Goudsche Courant, dinsdag 25 januari 1898

14 7 81 7 66 8 80 8 61 9M 10 04 10 88 11 18 8 03 r 10 11 ff 8 09 f 0 10 18 ff ff 8 16 t K 10 36 ff 88 7 50 8 96 S 4S 9 10 1 I8 10 84 10 64 11 80 4 41 6 20 i Si 6 17 7 16 8 9 87 10 09 4 60 8 87 ff ff 9 47 ff 4 67 6 S4 ff ff 4 ff 6 04 8 41 ff 10 01 ff 6 10 6 40 6 56 8 47 7 46 8 10 11 07 lO M 1 HAAG GOUDA Directe Spoorwegverbindingen met GOIUA Wlnterdleost 1897 98 Aansevangen 1 October TUd vao Greenwlcü O O V D A 18 96 1 94 1 18 46 13 66 1 6S 4 4 16 5 10 I10TT8RDA M O O U D A 10 19 11 86 11 60 18 97 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 11 19 9 S8 9 47 10 18 61 7 85 11 64 13 08 18 47 6 8 7 10 7 45 8 18 OO QOUDA DEN HAAG oude ZeTenhuiien Moerkapelle Zoetemeer Zegwaerd Voorburg i 8 7 8 8 80 9 15 9 8 10 14 11 15 13 1 19 38 1 87 3 46 4 49 6 35 6 64 6 11 7 84 7 53 f SS 8 64 lO 11 7 48 8 49 19 40 2 Z 7 68 8 61 19 1 DEN 10 1111 87 18 28 1 8S 8 44 8 40 4 08 4 SS B 80 18 7 18 7 51 l 10 08 10 17 1 41 4 89 18 10 88 r 1 66 4 18 8 80 t G ttdr Ma 7 48 sas 9 08 10 1810 64 1U7 18 608 17 lu 4 08 4 88 1 16 fl BO 7 48 8 88 10 1010 81 trinTflfl t 1 06 B H K n n 8 39 f lu öo H 8 18 9 08 9 18 9 64 10 44 11 46 13 46 1 10 3 064 166 6 5 66 8 88 J19 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 U T K E C H T G O ü D A 8 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 6B 4 48 5 86 8 ÏB 7 68 6 68 8 08 10 88 g 11 65 4 H i 8 0 1 D A IITÏKOHT OoBd 6 30 8 84 7 88 8 31 9 07 10 19 10 57 13 00 19 58 9 8 8 17 4 8 6 06 Oudew 6 86 U 14 8 87 Woerden 6 48 8 10 Il 3i 3 46 8 84 BÜecM 08 7 4 8 88 9 0 D S 10 5111 45 19 83 1 86 8 08 3 60 6 08 6 65 8 18 10 17 10 86 7 10 10 34 8 94 7 18 8 43 10 41 4 7 89 8 69 11 18 11 13 üudöwiter 7 07 8 14 10 48 ril J 7 a aa 0 ia in aa il in Gouda 7 89 8 87 9 88 9 68 10 69 11 10 19 111 88 8 40 4 87 6 80 8 07 7 89 8 88 9 49 lO M 11 10 AM8TBRDA M € O U D A8 10 9 06 10 48 8 58 8 45 4 45 8 19 9 18 10 0 11 1118 88 8 86 4 4T 8 4 Ml AMSTEROAU 18 10 4 11 6 80 U8 5 15 0 9 45 uao 10 17 10 85 11 41 op een knop fttn deo wand te drnkkea oatTlamden de braudera ran een giukroon nl door een e ectriscb rook OoSTBNItIJK Uit W0enen wHer Mark TwBÏD dezen winter doorbrengt scbryit hvjaaneeo vriend te NewYork zeer ta klagen dat er zooveel vataohe geroebten over bem zyn verbreid Ër werd bericht dat ik eroêtig ziek nas bet fcas iemsud anders toen heette bet dat ik op ster eD lag weer iemand anilera toen dat ik dood was weer iemand sod rs Daarna werd bericht dnt ik een erfenis bad gekregen weer was beteen andar eiud l jk heette bet dat ik al m a schulden b tfinld bad nog eens een ander No zegt men i at ik een nieow boek s hryf ik weet er niets fan Wat men niet van my verteld heeft is dkt ik OoBtenryker zou zyti geworden Maar dat doe ik at daaroio niet omdat de spraakrerwariiog dan nog grooter zon worden c Op een telegrapbi§cba vraag ntt Amsrika of het bericbt vau Mark Twaio adoid waar was antwoordde de grappenmaker zelf Berichten over myo dood sterk overdreven c Engkiahd Ëea aandoenlijk tooneeltje Donderdagavond brak er eeu brand uit ïn een dor straten van Paddingtoo Londen De vlammen grepen snel om zich heen en de brandweer moest zich haasten om de bewoners van een tweede verdieping te kunnen redden die den weg naar de Ktraatafgesloten vonden £ en brandweerman ging viermaal laugi een ladder naar boven telken een der bewoners medebrengend Het volk op straal juichte bem luide toe t Laatst kwam hg naar beoeden met een baby op den arm Het lachende kin dat op een koekje knabbelde trachte voortdurend dit den redder in den rootd te steken Do brandweerman die we aan iets onders te denken bad lyderïi de gevaarlyke afdaling langs de brandende gerei deed toch of b t erg lekker vond De mensoben op straat keken toe enkelen weenden BINNENLAND In bet onder redact e an bet Kamerlid mr P J Troelitr taaode blad De Sociaaldemokraat wordt door een inzender do