Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1898

cootrihntie van f 1 zekeren dienstboden daarvoor dan ie behoeven te betalen het recht kannen veraan te vragen zonder t Is aan de maréchaaseée te Heoadeo gelokt het kind van den kermisreiziger op te sporen dat terwyl de vader in de gevangenis zst door de moeder was afgestaan aan een rondreizende familie waarvan zg den naam vergat De bekende HoUandsohe oonpletzsagerea mej Emilia Calp is eergisteren in het IsraÜlitiscb ziekenhuis te Amsterdam overladen Zg bereikte den leeftgd van 30 jare Ongeveer een jaar geleden bad zij het ongeluk bg het stappen oit een trein den voet te verzwikken In plaats van de aoodige rust te nemen trad zy avond aan avond op waarby dienst vaardige collega s haar op bet toooeel hielpen maar ton slotte moest zij in hst ziekenhuis worden opgenomeoi waar weldra bleek dat de toestand hopeloos was Men schrgft nit Breda In 1896 trof in zekeren nacht een agent van politic te Breda eenige persunen aan die als verdacht van diefstal door hem werden aaugeioepeo Ia plaats van te blgven staan zetten die personen hef op een toopen De agent trok zgn revolver en verwondde daarmede zekeren V R aan het achterhoofd Deze werd aangehooden en na langdurige instructie tot IV jaar celstraf veroordeeld Wat echter hoeren doctoren ook beproefden c en kogel die in bet achterhoofd was gedrongen wist men niet te verwgderen y B U thans wegens krankzinnigheid naar een geneeskundig gesticht orergebracht Vanzelf ryst de vraag Is die kogel daarvan de schuld en zoo ja = Zoo men dan niet kunnen beproeven door middel van Röntgeu s stralen de ligging er van te bepalen en hem daarna te verwgderen De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekeniog van gisteren Toekoe Oemar ia met 1000 van xgne partggangers te Djaatoi zaidelgk van Selimoen Luitenant kolonel Krul is gisteren met 2000 man daarheen getrokken De cN B Ct toekent daarby aan Uit dit telegram zon kunnen bykea dat Oemar lioh op de westkust machteloos gevoeld en zi b langt de voetpaden die vnn daarover het gebergte naar het diepste gedeelte der Atieh Tiillei en naar het Pedirsche voeren in verbinding gesteld heeft met Pauglïma Polim wiens benden voor een paar weken te BeongReang ten oosten van Selimoen werden uiteengejaagd Zonder stenn van de hoofden zou hy zich daar bezwaarlgk Kunnen staande koaden omdat hg er weinig invJoed beefr op de bevolking daar hg geen geestelgk voorganger is Wy hopen dat de overste Erall dié zgo sporen reeds voor ettelijke jaren op het oorlogsterrein in Atjeh verdiende onzen lastigen vgand spoedig van daar zal weten te verdryvan Dat is trouwens ook hoog noodig Wg weten uit dure ondervinding dat er niet met Oemar te spotten valt al b g samenwerkt met de hoofdfin des lands en oe geestelyke party die de bevolking tegen ons in h t harnas jaagt Met iederen dag die hem rust wordt gegund en met ieder voordeel dat bij behaalt wint hy in kracht en invloed Onverpoosd vervolgd en aanboodend verstagea verliest hg die weder even spoedig vooral in een terrein waar hy niet te huis behoort Zgn inval ii dus weder een krachtige aanmaning aan ons om zoo spoedig mogelgk voort te gaan met het betengelen der benden die zich in het Pediriohe en Gighenscbe kannen organiseeren en tot nu toe daar een rustige retraite vinden Hoe langer haar gelegenheid gegeven wordt zich te verdecigen en te versterken hoe moeilyker het voor ons worden al baar te verslaan en baar invloed op de bevolking te breken Het meester worden van Aangevangeo 1 October I 6 81 6 14 7 81 GOUDA 19 96 1 84 19 89 19 89 r 19 46 19 66 1 63 4 4 16 6 10 HOTTIRDA U e O U O A 10 19 11 86 11 60 19 97 1 44 lOTTIItSlII 3 49 8 67 4 6S 86 i 9 6 09 6 16 6 96 4 60 7 60 6 80 6 40 8 45 8 10 4 10 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 9 01 9 08 9 14 4 99 8 09 4 06 DEN HA A G eODOA b Hage 6 46 7 90 7 43 8 86 9 4 10 1111 97 19 911 36 9 44 8 40 4 06 4 38 6 