Goudsche Courant, donderdag 20 januari 1898

die overtuiging schenken gelogen Zoo ja dan ia voortaan ieder menscb boe eerlgk hg spreke boe trouwhartig hg srbgae voor my oogeloofwaardig cMaar zy worden thans verboord naar alle waarschgolykheid eerlang onder eede en dan is bet toch niet aan te nemen dat er personen zyn die zonder hoop op een cent voordeet hunne b te vrienden ioff en andere verdere van hen af staande personen ait 4e gevangenis tnilea wil en balen en oor die onverklaarbare liffhebberg des noods een paar jaar gevaogeaisstraf wegens meideed orer hebben i Zooals men weet heeft mr Troelstra zynhoop gevestigf op een vervolging 1 van dengetuige Baiiama wïena woning de er dagenil afgebraad Die braad wordt algemeen aaakwaadwilligheid toegeschreven Wanneer het de toeleg q ooht zyn geweestHaitama in tfen rook te doen atikkeii of in devlamraep te laten verbranden dan is het voorde Hogerbuitsen maar gelokkig dat Jie toelegniet is gelakt Immers dan ware d gebeelelaak tegen Haitsma vervallen en onéd t wapen OOI de ware schuldigen te doen ontj ehken nitde hand geslagen 1 Wis weet welk ieaw licht ait dd e vlammen zal opgaaa Het is te hopeil dat de brandét chters want blgkbaar is oe braoctl moedwiflig aangestoken zullen wordea ontdekt ill mochten ook de m tiaen vaa t lyd ujk verzet en vaa da individueele vrgbef ook om brand te stichten daarover trapo met tpitea sohreian c 11 let i twee mannen verdacht zich in d gemeente Loojijdain a te hdbbeo scba dig gemaakt aani diefstaf van aea paard en wagen teii nadeele vanfi a groenteoboer aldaar n gistere oad ait het arrestaqtenlokaal ts Loosduinen waar jzg in afwachting van hanoe overbreagiog naar t buis van bewaring in Den Qn g waren opgesloten ontsnapt De politie t vaA Loosdainen stelde een onderzoek In tot gisf aro htend vraohteloos Ook de Haagsche Dalitie werd mAt de ontvlucbting in kennis Bg bet ondeifzoek is oog geblekea dat de TOrdacbtan patrd en wagen niet onbebeerd vjDnden staan mitar de stal zga binnengedron i n en brataalwe hebben iDi eBpanneo Zonder i cbt zyn zy toeb den Loosdoinschen weg af gerend en om Ongeveer 10 ore Vr gdagavood over deo Loc niascben weg Den Haag binnengereden ue hit is reeds getonden naar men zegt te Haarlem De wagen is nog zoek Het Iflk vab een sedert jl Woensdavoid te Hilversoa vermisten laadboower G van Roomen ia epgebaatd ait de vaart by de aanlegplaats der schaiteo Daar ook zyn lantaara werd gevonden ligt het vermoeden voor de hand dat bg per ongeluk te water is geraakt Io eea wachtkamer van het station D P te Rotterdam werd eergisteravoad gegrepen een 24jarig aldaar woonachtig jongmeDseb die van een naar aGravenbase vertrekkende dame een portemonnaie met f 7 50 had gerold Hij werd naar het politïebareaa ia de Witte de Withstraat overgebracht Ia de Sopbiastraat te Rotterdam werd eergisteravond een vronw door twee mannen aangevallen mishandeld en op deo grood geworpeo waardoor zg eea woud aaa het hoofd bekwam Toen op baar balpgeroep eenige vflorbggangerB toesneldon namen de aanranders de vlocht Het presenti eld der raadsleden te Devantar is vastgesteld op f 1 per zitting Io de vorige week kreeg eea 11 jarig meisje vaa E V d B U Hedel een doekspeld in den n ond welke door da keel in het lichaam n geraakt Het gelukte nog niet haar van den speld te bevrydeu 1 = 8 rw 8V rbM ge m OUUA Wl jSfflS Aa p ODDi BOTTlEDAM 18 86 1 84 3 48 8 67 4 B8 li 46 19 66 1 68 4 4 16 6 10 OTTBRDA M O O IJ D A 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 80 8 61 9 66 6 8S 6 BI 6 14 7 81 7 86 8 08 8 0 8 16 8 86 6 86 10 18 9 89 9 64 10 11 11 18 11 80 10 09 8 48 9 10 10 16 7 86 7 60 6 80 10 64 9 87 8 47 8 64 10 01 10 07 9 S8 9 4710 18 10 80 11 88 6 61 7 86 8 8 40 9 8 6 1 r 8 9 10 89 7 46 11 64 18 08 18 47 DEK HAAe eOUDA 6 38 7 10 7 46 8 18 8 00 GOU DA DEN BAAe U T X £ O H T e O U D A 8 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 8 7 66 6 