vraag gedaan of eei sociaal democratiBch üd der Tweede Samer in September dnn dag van de inhuldiging der Koningin kRn en mBg verklaren Wy ontvangen en huldigen den naam van helï ederlandeobe volk en krachtens de Grondwet IJ als Kooingin wy zweren beloven dat wy Uwe ousohendbaarheid en de rechten Uwer Kroon aollen bandbavoo wy zweren beloven alles te znlleo doen wat goede en getrouwe Staten Generaal schuldig zyn te doen Zoo waarlgk heipe ocs God almasbt g Dat be oven wy Op deze vraag wordt door de redactie het volgend antwoord gfgeven dat wy zonder comnientaar mededeelen Wy weten natuarlyk i pg niet hoe onze goo dem Kamerleden over de vraag denkeu Onze meeuiog is dat zoo zy er niet om heen kunnen ze deze en alle mogelyke formaliteiten zullen vervullen die van ben worden gevergd Aan dia formaliteiten moet geen de minste waarde gehecht worden Het ontwerpplan met teekeniug dar aan sluiting verbindingsbaan aan het station der Staatsspoor te Rotterdam Delftachepoort is thans gereed en door die Maaticbappy in orde bevoodao IJmoiden is thans met Amsterdam in rBchtstreeksch personenen goederen ervoer verbonden op de lyn der Uollandsche Spoorwegmaatachappy Tot dosver moest te Velzen of te Haarlem overgesta jt en overgeladei worden w Osude t SO 7 86 Uoordreeht 7 88 HieuwerVert 7 89 OepeUe i 7 46 Betlerdem 7 7 illin Diudigt Rotterdem Oepelle NieuweAeik Uoordxeeht Stiule 8 38 8 48 8 49 9 86 9 C8 5 88 8 08 11 19 85 8 88 4 4 S 4 S5 8 84 8 11 8 17 8 15 GOUDA 10 57 1 8 81 9jr 9 48 10 10 8 B7 8 18 Seada imatardoM O St De Standaard behandel nn ook de vraag feeds vroeger gedaan cf dedagderinhnldiging van onze Koningin niet een god dienaiig karakter behoort te drngen ea vooial of niet de Landiregeering zelve zolk een biddag heeft uit te schryTsn Wat de eerste vraag bitreft scbreve i wtj vrpegpr reeds dat gemakkelyk op zulk een d iedere kerkelyke gezindte een godsdienstoefening kan oilscbryten Maar de regeering dient zich daarbniten te honden Zoolang zy regeert over perionen van verfcbülende kerkeiyke en godsdienstige meeoing zelfs over men cben die met de kerk z rh niet inlaten en dan ook aan zulk een biddag niet hechten beeft zy huldigende ieders vrybeidm deze geen lecbt een biddag te decreteereo oi uit te lokken Zy zou daardoor zich begeren op een terrein dat bet bare niet is en waarop zy eenmaal oen slap gezet allerlei moeiiykheden ou ondervinden Da redactie van Hollandiac wyst haar lezers in Nederland er in t byzonderoi dataaoepn poatwisiel in Engeland bepaald iets eigenaardigs verbonden is nl dat de oorspronkelijke kaart den ontvanger in Engeland nooit bereikt De ËdgeUcbe post zendt eenvondig bericbt aan deo geadresseerde dat er zooveel geld uit zeker land voor bem ter afhaling gereed ligt Naam van den afzender wordt ni t gemeld evenmin golyk dtt op de bekende linksche strouk vaö onze postwissels gebeurt het doel der zending Tenzy Buik een postwisiel nu verder door een bank gaat kan degeadreiseerde intnssrben juist bet bedrag niet ontvangen tenzy by deo naam van den afzender weet op te geven Ën al gaal de wissel ter incasseeriog door een bank dan ong moet de geadresseerde maar raden wieo hy voor het geld te danken of te debi teeren heeft Hieruit volgt da ten daideiykste Dut het niet genoeg is op de strook van dun postwissel naam adres en doel te vermei den doch dat men ook afzouderlyk en veiligheidshalve lo een brief niet per briefkaart deo geadresseerde van de afzending van bet gfld te verwittigen beeft Nnar wy vernemen beeft de Doitscfae regeer ng afwyzend be chikt op het verzoek fan de Hollandscbe IJzeren SpoorwegMaat fchappy om de retourksarten afgegeven door Nedei lau sche stations in verkeer met baar stations op Duitscb grondgebied gelegen en ook die afgegeven voor het verkeer dezer Duitfiche stations ouderling ook een maand geldig te mogen verklaren De Nederlandscbe commissie voor