Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1898

mF trSpoorwegvcrbTndlngen met GOlDA Winterdlenst 1897 98 AaDgevaogeD 1 October 6 61 14 7 81 18 86 18 38 18 88 c 18 66 1 68 4 l R O T T ï B D i M S O U D A 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 ll H 7 60 5 80 9 S8 9 47 lO lB 10 80 6 61 7 96 8 8 4 5 40 6 65 1L64 19 08 18 47 6 33 7 i0 7 46 8 18 9 00 OOODA DBN HAAO Oouda Kereabuizen MoorlcapeUe Zoeteimeer Zegiraird Voorburg s UaKe S 7 3U 8 30 9 16 9 86 10 14 11 15 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 5 64 11 7 84 7 68 8 83 8 6410 10 89 ll O2M 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 11 2 7 68 8 61 18 61 8 16 10 81 V 8 07 9 08 1 06 I S 10 88 tH 8 11 9 08 9 48 9 E4 10 4411 46 U 46 1 10 8 06 4 16 6 16 5 66 6 88 6 9 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 U 44 H AAG OOUDA Hage 6 4 7 80 7 43 8 85 9 4 10 1111 87 18 811 85 8 44 8 40 4 06 4 33 5 80 18 7 18 7 66 9 88 10 08 IToorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Toorb iZ Zegw6 10 81 1 61 4 59 ZaT H 17 10 48 8 e 6 04 Soada 6 88 7 488 18 9 08 10 1610 6411 57 11 601 17 3 14 4 08 4 38 6 166 U T E ï O H T 8 O O D 8 17 4 86 6 06 6 65 8 86 10 17 10 86 tltrecht 6 88 7 46 8 49 9 10 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 5 85 6 66 7 5 9 07 10 08 7 10 10 34 Woerdea 6 68 8 06 10 88 11 55 4 18 7 18 18 t 8 34 6 84 7 18 8 48 10 41 Oudevater 7 07 8 14 10 46 4 84 9 36 3 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 Oouda 7 88 8 S7 9 83 9 68 10 69 11 10 18 11 1 38 3 4 4 37 6 80 6 07 1 89 8 88 9 49 10 S4 1 OOl DA UTBÏCHT 6 84 7 63 8 11 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 n 14 8 87 8 10 11 88 8 46 7 4 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 1 85 8 08 AMSTIKOA H 8 O D D A7 05 8 10 9 06 10 4t i 5 1 46 4 46 1 19 1 46 8 09 9 11 10 9 11 11 lt iS i l 4 41 1 49 T 49 M O O U D A A STERDAM 10 67 11 10 4 11 6 10 7 61 8 8 10 11 10 86 Aaitardam 0 St 1 1 1 11 6 16 8 66 10 16 11 41 Ooad trtden an het wondperaoneel en de brandweer ait de brandweer uit de omliggende dorpen behoeft than ïoor oitbreidiog fan hel vuni niet meer te worden gevreesd Ongateer 500 periooen zgn mei blnatchingsnerb beziij PaASKRIJK Gisternacht heeft da aowcbistEtieva t twee polilieagenlen dia foor een politi post in Montmartre etoudeo met een mea een aaotal Terwocdingen loegebraohl Na zön arrestatie trachlta do anarchist in het politiebureau re ol eraohoton te loa en men slaagde er met moeite in hem lü versekerde bewaring te brengen Da man was onlangs uit Londen naar Pargs gekomen men gelooft aan een wraakneming op de politie De toestand der gewonden is ernstig doch niet hopeloos BINNENLAND Men meldt uit a Graveo age De aotichambre itJ bet geboaw vbq de Tweede Kamer wordt gereatauraerd ea verfraaid M t dit werk zpUbd nog veracbeideD wtikeo vdrloopeu zooiiat da Kam r vermoedelyk DÏet IQ Febraari zal bgteukomen □ verband hiermede wordt Dioadag 1 Maart genoemd als datum voor de hervatting der werkzaambedeD Als eeD bijzondorheid kao wordoo vermeld dat bet aldo ter belegging bg do Rykspostapaarbank over het eer8te t dvak vau bet loopende jaar I 10 Jaooart een som bedraagt vaD f 550 000 Ëen eoo hoog bedrag kwam uog aooit voor Uit de Boekerij van bet Museum vao Kuoitngverbeid op het Paviljoeu ta Haarlem werdeu over 1897 1613 boek eo plaatwerken naar 73 veracbillende plaatsen in ons land inbrutkUen verEOuden Dat lau genoemde Boekerij in ds laatste jaren een zoo veelvuldig gebruik wordt gemaakt ia een verblüdend leekea dat da herleviug vau het kunstambacht in ons land kenmerkt De gelegenheid voor het verkrygen vao boek en plaatwerkeu wordt dan ook zeer ge makkelyk gemaakt mm heeft sich slechts tot den Conservator van bet Maseam te wenden om alle gewenccbte ialichtiog o te verkrggen Als gevolg van de interpellatie