drjr 1 20 t i ih 26 50 ROODE PORT Aurora a good dinner Wine l ino 22 50 1 1 00 22 50 I 20 2 95 20 50 WITTE PORT Santa Qhoice Vanna Amber Spwial TARRAQONA tipaaii8chePart Roode 0 80 1 50 18 Witte 0 80 I 5U 18 MALAGA Iloode Mn 1 20 2 25 20 ISO Witte M 1 20 2 25 28 50 Zeer ge chikt Toor medicinaal gebruik Good Yoailg Madera l l iW 22 50Very Kine Tokayer 1 20 2 25 20 50 Tnnu Vermouth 1 1 90 22 50 OHAHPAnNB Uodega Marque apéciale 1 2 COGNAC 26 50 Cognac 1872 225 BORDEADX WUNEN iZeer aan t berden Talelivgnen V r FlMch Pr Auksr 4S Pt i rl li 8t Ealèphe 085 Ni 80 Listrac 0 05 St Emilion il 42 Grarea Witte Bordeani 080 S4