Goudsche Courant, dinsdag 18 januari 1898

INo 7481 Dinsdag 18 4niiari 1898 36ste Jaargang Ill I t i III uu f fiOüMHE COURANT meuws en Advertentieblad v or Gouda en Omatreken De Uitgave dezer Ckturant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De priyg per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat rui 1 5 regeld a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden belrekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd EEMIEFOTTAKTBEIi Men wordt verKoclit op t MERK t letten ÜIT HBT Ma04X1JN V4N M RAVENSWAAY ZONEN OORINOHEH Deze THËËëN worden a elererd in versnelde pakjea van vijf lw n een half en een I Jed ona met vermelding van Nommer en Pr a voorzien van nevenstaand IMerk volgene de Wet gedepo Ineerd Zich tot de Qttfoeriog van geeerde ordere aanbevelende J BREEBAART LZ Voorfaaaden een fraaie florieering der praclitigete en naar Terhoading Tan tolUH teit en toon goedkocpiie AMSKIKAAITSCHE ORGELS in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van Xj G IDE JLjJiOSrO 3 a K K t 97 V Tr y T r lyy tot prjaen Concnrreerende met de beate in om I Ia l i iN beitaande Magazynen Thiii wni aliaei tieHtiag iiiiil lit rt lilliiliai ULLEB S ACCOORDCITERS d lo 15 ts 24 S3 AüTOMATEli ACCORDEONS ook deCrefeiden Alle mm LESSENAARS ENZ Stwdt toorhkDilcu DiKaiiosg allfl onderdetlni vm MujiekiiutrnnfBtcB Üe ondergeteekende brengt door deu ter algemeene kennii d OPENING van eennieuwe SPEKSUGEBII vaar dagelgki Terkr gbaar aal sgn al wat tot het ijpekilageriTak behurt FILKT SCUlJb LBNDE met en tonder GKH KT RIB liiPPKN KARBONADË BIEfSTTK WOBfiT BAUCIJZEN REGOUT iSAIJCUZBN KRABBKTJÜB eut enii KLUIVEN ÜEROOKT VLEE8CH 8AUCI9 DE BOULOGNE HAM OBROOKTB ZULT ZURE ZULT GEROOKTE en ÜEKOÜKTK WORST LEVERWORST BLOEDWORST MAGER en VET SPEK Enz enz enz Door rlugge en nette bediening en billgke prgien hoopt ondergeteekende zich tpoedighet rertrouwen waardig te maken i Mg beleefd aanbevelend Uw Dw Dn B BtBTrBIjO ITaclUeMraal i M ÊÊ Gaarne bereid dagnlgks te komen vragen Het ruimste gesorteerde MAGAZIJN van Heeren Mode Artikelen als FftONTS BOORDEN M40ISTTBN QVBROEMDE HEEREPiD4S8ENeaSTRli iLG9i Sportheraden en Truien g 11 lie üleiiwc H lukels Markt A 70 GUOOÏE KEUZE ZIJBEII CACIEKEZ EN HEEBIIN EAKDSCEOENEN LAaH PBIJZEN Aanbevelend C A B BA TZI GEK Gouda G lIËI iijllAy Markt A 54 Huis en Machine Smederij Specialiteit in t reparceren van MKTALKN LUXE ARTlKELKr Beugels voor gebrekkige voeten etc AanbevUend Te huür ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pre cla tlgr 3=i ©t lïi groxic3a t H ENHIJIS met TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kaoiers met Serre Keuken en prachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een groot B lcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het jUuis Waterbesproeiing een prachtige Gang niet Vestibule wit dmrnieren Tegels Alles voorzien van GaS en Waterleiding en geheel ingerieht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D M CPatent H Stollen lltUlII nunrin UllUel hl uii mi nttuiitiulu nimin Drr troMt Brfalt tm UHun PatmttH StoUma ttrvititn hat Aniut tu rtt mMmNaw Vf ri M 9 Ml t yachahntHngen t tttm Mui Uut Mw uimn at9tt