van den heer Troelstra in de Tweede Kamer omtrent de loooeu der milittire bakkt is wordt thans door den commandant der stelling Amsterdam een ouderzopk iugesteld naar da toonen der partioalierfl bakkeragezellen Ned Bakk Ct Door den minister van oorlog ia bepaald dat de dienatdoeade lohnttoryAn voortaan lechts é Dfi soort geweren nsmelylt M 71 met welk wapen zy by eventueele mobÜ salie zuUea aitrnkkeo in gebruik sal worden gegeven Van de wtt tot oprichting van K meT a van Arbeid die in het vorig jasr 2 Mei 1897 Stbl No 141 il af ekoridigd zegt het laatste artikel dat bet tydstip waarop de regelmg in werking treedt nader by koninklyk besluit wofdt bepaald Alvorens dit bon geschieden moesten eenige maatregelen worden vastgesteld welke de wet aan de Ilegeering htd overgelaten Tbana zyn die regelingen gemaakt en is by beatnit van 8 Januari jl bepaald dat de wet op 1 Februari e k in werking tre dt By een besluit van 6 Jsnuari ia hot kteireglement voor de Kamera van Arbeid vastgesteld S 3S 8 48 8 49 9 56 9 C 6i 08 8 11 19 15 7 8S i n 7 8S 7 T 8S Oau BC Hoordreoht Nieuworlretk Oapelte BotletiJam 1 9 80 16 i u ill DiBKlip Baturdam Oapelle Nieawerkerk MoerdMoht Sanda Uanda 6 80 Ouiew 6 86 Woerden 6 48 Vtraekt 6 08 9 48 10 10 Ml iwtardaa G 8t 1 16 £ indel k ia nog by het healuit van 3 Jan Tasigesteld het formulier dat moet WMfdeu ingevuld wanneer in eebig bedryf een geschil lreii t te ontstaan en partyen ot één daarvan de taischenkomst van ean Terioeningaraad inroepen Wij herinneren dst volgens de wet voor do opr chiing van elke Kamer vi n Arbeideen kooioklyk bestuit noodig is In den loop van dit jaar en waarschynlyk reed apoedlg zollan dus dergelyke b t luiten verschljcen Op het station der Staatsapoorweg Maat achappy te Capella lyo Rotterdam utrecht aal wegens het drakke veevervoer de veeUdiug betaagryk worden uitgebreid D Koninklyke Nederlandsche Fabriek van Muziekinatrufflenten Firma M J H Keasels te Tilburg gaf dit jaar wederom gratia eeu Muziekko endar uit voor bare clientèle eo begnnstigera Het ia een handig boekje in eeu atiiaakro len gelitogrftfeerden omslag t bevat een 15 al portretten der eeratt Nedertandsche tooakunstertareu aU en groep van den Hr Heioze met wyles diens ecbtgenoote eena muzikale bespreking houdende een grosp van bet Nedertand che vocaalkwartet en derg Bebal ve den gewonen almanak vindt men er nog eeu kalender waarvan iedere datum dtrjx gebiortcdog van een of meer toonknnateoaars aangeeft verder eenige beknopte mededeeliug n omtrent verschillende beroemde muiici tal van muzikale anecdotes noavellea enz enz en last not least eene gratis Premieverloting ter waarde an f 500 als No 1 Een prathtvol piauino met galerie 7 octaven en krnisanaren zwart gepolyst met choooe graveeriog Geheel yzeren raam met gebroozeerde atembalk Beste ivoren cluviatnur No 2 Een harmonium in Notenhont 5 Octaven 2 Registers No A Een prachtige speeldoos met 10 Ai ra No 4 Een kamerorgelmetiOmuziekplaten No 5 Zeer fijne groote Pbotogrttfie Albom met moziek 2 Airs No 6 Een Sigaren tempel msi muziek 2 Airs Iedereen ontvangt het boekje met lot voor de gratia premie verloling tegen inzending van tien cent in postzegeta franco per post Wy kunnen raaziekliefbebhers en verdere belanghebbenden ten zeerste aanraden een exemplaar aan te Tragen In de Amaterdamsche Courante van 28 November 1K40 tyn de Kroooinsigniën van het OrsDJehois als volgt beaebreven De Kroon dnor de heeren M Bonnebakke Zn te Amsterdam zoo sierlyk als kunstig bewerkt is op de volgende wyze aaamgeateld Eene rood fluweelen toque dient om de Kroon rondom het hoofd te doen paaaen deze foqrie is omvat door den gouden band welke met edelgebteeoten van onderscheidene fonkelende kleuren als aapbirsn smaragden en andera omzet is de rand van den bandeau is geschulpt en geeft zestien