Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1898

9 14 10 Ö1 f 7 46 8 18 00 4 87 MJ 6 04 41 4 99 5 10 5 40 6 55 47 DÏN HAAO OÜDA 2M 7 4 8 4 12 40 IS Z 7 8 S tl I li Bl V S 01 OS H 9 1 l l 9 43 C4 S O l D A U I B ï O H T imil iM 84 f 58 8 Ï1 l 07 10 19 10 57 IS OO 11 58 l l 1 56 1 06 8 99 10 88 ZoT ïl 17 10 48 9 0 6 04 89 9 59 1 4411 46 19 4 1 10 9 051 15 6 16 6 66 99 M 8 04 8 94 9 99 10 88 11 5 11 44 Onadt 6 98 7 48 8 18 0 08 10 1 10 64 llTif 19 509 17 8 14 4 08 4 88 6 15 60 7 48 8 18 10 1010 88 a M 88 7 45 8 49 9 90 10 15 l ïl 8l r o 8IJi 4 48 6 7 6 7 10 4 Woerdm 68 8 08 10 88 n Ï39 S 9 9 6 9io 1ll l019 Ul 8 4 t 875 Jo n 8 8 9 4 10 4 U l 8 f f fM i M 8 4 4 4 J 1 7 MJ j i o 1 111 8 17 4 3 5 6 66 8 10 17 10 86 9 87 7 10 10 84 9 45 8 84 94 7 18 8 43 10 41 8 08 8 60 6 08 C 4 7 80 8 69 11 19 11 19 19 88 1 96 S o U U A A U8TBR0AM 9 48 10 67 19 10 4 11 10 50 1 1 1 18 6 16 10 17 10 85 11 41 BINNENLAND Men meldt oit Amatordam VaQ een Tierbonderdtal rriendea en voreerders aQ A C Wertheim ia by het comiié de iDacbryTÏDf oatTSDgeo terwyl andere Ejja toegewRd De circolaire is tot nu toe slecbts op aaorrage dui ïn beirekkelük beperlcteo kring rerzoudeo Degenen die zich alsnog wensoheo anu te melden worden nitgonoodigd sulks te doen róór 1 Fenraari e k aao het burean Tan den Becretaria dan beer Jonas Ingenohl Heiligenweg 19 De plannen zuUea daarna worden uitgesproken dat een waardige bnlde aan den betreordeu menaelienvriend Kal kannen gebracht worden in dien by wat reeds is ontrangec ook de toegesegde en verwachte dflelnemiogea zotlen zyn ingekomen Uit Den Haag scbryft men Men noemt den ond miniHer van bniten landsche zaken jhr nr J Roëll ali den ermoedeiyk tot lid van de Ëeratcj Kamer Toor Znid Holland te benoemen opvolger van den beer Bickesz wanneer deze z l zija all direetenr generaal van landbouw Ds ongegrond rerktariog by Kon betluït fan het beroep ingesteld doer den heer W Fontein tegen de beslissing van Gedep Staten ran Znid HoUand waarby werd gehandhaafd het besluit van den gemeenteraad van Leiden houdende niettoelatiog van genoemden beer als raadslid ia nitgesproken o a op de volgende OTerwegingen O dat W Fontein van het baslnit van 6 d Staten by oas in beroep is gekomen vermeldende bebaUe de reeds door hem by Ged St atngevoerde gronden dat vermits hy niet in het bezit is noch van eene acte van bekwaambeid bedoeld in art 70 oocb van eene bedoeld in art 77 noch van een diploma bedoeld by art 82 der wet op het Middelbaar Onderwgs noch TBD eenig ander bewys van bevoegdheid tot het geven van eenig onderwys hy nift kan zgn ooderwyzer io den lin der gemeentewet daar met het oog op art 4 der wet op bet Midd Ond de gemeentewet wel niet anders zal kunnen verstaan dan iemand die volgens de bepalingen der wet bevoegd ii tot bet geven van M O en zeker wel niit iemand die geen enkele acte of diploma bezit O dit da gemeentewet io art 23 t a i het lidmaatschap van den Raad onvereenigbaar verklaart met de betrekking van onderwyzer voor het lagerof middelbaar onderwys zonder daarby te onderscheiden of deze betrekking als hoofdof bybetrekkiig wordt vervuld noch ofdeonderwyzer ingevolge de wet tot regeling van bet Iftger of middelbaar onderwys al of niet bevoegd ill dat onderwya te geven dat in easu vaststaat ook volgens de verklaring ter voldoening aan het voorschrift van art 17 der gemeentewet door den benoemde na appellant aan d o Baad overgelegd dat onder de openbare betrekkingen welke by belileedt behoort dat by les geeft in het vab en lynteekenen aan de scholen van da vereeniging de Praotinche AmbachtscbooU en van het genootschap