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 10 84 10 64 0 0 I D A UTBÏOBT a lldB 6 80 6 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 13 00 18 63 8 80 8 17 4 86 6 06 Üadew 6 86 11 14 Wo nloii6 4S 8 10 11 88 tflieobi 6 08 7 4 8 88 0 0 89 10 61 11 46 18 88 GOUD A A M8TEHDAM 10 67 18 10 4 11 i IJt 1 18 I 1S 9 07 10 08 9 98 9 88 6 66 8 96 10 17 10 86 7 10 10 84 M 7 18 8 43 10 41 G 4 7 89 8 69 11 18 11 18 Oadewf 7 07 8 14 10 4 j i i AMSTItDAlI SOÜDA 8 10 9 06 10 i 1 68 8 48 4 41 19 7 46 11 10 0 19 1111 88 8 88 4 47 6 4 1 48 8 48 8 48 11 10 10 17 10 86 11 41 Id tyn ta gevoegd bg heb veraliglderEerste Kamer OTerdealgemeenebegchoawingendet StantBbegrootintïen over 1898 betoogj deheer Fransen ran de Putleo ia de eerste plaatsdat de qaaentie der sameDstellibg v d deBcbeepsm cht voor Nederl lodië betioodigd by de diiCDSBie ia de Tweede Kamer is g carteerd boewei meerdere klaarheid leer wenafibeIgk ware daar de marHieme behoeMea Nan lodië zooal aiob de eeuige dao locbJeeoboofdreden ia voor de ioBtaodboadiiig ouzermariae I bet bsBlaik yao 27 leu I dat een stelsel Staatacommi 8ie Ter beoorda IiDg van de joiatbeid der erklaring van de afgetreden Regeering ia najaar van 1896 afgelegd dat by i da Vaststelling van bet bealait ïan 27 Juli 1B96 ia faoofdsaak de voorsteUiii der bestaande Staatacommiseie waren gevolgd treedt teller in eene vergelgking van ttt concept besluit der Btaatacommiasie en bef Jnli 1896 en doet oitkoi geheel afwykeod van dat dl in bedoeld besluit is belichanoid gewor on Het bfginvel waarv tn ie Staatscofnmiisie aitging was dat aan bet alxiliair eskadt r deverdediging iegen een bainnl odscben v andwerd opgedragen terwyl de vaartnig n van deIndi cbe militaire marine litsltiiteDd gi cb kten bestemd zonden zgn om oa8 gezag fn eo Archipel tegt öoveritiïftndachï volkereD til doeueerbiedigen dtSor verschiüeMe adrairaaliu commandanten der zeemacht M Ned Inijië in delaatste jareq Werden dan qpk b bupae voor tellen van organisatitjL in m edrbte Alaata ga pantserde oortogabodems l Dd r di èterkte an bet aoMïftii eBkader Mr ctit daaroaaat kraisera I i leritig yordert ten laste der lodisiiljh being vao f 1 200 000 a jaarsl nRezien de veracbilleode elkander i vol Verder betoog de steller er ntita dat Indië volgens b t ibealuit van 1896 te betalen zal hebben al jif TOor oorlogamariae alle kosten van de In nië militaire mario Kansobaffing zoowel j la inderhoud enz betgeett ee je ver meerder grooting Aangezi€ gende vlootvoogden onder ïa J ok de ïdmiraat Ruell oor ludië verlangen ier gripaotaerde RCUepeÜ type Kortejiaer en gemid éM 10 torpedobooten bullen hi a nacbafiSèlt dekosten v or ludië stggen tot 20 4tlHoengalden 1 Ia de thiniater van koloniën vraagt dejsteller geneigd jom die verme rderin van uitgaven voor zgn verantwoording te nemen De Eerste Kamer is biiepngeroepen tegen Dinadag 25 Jan te 8 nnr a avonds De g meenle ke telefoon exploitatie te Rotterdam biyU aan de verwaohtiogen beantwoorden Het getal aangealoten perceelen neemt voortdurend toe Den In October 1896 werd de dienst aangevangen met 1036 abonnés den In Jannari 1897 waren er 1151 en een jaar later 1339 Ter nitbreiding van bet kabelnet in OodKralingen ia door den gemeenteraad i 30 000 toegestaan De Uitgevers van De Spaarne Bode hebben een exemplaar van den door ben aan de geabonneerden aangeboden Kalender waarop een negental portretten van H M de Koningin voorkomen aan H M de Koningin Regen tea gezonden en ontvingen daarop bet volgende Bchr ven fl Gravenhage 15 Jannari 1898 Voldoende aan de befelen van Hare Majesteit de KoningioRegentea beb ik de eer den Weledelen Heeren M tJitenbosob en Gabroedera Nobels te Haarlem Uitgevera van bet Vliedend BUd De Spaarne Bode Boogatderzelver dank te betuigen voor de aanbieding van een ex van den Fok en Brok Kalender voor bet kroningsjaar 1898 De ParticDtier SecTetaris van H M de Koniogin Eegenteai 