punten van we ke acht door een fraaien parel bekroond worden terwyl de acht andere zich do r gedrAven gooden bladen vereenigen met acht gebogen gooden bandelieren die de eigenlyke kroon uitmaken en zich bovenaan dezelve vereenigende aldaar g vat en bekroond worden door eenen gooden weiedbol met een gouden kruis opdenzelven Deze acht bandelieren van onderen breed doch allengs smnller toetoopeude syn bezet ieder met negen paarlen die deze zelfde evenredigheid volgen waar de bandelier breed ta groot zyn en waar die smaller wordt nllengs kleiner wordfin De bandelieren zeUe zyn van mat goud en de randen van dezelve van glad en gepolyat gond De Schepter vervaardigd door den hofleverancier Mt yer ta s Gravenbage mant door nette eo smaakvolle bewerking uit Dezelve ie van zilver zwaar in t goed verguld met oalmettes U l antique De achepter U eene Ked el lang behalve den zich daarop benndouden sppel üet kapiteel daarvan waarop de Rykeappel met het krnis geplaatst is is naar de Ko intische orde vervaardigd 1 84 U U 19 18 11 88 11 86 11 48 t 11 61 19 8 11 88 I 88 9 68 10 89 10 8 10 48 10 49 9 47 10 18 De Rykanppel mede door den hofle eraocier ïeyer vervaardigd is insgelyka van zilver zwaar in het goud verguld Dezelve ia naar den antieken amaak ingericht en met achitterende gekleurde ataenen die een fraai aanzieo opleveren omgeven Da Grondwet is ingeboaden door de faofboekbindar Carbentier te s Giavenbage Dezelve ia in rojaalkwarto formaat prachtig en kostbaar in rood flaweel en vergold op snee gebonden Aan beide zydan itast i Rgkswapen verguld Van onderen is dit prachtige ezempluar der grondwet met gouden k watten veraierd Het Ryks zwaard is een antiek zwaard de greep is bekleed met rood flaweel en met gesteeoten versierd Oe Standaard van bet Ryk hangt aau een vergnlJe apeer De grond vaa bet vaandel ia van witte gewaterde zgde waaraan franjea en kwa iten van goud en blauw hel aau bet kunstpeoHeel van den heer Van Hove te danken Nederlandache wapen leverteen nitmantend e£fect op De leeuwen zyn majestnena en mrt kracht voorjiedragen De grondwet en dn standaard behooren niet tot de insigaiën ocoar waren by de inhuldiging van Willem II die op 28 November 1840 plaats had ap de zoogt aaamdectedreoztafel voor den troon in de Nieuwe Kerk nedergelegd zoo ook op 12 Mei 1849 toen Willem III werd ingehuldigd Gemengde Berichten Een jougmenscbtbesl gewoon oit den burgerstand wandelde oenigon tyd geleden ïn het Haag cbe Bosch met xyn hondje aan een koord een byzondcr aardig mooi hondje Hy ontmoet onze jonge koningin en deze houdt even stil eo atreelt het hondje eo spreekt er eeaige lieve woordjes tegen net precies zooals een gewoon meisje dat zoo gedaan hebben mit niet grootHchc opgevoed Ia dat niet typisch vuor de wyze waarop B M geleerd heeft zich io t pobliek i6 bewegen vry au ongedwongen Jaap Eden nit edoagd door John Johnson Men wil in Amerika Jaap maar niet met rust laten onlangs werd hem eeu schitterend aanbod gedaan voor een toorn s en nn komt de bekende recordryder John Johnson die te Parya In Juli 1896 door Jaap rerd geklopt onzen landgenoot uitdagen tot een match op de schaats en op het rywiél Er zal wel niets van komen Bienenkort sollen drie jongelieden Postel Tomer en Youog uit Florida vertrekken om per rywiel een reis om de wereld te maken Hun weg loopt u er Bibvriü Uuêmüd KleioAzië en Afrika tJit Nieoweschans wordt aan de iN G Cc gemeld Een vreesalyk Ongeluk had in deonmiddellyke nabybeid der grenzen dicht naby het station Boude Pr plaats De 38 jarige spoorwegarbeider J K die lydeode was aan vallende ziekte scbynt terwyl hy aaa den arbeid was door zyae kwaal aangevallen zyn juist op bet oogeoblik dat de trein van Nteuweachans bet station binnenatoomde De ongelokkiite werd overreden en vreeselyk verminkt Volgena berichten zouden