Mathesis Sciontiarom Genitrixi en da by tot die betrekking althaoa aan de schoot van eveogeooemd genootschap door het beituur er van is benoemd dat voorts op goede gronden door den raad en door God Staten is bneliRt dat bet vak waarin appellant les geeft wordt gerekend te behooreo tot bet middelbaar ooderwys ea dat appellant derhalve de betrekking van enderwyzer voKir het middelbaar onderwys vervult 0 11 14 11 89 S9 10 5111 46 Oüdiir 5 86 Woit m6 48 Utncbt 08 7 4 8 10 g 8 18 8 0 and isiUrdui e a 91 97 7 8 18 Onder de studenten aan de universiteit te Groningen is eene beweging gaande in zake da afsohafilng van den persoonlyken dienst plicht ïn het aoademiegebonw ligt namelyk een lyst waarin de weoscbelykheid wordt betoogd tot afaohafiing over te gaan Dit adres sal aan de Tweede Kamer der Staten Generaal worden opgezonden Door den heer D Conwenhoven direotear van de kapel van het 8e regiment iafanteria te Arnh m is als zoodanig ontslag gevraagd De benoeming van kapelaan Thompson tüt hoofdredacteor van De Maasbode ia ditmaal geschied door den biiichop van Haarlem op verzoek van de aigenaari der conrani die gaarne eeo geestelyke aan het hoofd hadden De benoemde is de zoon van dea aftredendan redactear De minister van boiienlaodscbe zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat de invoer van paarden ezeb muildieren en muilezels in Daitschland over het grensstation Herxogrenratb eiken Dinsdag en voor bet geval die dag op een feestdag valt den daaropvolgendeo werkdag geoorloofd is De transporten moeten uïterlyk op dan avond vóór den dag van invoer by den districtsveearta te Geilinkirchen aangemeld worden Het onderzoek van den grenaveearls vindt tasBcben 1 en 2 uur namiddag plaats Al wederom is de strydwaarda van onze armee verhoogd De verfraaiingen ip dea lateren tyd io de nniformeo der troepen aangebracht watronder de sportmaotaltjes een eerste plaats innemen hadden dit gewicht ge bezwaar meegebracht dat als ze met die manteljes oit wandtlen gingen ean korporaal soms een sergeant voorbyliep zonder saluot enz Dat eminente gevaar ia un oit de wereld Voor de gegradoeerde militairen van da bereden korpsen zyn als onderscbeidingsteekenen te dragen op den kraag van den mantel vastgesteld voor de korporaals een lis breed 3 en lang 6 C M by de bereden artillerie van geel kemelsgaren en by de cavniarie van wit katoenen galon voor de w cbtmeesters en fonriers een lii breed 1 en lang 6 c M by de bereden artillerie van goud en by de cavalerie van zilver galon in bet midden over de lengte voorzien van een smalle streep van blauwe zyde voor den opperwachtmeastar twee lissen naast elkaar als voor den wachtmeester voor den adj o ds nt onderofficier als voor den opperwachtmeester maar bovendien toS scfaen de lissen in bet middea aea gebombeerd wit of geel metalen knoopje met eeo middellyn van ongeveer 1 o M Deze onderacbeidingsteekens worden gedia gen op elke pnnt van den kraag en zoov7el aan de binnenzyde als aan de boitenzyde Gemengde Berichten Een olobje wielrydera uit Rotterdam die Zondagmiddag oit Deo Haag naar Rotterdam terugkeerden ontmoetten op den straatweg even boiten Overschie een open hofrytuig bespanoeo met twee paarden waario gezeten waren de beide Koninginnen en twee hofdames Onmiddellyk werd afgestegen en eerbiedig gegroet Later vernam men dat de Koninginnen van Den Haag door Delft waren komen ryden in de richting van den Rotterdamscheo straatweg en even vóór de bebouwde kom van Overschie ter hoogte van de Zweth waren teruggekeerd Te Borgb Schouwen ia een löjarige knaap aan nona overleden Hy bad 3 dagen achte een in