Goudsche Courant, donderdag 27 januari 1898

Donderdag 37 Januari J808 No 7480 30ste Jaargang mmsM mmmi Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dage ljijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd LOÏEEIJ VERBENIGING HULPBETOOIT Aan belanghebbeaden wordt medegudeeld dat de TRBHHMXf heeft plaats gehattZy die binnen acM tlageu uieta ontvangen koouen dat beschouwen ais niets getrokken te hebben Atdeeling GOUDA Tan den HedisUiidschin FEQtftii te bo d iiffl Woensdag 26 Januari 1898 dea avonds en 8 unr in het Kerkgebouw dM Hemonstrant che Gemeenie Spreker De Heer Dr H J ELH0R5T Arnhem I CBBBAS Becretaris De bawoniog dezer Vergaderiug ia voor belangstellenden geheel kosteloos opengesteld lELEmOMOTORISCBETAiHALSBAUDJi k I WK rno QBDKPONEBRD I I BU het ijttbrulk daarvan gescliiedt lie f tanden krtlKeii der Kinderen IMWA k DE nilV TË PUN I 10 000 Gulden I wordt betaald aan hem die bewezen ka M I dat de by mg ter inzage liggende getuig m y schriften der uitstekende resujtaten van de lËleciroiuot orisohe Taudlmlsbaiidjes I I niet echt zyn Qlft Men lette op den naam W j van 4en Fabrikant ItOBEKT HOI IZ O W I Wordt franco toegezonden alleen na I I ontvangst van postzegel ad 95 cent door i llOBRRTHOLTZ MJmegRn I Verkrijgbaar bij I Kliniek en Polikliniek OUSTKTHiBi en KVKMKCOijOBUi Toor Hpreekaren dagelyka van 12 2 u üratia Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijclag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 llr A GKVIv Geneuheer DireêUur i aim j WOLFF Co mslkven m Wederverkoopers gevraagd I aaA ND8 MAaA SlNS DU Printeips NO UVEAUT ÉS trtuMii iriinlp iilbuin voor liot Winterseizoen iiocli mot ontvannen liclibfii dit te wiUcii luinvrHffcn ami MM JULES JlkLUZOT SC Pari llet elvu N i H il vii oiii uantl gratis on franco looiroiiDniten Hiistelliu cn van Hf 25 francs vrij van alle knsti ii aan luns mot 5 yerhoojïinfï Héhpédliiilwnloor U RiuhijmI H B L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAUS van ï uur in het Hotel DE PAUW ürootemarkt te GOUDA ZAAL KUNSTMIN ÜER Sociëteit ONS GENOEGEN TE GOU HA Donderdag 27 Januari 1898 ftscati Gezel8chap van AmBterdam Directie O PBOT ZOON BUITENGE WON E Feestvoorstelling ter viering van t 5 O Jarig Jdibileum als Totneelspeelsler Mevr de Wed J II Albregl Engelmiu OUE SIENTJ Dramatische Voordracht in 1 Bedrflf door JvsTUB VAN Mauuik Opgedragen aan Mevrouw Albr eg t E ng el in an TALENT EN GEBOORTE J oDneelspel in 3 Bedryven door Lkooüvé Vertaling van F H Geeb Entree voorHeeren Leden der Sociëteit I voor iSiet Leden 1 50 Plaatsbespreken van Dinsdag 25 Januari af tot op den dag der Voorstelling van 10 3 uur Aanvang 8 uur iiraepclien en Holms SalmiakPaslilles algemeen erkend als het beile middel bg Hoest en Verkoudheid Het is een siymoploBsend en veriachtend middel h iutuomendbeid Verkrijgbaar bvj de meeste Ap theken en Drogisten Prfls per fleschje 20 Ots P Alleen echt in vierk fleschjes 1 voorzien van etiquet waarop de handteekening van KRAEPELIEN HOLM Zeist Hofl everanciers GEVRAAGD voor ea DONDERDAGS van s morgens O tol s nïiddags 4k uur een KAIEE net g0menb in den omtrek der MARKT Brieven ir met opgaat van condition JÜFFEUSTRAAT 58 Vtredit WORDT TE BUUR GEVRAAGD TEGEN 1 MEI een j voorïien van Gas en WaterleiÜHig Opgave van HUURPRIJS wordt