hem beide beeuen eu een arm zye afgetedeo terwy hy tevena een gapende wonde un t hoofd moet hebben bekomen Naar het Rotterd Dagblad c verneemt is de directie van de broodbakkery van Eigen Hulp ts a Gravenbage preaident mr Stotemaker die zich aanvankelyk veel mosite beeft gsgeven om den nachtar aid der bakkers afgeBchaft te krygen door nood gedwongen wederom tot invoering van den nachtarbeid over gegaan U 66 6 08 6 09 6 1 6 85 8 60 3 48 8 67 10 4 10 6 40 8 45 6 88 4 4 4 60 4 67 6 04 5 10 1 64 8 01 8 01 9 14 3 09 4 05 4 89 DEN 7 11 4 53 Familieleden van wylea den hear O Grondtout die zich in de riettuinen naby Sprang zon hebben doodgeaobotea galooven niet aan zelfmoord Hat lyk ia gevonden in da riettuinen naby Seraog en een aanzieniyke som ge d welke de OTcrledeue by zich dro werd vermiat Op grond hiervan vermoedt men dat de heer G vermoord ia en roofznobt de aanleiding tot het plegen der misdaad geweest iai De beweging voor afaohaffing van den nachtarbeid der bakkers te Almeloo fa stte onlangs met goed gevolg bekroond te zyn èo de patroons èn het publiek toonden er zich mede ingenomen Miar ipalbrekera zyn er overal onder den invloed van concorreotie eu broodoyd Toen at de patroons met da Kerstdagen besloten hadden niet te bakken deden twee hunner dit toch eu zy vonden bun knechten dit woord is in dit geval inderdaad beter geplaatst dan werklieden c bereid aan het werk te gaan behaira twee van den bakker Hagedoorn die weigerden Deze twee gesellen zyn nn ontslagen Dinsdag is het lyk van den sedert Oodejaarsavoud vermisten dr Stratingh Tresling te Hilieraom dryveude gevonden in de vaart over den Roelljeaweg Twee broodjagers rit Edam waren gister io Katwoude om op waterwild te jagen Zy trokken bun schuitje over den Z eJyk doch vergaten de haan in rust te zetten Het geweer vHn zekeren Kool giog af en 7erbrgzelda bam da hand Io deern is waar digan toestand is hy tbnia gebracht Te Lippenhuizen heeft een eenvoudig timmerman op het gebied van snywerk iets vervaardigd dat oagal de aandacht trekt Het bestaat in een notenhouten talelije in welks blad dat diaaibaar is is uitgesneden eeo vry wa gelykend borstbeeld van Koningin Wilheluiina Het portret u voorzien van een omlyatiog met de Eooinklyke kroon en eenige wapens De timmerman heeft hot werk in zyn vryen tyd vervaardigd De waker van de sociëteit Harmonie c te Batavia beeft niet zonder snccea eeo aap als politie igeot gebruikt De ledige ajer blanda flesachen in een boek van bet erf werden namelyk herhaaldelijk gestolen en de kastelein stelde daarom den waker in bet vervolg daarvoor verantwoordelyk Dezfl deswege beducht had het idee om den grooteo gevaarlyken aap van den kastelein die s nachts in een boom sliep in de onmiddnilyka nabybeid dier fiesscheo aan een ling tonw vast te leggen En ziet s nachts sloop een Chinees stil naar de flaaachen toe en wilde er zich van meester maken maar de aap was met één sprong op zyn rug beet hem een stuk nit het oor krabde hem bei gezicht epen en Bcbearde hem d kleereo van het lyf Het lawaai dat aap en Chinees samen maakten deed de kastelein wakker worden en met eeu zweep gewapend naar buiten snellen Hat gebeurde met één oogopslag vermoedende gaf hy den flesschendief een flinke lea en joeg hem daarna bet etf af Tengevolge van den dikken raiat kwam de passagiers en nachtboot Vooruitgang kapitein A van Gelderen die desavuods halfviji over t Haringvliet van Rotterdam naar Schellendam terugkeert Maandag omstreeeks dat uur in aauvariog m t den lisohschokker H V 29 van Helle oetsluis welke tegenover het Zuid Paujpns voor anker lag te visscheo De Bchuit werd zwaar lek en zonk zoo snel dat de 4 opvarende ter nauwernood gered kouden worden Schipper Ditertinden en een jongeu waren terstond op de stoomboot ovsrgesprongen doch zyn beide soons trachtten al