Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1898

No 7485 Zaterdag 33 Januari 1898 36ste Jaargang mmm mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 fnmco pe r post ƒ 1 70 AtzonderUjke Nommers VIJF CENTEH Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeil bevlekking Onanie en gehe jnemtspat tingen ii het beroemde weik ZDr Retau s ELFBEWARIi G BoUandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkeljke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg hetVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland T f is da bert talniTÜig tegen JloLt IfOl Rbetunattek Lendaapüneii kortom == Uge mjnen vu i lariei unl Wj a tla HooMpd Verklldluid duvoidnn llOlldH PrgB 50 oant 76 cent en l Sa ae uHS t V or Üa t9fl Id iê moeste Apothebttn en h j F A iticbter A Co te Rotterdam Te GOUDA by C LOGBR Apotheker Markt en fog WOLFF ft Co Westharen STEmOLENI JJV LOSSING BMSB LADING Prima Grove RUHR mil i iiiiKöffl CöDcurreereode Prijzen AanbeTeleDd A UIBEET TIJBFSIKGiX Stedelpe Gasfal riek te GOUDA De priJB van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 47a c Onder zekere voorwaarden worden peiseelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Uchtgasmetera bedrai de baur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekel ks afrekenen en van ïb fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenlge centen per week in huur bekomen BEKROOND MET GOÜÜEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S Quina Laroche BN Staalhoudende dulna Laroche ia da moest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal VB binnenen boitenlandsohe Geneesheere Verktögbaar in flesachen k ƒ 1 90 en 1 00 Kh bpilibn HoLH Hofleveranciers Zeiêt ütpdt te Gouda b den Beer A H TI EFE Apotheker en b j de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar TIS80T Co Bordeaux Hotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande fleach van 5 en 2Vg liter voorzien van het attest van I r Pt F van Hamel Hoon Proeffleaoh 1 30 Verkrijgbaar bfl J H ROODE o OCD A Kliiiiek en Folikllniek OB VBTHMB eo MriVMBCOgjOfHB voor Spreekwen dageljjks van 13 2 a Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A OEYL Van eene levering overgebleven 2000 stuks Eoogenaamde Genetshetr IHrecteur l n wegflTn kleine fouten niet julet volKene model uitgevoerde ntnden t it den HpotprUs vui A 7S per etnk rechtetreeke MQ H II Lendh iuwere enB uitverkoeht D o OIKKS onvepalUtbaro Ue kras eijn warmsliFFn Pel o iso x ï u oM ftroot idiii het PBerd geheel bedekkend doukirbruln met bene lde randmi en vnn B breed etreepen rooni n Kleine VODrrud Engelsche Spon Dubbel Paarilen ekens Orniürklriir gi mi ibuxsos hen aTd ni 4 prachtige braeds troer n vooijsieu bieden wij wogeai aeez Koriiige elcdits door Swnneii van iiat ak l etHerkb M fouten k 4 v ituk mui werlieHjk9 wftarda f1 B6 t lting6n tfl euden met duideUjk Kdn fi tagen ToaraltbtUllDg of remboura aan Terzeudhuis Merkunr i Oommandit Maatichappy e ISehnbert A Co Am terdam N Z Voorburgwal 8 BOERËNMEID P G gevraagd tegen 1 MEI bü E T HOOS PHna Alexanderpolder Hedeu Ontvangen vallint 18 8 EAU £ VI€IIIJ Aanbevelend SlotemiLker Co L J S 3N Tandarts Utrecht Spreekuur dei DONDERDAGS van 9 3 ar in bet Hotel DE PAUW ürootemaikt te GOUDA Te Koop of te Huur aangeboden m HËËRKNIIIJIS staande aan de WE8THAVKN Wjk B N U7 Te bevragen Lange Hendeweg D 29 Het aaj bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuïen Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamera on Zoldsr verder alles netjea en doelmatig ingericht alsmede van Gaa en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ÜLËCTKUMOTORISCHETANDHALSBAmËS WEITI OBDBPONBBRD BU het gebruik daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen ZOAIDEB DE HINSTG PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de bg my ter inze e liggende getuig I flchriften der nitttekenae reaaltaten van de Ële ctromotorische Tandhalsbandjes I niet echt zyn SA Men Utte op dsn naam f