tcharf H Welten tiv rvt uiu itind aOtr la kMmêi Ik mhêHiluaiM k Mn aeiar PDitI Ck ntmtltlm miiMlltl tH Goud Druk vtn A BRINKMAN t ZOON KoNlNKLUKt I StedeUike Qasfalriek te iounA De prQt van bet su ii 6 cent per M ea voor iLooktoesteliea of Motoren 4Vi et Onder lekere Toorwaarden worden pticeeten gimiit aan de hoofdbuü verbonden met t5 meter vrüe leiding achter den tcaemeter Voor 3 en 5 UcbtfjasmeterH bedraagt de knar 10 ee t per maand Bewoners van perceelen van ten boogaie 2 25 per week kannen wekeigka afrekenen en van de riek lampen kooktoeitellen enz tegen betaling van eentge centen per week in bnnr bekomen SlÊBt U iu HAAQ Vabritk KontnkHik HaeMnaU DE HONieSLOKH nu ORANDS MAOASIKS DU Frinteips NO UVEAUT ÉS Wu verzoekön de Dames die ons eïlluitreord modpalbum voor het Wlntereei oen noch niet ontvangen hebben dit te wiUon aitnvraeun aan JULES aLUZOT C r rh Hetzehf uidt ilaii om aanri gratis ea franco loH ezonden BustetliD en van af 25 francs vrU van alle koHt en aan hum met 6 verhooging léiipérilUt kubir ti linmlul 1 1 H van Schaik fc Co gereetigd te GravenAoyc Htppltirttrmmt am en a nabg de Begenteuelaan ran Z M den KONINQ Tan BELOIB Indien gif lUMttl i bruikt deallerweRe bekroonde en Wereldberoende Superior DrairenBortt Honig Extract Isa EJXjrA liTTIIB FLACONS lan 40 Cts 70 Ota en ï verkrijgbaar hj Firma WOLFF k Co Weathaven f99 iï mda E B Tl MILD Veoratal B 126 te nouda A BOUMAN ifoordncM J C KATELAND Bo Uop B y WUK Oudtaat r M KOLKMAN Waddiiuneen FBANSCHE STOOMVEBVEBU as ekemische WtsseherlJ H OPPi UËIillËU 19 Kruiskade Botterdatn Gebrevetacrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itobmen ea verreR vaa alle Heerenen Oametguderoben alsook all Kindei oederen Een ware Schat voor de ongelukkig slacbtolfers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen i het beroemde werk Dr Retail s Bpeetale inrichting voor bet itoom vaa pi nememantels veeren bont eair z ËLFBRWARIi G Bollandscbe uitgave met 27 aib Prbi 2 f ildeu Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeubd lydt moet het lesen de opracbte teermg die het geeft redt jaarlgkH duikend van een dkeren dood Te verkregen bg het Verlags Uagaain te Leipzig Neauarkt B4 fruico tegen inzending van het bedrag ook in posfcsegeU en iu eiken b oekkandel in Hol Oordgnen tafelkleeden ens worden dmut de leuwste en laèlste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd ol gevertdworden onschadelijk voor de gexoadheld eavolgens staal bewerkt StoUwerck sche Borsibonbons tfehbrioeerd na rooraJuift tib den kon ünireniteiti ProC Gehm Hoftad Dr HariMt Bonn hebban fwdert M Jaren ab Tanadhtend BiMel tegen bneatgn henokheid en aandoening der adcmingaorganan oilateekeDda diouten beweien MN BlOMMESTtlN S llMKT li ij fondtr Mndeii l üe BESTE n volkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLAND Bij apoedigo ifiriaealing ran warme en koude lucht ia t byronder unberalenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gede pakjea 4 2 ocnt Aloiii varkriJiHuMr n 9 ®© G ® e G@0 © ® ® © i i be divkt met Firma per 1000 Stuks è f 2r f 2 50 èn f3 A BRII RMM ZOOI Lange Tiendeweg D 0O Qouda Telephoo nummer é2 De Kiezers voor den Gemeenteraad