8 M S DE RANITZ Chnid 6 80 Uoordrecht h NieuwerlreTlc Cpelle a ittard m 7 llloSiulti BottwduB Oipelle NiBuwOTterk UaordHoht a ué 8 3 B 8 48 8 49 9 B6 9 CB B E2 6 08 6 11 6 1 8S 7 86 7 88 7 8 7 46 7 88 9 80 6 16 4 48 4 85 8 04 B ll B 17 9 48 10 60 81 9JI a ud M7 üutardu 0 8t 8 16 Door de vele aanvragen bebbeu de Uitgevers ditmaal dezen Kalender ook voor nietgeabon Deerden bg den boekhandel verkrygbaar gesteld Te ö Gravenhage ia oterleden de heer W Franken laatatelgk obef hg de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java eiada 1894 werkzaam als algemeen chei in de vierde afdeeling In 1877 trad bij na ala chef by de Staataapoorwfgen te HoUerdim werkzaam te xyn geweest ia Indiirbeo dienat Verleden jaar kwam bg met verlof herwaarts Gemengde Berichten Als een waaradbuwend voorbeeld wyat de hear J H Gajjfaing Jr te Utracbt in b t Sociaal Weekbla op de volgende door hem opge ne ervaring Een vronw vroïij mgn vroow te spieken ie builde dani i Ik vroeg wat ze wilde en vnile omslagdoek wegtrekkend toonde zfe my haar bloote hjfl De arme slakl eit bal geen enkel bemdje meer en dat in die bai ra kon 1141 vroeg baar Qaam eè adres en zeitie te zjqllett informe r if plaar Ua reep beat dal zg met l ulk e tticiiuk by goedgeloovigefniiat onddïzoekende dames ee Utanel himden Iz4q oploopen Katnurlyk gaf Ik h r diets Maai ik begaf mü naar bia jwoaiDg ie ik na lang zoeken vond en véhar een brutale ae d vao 12 13 jaren onmid llÜk oor een i t ataaaji zooi odd begraepidki ging t ik h daar iet verkeer was t i I ïk bfb de rroi w dia nogiMfitt wali ritst jij f afgewacht en mei ee n eÜgitqn buitbelftdéa ag ik haBr tboiakoinen fiet ibinder dan zeven s Uuter ni uwe be nd bracht ïg mee beneven koek aaa r 9m nesijfb brandewy ierwyl zeJöp m ib blnreigiijg dat a s ze mij niet alleaf liet ziJ n Mk de pohtie z iu halen de boveng tnoemdelfkael open d ed waaiy gebeele atapeta h mden brosHen bors rokker enz lagen opgeborgea Wat was de zaak Gewfltentoo e opknopers kochten die kleedingstukken voor 10 15 ceQ van baar op eo zooveel haalde dib trma z3el zonder bemd jeac op an de dwaze geldwegsmgtendeburgeressen dat zy elbea dag een bveWloed van eten en drinken in brasserg en dronkenEohap te verteren bad Da vroDw is weg zoodat zg baar knnstea bier niet meer vertoonen zal maar dat zy navolgstere hebben zat dat verzeker ik u Het baantje vao bedelaarster is ia onze goedgeefube stad te wiuetgevend Zal men nu eiodelyk wys worden f ï tmea nu eindelyk alle aanvragen weigeren een etok brood uitgezonderd en onder geen voorwendsel ieta geven zonder onderzoek En laat men dan de diakonie en Armenzorg dnbbel en driedubbel geven opdat die kunnen belpen waar echte nood ia en met langer geslepen alawe gemeene slampampers met zoovele honderden en duizendenden gnldens weggaan lp de eerste tien maanden van 1897 is door de Vereenigde Staten voor een bedrag van 3 mülioen doÜart meer uitgevoerd aan rywielen dan in dezelfde periode van 1896 Naar Japan ging voor 48000 dollars naar Dnitschland voor 1 150 000 dollars Men meldt uit Beieren dd 17 Jannari aan de Tydc De tabakshaudel gaat in de Betuwe in de laatste dagen alepende hetwelk voornamelyk hieiin zijn oorzaak vindt dat de pryzen dalende cyn en de planters nog steeds den prys van de ee ste verkoopen hopen te maken Te Driel Wely en bier zijn nog pi va 15 000 halve kilo onterkocht ll l 18 18 11 88 11 86 11 48 11 61 18 88 9 68 10 89 10 86 10 48 10 4 9 47 10 18 8 87 8 46 8 08 8 84 8 60 6 C 1 86 7 61 8 86 8 66 10 16 De aflevering van aard en zaadgoed it in vollen gang Over t algemeen valt het gewicht den planters nogal mee eo ia het aarden landgoed mooi te noemen Katerdag Bvond gaf de vermaarde lohaakapeler van Foreest te Utrecht een séance io het simuttaanspsl Negentien partyen werden door hem gelgktgdig gespeeld Mevroow Hilborst beitanrslid van het danaes sAiaabKeBelichap daar ter stede iDOcbt er in sl gM