van den Fabrikant mnEKV HOLTZ k I Wordt franeo toegezonden alleen na 1 ontvangst van poatzegel ad 95 cent door f IlOBEai HOLTZ KUmegeo TerkrUgbaar bj WOLFF Co Weslhmn m Wederverkoopera gevraagd Koninklijke Machinale Fabriek DE HÜNIQBLOEM vu II N van Schalk Co gevestigd te a Oravenhage Hepplerêtraat 9 en 9 naby de Regentesselaan van Z M den KONIMG van BELGIË Indien gijhoettll gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cta 70 Cta en 1 verkr gbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f 9S Gouda E H ïi MILD Veerstal B 126 te Gmda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Soeioop B T WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddinxcem eouda Druk v u A BRINKMAN en ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een iprsLClxtig xxet ln g ericli t HËERËNHLIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het fluis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keulen en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels ï £ S5 Krt AUes voorzien van Gas en Waterleiding es geheel ingericht naar de eischen de tijds Te bevragen LANGE TIKNDEWEG D 29 tijïndimtVi Ort Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 ummmmm bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRINKMAiX ZOON Lange Tiende veg D 60 Gouda PüJEUJra Telephoonnummer 82 ORAKDe MAOASINS D17 Printenips NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïUuBtreerd mode album voor het WInterael toen noch met ontvangen hebben dit te wiUen aanvragen aan IRJULESJtLUZOTaC rtfi r Anfcer Pain Expeller ket Inliniia tan towmdeD tegas Aaker PaiB Expeller is ttaeds in ieder hoisgeim Anhrfaln ExpeHer Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrü van alia koaten aan huis met 5 vorhooglng lléi péillMi nliir I Inirtul 1 1 E CASSrTO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPBHtlKUSjlN MAANDAG DINSDAG DONDKRDAG an ZATKRUAO van tot u r WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti nar ZONDAGS niet BuiteDlandscb Overzicht N ar men verneemt is de klacht van den min vao joatitie tegen ïïo by het pitrket der Seine iogekomen en zou dte leiden smaad door geacbiiften tegen recbtbanlfèn stutalichamen bet leg r enz Hy tat komen voor de jarj hetgeen dba 7en Febrnari cal gebeuren Intusscben ontvangt h uit het bui ealand steedi meer bewgzeQ van sympathie In Fraokrük zelf maken de voormalige Boulangieten zicb vao de zaak Draytae meester als stormram legen de Eegeering Zy openen een nienwe c mpagne tot ermeegtering van het gezag onder de Inid klinkende kreten van weg met de Joden weg met de Protestanten weg met de aan het bniteuland verkochte verraders ZooaU men nEeet ia Drejfne een Israëliet en Scheurer Eeatnet een Protestant Uocht het tegenwoordige miniaterie omvergeworpen orden dan is dientengevolge een nog meer gepronoDcq erd anti Drejfas Kabinet te wachten De suikerwetgeviog heeft in Bngeland ook de aaodaobt der Regeering getrokken Bet io daar zooaU hier de saiker ia goedkoop maar de kolouiSn lyden verlies es gaan acbternit Men vil na de protectie van inlandsche suiker afaobaffen en daarover aet de andere auiker produceerende landen coiifereeren Intusscben heeft België reeds het initiatief genomen en xal men nogmaals trachten tot afschaffing der Buikerpremies te geraken ♦ Uit de reed vermelde rede van den heer Chamberlain bljjkt dat hy over Ooat Azië niet precies zoo sprak ata de telegraaf berichtte Aan een banket van de Kamer van koophandel te Liverpool hield de miuiater van koloniën een radevoering Waarin h soortgeiyke denkbeelden ontwikkelde als voor hem door den heer Balfoar en Sir Michael Hioks Beach reeds waren uileengeaet Het is voor Engeland een levenabehoefte sija handelsbelangen te beschermen die belangen maken het noodsakel k dat Engeland in het Oosten voor het bestaan van zyne markten opkomt en dat het zich zelfs opmaakt om daartoe nieuw gebied in bezit te nemen of een krachtige bonding aan ta nemen legen elk die het wil beroovan