in District I orden herinnerd aan de stemming op HEDEN 16 JANUARI yan 8 tot 5 unr Candidaten van de Vrijzinnige Kiesvereeniging Gouda zijn de heeren C ¥ VAN DE VELDE aftr 1899 P J BELLAAET aftr 1901 welke wij als kundige en onafhankelijke raadsleden kunnen aanbevelen Wie zijn oproepingabrief niet bij de band heeft yrage ter Secretarie een andere kaart i BaUenlandsch Overzicht Over de laak Dreyfas is niPts bijtoaders te melden Tal van gerncbtei doen de ronde in de Fraoscbe bladen msaf oor ona die met ekktnda B t ii bwiroeyend t len hoe de MD den od t openlp hooohaHig yea rtaliohing kaoeierjj yerduislering n brieyen en stukken ea boe barlilochtelök men Dreyfu baat omdat hjj een Jood ii Dat Zola roor don Mohtêr tal komen Khflot atker Maar men mompelt reedt d l de Begeeripg wel otjen d t n el oy r de k Dreyfo in t openbaar l geban i ld worden Dan ood n de d nren ony rbvdd lgk gealotea worden Waarom die geh mzinn bsld yraagt de onpartjdige boileolon r natuorlgk In den Boheemiche Landdag begiet deiellde barutochteljkheid te beericheo all iB den OoitenrijkKhen Kyktraad Men heleedigl d DniUcher en w niebt toet dat d M bon yeriet opgeyen MrJat de taalyerordeningen tÜD gewijrigd Dat willen deie beelirt ni t o all heden de Rcgeering niet doideljjk met haar plannen yoor den dag komt 1 men jrellichl neda den algemtenen nittoeht der DmUcben nit den Laiddag ien Dan kan er yan geen oyarreokomiemeer ipraka zgn Aoar Att FraMch 80 Zij heeft a aoeb seebt Tertateti Eqf sedert Mrgivleren gut zij tegen d ti tvond wst runtot es diQ kom ik in hur pUat uoila gij slet Maar EJj heeft mü ter op t bart gsdrukt on UU n j mij allerlei vrRa ei xoadt doen u uit haar naam te ugRen dat gij u stil boudeo es aau haar deoken moest Ko sa sallen wij baar dan ook gehoonumen en nitr aebeiden pratne Ovor een paai uortjet tal het dag K Q eo dan komt zij weer by u Oa nit rustig slapeo tot zoolang ik voelde jiij zoo moe in t hoofd dat ik toch geen vragen meer zqu hebben kunnen doen Hetgeen Bsitiasn my van Diana gnegd had was meer dan ik verlaagen kon Ik sloot de oogeo aan hur denkende en sliep zoo wetdra in Toen ik wakker werd sobeen da nn door het opf a veniter en het oohtendkoeltje bracht de gtjiren uit den tuin tot mij over t Was alsof ik tot een ideuw leven ontwaakte f ËeD zueht in myns nahübeid deed mij bet hoofd omdraaien fn ik z g Diana die mü door tranen van rrengde heen toelaehte en u ne band in de hare ie d fik ben het mjjn Ueve petemoei U riep ik uit aiMf ik vAn een lange reia wai teroggekomeo en ik bsgoB te veeBoa even als ty Benige oogsnbUk Donderdagmidd is te Berlgn eeae groote Tergadering gebonden van belsogbebbeadeD by de Dnitflche iodoatrie baidel en scheepvairt ten goDsta van bet ontwerp tot oitbreiding der vloot Onder de circa daisead snwetigeo erdto vert enwoordigcra van bgoa a le Doitpcbe Kamers van Koopbaadel gilden groepen nit den Ryksdag en den Laodda beoevflBS de eerste burijeme sters van byna alle groote steden opgemerkt D bekends reeder Adolf Woermann it Bambnrg hield een zeer aitvoerige rede als slot raarvan bg eeae motie voorstelde de ofertntging nitaprekende dat bet rgk eene versterking xiJDsr zesmacbt dringend