Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1898

No 7488 Woensdag S6 Januari J808 36ste tlaarfifan 601MHE mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda Druk OD A BWNKMAN ea ZOON ZAAL KÜHSTMIN DIE Sociëteit ONS GENOEGEN TE COV Donderdag 27 J nuari 1898 Prascïti Gezelschap vau Amsterdam Directie G PROT ZOON BUITENOEWON E Eeestvoorstelling ter Tiering van t sier 50 J ari9 Ji Mevr d e Wed 1 H AlbregtEngcliimi OUE SIENTJE Dramatische Voordracht in 1 Bedrijf door JosTus ï4 i Maukik opgedragen aan Mevrouw Albregt Mngelni an TALENT eÏgEBOORTE Tooneelspel in 3 Bedrijven door ËBNKST LïüouvÊ Vertaling van F H Gbeb Entree Toor Ueeren Leden der Sociëteit l Toor Niet Leden 1 50 Vlaatsbespreken van Dinsdag 25 Januari af tot op den dag der Voorstelling van 10 3 uur Aanvang S uur RRAEP£LIEN HOLin Chemisch zuivere itlelkSUlkci isFECIAAL VOOR KINDERVOEDING I alomver krygbaar ia bussen a Vj kgr 0 90 U kgr f 0 50 en ü kgr Men V ra g e uitdrukkelijk FAHiuEKSMEftK Iksuikci Bh ische op de I Tuiquetten nevens$taand Fa Ihrieksmerk en de handteekeniug van KEAEPELIEN ÏÏOLM I HofleTeranciera Xciêt feInsche stoomveeveeu UN chemische WasscheriJ VAN 11 oppi iii imi k lU KruUkade JioUerdntn Gflbrevetöord dnor Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt ïoor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en verven van alle Ueerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoom n van plnohe mantels veeren bont enz Gordynea taielkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedereu hetzy gestoomd oi gevertd vrorden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt TISSOT Co Bordeaux lioUerdam f 1 40 per liter in verzegelde beo nde flesch van 5en2 aliter voorzien van het attest van Dr P f mm Hiimel lioos Proefflesch f 1 30 Verkrügbaar b i J H ROODE GOUDA 4 GRATIS t bdioBi olie leiM van d t blad hrt Biet aUeen voor IleKe m ar oot voor jeienlleii hMBSl belangrllke en nuttige taek B V MEIII BE IltUt Hen sohiüve ne briotkaiul mBichtïf Boekhandel te V Rotte rdam ROlflAl S Door verhuizing te koop 800 k 1000 Romans tegen JV Cent p LEOl COIIEK n DEN HAAG Te Koop of te Huur aangeboden Vm IIEËKËK1II1I8 staande a i de WESTHAVEN Wijk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D Ü9 Het nuiB bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuiien Ke der en Biunenplaats boven 3 Kamers en Zoldïr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gaa en Water leidmtf voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Koninklijke Machinale ITahriek DE HÜNIQBLOEM v n II tv vaa Schalk Co gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat en 0 1 naby de Regentesstilaao van Z M den KONllNG van BELGIË 1 Indien gijhoeatll ebruikt de aller wege bekroonde en Wereldberoemde Su perid Druiven Borst Honig Bxtract j Iv BXjI J InT THEE FLACONS van 40 Cts rO Cts en 1 l verkrflgbaar hfl Firma WOLFF k Co Westhaven lOS Gouda E H VAS MILD Veerstal B 126 te flouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Boshop B V WIJK Oudeu airr I M KOLKMAN Waddinxvetn Stedolpe Gasfal riek te GOUDA De priis van het gas is C cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 a et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedra t de bnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyfes afrekenen en viin de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hunr bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeHbevlekkiog Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk 2 r Dr Retau s iELFBEWARlL Ci Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gnlden Ieder die aan de versohrlkkeiyke gevo en van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagfl Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eo in eiken boekhandel in