Goudsche Courant, maandag 24 januari 1898

Wst inwrÖTin tegeu Jiulit Hheumtóek Letidenpuuen idenp uen hortoin gjs Aiilier PalHExpeller St Estèphe O 85 Listrac 0 65 St Emilion 1 Graves Witte Bordeaux 0 80 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexx praclitigr net irLgrexLcli t HEERENHLIS md IM staande aan den KATTEN8INGEL Wyk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en praohtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meulenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gane met Vestibule wit marmeren Tegjels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIEJVDEWEG D 29 kiog aobterlatende 180 man dezen t gn ve dEftfen Toekoe Oemar wordt Tervolgd OnzerzgdB haddeo wy een zwaar en drid licht gewonde militaireo Ia het strafgediDg nanr aanleidiog van den brand io de BtaaUtraat to Amsterdam gavoerd is berbaaldeiyk f eaproken OTer de veertig goudeu tientjevf door Sytske B ker opgespaard eu door haar aan de getuige Bedde toevertrouwd om op de spaarbaDk te zetteo Na bet rrysprekcnd Toonis hadden du tien tjea kan den man by wien ze gevonden zyni teruggegeifln moeten woideo maar Vüor dit kon gebeoren is er door Robers den man met wien Sjtske Byker gebnwd i docb dien zy verlatea beett beslag op gelegd Dit zal UQ Termofldelyk weer aanleiding gefen tot een civiel geding Hen meldt ons nit AmbuAlmelo van 20 Jan aai i Xd de bedenavond gehouden vergndering is het niet tot eene schikking gekomen wat zeer te betreuren is De huer Hedeman höAi aan verachi lende eiecben Tan de stekers torgegeven geheel of gedeeltelyk en hy beeft wol getoond genegen te zgn aao zyne arbeideis weder de band toe te ateken Maar niet alle gestelde eiacben beeft by kannen en willen aannemen Ëen roornaam punt waarop de onderbaa4fUng is afgeaprODgeo wa bet volgeade De staker eisoben dat allen dadelyk weder xullen worden aangenomen of dat a tbanseen termyu worde vistgesteld wi arop allen znllen zyu aangenomen Hiertoe on wil de heer He de man tich niet verbinden hy wil bet rt cbt bebondeo in zyu eigen fabriek zooveel iirbeiders te nemen aU hy wil en op een tydatip dat hem voor syn zaak het meest geschikt voorkomt N R Ct De vermoedelyke dader vai den moord te Lear blyft ook in de gefangenit alle schuld ontkennen hoewel tairyke feiten tegen hem getoigen Eergisteren is hg onder geleide der aaarflcbaassees noijmaals op de plek der misdaad gebracht daar de pohtie sporen bad ontdekt gelyk aan die welko in de nabyheid zynor woning waren gevonden De Yereeniging van trein en cootróle personeel der H 13 8 M Ons Belang heeft aan de Staatsspoorweg uiaatscbnppy een scbryven gericht waarin verzocht wordt niet in te gaan op het verzoek vao den minister van waterstaat om de goederentreinen zooveel mogelyk s nachts ie doen loopen wegens bet longeriei dat door deze aan bet periouenverkeer wordt veroorzaakt De vereeuiging voert Toor baar verzoek aan dat daardoor de nachtdienst zon worden nitgebreid Men meldt uit Haarlem aan de N R Ct Gisterochtend vervoegde zich by den oitgevar van Haatlemscb Dagblad c bet bcatnurtlid TBB den Nederl Typografenbood Hols nit Amsterdam Hy stelde den beer Peereboom den eisch bet Amsterdamsohe looLtarief aan ryn inrichting in te voeren en deelde mede dat dit reeds was geschied door da firma s Joh Enschedé en Zonen LoosjeB Kieynenberg Met en Meytiok e de erven Bohn terwyl de firma s Woest en Ruygrok er over dachten dit te doen De heer Peereb om weigerde waarop zyn personeel den arbeid staakts eo eicb begaf naar een koffiehois in de