Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1898

Aaogevaogeo 1 October TUd vao Greeowlcli WlttterdleDSt o o U D i B o T 1 Dlrecle Spoorwegverbindingen met GülUA U ad 6 10 8 84 7 68 8 11 9 07 10 19 10 61 18 00 U IS 8 10 8 11 4 8 06 8 66 8 10 1110 86 Oude 6 88 11 14 1 87 1 10 10 84 Wo rdei 6 48 8 10 11 11 8 46 8 84 14 1 18 8 48 10 41 Jtnekt 03 7 4 8 18 1 0 9 88 10 6111 46 11 81 1 16 8 08 3 60 t OI ii 1 8 61 11 11 11 11 0 d tc 7 07 8 14 10 4 li 10 JLIIST tD4II S0nD4 9 06 10 48 1 68 1 46 4 41 1 10 01 ll Ull U M M 1 4 IMSTEROAM 11 10 4 11 1 18 6 11 10 17 10 86 11 41 Dt hw Vao dec Bi wd be tr d iterk bet vooropmeo tot ioroeriDg Tan persoonlijkeo lieoglplicbt Üe KefljeeriOTrinUta daartoe de kracht en bad slechta deo ii ua ran da Bocïa listeo Üorflodiea in die maatregel eeo groota belfiBtnenDK van de tr heïd De laatite irankeu tuq vryheid gaao oodpeDde teloor De beer bchimtuelpeouinck pree d tarïetsfetboogiag aao van tOToerrechteu op alle wat hier te laude votdooode wordt i product erd De beer Godia de Beaufort begreep dni dit Itabiuet aiet hoiiiogeeD kon zgn maar dat bot onder ipg zóó a erk afnykt ais b f lo zake de qbaeMie vao bet niilitarisoie dit biTreeuiddi hem Naar aaoleidiog vao uitUting tD vao dea oiiniiter Borgesiofi vreoichte hy gerustBtelleode erklaringeq dat do Uegeeriug met aao de orde zal atetien zakea dm niet tot dit vierjarijt tydperk behooreo De Itegeoring kao niet zyn tegalyk een iniaeteria van Itbtrale coDcatitratie en vati democratirche concnntrtitie Hjj vreesl Uat het J4Hr 1898 za worden eo iiiauw 1878 uiaar wyat er waantcbuwend op dat juial daarna de twgeoparty bet kracbt gst ift gewt ftt De beer Tan Alpbeu gaf eemge oitritieme wenken aan deo minititer De beer Alberda daaranlsgoa roemde het Tooroemeo der Het eering ooi leer en dieuetpiicbt Toor te IbMüd doch droog aan up bezaitiigiog der cailitaire uilgavea en terditr op eeu poiitt k van rechtvaardigheid De beer Vau Aach tbd Wtik boudt eeo laogo rede orer het nieoire Kabinet en zijo plannen üu waniicbuwt t geu den leerplicht eu weuBCbt ree eer tegeruoetkotniog aau de gemoedü e güVoelibHEwareo der zguen op bet gebied van ouderwys De beer Maller waarsehowl voor te grooteo ijfer op sociaal gebied Kr moet eerit geld gevoudeu worden voor berTorojingen ea dat tuag niet dooF protsrtioniatische maatregelen kotofu Oe heer Ureebaart juiobt het optreden tjd het kubinet toe uit een laodboawoogpnitl Uy geeft een orerzicbt vaa hetgeen bet drio geud te Tour d o landbouw noodig is De hei r UutgTi tan Koï etiburg acht het kabinet juist in orereanitemmtng mei da verkiez logen Aan dry ver ran rechter linkerzijde moet weerstand geboden worden eu Tooral moet de leerplicht niet worden rerwaterd om de clericaleo fevreden teitelleo die toch nooit te voldoeo zyo Dh beer Alberda ran KkHoatein verdedigt da openbare bcbool teg n da aaavallea waa den heer Van A cb aa Wyk De beer Elegout wsbt de de iiDlie aitga eu te hoog eTfoala teo forigen jare De minister tbh fioanciën verdedigde ia eeu oitfoerige rede bet o jtredeo en bat werkplan lan bet mioioterie Uet ia auti clericaal maar tal elks ofe tuigiag eerbiedigen Hoiooguoiteit omtrent uien HftO de orde wenscbt tü teller i8 verkrogeu Leerplicht aal zoorte mogelgk gepaard gaai met eerbied voor gemoedabezwaren pl atevervAugiog ia het leger in geeo vryhflid madr ee i privilogie dat alleu moet Het uiiai i rie boupt zgo plicht te doen daarop komt bet aan Na repliek tan eeu paar leden werden lie algemeene beraaislagingeu gealoteu Aan den beer 0 J Uegeer te Utrecht ia een Ie prya toegektiad voor de keenijda van de medaille die H M weuscbt te do n ilaan ter bepinoeriog aau deaaoaxande inhuldiging De Ind pendBoce Balgei veroetmi vau baar