een rostigen slaap doorgebracht naarnit hy niet weer ontwaakte De kruiser Zeeland bracht eergisteravond bij het naar de werf sleepen ia Tlissingen belangrijke sebade tos aan de tonoenbnrg waardoor de passage over het marioedok gestremd is 1 04 S li lO U lO Sl 6 90 7 51 8 i 8 65 10 16 De heer W P Smit Sibinga arU te Seiooskerke W vermeldt io het jongste noramer Pan het cMnandblad tegen de KwakzaUerg ale volgt da lydensgaaokiedanis van een patiSnt van Windelincx K de J kraag nog gaeo twee aar geleden teagevotga van een niaow Ubakspypje aan blaar aan de onderlip die allengs een knobbeltje werd Daar dit langzamerhand groeide begreep de man dat dit wet eana kanker kon wezen en stalde pogingen in t werk daarvan genezen te worden Ëen vrieodelyke buurman diende ham alvast van raad Dokter WiodeHdcx te Rotterdam genas kanker zonder operatie Hiernaar had da patiënt wel ooren en wist door de gemeente rond te gaan de noodige guldens byeen te krygeo ïn t begin van dit jaar vertrok hy naar Rotterdam en werd met open armen door Windelinci ontvangen Al dade yk kreeg hij een aanzienlyk aantal attes eo van genezing te zien zoodit hy goedsmoeds met zyn medicamenten a contant naar hais trok Deze bestonden in zoiveringzout pllen en korrels en bovendien pleisters op den kaakerknobbel FÜen en ander heeft zyn werk gedaan zooals ik onlangs gelegenheid bad my te overtuigen By myn bezoek vond ik een man van 52 jaar mit opgezette en gezwollen bovenkaak het onderste deel van bet gelaat door doeken bedekt Toen die doeken verwyderd waren sag ik eeo etterend oppervlak dat naar achteren grensde aan de tong de tanden waren oitgevallao aan weer82yden van den hals waren openingen en verdikkingen zichtbaar doorgebroken en gezwollen klieren Ternauwernood was de maa te verstaan en zooals te begryppn is had hy een ondrageiyke lucht by zicb a en toe krrag hy koortiaaavallen Hy kon niet anders dan vloeibaren kost met een klein lepeltje tot zich nemen Sinds eenigen tgdwasde patiënt niet meer onder behandeling Toen het knobbeltje was doorgebroken en gaandeweg verergerd was bet verlangen van Windeliocx geweest dat patient zich te Brossel in t ziekenhais zou begeven daar nu t geval dagelykscbe behandeling eischta Hiertoe ontbrak hem de moed daar de pleisters op zyn wonden hem oodragelyk pyn deden Tbaoa vroeg hy my raad Dat deze zyn lyden niet meer kan baten behoeft wel geen betoog De vorige week beeft zicb by eeo crovsconntry te GI sgow een treurig ongeval voorgedaan De weg snead een der spoorbanen om de stad De bekende looper James Johnstone itak de rails over en struikelde joist op hut oogeoblik dat een sneltrein voorby kwam De ongelukkige werd onmiddaliyk gedood Hotger Draebmann plaatst io PolitikeD een gedicht onder dan tifcel Bravo Zolal waarin by zynen confrater hulde brengt voor diens optreden waardoor deze aan het dreigeode gevaar van de tsuffisaac des rykdoma is ontkomen en datgene getoond heeft waarop bet by dichters in de eerste plaats aankomt hart en moed Wy meldden voor eeoige dagen de dwaze weddenschap van twee personen in Friesland die om ean prys van f 200 de weddenschap aangingeut dat een banner geen f4000 bezat De een verloor en betaalde de verloren som terwyi zyne tegenparty hem voor de coetaote betaling 25 pet schoak zoodat hy er met f 150 afkwam Bet ligt voor de hand dat deze weddaoBcbap niet voorviel onder gewone omstandigheden men zat io de herberg was nit Wat is echter nu h t eers e gevolg Dat alle aanwezigen de wedders inolois procesverbaal hebben gekregen wagens bat te laat vertoeven in de herberg Ën het tweede is niet beter De winner gaf aan