Goudsche Courant, donderdag 20 januari 1898

No 7483 Donderdag SO Januari J898 36ste Jaargang mmmi mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te GOUDA bj C LÜGEB Apotheker Markt en hj WOLFP Co Westhaven 198 6769 10S69 710110444 7127 lOl B 719010600 7194 105E8 729010591 782410706 7B9B 10711 78S1 10742 1232 16216 12426 15227 HM 1B241 12475 15381 12659 1542 12768 15440 12984 15472 11036 15504 ISSt 4837 1875 4963 1885 4 1 1944 47S3 19S8 4796 1980 4884 8004 48S6 2087 4899 9077 K088 17832 20270 117952 20294 18019 20524 18 61 20526 11207 20 S 18267 20 74 182 6 20688 18291 20S48 APyERTEMTIEM Hamatogen Dr HOMMEL bij WOLFF Co PRIJSRAADSEL Wie nit het woord Nieuwjaaradagc de meeste Nederlandsche woorden maakt ontvangt fr een pr jGonden Rem Horloge No 2 een ZÜTeren dito de 10 daaropvolgenden resp 4 kistjea eigaren van J 00 en 6 kistjes van 50 Htafes Onder de 100 eerate inzenders van minstens 25 woorden worden verloot 5 kistjes van 100 eu 10 van 25 stuks Alle deelnemers ontvangen uitslag fr aan huis Franco in met 25 ets aan postzegels vóór of op den 30 Jannari aan J C EVERS Proveniershuis No 1 Rotterdam Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n H l van Schalk Co gevestigd te b Oravenliage Hepplerltraat X en XQ naby de Regeatesaela D Tan Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snpwior DruiTenBorst Honig Extract 2 E3LI jftwliTa H E FLACONS Tan AO Cts 70 Cta en f 1 TSrkrygbaar hj Firma WOLFP Co Westhaven MOS Gouda B H VIS MILD Veerstal B 126 te flouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boaloop B T WIJK Oudewalrr M KÜLK MAN Wadduavem E CASSnO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPNEEKU ES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot i nnr WOENSDAG en VRIJDAG van ttot nar ZONDAGS niet Te Koop of te Huur aangeboden ÏM ilKGREIVHIilS staande aan de WESTHAVEN Wflk B N 147 Te beTragen iMnge Xiendeieeg D 19 Het huis bevat beoeden 3 Kamers met Suite Keuken Ee der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolds verder alles netjes ea doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en benedep Privaat met Waterleiding Gouda Druk van A BRINKMAN en ZOOJf H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg E 43 TR4A T een BEDli NDE goed kunnende SCHEEREN tegen hoog salaris Tevens gelegenheid tot grondig onderricht in het HAARWERK TIS80T Co Bordeaux Itotterdani f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5en2 a liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boos Proefflesch f 1 30 Verkrygbaar b J H ROODE G ODD A Kliniek en Polikliniek OUSVKTHtKl en voor Siireekaren dagelijks van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woenêdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CKVL Geneeelieer Direcieur Kraepelien en Holmüs SaimiakPasülles algemeen erkend als het besit middel bjj Boent en Verkoudheid Het is een sljjmoplossend en verzachtend middel bg uitnemendheid Verkrygbaar bg de meeste Apotheken en Drogisten Prfls per fleschje 20 Cts n Alleen echt in vierk fleicbjes 1 voorzien van etiqoet waarop de handleekening van KRAEPELIEN HOLM Zeist HoSeveranciers Roiol ELECTROHOtORiSCHETAlHALSBMDJËSj WErria gedbponïbrd I I Bil liet celiriilk daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen ZVItDHl I HE mum PUK I 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewüzen kan I dat de bij mg ter inzage liggende getuig I schriften der uitstekende resultaten van de r E lectromotorisclie Tandhalsbajidjes niet echt zyn BA Men kite op den naam I ran den Fabrikant KOBEKT HOLTZ O Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 93 cent door ROBERT HOLTZ NUmegen Verkrijgbaar bij WOLFF Co Weslhaven m Wederverkoopers gevraagd EENIODEFOTMTIEE Men wordt verzocht op t IHEUH te letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN gorinchësi Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van wjf iwee m een kalf en een Ned ona