zwemmende het leven te behouden duor het toewerpen van vangtouweo mocht het eindelyk gelukken ook ben aan boord te krygen zoodat hy dit oa geval gelukkig geen menacheoleveua te betreuren TUd vao Greeflwich 10 1 11 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 66 8 08 1 09 8 16 8 86 1 81 8 80 1 61 9 66 11 80 10 09 10 64 9 87 9 47 4 10 01 19 0J 10 16 7 86 17 87 84 41 8 47 10 19 6 80 9 48 6 89 9 19 6 50 7 48 8 13 10 10 10 M 10 84 10 64 9 41 11 1 7 46 zyn Met de noodige adiistestia alaagde mea er gietereQ io den scbokker die op 4 vaam geiooken nas legen den Zuidnal van Goerea op bet drooge te zetten Een heiige alag in de nabgheid aa den toren der Groote Kerk te Hoorn deed eergiBterenaiood iedereen verschrikt naar bnitea loopen om te tien naar de oorzaak Bat bleek dat de ontploffing van een koolznnr apparaat in hel het koffiehnie de Koophandel dien schok had veroorzaakt Galnkkig aa er alleen een nnnr ingestort en andere materiëele schade aangericht Te s Gravenbage is overleden de gepensionueerde generaalmajoor der artillerie jhr C J A Ridder Baronet Sp elman In 1BB8 werd de heer Speelman als cadet op da Koninkiyke Milit ire Academie geplaatst hg de artillerie hier te lande by welk wapen hj tot officier werd aangesteld in 1842 In 1861 werd de hfer Speelman tot kapitein en in 1873 tot majoor bevorderd Ne in 1876 benoemd te zgn tot luitenant kolonel hg de veld srtillerie werd hg in 1878 tot regimeulscommandant en in 1881 tot knionel benoemd In 1884 werd de overledene gepeoeionneerd Behalve het onderscbeidiagateeken toegekend voor langdurigen dienst was de beer Speelman commandeur io de orde van de Eikenkroon hem io 1880 gfsahooken Den Uen Mei 1889 werd de heer Speelman de rang vefleend van geooreal mejoor De heer Speelman was Januari 1823 geboren en bereikte Izoo den leeftgd van 75 jaar Toen de stoomboot Industrie Maandagmorgen circa balftieo ter hoogte van Ëwgk gekomen waa voer zg tengevolge van den mist aan den grond Ondanks al het roepen der opvarenden eu het gillen der stoomfluit kwam er niemand opdagen om de 40 pafsagiets diode reis met de boot naar de Nymeegache markt medemaakUo nit hun netelige positie te redden zy waren genootzaakt op de boot te blijventot den volgenden morgen halt tien toen eenbakenmeester die de rivier afvoer e gevsnge aan bemerkte hen bg troepjes aan den wal roeide Geld STADSNIEUWS GOUDA 20 Januari 1898 Don 27n Janoavi a s zal mevr Albregt Engelman bier ter stede optreden in de zaal aKuDttmint der Sociëteit 0os Genoegen Bet reizend publiek alhier icbgnt io het algemeen gaan last te ondervinden van een onvoldoende bediening hy bet nemen van kaartjes of het invallen van kilometerboekjea aan het loket van het statioo van den Staatsspoorweg alkier Het desbetreffende adres tenminste dat by de heeren J van B3ntnm en Zoon ter teekeniag beeft gelegen is van zoo weinig bandteekeningea voorzien dat de heeren die deze zaak op tonw gezet hebben zich er aan hebben onttrokken De zangvereenigiog Apollo alhier geeftwaer teekeoan van leven Na een tyd vanrnst is s van een gemengd koor weer als maDOankoor ontwaakt eo hoopt by de a s inhnldigingsfeesten haar ooden luister te handh Ten R N De le Uitanant eer infanterie Slogs wordt 1 Ftbrnari ontheven van rgoe detacheering bij het Ie reg vest art te Utrecht en weder ingedeeld bg het 4a reg inf alhier De reserve sergeanten J A Eigeman en G Tan der Graaf van het 4e reg inf zgn ungeateld tot vaandrig bg dat korps resp bg bat 2e bat te Leiden en het 5e bat te Sonds Aan den sergeant van Getdermalsem van het 4a reg inf te Leiden ie gister de zilveren madaille voor 24 jarigan trouwen dienst itgereikt WoEiDEN Op de voordracht voor hoofdopzichter hg de gemeentereiniging te Schiedam kont o a voor de heer F Stalfoort alhier Bibo Ambackt Voor de betrekking van hoofd ecoer