verzocht Brieven onder nomnier 2446 aan het Bureau dezer Courant Wie zeker nyn wu d Echte I Eikel Cacao te ontvangen tesamcu gesteld en na vele proefnemingen In den I handel gekomen onder de num dea 1 uitvinders Dr Miohaelis TerT ardigd op d beste machines in het wereldberoemde 6tabbli8Bement van Qebt Stollwarck te Keulen Ischa J FlI21el2tietir 1 Bikel acao in vierkasten bassen Deze Eikel Ctcao ia met melk gekookt I eoie tngename gezande drank tooi da I gelijksch gebriük een i 2 theelefA Tan I t preder voor een kop Chooolata JU I geneeskrachtige drank bij gerat Tan I diarrbee alechta met water t gebreken I Verkrügbaar bij de ToomauHta H flI ApothekerB eni Iv go Alt FOftui ea j f 1 80 c 0 90 e 0 35 I OwuaalTertegenwoerdigtt tov RaderI iand Mm MattenklMK I Amsterdam Ealreistraat 103 Te huur ofte koop aangeboden om terstond Ie aanvaarden Bera praclxtlg xxet ixi grericli t HEERE HLIS mei TLI staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerieht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 handteekeniaQ met rood s letters t ef voora 1 op de ECHT jOberlahnstein giRUTEURDCHVlCTOKIABROH OBiRLAHIISWN 3 Ifa i MaMschapj i tot Exploüatie der Victoria Brem gevestigd te Rotterdam Zuidblaak a V Patent H Stollen t ls Klllrt Irmtnintl uaügücli III tjtiig nü ilicki Kr glim 55 I iir gro e Erfolf rfw wofnuno Fo i H seou i tmnien h t Anlau IM Mf thttdeRW tvmihloaen Nachahmwignt geiabm Hui kaufe dsfitr uimrt steta êcharfen H StoUan nar rott mt tltreot oiier In lololmn üitnhandluintilt Êl iinm iinitr Hakat fult ntlmittahmll taiftljittm = ï PreUlUKm ma Zeugnim tram umi fmm rmrimiii Te Koop of te Huur aangeboden iiinii iiejuiiui staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen tange Tiendeweg D 29 Het in s bevat beneden 3 Kamers met Suite Kennen Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldar verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voor ien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ROlfJAl ST Door verhuizing te koop 800 k 1000 Eomans tegen I l Ce t p B LEON COHBN KontnltHJke Machinale Fabriek DE BONIGBLOEM v n II van 8chaik Ca gevestigd te n Gravenhage Heitpterstraat 99 en O uabg de Regentesselaan DEN HAAG FEANSCEE STOOMVEEVEEU MN cheiniscbe Wasscherij VAN II OPPE IIFJMEH Kruiskade Hotterdnm I van Z M den KONING van BELGIË Indien gÜhoetit ebruikt de allerwege bekrooiide en Wereldberoemde Su1 perior Druiven Borat Honig Eitract 3vl E3LIAITTHIB FLACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrflgba r hg firma WOLFK Ik Jo Westhaven MOS Gouda B H TIN MILD Vedrstal B 126 t noiida A BODMAN Moordreeht C RATELANO Sos cop B T WIJK Oudeaalrr I M KOLKMAN Waddinavan üebrevetei r l door Z M den Koning der Belgen Iloofddepót voor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verTen van alle Ueeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantels voeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gOTertd worden onschadelgk voor de gezondhoid en volgens staal bewerkt Gouda Drnk van A BEINKMAN eo ZOON Buitenlaadscb Overzicht De redacteor van het Bande sblad die Yan dag tot dag sohrgft ia te Pargs in aanraking geweest m allertei acbten b waardige penoneD Uy bevestigt den indrok dat het Franscbe votk ia zga geheel ait vrees voor desociali ten eo een nieuwe commune gekant