Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1898

30ste Jaargang Vrijdag 28 Januari 1898 7490 No immmmil Te huur ofte koop aangeboden wmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des iuidd De Uitgtive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN VLEKKENWATER Terwydert onmiddellyk harst teer smeer vet en andere vlekken nit kleeding en andere goederen Flacons met gebriiiksaanwiiïing 25 cent J van OIJE Kleiweg No 2 GOUDA A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Bereelt zich aan tot het leveren van beet Zeeuwscli Tarwebrood a 14 Cent per Kilo ZAAL KUNSTMIN DEU Sociëteit ONS GENOEGEN VK GOUIIA Donderdag 27 Januari 1898 Frascati GezeUchap van Amsterdam Directie G PROT ZOON BUITENGE WON E reestvoorstelling ter riSring fan t 50 J arig Juliibm als Tooneelspister Mevr de W ed J II Albregl E ngeinnn OÜE SIENTJE Dramatische Voordracht in 1 Bedryf door Jïsïus VAN MiUUlK opgedragen aan Mevrouw Albreg 1 E ngelman V oraf TALEHT EN GEBOORTE Tooneelapel in 3 Bedrijven door Ebsïst L ouvé Vertaling van F H Gbeb Entree voor Ueeren Leden der Sociëteit ƒ 1 voor Niet Leden 1 30 Plaotsbespreken van Dinsdag 25 Januari af tot op den dag der Voorstelling van 10 3 uur Aanvang 8 uur mmmmmmmmhmmm WETl IO QBÜEi ONEKao BU het gebruik duiirviiii gescliiedt liet tiindeii krügeii der Kinderen ZDMUEIt i Ë msisTE pua 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de bij mij ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende resultaten van de Eleclroiuotorisctie Tandlialsbandjes niet echt zyu Men Ulte op den naam van d 7 a6riian ROUEttT HOLTÏ Wordt franco toegezonden alleen na onlvangtt van postzegel ad 9B cent door UOBEltTUOLTZ Unieg n Verkrijgbaar hu WOLFF Co Weslhaveo 19H Wederverkooper gevraagd Wal Rheumatiek I endenpvnen liorttin en i Anker PaiB Expeller leriei urd Wa il met het Inti mm un te wonden tegmi TAnkerlain ExpBlIer Vat noet dos itetdB in ieder haiBgezii ZSi TooiUii i r II den worden ce koiidea Priis 50 oent 76 oent en fl iS de Bwl Veortanden in de meeste Apothttken on Li F l Bi tei fc Oo te Rottanlam Anker Pain Expeller Te GOUDA by LUGBR Apotheker Markt en bö WOLFF Si Co Westhaven 198 Goud Druk van A BRINKMAN XS w de beste inwrgvifl tegen h t idenpur te GOUDA op MAANDAG 7 FEBliUAR 1898 des yoormiddags te elf ureji in het Hoti üb A Lii aan de Markt aldaar ten orerataau Tan den te Haastrecht gcTestigden Notaris J KOKMAN van Nr 1 Een goed onderhouden WINKELHUI3 en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda wyk I Nr 199 Kadaster Sectie B Nr 835 groot 50 Centiaren Het Huis van Gas en Waterleiding voorzien bevat behalve den Winkel 3 Kamera Alcoof Keuken en Zolder met Meidenkamer Te aanvaarden 1 Mei 1898 En Nr 2 Een goed onderhouden WINKELHÜ18 met PAKHUIS en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda wyk I Nr 200 en 201 Kadaster Sectie B Nr 836 groot 64 Centiaren Het Huis van Gas en Waterleiding voorzien bevat Winkel 5 Kamers Keuken en Plaatsje Het Pakhuis heett 3 Zolders Het Huis is verhuurd tot eu met 28 Februari 1890 voor ƒ 3 15 per week Het Pakhuis is te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen Na afzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen gecombineerd De perceelen zyn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van des voormiddags elf tot des namiddags drie uren en op dien dag van negen tot elf uren waartoe belanghebbenden worden verzocht zich by den bewoner van perceel 1 aan te melden Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den gemelden Notaria en van den Heer van