Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1898

36ste Jaargang Maandag S4 Januari 1898 No T486 SW BI o S mmm mmm meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken dat hy het verdrag vau zyn landheer mot de ËngeUohen ook voor zicb bindjend achtte Het Fellab of Schoto ryk ia eenige malen zoo groot als Engeland en lelt twintig tot dertig millioen inwoners Oostenrijk Te Wadowicfl is een ter dojod veroordeelde de moordooaar Wlodangki oitj de gevangenis ontsnapt Wlodanski vermoordde in September van bet vorige jaar den bankier Kobu te Pless waarom hg tot den dood door den strop veroordeeld werd Frahkrijk Trt Pargs i een dame overleden die tydeos het tweede keizF rrgk zekere rol in de Tailleriei gespeeld beeft nl mevr Chossegroa Zg schyot een bitondera dierenvriend geweest te zlJn immers by opening van bat tebtameot blfek dal zij 3 millioeo franken bad nagelaten ten behoeve vau de vereeniging tot bescherming van dieren De som moet voornamelijk beataed worden Ier verbetering van het lot van bunrkoetaierspanrden BINNENLAND r De Bcherpe resolutiec wanrover men t enig o tgd geleden in de Eerste Kamer aoo diuk bad de aaoschryving van den minister van finanoiëo om by uutdekking van ver mogensbelastingontdaiking na overlgdeo ui de memories van auccessie de gesmokkelde belasting alsnog van de errgenameo op te vrageo onder opmerking dat de administratie er anders tot hair leedwezen een proces over zou moeten begioneo moot in den latereo tgd al verscheideoe maten tot na storting van niet onaanzienlyke sommen h6 ben geleid een feit dat vermoedetyk verklaart dat de vermogensbelasting gaandeweg meer opbrengt ofschoon de rentestand zeker niet stygt en menig kapitaal verliezen leed De Haagschw sprokkelaar van bet sU D ia voor dit nieuwtje verantnoordelgk De beide voUsstammeD in Bohemen blyven vgaodig staan tegenover elkander De Ouitscbers vooral hebben geen vrede met de nieuwe voorstellen van de Regeering Maar dit neemt niet weg dat in de nienwe verordening niet meer voorkomeo de b palingeo die de Duitacbers bet veroederenst achtten nametyk die betreffeude de verplichte kennis van bet Tsjechisch voor Doitsche ambteoareu eo de verheffing van het Ti jecbiscb nevens bet Duitecb tot ambtetaal io Noord Bubemen In dit opzicht ontstaat door de oprichting van een Duitsch van een Tsjecbiaoh en een gemengd taaldi trict eeo nienwe toestand De Duitschers zouden verstandig doen alvast deze winst te aanvaarden Een wet voor de talen in het gebee e liyk is thans nog onuitvoerbaar eerst moet Von Gautsch de gemoederen door bemiddelende maatregelen wat tot bfdaren brengen Verspreide Berichten DUITSCHLANO In den laat tea tyd hoort men telkens van vernolging tpgen Duitsehe politiemannen inget teld wegene raw optreden Te Dreaden is een politieagent tot zeven maanden gevaDgenitstraf veroordeeld wegens miabandfling van een in arrest genomen werkman Te Brealan werd eeo politie ambtenaar lot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens bet veroorzaken van een bloedende woude aan een koetsier wien by eigenlyk niets te verwyten bad De heer Engeo Richtei heeft in den Rykadag den minisierr van binnenlandscbe zaken voor zyn slecht personeel aansprakelijk gesteld H t antwoord was hetzelfde dat op dergelyke klachten iu meer landen gegeven wordt de ealaiissen by de politie zyn zoo mager dat meu zich