vau gebied waarop het meent aanspraak te kunnen maken Dientengevolge seide de heer Chamcerlaia heeit Engeland in Oost Azie een driedubhelen plicht vooreerst moet bet behouden wat het FEVILLETOni A Mr ht AVflBwA Myo neef tei mij dM ik dea heer Isidore vertrouwen kon en ik kwam dua met mijn tien fraucb voor den dag aM d goeie vriend zei bg toen gje bent wel een beetje pedant als je denkt dat ze het tegen jou hebben Jy bent nu eigenlijk het touwtje en volstrekt de pop niet jou willen ze niot laten danien en ik zal je eens netjes voorspellen wat er met jt gebe ren zal Je tuit komeo voor den rechter van iistTUctie en die zal je ondervragen en den volgenden dag zal Placide zijn aanklacht intrekken en het spelletje ie uit Mijnheer Isidore zei mij verder dal die heele zaak een komplot was tegen u mijnheer Aadré dat de gedane aanklacht alleen ten doel had om te doen nitmaken dat g j dat uw hoofd ia de war is om reden dat mijnheer de graaf u onder ouraleele wit laten stellen Den volgenden dag ging ik naar het kasteel om u te waarsohuwen maar toen hoorde ik dat u plotseling zifik was geworden Er Eya van die verpletterende omstandigheden die wanneer zij iemand treffen hem bniton staat stellen om zich volkomen rekenschap te geven van den toeatand waarin hij verplaatst ia Ik herinnerde mij wel wat de heer Abraham mjj reeds gezegd had maar toch kwam mig de mededaeling van Guillot 100 lehndeiyk en verachtelgk voor dat ik het nauw rechtena bezit vervolgens moet bet zieb nieuwe rechten verzekeren voor de toekomst en eiedet k anderen belet en die rechten te scheiden Hieruit blgkt dat de heer Chamberlain verder gut dan de beide andere ministers wyl hy zich deanooda verklaart voor anoeiaiit van een gebied in China waar Balfour en air Micbael ernstig den raad geven bet overzeeache gebied van Sogeland niet uit te breiden AU de Measagero wel ingelicht is dan nil de Italiaanscbe minister van baiteolaadachc zaken ViscontiVeoosta aftreden Hy ia diep geschokt door het verlies van zyn I7 jarigen zoon die een boogat gevaarlyke operatir ondergaan had om bem van een doodelyke ingewands aandoeniog te redden De Frao scbe gezantacbapS secretaris was de eerste die den miuij ter Venosta zyn deelneming betuigde wegens dit sterfgeval De premier di Rodini doet nog pogingen otH Venosta te bewegen zich niet aan dt regeer ing te onttrekken De Uitvoerende Raad van Transvaal heeftbesloten dat Lionel Philips berocht als leidervan bet Beform comité te Jobanneibarg nietmeer in de republiek toegelaten zal worden daar htj zyn woord brekend over de politiek in Zuid Afrika geschreven heeft in dfxNinetoentb Century I Vei spreide Berichten Italië In de stad Ancona was het giataren kalm bijna alle winkels waren open s Nachts waren ettelyke peraoneo opgeücbt dia verdacht worden dat ze het buiten van den graanbandelaar in brand hadden gestoken Ook in de voorsteden was bot rustig dank zy ten deele de rondtrekkende troepjes soldaten eo de wachten aan de poorten Alleen by bet station in welke baurt veel sociaaldemocraten en anarchisten wonen probeerden eecige mannen van balken en planken versperringen te bouwen de politie verdreef ie In de rich tiag van Loreto zyn een 100 werklui aan e troffen die een dreigende houding aannamen bg de nadering van de gewapende macht Men denkt dat ze meegedaan hebben aan de plundering van het buiten en daarom niet in Ancona durven terugkeereo Cavalerie en politie is naar Loreto gezonden Te Macerata een stad nog znidelgker dan Loreto verscheen gisteren een volksmenigte lijks gelooven kon jfËQ wat gebeurde er verder vroeg ik hem Niet veel bgsonderB antwoordde hij went op den dag toen ik volgens het ontvangen bevel naar den rechter van instructie ben gegaan zeide de deurwaarder mg dat mijn zaak was uitgesteld n sedert hoorde ik er niata meer ibq Ik dacht een oogenbUk dat ik werkelijk gek zou worden aooveel gedachten kruisten zich in mijn hoofd Iniusschen bedankte ik Guillot voor ijn va rsohuwing Ik voelde