school alhier hebben zich 3G sollicitanten aangemeld RECHTZAKEN Door het gerechtshof te s Hertogenbosch ii aitapruk gedaan in da procedure over den rerkoop der collecties die zich bevinden op de kasteelen Heeawyk en de Nemelaer Het Hof overwoog daarbg dat het zich niet kan Toreenigen met de zieQswgza an de rechtb nk dat het testament van wglen jhr Alberie Tan dan Bogaerde niet den verkoop Tan deaa verzamelingen zonde verbieden Het zag toch in de verschillende bepalingen van het testament in haar onderliog verband beschouwd eeo verbod aan den bewindvoerd r mr E van Zinnicq Bergmann om de colleoties te verkoopen gedurende een tjjdvak waarvan de duur waarsohijnlgk 68 jaren zal bedragen Mst de rechtbank was bet Hof evenwel van oordeel dat dergeiyk verbod voor niet geschreven moet worden gehouden omdat art 931 Borg Wotb verbiedt de onvervreemdbaarheid van goederen zoowel voor altyd als voor eenen bepaalden tgd Eene uitzondering op deze bepaling is volgens bet Hof niet gemaakt by art 1066 Burg Wetb Met de rechtbank was bet Hof ook van oordeel dat door de douairière Van den Bogaerde van Terbrugge geboren prinses de Looz Corswarem ean de nietigheid van de bepaling van bet testament omtrent de tgdeiyke onrervreerndbaarheid der verzsmelingen niet het recht ken worden ontleend om tegen den testamentairen bewindvoerder te vragen eeo bevel tot verkoop van de voorwerpen beboorende tot de voormelde collecties Het flof was toch niet de zienswaze van genoemde doaairière tot gedaan dat de bepalingen van het Bargerlgk Wetboek opzicbtens de voogdy analogice op het testamHQteire bewiodvoerdersohap toepaeselgk zouden zyn Het Hof was verder van gevoelen datüe bewindioerder der nalatensehip lan jhr Alberio van den Bogaerde niet handelt in stryd met zgne verplichting om dis nalatenschap aU eea goed huisvader te beheereo ala hy Jen wil van den erflater eerbiedigt en mitsdien de collrcties niet verkoopt cederende voorbedoeld tgdvak zoodls door dezen in het algemeen belang is bepaald Het Hof waa te meer dat gevoelen toegedaan omdat het te voorzien is dat de waarde der coljectiea met het jaar zal toenemen Op deze gronden be eatigae bet Hof bet vonnis van de rechtbank voor zooverre meergenoemde douairière Van den Bogaerde daarby Diel ootrankolgk was verklaard in bare vordering tot bet bevelen van den verkoop der verzamelingen welke zich bevindeu op de kasteeleu Heeswyk en de Nemelaer Voor het overige werd dat vonnis veroietigil en verklaard voor recht dat de epaling vari het testament van jhr Alberie van deu Bogaerde waarby oevervreemdhaar wordeu verklaard de voorwerpen behooreode tot de verzamelingen van kostbaarheden welke aanwezig zgn op de kasteelen Heeswgk eo de Neaielaer voor uietge Bchreven moet worden gehouden Noordbr VERSCHEIDENHEID George Vanor die onlangs in ons land voor verschillende afdeelingen van da cAlHance Frangaise gecauseé d heeft geeft nu in den Gil Bias enltele aanteekeningen over Holland Na een inleiding over de werken van Curnelis Troost geelt hg enkele zeer eigenaardige byzotiderbeden over Nederlaodsohe journslistiek en begint dan plotseling een eothousiasteo lof van koningin Wilhelmina O die lieva kleine koningin die in alle Hollaodsche harten gekoesterd wordt roept hg uit Drie jaren geleden heb ik haar bewonderd bevallig eo ernstig met het lieve voorkomen van kleine meisjes dat een groote koningin zal worden En nu heb ik Hanr teruggezien a a een dame die o zoo goed de waarde van een glimlach kent als er een vreemdeling voorbygaat en vsn twee glimlacbJBS als die vreemdeling een Franschman Vanor ertelt van Hare popniariteit Hij zag Baar beeltenia in aUe ninkela en op allerlei SQuisterijen EIn io deu circua te Rotterdam heeft by den bioscoop zien vertoonen Toen tenslotla bet rensocbtig portret van koningin Wilbelmina op bet