tevreden moet stellen met lieden uit de heSe de volks Ëo voor zoo n kort leventje poogt men nog aardtcbe schatten te vergaren De tegenwoordige rykakanselier geeft er ten minste een niet onbelangryk voorbeeld van At n den Kykadag is oamelyk gevraagd het traktement van den ttykskanaelier te verboogen tot 100 000 Mark en de begroot ngicommisaie heeft dit bedrag bewilligd Tot nu toe kreeg de Rykskanselier een traktement van 3G X 0 Mark bonevens een TergoeJiog van 18 000 Mark voor represeotatielio teo Bismark beeft bet altyd met die Aan de Koniixkigke muziekschool in Den Haag ia tot leeraar iu solfège benoemd de beer W Renaud te Voorborg Bg de Regeoring ia het volgende telegram nit Iidië oi tvangen 0p het bericht dat Toekoe Oemar met zyne benden Djantoi op negen k tometer beznideu Salimoen aan de Aljehrivier bereikt bad om door te trekken naar Pedir zyn troepen daarheen gezonden Toekoe Oemar had Djantoi verlaten tot dek andor nut ouden hobbon dan dat eon partij loegloopflrs er zich mee zouden amuseeren Is dat uw laatsto woord miinhoor vroeg ik op ernstigen toon ffPlacide alje om verschooning vragfn dat heb ik je beloofd manr dat is ook alles wat ik voor jo doen kan nlo dat geval mijnheer moot het u niet bevreomdon dat ik zelf middelen zal uangrypen om rag te verdedigen Wat wilt ge dan doen Dat woot ik nog uiet Maar ik geloof dat ik genoeg hetoodïgd ben om meneer IMacido voor laster te vervolgen O neen dat zul je niet doen jor gen ief Kn waarom niet F irOmdat ik er je geen verlof toe geef antwoordde hij kortaf fflk zal mo dan moeten getroosten om zonder uw vorlof te handelen flUaar is maar i5en bezwaar tegen dut mooie plan hernam hy spottend en dat is dat mon jo sti lotjes zal afwijzen want jo kunt goon zaak beginnen zonder madewerking van ju vuogd Zelfs niet zoi ik met kwalijk verhohn hitterhciil uzelfs niet wanneer dio voogd zich al heel weinig bereid toont om mijne verdediging op zich te nemen Nu ga je t i ver riep hij opstaande Je verbeet tegen wien je snreekt Dat vergeet ik niet mijnheer aangosies ik een beroep doo op uwe bescherming t woord 0 go kunt het gerust gebruiken mijnheer Ik ben er na aan gewend Zooveel te beter Masr hecht dan ook zoo niot aan dien dwazen aanval en toon Je verstand door jo neder te leggen bij de genoegdoening die ik voor je eischen wil om je eigenliefde te bevredigen Mijn eigenliefde riep ik uit rayu eigenliofde waar het ulk een grove baleodiging geldt Wg moeten elkander goed veisiaan mijuhoer want het komt mij voor dat door u niet gonoog gelet wordt Op de gevolgen dio zouden kunnen voortspmiten uit hetgeen gij een dwazen aanval gelieft te noemen Ik verkeer niet in gewone omstandighedon mijnheer gij zelf hebt het mij eens gezegd myn grootvader is gek gewordon en mijne moeder ook Do graaf schoen verbaasd toen hij mij die vreeaetijke herinneringen hoorde ophalen O zei ik op een toon waarin mijns ondanks wel wat ironie klonk wees niet bang ik ban kalm zooals ge ziet Hij keek mij op zijne beurt strak aan on ik meende een valschen grimlach om zijn mond to bespeuren Ga voort zoi hy Ik heb nog gezond verstand genoeg om het ongelukkige standpunt te begrepen waaroji de dubbele ramp die n m n grootvader en mijn moader trof mij heeft geplaatst Ala men u beschuldigde ran krankzinnig te zijn zou niemand er aan gelooron maar gij begr pt dat dergetgke beschuldiging