80 6 19 Tootb 6 69 10 17 1 41 4 89 6 1 Z Z gw6 6 0 3 1 68 4 68 6 30 ZaT U 6 17 10 48 9 96 8 04 8 9 10 88 ZOT M 6 17 10 48 9 B 9 06 4 18 6 16 S 66 6 99 W 8 04 8 84 9 9 99 10 88 11 6 11 44 Omida 6 88 7 48 8 13 9 03 10 1610 6411 67 19 609 17 8 14 4 08 4 88 8 16 6 6 60 D T K £ O H T fl O U D A tftraoW 6 88 7 46 8 49 9 8010 18 10 88 11 88 1 3 08 8 814 48 8 86 6 S6 7 86 9 07 19 09 10 84 Woerden 6 63 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 9 M ji 10 64 Oudawatei 7 07 8 14 10 46 4 94 Gouda 7 88 8 97 9 98 9 69 10 69 11 10 19 11 1 9 8 4 4 87 6 90 6 07 7 99 8 98 9 49 10 4 11 10 AII8TIKDA K S O U D A7 06 8 10 9 08 19 4I 8 46 8 M M l A 11 11 U U AwtatdaB G 8t Gouda r ii thnis geroelen ea at aardig op drrefzjja schiet er na wel tyd over om nog bet een on büApt mede ie deelf d over onze kolonie op het landgoed vao dr E Riccheo Deze vrooai ia Aotimaaa ongeveer 2 aren vao Caraca Met vreugde werdeo wy door R oDtvnogen en onmiddeltyk sloot hg zich bg onze eipeditie aan Zooals wg io den forigeo brief reeds gemeld hebbeo braobt by laud eu gereedschappen ia de gemeeoschap Op dit land no hebbeu wg voor zoover er geen plaats U io de woning van Ritcbeo ouze tenten opgeslagen en zyu met kracht aan den arbeid buizen te bouwen voor om en de te wachten expeditie De eeratkomeuden moeten vooral linnen en Zeildoek medenemen alsmede een goeden voorraad landbonwzaden die hier zeer duur zgn Ook zonden wy gaarne witten dat by de volgende expeditie een perioon waa die bakker van zgn beroep is diar wy hier ook een oven bouwen bet brood is hier scbandelyk duur Sn niet alleen dat wy brood voor de gemeente bakken doch ook voor de omliggende plaatsen Daar tot nu toe het brood oit Caracas moest gebracht worden zal wanneer wy de bakkerij hier klaar hebben dit een belaogryk voordeel voor de kolonie i o sVrieoden zooals de zaken no staan kunnen wy ieder Vrylander aanraden te komea Levensmiddelen zyu er genoeg En daarby is de bodem cóó vrochtbaar dat vaa al datgene Wit vy gezaaid hebben de vrachten dq reeds ver boven den grond staan In ieder geval moet hier de vlytige voornitkomen Rn nu eindigen wy in de hoop dat spoedig de tweede expeditie wordt afgezondon Schryf ona datum van vertrek en wy inllea de vrienden van de boot afhalen By beschikking van den miniiter van binuenlandscbe zaken ia bepaald dat de examens ter verkryging van akten van bekwaamheid voor huis en schoolonderirys in de nuttige en in de traaie handwerken voor meisjes voor het jaar 1898 zullen aanvangen op 15 Februari en dat de commissiëo met het afnemen dezer examens belast zitting zallen honden voor do nuttige handwerken te Breda sGrafenhage Utrecht eu Qroningeu voor de fraaie handwerken te Breda sGravenbaga en Qroniugen dien tyd vanaf Joni tot alt December zgn de broodprgzen tweemaal verhoogd hetgern de frewone ontvanRsten moest vermeerderen per week met f 75 Het aantal leden is in ditzelfde tydvak toegenomen met circa 100 zoodat het brooddebiet ba moeten vermeerderen met gemiddeld per waek f 200 Zoodat door afschaffing van den nachtarbeid het gt heele brooddebiet met een derde ia acbtpraitgegaan Vrg vlug en ry zeker too das de broodbakkerg haar ondergang tegemoet zgn gesneld indien di toestand langHr zou zyn gehandhaafd Waar zy tot de afschaffing van den nachtarbeid overging om met de beide zastervereenigingen steun te verschiffen aan de bewegiog der bakkersgezellen tea einde algemeen tot die afschaffing te geraken en deze bewf giQ r door de schuld van de bakkersgezellen die niet als én man het nachtwerk weigerden mislakte daar mocht het bestnur neeode bet niet langer voortgaan op dee inge slsgen weg Men scbryft nitZevenwoadenaan het Hblod Bet ontginningiwerk te Jubbega wordt door het zachte weder aeer begnniitigd Vooreenige weken nog woeste heide is thans door de naamlooze vennootschap Ontginning te sGra venhage een groot perceel in effen boowtand herschapen Welk een treffend verschil die