den verliezer eene quitantie van f 150 ïonder plnkzegel De laatste heeft biarvan aangifte gedaan en de eerste kan no eene booge boete betalen wegens ontduiking tso de sagelwet ü D De werkstaking der sigarenmakers by de firma Swaan Go te Utrecht ia tbaoi Voorb lO SS 7 5 Aiutwdui 0 Bt 8 nd geëindigd Had bet hoofd der firma aaovankelyk geweigerd aan da wensoben der stakers tegemoette komau later verklaarde by te zollen zorgdragen dat voldoende tabak aan bet personeelsou workmen gegeven en dat het sorteerenvoortaan meer io het belang der werkliedenzal plaats hsbben U D Da politie te Aasierdam aaft aena vrouw gearresteerd wonende in da Vioowansteeg die Zondagnacht aene baarvronw net een peonemea in de buik heeft verwond Eerst beetta het dat de vroow gestoken was door aan manspersoon wiens sigoBlemeqt nog al naowkenrig werd opgegeven De daderes beeft aohtar bekend en da gewonde vrouw is naar het Binnaogasthuis vervoerd Het getal gevangfoan io da by zondere strafgevangenis te Leanwarden bedrog 1 Janoari 175 waarvan 70 cellalaire straf ondergaan Het getal levenslang veroordeelden bedroeg 14 Klaermaken naakt steeds bet hoofdbestanddeel der gevangenen oit de uniformkleeding van de ryks veld wachters van de posi en telegraaf beambten en van da bewaardars in de gevangenis wordt geheel door da gevangenen vervaardigd £ an Drantsohe plat tel andt cor respondent scbryft aan da Telegraaf Wat je tegeawoordig een onderwyser noemt was vroeger san bal ponder wyzer en nog vroeger een ondermeester De ondermeester werd TÏserabel slecht betaad voor zyn werk de bniponderwyser iets minder slecht de onderwyzer kreeg iets meer maar nog altyd weinig Zoo paarde sich aan verandering van titel vermeerdering van jaarwedde Dat de onderwyzera au al weer jareu lang vruchteloos op verbetering van hnnoe positie aandringen ligt hem misschien aan het feit dat men nog geen nieawen titel voor hen heeft gevonden Op het platteland praat mea nog altyd van ondermeester en de jaarwedde van den atdos betitelde is daarmede in overeenstemming Zoo n pi at telaodsonder meester krijgl bet soibb in zyn hoofd waar baalt de man den moed vandaan om te sollieiteeren naar eene betrekking in de stad Ik zelf ook ondermeester solliciteerde onlangs naar een ooderwyzersbaantja in een derde rangstad Toen ik me by een hoofd der school üaomeldda werd me beleefdelyk te verstaan gegeven dat ik veel te ond waa Ik beb nl de drie kruisjes al achter den mg en de paedagogiscbe gemeenteraad wensahte enkel onderwyzera van ongeveer twintig jaar Daar ik au geen kans zag een tieatal jaartjes terug ts treden op de afgelegde levensbaan waa myne sollicitatie e ne vergaefsohe moeite Io een andere stad weer een ander bezwaar Ik ben getrouwd en om met can gezin te leven van f 600 in onze st schreef my het boofd der school waar de betrekking vacant iru ia aanvoodig niet nogelyk De oodermsester moet dos aan twee voorwaarden voldoen by moet altyd twintig jaren ond üyn en mag niet getrouwd zya of is veroordeelt altyd op zyn dorpje te blyreD Gaat een gehuwde ondermeeatar naar een ander dorp sollieiteeren dan ontmoet bg daarby wasr eeo ander bezwaar In tal van dorpen is geene woning voor ham te vinden Het is oogeloofiyk boe weinig woningen ar op een dorp te huur zyn Een gehuwd onderwysar doet daarom verstandig vóór bg ergens gaat sollieiteeren te iaformeareu of er wel een woning te krygen i 9 48 6 90 4 5S Meestal betaalt een onderwyzer dan ook real te booge bunr Maar fay kan niet andera Ala hy ergens benoemd wordt en hy rindt gelukkig een te huur staande woning dan moet by al is het nog zoo n krot toch genoegen