met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge erde orders aanbevelende UTni 18 ds bOtftfl tawrüvin tegen Rhflumatiek Lendenpgnen ki iiuLl kortoTN t AnlierPainExpeller IfIjX l wenden t en B Anker Painlxpeller Ygf moet doi gteedB In ieder haiBgeziri Ei RnkerPain Expelier Pqja 60 oant 75 cent en 1 2B de fl H h VporJmaden in dA meeste Aiwthekön bd bi F i Kioliter 4 Oo l HoHerdam J BREEBAAHT LZ Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden 3n et ixiÊrericlit HËERË HÜS met WK staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule ivit raarmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en ffeheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevraaren LANGE TIENDEWEG D 29 HËilPEPELOPPE bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRU KMAN ZOON Lange Tiende veg D 60 Grouda liandteekBOJaff met rood letters Cet voorai op de Telephoonnummer 82 Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Brotif gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modeg ids bevattende DAMES en KINDERMODES benevens ÜANDWERKPArEONEN mr lEDEBE WEEK VERSCHIJNT EEN NDMMEB In ieder D teft HtcarU pitileu medekroniek feuilleton enz enz Ie Uilt 1 onder gekt pUleu mot S enüpatr en 3 poole gekuipte p lr Per 12 nr 1 21 p poit 1 46 8o aU de ile uilg met ilaarenboTen 8 gkleurds platen 1 7B 1 80 Se lo ISgetl pl en 1 k iz gekn p H het 8e o 8 B0 8 80 j Se bü het 6e no 1 gokn pslr n kea e 12e een geiieurd fraaie handwerkpatroon u 8 8 40 A i IHHÜR IS PnnSPfirTIIS ILflU Oitgave van QEBR BELINTAKTE te 8rav nkage Gebr Stollwerck s Chocolade en iCacao S U i c3 P DcBlmatige door de nieuwste uitviodingen op machinaal gobied rerbeterdft fUdricfttle OU uitbuitend gobruik van fijne pd fijnste grorwistoffen gnifindeeret 3on Terbruifcer van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen nanbevQienswnarJig fnbribaat Bauw keu ig boantwoordomie aan den inhoud dear resp EtUifltten De irnia behaalde 27 Brevets als lïofleTCfftaclerj 44 Eere Biploraa s gouden e z Medailles oen bflwijs aa uitmuntend fija fabrikaat Ueeds 1874 schreof de Accademie national do Paria Nous voua déMmons nne Hedallle d or premlèi e clasne en ooneïdörfttlon de Totr0 exoellenta tebrioation da Chocolat bonbons varies etc etc Stutiwarck t febrikaat is verkrijgbaar bij K H Gonfiseurs Banketbakkers enz enz Ctenwaalvertegenwoovdiper oor Nederland JolJiis Hatteo iodt irdam Kalverstraat 103 Bnitenlandsch Overaiclit Hel verzet dat da mindsrbeid der FraaacheQ toont tegen de averk aarbare TButhoad ndbeid der Kegeerios om DÏeta mede te doeldo omtrent de DreytUszaak en dat zich ait ia deu brief Tsa Zola an de adbaesielgiten ia de Aurore scbyattooh alleogs op de Kamer iovloed uit te oefeoea Althans de cgfera der stemmingen welke wg in ons vorig uammer mededeelden zien er geheel andera ait dan eenige degen geleden Het ministerie haalde niet eens z d gewone meerderheid van 75 stemmen en dan DOg alleen onder bedreiging met een mioisterieele crisis Indiea du waar is wat men uit Parys be richt dat deafgevaardigdea dteiDterpellatiëti badden die hebbea iogetrokken om die van Ca ignac het eerst atn de beurt te brengen dan ie de fUgeering met haar overwinning rao Maandag niets gevorderd Reeds Zaterdag wellicht zou de Dreyfn taak weer aan de orde kunnen z Ué Het ministerie komt dao in eeti moeilyk parket gel k met de zaak tegen Zola De regeering zit blgkbaar in het nauw met de verrolgiag tegen Zola Ër hebbes laagdarige miaiaterradea en samenkomsten en overleggingen van het parket plaats Allerlei gerocbtéli worden rondgestrooid zoo ook dat de rvgeeriog vaa het plan tot vervolging beeft afgezien Het ia niet te stootmoedig te voor gpelleo dit het kabinet in dat geval zoa worden omvergeworpen immers Méline heeft d vervolging van Zola aan de Kamer beloofdDa groote moeltykheid zit natuuriyk hierin dat het proces niet zoo heeriyk geheimzinnig zal kuoneo plaats hebbeo als de twee vorige Bet zyn