BOLHUIS HOITSEMA aan den Fluweelen Singel te Gouda Te Koop of te Huur aangeboden V Staande aan de WESTHAVEN Wjjk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D A 9 Hec nuii bevat beneden 3 Kamers met Suite Keulen Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Water leidiUK voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding iiraepelien en Holm s SalmiakPaslilics algemeen erkend als het beate tniddel by Soest en Verkoudheid Het is een slymoplossend 6n verzachtend middel by mtnemendheid Verkrygbaar by de meeste Apothekeu eu Drogisten Prys per fleschje 20 ets BM Alleen echt in vierk fleachjes w voorzien van etiquet waarop de handteekeniog van KRAKPELIEN HOLM Van eene Ieveriiifi over hlevent 2000 stuks Eoogenaamde LtBr Paarifii DBMs Zeist Hofleverapciera fouten niet iiioilt iiifftovoerde ri potprlj v k roclitHiroeks luin wonUn wei i juiit volman randiin U t fl a 7B rer t H 11 ljtindïi niwer 112 u 1 1 v d kocht Dbbo wnrm nia e ii Pel e ISOX i M pM tiootidu het l iiftrd geheel Engelsche Spori Qubbel Paarden Dekens Oratijcklfiir g o IwoxSOS faenamd m t 4 prAohtige breede trei iioii voorzien biftdeu wij gene zeer g nngs tHtet htB iimniiBii Tan het iftk bemorkbare loutfii ft i 4 p Btuk aJi werkelijk wfturde ƒ 7 DeitAlUngen te lenden met duidelijk adrcB tegen vooruitbet Ung of rembours nan Verzendhuis Merkuur Oommandit MHftt oh ppy i e mchnhert A Oo Am§terdam N Z Voorburgwal SfiS E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBMBKUBKN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot uur ZONDAGS niet om terstond te aanvaarden Eean praclxtigr xxet in grexxcla t HEEIIE HUIS mei TUl staande aan den KATTENSINGEL Wijle Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtifje Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het tjuis Waterbesproeiinjr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els ©© Alles voorzien van Gas en Waterleiding en g eheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIEN DEWEG D 2 bedrukt met Firma per 1000 stuks i f 2 f 2 50 en f 3 HIJ A Bllir RMAN ZOO Lange Tiende veg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 Het groote aantal zenuwkwalen u cui T jofdjugnuf totfle v nog Btpeds altfl niiddalsn door d eer toe dat zij door het gebruik rufRa uide kenteckcneii van apoplexie ftiers iiheroertB toe trotiMrs ediH lia wetetiHi hap aangewend Kerst aan den nieuwen tlld kont den eenvondlK ten weg namelijk langs de huid e phyaiologiHche ontdokkmggedaan hoeft die na hocdeidB proefnemingen thana over dë geheeïewereld verbreid is en terwijl bij in wetenschappelijke kringen do hoogste bolaugstelliiig wekt tevens eens weldaad blijkt to iiJn voor d aan MnnwKwalen lijdende mensonheid Deze geneeswiJM is nltcevonden door den gewezen Officier Tan Gezondhoit Dr Roman weisHmanti te Vllshofen en bemstop de on dervinding opgedaan in eene BO Jarlge praktiik I o r wBitiirhInB vnn h t hoofd eenmnal P r das worden daartoe gcsehlktestotTeii door de hold onmlddellljb aan hot xennwseatel medegeaeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk soliitterende resoltftten vsrkragea en EiJ maakte sooveel opgang dat van een door den uitvinder geiohrevea werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hsr voorkoming en geneiing binnen kerten tl d reeds de Die drnk veierhenen Ib üit boekje bevat niet alksn tot bet grMte publiek verstaanbare verklaringen omtrent hpt wezen dei nieuwere therapie en de daarmede xelfs in wanhopige gpvallen verkregen uitwoiking maar ook vindt men ilimnn wetenÉfi happelijke ver hmidcliiigon uit de