nemen met de hunraom die da eigenaar van hem vraagt Ik bv bewoon een huis waarvoor ik jaariykfl f50 hour betaal terwyl f 30 meer dan voldoende was maar het is het eenigtte huis op het dorp dat te krygen is en ik berust dus in den te boogen buurprys Op sommige dorpen is de woningnood loo erg d t my reeds gezegd ii ala a hier wilt wonen moet u zelf een woning laten bouwen En er zgn er onderwyzers ambtenaren ier secretarie enz enz die het werkeiyk doen ook Het zou een goede en solide geldbelegging igu woningen op het platte land te laten bonwen en Terhuren Wie wil het doent Men neldt oit Almelo van 15 Januari In den stand der werkstaking te Ambt Almelo is 0g geeo verandering gekomen WanordetgkJledeD ebben er gisteren en vandaag nieTplaati gebad iaod t bet gestreng baudhafafa der proalamatte blghbsar indrok maakt ydagavond hebben de bsstnurders der éigingeo weder eene vergadering met het en zntleu de voorwaarden tbans door Ëe SPedeman gesteld besproken worden Op verzoM van den burgemeester en deo laitenaot der marecbanssee zullen de arbeiders dan opgeven welke bezwaren zg tegen die voorwaarden hebben en docr genoemde heeren snlleo die dan weder aan dso heer Hedeman medegedeeld worden zoodoende hoopt men allengs tot een ergelgk te komen Men seinde ons gister De commissaris der Konisgin bezocht bsdeoAlmelo om eeo onderzoek te doen naar deo tand der werkstaking N R Ct De door de rechtbank te Maastricht wegens het opsluiten van zgn 14jarig zoontje in een kist tot een gevangenisstraf van 5 maanden veroordeelde vader aldaar schgnt de kerkeratmosfeer niet te kunnen verdragen Hg heeft zich althans naar Smeermaas België uit de voeten gemaakt en zal naar men verneemt zich te Dieet vestigen Hoewel het niet onmogelgk la dat Audrés door Zuidenwinden naar Brit ch Colnmbia zoo zgn gedreven is het toch zeer weinig waarschgniük dat het bericht aangaande het zien van zgn ballon zoo lang zou zgn oitgsUevvn He Quasnelle meer is een groot eentram van mgnwerkeu met gemskkelgke CDmmaaicatie langs telegrapnischeo weg Londenache geogralen hecbteo dan ook weieig waarde san het Zweedsche bericht IntuBBchen zgn er meer uitvoerige berichten gekomen over de mededee iog van Nordenskjöld Twee maanden geleden dos in 1 begin van November 97 ongeveer had de ZweedschNoorsche consul te San Francisco van oen ballon gehoord die io de buurt van bet Qnesnelle meer zon zgn gezien n hat zgn da nader door hem iogewunnen inlichtingen die bg thans aan het ministerie van buitealandscbe zaken heeft gemeld Hat is dan de mijndirec eor Bobson ts Qnesnelle die mededeelt dat de vronw van den arbeider Stiliivan toen zg op een der aronden tssBcben den 4ea en den 7en AaguBtos oit hsar leuster keek dat op het Zuiden itziet een rond grgsachtig voorwerp aso den hemel zag Hst voorwei p scheen grooter ta worden naarmate het diahler bg de aarde kwam Weldra kon vronw Sullivsn duidelijk twee voorwerpen onderscheiden waarvan bet kleinste ondnrsao het grootste bing Het voorwerp kwam steeds dichter bg de aarde zoodat de vrouw duidelgk kon zien dat het een ballon waB met een daaraan hangende groote mand toen bet echter bg deo rechterarm van het Queinelle meer waf gekomen het Quesoellemeer beeft van t Noorden al gaaien den vorm van eiB T begon het weer te Btggen Vronw Sullivan riep haar docfalei eo deze zag den ballon ook eeeigeo tgd totdat bg uit het gezicht verdween Zoowel vronw Sollivao als haar dochter worden door den directeur Hobson geloofwaardige pereonen genoemd en eerstgenoemde zal zich niet licht vergist hebben daar zg vroeger wel eens een ballon had gezien De keer Hobson heelt nasporingeu