buort gelegen Hols bleef by deo heer P aandringen die daarop toegaf onder uitdrokkelyk beding dat alle andere firna s ook het Amsterdameche loon onden aiibetalen deden zy dat oii t dan achtte by zich dne niet gebonden Het peraoneel hervatte daarop den arbeid Nader meldt men Drie gezellen geerj bondsleden staakten den arbeid niet Hdls bad geëiachi dat de vermeerdering van loon zou ingaan 4 weken na heden Doch na zyo vertrek eiiohten de gezellen dadelyk eoti loonaverbooging ook bieiaan werd toegegeven Bij onderzoek bleek ons dat de firma Euschede geen verandering beeft gebracht iu ren loon standaard evenmin als de Srcna Lno jes en de erven Bohn De heereu Met Meylink badden Hola no nooit gesproken eu wel heeft deze HoIp inder yd eene conferentie gehad mat de faeeren Enschedé Looxjes Tadema en Kleynenberg doch dit was ovbr den loonalan daatd die door de HaarlemF che tjpografen werd gt isobt Die c Onferentie leidde toen lot niets daar de aanweligeodka alleen wüden toegeven els alle andere firma s te dezer stede dit ook deden Reeds toen zeide Hola dtit hy het ïHaarlemüch Dagblal wel eens zou krygen Gemengde Berichten Een boer in eene plattelandsgemeente op de Vetuwe adverteerde dezer dageo dat hy we geca zwakheid der geest ermogen üner 2UJarige do hter geen goederen door haar op zün naam gehaald betaled lou Thans is dat meiaje daa met toeatemming van danvador ondertrouwd Het kind heeft das in bet oog van den rader t weinig verstand om voor haar de schalden te betaten maar is daarentegen verstandig genoeg om in het huwelyk te treden Generaal Booth van het Leger des Heils arriveorde Zaterdag te New York tot het rasken van een reis door de Vereenigde Stnteu en Oauadi Veronderstelde meo dat de a reis in verband btond met het voornemeu van den generaal om een verzoening tot atand te brengen taaschen zyn zoons Batlington Booth en Booth Tacker die aan het hoofd staan van twee met elkander coocarreereude Heitslegera de heer Booth ontkende dat dit bet hoofddoel van zya ren wav terwyl zyn zoons verzekerdan dat een verzoening tot de onmogelykheden behoort Te Breslau is een firma bet slachtoffer geworden van de lelephoon Zy had 100 centenaars zooiteder verkocht met bepaling dat zy die grootendeela io voorraad zouden honden en op be telliog afleveren Maandag moes en aldne 22 oentenaara aao een groothandelaar worden geleverd Tegen den a ood werd de verkooper door de telepbooo opgeacheld door iemand die zeide da bedoelde groothandelaar te zyn en b riohttaidat hy zoo aanilonds een wagea zou zenden om da 22 centenaars te halen Inderdaad verscbeen een wagen waarop de goederen werden geladen en waarmede de voerman wegreed na een ontvangstbewys te hebben afgegeven Masr kort daarna versoheen nog een voerman om hat Ieder te halen By onderzoek bleek dat de laatste voor den werkelyken kooper kwam zoodat de firma was opgelicht Omatreeks half negen giater rond werd te Amsterdam de hulp der brandweer ingeroepen voor een nitslaanden brand in de Eglantiersstraat Het vnar was ontstaan op de achter kamer der eerste verdieping by zekeren More die tegen de tafel waa gevallen aoodat de brandende petroleomlamp om iel In korten tyd werden de drie boveaverdivpiogea van het perceel door de lammen aangetast Yyf gezinnen zyo door de ramp getroffen alecbts ééo der bewonera bad zyn have verzekerd Op de achterkamer der derde verdieping betonden zich vgf jonge kinderen van het echtpaar Wiokelmeier alleen De braadwachts reddan er ier en brachten dezen beboaden beneden niet wetende dat