een partij van hem te win nen Verder m nog eene partg gewonnendoor den hter E L O land en eene partg remise gebonden door den heer D W van Rennes De overige 16 partyen werdojD alle doorden heer r F gewonnen Eenige dagen geleden werden tav LeeO wafden eeoige koeien geboren en getogen inFriesland iagesch pt met boatemmiBig naarHolland Een der Watjes dat hierin weiniggoeds scheen te zien zette bet op een loepen de groene weiden in vaa bet Bnizemer Nisnwland en trok in den nacht verder tot het iod en morgen werd gevonden io eei weide tusschen Wirdnm en Wytgaard Vrebdzaam geboot ze bier ia het zachte winterweder dezoete vrybeid iedereen ongemoeid lateade dieslechts haar terrein niet betrad Wie dit tochwaagde toonde ip dadelyk iare horenB dieeerbied inboezemden Daar over de weidetwee voetpaden Hepen zat er ten slotte nietJtauders op dan een paar nfanseb ppen te reqaireerea vaa den sterken rm die an boitenbaar vesting op een afstand van 200 pas betkoetje velden dat baar v derlafd niet roararlaten 1 1 Bg de marpcbaniaees U Heasden awam dezer dagen een rondlreizeod kermisgangfo den bijptand der politie intoepen om hem befmljPzaam te zga in bet opipo n van eefi t egin anaa i nit 4 gevopgepia ont li èeelde gn vronw b mede dat zij t syne afwoKighaid uit aebrek Izicb geooodi zag het arme wicht iftb e i andere roiji zeode familie itf te stcAW Set gekste isfi de I vrouw den naam erge n heeft zot het onderzoek voor de oliti moeielijk is Vprgdag a s zal er een totale zonsverduistering plaats hebben 4 t Daarvan zal echter in obIb lend niets hoegenaamd te zien 7yn De pcbaduw die de maan tusscben de aarde en de zon slaande op onze wereldbol werpt alt alleen op een stropk van Middeu Afrika den Indiachen Oceaan Yoor Iadië en deel van China Gedeelteiyk zal men van de verdoistering iets kannen waarneaedin een breede strook buiten het gebied der tinale verduisteriag en daar binnen valt een Meelte van Europe Baa and Doitacblaod fDenemarken OoitFrankrgk en de Middell indaek zee maar daar is bat verscbgnse ky zonsopgang onbeteekenend Te Benares waar vele weteoscdippelgke mannen ziob vereenigd hebben om de totale verdoistering waar te nemen en te photografeeren zat zy n minoat 44 aectodeo doren Volgens den Rotterdamscben correspondent an het JoarnBl des Sportsc ntoet Cordang bet plan hebben dit jaar te Weeaen het kampioenschap Taa de 100 K M te gaan betwiateo Gistermorgen omstrefka half aobt had eene dienstbode in de Doelenstraat te Amsterdam die aan de achterzyde van een der kantoorgebouwen werkzam was het ongeluk in het water te vallen Ofschoon men onmiddellyk alle pogingen in bet wertc stelde om baar te redden mocht dit met gelnkken Tien minuten aa het gebeurde werd de ongelukkige dood opgehaald In de 3oc Dem deelt de beer Troelstra m de dat hij in staat is met het getuigenis ven meer dan 20 personen het juridiek bewya te leveren dat Allard Dgkstra Panlaa van Dyk en Sybout Alberda de inbraak op St NiGohaanaoht 1895 hebben gepleegd 66 6 08 6 09 6 16 B S6 8 60 8 10 4 10 6 40 3 46 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 rtmkt Woerden Goud 7 06 8 0 AaitaidaM 0 8u Otni 7 88 H6bben de personen wier verklaringen my De koster der Booglandaobe kerk ta lieideo tetena opzichter ran de kerkgeboowen begraafplaotaen en andere eigeDdommen van bet Ned HerTOrmd Keikgenootscbap aldaar lup in de dakgoot n de Hooglandnohe kerk doc trapte toen bg even naar de boogte keek teg D den Echnineo buitenkant der goot ver loor daardoor sgn eveawiobt en stortte raa een hoogte Tan plm 16 iceter naar beneden Bg kiram tereobt op bet met pannen bedekte dak ran een scbnartje ging door de panlaUen been en riel ferrolgeos op eea oppermaB J II genaamd Zwaar gekneosd werd Verhoog naar igowoning aan den Middel weg vervoerd waaronmiddellgk bnlp aanwezig was eo vervolgenster verdere verpleging per brancard naar betBópital Wallon L D Een half aor ongeveer