Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1898

1 0 7484 Vrijdag 21 Januari J898 36ste Jaargang iOIIMiHE lOIIKA NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en JDmstreken De Uitgave dezer Courant geschjiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAÜS van 9 7 ar in bet Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA BOERENMEID P G gevraagd tegen 1 MEI bg F T HOOS Prins Alexander polder Broiiwerll BE ktN JËBOOin BOGKBIËK Verkrygbaar bg S GROENENDIJK Dubbele Buurt Te Koop aaogfeboden EEN Driewieler Tandem ook zeer geschikt om voor vervoermiddel eener groote mand of kist te gebruiken en een 1 persoons Driewieler Toor Heer of Dame Beide voor SPOTPRIJS Informatiën aan TIESEMA a RIJWIELHANDEL aouda Te Eoop of te Huur aangeboden ËKI HEeKKKIIUIS Staande aan de WESTHAVEN Wtjk B N 147 ï h yxa n Lange Tiendeweg 1 29 Het huis bevat beneden 3 Kamers mat Suite Keuken Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zoldsr verder allea netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ HN cheiuiscbe WasscheriJ VAS H OPl E HEIMEli 19 Krutslcade Botterdam Qabreyeteerd door Z M den Koning der Belgen Hootddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet Btoomen en verven van alle Hearenen Dameagarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inriobting voor bet atoom n van plnobe mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goedoren hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wie zeker zijn wu de Echte I Elkel CaCtlO te ontvangen tesamei igestdd en na vele proefnemingen in den 1 handel gekomen onder de mam des I uitvinders Dr MiohaeliB Tervaardigd 1 p de beste machines in het weieldbe1 toemde étabblisaement van Oebr £ Stoll I rek te Keulen licht 1 Cik6l 6acao in vierkanteD bnseen I Deze Eikel CacBO is met melk gekookt I e ie wngename gezonde drank TOor da1 gelijkach gebruik een t i theelopdt van I t poeder voor een kop Chocolate Ala I geneeskraobüge drank bij geval van I diarrhee lechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de Toornumta B ff Apothekers ea Vi Ka A K praftin je TTfiÖ ëTSM e 0 35 Q ner lTOrtagenwoordiger TOm Nederland Janus MattenklMR Amsterdam Kalveistraat 103 Eet lieste en Goedkoopste adres voor EERSTE KWALITEIT RUND en VARRENSVLEESCH Naaierstraat H 84 RUNhvLEESCH VARKE NSVLEESCH VUescb met been zonder been Fgne Lappen van de Rib 0 35 Rollade O 35 Rosbief en Beaf 0 37 j Baas of Biefstuk 0 45 Rundergehakt 0 32 J alles EERSTE KWALITEIT bij 0 25 Oarbonade ƒ 0 35 0 30 s Lappen 0 35 Sebyf 0 37i Sauzijseu en Worst 0 35 S Reuzel 0 35 oi Gerookt Spek 0 30 o Lever en Bloedworst 0 25 S Naaierstraat H 24 H V WILLIGEI Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eera pixaclxtig xi et in grericla t HËËRË HlllS met Tlll staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achtei een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 nk Der grosse Brfolg dan ürHUÜÜ m eri M atefU H Stollen £ errungen hai AniMS zu rar scftledenan werthloeen Nachahmungen gtgeb Uan liaufa daher msere êtetn Hcharfen H StoUen uur ton um direct od r In tolchtn Eiianhandlunian I Arm aniarPtaktt wit nebmttahmdj uitgttiknit m ZS JPr0fol £ n und Zeugnis e gi tk and ftamt Wa Fatent H Stollen HEllPIPELOPPEI bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 Ï BIJ KMA1 ZOOI J Lange Tiendeweg