tegen my gericht zeer ernstig wordt Waar draaf je nu heen vroeg mijn voogd tJa hebt al heal sombere denkbeelden aoida Druk van A BBS KMAN ea ZOON A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Bereelt zich asn tot het leveren van hett Zeeuwscli Tarwebrood a 14 CeDt per Kilo k Eikel Cacao Aanbevolen door Hll tieiiees en ScUel kandlKeu Bekroana met Gouden en Xilveren Medullles roedmaam rertterkeud en Saugenaam van Smaak Met nelk gekookt zeer aan te beTelen voor dagelljksch ml gebruik bg kinderen zwakke personen en klieracbtige ge stellen Fabnehmerk Met wuter toebefeid is zji als genee hraeht ige drank nitstekend by diarrbee ook Toor zuigelingen en kleine kinderen He JBcfite JEikel Cacao van KRAÜPELIMS Jk HOLM is al om verkrijgbaar in vierkante bussen van een i Kjlogr ƒ 1 70 Kgr ii f 0 90 en Va Kgr i O SO voorzien van Etiquet waarop nevenstaand fabrieksmerk en handteekeqin van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM HofleTeranciers Zeist FEANSCHE STOOMVERVERIJ cbeinisohu Wasscherij VAS H OPI K liËIMEU 1 Kruiskade RoUerdam Gabwveteord door Z M den Koning der B gen HoofddepOt voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Hwrenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnohe mantels veeren bont enz Qordflnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en mlgens staal bewerkt jBiereeu f omi kIc nikknl wolko Dpeigenfthrdlge wyea de luit tot pBTen opwnkt Poor de rfnryke Inriohting doBor spaarbank han men wal kwftl BB inwerpen miinr Ket teld niet weV nitnemen alvo ranfi 8 ll hyeoii geipftiird yn dtwtr eerit rnnr iftuk bIoIi nutrmft rUcoppMt Naied M Biüli lie spfturbiiuh Goeft toKHlykeftyd Inirtolj khf t i K Wi n ri Loc riiga T Nu eiKili 1 Eyti ii ie Bpaarbank rei i flfi VI liK weer te Nhiiton bh we t f mr iw dn hut tot Bpamn Voni li ii g t remb ol voorttitli Vci rt 3 ils Morktti nstarilim on HUI rul U l Ulnjrt II V 7 V ElllMVÏfTHl Hen wordt verzoekt op t MERK te letten UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZÜNE GORINCHEM Deze THEEËN woeden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo il neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende t H t bute op naam en fabrieksmerk Varkryibatr by Heeren Whketlart In lohoenwaMt gllentfrlan drageryen ni a i Qaneraal Oapat by W Safdamaaa Arabiia JKl l I J BREEBAAUT LZ ER BIEDT ZICH AAN tegen 1 MEI voor Den Haag of Omatreken een nette Dienstbode P G Brieven fr onder No 2445 aan het Bureau dezer Courant Hamatogen Dr HOJSUEI bfl WOLFF Co WMSXBArUN B 198 Te Koop of te Huur aangeboden im IIËËRËKHlllS staand aan de WESTHAVEN Wp B N UT Te bevragen Lange Tiendeweg D 9 Bet nUiS bevat beneden 3 Kamere met Saite Kenicen Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doelmatig ingericht j alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding JËLËCTROHOTORISCIIËTANDHALSBANDIS WETTIG aBDEPONBBaD i By het Kebrutk daarvan geschiedt het I tanden krUgen ia Kinderen ZONDER I UE NINSTE MIJN i 10 000 Giildcu I wordt betaald aan ham die bewyzen kan 1 dat de by mg ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende resultaten van de File ciromotorisclie Tandhalsbandjes niet echt z u BA Men kite op den naam van den fabrikantmVS T HOLTZ m Wordt franeo toegezonden alleen na ontvangst Tan postzegel ad 95 cent door ROBERT HOLTZsNUmegen y Verkrijgbaar hg i WOLFF Co Weslhwa 198 