inedlselie binden dio aan do o gfneeowijze gewnd zijn zoomede al ohrift van lal vuu g itui Bchiirtea van hooggeplaatate geneeBkiindigen onder welke P aniere mod dr proTesior aan do polykilniek te Parijs me RDugemont 10 Steingreber med dr prakliiesrend oineeiheer aan het krankzinnigen gedicht de Charentoii SanitilttratI Dr CoHn ts Steltin Grosimann med dr arrond arti te Jahllhgen Or P Foreatler geneeaheer dirsoteur van hst hospitaal te Agen Oehelmrath Dr Schering kasteel Qutanreliï Bad Emt Danes med dr ganeBsheer dlreoteur der galwano therapeutisohe inriohting voor iBnuwlIJdsri ts Parlji rue SI Honorè 334 Consul von Aachonbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrend arts de Zirkniti OberstabsfiTil Jacht med dr te Weenen Dr C Bongavst tela Farrltre EureJ lid vaa den Conssll Csntral d hrgltns et do Santé In Frankrijk en vele indeieit Aan lUlcn wi r Kf nuwKCWtel meer of mlndor aaaf edaan la of aan locrenaanido rfiiuwaehllKlield lijden waarvan dekenteckpnon ijo ohrontsohe hoofdpijn mluralne Iiohels hoofdpijn bloedandrang preote prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooiheid llDhametlJke onrust en onbehagelijke tosataiid veider alle zieken die door bproerte BPtrotteu weiden ea nog lijden aan de gtvolgen daarraa looatd verlammingen onvermogen tol spreken zware tongval maeielljk slikken stijfheid der gewrlohten met voortdurende pijn plaatseli ke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij aio reeds onder genee8knndJg behandeling gewepBt iju maar donr do tjokiyias middelen als onthoiidiugaeuen koudwaterknnr wrijven elentrleeerpn gtoomlooi of zeehadeif pen genezing of leniging hunner kwaal gevonden heboen en ten alotto sij die vi i va ecvoelrn voor hcfocrte en daartoe reden hebben wegens verechtjnselou als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in liat hoofd hoafdpi n met dulzellglield fllkfcerlngon en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhai H suizing In de eoren het voe en van kriebeling In en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategori n van cenuwlIJdDrs als ook aan jonge meisjes lijdende aan bleekzuoht en kraohtelooihsld ook an gezonde lelfi aan jonge personen die veel met het hoofd werkiin en geestelijke reactie willen vovrkomen wordt dringend aangeraden ZK h het boven veimolde weikje aan te ecliaOen hetwelk op aanvrage kosleioos en franco ver zonden wordt door AiUMtcrdnm door KT LEBAN A Co Heiligeweg 4 1 Rotterdam f E vnn HAIVTKV KOI FF Apotheker Korte Hoofeteeg 1 Utrvrht I OItRV A l ORTOX Oudogracht bij de Gaardbrug F JO Uu de longste hyglennisth medinluate tentoouHtelIiug lu de Itr IVelasmanu eche Oeneeswijze door de Medisr he Juiij mi t de ZUiefen Mcdmilf bekroond ïrfcC Patent H StoUen 1 Iis iliilg Pret Uiclt Dr glatlt FaimiliitL 5 Ber gronêt Erfolfft WOPnUnü u Totmi W Stonm errunggn hal AniBU lU PW lohleiitimt werthtoatm yachahmungeu iagtiu Man kaufa daher union slefs ncharfen H StoUan niir rott unt diracl Oder In tolohan HaaahandtuniaH ti ianan uniar Plaktt fula nabuiitalmill aMfaUilllM SZ PreUlUtm umi Zeugniste um ptÊm StoUwerck sche Borstbonbons gafebriceerd na Toomchrift van den kon Universllaits Prot Gehm Hofrad Dr Harltn Bonn hobbeo sedert 50 Jaren afe Terzacfatend mkldol tegen hoeflten heescliheid en aandoening der demingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme ep koude lucht is t bijzonder unbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar Een ware Schat voor de ongelukkige alacbtoffers der ZelfbeTlekking Ouanie en gehe tue aitspattingen is het beroomde