D 0O Goiada Telephoonnummer 82 Het groote aantal zenuwkwalen vanzenorhoofdjiijiiar toti evoorargaandekenteekeDenva apopl xle iftrHnb ratrta tM troUeerfl oog Hteeds alle iiiKidelHQ door de niediHolie wetecsi hap BBTiKewend Sent B n den nleawtts tijd komt de eer toe datzIJ doorliet febmlk maken vao den eenvoadlntenweg nsmelijklan dehiud eena phyaloloeische oiitdekklncgedaan heeft die na hondorde uroememingen tbani over da Eeheelawereld verbreid ib en terwijl e in weteDR lia i pelijke kringen de hoonte belangstelling w kt tavans eene weldaad blijkt te zijn voor de aan Eennwkwalen lijdende menaonlieid Deze geneeawijEe ii oltgevonden door deu gewezen Offlcier van Qezondbelt Ur Roman WeiBamami teYUlhofen es bernit op de on dorvlndiog opgedaan in sene Kkjarige praktijk Ikoor waMChlns van het hooM ecnmnnl per ilMVi worden dHarloe geaehlktestoffen door de huid onmiddellijk sn het Bennw estel medeiedeeld Met deze genoeHwijze werden werkelijk sokltterende rMOltatan varknsaB en i ij maakta zooveel opgang dat van een door den uitvinder gesobreven wetUe OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming en BenezInB binnen kort n tl d reedi de Sle drnk verechenen la Dit boekje bevat niet allen tot h t r t publiek vorataanbare veiklnringen omtioiit Uet wezpu der nieuwere therapie en de daarmede eelfa lu wa lio iige gevallen veikipgen mtweiking maar ook vindt men daarin wetenachappeUJke verbandellngcu nitde uieillaclicbltiilun die aan deze gcneeawijze gewijd zijn zoomede afaobrift van fat van gotuip RcIiriftou van boogt eplaatste geneeHkundigen onder welke P Méniira nad dr iirDreisor aan de polyklfnlek ts Panji rue Rousemant 10 Stemgreber mett dr prtktliaarand neneeiliaar aan hel krankzlnnlden Beailchl de Charontan Sanitataretti Dr Co in te Slattjn Oroiamann med dr arrofld irti taiittilingen Dr P Foroatlar DBneetheer dlreoteur van het hoipilaal ta A ta OehelmratJi Or Boliariiii taatael Outenrala Bad Ems Oarses med dr Benietheor dlreoleur der galvano tharapeutlaotie Inrlohtlng voor laauwllhlara ta Parlja rue St Honoré 334 Consul von Aachenbaoh med dr te Corfu Dr Buabaal arroMl arti da ZIrknIti Obaritab Erxt Jeohl med dr te Weenen Dr C SonBaval 16 La Farrlère Eura lid van dan Danaall Gantral d hysitna et dü Santé In Frankrijk en vele andeien Aan allen wier xennivcefitel meer of minder naacedaaD 1 f aan aoirenaaaide KeniiwaelitlKheid lijden waarvan dekenteokenenzijn ohronlioM hoaripl n nil ralna lohata hoafdpijtt bloadandrang araDte prlkkaltiaarhold fleJaaBdheld slapeloaaheld Hohamatljka onruat an onbahagalljka taa tand verder alle zieken die door bf roette getrefian wei den ea nog lijden aan d gevolgen dMurran EOoale verlammlnBen onvermoaan tot spraken zware toflflvat moelelljk allkkan atttfbtld dar lawrioMan mat vaartdurende pijn plaatielljhe zwakte venwakklnB van gaheugen ene eoiil dia reeda onder ganaeaknndlge beliandpling gewepRt rijn maar door de bek da middelen ala ontbondlajaan en kondwaterktinr wrijven eloctrlsceicn atoomlool af zeebadelPgeen geneelng ollflni g bomiar kwaal gavonden 1 Hlotta zij die vi cen Bevoelen voor beroerte veiBciiijuHoieu alB zioft aonhDudand angallg voelan verdoovlng la hai naarai naerann mei iiaiignaidi flikkeringen on donker worden voor de oogen drukkende pijn onder bet voarhoofll aatiiH b it neran bal voe en van krieiieling