UoUand Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pra cli tlg xa et ioag ericlat mwmm mei th staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 I OEllMPELOPPEl f bedrukt met Firma I per 1000 stuks i f 2 f 2 50 en f 3 Lange Tiende weg D GO Gouda Telephoonnummer 82 BIJ Het groote aantal zenuwkwalen vhh KMHi thoofdpijn af tot de voorafgaande kenteekeneii van apopleile ft6n abeneit tM trotMaiMi nog BteedH kite miadelfla door de mediHche wetecfirltap aangeweDd Kerat au den nlenwni tUd kmtt dB eet toe dRt zij door het gebruik maknu van den eehvouIiüüteD weg nanelijk luigs de bold uiu phy Biologische ontdek kin e gedaan heeft die Dahouderde proefnemingen thans over de Kehe leT rftld verbreid iB en terwijl rif m weteuBohappetljke kringen de hoogste belangataüing wekt tevens aaaa Weldaad blijkt te ziju voor de aan zenuwkwalen lijdende menaolilield Deze geneeswijze Is uitgevonden door deu gewezen Officier van Qozondheit Dr Homan WeiBamann te Vilsbofen en bemst op da oil dervinding opgedaan in eena BO Jarlge pralitijk I oor waitacliinK vim h t hoofd eenmnnl per flav worden da rto geiehlkte sioffen do r de hnld onialddelllJli n tae bmuwKentel medegedeeld Met deZe geneeswijEa werden werkeiijk sohitterende rasnlUten verkngu sa Elj maakte ooveel opgang dat van sen door den uitvindnr gesobreveii werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vaortomlsg en sBnsiIng Ijinnen korten t d reeds de ttle dmk verschenen iB Uit boekje bevat niet alleeB toc bet greete pnbliek verataankare verklaringen omtrent het wez n dei nieuwere tlieraple en de daarmede zelfs lu wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohapneliiko verhiitidBlingeii nitdo medl che l dcB dieaandozo gpnecswijzo gewiJdzUn zoomede afschrift van lul van getuigsohrifteu van honggeplaatBte gouoeHkiiudigon onder welke f Itnièrs med dr proreaior aan ID polykllnlek te Parlii rue Rougemant 10 Stelngreber med dr praktiiBsresd B n MheBr aan het krankzinnigen geitlDht de Charenton Sanltdtirath Dr Colin ta Stettin Groumsnn tned dr arrend arts liJohUHsen Or P ForeiHer geneeihoer direoteur van het hospitaal Ie Agen Qshetmreth Dr 8oherln kastaal Butenfeia Bad Ems Darsei mad dr geneesheer directeur der galvano thsrapautltohe larlohtlnB voer lanuwllldsr te Partja rue St Honori 334 Consul ven Asohenbaah med dr Ie Corfu Dr Busbaoti erroed arU da Zlrknttz Oberstabiarzt Jeohl med dr te Weenen Dr O Bongavel tsLa TarHirs Eure lldvan deeCenssllCintral d hygline et da Santé In Frankrijk en vele andereu Aan allen wier xenuwKeMlel weer of minder artsedaan la or aan BOttenaamdo reuBwnelitlKlield lijden waaivan de keuteekeneu zijn ohronlichi hooMpIjn inl ralNe aohels hoefdpl n bloedandrang grnols prikkelbaarheid gelaaadhetd ilapalooiheld Ijohamatljks earuit en onbehagelllks tesitaod verder alle zipkön die dooi beroerte getroffen werden em nog lijden aan de gevolgen d r B belifttideling gfwePHt zijn waar door de bekands middelen aU onthoudingsen ea koodwaterknur r pp p Btooralooi of zeebadelTlefla genezing of leniring banner kwaal gevonden slotte zij die vree veveelenTOor beroerte en daartoe reden hebben wegens zooals verlammlngan anvsrmogan tol spraken iware tangwat moelelljk allkken stllfktld der lewrlohten net veort durende plin plaatielljke zwakte vertwakklng van gaheugee enx eibclj die reedt onder geneeakondfga biihatidelliig gfwecHt zijn maar door de bekends mlddeleo alfl onthoudingHn ea koodwatarknur wrijveu elecfriMflprpn Btooralovi of zeebadelT efla genezing of Ienl veiBchiJnaeleu ala iish aanhoudend angatig vnelsn erdoovlng In hst hoefd boafdslla net delisIlBVld nikkarlngen en donker worden voor de oegen drukkende pl n onder het voorhoofd auWag Ifl deoerea lwtvoe se van krieboling In en het slapen van handen