groep XVn kolonisatie voor de weretdientoonstelliog te Parys beeft eene circulaire verspreid waarin zij o a bet volgende mededeelt De Nederlandscbe inzendingen betreffende onze koloniën zullen afzondsriyii worden bgeengebracht op een terrein van 2500 M oppervlak gelegen op het terras van h l Trocadéro in de oomidd llyke nabyheid van een der drie hoofdtoegangen Om die redenen zal de groep voor onze Koloniën iets byzonder aantrekkelyks hebben en knnnen rekenen op een druk bezoek De commissie hoopt Nederland waardig vertegenwoordigd te zien en in aansluiting aan de koloniale tentoonateDing te Amsterdam in 1883 eeo zooveel mogelyk gelrouw beeld te kunnen geven van da ontwikkeling van de ontwikkeling van handel en nyverbeid en van de vermeerdering der kennis van onze overzeeschu gewesten in de laatste twintig jaren Daarom doel zij ren beroep op krachtige medewerking Deselfde comminsie beeft ook een circulaire gericht tot weienicbappeiyke genootschappen vereenigingen enz bier en in Indie U n 18 18 11 98 11 85 11 48 11 61 18 88 18 9 6S 10 80 11 33 8 40 9 1 10 89 10 86 10 48 10 49 9 47 10 18 10 13 10 31 10 88 8 04 I 8 16 8 39 7 61 8 86 8 El 10 15 Vai groot belang toch is bet aan te toonen op w lke wyze en met r Iken nilslag verschillende wetenschappelyke genootschappen reenigiiigi o instituten enz bier te lande en in Indië zoowel als ffeten8cha7pp yke reizigera in overzeesohe gdwesten werkzaam waren tot vermeerdering van dn kennis der Nederlandscbe Koloniën Daartoe wordt het weoacbelyk geacht dat de eerstgenoatnden het meest belangryke gedeelte hunner kaarten publicaties verstagen waarnemingen en verzamelingen op d tentoonstelling te Parys ter inzage en bezichtiging teilen voor zoover zg de kennis der Koloniën sedert 1883 hebben vermeerderd Een beknopt orerziebt hunner werkzaamheden zal levens kunnen worden opgesomen in den nitgebreiden A 8 y L Ëo wat de lnatstgenoemd B reft door hen zonden kunuen worden o Kgd opgaven der afgelegde roiite i kaarten of schetsen del berci de terreinen gepubliceerd of in manaicript beschryviagen dier terreinen in werken tydscbriftartikelen of dagbladen wa rnemiogen of verzamelingen op dia reizen gedaan of aangelegd en wat verder over bnnne tochten vooral over die welke na 1883 ondernomen werden b t noodige licht zal kunnen werpen Dit alles zal dan voor zooveel daartoe gelagenheid beitaat teotooogeateld kannen worden De commi8 ie spoort aan tot krachtije medewerking en mededeeling aan den secretaris voor groep XVU den heer G B Hooyer oud luit kol van het N I leger te a Hage Gemengde 1 Berichten Met het oog op deo tot nu toe zacbten winter is bet wel aardig te herinneren dat in 1658 de winter eernt recht op 21 Janoari begon eu wel z6o dat de krooiekee er dit van zeggfn In dese Winter is bet soo harden Vurtt gewee t dat men an den 21 January tollen 5 Maert over de Mase heeft gereden met Be deo met 2 Paarden met 6 Tonnen Haring en Vis en andere Koopmanschappen meer naer de boven Steeden tot Kenleo en Mastricht en andere Stee en men reed ook mft Sleeden en Paerden van MaesUotslngs op Den Briel en daar syn veel Landen onder water gerseokt door de sware Snee In den winter plaatse men nchter of by dekachel een kistje met houtzaagsel een vrywe vuor niet verkrggbaar ertikel Al is er slechtsnog een vonkje vaur aanwezig dit wakkertstellig aan wanneer men er een sohopvol ofeen paar handen zaagsel op itrooit als ditnl goed droog is wat het waarscbijnlgkwezen al als het op een warm plaatsjestaat Wanneer men bet vuur langzaamwil laten branden als let ware slechts aaahouden bv als men nitgaat of ook dekenkeokachel wanneer er niets te koken is dan legge men eerst wat kolen nat gruisis ook goed dan goed wat zaagsel weerkolen en nogmaals zaagsel Wil men hetvDur daarna weer flink laten branden danbehoeft men van onderen slechts lacht te geven by gruis vanboven een gaatje