I Wederverkoopers gevraagd Stedolpe Gasfalinek te GOUDA De prfl van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peieaeleu gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de buur 10 oent per maand Bewoners van pereeelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lammen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5en2Vg i 0 i voorzien van het att st van Dr P P van Hamel Boo Proefflesch f 1 30 Verkrijgbaar by J H ROODE G OUD A L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DÜNDEBOAUü van 9 3 ur in hel Hotel DE PAtW Grootemarkt te GOUDA Kliniek 0n Polikliniek OHSTKTHgB en uriVMBcofjoeMm voor Spreekaren dageljks van Ig g a Oralis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CteVL Qenwthur DinUeu Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERËKHOS met IM staande aan den KATTEN8ÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Piivaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels A les voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen Tan zenpfihoofdpijn af tot de voorafgaande keiiteekeiieQvaaapapt jUfl b n nb roirto t9 trotw nog BteedB alle middelen door de mediBctie wetenschap aanKewend Bent aan den nienwui 1 de eer toe dat aij door het gebraik maken van den eenvonjijntenweg naneiyklanji d lim phyBloloi flcIie ontdekking iedaan heeft die na honderdé proé Valögan than over dëgehê ewanld verbrefdV en terwijl Bif wetenachappelljke kringen de hoogateTelangateUing wekt teveai een weldaad blijkt te xija roor da aan sennwkwaleD lijdende menaoliheld Bexe gêneeiwUie la nltuvondsn door den geweien Offloier van Oezondtaelt Dr Roman WelBimann teTiishofen en benut op da on dervlndiog opgedaan in eene BO Jariga praktijk I oor waaaehlnr ii het h oM MBBiMU per dug worden daartoe geiehikte aiaffen door de fanld o Klddelll k sen ko seatel mcdecedeeld Het deze geneeawijEe werden werkelijk aobittorende reaaltataa TW ÖragMl en zij maakte zooveel opgang dat van een door den nitvinder geatflmven wwkJe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voofkomlng en peaeiinfl binnen kertaa t d reeda de 21e dmk verschenen is Uit boekje bevat niet alleen vor bet greete pnkHek verstaanbare verklaringen omtrent het wez n der nieawere therapie en de daanaede zelf in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohappelljke verhftiidetingen nlt de niedleehe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zUn zoomede afaolirlft vai tal van getnigeohriften van hooggeplaatate geneeaknndigeB ondet weika P iiHUra mid dr profaaear san dfl polykllntak te Parlji rua Rau imant lOj l V f l prakKieartrï geaeHhtM aaa het kraak Innlgen geatloht de Chartnton SaiüÜUrath Dr Gahn te Stetfin Qfol lnsn mad dr arronri arti ttJahünaen Dr P Foreeller geneeiheer dlreotsur van hal hospitaal te Agea aahaMratli Dr Sekeriag kaatHl flataahll iad Emi Oartei med dr eenisihser dlreeteur der galvaao thtrapaaUtolti farinhtlni veer attwll dBri ta Parija rue St Honoré 334 Contu van Atohenbaoh med dr Ie Corfu Dr Suakaoh amad arts da Zlrknlte Otar Ubiwzt Jeohl med dr te Waenan Or C aoegavel Ie La Farrliri EureJ lid vaa dta Coneall Oaatral d hnliae It de Santé In Frankrijk eo vele anderen er of minder AkacedMiB la efaan BOffOMUMBdo ija miKalae ebali kMf daljn bleedaadraeg reeiepHkkelbaarhald gejaagdheid ilapsloeaheld llDha tl kaaarua en eabehagaltiketatstand verder