bet vyfda kind Hendrik genaamd een knaapje van vier jaren nit angst voor het vuur onder de M as gekropen Men vond het wiobt later ondar die tafel Het wei d omlaag gebracht in de achterkamer van het banedeDbuii waar met de gewono mildelen werd getracht bet ventje dat geen teeken van leven meer gaf by te brengen Te vergeefs toen het kind per rytoig naar hel Binneng stbnis werd gebracht wai er alle reden om te reezen dat bet knaapje niet meer tot de levenden behoorde en in het gastbnis kon ook slechts de dood geconstateerd worden Even te voren omstreeks 9 nnr brak opnieuw op de derde vertUeping een lam ait die echter spoedig bet U eld werd Te Berlya moest eergisteren een knaap nit een schoorsteen gebakt rorden De tion jarige bengel was op bet dak geklommen en bg bet afdalen in een sohoorsteea gevallen Men hoorde in hais bet gedraisch van den ra en toen de jongen vermist werd giag meo aan het zoeken en bamerkte dat hy ergens in den scboorsteen atak Maar alle pogingen Oio hem er nit te halen misloktan Toen werd als gewoonlyk de brandweer er bij gebaald Deze vergewiste zich van de plek naar de knaap vastzat en bakte toen een gat in den schoorsteen De jongen kwam er gaaf uit tp voorachyn en zei enkel last van den ruok Ie hebben gehad Ia ds laatstfo tyd kwamen herhaaldelyk ouk in Noord Brahant diefstallen op de spoorwegen voor zonder dat bet aao de politie mocht gelukken de vermoedelyke daders op get spoor te komen ten aanzien van twee was zy eehter gelnkkig want tegen hen vond zy belangryki aanwyziogen van echutd en zoo hadden dan twee bekl zich gisteren wegens spoorwegdiefstallen voor de rechtbank ie a Hertogeobosch te leraotwoorden Een van bon conducteur by de NoordBra baoiach Doitsche SpoorwegmaatBchappy woneade te Boitel was beklaagd van diefttal van twee kanarivogels Door de firma de wed P van den Brand te 3t Oedenrode waren op 15 Nov 1897 van oit Schyndel met de N Brah Doitsche 40 kanarievogela aio een koopman to Amsterdam gezonden die er echter maar 38 van in zyn hetii kreeg de beide andere waren gevlogen Een paar veldwachters gitigeo er nn op nit om te zien waarheen deze twee diertjes zich begeven hadden spoedig kwamen zy tot de ontdek king dat door den bekl twee kannrierogels naar zyo znstar te Goch waren gebracht Zy ondervroegen hem toen daarover en bij gaf bon op dat die by ham waren nitgebroeid Dit laaiite geloofden zg niet □ zy gingen daarom naar Ooch om ta iaa of de kanaries tan de wed Van den Brand zich daar ook mochten berinden Als politiedienaren konden zy te Goch natonrlyk uiet optreden en daarom werden zy opkoopers van kanariavogels zoodra zy da Pruisische grenzen gepaiseerd waren Te Goch aangekomsn gingen deze twee nieuwbakken kooplui in kanarierogels naar de zoeter van den bekl en vonden daar werkelyk twee van die beestjes in eene kooi Zy zagen weldra aan de vleugels daarvan dat daaronder het merk van de wed P van den Brand stond en roagen daarom aan bekl s zuster ze van haar te mogen koopeo want in beslag namsn mochten zy ze in Pruisen niet Zy vroeg er veel geld voor doeb dat was voor ben om de bewyzeo van den diefstal in banden ta kannen krygen niet te ree en oo warden zy dan koopers van de twee kaoariaa Met dien bnit betaden trokken zy na wader naar Schijndet Ondrrweg zag n zy den bekl op den spoorweg dienst doen Zoogaaw waren zy niet weder op HoUandach grondgebied of zij teranderden van kooplieden in kaoarievogels in veldwachters en samen dan bekl over c e beide kanarievogela gedacht onder handen Tegenover die levende