akkers te zieo aan alle zgden begrensd door de dorre heide En als dezen zomer de vrachten op die akkers welig tieren dan zal het onderscheid nog grooter zgn ea deze oase de aandacht moeten trekken van hen die het voetpad van Gorredyk naar Donkerbroek waoraan zy gelegen is passeeri n Het terrein is als aangewezen voor een ryksproefveld omdat de landbouwers en arbeiders in deze streken nog te weinig op de hoogte zyn met de nieuwe ontdekkingen op landbonwkundig gebied met name de bemesting Ën juist dit is bier van t grootste belang De rgkalandboowleeraar de heer E C Brinkman wordt eerst te Jubbega verwacht om een en ander in oogensobouw ie nemen De Vereenigiog van hoofden van tolt thftDS 8G8 leden scholen Gemengde Berichten Men Bchryft ait Den Haag De redenes waarom het bestnnr der coöperatieve brooden baukatbakkery van £ igen Bulpc alhier genoodzaakt werd om weiler tot de invoering van den nachtarbeid te besluiten werden aan de gedelegeerden der beidp zrtstervereenigiogen Da Hoopc en De Volhardiogi medegedeeld die me ernstig leedgevoel moesten constateeren dat onder de bestaande omstandigheden door het beftoor niet andeis mocht wor den gehandeld De hoofdreden is deze Niettegenitaande de algemeene vergadering herhaaldetyk beeft aangedrongen op afschaffing Tan den nachtarbeid en verleden jaar bet desbetreffend bestuursbesluit totjaich e nialtegeu staande door tal van leden bewyzen van instemming met dat besluit werden gegeven niettegenstaande het brood bleef van de meest uitstekende kwaliteit en dan ook algemeen wordt geroemd niettegenstaande het ledental voortdarend stygeod bleef deed zich ea in steeds sterker male bet vsrschyusel voor dat de leden by anderen ziob gingen voorzien van ver8ch brood en alleen uit een soort van resteerend ptichtgevoel af en toe zich nog wel een ioudbakkenbroodje van hnn eigen bakkery lieten welgevallen O a blgkt uit de volgende cyfers in de laatste week vóór de ai ohaffing van den nachtarbeid bedroeg het brooddebiet f 606 en in de laatste week van December 1897 f 584 een acKternitgang dus per week van f 22 In Onder het Friesche dorp Oudehorae is voorrekeniug van den heer P W Janssen teAmsterdam vier H A heide io dit seizoen totop een diepte van één meter omgespit en rijkbemest Daarop worden vier woningen hoeven gflbouvrd waarvoor de banrdets reeds nit eenzeer groot aantal liefhebbers door de commissiezgn aangewezen De kolonie Helpt Elkaar z ldus spoedig vier hoeven meer bevatten en aanvier gezinnen meer het dagelyksob brood verschaffen Ruim 40 arbeiders vonden met deseontginning tal van weken werk per dag 60 ets verdienende Het iaformatie boreao der Yereeniging ter behartiging van da belangen der vroaw te Rotterdam dat zich tot nu toe bepaaliïe tot het versohaffen van inliohliagen aan meisjes die pas de school verlieten omtrent de keuze van een beroep enz atelt zich voor daaraan te verbinden het besorgen zoo mogelgk van bvtrekkingen aan minvermogende vroowen en meisjes io de eerste plaats aan dienstboden Het rekent daarby op de medewerking van vrouwen nit den meer gegoeden stand die dienstboden verlangen of inlichtingen kunnen geven omtrent perionen c by haar in betrekking geweest zyn Het streven der Yereeniging zal naar men aan de N R Cc mededeelt zgn na een ernstig volkomen betrouwbaar underzoek dat eiet publiek gemaakt cal worden vroawen die dienstboden zoeken en dienstboden tot elkaar te brengen en zoodoende een hnnr en verhuurkantoor te vormen waardoor beiden geholpen zullen worden Hiervoor zat na het welslagen der ooderhandelingen eene kleine bgdrage gevorderd worden bgv 1 pCt van het overeengekomen loon door de dames wt rkgeefstari en pCt door de dienstboden na zes weken in dienst te zgn geweest te betalen Men zou zich ook door eene jaarlyk che Wlnterdienst 1897 98 Directe Spoorwegverbindingen met tJUUüA e lO 9 19 9 9 9 64 10 11 11 19 U n 19 18 11 98 11 36 11 49 1 61 19 89 8 36 9 49 8 49 