maken endadelyk heeft men weer vlam Houtskolendoen ook eeo byna oitgedoofd vuur of slechttrekkende kachel ontvlammen maar kostenheel wat meer Haisvr Donderdag werd in andientie ontvangen by den minister van oorlog de heer W O J Paastors oentraat presrdeet van den Ned R K Volksbond met twee rgkswerküeden nl de zadelmaker Van Oostendorp uit Uelfi eu de geweermaker Van den Akker n de Hembrug De audiëntie bad ten doel ee ige voordeelen te verkrygen voor de werklieden KOTTIKDAM 8 48 8 67 4 53 65 6 03 6 09 6 16 6 36 3 50 6 40 3 4 1 44 1 64 3 01 3 08 8 14 4 39 8 09 4 96 s Hage 6 46 7 80 7 48 8 8S 9 48 Voorb 6 68 g g t Z Zegw6 6 ff Zev H 6 17 atreoht Woerden 7 06 8 09 AMsterdam 0 3t Ooada Ofschoon van de bespreking zelve niets kan worden gemeld kan De Tyd loch mededeelen dat de leden der deputatie den indruk hebben gekregen dat den Minister het perso neel Uug niet onverschillig ie en dat bg met eru t lal trachten aan eenige lang gekoesterde wenschen der werklieden te gemoet te komen Toen gistermorgen de eerste trein van Rotterdam naar Antwerpen bet atation Kitchen was gepasseerd werden de reizigers opgeKhrikt door het plotseling stilalaan van den trein De oorzaak waa het deraileeren van de locomotief Deze werd afgehaakt en de trein op verkeerd spoor gebracht waarna de reis kon worden voortgeiet met een oit Antwerpen aan gebrachte machine Alles liep zonder ongelukken af doch veroorzaakte 20 minaten vertraging Tolgens de Haarl Ct c zal de beer von Saber directeur van d echoot voor kanstngverbeid zich eerlang voor eenige maanden naar Indië begeven in verband met de koloniale iazei ding naar de Purgsche tentoonstelling van 19 0 Is het blad wel ingelicht dan zal een leerling der g noemde school den he r Von Saber vergezellen en ligt bet o a in de bedoeling afgietsels te nemen van gedeelten van den Boeree Boedoer tempel In de gemeente Baarderadeel beeft de tweede loting voor de nationale militie plaats gehad De burgemeester lier gemeente had zooals onze lezers zich zeker herinneren de jonge lingen die voor de eerste maal een vry nommer trokken en bg faerloiing niet de toes giag gedaan dat y door zgne tuiachenkomst een nommerverwis tetaar zonden bekomen Thans blgkt dat hy voor 6 loteliogen een nnmraerverwisseiaar zal moeten stellen waarvoor f 2400 noodig zal zyn REC HT en PL ICHT Zaterdagavond had op een der boveozalaD van hef café Vredebest eene openbare ver gadering plaats van de TiqinierliedenVereeni giug Recht en Plicht waavn als spreker optrad de beer H L Harre die tol onderwerp zyner rede bad gekozrn organisatie De Voorzitter de heer F Janssen opende ten oageveer 8 oor deze vergadering die niet goed bezocht wat en deelde mede dat op verzoek an drie Bolterdamsohe werkliedenvereen igin gen de heer Harre bier zoo optreden en vel met het onderwerp organisatie dit nn was genoeg bekend doch h t bettuar achtte het geen kwaad dat bet nog eens nader werd uiteenga et terwijl na afloop gelegenheid zou zyn om met den epreker van gedichte te wisselen vaarna by den heer Harre het oord verleende De beer Harre begon alvorens op bet onder werp te komen toegevendheid te verzoeken daar hy even als de aanwezigen van achter de schaafbank kwam soodat zy die hunne verwachting te boog zouden spannen zeer zieker zou tegen vallen 10 84 10 64 9 07 10 08 9 88 9 88 7 48 Organisatie zeide spreker is nottig n ooodig en de timmerlieden dnen nooit anders dan organiseeren vooral in het vak wanneer er een huis geboawd moet worden dan begint de timmerman tusschen die maaia materialen op het werk reeds te organiseeren en dit doet hy zoolang totdat bet gebouw klaar i ik heb onlangs een fabel oit de gryse oudheid gelezen die ik hier even in bet midden wil brengen Jaren geleden leefde in PerziS een koning die 7 zonen bad en die zgn eiade voelde naderen hoe of hy ook peinsde by kon er maar niet toe geraken om dia zonen op