in en tiet alapnn van handen en voeten aan al deze dria oategorlfc van aeainwiUdere ala ook aan longa malijei li dende aan bleekzuoht en kraolitelooiheld ook an gezonde talft aan Jonge paraonen die weel met het hoofd werkon en geestelijke reactie willen voerkonaB wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te Hchaffen hetwelk op aanvrage keatalooa anmnoo ver zonden wordt dooi AmnterdAm doer H CI KBA A Co Hoillgeweg 49 Botf erdam F K van MAIVTBN KOLFP Apotheker Korte Hoofateeg LtJtreehf LOBRV Sc POKTOSf Ondegracht bl de Oaardbmg F Mi Op de Jongate liTglenniaoli medloinals lentoeuHtelling fa de Dr Weleamann aaba 6anaaiiriii oer da Madlfona JurtJ aiet de KUverea Hedalll bekroond IflDll g bon I an oautoa r IJlluuuuiuuu Kedeiiandsclie Afdeeliiit CKMTHIJia c O V n A Openbare Vergadering OP YEUDAG 21 JANÏÏAEI des avonds te 8 uur In het Kotfiehuis van den heer A DAM De Heer J J HALLO m Baarlem 0 DERWBBP De Theosophische beschouwing van den Mensch £ c zal gelegenheid gegeren worden tot Uebat TOEGANG VRU WB E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBEMKUSlSIfi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG yan S tot nnr WOENSDAG en VRIJDAG y n ttoti uor ZONDAGS niet ONINKLUKE fSh0 KoninkUfke Machinale Fabriek DB HONIGBLOBMf v n II van Schalk Co gevestigd te ê Oravenhage KepplerHraat 29 en 90 naby de Regentesselaau van Z M den KONING van BELGIË Indien gljhoentll gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DraivenBorst Honig Extract FLACONS van éO Cts VO Ots en f 1 verkrygbaar by Firma WOLFF k Co Westhaven MOS Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Oouda A BOÜMAN MoordreelU 1 O RATELAND Bosioop B V WIJK Oudeaalar M KOLKMAN Waddinman ELË GTRÖlOmiSGHE TANDBALSeAKDJIiS I BU het gebruik daarvan geschiedt bet tanden krHgen der Kinderen ZtlIDER DE HmSTE l MN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgaen kan dat de by mg ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Ë lertromotorlsohe Tsndhalsb ndjes niet echt zgn a Mm lette op den naam van den f abrilcantHOBKKt HOLTZ Oe Wordt Iranco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9S cent door ROBERT HOLTZ NUmegen Verkrijgbaar hg WOLFF Co iHtkTen 198 Wederverkooperg gevraagd Ouda Druk van A BKINEHAN ZOON KEXMISGEf lXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 0 ucla brengeu Ier opeobara kenDia dat afschriften van de prooeasen rerbaat bolrcffende de stemming tsr verkiezing van twee leden van den Oeaieenteraad E Q aangeplakt in den Korten Groenendaat alsmede dut gelijke afsotiriften op de Secretarie der gemeente voor eeu ieder ter inzage zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot dos namiddags l ui r Gouda 19 Januari 189S Burgemeeet r en Wethouders voornoemd R L MARTENS Be Secretaris BROUWER BuiteDlandsch Overzicht De tegaafroordige opwlDdiog over Dreyfoa scfaynt TOor sommige politieke maooeu io Fraokryk eaa welkome aunleiding te zyo om atraatrumoer te rerweklieD boofdzakelgk gericht tegen de Jodeo Oe boofdao dazer betoogiogoD zyo etseds bekende Anti semieteii Tot dus ver z d zq nerg oa van erostigeo aard geweest Zola ia nog oiet gedagvaard maar er ia Ifigen hem eeo aBDklacbtf togediend door den mlDiater vao oorlog bü z q ambtgenoot voor jaBtiüe Waaracbyalgk zal dus beleediging Tan het leger de iabood der aaoklacht zyn