is tegfn at wat gelykt op eene revisie van het Dreyfns Voonis 6y deze iteminiog van bet pobliek is er van de edslmotdige poging vao eokeleo om licht t veraohaffen waiaig te verwachten Ook Zola zat zyn proces door de hoadiug der rpgeeriog wel op oiats lien uitloopen Zola beeft den procureur generaal doen toekomen eeo ly tt vao getuigan die hij wenacht op te roepen wanneer zyo ziak dient voor de Afiaises Deze lyst welke een halve kolom beslaat vao de Figaro bevat onder meer de namen van kolonel Dn Paij de Clam generaal Merciar Caaimir Perier ex president der Rfpubliek Darlae ex minister van justitie Ribot Goblet en vertcbiüende andere aenatoren en afgevaardigden verder de generaals Gonae ea de Boiideffre generaal Billo minister van oorlog laitenant kolooel Picquart majoor Es terbavy en een aantal schriftkondtgea Op een afzonderlijke ly t komen voor d Dameu van een aantal leden van het diplomatieke korps die by zoo noodig b t sy langt den gewonen betzy langs anderen Weg wenacht gehoord Ie zien De Daitecbe ministejl van baiteolandsche zaken Von Ëalow heeft in stellige bewoordiDgeo alle betrekkjogeu van officieele Duitsche personen met Dreyfus uitdrokkelyk ontkend Alle praatjes van brieven tn geheimzinnige mzen naar den Eleas behooren tot h jt gebied der verdichtselen Te Algiers is de rust aog niet hersteld By de begrafenis van een der gevallen werklieden erd weder een Israëliet gedood De etid is nu vol müitaireo V ü Uit Weenen wordt gemeld dat de regeering binnenkort een compromis hoopt tot stand tv brengen door ingrypende wyzigingen in de taalverordeniog De r eering ia niet alleen voornemens de reeds medegedeelde veranderingen aan te hrengen doch ook bet voorilel tot verplicht atellen van het aaoleeren der tweed landstaal aan Realsohnleo en middelbare scholen t laten vallen Daardoor hoopt zy deo Duit achers te bewegen hun oppoiitie op te gaven tEVlLLETi mm miMk iVaar het Frmtch 8B XVII Toen ik da goraohten door Plaoide ovoi mij in Maufert verspreid vau Bastiaan veraomen had stond de waarheid voor mij en toch kou ik er nog niet aan gelooven dal mi n oqKd er in betrokken was ik vriide uog altijd den intendant alleen besokului gen Evenwel was het bezwaiirlgk aan ie nemen dat Plaoide zich zoover zou hebben gewaagd zonder dat zijn patroon er achter zat en bet viel dus niet te looohenen mijn voogd liet toe dat men mij voor gek fcield 1 Deo panscheu nacht door vormde ik de overdreventte plannen ïk kon mij nu geen illusie meer nwkeD het govaar dreigde en ik zou verloten zijn indien ik my zio liet vernederen z nder er tegen op te komen Ik moest den strgd aanvaarden Maar koe die atrgd ook afliep op het kasteel zou ik niet kunnen blyven ik nou Diana moeten verlaten Die gedachte deert mijn hurt intjiSokrimpea en ik vroeg mij af of het maar niet beter W S de vernedering die men mg opleggen wilde te ondergaan cd bg baar te blijven leven Ten prooi aan de bitterste ontroering trachtte ik tooh den volgenden morgen kalm te schgnen maar DIaaa ondervroeg mij met bezorgdheid ea dit maakte en verdere atoraiachti e7 iltingen te voorkomen Intnsscben is de stryd naar den Boheemscben landdag overgeplaatst waar Duitsohers en Tejecben elkander de huid vol achelden Vele professoren hebbun ontslag genomen of het werk gestaakt omdat bet dragen van