orertaigingsatakken toIbouden dat zy bij hem waren uitgebroed kon hy niet lang daar hy zelf begreep dat ar by hem geene vogela konden geboren worden die den naam der firma Van den Brand op de slagpennen badden staan Hy viel dan ook wvldra door de mand en zoo stond hg gisteren wegens diefstal van kanarievogela terecht Tegen hem vorderde het Openbaar M niaterie een berangeniestraf van 8 maanden met bevel tot onmiddeliyke inhechtenivieming dit laatste met bet oog op de mogelykheid dat bekl na bet vernemen van den eisch zich naar het boitenland zonde begeven waar hy familie had wonen Een 16 jarige jongeling tot een geachte familie te Amsterdam behoorende bediende op een notariskantoor aldaar heeft zich met een portefeuille f1300 en eenige notariëele aoten inhondende en waarmede by zich aaar een regiatratiekantoor moest oegeven nik de voeten gemaakt De ondera willen gaarne den notaris de geleden aobade veigofden docb verkeeren in groote ongerastheid omtrent het rerblyf van hun zoon y de politie ia zyn opsporing verzocht STADSNIEUWS GOUDA 22 Janaari 1898 VERGADERING va dbn GEMEENTERAAD op Dinsdag 25 Januari 1898 s namiddags 1 aur Aan de orde De stemming over hetvoorsteltot verharing van de z g KAndeetaieeg aan de firma K Jonker en Zonen Het preadvies op bet verzoek ran 0 van üyk en G J Lngtbart tot wijziging der bepalingen in zake de keuring van vee Het voorstel om den heer J C Hartman toe te laten tot afkoop eener retribatie Het preadvies op het verzoek van da wed O da Jong geb Sprngt tot verlaging van een erfpachtscanon Hét voorstel tot het verUenen van afschryvingen op aanslagen in de plaatselyke direete belasting naar het inkomen dienst 1897 Het 2de suppletoir kohier van de plaataelyke directe belasting naar het inkomen dienst 1897 De Postdaiven Societeit De Smerlec lat morgenochtend ten 11 are eene vergadering bonden in het koffiehnis Harmonie c tot het vaststellen van de wedvlaohten in dit jaar Woensdag 26 Janaari 1898 des avonds ten 8 unr tal in het Kerkgebouw der Bemonstrantsche Gemeente voor de afdaeling Gouda van den Nedarlandschen Protestantenbond als Spreker optreden de Heer Dr B J Elhorst te Arnhem De bywootng dezer Vergadering is voor belangatellenden geheel kosteloos opengesteld THE080PHIE Het Theosophisch Centra m alhier bietd Vrydag avond op de bovenzaal van dec heer A D m een openbare vergadering waarby ale preker optrad de heer J J Hallo candidaat in de wis en nataurknnde te Haarlem Spreker wees er op dat er reraohitlende rakken van wetenacbap zya en dat deie allen moeten samenwerken om een haruoni oh beeld der wereldorde te rormea Één van die vakken is het onderzoek naar de wetten van het bovenzinnelyke bd het niet itoffelyke Deca wetenschap a in bet wetten geheel verwaarloosd r bestaat echter nog een school van weteascuip welker meesters thans voarnamelgk in het oosten gevonden worden die bewyst dat de borenzinnelyke wereld door den mensoh terwyl hg o in zyn stoffelijk lichaam woont proefooderviodelyk en volkomen wetenschappelyk kan worden onderzocht Spreker b handelda na eerst bat voor da atoffelyka zininigea waarneembare gebied der natanr daarna het a trale dat het vorige geheel doordringende het materiaal levert waarin de krachten werken die zich in den mensch openbaren in zyn faartatochten aa de lagere eigenschappen zyner natnar en eiodelyk het manasische gebied bet gebied van dm denker In ODB bet blyvende bestanddeel bet Zelf Dit moet zich ontwikkelen tot hooger kracht wa tlecbta mogelyk is door ondervinding