ooodig beeft overe eeekomatig de positie en de toenemende politieke maar vooral maalscbappeligke belaofien d s rgks Deze mote werd met stormachtige bgralsbeteiifingen begroet en na eeoig debat met sigemeene ateramen asngeoomeo Met een daverend kDeatechland ilber aliea Ki lebe hoch ging de vergadering nitesn Het wordt boe langer hoe wa fsc öolgller dat de reK ering er baar sebepeD met vlag en wimpel tal door halen De verdeeldheid onder de C DtraHi eden ten aanzien der plannen vermindert met den dag en znife Znid Daiticbs blsden die nog een paar weken gfltedvn heftig tS keer gingen tegen cle 8ijti tol J ft hontjd i fcH i ah pu u De ramp die een britsobe verkenningspatroattle naby de Perzisobe greni dezer dagen is overkomen bad plaats in het kaïtdisï iet Mekran oi Makran half ia Penië half in Beloedajiiton gelegeu een distriet waar ens bet leger van Alexander den üroot 4n bg diens terugkomst nit lodiü werd gedecimeerd door honger eo koude Kspitein Barui de unvoerder der patrouille bad sgn hoofdkwartier io dit district opgeslagen en deed van daar nit verkenningen tig bevond tich voor zoover hg wist te midden van een bevrlenden atam en verAoedde das geen kwaad Geheel snterwBcht echter deed een plaatselijk hoofd een aanval op bet bsmp eo voordat de troepen aan de verdedigin koaden denken was bet pleit reeds beatecht Ongeveer 150 manacbappen io landers waren vermoord of gewond Da bevelhebber Kspitein Brons ontkwam en reed op een kameel naar Orama vaA waar bg het bericht van het onheil baar de hoofdkwartieren seinde Hoe groot de ooofang van de oi tand ia il nog niet bekend Uit Karachie is een deta hemeot iofsnterie naar de plaats an den moord gebonden keu zwegen wij heides glimlachend door oaio tranen heen en altijd hand in hand geklemd lk mag u dan weersïen eei ik eiadelgk half lachead en half snikkend Maar ik heb u mat verlaten Audré antwoordde zij op inntgen toor O hemeUch oQgenbhk Geen rrengde of smart ks de herinnering daaraan doap farbloeken 1 Ik wist niet meer hoe ik haar lief had ik vooldealleea dat oflze heide zielon als samengeBmolteii waren en zich zoo hemelwaarts verhieven Ik waa nog to zwak om zulk eon weelde te kunnen doorstaan eo bijna zou ik flauw gsvalen zijn Diana legde mij het zwijgen op A la g gauw beter wilt zgr moet ge je ruatig houden IV blijf hier bg jo vermoei je nu maar niel t U zoo lang geleden ik u gexien heb klaag4ls ik Kn ik heb n zo hel te zeggen Ï Jiter later Als gij van ing houdt dan moet gij mg na ook gehoorzaam wezen 0 ja ik ik gehoorzaam u Zq trok hare band uit de ragne en even als men wel met kinderen doet wanneer men hen stil wil houden legde zij de band op mgn voorhoofd Ikvoelde dat zg beefde Slaap slaap zet ze Ik deed de ooffen dicht maar sliep niet Kij bad zich weer naaat mgn legerstede neergezet en tuaschcQ mgn ha f gesloten oogleden staarde ik haar aan Zg zat met bet gelaat naar mg toegekeerd een zonneatraal speelde door hare lokken en omgaf ze met een liohtk ns Ik merkte op dat zij er wat blesk ttitiag sa det haat ne trekksD vermsgerd M beriebten nit Havana h if igen toUoawde gerachteo dat in ds hoofdstad van Cnb nieuwe onlastes sgn aitgebrokso In gevolge Tan een bencbt