ooderscbeidingsteekenen verboden is Rumoer maken schyot in de parlementeti besmettfliyk te zyn lu Brussel is de aocialist Demblon de vorige week gestraft met een week uttslüitiog wrgensonbetametyk gedrag Gisteren kwam hy toch met de aocislistiichH collega s maar de gewapende eu rechtorlyke macht gaven hem geen topgang üet gevolg is geweekt een groote opacbuddiug in het parlementageboaw waar klappen vielen eo een groote herrie was Natuurlyk was dit niet naar den zin der socialisten Zy protesteerden in de zitting en maakten weer zooveel geweld dat de zitting eenigen tyd moest worden geschorst Na heropening werd de mutie tot aikeuring van de handelingen van het bureau der Kamer met 86 tegen 29 stemmen en onthoudingeg verworpen Verspreide Berichten DriTSCnLANU ÜH rükagereohtahof beeft eau ittsirucUe geopend tegen een herbergier uit Verriers dit ge augeo genomen is onder beschuldiging van herb a delijk Boldat in te Aken tot het verraden van militaire geheimen te hebben verleid Dt soldaten die iu de zaak betrokken zyn kotuen natuurlyk voor den krygaraad Verleden jaar Juni had da Pruisische regeering in het huis van afgevaardigden toegezegd de beeoeming van gemeedte ambtenaren bun peesionneeriog eu de zorg voor de nagelaten betrekKingen by de wet te zoileo regelen De regeeriog is deze belofte thans nagekomen en heeft eeo ootwerp vao wet met eene uitvoerige memorie van toeltchtiug aan eeo aantal groole gemeenten ten üoe vao advlea tor geïoodeo In het geheet oiyken niet drie maar vyf meoschen omgekomen te zyn by bet poorwegoogeluk bg Herne voorts zyn acht personen ernstig en zestien licht gswood In den trein zaten meest kooplieden op weg naar de beurs fca Doisbnrg By het deraillemeot sloegen twee waggons om die nog een eind weegs door de locomotief werden maegealeurd mij nog treuriger Om baar gerust te slelleii wendde ilc eeu asuval van droefgeestig heul voor HdoI zeido zij hebt ge oo weinig energie dat ge eeo ztekelgke mistroostigheid niet overvrinuen kunt Foei gg dia eea man zijt twintig jaar oud en steunen kunt in t teven op het dubbol gezag van een goeden naam en eeu groot fortuin gij moest die kinderachtigheden aan ona vrouwen overlaten Wat zoudt ge doen als ga eens werkelgk een ramp te duchten tiadt indien ge u niet tegen een dwaze inbeelding kunt verzetten F O als ik een man was Er lag iu deo toon harer stem zaoveel lierbeid dat ik mij over mijn laiTe weilelitigen schaamdo ik begreep tevens dat als ik mijn eigen zaak prgs gaf ik mg in de oogeu van Diana verlagen zou Den zelfden avond nog schreef ik aan mgn notaris dat ik hem wilde kom n aprekon on den volgenden morgen begaf ik mij naar Monthermi Notaris Granger was een vnn die ouderwetsche zaakwaarnemers zooals men er nog hior en ilaar op het land vindt Hij leefde voor zgn kantoor en zijn zakan Hy had bet huwelyltscontraci van mijn moeder opgemaaltt was lid van mija familieraad en ik kon er zeker van zgn steua bg hem e vinden te meer omdat hij den hoer do Maufert niet bgzonder genegen was Om acht uur s morgens vond ik hem reeds op zgn kantoor en hg ont iDj mg met een soort van eerbiedige en toch beachermenda hartelijkheid Wol baron zei hg w8t braogt ja hiar Oe sefarijft mij dat het een ernstige zaak gtddt Zgt ge weer aan t geldverteren geweest Knfia ik vvensch me