an voelen aan al deze drie categorMa van aannwllJderB als ook aan jonge melsjea lijdende aan bteekiuoht en kraohteloaiheld ook en gezonde tslfs aan Jonge personen die veel met het hoofd werken on geeBteliJke reactie willea voeikomea wordt dringend aangeraden zich bet boven vermehloweikje aan te BOhaffen hetwelk op aanvrage ksststooe en franeo ver souden wordt dooi AuiMtordAm doer 1 4 I RBAM € o Ueillgeweg 411 Rotterdvii F E vnn SAlVTBW KOLFP Apothekir Korte Hoofsteeg 1 Vtreeht LOHKV Jt P0KT07V Uudegracht blJ de Oaardbmg P iU Op de longflte hygienniBcli niwliomale tentoonntelllng Ie do l i WclBiMaiin Bche 6ene ewljie oor da MediBche Jurj wet de Zilveren medaille heha oond iïïS Patent H StoUen Sliti ictart iranirltl 111 eiiite mï Uiemnriiliili niirtiuiL lH arnung Der vrofK Brfolg 11 mun Patmt H SfoOm irrun n Win kiuft Hilar anun ttef f VTi r C l I n umt lmill Mi l l JI as rrtWUtm and ZeugnUM trtOi mH StoUwerck sclie Borstbonbons gefcbriceerd na Toonjohrift v b den kon UniverBiteitB Prof 0 hm Ho ad Dr HarlBM Bonn hebbeo sedert 50 Jaren k Terzachtend middel tegen hoesten beeeoUieid en aandoening der ademingBorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedig afwisseling yan warme en koude lucht is t b zonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 25 c Alom verkrijgbaar EBHIOBEFQTTAHTESIi Men wordt verzocht op t HERK teletteu UIT HBT Magazijn van n KAVENSWAAY ZONEN OOBINCHEM Deze THËEÏIN worden afgeleTerd in verzegelde pakjes van ot IWM n een half en etn Ned ont met vermelding van Nommer en Prfls vooralen van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Bultenlaodsch Overzicht De iQiarpslIatie ia da B aaEicha Kamer wier verloop onze lezera oit oas vorig aammer b kaDd is beeft geen nieuwe feiteo aau dea dag gebracht Ë a weerzinwekkende vechtp rtg in het parlement hartatoohtelgke party dighedeo ven de Regeeriog o bet groote publiek dat alleea kaa gecooalateerd worden Voor one die baitea deze psaaitiD ataao en alleea vragea of recbt gedaaa ia a o eeu FraoBch burger ia het vreemd dat zoo weinig burgen der Republiek voelea wat er eigenlyk op het apt l ataat Voor de Regeering die het juiate oogenblik tot revisie beeft laten voorbijgaan ia bet toegeven hans moeielyker dan ooit nu anarobisten en atraafumoermakera de quaestie op politiek terrein hebben overgebracht Gisteren is het afgebrokea debat voortgezetDe Fraaacbe regeeriag wil per se geen licht ver pr fid6D over de taak Dreyfea en zy wordt daaria geatenud door de groote meerderheid van de vertegenwoordiging dea volka De heer Jaurè § legde gisteren in de Kaner aan dea heer Méltue kort eu bondig de vraag voor waarop eeu ieder wiena rechtagevoel nif t ia verwaterd door rassenhaat ea aectegeeat eeo antwoord verlaagt de vraag Heelt de krygaraad een atuk ia handen gekregea waarnit de schuld vao Dteyfas bleek en heeft noch de beiebDldigde aoch diens verdediger dit stuk geziea Het aatwoord luidde oatwijkend De regeeriag wil dit pent op de tribuae aiet besprekeo aa e d ra oog veel miader De regeering wil geen licht dat is het magfie resultaat vaa de zitting van gisteren De regeering had een meerderheid van 376 tegen 133 stemmen De Belgische progresaisten hebben als grond Het wetsontwerp van De Vriendt en Coremans op het gebruik van bet Vlaamicb in Rmbtelgke stokken komt apoedig weer bg de Kamer in behandeling De volksvertegenwoordigers de Montpellier en Hsjoeo hebben een paar toevoegsela Toor FEVILLETOX JVwir iet FrtiaiK 7 Mgnheor Andri zei bij ieder beeft zijn vgtadoD maar gg znlt gauw uw fortuin in handen krijgen en gü zijl rjik genoeg Mijn rükdom komt er nu niet op nan Je hebt mS heel goed begrepen Je ziet dat ik kalm ben preek legen me zooa s het togen een man past ik vraag je of men ook zegt dat