vrerk Z Dr Retau s i lfbk v kIl g Hollaadeche uitgave met 27 afb Prga 2 golden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deïie ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood ïe verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vaa het bedrag ook iu postzegels en iu eiken Jboekhandel in Holland Bnt tenlandscli Over zicht Yku de afdoende verkluring die de Daitach mioiBter afgelegd hetit ilat lyn goaTernement nieta uitstaande beeft g bad met Dreyfus wordl in de Franicbc bladen ót in t geheel geen notitie genomen ut zg wordt niet geloofd omdat Daiticbland medeplichtige is enz a geheimen niet verraden zal Men hoort in Frankryk tbo mioder rustverstoringen waaracbynlyk omdat de leidertider beweging die niet weoschelyk achten mrthet oog op de aanstaande verkiezingen Waotom da politiek draait thans de h ete agitatie De regeering wil zich poseerea als db mannenvan orde die de eer des leger haudbaven terwül da socialisten hnn tegenstanders vooistelleoals verkocht aan de joden en het kapitaal AanDreyln w f t eokt op het oogenblik slechtsMU kleine minderheid in Fraakrijk In Duitscbiand treU zeer de aandacht een proces vegena majesteitsscbennis tegen de Kladderadatsch Op een prent is een loopje genomen met het bekende woord van den keizer alleen een braaf Christen kan eeu braaf soldaat zgn Napoleon Fredetit de Groote Alexander eo anderen waren daarop sprekende voorb Iden van bet tegendeel Het slot is geweest dat du redaoteur Dr Trojan tot 2 m tinden TtstingBtraf ia veroordeeld Wel een bew is dst openbare critiek op keizerlgb oord n niet geoorloofd is Onder bet volk te Portsmouth heerscbt groote verontwaardiging omdat de admiraliteit gister lier aanvoerders der trade nniouisten op taanden voet heeft weggejaagd die Zaterdag aan den ingang van het tuii huis eeo demon tratie tegen het stelsel van stukwerk geleiJ en dit stelsvl met den naam van blanke slaveroy hadden bestempeld Db ïtaliaansLbe regeering heeft de ministers van oorlog en van binnenlandscbe zaken gemachtigd om een jaar van Je reserve onder de wapenen te roepen aU deoproerige toestaud die in eenige streken heerscbt bet Doodig mocht maken Grooter lof verdient bet feit dat de minister van financiën Branea aan de Knmer een er ordening beeft voorgnlegd strekkende tot tydelijke vermindering van de iDVoerrechten op graan De verordeoiog is naar de begrootibgscommisMe verwezen ♦ De Ëogelicbe pers is tegenwoordig met fEDlLLETOIM 6EA ¥ÏM BïAffiüi haar het i rmitch Sfl iJoDgens baroD je vergt nog al tets van me I t Is geen kleiuigheid om in zoo n zaak voor den graaf de Maufort va te staan ik geloof wel niet dat hfj zich uw fortuin zou willeD to eigenen dat zou ook niet gaan en dat begrijpt hij zoker zelf Wat Eou hij er ook mee doen P Hij legt sgn eigen inkomen immers al op Nu iveoi ik evenwel aan den anderen kant dat de schranp iucht soms tot zonderlinge daden verlokken icau De graaf beheert uw fo uin beel goed al te goed somtijds hij vindt er ruimschoots gelegenheid door om zijn hartstocht bot te vieren hg legt op hij maakt het geld productief hg kan den tiran spelen hij regeert tn éóa woord over een dozijn millioenen Wat kan het een regent schelen of hij de kroon niet draagt Hij heeft immers toch i ot gozag iq handen en bistuurt naar zijn wil Uwe meerderjarigheid nu zal uw voogd dwingen om dien sohat waarvoor hij leeft af te geven Wat zal ilc je zeggen I Voor hem instaan doe ik niet Ik vrees met u dat hij gebruik kunnende maken van uw zeer exceptioneelen toestand en met zijo bekende neigingen hoog spel eal