Op eeo feeatmnal vbd de ïamer vao Koophandel te Liverpool herbaalde de minister Gbamberlaia de verklaringen onlaDgs van minieterieele zgde afgelegd dat de Britsche politiek Diet streeft naar verkrijging vaa nieuw gebied maar beboad van vry markteo Willen wy ons zelven bandbareo zeide Chamberlain dan moeten wy oos verlateu op eigen kracht en niet op de ganst van ben die wy ergeefa getracht hebben tot onze vrieoden te maken Wg BoeteD ons nauwer hecbtea aan de koloaiëo en bg haar de krachten den ateua zoekeo die wg nooit zulten vinden bg vreemde natiën Wat betreft den achtemitgang van Westlad ë ten gevolge van de oitvoerpremien op aiker zeide Cbamberlata dat de kanselier der ichatkiit aan bet Parlement een zeer groot krediet zal vragen om die koloniën tsr hulp te koaen totdat de aitvoerpremiëo zgn afgeuhaft Id antwoord op de kenniageviog van de intrekking van den eiach betreffende de invoering van den aohtaurawerkdag heeft de Engetacbe Fatroosabond den werktnigmakert FEVILLETOm € EA¥ÏM BIÈMA Na r kei Frantci 23 Eerst docht ik dat het bloote nieuwsgierigheid was want in aieta stellen de vrouwen meer belnng dan in zulke dingen Maar zg kwam ereoodikw la op terug dat ik begreep dat er meer achter zat en toen ben ik op mijn baart aan t viaachec gegaan Zij heeft geëindigd met mij te bekennen dat mevrouw de gravin haar gevraagd had mij eens te laten praten over i omdat zy bang was dat gy een betrekkiag bad aangeknoopt die minder goed waa O zeg de waarheid l antwoordde ik leg dat ik niets aan Kulke vrijerden doe Besti hernam de smokkelaar glimlachend van avond nog zult ge zoo zuiver zyn als sneeuw Ik was wel wat ongerust over mijn toutheid iraat het was niet eondur eenig gevaar wanneer il aldus bq Diana gerechtvaardigd werd dan toch flioeet de vraag altoos weer bg baar oprijzen wie dan het voorwerp mijner liefde was Toen ik baar den volgenden morgen zag was ik niet op mijn gemak maar da wijte waarop zü mg dn hand reikte stelde mij spoedig gerust Ik begreep dat zij ontbavei van een onaangename gedachte die een oogenbnk onze vriendschap had doen verkoelen bly was 11 langer te moeten vrcecen dat ik ml n goeden doen weten dat alle workplaataeo den 24eD Januari znllen worden heropend mits de verbonden vakvereenigiogen genoegen nejien met de voorwaarden betreffende het beheer der werkplaatsen overeengekomep op de conferentie van verleden maand De ODdarhandalingen gevoerd iaiicheu den heer Middelberg den directeur der N Z A Spoorwtfgmaatschappy met de administrateurs der overige Zutdafrikaanscbe spoorweglgnen over de vermindering der tarieven voor koopmanagoederen over zee aangebracht eu meer bepaald voor machines en mijn materieel zgn met SQCcea bekroond Op de Ijjnen bahoorende tot de spoorwegadminiatratiea van Natal en Lorenzo Marques zat de vermindering van hat tarief bedragen 1 shilling op elk bedrag van 6 Bhillinga volgena bet tegenwoordig tarief De fpoorweg adminiatratie van de Kaapkolonie beeft tot nog toe baar defia tievo bealissiag üOfs niet bekend gemaakt Oe tranaito bandr l van de Delogoabaai en Transvaal bedroeg gedurende de eerate elf maanden VQD 1897 tot 2 miÜioen pond sterling Meo voorziet geen ernstige moeilijkheden in Baantoland De hoofden der inboorliogen in bi t diatrict Zoutpaneberg toonen neiging om zicb te onderwerpen en o k in Swazitaad worden