zeer gemakkelyke wyze by elkander te bonden op eens krggt bij een inval ontbiedt zyn zonen en laat eeo daarvan ze en pylen halen hy brak pyl voor pyt door mnt zyn zwakke handen en beval nogmaals zeven pyien te balen waaraan werd voldaan toen by nu die pylen weder bad ontvangen bond hg ie te samen en beval den oudsten zoon die pylen door te breken dil gelakte niet dat was onmogelgk nadat allen het beproefd hadden zeide de vorst indien gy nu alleu bg elkaar blgft dan zal nimmer bet ryk aan anderen toebehooren indien gy bet evenwel gaat verdeelen dan is nw macht gebroken en zoo is bet ook beden oog indien alle timmerlieden zich vereeoigen dan kan bet niet anderi of zy hebben ook macht De maatsehippy kan niet beataan alleen uit kapitalisten er moeten ook arbaidakrachtensyn de raaatachappy kan wel bestaan an arbeidskracht In deo tegenwoordigen tyd ziet men ook dat de kapiulitten zich vereenigen als voorbeeld daarvan heb ik alleen maar te noemen deAmerikaanscbePetroleninMg dieeene rente heeft geiEoakt van 31 pCt waren deze kapitalisten niet georganiseerd dan bedden zy zooveel verdiensten niet gehad die begrypen dus ook dat in oi raDieatie kracht ligt Nog een ander voorbeeld werd door spreker aangehaald nl dat er io ewn stad ef n groot geboBW soa worden gebouwd no datg bouw wai gelykslraats alleen weid gewacht op twee sware balken die er in moesten worden aangebracht om het bovengedeelte te kunnen voltooien Nadat er reeds een ma sa personen bedankt waren omdat men daarop wachtte kwamen eindetyk die balken aan en lagen op de sehnit voor den wal en nn was de vraag boe moeten die zware twlktn op zyn plaats komen ieder had daarover reeds gedacht en door wryving van gedachten dos door organisatie wa men het er over eens om dat ait te voeren maar dan moest bet volle personeel daaraan mede helpen trekken zy verdeelden de qaaestif de eene party zou dat doeo de ander dat en een gedeelte soa de andere maanen die tebois warea op gaan Eoekeo om mede te gaan belpen laatstgenoemde groep dacht dat zy het zeer gemakkelyk hadden maar dat viel niet mes toen zy dachten dat sg klaar waren zeide er een dat hij seer gaarne zou mrdegaan maar er waren er drie by waarmede by niet kon opichieteD waren die weg dan kwam hy direct by een ander was bet weer wat anders die bad mooi werk al sedert een week of zeven en om nn sgn handen te wagen om aan die touwen te trekken dat deed hg niet en zoo ging den een voor den ander ua zoodat het gebouw niet klaar kwam Zoo maakten eg zich icknldig want men moet niet vergelen d t achter die mannen een massa vrouwen en kinderen titaan die toch moeten eten Waren zy georganiseerd geweekt dan wa dat groote geboow klaar gekomen de ten moet wat overstappen een ander moet ook om zyn medemenseben donken Deze organisatie is te verkrygen indien de Ooudscbe afdeeliug zich aanslait onder de vaan van den A g Timmerliedenbond Spreker besloot zyn reden die aandachtig iverd aangeboord met de volgende dichtregelen Op daa wat weerbaar is f Op mannen in den lande Stoit by den Bond n aan Slaat in elkaar de handen Wil langer niet alleen Maar saam deo stryd beginnen Vareenigd ü biytt solidair En ge init overwinnen Nadat eenige panze was gebonden werd gelegenheid gegeven spreker vragen te doen In da eerste plaats maakte hiervan gebruik de heer Sanders die zeide dat bet hier oiei de plaats wai om deze vraag te doen daar op eene vorige vergadering besloten was dat dit in eene haiihoodelgke vergadering zou behandeld worden De voorzitter diende van repliek en mertte op dat de spreker dit niet vooraf was medegedeeld was dit gebenrd dan bad spreker die vraag niet gedaan Daarop kwam de heer Kloppers aan het woord over organisatie en vroeg Waarom moeten wy ons aansluiten by den Bood zijn de Goodsche Timmerlieden niet goed georganiseerd Ik geloof van wel want de statmen zgn koninkiyk goedgekeurd Wanneer