geluk dat ge mij tot biechtvader kiest want dat Er is een onderzoek a o den gang naar de oorzaak Fbankruk Do afgevaardigde baron André Iteille ih overled Hy vertegenwoordigde bet lekies district an Castrea Tarn f D 1 Yang T8éf heeft uit Madagaskar vr ooaangMame berichten medegedeeld Men zon ontdekt hebbeo dat de afgez tte koningin Uaoavalo oog geheime hriefwiaseling onderhield met da Voornaamste opperhoofden iu het zuiden van btt eil tnd Generaal Galliéni moet nu maatregelen genomen hebben om daaraan paal en parl te stellen In bet bioneninnd tydt het vaiieer sterk onder gebrek aau vervoermiddelen ËNOKI AND Alle beambten van den Cork en aidkustapoorw ig iu Ierland heblieu bet werk geslaakt omdat een wissel wachter die een groote rol gespeeld be ft in de beweging voor pen algameene werkstaking in December wegene plicbt f t2uim de beambtea ttoewen dit ven vooTwendiiel ootalagan ie Men vteeat dat da beambt o van de Great Southern and Western iu den atryd betrokken zullon worden aUhaoshbben deze zich reeds verbonden geen goedann van of naar Zuid Cork te behandelen Vooi is er een workstaking begouneu ondè le mati ozen en stokers te Cardiff omdat de reeders weigerden een deputatie uit hun midden te ontvangen teneinde over liooger loon te spreken Al d delyk kou gisteren een schip de Jesmondc geen beraanfiing krygen Spanjw De Ter is buiten haar oevers getreden en heeft het omliggende land overstroomd De laag gelegen gedeelten van Gerona loopen gevaar eveneens onder te loopen Er is vry wat schade veroorzaakt CuiH ï Naar luid van fen bericht uit Havana hebhen de opataudeliugeu een deel van h t Spaaosche kamp te Jucaro aau bet uiterste einde van de trocha met dynamiet tn de lucht laten vliegen De kazerne moet verwoest vele soldaten gedood en een groot aantal g wogd zyn Daarop slaat vermoedelijk een telegram uit Madrid volgeua hetwelk maarschalk Blanco naar alle gedachten vandaag naar hetooatelyk deel van het eiUnd op zou oprukken Ir VUB Bg de verkiewog oor de Kamer te Forli ii de sociaÜRt Cipriani herkozen met 1182 van beïorgt me het pteizier van je te zien Mijn waarde Granger antwoorddu ilt ge hebl daar een woord gebruikt dut de reden vau ingn komst het best karakteriseert ik zook zoowel don biechtvader als don vriend en randgovet yTe deksel dat schijnt toch ernstig te zgn apreok op baron ie weet dat ik tot je dienst ben Ik begon nu een om tandig varhaal te geven ran de wiJM waarop ik gekomen was nrhler de zonderlinge geruchten dio over mg en den heer do Maufert lupea Ik eide dat ik dn geruc ten oerat had beschouwd als kivaadsprokendbeid uitgolukt door de hardheid vnn den grsnf Ik vertelde toon mijn twist met Plaeido en alles wnt daaruit gevolgd was zoowol de waarichuwing van den jood Abrah im all de tooneelen die ik mot mijn voogd had gehad De notaris hoorde mij met oen bezorgd gezicht atin maar ik markto heel goed dat hg net verwonderd was over t geen ik leide Toen ik al de feiten iiail opge omd besloot ik En nu mg waarde Grange stel ik u tot rech i ter aan t Is mogelgk dat ik mij die aak te veel heb aaagetrokkuii en dat ik niet ouparlijdig oordeet Mgn toekomst staat geloof ik rp het apol en ik geef die in uwe handen over Hij zweeg een oogonbtik en schudde bet hoofd Dat ia ind rdaad heat onistig baron ei hij eindelijk rheel