9 66 9 C6 6 68 t OS 6 11 6 19 8 96 11 38 I 9 98 9 4710 18 10 80 7 86 8 8 4 9 80 6 16 8 98 4 46 4 66 6 84 6 11 6 17 Qiiiuli 6 80 7 86 Uoordraeht 7 3S Nieuwnkerk 7 89 Oipelle 7 48 aotteidun 7 7 66 9 88 10 99 10 86 10 48 10 49 llltn Diu4 i BLotterduB Otpelle Kieuwerkerk filoordswjht 8 d 11 64 19 03 19 47 9 47 10 18 6 83 7 10 7 46 8 18 9 00 aOVOA DEN RAAO Ooudi Z6Tenliui ii Moerkap lle Zottermoer Zegwaard Voorburg Hig e 7 80 8 80 9 16 9 98 10 14 11 16 19 16 19 98 1 87 8 46 4 4 6 96 6 64 6 111 84 7 69 08 8 6410 10 39 11 16 211 7 49 8 48 1 19 40 8 04 10 19 e Z 7 68 8 61 t I 1 19 61 ir 8 18 10 91 V 8 07 9 68 H 8 19 9 08 9 48 9 E4 1 06 10 4411 4819 461 10 8 17 4 86 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 6 94 7 18 8 43 10 41 8 60 6 08 C 4 7 8 8 6 11 19 11 19 e O l D A U T X I C H T nda 6 90 6 84 7 63 8 91 9 07 10 19 10 67 19 00 19 68 9 90 Üudew 6 86 11 14 9 37 Wo rdeilS 48 8 10 11 99 9 46 7 61 8 96 8 88 10 18 10 17 10 86 11 41 6 10 Utrwlit 8 03 7 4 8 96 9 0 9 89 10 61 11 46 19 89 1 96 8 08 e 0 U D A A MHTESOAU Gouda 6 37 1 9 48 10 67 19 10 4 11 Aiutardaa 0 81 8 1 jr 10 60 1 8 1 18 1 18 den ring van verdedigingswerken die zij ons in den weg kunnen leggen zou ons anders wellicht looveel krachtsinspanning kanoen kosten dat er weinig of nieM Ovarbigft om van de overwinning gebrnik te maken en het aohtergelegen land aan ons gezag te onderwerpen In groeten getale aitwykeo zooals vrower de bevolking van Groot Atjeh deed ig voor de Pedirsche bevolking eel bezwaarlgkar Zg zal zich naar onze bevelen moeten schikken als onze colonnes staao in haar land en de benden der geestdrgvers en der kwaadwillige hoofden verdreven hebben die haar tot nu toe beheerschen Doch die colonnes zulten dan nog krachtig genoeg moeten wezen tot bet doen van grooie marschen want eerst dan begint het zwaarste gedeelte van baar taak De aanleg van de tram naar Seliaoen wgat er op dat men bedacht is die krachten zooveel mogelijk te sparen Maar die aanleg dient daa ook zoo spoedig doenlgk voltooid te worden on te voorkomen dat de krachten dea vgands nog niet in sterker mate aangroeien dan de onze Te Maastricht ii door de politie in beslag genomen een valsch bankbiljet van f 25 Het 18 op dezelfde wgze nagemaakt als die welke in ds maand Joni zgn uitgegeven door den Dn tscher Glerlich Het watermerk ontbreekt terwgl in de strafbepaling hot woord gevaogenisstraf is gespeld gefangenisstraf c Naar het hois van bewaring te Zierikzee zyn op last T n den officier van jastitie over gebroübt twee perionen die onlangs te Oudvosmeer een wagen ea pakrd stalen en daarmede naar Antwerpen reden De beide personen zgn oude hekenden van de justitie en door ds Belgische justitie aan de onze overgeleverd De ontploffing te Hoorn blykt nader piet door koolzonr maar door lichtgas te zyn oorzaak t Door den onderioipectenr Van Altenw de rivierpolitie te Rotterdam is gisterenmiddag aan boord van het stoomschip Obdam vaq de Holland Amerikalyn bg het insche eD der uaar Amerika vertrekkende passagiers aal hoaden de Amsterdamsche kantoorbediende J D sedert een paar dagen voortvincbng met rnim f 4000 van zgn patroon Het ontvreemde geld was op een honderd galden na nog geheel in zgn besit De aangehoudene is gisteren naar Amaterdim overgebracht De voorwaarden door dea heer fledeman te Atmeloo gesteld waarop de stakers den arbeid in zijne fabriek kanoen hervatten zyn nng niet aanvaard De arbeiders konnen zich er o a niet mede vereenigen dat niet allen golgktgdig worden toegelaten Gisteren zouden de leiders samenkomen mat den bargemeester eo den luitenant der mar Schanspée Naar aanleiding van de voorwaarden door den heer H gesteld ie Maandagavond door de werkstakers oene druk bezochte vergadering gehouden welke bygewoond werd door bovengeaoem de heeren De arbeiders die ïa eeaa vorige vergadering besloten hadden gaan roei weer in de fabriek te zetten vóórdat de onderkruipen tot den laatstsn man