Goudsche Courant, maandag 24 januari 1898

= Dinsdag S5 Januari 1898 No T487 36ste Jaargang mmsm mrnm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Rookt NELL SI2 Cent Sigaar zm is besust de beste Aanbevelend LOUIS BllS lS€IIOP Dubbele Buurt B 12 iOUDA SPECIALITEIT IN Ji Mi Lange Groenendaal I 23 GOUDA G E R E E D C UnU mi allc Yakkeo Heeit ONTVANGEN eeu gtoote Collectie ran de NIBUWSTE HGTOR ZAAGVOORB EELDEN Voorhanden prima BKECKBANDEN Wegens Sterfgeval zal vaD af MA A DAG DE GEOOTE UITVEEKOOP beginnen van een QllOOTB PARTIJ Confectie en Winter Artikelen BESTAANDE IN Winterjassen en üroeiten Kamgaren en Rukskin Pakken Regenjassen Jongen Pakken en Felerine Jauen Regenen KlndermanteU Molfen Kragen Boa a Wollen Doeken JaobtTeaten Kapok en Veeren Bedden Wollen en Gestikte Dekens een groote partij MANUFACTUREN OD al wat verder te koop zal worden aaDgebodea Al deze goederen moeten binnen C wekon uitverkocht zyn De Confectie Goederen zya uitsluitend 1ste Qualiteit Concutrtnti Otttnogeiyk IM De winkel ia geopend van s morgens 9 tot s avonds MO uur I S KE18EB Rorle Tiendewegr Gouda Het HUIS IB TE UUUR en zoo spoedig mogel k te aanvaarden LAGER GERl§ Ti PILISNER REIJTERlSCn iHIIIlCHeMER zijn steeds verkrijgbaar op fust en gebotteld Bass en Valk s EXTR4 STÖIT Alle soorten LIMONADES en WINTERDRAMEN uit de Mineraalwater Fabriek IDE C A SC 3DIE Steeds voorradig Cylinders vloeibaar KOOLZCTOR Heden BOCKBIEU verscli van t vat Fabriek en Bottelarij 1 iCUgStraal ill 85 miZELllAI I EM Zeer fijn met VANILJE Geheel NIEUW GEBAK 60 Ct de 5 ons J A VERHOEFF Confiseur I3 OOCg S TS5A A T THEE uit Sigarenmagazijn G O l D A Aanbevelend S BRAAT DE ROODE LAARS Lange Tiendeweg D 71 Gouda Gouda G TIËSEMA DE Markt A 54 GrooteVoorjaars Uitverkooo Huis en Machine Smederij Stooaaa 2v E©ta a l IDxaaierlJ dnnrt nog slechts 8 dagen Haast u dus die wil proüteeren van onze spotprijzen Xle Etalage JJ Aanbevelend J VAN ZONNEVELD Specialiteit in t repareeren van METALEN LUXE ARTIKELEPJ Beugels voor gebrekkige voeten etc Aanbevelend ORGELS Voorhanden een fraaie sorteering der prachtigste en naar verhouding van aoliditeit on toon goedkoopste AMEEIKAAUSCHE BOCKBIER Firma A DAM in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van L O I3E3 L isrca 1 a is t 97 V p Tp TVT P B ® Coocurreerende met de beate in ons I I I I jV land bestaande Magatgnen 1 1 Ll TtaaiHuiUmtandliillmtiltkitBdtulul MÜLLER S ACCOORDfflERS 5 lo u i8 u ss ABTOMATEN ACC JUDEONS ook deCrefeiders Alle snareo LESSENAARS ENZ Qouda Druk Tan A BBINKMAN en ZOON fitteda foorhiutdca LAgeuwg sUe oadvrdetlen vftu MuiiekinitTument B Bulteolandsch Overzicbt De orde ia gisteren te P rijs niet gestoord schoon de maDlfeitanten er bet op toegelegd hidden Ernstiger zya de berichten uit Algiers waar een tormeel oproer heerseht Wat Zaterdag g beard is in de Fransobe Kamer bg de interpellatie OaraignBC overtreft alles wat wy in de laatste jaren daarvan gehoord hebben Wy kennen het gebeurde nog alleen nit het lelegrapbisch verslag dat wy hier in xijn geheel laten volgen Bg da Zaterdag gehouden Kamerzitting waren de tribunes stampvol Er heerachte zeer groote belangstelling Cavaignao ontwikkelde zya interpellatie op grond van Havas nota Hy bevestigde de verklaringen van kapitein Lebrnn Henaud die neergelegd zyn in twee docamdnteo welke de regeering wxigert ta poblieeereo De vraag ia of de regearing door te zirijgeu niet de commentarea op de gewysde zaak bsgunstigt