ffean nngsregeldbeden verwacht Verspreide Berichten PttUISES Ma meer daa Bljareo beeft de timmerman Stolze te Möllendoif de Pickelbonbe teruggekregen welke hg den 2a Juli 1866 op het slagreld Köoiggratz verloor Dit curieuee ge al heeft zicb aldua toegedragen Vóór eenigen tgd maakten twee Pruisische officieren een afsl dirit en ontmoetten elkander op het slagveld van KüoÏDggratz Door den bewal f Oostenrgkflobe Pruiaiache en Sakai sche soldatengraven kapitein Von 3téinbky die op het slagveld ook zgn eigen rechterarm begraven heeft werd den heeren o a de rerzameliog wapenen en uitraHiag stokken getoond die op het slagfe d gevonden waren Een goed onderhonden infanteriehelm trekt hun aaodaebt aan de binneozyde klet ft nog een kaartje met de woorden Stolze Fuaelier 27e Inf Reg 3 Bat XOe Kompagaie t Waar mocbt de drager van dien helm tbaua wel zgn hoofd hebben geborgen Kapitein v Stainsky wierp de vraag op en de Pruisiache gatten deden in hun land nasporingen Na geruimen tgd naam in de waagschaal stalde door een onwaardige vrijerij Mgn idylle was dus nog niet ten einde integendeel ik kon er a blijven voortdwepen Maar toch nam dit niet weg dat ik de proznïsche onaangenaamheden voelde van de afhankelijkheid waarin ik nog steeds leven moest Ik beken nochtans dat de heer de Maufert sedert mijn herstel minder ruw tegen mg was dan vroeger alsof hg berouw had over de onbeschaamde behandeling waaraan men het toaval dat mg zoo na aan het graf bad gebracht wel moest toesohrgven En vermits ik van mgne zijde besloten had mij alles te laten welgevallen ten einde Diana niet te moeten verlaten ontweek ik zorgvuldig alle oorzaken tot iwïst Over zes maanden zou ik moer derjarig zgn en de plotselinge toegefolgkheid van mijn voogd scheen te voorspellen dat ik zonder nieuwe stormen den zoo gewenschten ag mijner vrgheid bereiken zou Een toevallige om standi heid eobter leidde mij tot da ontdekking ran een kompiot dat intussohan tegen mg werd gesmeed Op een Zondag bg t uitgaan van do kerk waarheen de heer de Maufert zijne vrouw altgd veri ezelde volgde ik hen op eenigen itfstand ta midden van t gedrang toen Guiltot eensklaps naast mtj kwam an mg influiaterde vik moet a spreken mijnheer de baron I Aan zgn gehoimzinuig gelaat begreep ik dat er iets ernstigs gaande was en ik antwoordde vWaoht mg bij het Wilgenbotoh ik aal er bver een kwartier zgn Ik had Guillot sedert mijn ziekte nog niet gezien en alleen van Bastiaan vernomen dat daik zij da ta Bohenkomit der gravin de door mg geteeke de war4 de vroegere tuselier in een wakker timmerman vau Müllendorf ontdekt kapitein Von Steinsky bracht daarop peraoonigk den helm naar Liegnitz waar de twee Pruisische offic eren in qaaestie in garnizoen lagen en de helm werd het eigendom van het 27e regiment Dit ecbt gedroeg zich nobel en zond het teruggekregen Koninklijk eigendom aan Stolze te Mölïendorf Belqie De Belgi he glaascbildei Hector Thga wordt inderdaad achtervolgd door een reeks van rampspoeden by de uitoefening van zgn kuustvak Ia bet vorige jaar had hg een door vakmannen zeer bewonderd tgl sraam gemaakt dat pestemd was voor de BrDsselscbe tentoO ietelliog De wegen die het zorgvuldig verpakte raam uit da werkplaats naar bet mnseum moest overbrengfQ kwam oaderweg met een andere wagen in botsing en het raam werd verbrijzeld Dit