gedaan onder d andere arbeiders en onder de bewoners der naburige plaatsen maar niemand had iets van den ballon gezien of geboord Door deze wgze van onder fjek en van mededeeling zou het lange tgdsve oop tosscheu da wsarnemiDg en de bekendmaking wel verklaarbaar zijn Er blgft echter nog genoeg over dat lot scepticisme noopt Nordenskjöld lalf achtte de juistheid van het bericht niet onmogelgk het kan zga dat de Inohtroizigers bg Qoeanelle deo ballon verlaten hadden Maar hg merkte toch al dadelgk op dat het weinig waarschgolgk was dat Aedrée loo znidelgk zon ign terecht gekomen Veeleer kon men nannemen dat de reizigers thans in Siberië overwinteren hetgeen te beter denkbaar ia daar volgens baricht van den consal te San Francisco it walvischvaarders in de IJaiee zgn ingevroren hetgeen op een brengen winter in die streken doidt Ken 4jarig kind te Stamprooi heeft zgn jonger broerje met een vork in het oog gestoken dat laardoor voor altgd verloren zal STADSNIEUWS GOUDA 18 Januari 1898 UITSLAG DER VERKIEZING Vsoature H M DERCKSEN Aantal Kiezers 808 Uitgebracht C29 stemmen Van onwaarde 50 Geldige 579 slsmmpn Volstrekte meerderheid 290 stemmen Daarvan verkregen de bh C W VAN DE VELDE 312 0 DB LANG 267 Zoodat gekozen is ds heer C W VAü de VELDE Vacatsre J J tas düiï SANDEN Aantal Kiezers 808 Uitgebrachi 629 itemmeo Van oRwaarde 61 Geldige 568 stemmen Volstrekte meerderheid 285 atsuimen Daarvan verkregen de hb P J BELLA ABT 324 C LUGEB 244 Zoodat gekoien ia ds beer P J BELLAART LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR 1897 Op 31 December 1896 bedroeg de bevolking der Gemeente Goadn M Vr Tol 10137 11221 21358 Komt bg door geboorte 374 392 766 vestiging 576 565 1141 Tolsal 11087 Oset af door sterfte 241 12178 241 23265 482 10846 Gaat af door vertrek 610 11937 614 22783 1224 Totaal 31 Dec 1H97 10236 11323 21559 Zoodat de berolkiog ia vermeerderd met 99 mannen en 102 vrooweo totaal 201 Onder het getal 21559 zyn begrepen 97 msnuen en 22 vrouwen die gehuisvest lyn in de onder het militair gezeg geplaatste gebouwen 148 howelyken zyn vo trokker NiEDWERKEEK a d IJbbi Gïsteten overleed alhier een der meest geachte ingezeteoen de beer H G BolsteiD rustend genees heel en Terloakandige oodwethouder en oorzitterder polders Door zyn bomaoiteit ats mensch werd hy door jong en oud bemind Zyn heengaan zal door ieder die met hem lu aanraking kwam betreurd worden RECHTZAKEN Voor den Hoo en RAad werd gisteren door bet O M geconcludeerd tot verwerping vin bet cassatieb roep van den hoofdagent waarnemend commissaris van politie te Venlo die tot 2 jaren gevangeoisatrst werd veroordeeld wegens valsobbeid io een zg AbmelduogBBescbeinigangc betreffende eeo vreemdtüoge De raadkamer der arrondiasementa rechtbank te Maastricht heeft rechtsingang verleend met bevel van gevangenhouding tegea de beide gebroeders PauluHsen en Amory a Ie drie arbeiders woneode ie Maastricht beschuldigd van het maken en mtgeveu van valsche guldena Voor dl rechtbank te Utrecht stond gisteren terecht S H die aldaar onlangs een meisje met wie hy kennis had aangeknoopt op deo Koningsweg op oneerbare wyze aanrandde eo zoo ernstig mishaodeldp dat zy in hetetedelyk Ziekenbois aldaar seo operatie beeft moeten ondergaan De behandeling der zaak geschiedde met gesloten deuren De beklaagde is gebowd eo vader vau een paar kinderen De eiscb van het O M luidde 6 jaren gevangenisstraf Bet maximum voor dit misdryf ia acht jaar Verdediger van den beklaagde was mr Boers De Booge Raad verwierp gister het caaaatieb roep van den landbouwer te Geraert die tot 12 jaar en 4 maanden gevangeniastraf