de Alg Timmerliedenhood een adres inzendt dan kon nen wy bet ondersteunen aansluitiog is volstrikt niet noodig en wanneer wy dan moeten hydragen voor het arbeiders secretariaat voor werkstakingen oitgeslotenen enz Jdan ton ik met myn kleine loon hard moeten werken en de anderen zaten meteen sigaar in den mond in de kroeg Ik geloof dat het boofdbestoor er meer belang by beeft dan wg Wanneer toch overal hetzelfde loon wordt uitbetaald dan weet het boofdbeitour tocb wel dat wy ni t in Amsterdam znllon kannen gaan werken en daarom ben ik tegen aansluiting by den bond De heer Harre deelde mede dat hij niet op de hoogte was van wat op eene bnisbondelgke vergadering besloten wa had bti dat geweten dan had zyn vraag achterwege gebleven en wat den tweede spreker betrof hy bleef bat organiieeren van allen aanbevelen omdat zy dnrdoor nacht konden verkrygen en de verwniging Raoht en Plicht heeft reeds gelden gezonden aan de stakers te Sneek zoodat reeds ten eerste schrede is gelegd op den weg der arganieatia eu boopte dat spoedig de vercaoiging Recht en Pliohi tot den bood zon toetreden De afgevaardigde uit Rotterdam de heer van £ ck vroeg daarna het woord en deelde mede dat by ook an organisatie dezelfde op atting had als de beer Harre hg wss voor j g en werkstakingen by zon die zooveel moH yk tageogaae maar wy zien het te Sneek owr zyn 150 timmerlieden en 20 patroons die 20 patroons hebben meer geld dan die timmerlieden dus moeten die timmerlieden wel toegeven maar indien nn achter die 150 lieden er nog 4000 achter staan en hun stenoen behoeven zy niet toe te geven daarom is bet noodig dat allen zich onder den bond scharen De Voorzitter dankte den rpreker voor zgne reden en de toehoorders voor de attentie waarmede zy den spreker hadden aangehoord hy hoopte dat ieder rypeiyb zou overweg n of bet noodig was dat de Vereenigirg zich ton aanaluiten by den bond wanneer dit in de hBishoodelyke verf anerinK zou worden behandeld en floot daarna de vergadering STADSNIEUWS net GOUDA 24 Jeoaari 1898 TRD wege de Tereeoigioij Mercariusc te Rotterdam gehoedee exameo io boekbouaen ia met gunstig ge olg algelegd door deo beer M F de Rudt albier Ia deo laatetea tyd liedeo zicb io de gemeente weder geralleu voor rao bet vermieeen TBB katteo zy werden op de bekende manier opgevau eo in een znk gestopt eu Jaarqa met een koord gewoigj Zaterdag jl nu werden op een etuk weiland gelegen achter bet jaag is twee gedoode zwarte katten gevonden Politie bierren in keanis gesteld deed een onderzoek spoorde de dader op tegen wien een strafrerTolgiog is ingesteld Gisteren arood t D ongeveer half zes oor beeft er een begin Tan brand plaats gebad in de nieuw opgerichte Sigarenfabriek in de Rozeodaal Door behulp van den brandmeester de Raiter de politie en eenige burgers werd dezelve met emmers water geblnscbt Krimpen i o Lkk Da W van Sloten te Roo een heeft bedankt voor bet beroep by de Ned Hervormde Kerk alhier A floop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Veiling 24 Januari 1898 ten overstaan van Not G C Portojn Droogleever No 1 Winkelbnis eu Krf in dt Stoofsteeg Wyk A No 96 kooper J J t d Sanden voor f 1970 No 2 Wiokelbuis eu Sri aan da Varkenmarkt Wyk M No 218 kooperi J Kaptejo en A de Grnyl voor f 635 No 3 en 4 Twee Hnizno en Srren in de Speldemakersateeg Wyk G Nos 6C en W kooper E v Leeuwen voor 1 Ï475 No 5 Een ünia en Erf in de Wilbel3 inastraat Wjk M No 70 kooper E v Leeuwen voor f 710 No 6 Een Hols en Erf aan bet Lombardswatertje Wyk G No 98 kooper J H Kok toorf 99p No 7 Een Huis en Erf aan bet Lombardsw lartje Vyk O No 103 kooper T Kramer voor f 1120 No 8 Eeu Pakhuis en Erf in ds Lemdulsteeg Wyk M No 203 kooper C Laurier Toor f 690 No 9 Een Tuin in de Eerste Kade san de Karnemelktlnot Wyk R No 297 kooper J Mallaart voor f 710 INGEZONDEN Geachte SUxdgenooien Ontvangen voor de werkverschaffing bij