alle zieken die deor beroerte getrofflin werden ea nog lijden aan da gevolgen daarna Eoosla vertammingen anverniegen tol iprekea aware tongval moelsllk likksn slIJflMM dar gawrlolilH iMt vettrfr durende t i P B Nka iwak a varzwakklng van geheugen enz eivilj die reeda onder geneerirandlge elCGFrlBPoren stoomlooi of zeebadelPleen genezing f bniglng huuter kwaal gavondan UBDUBH en ten slotte zij die vree evoelen Toer beroerte nOiMÜtee raden babben wegena verBChUneelen als zioh aanhoudend angstf voeioa vardesvtna In bat haeN boaflalja aiaf dutzangheU behandeling Kew eeBt ziJn maar door dé bekende middelen ala ontbondlngHs en koQdwat rknnr r i I jgjfi t 1 er beroerte n Oaartee reden babben wet flikkarlnïan en donker worden voerde oagen dfukkenda ljn onder liet vaèrhe on HMBg L daaana Mm van krlabetlng n an het slapen vae handen an voeten aan al deze drie oategóriln van aoBBwlUdera alB ook aan Jenge meisjes lijdende aan bleekiucht en kraoblelaoahafd ook an gezonde lein aan Jonge parsenan die vaal met hst hoofd warkun en geestelijke reactie willen voerkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan to eohafTen hetwelk op aanvrage koatatvoa anfranoo v zonden wordt door Amaterdan doer Bf € I BBAW A Co Heülgeweg 3 Botterdam F B vnu 8AIVTRX KOLFF Apothekir Korte Hoofateeg 1 Vtreeht LOBRV POKTOX Ondegracht bg de Oaardbrng F tIL Op de jonBCBte hvglenniBoh medicinale fentoenRtelltng is de l r WelaaaiaBn eohe ffeaeea wijze or de Hedlscïie Jurij aaet de Kllvoreu Wedallle bekroond bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRINKMAN ZOOI Lange Tiende veg D 0O Qouda Telephoonnummer 82 Sïï sr Patent H Stollen Duiiunmt iKkilIrglini nuuua iw stniiciirf ainj iniiilrltl Ultjlltll Wat lOrnUnQ mtm Pat i H o m i êtrungen het Aniau lu Wf Khledmtn wertlilown Nachahmttngen gtgeieii Vin Uuft dUier aeun tlttt eelmrf eti H SUUmi Kir nil uu lunet Ier Hl uhJm ümhtiMmttil H Anm unttrPletet fate MlmMieiil mfUntlU PreUUttm mm ZmgniMe tnllt mH mit Stollwerck sche Borstbonbons gehbiioeerd na voorschrift ran den kon TTniversiteits Frot Gehm Boftad Dr Harlttl Bonn hebben sedert 60 Jaren ak Tsrzachtend aidfel tegen hoe heeechheid eo aandoening der ademingaorganen uiisteekende dienaten beirezea Bij spoedige afirisaeling Tan arme en koude lucht is t byionder aanbarden wardig een bonbon te gebraiken Verpakking Qeele pakjes 1 25 cent Alom verkrijgbaar Een ware Schat Toor 4 ongelukkige siachtofPers der ZeUberlsj iiig Onaaie en gehfl iue uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollandsche uitgaTe met 27 ofb Prns 2 galeien Ieder die aan de rereohrikkeljkiS gevolgen yan deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarUyÉfl end ran een zekereü dood Te T HPMbg hetVerlags Magaiin te LeipigT Neninarkt 34 fnnoo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in HoUand De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN BDltenlandscb Overzlcbt Wg moeteQ weder mei Fronkryk begioneo niet omdat er nieuws is onder de rele praatje die oter Dreyfus loopen maar omdat de bio□ealftodscbe □ politiek aldaar thana bebeerscht wordt door de naweeën van het proces De aDtisemieteo bigven at iteerrn legen de rtgeeriog Let wel niet omdat zij r cbt eo gerecbtigbeid willen maar omdat het miniaterie niet geoo g de joden en verraders straft en nitsloit Men wil evenals in den tyd tbd bet Boalangisme