en ontzetting uit verachÜlende reebten gedurende 18 jaar en 4 maanden veroordeeld werd wegens zware mishandeling met doodelgkea afloop gepleegd op zyne echtgeooote De zaak van den socretarii ntvanger der gemeente Diedeu c a die door het gerechtshof te a Bertogeobosch lot 2 maanden gevaogttoi straf werd veroordeeld wegens vslscbheid in eene aotbenijeke akte enz is gisteren door den Boogen Raad naar bet Bof te Arnhem verwezen om te doeo onderzoeken naar de al of niet mogelykbeid vaa nadeel oit bet door req van de vetvalscbte stukken gemaakt gebruik oatstaaode VERSCHElDENnEID Ry ei u vpchlparly aan boord as een der matrozen zoodanig verwond dat men voor zyn leven vreesde Gelukkig was r onder de paifSBgiers e n zeodeling die den gewonde op zyn mogelijk einde koe voorbereiden en hem vermaande zyn aanvaller te vergelen Dat wil ik wel doeo üU ik dood ga zeide Janmaat Maar zeg hem dat b ib beter Word ik m zyn heriens iusla Behalve de heeren Jackson en Kjellmann is nu ook een Canadees de heer Lewis in Scandinavië gekomen om rendieren te zoeken voor expedities ter proviandeering van Klon 4yke Reeda zyn lU rendieren onder geleide fpsf 6 Laplanders verzonden de heer Lewis Beeft na nog 42 rendieren en één Laplander té Christiania en zal nog 100 reodieren zenden By doet zulks op last van de Canadeesche regeering WERKVERSCHAFFING WERKLIEDEN DIE GEPLAATST ZIJN IN DE WERKVERSCBAFFING 2 metselaarfi 9 opperlieden 3 stukadoors l paasementwerker 4 arbeiders 9 ajoawerlieden 1 schilder 3 tainlieden 3 grondwerkers 1 pottenbakker 1 macbiniat 1 koopman 1 kaaskneobt Bieren werkgevers wordt kennis gegeven dat het register ter inzage ligt in het geboow Baanslraat IPOSTEE IJETsT LUST van brieven geadresseerd aao oube bendeo gedorende de 2e hellt der maaod December 1897 en terog te lerkijigen door tosscheukomst vao bet Postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA Menden da Costa Am Herd m J C v d Heuvel A Sprayt Rotterdam C de Baan J Reinhoudt V D B V d Linden Antwerpen L D BornemsD Londen M C Haye New Caalle Van GOUDERAK A de Jong T De Directeur van bet Podtkaotoor VORSTER Burgerlijke Stand GEBOREN 15 Jan Cornelia ouders J Hooyenkind en C van deo Eng Margaretba Gerarda ouders E Schoorel eo P Avan Kersbergon J6 Helena onders D A van Waas en J Bron Paulina Joannu Antoinette ouders J H A Deomers en E H Bonter Aiitbonius Martians ouders J H Wieber Bil A Heerkens Uaagje oudarF P Herngreeu an N Griffioen 17 Hubertuc MariouB ouders B de Jong en M J Zoetenian OVERLEDEN 15 Jan A A E Verbruggeo 5 m 16 C vau Ueuzekom wedvan W Smit 81 j INGEZONDEN M de RedMttur Hetzy my vergund eei ige plaatsruimte in nw blad te versoeken om bet volgende mede te deelen Reeds wederom heeft eeo tweade uitvoeriog plaats gehad van het WeihDBchtB Orator om t Als men de critiek in de local bladen over het opgevoerde leeit en gesprakken boort over al bot Bcboonc wat zeug en tableaux opleveren kan men niet anders denken als deze Uitvoering bfhoort tot ists zeldzaamst wat ten gehoore en aanscboiiwe wordt gebracht Vele menschen evenwel die gaarne ook vau deze opvoering willen genieten worden echter tengi ehoudea door de booge entreüa Nu komt do gedachte by mij op zou bet niet mogelyk zyo dat bel Comité van bovengenoemd Oratorium pogingen in bet verk stelde om een oitvoering te kunnen geven voor miodör tarief opdat velen die zich nu met hnt lezen van bet gebeurde te vreden moeten stellen ook in do gelegenheid vferden geateld dit te zien met andere woorden een Volks Uitvoering € werd gegeven Terecnt ia dan ook in het nommer uwer Courant vae gisteren reeds gezej d Wy gelooveo