ik even als mijne moeder gevaar loop krankzinnig ta worden P k s ik u de waarheid zeggen zal ja om die familiekwaal weel u £ r zijn ran die menHchcn die Diet reel verstand hebben En dan strooit men ran die geruchten uit Zoo men strooit das geruchten over mij uit Deksel I ik heb nog verleden bondag te Maufert en standje gehad met dien schelm van een Plactde die aan drie of vier stommelingen vertelde dat gij aanvallen hadt waarin ge heelemaal weg waart I Die lasteringen komen dus van hem Het zou anders wel niemand in het hoofd gekomen aijn I Hen zag u altijd zoo vroolijk zoo vriendelijk zoo gezond en zonder de kwaadaardigheid VBO dien Normsndier zou nooit iemand er aan gedacht hebben Maar alte eerlijke lui die u kennen tooala ik weten wel dat het niet waar is ea spreken hit rm teg a 0 mott u w das ook maar aiet geslald In da eerste plaats dat de Vlaamsche tekst van eeo wet alleeu wordt Tooi gelezen als iemand in de Kamer het veriaogt en ten tweede dat by tw tel aau de beteekenia van eeu wet de Franache tekst den doorslag geeft V De sTicnesc verneemt uii Johannesburg dat 300 oillandors nog het kiesrecht ontvangen bobben aU beloouing voor dienstoo aau d o Staat bewezen tydens het Jamesonisme De onderhaudelingpn te Peking o er de Ëngelsch Cbineescbe leening vorderen slecht Engeland ei chl o m eeu vergemakkeiykiog van de stoomvaart op ile Chineeachu rivieren en wil dat opbren et van poalerij tel grapbie uiyitwezen de L KniD belaating en nug andere Chiaeesche staatsiokomaten tot waarborg voor rente eu aflossing der leening zullen gestold wordeu en dus ouder Britache coutrOls zullen komen Dit nu willen Rusland en Frankryk iu geen geval Kan de Chineescbe Kegeering fadt niet vlak af weigeren dan willen zy althans een gemengde Russisch FranschËngatscbe controle of miaateuE een Kussiscb ËDgelache Ook tegen het openatel en van TalienwAn voor all a hau lelauatieo bl lt Rnaland zich verzetten De Japansche gezant ta Peking trekt echter met den Britschen iu alles ééo lyo Verspreide Berichten Italik Ook iu Piemoot heeraoht tengevolge van de hoDge broodpryzrn groote opgewondenheid Te Milaan worden eveneens atraatbrtoogiogBo gevreesd De etadtpoorteu worden bewaakt om het binnundriDgen van werkloozen van het platteland te beletten Zn Aucona eu omatreken blyft bet rustig SpANJh Spaauscbe bladen deeleu mee dat een Portugees h kusiBchip een tiental schoten heeft gelost op een Spnanscht vioacbersboot Ësn matroos werd aan den vjetgewoud liet voorval had plaats in Spaauscbe wateren by Ajamoute Uit Madrid wordt gemeld dat de justitie thans de zaak van de mishsudelingen die anarchisten in de gevangenis vau Montjuich te verduren gehad zouden hnhben ernstig ter hand beeft genomen zoodut men verwscbten kan dat spoedig za blykou welko waarde men ann de beschntdigiDf ea tegen de autoriteiten in verband met deze zaak geuit mag toekennen ongerust over maken Dank je Bastiaan I Dat is alles wel ik ran je weten wou XVI Ik schrijf u haastig een paar regels mijn narde Wilhelm opdat ge u niet onjorusl zoudl maken nu ge sedert verleden week geen bri f van mij ontvangen hebt De loestanil van Schultz is de oonigf oorzaak van het aflireken van mijn roman zo als gij het zoel en toch zoo smartelijk verhail d t gg van roÜ gecischt hebt doopen wilt Twee dagen achtereen heb ik do pen moeten nederleggfn om mijn armen dokter te gaan halpon Kven als gewoonlijk heb ik die beiile aanvallen bestreden door een beroep te doen op zijn wilskracht en vooral op zijn logisch vo stnnd dat naarlijk on deren doet zoodra ik hora mijn steun verleen Ik voel dat ik hom radden zal want do invloed ilicn ik op zijn rede uitoofen neemt ilngolgks toe en hg bezit oen schat van gevoeligheid die ik mot zoo gunstig gevolg opwek dal ik er