de beereu P v d End f 1 van 8 og P W Kamphuizen f uit een speelpotje by Roepers f 2 09 zyode de opbrengst van eene oolleotB gebonden by gelegenheid van eene geiellige avond van hst Alg Ned Werkl Verbond by J v Elk f 15 05i zynde ds npbrergst eaner collecte gebonden op de feestavond van da Ckrislelyke Volkabond Ziedaar geachte Stadganooten eenige bijdragen zy halpen wel maar niet voldoende om het gat te stoppen dat al in onze kas is gskomen want wekelijks wordt er circa f 150 nitgekeerd uitgezonderd de materialen zoodat eeu ieder wel zal begrypen dat er veel geld noodig ia Dankbssr is voorzeker de Commissie voor de ontvangen gelden in December daar zy verre de Terwacbtiog overtroffen hebben maar daar de kas Spoedig verminderd ja byoa geheel citgepat is zoo doet de Commissie weder een beroep op owe erkende liefdadigheid de kleinste bydrage wordt a ontvangst genomen Welaan dan Stadgenooten atennt en helpt da Commiisie opdat zy in staat gesteld worden nog meerdere werklieden te plaatsen reeds zijn r 40 geplaatst maar er etaan oog oO werklieden op de lyit die op plaatsing wachten en daar de Commissie nu aan het maken van rietmatten begint zou bet de Commissie dubbel aangenaam zyn indien zy gestenod werd door de borgery om daar eeo fliok begio mede te maken Hopende dat de Commissie niet tevergeefs aal aankloppen zoo stellen zch da navolgende beeren beschikbaar tot het m ontvangst namen der gelden die luocbten inkomen C Brnnl Crabelsiraat G Krook Kleiweg P W K mpbuizeu Gogwe J A Donker Raam i O A d W nt Keiierstraat 1 Bik Lange TienJeweg eo Roepers Nood gudsleeg Ook hoopt de Commissie dat het goede voorbeeld gegeven door bet Alg Ned Werkl Verhond eo de Christe yke Volksbond navolging moge ondervinden by de hier ter tede bestaande vereenigingeo Namens de Commissie voor Werkverschaffing C BRUNT Voorz W ROEPERS Secr PRACHTIGE SORTEERINÜ ly iHTER HANDSCHOEHEM voor Dames eu Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg Ë 73 73a GOUDA Teie ho u mo at Iteurs van Vrkrs slotkrs V I il l 981 1I9 8 i i 103 I 89 I 85 I H 8 tv 19 i 1 S3 I 8V 8 22 JANÜABI EUiaLANü Cerl Ne l W 3 3 ihto ilito iliio 1 dito diio t Uto 3 HoNOiH O l Gba ll 1681 88 4 t lis laaohrjjfinp 1868 81 5 OoaTaKR G ii inpjipit r 1888 fl iitJ in ïilfer 1868 S PoRTUOAi Obl mnt ooupoii 3 dito ticket a 9 99 1 ♦ V I 76 SI 34 1 6 83 1001 6t ei5 4 O 4 1011 122 101 ID 186 4 ei I 98 134 I lüOl 80 1 111 10 SOI S2 V 1001 65 58 147 5 V 6 7 Rl SLiLNn Obl Birnienl 1894 4 dito 7fcona 1880 4 dito bi Rotha 1689 4 diio bj Hope 18SB 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dito dito 188 4 5 Spanjb Perp t schuld 1881 4 TuEEliJ Gepr Oonv IeoD 1890 4 0 loeuitig anric D xec Ie DÏBg aerie C ZuiD Al Rïp V obl 1898 B Mkiiüo Obl Butt 8 h 1890 Vbnezüela Obl 4oabep 1881 AuBTBitUAM Obliu nten 1806 8 ftoTTERüAM aud ll Oh 1894 3 Nbu N Afr HauHelav aand Arendib Tab Mij Certificalun D U MM f chappy dito Are Hypoihoekb pautlbr 4 Cult My i T Vorataul a iiid b Gr Hypoihttokb andbr S i Nederlaadirtio bank tand Ned H iadoluiBatB0b ilito N W k Puc Hyp b paiitlbr 6 tt tt Hypothoekb pandbr S f l tr Hyp tbeekb dito 3i OosTiN UoslH Hg blink Band acHL Hypotheiekbaiik paiidb 4Vt Amebika Ji qut hypoll paudb S 1 77 103 l l l 100 160 18 11V 100 58 102 13 U 108 78 13Jl j 110 32 Sl i V imV ny 105 Vu 106 102 102 118 lïo 3 116 Maxw L j Fr Lieu corl fi NBd HoU IJ 8poorw Mij anhi My tot Eipl f St Spw aau Ksd led SpoorWflgia aaiid Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito HVl dito KiTALlRSpoorwI 1887 89 A Eobl 3Zuid Ital Spwralj AH oM 8 Polen Wsriohau Ueoue aatid 4 RüSL Gr Hum Spw My obl 4 Haltiiche dito aand Futowa dito aaod fiIwaog Dombr dil aao l fiKnrik Ch AzowiJp kap obl 4 dito dito oblig 4 11 IS Amxbika Oeat Pao Sp Mij obL 6 Chic fc Vorth W pr C aand daodito W n 3t Pator obl 7 DeDverlr Rio Or Spm tert v a llliaou Central obl in goud 4 Louisr