Applaus links Is de regeering niet te kort geschoteu io eerbied voor het gewysde door bet tweede piocee aaohaDgig te maken Applaus Ala de regeering meent dat er gevoar io sohnilt deo naam van eeo mogeodbeid welke in bet rapport genoemd wordt publiek te ttftkeo zal niemaod hierop aandringen Geroep van zeer goed Cavaigaac gaat voort en zegt dat hetgeen vooral de ongerustheid gaaude maakt niet zoozeer ii de weigering om bet rapport mede te deeleo als irel de tegenstand van de regeerÏDg De spreker verwyt bet kabinet dat het dubbelzinnige verktaringea beeft afgelegd A pplans links Uy constateert tegenstrydigheden in het gedrag der regeering en vraagt baar bet bevrydende woord uit te spreken dat een OD verklaarbare oorzaak haar op de lippen terng houdt Applans links Minister Móline zegt de verklariog vtiu kapitein Lebran niet te kuDoen overleggen Het rapport bestaat Langdurige toejui cbiogen rechts De nota vsn Havas heeft dat getegd op eeoe yze die daidelyk genoeg was Wy hebben gemeend het rapport niet te moeten publiceerea omdat wy van oordeel zya dat een parlementaire discussie bet rechterlyk karakter der zaak sou veranderen Applans van het Centrum Ëenma l de beraadslaging geopend zou het onmogelyk zyn baar te itniten En de Kamer zou ten slotte revisie van het voonis leveroe De reden waarom de publicatie niet mogelijk is is dezelfde die de behandeling met tEDlLLETOSM iViur M Trmuh Maar gij staat ook ondttr mijn gezag en ik z l niet gedoogen dat gij mija naam met den uvea ia een belachelijkfl saak betrokt rBelacheiyk I herhaalde tic door die mlnachtiDg van mijns grieven geprikkeld flbelachelijk wanneer het op m n waardigheid nU menaoh op t geluk van mijn leven aankomt 1 Maar mijnheer welk beU g hebt g er dan toch bij dat er een atuk in de wereld blijft waaruit blijkt dat ik niet wel bij thootd ben De heer de Manfert maakte een hevig gebaar en liep een oogenblik driftig door de kamer been en weer toen kwam bij weer voor m taan maar nu was zijn masker gevallen Geloof me zei hij met de tanden op elkaar geklemd theproef geen opstand Je weet dat ik niet heel geduldig ben Tracht geen schandaal te verwekken want dan ecu je met mü te doen krijgen 1 vik weet niet of ik een schanda zal moeten verwekken om ts voorkomen dat g mij niet verguizen laat mijnheer antwoordde ik fier f Maar ik verzeker u dat ik als het moet legen u zat opstaan ifKoml hernam hy ik heb meelijden met jt wing mij Btt niet oa ook te zeggen dat je gek gesloten deuren noodig maakte Ik erken intuBSchen dat deze reden vaa geen boiteogewoon ern tigen aard is De gewoonte brengt mede een spionnage zaak te behandelen met gesloten denren Toejuichingeo Natiën moeten de geheimen van haar iaformatiedienst niet aa de groote klok hangen De mioiater gaat het verloop der zaakDreyfas oa die het uitgangspunt werd van een betren reus waardige oampagne Eeu beroemd scbryver ontearda bet leger Heftige tnsschenroepen toejuichingen van de uiterste liokerzyde De Minister gispt de journalisten die de campagne ten gunste van Dreyfus leiden ISevige woordenwisseling tusscben den socialist Faberot en graaf De Bernie De heer Mélioe gaat voort en zegt dat hij xyu plicht heeft gedaan door zich te baroepen op de wet en het artikel van Zota aan het oordeel der jnstitie te onderwerpen Wy hebbeo vertrouwen in de vrye burgers de ji ry zal de eer van bet leger weten te verdedigen Wat betreft de generaals ao het leger de regeering beeft ban eer niet willen