ten zniden van dekom der gelueente 0 s Noordbr in debeide liggen twee heuveltjes doorioeden vanden pnbliekeo neg Die plaats St Willabrordnsc genaamd zon voorheen een kapelgedragen hebben en een pntje daar duor opgravingen opengelegd ontving den oaatu vanWillebrordna potje Men beweert oemelgk dat de groote bisschop van dien naam daarin t laatat der 7e eenw predikte eo datbedevaarten naar die plaats köortsafwereodwerkten Beo ingezetene van de gemeenteOst die deter dagen t r plaatste wederomopgravingen deed vond er eed sehildergtjevoorstellende jeen Maria beeldje met Kindje met inoeiiyk te ontcjferen I stgnscbo opschriften alleen dat aao den voet is dnidelgkleeibaar eo Inidt Willibrordi Anno DCXCV Men zet tbaoa de opgravinge voort wglmen in de bier en daar aangetroiTen foodamanteo de fondearing van de vroegere kapeimeent gevonden te beboeo en hoopt voorwerpen daarop betrekking hebbende te zullenvinden Van het atoomubip vClariaaqltadeliSe dat op de reis van Odeaea naar Bottsrdam in ziokendan toestand door 4 personen verlaten ward tsrngl er 16 aao boord bleven ia tot nogtoe niets geboord Deze 4 personen waren overboord geaproogen en na veel ioapaoning in een omgealagen boot geklommen waaruit zg na 6 nur werden opgepikt en te Falmouth sgn geland De achtergebleven 16 man zgn hoogstwaarscbgnlijk met hetachip kort daarna naar de diepte gegaan daar alle booten van dek geslagen waren De bemanniog bestond hoofdzakelijk ait Hollanders daar bel stoomschip byoa gerege d van de Zwarte Zee op hier voer Gistatniddag moest trein 2i B S M te Piet Gjjzenbaig op een aoder apoor worden gezet teneinde een extratrein van den Hoek van Bolland te laten passeeren eoodat eeralganoende met eenige veitraging aankwam en de aaneloiting voor Duitacblaod werd gemist STADSNIEUWS GOUDA 19 Januaii 1898 Bsden morgen ten ongeveer 12 anr werd de 18 jarige vaa W woaende in de Vlamingstrsat alhier op de l ieuwe Haven door een toeval getroffen Door bet vallen kreeg hü eea hoofdwond waardoor bet noodzakelyk wao dat hy bij den heer T wonende aldaar werd ingebrscht waar door een agent van politie de eerste geneeskundige bnlp werd verleend en die hem daarna bniswaarts geleide STOr wiJK Maandagmiddag omstreeks een dur is de 67 jarige P Deelen wonende op den Teutweg door zyn oudstan zoon Adriaan 33 j ar mishandeld omdat by zyne vrouw onder het oog bracht dat zf Adriaan steeds meer voorrecbtea gaf dan de andere zoons waarover Adriaan in woede ontstak de pook van de kpichel greep en daarnede den ouden man een l g g t cloch toen nog niet tevreden zynde Tloog by op den ouden man aan en beet ham in zyn neas welke bloedend verwond werd daarna greep by een mes om hem te lyf te gaan doch de code man had joist gelegenheid door de openstaande dear te ontkomen Omstreeks 4i aar kwamen de andere zoons Jan 30 jaar en Willem 24 jaar fchnis die oaderweg het voor al vernomen hadden en gingen naar bon vader dia aog buiten was ia hen toea mot een en ander ia kennis ikelde Met hna drieo giagea zy de woning in waar Adriaan te bed lag Jan ging naar die bedstede en vroeg aan Adriaan waarom by vader loa had toegetakeld Adriaan vloog op en bracht Jan met een scherp broodmes betwelk by mede naar bed bad genomen twee diepe sneden toe eea over den rechterwang en e n dwars over den neas daarna wilde hy op zyn broeder Willem toesebietea die de pook greep eo hem een hevigen slag op het hoofd toebracht waardoor ook een gapende wonde ontstond De gemeente veld wachter iatasscben gewaar scbowd spoedde zich er heea en maakte een einde aan deo twist nam het mea en de pook in beslag en maakte van een en ander procesverbaal op De inmiddels dotboden geneesheer dr B lsma verbond de wonden Een van ds oudste ingezetenen B van der Wal is op ruim 88 jarigen lesftyd overleden De man was oog in het bezit vpn alle zintaigen en maakte alle Zondagen nog een reis van een uur om ter kerke te gaan Vrydagavond