ernstig Gelooft gij dan ook aan die be6ohuldigiiigec tegen mg Neen riep bij nit hioo zoudt ge mijn wocrd Q verkeerd uitteggeu Ik wit alleen zeggen dat et een teere zaak is on aan te roeTan Als uwe do 1241 itemmen Den vorigeu keer was de verkieiiug ongeldig verklaard daar Cipriani niet lu het bezit van zyn burgerlgke rechten waa OoS lENRfJK HoSoAllIJK Ëec kleine schoonmaak ouder do Ilongaaisohe ambtenaren blgkt nlot overbodig Nu zijn weer lu Uran de reaideutie van deu prios primaat de burgHuieester en ettelgke ambtenaren van de belasting wegens verduisteriig van gelden goschorat op aangifte van bet donkap ttel TUBKIJB Vi r en twintig belhamels vau hetTurkscbe rapatje dat in Kandia de betrekkeiyke rost zoo hevig heeft verstoord werilen Zondagochtend aan boord van een ËDgelsch pautaeracbip gebracht liet Turksche gepeupel ttok iu menigte naar het regeeriugsgebouw ea dreigde daar met moord eu brand als du gevangenen niet los werden gelaten Natuur yk tevergeefs Tnrkacbe en Ëngelache troepen zetten de straten af en bezetten de consulaten eo eeo afdealing matrozen stelde zich met geschut aan de haven op Twee Ëogelsche ooilogasohepeu kwamen als halp opdagen Voorloopig was gisteren de rust hersteld ZwiTSKBl AKn Iu de vorige week ia a avonds laattusaohen 10 en II uur van de helling van deo RiKÏ io de geroeeLte Arth een groot aantal rotsblokken te zameu wel 2000 kobieke meters van eeo hoogte van 900 meter neer estort naar bet dal toe waardoor de spoorweg loopt flooderden zware bootiieo werden doorgebroken maar de stammen eo de vroeger neergeatorte rotsblokken hielden de ma sa tegen zoodat de spoorweg onheichadigd bleef Ëeo trein die in aantocht waf kon intgds worden gewaarschuwd en na kort oponthoud verder stoomen Ilel gedruiscb van den vel werd op mylen afstand gehoord BINNENLAND De Eerste Kamer beeft gislereoavood baar werkzaambeden hervat De voorzitter herdacht hnt overleden lid Mr Verheyeu lu een gevoelvolle rede Te Deventer wordt volgeua de Tel € reeds genoemd als caodidaat der Volksparig voor het lidmaatschap der Tweede Kamer de beer Gerntaeu te Amsterdam verdenking gegrond is dan zou er niet meor nf minder uit volgen dan dat de lieer de Maufert onteeril zou worden door do outzfrlling van uwe voogdgaobap I ot zoo u ontzetting gaat de rochfbank anders met licht over Zoudt gg dan denken dat ik mij maar moet laten vernietigen condor er iels uan lo doen w t Is eeu henl ernstige zaak harbaaldo de nolarii nogmaals Mijnheer de Maufert oo maar in zijn gezicht anii te vallen ou gevaarlijk voor ii kunnen eiJD p Waarom Als hij zijn plichten ah voogd nn bloedverwant vergeet Dat zou jui t bewezen mooten wordon Gg verkeert IU een moeilgkcn toenland baron uw loeftgd uw ontzaggelijk fortuin ea Hg bleof stekaii maar ik begreep zeer goed waar hij heeu wilde Gij kunt gorust voort gaan oi ik koel weg Om u In helpen zal ik uw godacblo maar uitspreken go vreest dit ik indordand gevaar loop krankzinnig te worden Hij koek verbaasd op toen hij mij zelf dat punt hoorde aanroeren Neen zei liiL zoo raconde ik het niet wNu hernam it besloton om hom uit ïjn luatsien sohuilhotïk te verdrijven Afgeef mg dan uw woord van eer dat gg mot gelooft aan de oneerlijke bodoelingeu die men mijn voogd toeschrijft daa zal ik er ouk mot meer aan hechten IfarMHTMtgia