Zondag een lolksbetooging bonden tegen het 8yDdicaBt Dr 7fas d i tegen de Toorstandars van retisie en die ondanks het Torbod der KeReeriog doorzetten Ër zullen dns weer kleine botsingen komeo Dageiyks worden romoerige personen in hechtenis genomen masr meestal spoedig weer loagetateo De vervolging Tsn Zoln geschiedt enkel op grond van een paar zinHoed o in den brief welke de eer en bbt aanzien van den krijgsrdad untasten De interpellatie van Cavaignac zat zeer waarBch Dlyk heden in behandeling komen Daar de beer Cbavoix geweigerd heeft afstand te doen van de prioriteit van zijn interpellatie zal vèrmoedelgk die van Caraignao eer t tegeo vier of vyf uur aan de orde kom o In het Palais BoarboQ meent men dat deze zaak in elk opzicht vlag afgehandeld zal worden De groep der onatbankelgke republikeinen bpett den minister f resident medegedeeld dat ZQ de regeeriog zal steunen zg verzocht echter den mioiater opnieuw bet gewgsde in zake Dreyfni te bevestigen en er by te zeggen dat om redenen van liaat de geheime stakken niet medegedeeld kunnen worden Het ziet er voorloopig nog niet naar uit dat de stryd in het Ëagelscbe machioevak Maandi ait zal rezen Te Bultoo hebben de macbinemakera zich krachtig tegen het aannemen van de nienwe reglementen der patroons verklaard Alleen de honger zeggen zy zal bea tot onderwerping brengee De manneo van het district Newcastle en Gateabead hebben op fen byeenkonat besloten vol te hoadpD en zich by de patroons niet aan te bieden voor zy daartoe van het hoofdkwartier te Loodon bevel krygeo Sen motie van vertrouwen io het hoofdbestoar der A 3 Ë werd aingeoo men Ken vergadering te Sunderland u m gelyke besluiten Intasachen gaan verschillende fabrieken in het land voort met nog meer macbinemakera te ontalaao mVlLLETOIM t X u r het Trmitch S Zeer waar meneer Vlacide is nog niet zoo ver gegaan om mij bij dé politie aan te geven antwoordde ik op bitteren tooo Welnu I Nadat jij hem zoo mooi hebi toegetakeld zal de dwaas zich hebbeo willen wreken en je een gevoeligen steak liebban willen geven sonder jo in de laak te betrekken Zijt g i er wel zeker van myuheer vroeg ik hem in de oogen ziende dat ik niet bij de zaak batrokkea ben Welke he ache bedoeling zoekt ge er dan achter Hij beeft ongelijk gehad met eoo ver te gaan dat erken ik maar waarom hebt gy ook de hand zoo gauw tegen hem opgeheven Hoor eens ik i die zaak wel in orde brongen ik zal hem een uitbrander g vcn en hij zal je om veraohooning komen vr en yVerschooning vragen F Daar noora ik geen genoegen mee mijobeer Maar dan is het naar t schijnt een vendetta hernam de graaf driftig wordende door miJD koelbloedigheid fWeet je wat man moet niet alles nau zijn zin willen hebben Plaoide is m van nnt en ik kan hem niet doen ophangen alleen om jeu pUsiei t doen Je vraag is gak vergeef mij ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekaod naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dies midd 54 000 Mark kunnen doen maar er ia msermaleo verzekerd dat hg veruaogeiid raaa zynde er bflel wst bypaste Doch Capri i deed bet er ook mede en die faeiiat geen duit van zichzelf Toch moet het booge bedrag wel ooodig zyn vermoedelyk ten jïevolge van hoogere eiscbeu van representatie want de tegenwoordige rykbknnseller ia scbatryk en de keizer had hem bovendien 100 000 Mark ajaars uit zyn eigea ka aangeboden