trad in de vergadering der afdeeling 8tolwykc van den Nederl Protestantenbond alhier als spreker op Dr L A Van Langeraad predikaat ts Lekkerkerk Voor de pauxe hield spreker eeoe rede over Het lied van Deborah c voorkomende in het boek Richteren terwyl hy na de pauze de geschiedenis van Samuel en Saul behandelde Beide verhandotingen welker waarde zeer verhoogd werd door vele meaachkundige en godsdienstige opmerkingen bleken den boordere uitstekend te bevallen Namens de aanwezigen ontving Dr Van Langeraad dan ook by monde van den voorzitter den dank van allen ia W J Gunst alhier het beroep naar Mole Woerden Door beeft bedankt voor aaarsgraaf ZsowAAEU Ëea 14 tal werkliedea alhier trokken samen een twintigju van de f 100 000 in de staatetotery Het buitenkansje waa bnn wat welkom NooEDELoos 18 Jan Toen Vrydagavond de zoon van den landbouwer Van IJ van Meerkerk door deze gemeente kwam ryden schrikte bet paard en sprong met de tilbury in het water De voerman en een mede in het rytuig zittende vrouw hadden geen tgder uit te springen en geraakten alzoo beiden te water wat daar gelukkig niet diep was zoodat geen persoonlyke oogelukken plaats badden RECHTZAKEN Door de arrondissenieutH recbtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen C van der H 56 jaar koopman te Krimpen a d Lek wegens diefstal van f 160 san bankbiljetten len nadeele van den bakker B L Otto dien by uit de herberg naar huis gebracht had tot 3 maanden gevangenisütraf Mishandeling bracht daarna voor dea atrafrechter H van W 16 jaar arbeider te Nieuwerkerk a d IJael J H 18jaar alacht6r mede aldaar en K H 20 Jssr bouwknecbt te Zevenhuizen Dit drietal werd beklaagd op den 7en November jl ta Nieuwerkerk moedwillig zekeren W A P F L de Bruin die met een msisja liep te hebben aangevallen en mishandeld waardoor de Jongen bloedend verwond werd Het bleek dat een soort kal verliefde aanleiding tot het gebearde gaf Het O M requireerde tegen elk der drie beklaagden die het ten laste gelegde ontkenden eeu gevangeniaatraf voor den tyd van 14 dagen By verstek requireerde bet O M vervolgens ter zake van openbare scbennia der eerbaarbeid een gevangenisstraf van 2 maanden tegen den 2ijarigen arbeider C ran H te Moercapelte die den 12en November j op den Ach terweg aldaar een meisje bad aangerand Voor bet kantoogetecht te Bolsward is terechtgesteld zekere H U van Alphen a d Ryn die zich het laatst te Hindolüopen metterwoon had gevestigd Ofschoon zadelmaker van beroep meende hy ook voor wonderdokter te moeten speten Het bewys wa geleverd dat hij een vrouw eo een man uit Bemelam tegen betaling geneesmiddelen bad verstrekt De politie had veraoheiden fiesschen fleschjes potjes en bncjee in beslag genomen oeneveni een in perkamenl gebonden boek van bet jaar 1600 waaruil de man zyn wetenschap putte Het bleek dat een patiënt reeds was overleden en dat de tweede die volgens den woaderdokter water tosschen vel eo vleescb had er nog niet beter op was gewordeo Dekantoarechter beeft eeoe geldboete van f 100 of hechtenis van 30 dagen geëscht VERSCHEIDENHEID Een ryke dame te Bern meorouw Berset Maller is overleden en heeft by testament aan den gemeesteraad haar groot landgoed vermaakt met het geld dat ooodig is om daar een toevlncbtboord te bouwen eo te onderbonden voor onde bolpbehoeveode onderwyzerseo onderwyzeresseo en voor oaderwyzers weduweo Het testemeat z t onder meer Daar de bezoldiging vaa ondarwyzers en ooderwyzeressen voor ben onvoldoeode is om te sparea en te zorgen voor den ouden dag wensoh ik dat dit toevluchtsoord open staat voor allen hunner van welk geloof ook DuitBchers of Zwitsers die miastebs 20 jaar v Zwitserlaad ondervrya gegeven hebbeo su voor de weduwen wier ecbtgeuootfn aao deze eiacb hebben voldaan Her bnis zal Beraet Mollerstiohtingheeten Door hevige soeeiiwitormen ia het verkeer van voetgangers en voettuigeti over den Simp Ion gestremd