doek geworpen werd bracbten de drieduizend bezoekers Haar eea betooging zóó inuig hartelyk dat bet m toeleek een volk te zien van Roy Blas innig genecbt aan sijn koningin Hy beeft Haar gezien io bet Haagsrne bosch mennend een vierepan met dezekerbeid van ean Romeinachen wagenvoerder Baar r taigje roldo tnasoben de boomen boog en slank als pilaren in een tempe van dit kleine boscb ontbladerd door den nïnter en eeu zacbte zon beglanade de wegen ala om een feeat van bet bezoek der koninginne te vieren Voor de morgenwandelaara ging Zy been als een belofte van gelnk alu een zonnever cbyning die ticbverloor in de itille diepten van bet wond lachend visioen van een moderne Diana die morgen gekroond wordt Vanor a Franacb bart ii beklemd bg de gedachte aan de mogel eid dat een prins nit Dnii cbUnd het Doornroosje wekken zal BurgerlUke Stand GSBORËK 18 Jan Ëngelina Maria onders A S Koning en J M Lngnenbnrg Johannes Franciaons ouders J van den Ring en J H van det Kind 19 Johanna ouders J tbd Wjjk en J Q Hogenea OVERLEDEN 18 Jan D P Kiene 19 11 19 J F van don Rog l d PRACHÏIÜE SÜRTEERING ly niTER flANDSCHOENBN voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg Ë 73 78a GOUDA Telephoon Mo 3t Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkn SJ s 9 l 9 87 98 98 103 89 8B u 84 l l 83 98 98 99 1 4 67 76 ai i i 24 I 10 1 96 33 100 9t 86 616 4 O 101 12i 101 199 I 136 l 84 19 6S 19 JANUARI BU u lNi Ctrl Ned W 9 2 lüto dito dito dito dilo dito 3 HoHOi Dol rèudl 1881 88 4 talie luschrijving 1862 81 B OOSTEK O jI ui papier 1888 8 dilo m zilver 1868 5 P0BTUG4L übl milt coupon S ditu ticket 3 95 EuSLiNO Obl Hinuonl 1884 4 dilo Oboohs 1880 4 dito liii Koth 1889 4 duo bij Hope 1839 90 4 dilo io froud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 5 SpiSJE Perp I schuld 1891 4 TvïKElj 6 1 N W k l ao Hyp b pandbr 6 i 4 Holt Hypotbookb pandbr 3 9 Utr Hypotboekb dito 3 134 100 80 SI i 1117 loa 201S 22 Vs 1001 66 68 141 98 77V 108 101 100 160 139 11 100 58 102 13 H 108 73 122 110 32 61 194 997 1I 6 V 106 1021 102 119 120 3 116 OoBTENa 00 1 Hoiip bank aanii SVSL Hypothuiekbaok pandb 4 UEKIKA Ëqut hypoth pendb 6 Mazw L i I r L ou oort 6 Nao HoU IJ Spoor Mij aanl M j tol Eipl I SJ Spw aand Ned liid i pooTtvegm aaiid Ned Zuid Aft Spiri aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 6811 lTAUE3poorwl l887 89 A Eobl S Zmd Ital Spivmij A H o il S FOLEN Warsoliau Weeueo aand 4 EosL Gr Rusa Bpw Mij obl 4 Baltlsche dito aand Fastowa dito aaod 5 Iwaag Dombr dito aand 6 Korsk Ch Azow 3p kap obl 4 i dito dito oblig 4 11 15 AMzaiKA Cent Par Sp Mij obl 6 Chic It Morth W pr 1 ï aand dito dito V 11 St l eler obl 7 DenverStKioGrSpm tert v a Uliaois Central obl in goud 4 Louiev Hash ¥ ill Cert v aand Mexico N Spw My Io hyp o 6 Mils Kansas v 4pct prof aand N York Ontaaiofe oat aand dito fean Ohio oblig 6 Oregon Calif la byp iu goud 6 SI Paal Minn Manit obl 7 Un Pao Hoof 1 i n oblig 8 dito dito Linr Col la hyp O 6 lANtOA Can South Cert v aand Ven C Ralli Na Io b d c O Amaterd Omnibus Mij aand Hotterd Tramaeg Maats aand Ned Stad Amalerdam aand 3 SUd Rollerdam aan S BïLolE Stad Antwerpen 18H7 Stad Drussel 1886 HOK S Theiii Rsgullr Gesetlarh 4 OoSTEsa Slaataleening 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 SfANJE SUd Madrid 3 1 8 Neo Ver Boa Hvp Spobl oott HAR TBEBICHTBN Qonda io lanuan 1898 De aanvoer vao granen waa uim voldoende voor de bohoefte De stemming was zeer liauw en mooet men om te kunnen verkoopen met lager prijs tovre den zijn Tarwe Jarige Zoeuwa 8 26 a 8 50 Nieuwe dito 4 Mindere dito 7 90 8 1S Afwekende 7 i 7 60 Polder 7 60ii 7 7S Z Rogge 6 25 4 6 75 Polder 4 90 a 6 2 buitenlandaohe per 70 kilogram 4 60 ii 4 B6 Gerat Winter 4 30 4 5 Zomer 4 u 4 60 OhaïalUor 60 4 6 25 Haver por boot 2 76 a 3 26 per 100 kilo 6 60 a 7 Heonepzaod