dat ik een beslissend ooi enblik in mijn leven te gemort ging en wilde mij bedeakeo eer ik handelde Een gedeelte van den dag dwaalde ik door de bosBohen rond worstelend tegon de sombere voorstellingen die mij boatormdeo Zij hadden mij dan krankzinnig durven verklaren 1 TasBohonbeiden verblindde mij de drift en doemde de last by mij op om myn voogd en zijn ellendigen intendant te vermoorden Maar dan bedacht ik dat men juist daarin een bewys van mijn verstandsverbijstering zou meenen te zien Men hield mij voor gek Dat woord vervolgde mij en kwam al mijn plaunen in duigen werpen Ik zou gek worden verklaard als ik er m niet tegeu verzette en evenzoo als ik wraak nam over de beleedigiog die m ward aangedaan 1 Zou ik dan roor een rechtbank moeten gaan bewezen dat ik bij mijn verstand was F Gejaagd en ontsteld begon ik te twyfelen of ik werkelijk wel goed kon doordenken het kwam mij voor alsof mijn waarnemingsvermogen niet goed meer wai Ik lette nauwkeurig op alles wat ik deed Ik ging na of ik ook in mijn loepen of iu miju bewegingen aporen van kraukziDnigheid ontdekken ken voor bet randhais roepende om verlaging van dan prys van hut brood De politie verspreidde zc en nam eeb man In hechtenis Gisteravond wès bet op straat weer rustig maar het brood ia nog e en dUr en dd honger niet gestild 0q8tbnrtjk Hosoailijb Dp de goederen van aartshertog Froderik b Mohacs bobben de sgrariBcb socialistische opruiers veel aanhangers gevonden zoodat er vrg ernstige cjolasten zjjn uitgebarsten Er ïe veel gendarmerie heengezonden lo een gedeelte ven het koninkrgk Slavonic heerscht booUrenood onder da plattelandsbevolking Der bladen in Kroatië bevatten opwekkingen toi leniging vbn den nood 1 China Terwijl er voIge09 offioieuse mededeeh ng oil Petersburg n aanzipulyk Ilossisch eskader Ie PortArthur tigt dat nog vergroot zal worden met het pantserscbip Nawario tbans uit da Middeltandsche zee op weg naar Cbina bljjkt bet Uericht dat de Kngeleche oortogsBohepen by gjaogbai saamgetrokkeq werden onjuist te zyb IJit een mededeeliog van de Britsche admiraliteit volgt at in den omtrek van Sjanghai slechts een of twee Engelsche oorlogischepen liggen Te THJemoeipo ligt er nog slechts één de Rainbow terwyl ook de Ipbigeoia en de ImK rMiti dÏB bij Port Arthur het Rnseiache smaldeal in hU oog bieldt n vandaar vertrokken zyn Daojrpntegen liggen nu IweeEugelscbe iehepeo te Kiao tsjoo Het grootste gedeelte an bet eskader ligt te Honkoog Frankrijk Ëtiévant o dader van den anarcbistiscben aanslag voor 1 den ijiflitiepoBt van bet 17e arrondiaaement Ie Parijs ia B2 jaar oud Hy beeft in Algerië gediend is met zijn broeder in IS91 gevangen genomen wegens aanplakking van anarchistische biljelten en in 1882 tot 5 jaar gevangenis veroordeeld wegens diefstal De twee broeders geven samen sinds het vorig jaar een anarolnstiscb blad uit en er was reeds opnienw een bevel tot iuhechtenisnpming tegen bea uitgevaardigd toen zy naar Londen verdwen n Zonder dat de po itie bet wist ia Etiévant naar Parya teruggekeerd De agent Renard dieindenacht van Dinsdag op Woensdag tegen balfdrie voor den genoemden politiepost stond zag een langen forschgebouwden man op zich afkomen Hy vermoedde niets kwaads maar de man sprong op bem af bracht hem eerst een messteek in de bartstreek toe eo begon bem daarop links en rechts in t blinde steken toe te deelen Ik begon de hoornen waar ik langs kwam te tellen om aan my zelvon te bewijzen dat ik mij nog rekenschap geven kon van de dingen die ik zag Ik ontmi ette op miJD weg troepen vrootijke boeren die naar een dorpsfeest gingen zy kenden m allen en zoowel do ouden van dagen als de jongen groetten mij Maar het zien van hunne vroolijkheid hinderde mij eti ik sloeg haastig eon zijpad in Zoodra echter begon ik niet te denken over dien vreemden aanval van menachenschuwheid of ik meende ook al weder daarin oen spoor vnn krankzinnigheid te ontdekken Diana I kreet ik wonhopend I ianB 1 Kn met al de vermogons