onderwerpen aan de appreciatie van de jury Langdnrige toe jaicbing van bet Ceutram heftige interrupties van de uiterste linkeriydeiK Men schreeuwt Dat is bet régime van de sabel 1 Leve de Keizer 0y heleedigt de jury De voovïittar de heer BrisBon erzöektder Kamer zich te kalm eren Méline gaat voort wy hebben ons niet willen leenen tot een onwettigheid Wy hebben niet gewild dat een revisie werd ingesteld Bet sobandaal zal neerkomen op de hoofden van hen die bet hebben uitgelokt Wat de ongeregeldheden op strnat betreft V wy zullen er eeu eind aan weten te maken wy zullen de orde weten ta herstellen De aanvallen vno den beer Jaurès worden met groote viildoening vernomen door de vyanden van Frankryk Uet is door deze middelen dat men een herhaling van de débricte voorbereidt Tumult onder de uiterste recbterzyde Verschillende afgevaardigdeu moeten tot de orde geroepen worden Wy hebben op ouzen weg gevonden een zaak die reeds gaande waa Wy zijn genoodzaakt eeo crisis to te toornen wy moeten weerstand bieden Wy hebben noodig dat het laud wete dat wy eeo meerderheid achter ons hebben Ëen dubbel valvo van tbejuicbingen vao net Ceo rum en de reeb terzyde Méline wordt met geestdrift gelukgewenacbt Cavaignac weipt bet verwyt van zich af dat by als partümau zoo gesproken hebbeo Hy cont tateert dat bet moreels resultaat dat b wenscbte bereikt is By trekt zjja interpellatie in Beweging van verbazing rechts bent Na al de aaDdoeniDgen die ik dien dag algehad had boorde dat gezegde mij als een gloeiende priem door de hersens Gij liegt riep ik uit Mijn voogd autwoordde met een spotlacb het bloed steeg mij naar t hoofd ik was bang dat ik een misdaad zou begaan en snelde de kamer uit Buiten mij zalven liep ik bet park door om Placide te zoek n Ik geloof dat ik hem zou hebben dodgelflgen Gelukkig kwam ik niet hem maar Diana tegen sAndn vroeg ïij met bewogen stem waar loopt ge toch zoo hEeoP i Laat mo antwoordde ik ik moet me wreken I Verschrikt door mijn opgewondenheid wildo zy mij tegenhouden maar ik weerde mij af Aodri li iito zij op verwijtenden toon 0 riep ik uit zeg dat zij gelogon hebben zeg dat ik niet gek ben Mijn Güd wpj is er gebeurd vroeg zg tj hebt stellig twist gehad met don graaf Hare nu reeds zoo sterke ontroering waarechuwda my wolk groot leed ik haar zou berokkeaoo wanneer ik de listige lagen waaraan ik bloot ston 1 onthulde Ik vertelde haar dus wel dat ik eeuvrtj haftig gesprek mot den beer do Maufert had gehad maar zei haar mot waarover Hel zou my ook te zwaar zijn gevallen om Diana de onwaardiglicirt van den man wiens naam zy droog te schetsen ei de gewone ruwheid van den graaf was voldoenrfe om mijne ontroering te wettigsn Ik kon geen veerstand bieden aan don bedarenden invloed dien Diana ook oa weer op mij uitoefende en mijn drift ver Jaurès herneemt de iuterpfllatie Bet schyut hem ünmogelijk dat bet debat zonder resultaat zou afloopeo By verwyt den heer De Muo dat deze de rejjepring op deo weg der reactie brengt eu de débaole voorbereidt Temult rechts eo in het Centram Jaurès zegt dat de regeering door te gehoorzamen aan do recbterzyde tweedracht zaait in hst republikeiuscbe kamp4 Wji zyo getuigen van liet begin eener clericale commuup De republiek gnat Jaurès voort sterft iu dubbalzionigheid lengen en laagheden Lingdorigls topjuichingon by de uiterste recbterzyde Bernu valt duu spreker op woedBode wyze in de rede en scheldt hem uit voor een ellendigen lafaard By werpt zich op