gezworenen en niet militairen die bier recht zullen hebben te spreken eu een chuia clo8 zal niet baten want Zola den mond te snoeren zal niet mogelyk zijn Van alle zydeu uit het buitenland ontvangt Zola betuigingen van sympathie en geluk weMohen Ëen troep van 1500 Paryacbe studenten zetten de betoogingen voort voor den CerÈle Militaire c en de boreclen van de Libre Parole D politie achtervolgde hen Te Lyon sloegen de studenten met rottingen op de ruiten van JooJsche winkeis Br werden tffintig personen in bathtenis genomen Ook te Bordeaux eu te Monipellier hadden giiteravend antisemietische betoogingen plaats waarby echter geen ernstige ongeregeldheden voorvielen Te Nanteb sloegen de betoogers in enketti FEUILLEIOIM J aur het Framch 2 Myn geweten riep rag luide toe dat ik niet op het kasteel blyven kon ea ik bealoot mg op te offoren voor de rust van Öiana en haar althani hot leed te sparen om mg weg te zenden Mijn lieve petemoei begon ik terwyl ik al miJD moed aamenraapte rhebt gij ook tgding gekregen van mijn schoone uiobt lady Clarencey P Ja waarom F lOmdat ik bedenk dat m mij nog altijd rorwaoht en wel wat verwonderd zal wezen over dea weinigen lust dien ik toon om gebruik te maken van haar aanbod om mg bij haar t ontvangen Zij weet dat gij ziek zijt geweeat irMaar ik zal nu welhaaLt beter zyn hoop ik Ho oaagezieu ik die reis toch zal moeten doen geloof ik dat het verstandig zal wezen den winterniet af te wachten i Dat ia waar Maar will gy dan nog deze maand vertrekken Mijn geestkracht was uitgeput aIÜ sal uw raad volgen stamelde ik Ik ben bang ondankbaar te scbynjen tegenover haar of tegeoover u irGy moet uw eigen lust volgen antwoordde zj met onrute stem lY wil u hier niet vasthouden Joodiche magazgoen de ruiten in Fr werden eenigo inhecbtenisnemioheD gedaan Uit ona vorig bericht over het verhandelde in de Boheemscheu Landdag biykt duidelyk dut de O oaten ryii sche regeeriug voortgaat deze monarchie te maken tot een faederaliatiscben staat Getyk recht aan beide talen in Bohemen deze verkUrtn Btaai geiyk met steun zoeken by de Xaecben ea de Ouitsch ra zu len wel eindigen met te bealuitm zicb nit den Landdag terog te trekken Verspreide Berichten Beloie Ëen zekere jailrouw M te Brussel bad baar apoardoitjea belegd in Bru selscbe loten en daar zy als voor de duod zoo bang was voor inbrekers die baar het fortuia zoudea kunnen ontstelen bad zy ze weggestopt ouder een hoop oude rommel op den zolder Toen zij nu verleden week wilde nazien of er sous ook een prysje gevallen was op een van haar series kwam zy tot de verschrikkelyke ontdekking dat haar effecten ter waard vaa 6000 fr geheel door de muizen waren er nietigd Flier eo daar lagen er nog eenige snippertjes van op den g oud Het arme vrouwtje is daardoor zoo goed als geruïneerd Te Antwerpen is bericht ontvangen dat het Japansche traocportschip Vara by de Pegcadorea gestrand ia Van de opvareoden verdronken vyfeo tachtig Amerika Sohandalea waarby het leger en de vlooi van d Uaie betrokken zyn wekken sensatie iu NoordAmerika De genie officier Meaocal en kaï itein Carter moeten beiden voor den krygsraad terec otstaau Meoocal wegens knoeieryen met bat droogdok te Brooklyn dat onbruikbaar gebleken is Carter wegens knoeiery met de aannemers van bet droogdok te Saiaonah waardoor een tekort ontstaan is van drie millioen dollar Carter waa laatsteiyk attaché der Unie te Londen terwyl Meuocnl by de opmeting voor het Nicaragua kanasl werkzaam wai Sedert het jaar 1880 hebben meer dan 485000 Joden zicb in da Yereenigde Staten gevestigd en tegenwoordig wordt hun aanial op 938000 geschat terwijl de totale bevolking 75 millioen beloopt New York telt 350 000 Joden Evenwel geloof ik dat de dokter u af zal radoa ons Ie verlaten eer i geheel hersteld zijt iflk zal gehoorzamen verzekerde ik Wij Heten dat onderworp varen maar ondanks onze pogingen om de oude vroolijkhcid terug te roepen bleef het denkbeeld