opgedaan in het stoffelyk lichaam Eén le en op iarde echter is aiet voldoeode om da volina iktbeid te bereiken hiervoor ii herhaalde reïncarnatie gedarenda oametelyke tydperken aoodzake yk Deze ontwikkeiog van den osenich wordt gelijk alle versobynselen der nataur beheersoht door de algemeene wei die Karma genoemd wordt deze ia niets andera dan het beginsel van bet behoad van arlftidavarmogen in zyn meest algemeenan rorm Nadat het pnblidk met byzondere oplettendheid deze voordracht welke op e n zeer sangaaamen toon werd voorgedragen had aangehoord was er gelegenheid tot debat eu werden dan apreker een aantal rrageo gesteld omtrent panten waarover men nog iets meerwsnscbte te vernemen AuKERSTOL 21 Jan Tot schatters van bet mobilair zyn alhier benoemd de heeren Faai te Gtfoda en A J Rtnnrman alhier NiBüwsBKaEK a d IJsel Beroepen bij de Ned Hervormde kerk alhier da E J W Posihamns Meyjea ta Heinenoord RECHTZAKEN Het Haagoche gerechtshof hield zich gisteren bgaa den gehe leii dag bezig met bet onderzoek van eene taak betreffende diefstal van ean mooien hond ta Rotterdam tan nadeele ran een spekslager aldaar Een bondenkoop man waa deswege door de Rotterdamsobe rechtbank tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld doch deze beweerde het dier op de markt van een onbekende gekocht te hebhen voor i 47 50 by had den eigenaar den boud te koop aangeboden roor f 60 Het O M vorderde niettemin bevestiging van het vonnis en achtte het niet onmogetjjk ilat bekl behoorde tot een complot van perïooen die er te Rotterdam ban werk van maken om honden van anderen wederrecbtelyk n bon bezit te krygen en wanneer een eigenaar van vermisfiiog kennis geelt zich met nik een hond by hem aanmelden en trachten het dier tegen zekere som te verkoopen Van een der getuigen die rernoed werd met bekl tiamen deu diefstal te hebben gep eegd tiet het O M een verklaring in fchrift brengen met bet oog op eene erentueel te openen nienwe instructie te dezer zake VERSCHEIDENHEID De postbode van Saint Bonnet in de FraU sohe Alpen is onderweg naar Saint Etienne aangevallen door arenden Vermoeid door het zwoegen in een sneeuwstorm wilde by een oogenblik uitrosten toen op eena twes groote arenden op hem aan kwamen en hem aanvielen De man wist ze door zyn stok met yzeren pnnt op een eerbiedigen afstand te houden maar an kwamen er nóg twee by Door een hevigen rleugelalag op den grond geworpen bad de man wel een kwartier te strydea voor het hem gelakte da uitgehongerde roolrogela te verjagen Hy b kwam verscheidene schrammen in hetgevaeht PRACHTIGE SORTEERING ly iNTER lANDSCHOENEli voor Dames en Heeren A vaa OS Az Ui Tailleur Kleiweg G 73 73o GOUDA Telephoon Xo at Balsijde 40 Cts tot M4MS per Meier zoowel Zwarte eo gekleurde He ueberg Mae van 39 ceDts tot fl4 8S per M Glad Oestreept Qernit Gewerkt Damast etc circa 240 Terscb pualiteiten ea 2000 versch kleuren dessina etc wrtf van port en reekten in ftni STALEN per omgaasde Dubbel briefport naar Zwitserland Hennéira s Ziiile lériebD K ei K Kofi zuRica uurgerlijlie Staua GEBOREN 19 Jan Fredericoi Clemena oaden A Rielield n 1 Pape 20 Johanna oodars U L Steenwinkel en A Moalereld 21 Jacobnt ondera A Verbrea en J tan der Eleg OVERLEDEN 20 Jan J M Boom 2 j L Weasel 79 j 21 G Laogeraar 79 j ONDERTROUWD 21 Jan J Veraeida 32 j B J Alblai 20j A O ranUtaWM 21 j en E Spruit 20 j M Dekker 19 j au W F de Jong 22 j T J Janaen 32 j eu M L Boekamp 31 j C Grareataijn te Rotterdaaa 24 j en S Toen 22 j J ran Heek 63 j eu J Husaelaon 57 j ADVERTENTIE