al hy 7 nlka voor representatie noodig had Maar Hoheolohe doet het waarscbynlyk foor zyn opvolgers Da iandverbu zin oït Dnitscbland bleef in 1897 tpn acïiter by alle voorgaande jaren sedert 1874 In hpt goheel vertrokken over Daitsche havens Antwerpen Rotterdam en Amattrdam 23 220 tegen 32 144 in 189 37 498 in 1895 40 264 in 1894 87 677 in 1893 Daar tot 1880 terug het aautil landverhoizera niet beneden de 80 000 daalde en in 1881 zelfs 221 000 bedroeg valt er dus iu de Ufttato vyftien jaren een sterke vermindering van bet aantal landverhuizera te constateeien Vab de landverhuizers in 1897 gingen er 9560 over Bremeo 8800 over Hamburg 440 over Stettin 2770 over Antwerpen 84 over Rotterdam tegen 1030 in 1896 en 6G over Amsteidam tegen 114 io 1896 Efffbfl ve de Duitache land verb nizf ra vertrokken nit DaÏTschtaud io het af nluopon jaar nog 64 420 huiteulaaJera naar de Nieuwe Wereld ÏUSLATJD In een der steenkolenmijnen van de Russische Donetzmnatschappy io het district Taganrog heeft een gasontploffing plaats gehad Ër waren op dat oogenblik 180 rngDwerkers met 30 paarden aan den arbeid Ëen aantal arbeiders konden door eeo aangrenzende achacht ontkomen Tot dusver zijn vyftieo lyken eo 19 gewonden naar boven gebraeht Drie dezer taatsteo zyn gestorven Dt paarden zyn allen dood Enoelanc Engeland beeft in Afrika een succes van den eersten rang behaald De Britscbe Nigermsatschappy meldt dat de sultan van Sokoto het hoofd aer geloo igen van MidJen Bo dan na lang dralen de hem aangeboden som van 2000 pst heeft aangenomen Daardoor beefthg zich volkomen geschikt ia de af itand vantwee van zyn beate provinciëo Nupe en Horïn Zgn vazal de sultan van Gandu ondor wiens gezag beide provinciën stonden heeft Vi rklnard imm 1 I w mmm Êam i ii 7Av hi r waarop ik komen wil mijibeer wanneer ik niet langer ouder beBclierming znl staan van uw roogdijechap dan zou het kunnen gebeuren dat op den enn of anderen tijd hot denkbeeld bij een sobraapzuchlig bloedverwant opkwam om mij onder curateele te laten stellen want mgu vijf honderd duizend francs ronte zijn een mooi lokaas Nu zult gij mij toegeven dat in ttlk een geval een gerechtelijk atuk waaruit de algameene bükendheid van m n ijlhoofdigbeid blijkt oen vreesolgk wapen tegen mij zou worden als ik naliet m v nu reeds legen te verzetten Daarom mijnheer verzoek ik u in do eerste plaats als protest van uwe zijde uwcn intendant weg te zenden dan kunnon wij o altjjd later over denken of het noGdig zal zijn raïj ook op wettige wijze genoegdoening to verschaffen ten einde mijn toekomstig lot te waarborgen De graaf kefk mij mot groote oogeii aan alaof hij er niets van begreep Wat beteekont die wartaal P riep hij oindolijk nit rrKom ik kan niet aannemen dat die Gmllot je zoo nauw aan t hart ligi of dat werkelijk zoo n OTcrdravoD wantrouwen bij je is ontstaan mon hoeft je vast het hoofd warm gemankt Ik hoh nog gezond verstand genoeg om uit mij telvcn den aauTsl te bogrijpon dio in dat processtuk tegen mij wordt gericht en hot verwondert mij u er zoo onverschillig omtrent te zien ffUat komt omdat ik er inderdaad nieta ernstigs in zie Het boste antwoord dat men op zoo iets gever kan is zijn schouders op ta halen Ik kan om je kinderachtige lichtgeraaktheid geen intendant gaan wegzonden dien ik uoodig heb en nog veel minder ohioanea gaan maken zonder doel die gaan