aan oeae scheiding ons den ganschen dag drukken Toen de avond f ekomen was en zij mij verliet merkla ik op rlaf zij mij niet even at gewoonlijk hare band liet kuaaen Zoodra ik alteen was borst ik in tranen uit hot offer was gebracht I Op het goffoae uur verscheen Basliaan ffHeefl u aan mevrouw de gravin gezegd wat ik u gisterenavond heb verteld vroeg hij terstond ffKeou waarom denkt gij dat P Omdat mevrouw de gravin mij zoo op het oogenblik door Katharina in de linnenkamer heeft laten roepen en mij toen gevraagd heeft of gij in hare afwezigheid ook minder wel geweest waart Ik zei van neon maar ik zag al gauw da t hate ongerustheid een andere oorzaak hebben moGst en dat zij vooral weten wilde of ik u ook iets verleid bad uit uw ziekte Wat zou ik doen Ik moest nu tegen haar liegen omdat ik het niet had willen doen tegen u m ik heb op goed geluk af uiet wetende of gij het haar ook soms gezegd had volgehouden dat gij van niets wist Dat s goed hernam ik i zeg dat maar altijd als zij a weer ondervragen mocht fBat zal ik doen Maar myaheer Atidré u moei wezenlek zooveel aiet hechten aan dal en Gij hebt in uw knorlsdagen zooveel gepraat dat mevrouw de gravin niet anders kan deuken dan dat gy hebt gedroomd even goed wanneer gij aw voogd ver i i s ww a JJ i j HL ii w il I DUIXSCHLAND Th ns wordt gemeld dat da Duitsohe Keizer den 25ateD April a s met zyn beide ondate zoontjes te Hamburg scheep gaat aan boord vao zyn jacbt tol het brengea aD ztju voorgeoomea bezoek nan Jeruzalem Of hy de reif van Port Said over Jafifa per spoor naar de heilige stad zal doaa dan wet tanga de Rosde Zee en verder per karavaan van den berg £ iaaï derwaarts gaat is nog uiet vastgesteld Op yne terugreis tegen bet begin van Juni zal de Keizfir rermoedelyk een bezoek brengen aso Kouatantinopel en rervolgeus te Uenaa ziJD jacht verlaten om betzy te Turin het y te Milasn den Koniag van Italië te ontmoctsn Spanje De Seg ira is by Muroa baiten haar oevers getreden eu heeft veel schade teweeggebracht Ia den omtrek vaa Barcelona staan alle landeryen onder water Te Tortosa is een deel van het kaïteel Sao Juan ingestort er zyn doeden en gekwetsten De spoorweg tusKcheo Oerona en ds Franschn grens is beschadigd Bnqelanü C P Villiers het oudbte lid van het Lagerhuis indertijd een van de aanvoerders der beweging tegen de graauwetten welke in 1846 de afscbafiing van de wetten ten gevolge had is op 97 jarigen leeftyd overleden Hy is £ i j Mr lid van het Parlement geweest Volgens berichten uit Kobe te Londen ontvangen is de Japanscbe regeerutg vaa plan het leger in vredestyd op 100 OOO man in oorlogstyd op 450 000 man te brengen Vóór de voltooiing van de Russisohe lyn kan daar alecbts een onbeduidend Ruseiach corps tegenover g 9teld worden OosrBNaTJK HoNOARIJE Te Weeeea heeft jl Zondag voor het R tad buis een betoogiiigj plaats gehad tegen den burgemeester dr Lueger Deze had geweigerd aan de sociaÜstea de groote zaal van het Raadhuis af te staan voor een vergadering Wegeus deze weigering trokken een vyfduizend lal werklieden in optocht naar dat gebouw Zy zongen bet Arbeiderslied en besioteo mei den kreet Weg met Luager den verrader van het volk De politie dreef de betoogert uiteen en nam enkeleu gevangen DjDNElIABKKN Ds politie heeft te Kopenhagen eeu mao gearresteerd die het paleis wilde binnen dringen moorden wildet aU wanneer gij iets anders verteldet Dut s waar riep ik uit getroffen door die eenvoudige gedachte Ik had zoo noodig te bljjven hopen on ik klemde mij dns aan dien rietltalm vast Kon vroeg ik Diana eenig geloof hechten atiii die vreemde bekentenis al ijlende gedaan Zeker twijfelde zg nog want zy had mijne plannen tot vertrek niet zoo dadelijk goedgekeurd Ik berinnenio my haar hapereod antwoord toen ik dat onderwerp aanroerde Te gaarne wilde ik mij zolven bedriegen om my aiet allerlei roogelykheden voor te stollen iïou bet dacht ik uiot voldoende zijn my ne liefde