Gérault Richard een ander socialislisGh afgavaardigde en stompt hem aiet de voiat Er ootHaat een algemeen verward gevecht De heer Brigson de voorzitter zet deo hoed op Bet regent slagen Barnift beklimt de tribone n slaat Jaurè Bet wordt eeu ware bataiDe door de geheels zaal De va pTziitor ziet goen kans de orde te handhaven en verlaat de tribune Da ongeregeldheden blijken veroorzaakt te zyn door graaf De Bernis dia gelegd had tot Jaurès Gy zyt de advocaat van hetxyadia at Jnurèt noemde Bernis eeu ellendigen lafaard Een vreeselyk bandgeraeeu volgde GéraultRicbard wierp zich op Bernis De recbterzgde eu de Bociatiatun werden haDdgemeeu De bewaanlera der orde bkken machteloos Beruia loeg aufèa op bet hoofd De geheelo uiterste linkerzyde verliet baar letels un wierp zich op de leden der recbterzyde Do socialistea drongen naar de bank der ministers i n waar andere algevaardigden hen verdreven Te gelyker tyd hoorde men hevige woordenwlaseüngen op de tribunes De president ontving eenige slagen vnn Géi ault Richard die voor Bernis bestemd waren De heer Brisson kondigde daarop aaa dat da procureur generaal was gewaarschuwd en dat de zi ting w rd geschorst Da tribunes werden ontruimd Met bureau van de Kamer kwam byeeti om teberaadsl igen over de vraag of de zitting moest hervat worden Een compagnie infanterie verscheen in de cooloiri doch werd teruggezoudeo Er ontstond een nieuwe woordeowi seling in het 3alon de la Paixc waar Deville Bernis eeo inktkoker naar het hoofd wierp De sitting VBO bet bureau werd geschorst tot 5 nur Op verzoek vau den president kwamen do parlementaire groepen der Kamer byeen oc gaven e dvies over hervatten of niet hervatten van de zitting De beer Brissoo besliste op eigen veraotwonrdelykheid dat da vergadering niet vandaag zou hervat wordeo uit vrees voor eeo herhaling der handtastalljkheden ah klwoon Wy spraken af dat ik mijn voond diun dag zou ontwijken opdat niet een ot andor woord ons weder tegen elkander in t harnaa jagen zou A an my zalven overgelaten begon ik badaard na te deuken over hol onbegrijpelijk godrag van dun graaf Ondanks den onovorwinuelijkea afkeer dien ik tegen mijn zoogennamdan boschermer koesterde had ilc toch do beschuldiging die nle jood Abraham my eens had durven voorhouden in don wind geslagen De heer de Maufert was rijk zyn schraapzucht deed de hotiderd duizeuil francs rento waaruit zijn vermogen bestond en waarvan hy jfl rlijks tor naawernood bet vierdö part verleerde tot een vorstelijk fortuin aant rooien Ik kon niet geloove dut de geldzucht ham zoodanig hehoeraciite dal zijn lulellyke trotb er onder doorgntiti on bij zich niut ontzien zou een misdaad to pi ogen Mijn trotaalthani kwam ar tegen op dnt ecu mijner bloodvorwaiitcn in welk een verren graad hij mij dna ook mocht bestaan een bedriuger on oen dief zou kunnon worden Mnar thans nu ik mij lafhartig door hem verUton zajt thans kon ik de verdenking riot langer van mij afweren Uit hetgeen Guillot mij gOitogd had bleok dan ook maar al te zeer dat het gerucht reeds misdadige plannen ann den heet do Maufert toeschreef Den volgendan morgen liot ik Baaliaan bij wij komen Jongen zei ik tegen bom i ik liuli een trouwen vriend noodig die niet terugdeinst voor do vrees om zich mijnheer de Maufort lot vijand te maken on die genoeg van iny houdt om ma de waarheid lo zojigeD boe pynlyk die ook wezon moge en ik heb om jou gedacht Bastiaanl Hoor eens mynheer Audr antwoordde hij ffik ton zoo vrjj