io het blad Bsbaceotrado trokken een awatat ofBcteren Uide bureaux van dit blad en vernielde er allMwat voor de hand Iwsm Van daar gingeaig naar de bureaux vaa andere bladen o dre jdeo ook daar dea boel te vernielden middelgk werden door den generaalon nver ear en den prefect van politie maatilan geoomeo om de orde te berstellea pen eu politie slaagden er in t so elf dea Bvonda de stratea tchooa te vegen ea épt sterke patronilles de orde te herstullen £ 1 aantal arrestaties bad plaats Onmiddslgk w d een krggsraad bgeengsroepen waarvoor d ttboldigeo sollen terechtstaan Dd Heraldo te Madrid beefi lange telegrsfimen ontvangen wsarin al deu berichten werden bevestigd Onder de gearresteerde officieren wjrd n genoemd de heeren Caloo ÏAcribijimo en Breamea Op l4st der regeering syojalie koffieboiseo en sehoa orgen van Heiitoa k e loteo De Qsretsf bevat een besluit waarin maatregelen worden genomen osa de mavalleo der pers op het leger en op de vooqoopige regeering te kunnen voorkumeo l Ds ia de stsd weer matig Maar het geosBrde beeft zoowel in Spanje als ta d Verspreide Berichten BlIAIR Er is apraiie vao wgstging van de Plaoe des Paleis te Br sssl Aao het paleis dssKooiogs ouden twee vooroitspriogende v sagela wordan asogeboQwd de een dienend voor de bareaoi der civiele Igat de andere bet t nwoordig botol Brilevue Een hek sou de vleugels ver binden het bek van bet Park naar voren worden gebracht en bet plein aldos tot eaa gewone straat worden ersmsld Dat lou jammer zgn Ia den oncbt van Donderdag op Vrgdog xigo nabg Ht Nikolass twee treinsn in botsing geweest Drie wsgons werden verbrgzeld vgf pnarden gedood Men apnejit ook van het doot en van een reitiger maar dit achgnt niet teker Een later bericht meldt evenwel dat eeo vreemdeling Duitscber ia omgekomen die de paarden vergezelde welke met een der treinen vervoerd werden Ëea dercoodocteara geraakte onder de stukken der verbrgselde wagens eo waren Ik herinnerde aag wat ilasttnan geugd had van haar nachtwaken en haar zorg en een traan biggulde over mgna wangen K gk nu slaap jé niet verweet zg mij op teederen toon Juist kwam de dokter binueD Het Bchgnt dat wo weer levend tgu geworden I riep hg rroolijk uit No je beiit een pakje uitgetrokken patteot Laat me den pols eens voelen Ooed I Nu ben je er bovenop en nu heb je je maar te vachten voor onvoorzielitijfhede die je genezing zouden kunnen vertragen Ik kcok Dia a aan en voelde mg gelukkig door de tevredenheid die op baa gelaat straafde voor kaar wijds ik herleven XÏIL De dagen die er nn volgden waren de zaligélen mijns lérens Schier op elk uur van den dag was Diana bg mij en betoonde mij iMeaandoenlgke zorgvuldigheid die zelfs dan ali zij alleen uit mensohlievandheid voortspruit op liefkozingen gelijkt Ik zegende mijn ziekte en mijn zwakte want ik zag het het meelijden had haar hart weder voor mg geopend Ms een bedorven kind maakte ik misbruik Van tóijn toestand om telkens en telkens weder bewijzen ta Qotvangan van baar goede zorgen die haar zoo dicht bg mij braehten en dan maakte ik mij meester van hare hand en deed die fasthoudende alsof ik insliep en elj durfde die hand dan nifct terugtrekken uit vrees