N Heden overleed onze Echtgenoot Vader Aanbebuwdvader en Grootvader de Heer GERHIT LAN6ERAAR in den ouderdom van ruim 79 jaar r Wed G LANGERAAR Gouda KoaTMOETlB D LANGERAAR r N VOORMANNBmlUrfM j Lanobraib I JOH C VOORMANN C 6 LANGERAAR Oovda j O J LANGERAAR MiJNUIÏT en Kleinkinderen Omida 21 Jan 1898 Ktnige en Algemeene Kennisgeving De ondergeteekende betuigt zyn bartelyken dank aan de Weledele üeeren Directeur en leeraren der R H B S alhier die mg op mgu fOsteu verjaardag aangenaam verrasten met en aitmnntend cadeau J BIK Aan allen die mij dezer dagen belangstelling hebben getoond mijnen hartelijken dank P J BELLAART Gouda 22 Jan 98 niet 1 Maart gevraajrd eene fatsoenlijke DIENSTBODE P G ran goede getaigen voorzien Zich persoonlyk aan te melden ZECGËSTRAAT G N 85 Aan betzelfde adres wordt GEVRAAGD een flinke JOHQEIT goed knnnende lezen en schryven van 14 a 16 jaren EE1 EKSTER oog kan in 4 h 5 dagen gemakkelyk rerwyderd worden zonder pyn met Zikdoo nmlf 10 cent per doosje XAkdoorntinetuur a ÜS c p fl met penseel Alles met gebruiksaanwyziug by J va OIJE Kleiweg h GOUDA E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt M a a MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot K uur WOENSDAG en VRIJDAG van tot C ZONDAGS niet H p JioM nerutaard is de ADVOCAAT va J F HERMAN Zn Praten ƒ 1 10 en ƒ l HQ per Beach Te Koop of te Huur aangeboden lU HGËRGIVIIVIS Stauda aan de WESTHAVEN Wjk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D S9 Het nuii bevat baneden 3 Kamera met Suite Keuen Ke der en Biunenplaata boven 3 Kamen en Zoldsr verder alles netjes en doel malig ingericht alamede van Gaa en Water laidini voonien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding N Blommestein s Inkt o fonder i deli de BESTE 1 volkomen ONSCHADELIJK APElDOORNHOU AND briei aard Y ia met het bnta nNm aaa ta wenden tegeii gftajtoker fainlxpeller Ygl moet dm iteeda in leder huisgaziD j orï Anker PMxpBlhi koaiaa PiijB 60 oent 7S oent en 1 25 de lltfi L TvorlÜDdeii ia de meeste Apotheken eu bn 1 Ai Sioklar t O Ie Hotlerdimi Te GOUDA bfl C LDGER Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhaven 198 ZOUTE Jkrakelingen Victoria Banket I Boter sprits i T ZAAL ConBseur Turfmarkt H67 OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C PORTUIJN DROOQLEEVER op WOENSDAG 16 FEBRUARI 1898 des morgens te etf uren in het koffiehuis sH EHONiet aan de Markt van Mene goed onderhouden mmmmmi SCHUUR HOOIBKRO en ËUVËN staande en liggende in de Oude Gouwe te Gouda wyk R N 1 groot 11 aren en eenige perceelen best Wei en Hooiland liggende in Bloemendaal by Gouda onder de gemeente Waddinxvee7t te zamen groot 1 T hectaren 67 aren 66 centiaren Verhuurd aan den beer J Matse dt landeryen tot den 14 November 1898 en de woning enz tot den 30 April 1899 toor 1800 per jaar De perceelen zyn de laatste 4 werkdagen vóór den rerkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien d van tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUIJN OROOGLEëVBR te Gouda Openbare Verkooping Ie REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideereoden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEB op WOENSDAG 2 FEBRUARI 1898 des morgens te elf uren in de herberg ran K UiDiH KEB aan de Reeawyksche brug tbq NoH 1 en 2 Iwee BUIZEN onder één dak ERVEN GROND en een perceeltje GRASLAND aan sGravenweg te Reeumjk met den WEG daarvoor gelegen Wyk E No 84 en 85 te samen groot U Aren 90 Centiaren Het huia Ë No 84 is by de week verhuurd roor 90 cents net overige