disp verborgen te houden ten einde elke schaduw van tmjfel bij haar uit te wisscben En dan dan moclit ik nog hy haar blyvon leven t Soortgelijke redeneoringon stemden mij waF kalmer eu ik begon luyn luchtkaHteelen weer op te bouwen t Zou altoos tyds genoeg zijn om te lyden ala het niel anders meer kou Toen de dokter my den volgendon dag kwam bezoeken zeiile Diana tegen ham ffAndró aprak er gisteren over om naar Engeland te gaan maar zoudt gij het niet onvoorzichtig vlu den als by dit te vroeg deedP Een reis antwoordde de dokter Neen daar kom ik tegen op daar kan in de eerate twee of drie maanden nog niets van komen Hemetsche goedheid I ik ving oen straal an vreugde in Dixna a oogen op XIV Sedert dieo dag nam ik snel in betenohap toe Feankruk De stakende bakkers te Parya verlieten destad achtervolgd door de troepen Zy plunderdende villa van een korenbandelAar en staken helhuis in brand De brand is gebluscbt Mengelooft dat de bakkers heden den arbeid zultenhervatten Cuba By het voorbyryden van e a militairen trein te Alkuizar is een bom ontploft De trein derailleerde een persoon werd gedood vier menschen werden gawond De opatandeliegeo vielen bet couvooi aan maar de troepen gaven vuur en dreven de rebellen uiteen Turkije Griekenland heeft de eerste stortiug der oorlogachattiDg tea bedrage van 800 000 pond ter beschikking van de Portete Konstafitiuopel gesteld BINNENLAND Op de kleine soiree dansante ten Hove waren eorgisteravond ongeveer 200 genoodigden uit de aaozieniyke kringen der residentie De Konioginnen kwamen te ruim hnU negen binnen waarna het bal onmiddellyk begon in de prachtig met bloemen versierde zalen De buffetten aren io de kleine daa zaal In de groote danszaal werd te ongeveer IV oor eeu cotillon gedanst die ruim een aar gednnri beeft zoodat het bal tegen een uur afgeloopen was De koniuklijko militaird kapel luisterde in de groote zaal het bal met ranziek op Het corpa dip omatique was op deze party niet aanwezig De niet ofQcieale nit Iag der stemming in d strict IV van Rotterdam is de volgende Aantal kiezers 3842 Uitgebracht 2793 van onwftarde 21 geldig 2772 stemmen Volatrekle meerderheid 13S7 stemmen Dr R P Mees K Aan lib had 1308 jhr mr T A J vau Asch van Wyck aniir en R K 948 de heer W P ü Heladingen oc damocr 281 ea de heer G ran Herwaarden obrist hi t 232 stemmen Herstemming dua tuaachep dr R P Mees R Azn en jhr mr T A J van Asch van Wyck De St Ct No 14 bevat de verslagen vnn de iu 1897 gehouden xamens voor hoofiionderwyzer en hoofdondelrwyzereB met een overzicht van den nilslag Het was Augustus en de volle rypo krsclilen der natuur schenen mij to doordringen j ik kwam zichtbaar bij Do dagelijkscbo afwezigheid vau den heer de Maufert dio het raol den oogst beel druk had schonk ona vols uren eenzaamheid eu vrfjheid Somtijds ging ik mot Diana door de volden heen naar t maaien kijken en als men ons daar op ean schoof in de ïon had zieu zitten zou men ona zeker voor oen paar gelieven bobben gohoudeji Kena plukte ik wat blauwe korenbloemen en vloohl er met wat beideplanlLtu oen krans van di n ik h ar op het hoofd plaatste Zy was toen oo mooi dat ik haar in verrukking bleef aauatarsn zij merkte het en kleurde Intusacbou waa onze raoreole alraOapheor toch niet meer zoo ala vroeger Diana acheon oltyd bezig met een gedachte die haar beangstigde n toch bekoorde en ik voelde dat ik daarby een rol epeolde Bastiaan had ik in lang niet gazen faij was wear aan t smokkelen want daar had k hem niet van kunncu terugbrengen Op eon avjand echter ont moette ik hem dal treft I gy wilt dat ik Kijk mynheer Andr ï riep hij i Ik won juist wel eons weten wat i oter uw leven als jongmereoh zeggen zal Hoe meent ge datP ICalharina in de duit vragen wil Wel sedert veertien daj weer om zonder dat zo het my ronil van my te wo en te komen of gij oOk het bof maakt aan een meisje hier uit den omtrek zooals vroeger aan Jeanne tervolgd Wórdt t