oonenpundent te sOraveobuge dat onze regeariug de uitoopdigiog van bet Belgiaehe gou reroemtnt om deel te oemeo aan e u coufrrentie tot benprekiug van de afachafli ig der nitvoerpremifiu op Buik r heeft m iiuomeut Men chrytt nit üra oijbage Naar wy ernt mea heelt het uitroeiend comité TOor de lu huldigt o gnfeenteti alhier na d zekerheid te hebben verkregen dat gMne wn7 itfi ir h1 wor ieii vr hnirt t in bet voorii Uiiiid HoontiMht Hiauwnkerk CpeUe B i enl i i aouwdim 0 elle Hiraweitok Ma rdl lit lé G O U U A10 67 l t M8 10 tO J ll 41 87 8 1 Ond U M il I i K u U HM V il g 9 Bept dazea jiara reehtatraak nit Amsterdam te Vürave bage binnen la komen het bonden der holdefesHteo bier trr aled voorloopig bepaa d op Vïiidag Ü Zalardig 10 Maaodag 12 en Diusdiig 13 Saptemher let licht in de bedoeling de bargerg uit te noodigeu dea avonds vau den dag wanrop U M Haar intocht doen te bestemmen voor de atgemettiie iliumiuittii van atratfu pleinen buizen door da ingezetenen of comuiiasiëu Bii den intocht zal de Konloklyke stoet in bet Langu Voorhout óva weg nemen ovrr het verhoogde mtdilfnvoetptd dat r el t tegenover b t paleis vau wyleu prioa Hendrik g legen ia en by de Parkstraat op dca Koeaterdyk eindigt Waoneer wy de gencbiedenia raadplegen zonden wij een mootan vrcchtbaren zouwr te warliten zyo Immers de jaren 1607 1 J09 1G13 en 1619 waren merkwaardig door tiunue zachte wintere en evei w had men overvloedige oogsten lo 1659 had meo nocb vorat noen ineeuw en lu 1692 werd nergtfua een kachel guatooLt de kachnis waren hier te Unde eolitpr toen onk niet zooveel m gebruik a a ua de koumt der F aoBcbeu in Ntdftlaod of sedert b it laaitt der 18e eeuw In d u winter vao 1778 70 7 ag meo iu het departement der marine lu Felirnari eeu paradg appelboom in hliici 60 deu 20aten Mei begoo men reeds te maai n t e zichte winter van 1781 werdmededior en vruchtbarun zomer ge olgd Opdeo z icbteu winter van 18ü7 vo gde eeu jaar mede ougemeeu ganatig voor den oog t van verscbilleudc eldvrochteo Iu 1822 bad men geen wiatfT de locb geatftldbeid b eef voortdurend zacht en toch weet mra dat dit jair merkwaardig waa wegeua deo ruimen giaauoi g t en de voortreffelykheid van den wyn die in Au tt tua werd gewonnen Oe winter 1845 46 waa oogemfen zachten zonder torst en aneeuw zoodat men ii elde iangacbaiteu den gebeelen winter bleef doorvaren De maand Februari kenmerkte ticb aiozeer zacht en groeizaam boooien kotten uit eude Madalieljea Zondag 16 Januari jl zagenwy de eerste prykten in de weiden Inhet laatst vao Maart waa htt iteeda regenachtig aUook in de eerste dagen vao Aprtl waardoor de anders groen gebleven wintergrisde kleur verloor en geel werd ook bracht diteen nadeeligen atiletand in den groei vau helkooisaad teweeg dat echter reeds vóór hallApril bloeide to n men ook bier en daar betruudvee in da weide zag Het winterkoolziad stond in de maand Octtther ua dezen vruchtbaren zomer op al de daarmede bezaaide lauden prachtig uiotd Koodat ovar bet geheel genomen dn zomer gevolgd op den zachten winter van 1845 46 ongemeen vrucbtbimr waa De winter van 1896 97 kon ook gee aanspraak maken op streng eo bet ligc ou oog vers iu het geheugen wat een schoooen vruchtbaren aomer wy gehad hebbeo Behalve da Madalietjes bloeien reed wioteiAconieten Elzen Jasmiuum wiutar Ileliotroop terwyl de allertiett te Suet unklokjes over eeo paar dagen mi t hunne zthereu klepjes btt lentelied zullen verkoodigeu ü D De mioiiter vao biunenlandsche sakeo beeft bepaald dat de verkie iog vao eeo lid tan de Tweede Kamer in het kieadlslrict Deveoter ter veivaogmg an den he r J Stoffel zal pUalA hebben op Dinsdag 8 Februari = dat de Btpmmiog zoo ooodig zal p aats bebbeu op Dinsdag 15 Februari en