Verleden week ia er een postwagen vermocdelyk een postatede iii den afgrond gewaaid De pOHtiljonwiat z oh door eea rysprong te redden de paarden verongelukten Sneeuw is boven op zolk een bergpas anders nieta ongewoons De meeste pasoen zyn er na hatf September mede bedekt Ëu dat by het Simplonhospiz het klooster waarin de paters gastvrybeid iiitoefpoen van de telegraafpalen oog slechts de toppen boven de sneeuw oitateken is een volslrekt niüt ongewoon verscbynsel Een zeld2amti postzegel is onlaogs door New Foundland uitgegeven t Ia een twee cenls postzegel met d be Itonis vau den prins van Wales Hoewel het niet de gewoonte is dat er postzegels met bet beeld van troonopvo gers worrlen uitgegeven wanneer de regeerende vorst of vorstin nog leeft een byzonderheid welke misschien nog niet aan postzegelverzamelaars bekend is maakt daarop de prina van Wales juist feu uitzondering Een thans uiterst zeldzame postzegel ook een NewFoundlandsche van 1849 stelt den kleinen prins voor io de bekende Schotsche Hooglandsuoiform eeu andere werd oitgegeven in 1866 by gelegenheid van de meerderjarigheid van deo prins Volgaas den Hann Kurierc bad een der laatste Zondagen in de protestantscbe kerk van het stadje H in bet zeiden van Schotland bet volg nde plaat i De godadienstoefeniog was eooaveo saagevangen topo een kuappf circa ISjarige jookman do kerk binnentrad en met vlugge schreden naar een bank in de onmiddellyke nabyheid van den kansel liep Tot verbazing en ergernis der omgeving maakte de jongman geen aanstalten om zyn hoofd te ontblooten Met een eerbiedige uitdrnkkiog op zyo fri ch gezicht zette by zich neder en legde hy zyn gevouwen banden op do i rug der bank vóór hem Een naast bem zittend heer verzoeht hem beleefd zyn hoofddeksel af te nemen het jongemenscl deed alsof by t niet boorde of verstond de heer herbaalde zyn beleefd verzoek doch wsder tevergeefs en van oordeel dat de jonkmat d of waa achtte by het zijn plicht eigenhandig dezen den hoed van het hoofd ta nemen Maaro schrik daar vielen met groot geraas dozynen noten op den kerkvlotr De blikken der aanwezigen richten zich verwgteud op dén bewerker dezer ainM j ia wiena van scbnldbewnate bonding verlegensr werd toen op hetzelfde oogenblik de bewuste jonkman zich tot hem wendde met de woorden Nou zie je eens wat je hebt aangericht 356 Staats loterij 6t Klaaat rro limg vau Woenalag 19 Januari No 3816 S336 6402 1S047 1S88I en 1 773 ieder ƒ 1000 No 3397 10843 18618 2041 eii 20670 iedor 400 So 1 36 2035 4S16 10970 11696 eu 16420 lailor ƒ 20n No 2869 4474 4611 8316 8697 10889 16717 16798 16 66 ea 19786 lodor jlOO l njien van ƒ 10 369 3234 8S44 96S6 11673 14420 U903 18609 883 3323 6687 9620 11723 14 22 16926 18638 428 3494 6872 9791 11725 14429 170 9 18729 448 3E09 f690 9818 11S27 14B07 1706S 1878S 465 3697 6712 9846 11940 146r2 17087 11029 537 3873 67Ï0 9964 12016 14678 17129 19077 689 4121 6742 9987 1213 14601 17178 19081 876 4212 6823 0063 18168 14655 1729B 19249 1000 4220 6860 10095 12216 14666 17S14 19268 1081 4256 6919 101S4 12247 14969 1738 19326 US5 4328 710410170 12873 150211 17486 19 03 U71 4366 7106 10217 12436 16207 17608 19749 1243 4374 7160 10279 12612 16214 1768B 19987 1807 4422 7832 10 96 12701 16220 17706 20046 1410 4656 7 24 10434 U834 US88 17767 20060 143 4807 7785 10537 12846 15427 17772 20066 1492 494 7806 10579 1 923 15189 17794 20147 1571 B028 7814 10672 18010 15606 17881 20169 1680 5S0i 7969 10716 13182 16648 17857 21J03 1707 5310 8393 10790 18156 167J9 17932 2 236 1718 6896 844210818 13880 168 9 17943 20392 1800 6485 8463 10872 13396 16030 17991 20458 2183 Uil 8648 10 70 18473 18143 18002 20476 2251 5689 8849 10874 13687 16263 18 58 20676 284 3722 8938 10913 13650 162 8 18110 20 03 2S90 5846 898 10919 13748 18345 18172 20806 2812 r 862 9079 10980 13991 16415 1888 20875 2841 6904 9148 I1S13 14 38 16449 18405 20907 2886 59S9 9246 114 O 14290 