Nash illfiCert r annd Mexico N Spw Mij la hyp o 6 Mits Kaaias r 4pct prof aand N York Onlaaiok Weat aand dito Peen Ohio oblig R Oregon Calif Ie hyp io goud G St Paul Mian Sc Hanit obl 7 Uu Pao Hoof a obüg 6 dito dito Line Col Io byp O 5 Canada Can Soutb Cart v aand Vbk C Rallw Na lo h dcO Amsterd Omnibus Mg aand Eotlerd TramtregMaats aand Nrd Stad AtDiierdam aand ft Stad Rotterdam aan 8 BsLoiB Stad Antwerpen 18 7 S i Stad Brussel IS8S2 HoNG Theiaa Regullr teseltach 4 OoaTBNB SUatsloooing 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 SpANje Stad Madrid 3 UU Nbü Ver Bes aSS Staats loteriJ 5e Klsise Trokkin vsn Masnilsg 24 Januari No 12S4S 6000 No 13804 1500 No 2 89 en 4988 ieder 1000 Ko 78 6920 1223 13208 ei 17815 ieder 400 No 10184 on 11610 ieder 00 No 167 1190 2943 4554 4714 4T69 6602 6061 7280 9968 12108 12802 13366 13811 4208 1 406 14842 17213 17984 eo 1883S der I 0 an 70 103 3 18397 10383 134 1 10701 13784 10892 13911 10915 1391 10922 18943 11061 14032 11089 14064 11240 14098 11279 14115 11292 14337 ll 42 14434 11404 14611 11645 14638 U682 14644 11780 14673 11846 14H84 11 9S 14904 11911 14931 11 6 16421 11950 16484 12094 U766 12107 16848 11137 1187 12161 16002 122 7 16097 12663 16103 18744 16204 12937 16821 1S0S7 16287 18134 16141 13196 16260 1330S 16268 46 73 101 104 128 196 289 443 460 486 667 706 871 381 886 904 1057 1070 1174 1219 1318 13 3 1451 1773 1826 1907 2372 2449 9487 2474 2513 8607 3689 2677 16330 18i 6 16362 18741 16864 18103 16373 18927 16387 18874 16318 18941 16518 18989 16523 19075 1681 1910 16 60 19170 16783 19187 ir 7e9 19240 16943 19448 17028 19646 17125 l li62 17162 19731 1744 19750 17 ü3 19804 17176 19820 17 79 l441 17985 I99U 177 36 1 62 17867 29162 1787 20865 1795 203VO 18011 20441 18095 90664 1814 20599 18177 20S78 1819 20902 18395 8 906 18428 809SO 18143 20973 7911 958 8239 8818 8 24 8448 8486 8603 8619 8701 8891 9 78 0049 Pr sea 2733 5376 7818 2766 6480 9S5 5507 2 26 5683 2944 660t 2964 6627 3035 5661 soes 6778 3207 5887 8633 3396 5990 8580 SH4 tl84 3S00 8327 359 636 1 3648 6887 3692 6472 3621 6549 3953 6683 91173 3708 6819 91 76 3791 940 92 O 8807 7086 9302 3396 7079 il 401 7128 9168 4MH 7S13 1471 4147 7226 9536 4S76 7277 1576 41 6 7303 9738 4641 73 6 9842 4659 7421 9847 6001 75 1 U903 5094 7681 9III1 5172 7582 10O39 250 7588 10O94 5301 7747 10198 63 W 7 803 ADVERTENTZEN wmmmÊmÊmÊmÊÊmÊitijLvmmmi Heden overleed tot groote droefheid van niü miJne Kiuderea en liehuwdkindereu niyne geliefde Dochter JOHANNA JACOBA in den onderdom Tdn 43 jaren Wed J H riK LEENT Utrecht 22 Januari 18 J8 BIB CTROIOTORISIIHB Ti l ü iLSBANDJES WKrild OKÜSroN lSKRI uu het ifcbrulk duarvau Kescliiedt hrl tmidcii krOtru dor Kiiiileren y l Miti K IO 000 Gulden I wordt bel aald uan hetri die bewezen kan dat de bjj niij ter inzage liggende getuig I schriften der nitstekonde reaultaten van de Rleriroiiiol oriscbe TaiiühaisbaiMtJes niet echt z j i ftft Men UUeop den naam Ivan den Fabrikant ItOOEKT HOLTX W9 Wordt franco toegezoodeu alleen na ontvangnf van postzegel ad i 5 cent door UOItKKTHULTZ i IJmegeii VerkrfJiibaar bu WOLFF Co Wdsihaven M fVederverkqopertt gevraagd WqI i li l 8t üiwruTin t Küti fuln Rheiniiatink l inJeiipyiion hortum Êi AnJierPalnExpeller f Ia met het knti nnn aas t9 wondan tegen = L AnlierPalnExpeller gl moet du atwda jo ieder huiSKcKui S Anker Pain Expeiifir I Pry 50 oent 75 oeut ee fi i h VeorlmDden In de meeste Apothekun hi F li Wlio ter t Co 1 Roltortniti ïe OOÜDA by ü LÜGER Apotlieker Marlit en bü WÜLKF V a Weetbaïen 19 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des t ONDERDAU S van 0 1 ur in bei llèlel ÜEPAUW Grootemarkt te tOüüA Kliniek on Polikliniek OUmVmTHIK en HHÜIMKVOÏÏMOiK oor Spreek ren dagelglii van IS 3 a Oratie Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9s ll uur DORDRECHT LijnbaHn No 11 Ur A OKVV Genmhar Dirtcteu