geschiedde op den Uu Jan 1897 Op dinnzeirden datam van dit jaar liet Thgs een kleifier glasraam dat eeu Buasetbche kunstliefhebber bg hem had besteld door een knecht thnis bezorgen maar op da hoek van eeu straat liep een zf er voornaam gekleede dame zoo ontatuimig tegeu den koeiht aan dat bet raam op straat en iu daizend stukken viel De dame betuigde baar diep leedwezen en gaf den f verbluften knecht baar kaartje met de vernARrring dst xg gaarne dan kunstenaar scbadeloos zou fitallau te dieu einde af zy zetfa het adres vao baar woning op Thyi stuurde ters ond iemand naar het opgegeten adrea DDBar dal huis was onbewoond De voername dame had bet visitekaartje van eeu ander afgegeven en eeu valach adres genoemd DuiTSCHI AND Het beatuur van den üuitscben metselaari bond kondigt uiet minder dan 25U werkstakingen in do bouwvakken aan tegen het komende voorjiar In 80 steden waaronder Potsdam Spandaa en andere plaatsen in de bnurt Ttn Berlijn hebbeu de nietselnars den patroons hun eischen al voorgelegd De leiders v aif de werklieden zgn het eena geworden over het volgende plan vpn den veldtocb Men zal pogingen doen om werkstakingen te vermijden door met de patroons te onder handelen eerst als dezen weigeren io onderbaodeliug te treden of ouvermgdelyke eisoheu in te willigen binde meu deu atryd aan men zal een algemeens werkstaking vermijden voor hniieo dre in aanbouw zyn piketten opstellen en altijd te rechter tgd een rind maken aan eeu werkstaking De verschiilende werkstakingen van da met verklaring door den graaf was goedgekeurd Op het kaateal gekomen deed ik alsof ik naar mijn kaner ging maar nerkelijk haastte ik mij Guillot op te zoeken f Wat is er gebeurd vroeg ik heeft Placide weer op zijn poot gespeeld ftNoen mijnheer de baron antwoordde hg men laat mg nu met rnsl Maar ar zijn dingen voorgevallen die gij neten moet Men heeft mij wel bedreigd mg tot een bedelaar ts zullen maken als ik u er over sprak maar en de baron uw vader un gg zelf gg hebt mjj te veol goed gedaan dan dat ik u zou laten bonadeelen en de klerk dien ik er over heb gespreken heeft mij verzekerd thi mon u kwaad wil sMg Leg mg dat eens uil als ja blieft rOg weet vast wel mgohaer Andr dut den dfig volgende op dien waarop wg naar Monthermé zijn geweest mevrouw de gravin veel voor mij an voor mgn gezin heeft gedaan Tk daebt dat ik er nu bovenop was maar drie dagen later kwam er alweer een gezegeld stuk Ik schrikte alleen op bet gezicht er van Maar hier is het stuk ge kunt het zelf Eeo en zien welk ongeluk mij toen weer trof Ik dacht dat het nogmaals oon deurwaardorsexploit lot betaling zou wezen maar nauwlijks had ik er dan aanvang van doorgetoopen of ik ontstelde herig Het was oen bnvel aan Guillot cm te verschijnen voor den rechter van instructie en daar was bijgevoegd een verwgzing naar de correctioneele rechtbank op verzoelÉ van den beer Placide die zich beklaagde dat Guillot geweld op hem had gebruikt met de bedoeling dia dan ook bereikt was om hem selaars zgn buD verleden jaar al op 300 000 mBrk komen te st an Geiekbnlasd Toen Dinsdag de vesperdienst in de Katholieke kerk te K rfoe afgeloopen was viel een jougmensch den priater aan en wondde er 4 met een mes Ëen bnnner Ernest Lartoux werd gedood een ander levensgevaartyk gewond Vererniudk Staten Vyftien duizend arbeiders en arbeidsters