spelen Ën daarom juist ben ik bang om je te raden een openlijke aanval kan alles reddeo ja nuar alles doen verlieien ook Duittchlands vestiging U Kioa Tsjou geheel verzoend wyl i eenerzijds ziet dat er hoegenaamd niets tegen te doen valt en Tan deo anderen k ot met een zacht Igntje ook voor den Eogelicbeo handel er nog groot voordeel hoopt uit te balen als Diiit chland maar met zoet gdvlei te bewegen is de schepen an allf natiën toe te laien en gHtijk de Time8 hel uitdrukt KiaoTcjou tol een nooidelyk Hongkong te maken Volgens den Peterbargschen correspondent van de jKüId Ztg wordt daar ter slede verzekerd dat UasJand vaU besloten ia in geen geval er iu te berusten dat Ta Ii n wau tot vrübaïen zal gemaakt wordeu al moet het ook tot hel niterste komene Over EogelandV bediei iogen haalt men in Roaland de Behoudere op voegt het telegram er bij Verspreide Berichten IrAi iK De brood oproeren de ootzettendata eo huiveringwekkendste die men zich deuken kan beginnen al erger eu erger te worden iu Italic Als steeds moeien onschuldigen het ontgelden Het oproerige volk bestormt eerht de vergaderzalen van da overheden n plundert da i de bakkerswinkels Te Ancona kon de politie twee dag n lanf niets doen tegen de woestelioffen Ongoven 400 demonstranten kwamen voor de illtt van eeo meelhandelaar en verwoestten deze geheel en al Zelf was de koopman afwezig Zijne zaater en tachtigjflriga moeder konden zich met moeite duor de vlucht by eeu boerenfamilie redden Door dl troepen werden 50 personen gearresteerd Ook te Gullipoli te Jesi te Osimoenz hadden ongeregeldheden van ongeveer gelyke soort plaats Te B iorence moet bet zeer erg geweest zyn DuiracHi ANu Den 25iteu Maart zal het zestig jaar geleden zgn dat pnuH Hismnrck in den militairen dienst trad De keiler en bet leger willen vao dit JDbilenm een groot feest maken Het is te hopen voor den ond kaoselier dat hy zelf dan wat buiten de roezemoezige feosldrukte biyft immers bet geval ia niet zeldzaam dat oude sukkelende mensebeu te sterk wordeu aaoKegrepen door de inspanning welke zultïe jubelfeesten van hen vorderen Daarom zon hel ons niet verwonderen als de Hamborg6i Nacbricbteo spoedig een bericht had waarin de prins met het oog op dfl gebreken en Dan verlies ik maar antwoorddJe ik InUods naam ik zal dan len minste weten waaraan tk me te houden heb en niet langer in een i espannon toestand verkeeren die mij aan mij Kolf tw feleu doet Ik zou er waarachtig mijn verstand hij verliezen als ik no zes maanden lang moest blijven leven in hei denkbeeld dat met mij op het oogenblik dat ik als zelfstandig man zal willen optreden mijn rechten zal outroovrn dat ik dan tot aan mijn dood toe zat moeten gebukt gaan onder eer voogdijscbnp die ik nu reeds niet meer velen kan dat ik evenals een slaaf geen recht zal hebben om te spreken te handelen te leven zooals mij goedduakt Neen ik waag veel liever alios Ik heb ge n vader moer om mij te bfschormen en ik kom tot u als tot een oud vriend Gij ziet mij nu voor u gg hoort wat ik zeg zie ik er uit als een krankzinnige spreek ik als een idioot Neen gij boezemt mij integendeel moed en vertrouiven in antwoordde hij eindelijk Maar ik zou mijn plicht versaken als ik u verzweeg dat wij een harden strgd te gemoet i aan Jij moet mij dan ook beloven niets te zuilen doen zonder eerst met mij te raadplegen ff Dat beloof ik u Welnu baron dan zullen wij de partij wagfa Het komt er nu op aan elkander goed te verstaan Zooals do zaak nu ligt kunnen wij den beer de Maufert van niets beschuldigen Alles doet wel denken dat