is terstond te aanvaarden No 3 Ben perceel WBILAJÜD op de Sloene te tfuuTyl kadastraal bekend in Sectie C No 144 groot 25 Aren 80 Centiaren liggende tusachen eigendommen van RniT£HBUBO KvtaKERNAAT fio O Tkekenb Terstoud te aanvaarden Ën NoB 4 tot 7 Vier perceelen BOUWen WStlLAJSD op de Broekvelden te Zwammerdam kadastraal bekend in Sectie C No 928 tot 931 en 965 tot 968 te samen groot 5 Hectaren 40 Aren 00 Centiaren Verhuurd tot 31 October 1902 aan K Both en wel tot den 31en October 1899 voor ƒ 20 en na dien tgd voor 30 per Hectare en per jaar De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris KOBTUUN DROOOLëëVËR te Gouda L J SON Utr echt Tandarts Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 anr in het Hotel DE PAUW Grootemaikt te GOUDA Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 24 JANUARI 1898 des morgens te el uren in het Koffiehuis Hahuonikc aan do Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOOLEBVER van No 1 Ben WIVKELaXJISenMBF in de Stoofsteeg te Gouda vlak by de Markt Wük A no 76 Te aanvaarden 1 Maart 1398 No 2 Men HUIS en ERF aan de Varkenmarkt te Gouda Wjjk M no 218 Verhuurd bj de week voor 1 30 Nos 8 en 4 Twee aUIZEN en EBVEy in de Speldemakersateeg ie Gouda wyk G no 56 en 57 3y de week verhuurd elk voor f 1 25 No 6 Een HVIS en EBF in de Wilhelrainastraat te Goada Wyk M no 70 Sy de week verhuurd voor 1 50 Nos 6 en 7 Tioee HUIZEN en EB VEN aan het Lombardswatertje te Gouda wyk G no 98 en 103 By de week verhuurd voor 1 75 en 1 70 No 8 Een PAKHUIS en EBF in de Lenidulsteeg te Gouda Wyk M no 203 Te aanvaarden 1 Maart I8U8 En No 9 Een TUIN met 3 SCH UBEN in de Eerste Kade aan de Karnemelksloot te Gouda wyk R no 297 Te aanvaarden 1 Maart 1398 De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTUIJN DROOGLEEVER te öourfa Brouwerij DE ORANJEBOOM a BOCIiBiËR Verkrygbaar b S eROENËNDIJK Dubbele Buurt L DEHEIJ Dubbele Buurt Oouda HAINDEL in BOTES im EIEBEN jeldersclie Worst SPEK HAM en Vleeschwaren SlII ZiBIJMiïlEIJ J VEH 6EEB eO PDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTIJKKEN eu verder alle zaagwerk wat tot hetvak behoort Met en zouder levering van hout Eenig Depot ran lis T € K E B A fil Wiidatrant A 169 GOVDA Aanbevolen merken SHERRY ♦ Pir l tr Ptr 18 1 2 Fleich FUmh Firuchen 1 f 1 90 22 50 1 20 2 25 26 50 Gold Elegante Dr 1 1 90 22 50 ROODE PORT Aurora a good dinnerWine 1 90 2 25 i 1 1 20 22 50 26 50 WITTE PORT Santa Choice Venus Amber Special 0 80 1 50 I 0 80 1 50 I 18 18 TARRAGONA SpaauscbePort Roode Witte MALAGA 1 20 1 20 2 25 2 25 26 50 26 60 Roode M Witte U 1 I 1 20 1 1 1 90 i 2 25 1 1 90 2 22 60 26 50 22 50 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Young Madera Very Fine Tokayer ïorin Vermouth i CHAMPAGNE Bodega llarque spéciale i 2 25 20 50 COGNAC Cognac 1372 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelen Talelwynen P r Aiikui4S il lud H gpk NI 36 42 84 SALON DE COIFME Dubbele Buurt A E SCHOLTENS COIFFEUR ELeCTROHOTORISCHETADHALüBANDJES WE me OEDBPONEKRD By liet Kebrulk daarvan geschiedt het tanden krHgeu der Kinderen XDSIDEK itE mmtt vus 10 000 Gulden wordt betaald aan kern die bewezen kan dat de b j my ter inzage liggende getuigschriften der uitatekende resultaten van de FJe ctromotorisolie Tandtialsbaii Ijes niet echt 7 yn Mk Men lette op deJi naam van den Fabrikant ttOUEIlT IIOi r V Wordt franco toegezondeu alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door KOBEBTHOLTZ Nijmegen Verkrijgbaar by WOLFF Co Weslbaven m Wederverkoopera gevraagd