myaer ziel trachtte ik my te verliezen in dien naam alsof die my verlossing kon aanbrengen XV Na eon langen strijd overwon de liefde myn angst en ik koerde terug naar het kasteel vast besloten om aan mijn voogd te zeggen waar het op stond Ik vond hem in zijn werkkamer en verzocht hem een oogeuhlik te m gen spreken ftik bcD gnhïol tot je dienst zeido hij met dis gemaakte vriendölykheid die hy in den laatslen tijd tegenovtr mij had aangenomen Ik krijg hior wezenlijk zoo zeldon oen bezoek van ja dat ik er wel prijs op stellen mag al is het ook bijna altijd een toeken dat go geldgebrek hebt fDat is toch do reden niet waarom ik nu hier kom mijnheer antwoordde ik t Spijt me want ik heb gold liggen Maar ga zitten en vertel me wat er dan aan hapert als De oogelakktga zakte in elkander zonder xich te hebben verdedigd o een woord te hebben geuit Juist toen de moordenaar wilde vluchten kwam de agent Lebreton zyn kameraad aflosien Hy zag wat er gebeurd was en pakte den moordenaar beet terwyl hy om hulp riep Nn een vreeselyke worsteling ontrukte Lebreton den mau het mes waarmee deze hem zeven steken had toegebracht Een brigadier en een andere agent schoten eiodelyk toe overmanden met Lebreton den sterken woesteling die zich met banden en voeten verdedigde en sloten bem op Intusscben had Renard licb na r binnen gesleept Lebreton was niet ernstig gewond Maar in bet hok schoorde de gevangen bet metalen gaas stok baalde een revolver uit den zak men had zyn zakken nog niet kunneo doorzoeken loerde tot Lebreton voorby het bok kwam mikte en schoot hem door den wang De agent viel neer Daarop schoot du man nog zeven kogels op de overige agenten nf onder allerlei b dreigingen eo geroep Leve de anarchie c Hy raakteechter niemand Toen de commissaris kwam en zich bekend maakte zeide by 0 is u de commissaris Als ik die eer bad kannen vermoeden zon ik een kogel voor u bewaard hebben c De coraraisflaris moeat zyn earewoord geven dat vmen hem niet zou mishandelen en toen PftS gaf de gevangene zgn wapen en patronen over Hy werd uit het hok gehaald en gebonden en toen bleek dat by Ktiévant heette en anarchist was Hy verklaardsniets tegen de agenten te hebben maar ze te beschouwen als oawetanden éa als zinnebeelden van het gezag dat hy als anarchist verfoeide Voor Renard en Labreton beslaat hoop op herstel De minister van bioneolaodsohe zaken Barthou beeft ze bezocht BINNENLAND Het Deventer Dagbladc verneemt dat de beer J Htoffel de bekende landnatiooalisator wegens gezondheidaredanen zyn mandaat a s afgetaardigde der Tweede Kamer heeft neergelegd B j den heer L A Hartman secretaris der Ned VrylandVereenigingi is een tweede brief van de iiooii rs in Venezuela ontvangen geteekend door Chr Koek eo F Heeran Dezen schryven o a TDt op heden schreven wy n over zaken van algemeenen aard doch daar wij ons nn het maar eenigszins mogelijk is zul je godaan krijgen wnt je verlangt tis eeu zeer eenvoudige zaak horu m ik Ik kom u niet anders vragen dan om oeu uwer onderhoorigen weg te zenden kÜo wiö zou tiat zijn Uw intendant de hoer Placide De graaf de Mauferl keek verwonderd op Dat is een ernstige aak die je daar op touw zet Ën waarom zou ik Placide moeten wegjagOD Ümdat hij mij beleedigd heeft ontwoordtle ik koel ftDeksela je vergeeft ja schuldenaars niet gauw l Denk je nu nog altijd om dat voorval F Ik dacht dat je er woerwraak genoog over genomen hadt door hem af to ranselen Men kan ook niet beleedlgd worden door iam nd als Flaoido Die aantrekkelijkheid is nu wat kindorachlig Voemt ge hot dan ook kinderachtig mijnhear dat er een proces wordt ingesteld met hot doel om mij zedelijk te vormoorden door voor eeno rechtbank te doen verklaren dat ledereen mij als krankzinnig beschouwt Kom een dorpspraalje kwam de graaf de schouders ophalende Neen hier is het bewijs hernam ik da dagvaarding dio do boar mij gelaten had uit mgn zak hatende Maar dal is tegen Guillot gericht sprak hij terwijl h het stuk inkeek fforJt vervolfd