ontsl eo waren besloten ne dien eisch te laten vallen mits die arbeiders dan de weefgetoawen kregen welke nog niet bezet waren De heer H beeft nl zgne fabriek verleden jaar vergroot ea noa niet alle weefgetoawen waren in werking bg het uitbreken der werkstakingDen eisch lan looosverboogiag voor de vaste arbeiders wilde men niet geheel laten varen maar genoegen nemen meteene mindore verbooging dan aanvankelgk ia gevraagd Ook met het afschaffen van de permanente commissie was men tniet eens Algemeen was men van oordeel dat zalk eene oommissie zeer goed werkt en de beer H haar gerust Tijd van Greeowicb 8 80 8 61 9 66 7 66 8 09 8 09 8 1t 8 96 10 04 10 86 11 1110 11 10 18 10 96 8 48 9 10 10 18 6 17 7 96 6 97 8 84 8 41 6 4T 19 84 10 84 ll a 8 9 87 10 09 9 47 9 84 10 01 19 07 10 99 7 46 8 80 8 89 4i Ml 1 19 1 4 4 48 9 41 U 10 1 18 7 51 9 1810 03 9 84 8 48 9 89 7 48 3 98 10 10 UM kon Itttn ToortbatuD Deza wsrkitakiog toch heeft beide partgen Teel geleerd en de heer H behoeft niet berreead te ago dat de commiiaie z eh aal bemoeien met zaken die haar niet aangaan De belofte tbd den beer B om te zallen zorgen dat binnen zes weken 300 getouwen weier loopen ging rolgena bet ocdeel der Tergadering lang niet ver genoeg In dat geral zallen alechta oogereer da helft der werera weer aan bet werk komen Beter werd gerondeo dat de heer H alle wevera weer aaenaemt en dan minder oreo dao gewoonlyk laat werken indien dit noodig ia Da toeatacd vaa den heer Verboog die ran de dakgoot der HooglaDdsohe kerk te Leiden ia geraüeB wae eergister nog dezelfde Zgne beide armeo zgn gebrokeo ee bg heeft een ernatige verwonding aao bet bo fd terwgl het ook niet onmogelgk is dat hg iowendig ia gekwetat Hg waa Woeoadagaroad nog niet tot bewuatzgn gekomen STADSNIEUWS GOUDA 21 Januari 1898 Aan de universiteit te Amsterdam is afgelegd het doctorsai examen 10 de geneeskunde door dsn heer D K de Koning Munting alhier RECHTZAKEN Gisteren werden de volgende vonnissen gewezen Ftanciseus D 25 jaar letterzetter te Kottardam wegens diefstal ran geld enz uit de onze Liv Vrouwe kerk oau deWynhaven en het klooster vanden Allerh Verlosser aan den Goudrcheoryweg en poging tot diefstal met inbraak tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve heohtenis W R 23 jaar banketbakker en kok te Barmen w ens diefstal vaa een r wiel ten nadeele van zgn patroon den banketbakker J E Dalver tot 3 maanden gevangenisstraf mot aftrek der preventieve bechtenis van 11 Dec af A G F 18 jasr Sohilderskueoht te Kotterdam wegens diefstal Tsn een jacbtvest en een pak maoofactaren tot 6 maanden gevangenisstraf met aftrak der preventieve hechtenis van 11 Deo af VERSCHEIDENHEID In Spanje telt men op het oogenb ik 113 arena s voor stierengevechten De joarlijksche recettes dezer inrichtingen worden op 3 567 542 peseta s begroot De 248 stiereadooders die geregeld optreden ontvangen jaarl ka 605 446 peseta s In de groote wereld te Washington is vry wat ontroering veroorzaakt doordien in de lutate weken drie jonge meisjes dochters van een gewezen minister een gewezen Staatsgouverneur en van een oud Senaatslid zich kort na elkander van het leven hebben beroofd Een brand waarvan de zee de onmiddellgke oorzaak is kan heen dagelflksch verschynsel heeten Dit zonderlinge netuurwonder heeft ch onlangs te Ballybanion aan de westkust van Ierland voorgedaan Aan de kust ter hoogte van dit plaatsje verheft zich een gordel van rotsen waarin door het onopboudeiyk golfgebeak groote holen en gewelven geslagen zzn Een eigenaardige geologische gesteldheid van deze rotssoort ia dat zy een groote hoeveelheid yzeren aluinpyrieten bevat fiet water nu dat langzamerhand tot deze diepliggende pyrietlogen doordrong veroorzaakte een snelle oxidatie waardoor geheet overeenkomstig de wetten der scheikunde een aanmerkelyke warmte werd o ewekt Deze warmte was intensief genoeg om in de kern van den roti ordel aan den voet waarvan