wel loo zal m eten komen om zgn hoofd door zijn hart te versterken Een voorbeeld zal u dit aaotoouen Qislorenmorgon scbeon hij minder dan anders vatbaar voor overtuiging en toen hib ik eensklaps en van zijn beide zoontjes die in een aangrenzend verirek aan t spe len was bij hem phaald Zoodra hij dal kind voor zich zag werd hg bewogen 3 hullz zei ik iiot gg God niet ia de oogon van dal liovo wezon r De arme krankzinnige drukte zijn zoontje aan il borst en roikte mij glimlachend de hand do vaderliefde had zijn somberheid overwonnen Hel verwonderd ü alleen dat ik giea traan in zgn oogon ZWKDLN KN NtlülUVtt KN De inzamfling ter gelegenheid san bet jubileum van koning Oscar heeft 2 218 170 kronen opgebracht Uet bedrag is beatemd voor geneefl inricbtingen voor longlydera ühitschIndik Üit Talui wordt bericht dat de zonaverduisteriüg goed is wuargeuomen kunnen uordei Gefiurende de totale terdoiatering der Eonneflcbyf wa het even hebt afa by vollu maan VBRERiJiQDK Staten Aao de hoogeachool van Chicago wordt eeu jonrDaliatiache iacult it voor de vormiug van Ëngelscb Amei ikaansoha journaliaten opgericht Te St Louis is een posttrein bij bet bionennenrydeu van dat etMion gep underd zus poalbeambten werden door de pluoderaurs misbaideld d autoriteiten hebben 22 verdachte personen iatao inrekenen DUIÏ8CHL ND De koning en de koniogin van Wurtemberg gaan met prinses Pauline naar üerlyu om het verjaarifeest van keizer Wilhelm bij te wonen Ëvenzoo de groothertog van Bessen met zyn De kuipersgezellen in de groote tonoenfabrieken te Urunswyk hebben hun patroons een Ivtirkstuking aangekondigd die over 14 dagen begint De atad Cel Ie erft meer dan 1 millioen Mark van den te Keulen oulauga orerledeo hotelhouder Krono e genaar van het Hof van Holland Heeds voor 30 jftren had Krone zgo vermogeu toen nug slechts eenige duizenden Marken groot vermsakt aan zyu geboorteplaats Celle Later bad bij by verachiPende testamentaire bescbikkingen wel veel tan zyn vermogen vermaakt aau liefdadigheida iuatellingen en private personen maar al deze beachikkingeu werden door de Rechtbank te Keuh n ongeldig verklaard als zynde niet dooreen notans op gemaakt Alleen zyn eerste tetitauient was dit wel Rt St ANll Kowalen de jonge Uussiacbe dweper die 20 medeleden zyuer aekt op hun iigau verzoek levend begroef tal gelyk men at verwachtte niet ala moordenaar worden gestraft Ilyzituu nog te Odeaaa gevangen maar hy zbI m April naar een klooiter iu Siberië het Soloweakiklooater aau de Wttte Zee wordeu gebracht waar bij levpnalang moet blyven zag ilu mijnen toch waren vocbtig Kvoiiwol toon het kird weor wog was kwam er vim geen monomanie meer in üij lEült moot n erkennen Wiiheim dat ik mij iu een zondertingen toestand bevind zoogonaumJ kraukzinnig pne ik mijn geneeshoer op on wor 1 de rudder van ui JD cipier Ik zou er on kunnen latihen aU ik niet zoo treurig geatomd was I lutusschen kan lic r iot Hchrijvon want Bchuiti naomt my myn gansclien lUg af Ik heb bet toch oooilig goaoht om door groote vormoeienia dou Biechten godaelitenloop die hem sedf rt oenige dagen baheoraoht te broken daarop beb ik oan oiiverzadelijke beboefto aan beweging voorgewend en noodzaak ik hem nn mij te vergflKellen op geforceerde wandelingen door veld ca bosoh Welk weer het ook ia Vg kiemen b aronde bekaf ihuis ea ik gcbof waarachtig dat dit toopon mij evenveel goed doet uls hem l ritz ten minst hoeft opgomerkl dat mijn slaap die jewoonlyk fer onr stig as na zoo n lange wandeling loo stil is ais die vnn een ranrmot Maar tk moet noot aehrijven uitacheiden want mijn liran roept m Je Zult or van beven Wilhelm jy die geen andere beenen gebruikt dan die van je paarden ik ga vjjf of Z08 uren te voel afleggen I P S M jn tir u is daar zoo even bij