Plaoide zich zu ke belecdigingen jegens u niet zou bobben veroorloofd als met medeweten en misschien wel rp bevel van zgn patroon maar wjj kunnen bet niet bewijzen en wij zomleu de overtulgendata bewezen moeten kuniifQ aanvoeren kwalen zyos ouderdoma voor alle ovaties aau zyn persoon bedankte FUANKBIJK Ravtreratoriogen van tameiyk ernsligen aard echynen eergisteren alleen te Dyou plaats gehad te hebben waar bet gepeupel eeu winkel van eea jood in de rue Pirou vernield heelt OoSlFA IlIJK In de myn van Uesicza isalweer een ongeluk gftbeurd Door een ontploffing zun acht werkloi omgekomen en elleiyke gewond ENÜhiANI Op 77 jarigeo leeftyd is het libernalonionis tiscbe parlementslid George Dixon overleden Hy WfUt vooral bekend aU een groot voorstander van bet openbare onderwys Ëu by was bet die door zyn opeulyken opstand tegen zyne ptrty krachtig bys edrag n beeft tot de mislukking van het eorste onderwyawetsontwerp mrü Lord tialiabuiy s regeering Dixun zat fOor BirtDingham De t Dailjr Cfoniolt c betwist deu hoofdredacteur der DhiIj News de eer de stryders in het maohinevak t it ikaar te bebbeu gebracht Ware het geeu vertrouweliike aangelegenheid dus geeft de Chronicle te verstaan dan zou dit bind kunnen aantooi eu dat diti eer aan zyn redactie toekomt Ali men df ra uu leent dat Sir Christopher Fnroess lid van hel patrooiisverbond tuaar geen voorstander van de oover oeiilyke houding van dal verbond zich gelukkig pryst met het scbryven van een brief elndelyk de v rzoeuiug tot stand te hebben gebracht dan raakt de buitenwacht de kluts kwyt Over den goeden uit Ug kunuen wg ous lutnascheu blyven verheugen DbLdlK Omtrent Let oiilzetteDcie ongeluk lu de knleDmyn Bonne Eipérance te Wüsmeg in HenegODweo waarhy 17 wcrkliederj omkwaroeu in een put wordt nog gom lil dat op den bodem van döu put tien meter watt r stond Daar w de bak ingevallen eu het lydt geen tvyfet of allen die er zich iu bevoudou zijn verdronken Het oog luk heeft in geheel de liorinage een diepen indruk genisakt De meeste zyu huisvaders zoodat men wet kan giaseii welke droeve toooeeleu er aan den ingang dor myu plaats hadden De rechtbink te Antwerpen beeft twee leiden der diamanibewerkera die by de jongste om van de reeUtbiink gedaan lo krijgen dat ij den graat van ziju voogdijsohap ontaeitc nu die over zes inanndea toch van elf nlloopt Wij moolon dos ons bost doen om het bezwaar heengaan en een geduchten vijand sparen HeL ecnigo middel om den knoop door te hakken is dat gij den lust voorwendt dn een groote reis te ondernomen of iolb van dien aard Misschien zou li t nog beter wezen zoo gij verklaart in dienst te willen gaan Wij zullon later karover donken Miinr in elk goval roepen wij uw familieraad liijeen diiarin geelt gij dan liet eea of andor voornemon to kennen en vraagt op grond er van om meerderjarig verklaard to wordeu En dat za men mij wel niet weigeren zei ik Hij zul Daar zit hem juist do kneep zou de gunstige uitslag mot twijftover een half jaar ocli raeerdorjif maar wij hebben te rokenon op van den heer de Maufert Kn külgk genoeg vinden wanneer hijvan bg verdacht wonlt werkelijk koesterLdan zeggen dut D t ik bodroigd wordt door een erfehjke krankzinnigheid dat ik nl gok ben mieschien Maar ik zal or bg wezen en het tegandeel bewijzen en dan il de zaak uil Mta is de aak ongelukki zerwijze nog niet uit eu dwn zal dat teedero punt julat moeten wordon gedebatteerd Maar in ïods naam ais we zoover zijn dan zullen wij vechten oo gtïo 1 we kunnen In elk goval is het mieachien boter het gevaar moe dig onilcr de oogen