zich de pjrietrotsen bevinden een feilen vuurgloed te ontwikkelen Drie weken lang hebben de bewoners van Ballybanion tot bun groote verbazing aan de kast een miniatuur vulkaan gehad die wolken stoom en rook en later zelfs stroomen lava uitbraakte Ben aangename verrassing viel deze week aan een inwoner van Pruisisch SileziS ten deel Tgdens de overstroomiagen in den laatsten zomer was ook een woning ingestort en een groot deel van den inho d door het water meegtdeepi Bg de opruiming in de Queis is nu onder het poio van een brandkast ontdekt dte 31 000 mark bevatte De eigenaar beeft ziob aangemeld die dat doel van zgn vermogen reeds verloren achtte Bgkena het xBalletin delsatatistiquemonicipalec van de stnd Pargi heerschtdoar weder zeer ernatig de iofloeasa Io de laatste week van December 1897 stierven tien personen aan t aandoening der ademhalingswerktoigen c een gevolg van de influenza In de eerste weak van Janiari steeg dit ogfer tot 24 en h t is sedert niet afgenomen Ook t Loadan hsersoht volgens het Bri tish medical jonrnaU de influenza In de vier weken van 15 December 1897 15 Jannari 1898 bedroeg het aantal sterfgevallen resp 17 15 29 en 43 Van deze 43 personen waren er 5 beneden 5 jaar 14 van 20 60 jaar en 24 van meer dan 60 jaren Hieruit blgkt zegt bet blad dat de influenza vooral noodlottig is voor endsten van dagen Volgens Cosmos werdt tegenwoordig bevroren room van Australië naar Londen verzooden en daar tot aitatekende boter verwerkt Deza boter is verre te verk ezea boven die welke in Aastra ië nit versohen room bereid eo in ijl verzonden wordt Deze verliest in den regel baar aroma Hoe sommige menscheo de naastenliefde in beoefening brengen bleek dezer dagen in zekere gemeente waar het volgende plaats had Zeker landman ging in een nabyzgude gemeente een kalf leveren Ongeveer 20 minuten van huis kwam de knecht die hem vergezelde door een noodlottig toeval onder het rad der kar waarop zich het kalf bevond In plaats nu van dan overreden knecht naar een der niet ver afstaande huizeu of wel near zgn eigen hais te brengen sleept de boer die geen menschelgk gevoe scheen e hebben den van pgn kermendeo knecht naar den berm van den weg bem troostend met de woorden blgf maar hier liggen als ik terugkom zal ik je meenemen De knecht bleef liggen om de eenvoudij e reden dat hg zich wegens inwendige pgn niet verroeren kon Gelnkkig werd hy door een ander gevonden die hem menichelgker behandelde dan zgn baas De toestand van den gekwetste bleek van dien aard dat hy in een gasthuis moest worden opgenomen waar by aanvankelgk in zorgwekkendeo toestand verkeerde Uit Albina wordt aan de Sor geschreven De goedbarli e altydbereidvaardigearrowak indiaan Frederk Jakary was de gast van zyn even goedaardige stambroeder die verbtgven op Zwampoe koodre 6 our boren Albina Een kleine indiaan was lydende aan dyssenterie hg had wat versterkend voedsel noodig Frederik een goed jager neemt zyo dubbelloop jachtgeweer eo trekt het boacb in wellicht vindt hij iets voor zgn kleinen stamgenoot Na lang omzwerven ziet hy een boscbvogel Langzaam schrgdt hy voort om den schuwen vogel onder icbot te krygea Helaas hg vermoedt niet dat twee fonkelende oogen op hem gericht zgn en hem vol gen Een kolossale tgger maakte zich gereed bem aau te vallen Xangzamerhand gaat de jager voort en heft zgn geweer op om den vogel te schietan Plotseling werpt zich de tgiter op hem slaat de vreeselgke klauwen in agn vleesoh en brengt hem een gapende wonde toe in hoofd en bals Frederik s geweer is gevallen hg trekt zgn jachtmes en stoot het ondier het vlymend wapen tusBohen de ribben de jager roept om hulp en verdedigt zich met den moed der wanhoop Maar de strgd is te ongelgk Badende in zyn bloed zinkt hg ineen toen zyn broeders aansnelden om den woedenden tgger een kogel door den kop te jagen en af te maken De arme Jakary wordt voorzichtig opgenomen men legt hem in een corjaal eo