mij gekomei Toen hij mg aan mijn Bchr ftafal sag zitten scheen hij zich ongerus te maken bij dacht vaet dat ik hfliD van daag aan zich zolf overliet Zit je te werken vroeg bij mij op vorlegeii toon nNeen antwoordde ik Ik schrijf maar een pgar r gels aan mijn vriend Wilhelm Je schrijft hem toch niet dat je hem waldra BüELiuiuji Ëene moordzaak die deatyds geheel Bulgsrye iu opBchuddiog bracht s ua iu hooger beroep te Filippopel behandeld Men zal zich bet procea Boït8chef heriunereui die besohnlüigd werd vdu moord op zgne maitresae Acna IJimoa Met behulp van deu commisa ris vau politie Novelio eu den gtiuditrme Bogdan WaKilieff werd Anna Simoo lil de Maritia geworpen Ritmeester BoitacbefI en commiiwris Novelic werden tot levens auge Waaitieif tot G jaar on 3 maandeu gevangeuiastraf veroordeeld ËNOELAND Er zyn nu ongeveer 700 firma a die zich by het verbond van machinefabrikanteu hebben aaugrsloteu d i ruim houdard meer dan ten tyde van de conferentie tuswchen patroons en werklieden Men kau dua zeggen dat deze honderd de kat uit deu boom hebben gekeken en toen de kansen zich tegen de werklieden keerden do vanen vau de triomfeereude patroons hebben gfkozon De Daily Cbroniclai hoort vau haar Bruaaelfoben correapondent dat B lgia sedert de groote sbryd uitbrak uit China Japan en Auairalie aanrieulyke bestellingen beeft gekregen die andere naar Engeland waren gegaan De correapondent vertelt verder dat een Ëugelacbe fabrikant ouderbandelt over het koopen van eeo stuk grond by Verviera on daar eeu fabriek op te riobten ten oinde gedekt te zyn tegeu volgeude werkatakingen iu Engeland Uet atooraschip Wiualoe van Rotterdam nnar Louden ia na in aanrariDg te zyn gewei Bt op de Tbeeina aau den grund gezet om ziukon te voorkomen Au Ihll De nacht is betrekkelijk kalm vooruygegaan Oiaterocbtend tiep het gerucht dat een Jsraüliet een Spanjaard met eeu mee zwaargewond bad Do bevolking liop te hoop en viel de winkel vau oen IsraÜliet aan die lu Puryscbe modearlikelen handelt Het migazyu werd geplunderd Do gouverneur begaf zich gevolgd door zes zouaveu met de bajonet op het geweer co voorafgegaan door twee trommelalagera naar de rue Babel Ouod en ujaando de menigte aan tnt kalmte Meer dan SOfX personen achreeuwdou Weg iriet de Joden U Ken groot aantal inlanders hebben de bo enstad verleten eu nemeu deet aau de plundering 20 personen werden in bechtenia genomen zult koraen op ooken VoUlrokt niet ik daar op aan liernitm hij terwijl hij mij attgitjg ankeek Ik begreep dal zijn goetl 7 ich weder bezig hield met ullorlei ougston en vroeion en eensklapa kwam bot lij my op om aeii proef to wagen Wilhelm zei ik is een msii wieu men geruai vertrouwen kan en wien ik dan ook mgn gohoimdts gedachten schrijf Da T Iocs wat ik hora heb mee gedeeld Hij unm den brief aan vo vn o hom open o liij don aanvang slaakto hy eeiJ uitroep vuii verwondtriüg Toen hy evonwol dou eerilun aohok lo hoven was lui hy bedaard voort clkor in met een goedkeurend hoofdknikkeo Bhiitendi even ulsof hij oen consult van een zyncr kunilliroodcrs nagiug Hy i o heriunenng aan do kwaal die hem nog altijd bovcu t hoofd liangt tooniie hij gten woom van oiilrocring hij heeft dui don vijand in t gezicht durven zien bij is dua op den goeden weg Toen hy aan de uitvlucht gekomen was waarvan ik my bediende om hem aan t loopen te krijgen i ule bij zelfs mot oen knipoogjo ifKora uan laten wij nw gezonbeidswandoling gaan doen I Kn hy begon te lnoheii hij lai bte Wilhelm ik behoef ja mets meer to zeggen hij lachte tiiid en vroolijk terwyl zijn blik geen angst faoegonaarod meer teekende I Wat zogt gy nu van het taleot van uw vriend dokter AndroP Je behoeft je na niet moer te genoeren wooa maar loo gek als je wilt ik zal jo wol weer gonezfln