te iea en den graaf te dwiugor zijn batterijen te ontmaskeren S t werd besloten dat Granger het rerzoek aan werkstaking up aanplakbiljetten de arbeiders aanmaanden niet te wptken in e fabriek van Duniüls waar Nederlaodsche plaatvervangerf voor werkstikers in dienst werden genomen veroordeeld tot een schadevergoeding van lOrtO fr nnn dien fabrikant en de koiten van het geding China Het ge chit met Duitschland het t nu geheel bygelegd tH zijn Kiao lsjou wordt voor 99 jaar aan DnitscMaod in pacht gegeven D Chiueczen nullen drie kerken en zeven xend ngsposten bouwen tot een geeaniauiyke uitgaat vao 200 000 taëls en 20 000 taüls schadelüosste ltog forleenen aan de bolrukkingen van de vennoürde xendelingeo Cu HA De Amerikaaneche kruiser Maine die voor Havanna is aangekomen heelt Maandag bevel gekregen 7icb daarheen te begeven Naar men beweerde geschiedde bet zenden vao ditscliip met voorkennis van de Spnausche regeering In een mededeeling aan de pers verzekert de minister van marine dat het enkel de bedoeling der regeering i de Cubaansche havens weder als voorheen ia laten bezoeken door Ameri kaaoiche oortogsscbepeo wanneer de omstandigheden hot toelaten Dit is thans bet geval nu de staat van zaken op Cuba zoortel gunstiger is geworden Volgens da oor respondent en der l ondeoiche bladen te New York heobi ttdti daar echter weinig waarde aan deze verklaring en gelooft men veeleer dat de iMainet is vertrokken zonder raedeweteo van de Bpaansche regeering en hooldzakeltik omdat ir voor Havanna Doitsche oorlogsschepen lagen eo geen enkel Amenkaaosche bodem Het trekt zeer de aandacht dat ook andere oorlogHschopen worden uitgerust en in de wateren van Florida tvailf Amerikaansohe oorlogsschepen byeen rijn de grootste vloot welke men daar ooit beef v rgaderd gezien BINNENLAND EERSTK KAMElt itting van Woensdag 2G Januari By het algemeen debat over de Slaatsbegrootiog verheugde zich de beer Van hierover de pertinente verklaring der Regeering dat geen principieels uitbreiding van kiesrecht voor het vierjarig tydperk to wachten is Hy was voor alichaffiug vnn tullen maar vreesde dat p rlieele afschafSog bezwaar zou opleveren in de noordelyke pro iticiën dull vredt rcchtur zou richten om t n ipocdigito den ftimiliorand hyeou to roopon on mi den nog diun wg te volgen hailden nogmaab to hebben beijtrokon nam ik afscheid van doo notaris XVIII Steunend op de rechtvaardigheid mijner zonk wilde ik met moer twiifulcn an den uitslag van ooii geschil waarin ik mJw i do tot nnpon mg n wit en inijn liefde ton sohilJOrid Maar helaas tot weikon prijs züu ik mijn vrijhoid koopon tk i o Dinnii moetoii verlaten en w wan mij dan oen loven wnnril dut niet moer duor haar bijzijn zou worden btizirlii Kn nochtans als ik den strgd waarvan mijn mnalschappelijk hostHaii uniiug opgal werd ik een voorwerp van medelgilrn voor iedereen en m itschien ook zelfs voor baar iii lukkig had ik kracht genoeg om do zorg Jio mij d ukte niet te verraden Mijn notaris m mij gDini ld dat de familieraad tegen hul mïdde i dor maiind was b euugeroepon fiat Waren dus nog veertien dagen intstol en ik wilde mijn lantsto abgheid güuie en zonder aan de toekomst te denken Mtjii voogd had zi h nu togenover mij op don voel vnn o rlog geplaatst wanneer hij tegen mij sprak deed hg dit met die koele en stijve huloefdlieid dic tussrhen verklaardo tegenstanders wordt in acht genomen Granger bei ft uw familieraad bgeengeroepen 7ei hg op zrkeren dai tegen mij ddt is denkejyfc op uw verzoek g sohied ffja mgnhaer autwoorddfl jk trtrit triMlgi i r