vangt de reis aan naar betqaarantaine etablisiement naby Albina om geestelgke en geneeskundige hulp De geneesheer doet wat mogelgk is maar wisselt bedeokelgke blikken met den médicin de Tume aan wien hg zgn patiënt overge ift De priester knielt naait den schier stervenden Indiaan en dient hem de laatste HH Sa cratnenten toe waarsohgnlgk hem moed en vertrouwen influisterend op Hem die gezegd heeft Wat gg voor den minsten der mgnen hebt gedaan dat bent gg aan Mg gedaan Den ganseben nacht waakt de geneesheer aan zgn zgde t mocht niet baten de knnst vermocht hier nieti meer In den morgen blies Jakary in zekeren zin t offer zgner naastenliefde den laatsten adem uit Dokter eo priester onderwierpen zich aan de ontsmettingsknor en verlaten diep bewogen het qnarantaine etablissement overtuigo dat ook onder boschbewoners edele harten aangetroflan worden PosterUeo eo Telegraphie Vacante directies Post en telegraaf kantoor Oosterbeek Jaarwedde f 1800 eo vrge woning Peneioeagrondilag i 2200 Borgtocht f10900 Post en telegraaf kantoor Sneek Jaarwedde f2900 eo vrye woning Fensioensgroodslag f3300 Borgtocht f 5100 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden h bben toch ingevolge de bepalingen van hetKoniokIgk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaran voor eerstgemelde en de telegraaf ambtenaren voorlaatstgemelde directie den voorrang Sotticitaties in te zenden v6ör 25 dezer Benoemd 1 Febroari Tot adsiatent te sGravenhage C J Jsttkneoht ihaos kanloorkneeht aldaar Verplaatst 1 Fabruari De klerken der posteryeo en telegraphie 2de kl A Govers van Amsterdam telegraafkaatoor naar Nieuwediep en J Klassesz van het telegraaikantoor naar het Postkantoor te Groningen Ingetrokken De verplaatsing op 1 Febr a s van de klerk der posteryen eo telegraphie 2e kl mej G A Bos vso bet telegraafkantoor naar het postkantoor te Groningen Eervol ontslagen 4 Jan De klerk der postergeu en telegraphie 2e kl mej M J Geraerts Tnesingh te Amsterdam telegraaf Kantoor 1 Febr De directeur van het post en telegraafkantoor te Saeek A J UasBink 1 April Da brievengaardors W W Hoogterp te Ferwerd eo P Stam te het Zand N H PRACHTIGE SORTEERING ly iNTBR ff ANDSCHOENEN voor Dames en Heeren L van OS Az Ud Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Mo 3t Beurs van Vrkrs slotkrii 87 I s 9 l 9 7 98 i 102 89 S5 ll 84 19 l 83 98 98 99 l 4 67 7 2l l 24 101 9Ö 337 lOOl s 9t I 6 615 I 4 0 I 101 i W 101 199 a 1S8 S4 98 98 134 1001 O 31 1111 108 201 22 100 55 56 147 98 77 103 101 109 160 189 11 100 3 103 13 14 108 I 73 122 110 38 61 194 1 9 10611 106 1021 j 102 116 I 120 S8V 116 I Z 19 63 19 JANUABI EDERlAN Ocrt Ned W 3 aVjdito dito dito Sdito dito dito 3 HoNo Ooi Geudl 1881 88 4 ITALIB lusctirijvmg 1862 81 5 OoSTEKE Obl lu papior 1868 6 ilito in zil er 1868 6 FoaTUOiL Übl met coupon 3 dito ticket 8 98 Vl 54 BusLANS Obl Knmenl 1881 4 dito Ppcoiu 1880 4 dito bii aotha 1889 4 dito bg Hopel8S9 90 4 dito ia goud Iboq 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPANJII Perptt acbuld 1881 4 TtiBKSlj Oepr üoor lgeo 189U 4 Geo leeniüg serie D Gec Ie uiBg aone O ZuidAfr He V obl 1892 5 Mexico Obl BulLSck 1890 6 VENBijiELA Obl 4oubep 1681 AvBTmpiM Oblixatien 1805 8 RoTTEEDAK Sted leen 1894 3 Nbd N Afr HandelBV aam Areudab Tab Mg CertiËoateu Deli MaatBchappij dito Am Hypoiheekb paodbr 4 Cult My der Vorstenl aaiid e Gr Mypollieekb paudbr 3t j Nederlaudsrhe bank aand Ned Htindelfflaatsoh dito N W lï Pac Hyp b psndbr 6 Uott Hypotlieakb pandbr S g l tr Hypotheekb dito 3 OosTENB Oost Hong bank aand BVBL Hypotheiekbank pandb l i Ahbbixa Kqut hypoth pandb G 58 V Maxw L G l r Lien eert 6 Ned HoU J 8poorff My aan I Mij tot Elpl v St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Nad Zuid Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lT l reBpoorwl lS87 89 A Eobl SZuid Ital Spiraij A U obl 8 Polen Waraohau Weeuen aund 4 RusL Gr Russ Spw Mij obI 4t Baltieche