indien dit zoo is dat dun zeker plaats ta kort zal komen c Menigeen zal dan zeker het Comité dankbaar zyo dat bun iu de gategflobeid etelae deze opvoeriog der Weibnachts Oratorinm by te wonen en ni t licht de indruk vnrgeten dezen atoud ondervonden U mynheer de Redacteor dankzeggende voor de verleende plaatsruimte uoem ik my Boogachteod B B J PRACHTIGE SORTEEEÏNG INTER lfANDSCHOEHBM voor Dames en Heeren A yan OS As Md Taillenr Kleiweg 1 73 73a öfüDA Telephoou Mo 3t Beurs van tmsterdam Vrkr slotkrs 87V 77s 98 98 108 89 86V 8 i 8 V 19 19 63 63 98 98 91 98 1 4V 67 76 Kl l 84 101 93 837 100 91 66 616 4 0 lOl i 122 101 1997 136 1 64 54 99V 98 1347 100 80 J lUV 106 201V1 22 i 100 66 68V 88 V 147 98 77 ü 108 101 1007 160 139 11 11 100 63 102 18 14 1B 108 73 128 110 82 61 V 194V 106 Vi 106 1087 102 11 7 ISO 9 1167 17 JANUARI Nbdbeuiid Oerl Ned W 8 8 Vi ilito dito dito 8 dito dito dito 3 HoKasa Obl Qeudi 1881 89 4 ÏT LIE Inachryving 1862 81 5 OosTENR 01 1 in papier 1868 6 dito ia zilver 1868 5 PoaTUQAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 RlisUND OM Hinnenl 1894 4 dito Ceooni 1880 4 dito biiEoths 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito io goud leoD 1883 6 dito dito dito 1884 S SpiNJE PerpJt schuld 1881 4 TUEKIU Qepr Oonv leen 1890 4 Gcc leeniug serie D Oec Ie DÏEg serie C ZuidArs Rap v obl 189 5 Mbiico Obl Buit Soh 1890 6 VENEzUELi Obl 4onbep 1881 AwaTEEDiM Oblinatien 1896 3 RoiTESDU Sted loeu 1894 3 Ned N Afr Hsndelsv sand Arendsb Tsb Mij Cettifiosteo DeliMastEobsppij dito Arn Hypolhoekb psndbr 4 Guit My der Vorsteul aaad s Or Uypotheskb pandbr S i Kederlandirhc bauk aand Ked Handelmoatscb dito N W i Pao Hyp b pandbr S Rott Hypotheekb pandbr S l tr Hypotbeskb dito 3 OoSTENa OoBt Hong bank aand SOSL Hypothoiekbank paudb 4 i Akbbika Equt hypoth pandb 5 Maxw L O Pr Lieu cert 6 NlD Holl IJ 8poor p Uü aand Mg tot Eipl I at 8pw aand Ned Ind Spoortvegm aand Ned Zuid Afr Spi aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTUll3poorivl l887 8g A Eobl S Zgid Ital apvDig A II obl 9 Falen Waraohau Weeucn aand 4 EusL Gr Ruw Spw Mlj obl 4Vi Baltisobe dito aand Pastowa dito aand S Iwang Dombr dite aand 5 Knrak Oh Aicw Sp kap obl 4 dito dito obiig 4 Aheeika Cent Stad Rültardam aan 3 België Stad Antnerpon 1817 Stad Brussel 1886 8 HoNO Thai Regullr OrasUsch 4 OosTBNE Staatslcening 1860 5 K K Oosl B Cp 1880 3 Spanje Htod Madrid 3 1868 NïD Vor Be Hvp Spobl cort 356 Staats loterij 5o KIbss TrdUing van Dinsdag 18 Januari No 8972 1S638 en 14121 ioder 1000 Sa B008 1846 8107 8896 1120 12010 17Sfi6 n64 en 19013 lader 400 No 4186 767 10004 IIOJO 13091 13617 18441 en 18858 lodor 00 No 1176 4041 6109 6277 6660 7248 9063 9872 13211 146 I 17884 fn 20379 leder 100 Pryzon ran ƒ 0 31 2121 SUS 7651 10903 1318 1666 182 4 801 2184 S223 767 10967 134 16625 18438 i37 3J97 5235 7908 11077 18626 15661 18444 415 2324 5331 8018 U21S 13710 15715 18468 614 2475 1403 8404 11871 18718 16 83 18631 660 2541 5666 8668 11417 13835 16818 18 63 738 2639 5677 8846 1I4S3 13813 16456 18818 772 2660 6716 9 84 U6S0 13S78 16600 18934 U 3 2680 5738 9174 11690 14178 16611 19117 U£9 2740 5942 0265 11697 14278 16758 19151 117S 3744 1 953 9314 11767 1431 16709 19403 1209 8772 6047 9347 117 2 14484 17297 19438 13 8 2916 6229 9i04 11809 14609 17317 19506 1235 302 6450 96 O J 1888 14687 17820 19613 1247 3367 6 86 9704 11868 14746 17453 19834 1266 3932 6616 771 11909 14832 17488 19893 1389 4309 6 69 9773 U918 14863 17F16 J0062 1 17 4225 6686 9928 18108 14984 17611 20140 1690 48 2 6722 9939 12 68 16146 17810 21166 1818 4379 6740 10880 18178 15170 17640 SOlj