der boomwolapiuneryen hebben blykens een bericht uit Washington bet werk gestaakt Destakiog breidt zicb nog nit Dkhemaeken De kapitein van de reserve Beoh die eea moordaanalag op den looier Tbanlow geploegd had IS tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld Italië Eergisteren begaven een lOOtal vrouwen ta Acooa zicb naar het raadhuis om de vermindering der broodpryzen te eiachen Db burgemeester beloofde de noodige maatregelen waarna de menigte zich in de atraten verspre dde en bier en daar uitstalramen verbryzeWe De winkels werden daarna gesloten er vielen onordelykheden voor eeu politieagent eu een vrouw werden gekwetst en eenige perBouen in hechtenis genomen De manifeatanteu verzamelden tlch gisteren buiten de stad verwoestten de villa vau een graanbandelaar en staken het huis iu brand De troepen moesten tusicheubeiden komen en verscheidene personen werden aaugehonden s Avonds hielden da troepen de toegangen tot de stad beiet Engeland Het mailatoomachip Duitachland van Vlissingen komende strandde tydens mist in de ingang vao de Madway Assisteolie werd direct van Sheerness afgeaoudeu doch doordat bet water zoo apoedig was gevallen stond er geen water genoeg voor de Goevernementa sleepboot om het gestrande aohip te kunnen naderen De sleepboot Sheernea ankerde ia de nabyheid van den Duiticblund tot den morgen en toen het water was gerezen ging zy direct Isngszgde nam de paasagiers en de mails over en brarht ze naar de Qoeenborough pier waar de maillreio bgua 12 uur had ftaan wachten De Goevernementa sleepboot Grinder verleende de Duitschland hulp om het van ds bank af te slepen Beieren Io het Kirchwald by Parteukircheo in Beieren woed ainds Vrijdagavond een geweldigen brand waardoor reeds eenenorme uitgestrekt heid boBch is vernield Door bet krachtig op verschillende acion te fijnen profijte af te persou Vorder wen er gesproken van captatie van een minderjarige wiens vorstandolijke vermogens kennelgk verward waron iooals bewezen kon worden uit een onregelmatige hnurvernieuwing die men d n heer I Iacide gedwongen had op te maken en waaromtrent deze alls mogelijke oomplioiteit van zich afwierp De eisch strekte tot eaue vergoeding van schide eo intresten ten hedraga van tien duizend francs Ik was ondor de lexlng t 0 bloek geworlen dat Guillot meendo dat ik flauw zou val en En vorder P vroeg ik mijn drift inhoudende ik wil weten tot hoever zg gegaan zijn 1 Toe i ik mij mot de rechlbank bedreigd ag hernam Guillot virloor ik er het hoofd bg Het papii r sprak zelfs van gevangenis Myn vrouw zeide dat ik maar dadelijk naar een advooaat moest gaan Ik ging toen liet donker was want ik wus bang om overdag gepakt te wo den naar MontherB Kon neef van mij ried mij aan om er mijnheer Isidore over te spreken Die mijnheer Isidore ïs oen deurwaardersklork heel gewiksl in zaken Wij gingen ham in t koffiehuts opzoeken on toen zgn partg billard uit was kwam hij bg ons Ik vertelde hem de reden van mijn Z rg en liet hem do dagvaarding zien Zoodra bij die had ingekeken zeide hg lachend Bekend hoor I dat is in de laak Maufert Als je me tien franken geven wilt dan zal ik je zeggen hoe de vork iu den steel zit eu je te gelgk een middeltje nan de hand doen om je pachtsom lager te krijgen want bg slut van rekening ia dia zaak niet kivaad voor je fTtrdt Hntifi