dito aand Foatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Azotr Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 IIV 16 Ahekika Cent PacSp Mij obl 6 Obio k Vorth W pr C ï oand diloilitoW n at Peter obl 7 Denverfcftio Gr Spm rert v a lllinoiB Central obl in goud 4 Louilv b faahnll Cert r aand Mexico N Spvr Mij Ie hyp o 6 Mlai Kanaos r 4pct pre aand N York Ontaaiob West aand dito Peon Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul MInn Manit obl 7 Uu Pao Hoo I in oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Cahada Can South Cert T aand Vek C Kallw Na leb d cO Amaterd Omnibus Mij aand Botteid TramwegMaats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Koftei dam aan 3 toiB Stad Antirerpen 1817 ï Stad Brosael 1886 ONO Tbeiss Hegullr Geaellacb 4 iBTENB Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 A JE Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Boa Hvp BpobI eert 356 Staats loterij Be Klusa Trekking van Vrijdag 21 Januari No 16264 26000 K 1S8S7 2000 No 8 7 en 19286 ieder 1000 No 1610 281S 6145 292 U386 1626S 16169 au 1 981 ieder ƒ 400 No 14791 200 No 328 948 2469 4959 9966 10178 14210 14421 14869 14937 17060 17386 on 20877 ieder ƒ 100 70 13887 16244 13901 16309 13933 16483 13937 16479 14111 10481 14179 16672 1420Ö 16836 14303 18844 14321 16 8g I436S 16983 14397 17085 14414 17143 14418 17198 14453 17196 17219 17292 14648 17309 1478 17312 14836 17391 14879 1741815126 1748515186 1747916271 17542 1 S74 17618 15377 1780816393 1787616848 17047 16882 1796816041 18023 16048 I81I9 16236 18126 243 3088 503 3098 647 32S2 7fS 3274 929 3350 937 3412 9 6 3455 1013 3669 1160 3634 1296 3764 1373 4036 1626 4146 1628 4266 1674 4280 1725 4291 1733 4306 1845 4462 1 80 4693 1068 4648 2236 4731 2260 4376 2274 4961 2428 5003 2160 6084 2547 5474 2580 6626 2628 5697 2864 r 788 2919 6063 2963 6146 8086 6287 18401 18602 18629 18697 18656 18664 18695 18775 18786 19806 18868 18884 19037 19060 1 997 19100 19161 19820 19253 19428 19460 19471 19624 19585 19735 20017 20857 20827 10431 20167 20C28 Pryien n 6331 9S89 11752 6333 B3S9 11785 6668 19361 11886 6842 B 60 11962 69S2 9476 11979 706 3566 12012 7107 9602 12048 7214 9781 12117 7271 9803 12218 7373 9959 1 229 7461 10008 12291 7534 10021 18461 7603 10260 12606 7832 10274 126 14 78S5 10351 12661 7921 0427 12796 8001 10S81 12858 817710563 12927 8249 10603 12956 8272 10700 12960 3396 10762 12997 3455 10769 13076 8466 107 9 3121 8479 10308 13189 8S09 10 12 18207 8651 101138 13252 8917 11016 18259 9168 11974 13394 266 11370 13761 9312 11478 18767 8 S 11639 13778 50 Kinase 7o Lyst No 1789 m i 1798 70 ADVERTENTIEN ♦ lieden overleed ouie geliefde Echtgenoot Vader Aanbehuwdyiider en Grootvader de Heet eERRIT LAN6ERAAR in den onderdom na ruim 79 jaar Wed G LANGEttAAB Oouda KoETBSOlVEE D LANGERAAR j N VOOBMANNBreekerfeld j LiSoERiiu JOU 0 VOORMANN j C G LANGERAAR Oomia C i LANGEUAAB MlJNl lBFÏ eo Kleinkinderen Gouda 21 Jan 1898 Jiemfje en Algememe KennUgeviny E CASSl TO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPREMKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG on ZATERDAG van 8 tot h uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttot unr ZONDAGS niet tiOPj P U lEE ODOE SCHIEDAMMER SENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz A la bewijs ran echtheid ii cachet en kurk ateeds roorsien van d a aaam der Firma P HOPPE VAN BlOMMESTEIN S INKT is ijro JoncleAindelijk de BESTE on volkomeri 061 S CHAOELiJK apeldoorn hÓlland ApkerPain Expeller Wnl ia I0 bMt invrÜTin tagea Jicht Rhoumafeiek Ti naenpynen kortomZm tagen r en v aterlei aard If gt ia met het tnti ttNa aan te weoden tageo lES Anker Pain Expeller yff Bioet dtia ttMdfl ia ioder hiuHgezio j AnkerPaln Expelier Fnja 50 oent 76 oent en l 2j de fl ia ti Veerlüiiden In de meeste Apotheken ati by F li oU r t 0 te Rotterdam Te GOUDA bö C LÜGKB Apotheker Markt en bij WOLFF li Co Wwthsven 198