Inlandacb 7 4 7 86 Buitenlandaohe 6 60 4 5 75 Kanariezaad 6 60 8 6 60 Karweizaad ƒ 4 per 60 Kilo Koolzaad nieuw 4 Erwten Kookerwten 4 Niet kokende 6 a 6 10 Buitenlandaohe voererwlen per 80 Kilo 6 60 4 5 75 Boouen Bruine boenen 7 60 4 8 50 Witte boonen 9 60 a 10 Duivenboonen 6 76 4 7 Psardenboonan 5 40 a 6 60 Maia pot 100 Kilo Bonte Amorikaansche f 4 35 4 4 5 Cinquantine 5 70 i 6 Poianian 5 10 4 5 60 Inlandache mestiug a Veemaekt Melkvee red sanvoer handel en prij t rodel Vette varkens goode aanvoer han del vlug 19 4 21 ot per half KO Biggen voor Engeland goede aanvoer baudel matig 19 a 191 ot per half KO Magere biggen goede aan voer handel matig 0 90 4 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel matig ƒ 14 4 24 Zuig Lammeren red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug 6 4 9 Vokkalvereu 7 4 14 iraakalveren goede aanvoer handel matig ƒ o Aangevoord 32 partijen kaas Handel vrg wel Ie nual 25 i 24 2e qual 19 4 22 Zwaardore hooger iu prije NoordHollandacbe 4 Boter weinig aanroer handel matig Gofboter 1 10 a 1 20 Weiboter 90 4 1 p Kilo 356 Staats loterij 5c Klaaao Trokking van Donderdag 20 Januari No 18939 1600 No 4436 on 16660 ieder 1000 No 6967 6446 716 180 8 en 16449 ieder 400 Ko 6266 11944 18040 18 10 en 2 758 ieder 200 No 1007 8678 7786 8007 8226 11192 116 J 1S072 17060 en 1Ï866 iodor 100 Prtjzeu van 70 4 1870 4146 6806 9468 I2S30 16426 18114 55 2126 4272 7293 9i73 18486 16656 18126 60 2261 4296 7520 9674 12498 16697 18268 M 2349 4403 7612 9716 12624 16617 18870 177 8396 462 7678 9769 12677 16809 18365 206 2448 4626 7721 9784 13353 15996 18734 211 8480 4644 7812 871 13389 16063 18896 230 2660 486 7829 9935 13530 18315 18907 262 2676 4927 799 10185 18769 16329 19009 462 2613 4977 8006 10139 13836 16407 19198 686 2686 6191 8024 10251 13850 16446 19835 748 8800 5286 8073 10307 12938 1S688 I94J9 860 2836 S08 808S 10S08 189 2 166 19608 921 8008 8511 178 10379 14050 16776 19B35 1011 SOIS 6661 8251 10486 14096 16813 19570 10 t7 8048 5681 8283 10466 I4I36 1 973 19694 1124 3828 6646 8190 10865 14380 17157 19833 1242 3243 5830 8467 10897 14393 17165 19860 1261 3288 6012 S6I 8 11124 14459 17246 10887 1375 3301 60l 6 8690 1114 1 14628 17264 19959 1114 3450 6U70 8046 11867 11562 17866 19991 1428 3490 6117 8970 11407 14626 U3U 200 5 1673 8694 8267 9Ü 6 11448 14689 17461 20408 1601 8703 6416 9269 11678 147IJ 17494 20416 1656 3779 6614 9294 U707 14737 17618 80458 1666 3806 534 032 11976 14 84 17583 20l78 1789 3940 6689 0376 12064 16237 17711 20598 1814 4076 6629 9484 U196 16240 17740 20163 1931 4114 6788 9428 12236 15363 17975 20923 6e Kliitae Oe l ijst No 878 70 m z niot ADVERTENTIEN y FRANSCHE STOOMYEBVEBIJ BN cbeniisolie WasscheriJ ViS II OPPEXIIËliUEllt 19 Krainkade Rotterdam Gebreveteord door Z M den Konmg der Belgen Hoofddepót voor UOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor bet stoomen en verrea van alk Keerenen Oamesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomea vaa pluche man tela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enis word n naar de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen ketzg gestoomd oï geverfd worden onBchsdelük voor de gezondheid en olgens staal bewerkt Ummi ® OUDE t SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrggbaar bij Jz M N B A ls bewijs van echtheid ii cachet en kurk steed voorEL n van den naam der Firmi P HOFPB PEETERS StoUwerck sche Bprstbonbons gefabriceerd na yuonchrift van den kon UniTerBiteits Frof Oehm Hofrad Dr HarieM Baan hebbeo Bedert 50 Jaren k Terzachtend iiidel tegen hoeatai beeechheid ea aandoenijig der ademlngs organen uititaAende diensten bewezen By spoedigo afwieeelmg Tan warme ec koude lucht is t bijzonder aanbeveleuB wardig een bonbon te gebniilten Terpakking Qeele p k w A 25 cent Alom vsrkrijgbiar