de heratemroiog zoo noodig op Dinsdag 22 Februari Stot In bet sMtaudblad der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht komt het volgende voor Zooah de leden üozHr vertjenigiiig zich herinupfii tullen w rd h t vnr ge jaar tol ileo toei 7 11 8 8 8 64 10 11 6 10 ir m t r Ml W t r to i ÜHH I t Ngvsibeid ingevolge van een door bemzelven aan tweleden van bet hoofdbestuur op eeo audiëntie gegeven raad een scbrijveo gericht om lolNihtingeo te verzofkeu omtrent de r de oen die er toe geleid hadden atechtstwee an de vyflien taceote plaatsen by p at en telegrafi voor vroowen beschikbaar te ate leo f aar h t hoofdbestuur zich oi t koo vooretellco dat lo dat opzicht geheel wiltekeurig gehaede d was en er dus zeker overwegende rr droeu inüetteo bestaan had da vraag ten doel de vrouwe i op de hoogte te breogoo va i bmre iekortkomiu en zoodat zy zich In t vervolg daarvoor wachten konden Op dat acbryven werd geen antwoord nutvangen Ëeuige maanden daarna trad de M nialer af en meo m eat nfwacbteo at yn opvolger doeo 0u Id de Tvreede Kamer echter kwam de zaak by de begrootiug reed ter sprake en Zfide de Minister dat er voor vrouwen mindi r plaaiseo beschikbaar geiiteld werden omdat er Bommige bezigheden waren diezy n et konden verrichten Om uit te vinden we ke bezigheden de Miüiater bedoelde ging de FrBsideitte an het 11 B mevr VerBiuys Poelmau vergeze d door raej Gal é dezer dagen naar zyne audiëntie Het bleek toen dat de gedeeltelijke nitaluiiiug der vrouw gegrond wa op baar ongeschiktheid oacbtdieust en disnat m den trein te vefiicbteii by het laatste ook omdat baar physieke kracht te kort zoe ach eteo by het o eroemen vau zware brievenzakkeo van den postbode verder dat zij voor postbode ongeschikt was In intellectueele kracbteu was zy niet gebleken acttHr te etaan bg deo man eo voor de telefoondienst elf geKhikter Dh minister vond twee vau de 15 plaatsen dan ook wel wat heel weinig Op een vraag der premdeute of do vrouwen waar haar nacht of treindienst opgedragen wa ooit geweigerd hadden dien te verrichten op grond dat ry daarvoor zicb etve niet geachikt achtten antwoordde de minister ne n maar dat kü daarover ook 7el e niet te beelisieo hadden Wel strekte de arbei swet zich u et uit tot de posleryeu en telegriitie maar het was loch geheel io deo geetit van den wetge er vroowen geen uacht dieoat tn laten verrichten Dat zy oiettegeti slaande dm van booger baud uitgemaakte ougeaotiiktheid toch wel eens nachtdienst doen scbeeu den iLiuister nieuw te zyn Door de redactie vau bet Maandblandje wordt uit het bovenstaande de volgende concluaie gttrokkeo Uesiilteat der opgedane wijsbnid is dus de vrouw wordt niet lot golyke rofdediuging met den man toegelateo aileeo wegens baar geHlacht Dat koo haar moeilyk als een tekortkoming aangeiek od worden maar al wasdat het geval y zou er nieta aan kooopo veranderen er lilyft dus niets andera over dan aandringen en 00 maala aandrinjcen op kie recnt ook voorde vrouw opdat zy zelve ouiireot haar al of oiet g achiktheid een woorttja mee za mogeu praten Misschien kon aan het bezwaar der zware brieveozftkken reeds door het zich yverig toeleggen op gjmoaatiek tegemoet gekomen worden Üemengde Berichten Men luü dt uit Amsterdam Eeu bui je aan de Keizersgracht waarin eene weduwe zouder kioderun of eenig dienstpersoneel woonde was eeu paar dagen gesloten Konder dat de buren ook maar de oorzaak dnarvan koudeo isfen Da politie hierop mer Zaam gemaakt gaf de naaste bloedverwante der weduwe kennis vau bet geval waarop zy met eeu inspacteur het huie opende S3 7 46 8 49 9 10 10 16 10 38 11 88 1 63 8 0a 10 88 11 66 Utrwlil Woflrdeo Oottd 7 01 Ol J matardul O 8t Ooud T 11 Men vond toen de wed dood te bed liggen