dat ik wakker worden zou Soms evenwel zag ik haar kleuren alsof zij mgno gedachte geraden had oii dan begon ik te berenTSB sngst koa slechte inrt moeite gerad wordsa hj WW licht gewond Op een der korkbovsn Dftbg IntwerptD haeft een ibruUle grafKhcnnis pisats gaud Sh kelder der faqiilie de Caters waarin ongeveer een laaand gsleden de baronesee wis bggetst ia opengebroken au het Igk beroofd van ds enkele kostbaar beden ringen kmU nt waarmede het begraven wee Enobland De moordenasr van den Londeosehen tooneslspeler Terry is door de jarj voor sinneloos verklaard Hg tal io gastiebt worden 0 eslotett In de soboolcommitsie van Londen agn bg de laatste verkiesiog ook 7 dsmM gekoien Toen de vorige week bet gemeen tebe tonr de laden oAd jisn gastmaal bad vereepjgd en nn het eten een ptar der heeren een sigaar opataken verklaarde een der dames dat sg nel bare collwinosD htd a esprokee ook teaallaa ioohen als de keereo er nee bekeen Kn tg lieten de dasd op het oord volgen soodftt de baeren dis tot dasvar met bel oog op de Aanwextgbeid van de vroawtn bon rooklost boddtn bedwoageo ook sigaren en lignretteo vooritasdera dar aauefiNtUe jB onr dit optreden dsr sohootdamw too veriskt dat zg beskften hebben aan sik der sevan een gooden sigaretten koker te vereeren DuiTecHï iiin v Te Sebfiaeberg aao voorstad van Berlïn beeft Dooderdagoehtend in de gasfabriek bü hèt zoeken inaar een lek een vrseselgbe ontplofflog plaats gehad wsarbg drie warkHeden zgo omgebooaen en twee wur gewond Bet gebouw waarin da ontploffing Voorksrav ie grooteodeels vernield BINNENLAND De miliciens dor lichting van dit jaar sellea toascben 1 to 12 Maart a i bg ds verKbillende korpsea van bet l ar worden ingeleid zg die echter hg de berden wapsns worden ii gedeald tollen 1 October s a voor eerste oefsniog onder de wipeoen konee Door den faser O H A van der Mjrle aria te Smilds is eeo bew iog op tonw gezet om aan Kipile Zots een lelegrsa te IntuHcben nam ik nu spoedig io beterachsp toe Watdra kon flc opstaan en leamnd op haar sroi naar mgn titksmer loopse De toakoaat tebeee helder want mevrouw de Jenval sss vertrokken en wij zouden dua on e geliefde senusmheid terug hebben Ik voad het w wat rerdneltg dstil gsee aficbwd van Msgdalena bad kansea nemen nuar ik had Diana te lief om daarover lang te trearta Op psn avond nadat de graris m jrerlaten had vertelde Baatiaan mij voor da hooderdAs kyer al wat er gedurende mijne tiekle met mjj voorgevallen waa Ik luisterde er altijd raat genoegen naar omdat Diana er ds eerste r I h j apaelde Usar nu aoboot het mii la om hom eens te vragen wal ik toob wel verteld hMt teiwyi ik gide Wel anlweordde hg eenigsiina verlsgm npraatte dan over allerlei dingen zooals msBsebea doen die de keorls hsbbsn Hosr wat zei tk U was verschrikkelijk kwssd tegen n nbler den graaf eo Plaoïde Kn meer niet Ja ik weet niet Ken kt zooveel niet op t geen zieken vertsllen sla ze glsn Ik marlct aan z jn gedwongen toon dat h iets verzweeg e bleef dus aandringen Heb ik van niemand anders gMprokea dan van den grtfaf en van Plaoide vroeg ik O een beetje ovtr iedereen antwoordde h met blijkbaar gemaakte luchthartigbeïd Ik begon bang ts worden rsrAi