niet durven lijn om te zeggen dat de beraadslagingen werden voortgezet Ten slotte werd bekend gemaakt dut de Kamer tegen Maandag opnieuw zal byeengeroepen worden betx door een kenningeving in het Journal Officiel betiy door eeo scliryven aan ieder der leden afzonderjyk ♦ De vereeniging van Enge sche machinebouwarn en het comité der vakvoreeoigiugeo heb bru aanbevolen de voorwaarden dt r werkgevers waardoor de atheid op 31 Januari zou konneo hervat worden te aanvaarden Verspreide Berichten FBANltRLIK By de Bank van Frankryk werd Dinsdag een cbèque van 1 300 0 X francs ter betaling aaiigebodöii en gelyk ieder begrypen zal niet zoo aanstonds betaald al droeg zy ook de ondei liekening van de Bauque Mexietf y Snd America te Londen De kassier maakte bezwaar tot groote verbazing van den houder eeu eerzaam koopman uil Lyou die nog wel een telegram van de Bank vertoonde tot hem naar Barcelona gericht met verklariog dat bet bedrag aan toonder zou worden uitbetaald Inderdaad had de directie van daar een telegram ontvangen met verzoek om bericht maar zy bad niet geantwoord omdat zy van 4ie schold uiets afweet De koopman was het slachtoffer geworden van een piar opHchtsrit die hy te Barcelona ia een koffiehuis had ODimoet en die hem 8000 francs badden weten af te zettan ieiwijl zü hem belastten met de invordering van dat briefje over s ejbts 1 3OÜ Ü0O fr waarover zy in zyne tegenwoordigheid een telt gram nan de Fransche Bank opsteldtin eu verzonden Eeu handlanger t Parijs heeit vermoadelyk het vnische antwoord afgezonden De goedgeloovige koopman had een vriend die looper by het Crédit Tjyonnais is meo aar Parys genoraün daar hy zeil zolk eeu groot bedrag niet alleen wilde in ontvangst uemeu Bvtratiji ANu De Berlyosehe strafrechter heeft een jong schilder die een 17 jsrig meisje op straat ronder dai zy eooige aaoleiling or toa bad gogeven op ergerlyko wyze lastig was ge allon tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld Hol O M bad slechts eeu mtaad geëischt Boe gas en electriuiteit alsvrieadttn kunnen leven heeft een Berlyoscb gelaerde dr Na z deze week ineen voordracht aangetoond Door ik oen vriond van u was maiir nla t or op anu komt om miju lijf voor je lo waa on dan kuul go or op rakeoon dat ik niet bang al we en Ik bon niot van do zwaksten en gauiv gunn loopon doo ik ook niot je kunt er gorunt do proef vno namen en over me heschikkoii BÜuiik je ik zie dat ik iny niet in je bedrogenheb Intu schen roop ik r u alloeii jo oprechtheidin Wil je mij beloven my op mijn vragen te antwoorden zonder iets achter to houden ui t vrees van mij te binderen f Te wtorna mijnheer Andn zei hy verlegfn lat kan er nnar woKon ylloor enns Itastinan myn toekomst myn vermogen mijn f iin9che loven hangt er naa Als het Koo if vraag dan maar op ik zal antwoorden Nu ik op het puut stond om den sltiior weg to trekken huiïerdo ik er vonr maar ik vermande mij Wat vertelt mon hior in den omtrek uizoo ovor de verhouding tusachen mijn von td on iny vroeg ik Umi Mon woat heel guod diil hat een Irotache ruwe oil vooral gierige kerel i m t wieu hel niet pleiziorig is om te gaan on er zal wol niemand zijn dio denkt dat hij voel voor u ovor hoeft En wal denkt mon van mij ifledoroon houdt run u wmit men wuüt lat gy evop mild zijt nU hy vrokki ii Dat vraa ik jo niet Hprookt men niet over eon ongeluk over oen familiekwaal F Hastiaan wiis blijkbaar niet op zijn gemak en deed alsof hij mij niot begreep f ardl vervolgd