16462 18419 Ï09S2 2860 8988 9318 11430 14343 1662 18615 20939 3028 6441 9403 1 649 14387 16873 18616 IR E O Xj A 3 E De Zijde is verband leggen ile Dames als de betreffende kleedingstokken zeer dikwflls slechts na a o 3 maal gedragen te zgn acheuren enz in de vouwen kragen of als Watten t uit elkander gaan dat is echter geen toevallig verbranden der ruwe zyde maar ziJ wordt met opxet om de zgde dikker en goedkoopei te laten schijnen met tin en phoêphorxuur overladen die de nerf van de ruwe zgdedraad opvreet men neemt zulk verven ehargeerenï hoe öö de zijde gechargeerd moet worden hoe meer tlnbaden zy moet hebben om dit gii zeer innig op te kunnen zuigen De geverWe zjde het edele spinsel heeft das de doodskiemen reeds in zich eer zg op den weefstoel komt De daaruit vervaardigde noogenaamde zgdestoflen moeten na kortgebruik ala tondel scheuren al naardat de zjide meer of minder gechargeerd is De dure zijde incl maakloon is totaal waardeloos Monsters van mijn ecMe rt per omgaande De stoffen worden porten tolvry verzonden G Hennekrg s Zijde fabricken K eu K Boll ZtJHICH PllACHTlOE SORTEEBING ï INTER TfANDSCHOEllE N voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephomt Mo 31 Beurs van inslerdam slotkrs Vrkrs V 98 s 98 102 89 85 c 8 lO l 63 i 08 98 99 1 4V 671 78 2l l 24 101 96 337 100 I 65 616 4 0 101 I Ui 101 199 186 i 19 83 17 JANUABI EDEBi AND Oert Noil W S 2 dilo dito rlito 3 dito dilo dito 1 HoNojK Ü il Oeudl 1881 88 4 Italië Inschryving 1862 81 5 OosTENR OW in pspior 1868 6 ütj in zilver 1868 6 PoiirtoAi Obl in t coupon 3 dito tickol 3 98 RisLiND Obl Dumoiil 1894 4 tlito Cocous 1880 4 dito bii lloths 1889 4 duo bg Hope 1839 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 6 ai AWE Perptt sohiiia 1881 4 riiBKEij öopr iinï loeo 1890 4 ïco leeoing eerie D Gec Ie nizg Bone C ZuiDAra ilEP v obl 1892 6 Mehoo ülil Uuit Sfb 1890 6 Vbkezuela Obl 4onbop 1881 Ahste i m übliifatmn 1896 3 RoTTEBDAH Sted leen 1894 8 Nbu N Afr HBndolBv asnd Arenduli Tab Mij Certificaten DuhMaatfchappij ditn Am Hypolhoekb pandbr 4 Cult My dor Voratonl aaiid a Gr Hypo bookb pandbr 8l j Nederlandarhe bank ftand Ned Hundelmaatsob dito r4 91 98 184 1001 80 31 lU e 109 201 227 100 55 68 147 98 77V 103 101 64 U N W k l nc Hyp 1 pandbr 111 tt Hypothookb pandbr 81 rir Hypotliookb rlllo 31 OoSTEMK Oost Hong bank aand RüBL Hypothüiekbank pnndb 4 Amebika Equt bypotli pandb 5 M x h G Pr liieu eert 6 Nei HoU IJ Spoorw My aBod Mij tol Bipl v 8t 8pw aand Ked Ind Spoorwsgm aand Ned üuiil Afr 8pra aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 B8 i liAl lFSpoorivl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spwnig A H obl 8 Polen Warschau W eenen aand 4 KiSL Gr Ru a Spw My obl i j BaitiBcho dito aand Kaaloiva dito aand 5 Iwang llombr duo aanl 5 Knrak Ch Azow 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 100 160 139 I II V 11 100 68 102 18 H 108 73 1221 110 32 61 8 194V 99 106 106 i 102 102 118 ISO 3 118 18 Amebika ent Pai Sp Mg oH 6 Chic it orth W pr C v aand d to dito W II St l etor obl 7 Denver8t Rio Gr Spm rort v a Illinois Central obl in goud 4 I ouiB li Ja bvilliOort v aand Melico N Spw Mij Ie hyp o 6 Miis Kanaa 4pct prof aand N ïork OntasioSi Weat aand dito Pono Ohio oblig 6 Oregon Cahf Ie hyp in goud 6 St l aul Mina k Manit obl 7 Un Pao Hoof I n oblig 6 dito dito Line Col Io hyp O 5 Cakada Can South Cert v aand Ven C Rall I Na Io h d e O Amsterd Omnibus Mi aand Bottotd Tramwog Maats aand Nfd Stad Amsterdam aand 3 Stad Bottordom aan 3 BILOIB etad Antwerpen IS Stad Krussel U86 2 Theisi Begullr Gesoll b 4 OoBTBNB Staatskoiiing I860 6 K K 0 l B r 1880 3 SpiJiJB Stad dadrid 3 1 68 Vin Ver Bei ADVERfENTIEIi TISSO 1 € 0 Bordeaux Jtotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande fleach van 5 en 2 liter voorzien van het attest van jjr P X van Hamel Boos Proefflesch 1 30 Verkrijgbaar bfl J H ROODE Q OUD A