De kamerdttnr was gesluten en eeo stoel er voor geplaatst Kr heersohte in die kamer echter eeo sterke gastucbt eo by onderzoek bleek dat eeo kraantje au bet ornament opeoatood Dt wed eu baar hond waien door verstikking om hH leven gekoaeo De logger € Jacob van deo reeder A d JoRiTtn Scbeveniogeo gevosrd duor schicperA Kog il door een onbekend gebleven atoooir 9 hip aangevaren De equipage ia behouden te IJmuideo aaogehracbt d ordeo Scbevfoiog schen ketter Vrouw Claaioa Het vaartuig wai eer t twee jaar oad In verband met de poging tot diefstal mat braak tu scbeo Uoea eo s Gravenpolder gistermiddag de justitie vao Middelborg derws irts vertrokken tot het Inslelleo van eeinader onderzoek M £ len iowoner van s Heer Areodakerke badeeue verloting gehoudeu waarvan de loteo iseeoige gemeenten van Zuid Bevelaud gepltatsten de pryzen hier en daar gevallen waren Nu maakte de Joterybouder eeo valscbe lygtder gehouden verloting eo gewap od met deb ide lytien haalde by o eral bet geld voor delotin op doch nitmaod had oen pryn getrok k n b balre de oubekeode persoueu die geeoeloten gei omen bodden Eeu meisje te V HeerArendakerke had echter volgeoa de ware Igatden boofdprya getrokk u wat d o gameeoteveldwscliter aldaar ter oorq kwam die de zaakonderzocht eo te wet n kwam dat de gond enrilversmid die alle pryzen geleverd had deliOfifdptijzeo weer alle van deo loterybooderingekocht b d daar de e hem rerklaarde watmeer gebeurt dat de winners liever gelddan gooden df zikereo voorwerpen haddeo De rykspolitie werd met het eeo en ander inkeun 8 e 4teld en tegeu deo loterijmao dii alhet geld der gedebiteerde loten geïnd doch geeapryren oitgckeerd had is prooea Vftrbaal opgemaakt M C Iu het Bolletin d Arboriootture de Flori cultore enz verpchynende te Geut eu iu de fDeutache LaudwirlschahaOeaelIachaSu Jioi t eeu eo ander voor over eeo gevaarlykeo vyaod uit N Amerika die geheel Europa b dreigt vooruam itlyk den ouftbouw Die vyaod is een klein insect dnt in uerika ook niet langer den 10 jaar bekend is maar zich heeft doen kennen ale eeu der gevaarïykate diertjea voor de vrochtboomsn Het heet Asfiictiotoa peroicioaus is oogeveer zoo iroot al een apetdekoop eu leelt niet alechts op ééu aoort van vrnchiboomen maar valt een groote menigte aau als peruo appelen perziken abrikoteo pruimen Isaraen bessen frambozen tiaden iepen wilgen acacia s enz Deze d ertjes zyn byzood r vrochtbaar per jaar ontwikkelen zich 3 of 4 fe fi 5 generatiëo volkomen Het kleine roofdiertje aast niet alleen op dan baat vao deo eiaiu eo de lakkea maar ook de bUdereo eo de vrncbteo versmaadt b i niet De invoer kan geachtedeu door planten maaf ook door vrucbteo en door d stof die voor emballage dieot De Compagnie Geuéraledes Omoiboa te Parye heeft een prysvraag voor automobielen uitgeBchreveo om zoo mogelyk met de Wereld tentoonstelliog io 1900 het aardeotcatfriaal door mechanische kracht te doeo vervangen en de Compaguie des Petites Voitures de grootste ryluigmaat cbappii van Pary stalt ernstige pogingen ter verkrygiug eeoer goede bruikbare machine lu bet werk Do poetmeestt r geneia vau NuW York heeft de eerste automobiel in vervaardiging om daar mede de brievenbussen te doi n ledigen de brieven io het rytuig te doen sorteereo en ze geiorti erd aan de postbui eaox te doeo afgeven Voor Indië zyo in Parys 6 reddiogsaoto uobieleu beateld om by brand dieoat te doeu de braudweerbommandaii vau Paryi majoor Krtbi laat voor zyu dien een beuzineaoti mjbiel maken Serpollet vervaardigt voor het Fransche leger eeo vracht automobiel op proef Le Blanc Se Bobotte vervaardigen tbaus speeiaal toomoBin bussen voor het pUtteliind in Praukrijk ll K s oï 3 66 4 48 6 86 S 7 6 4 1 t MS 4 14 01 10 01 1 18 9 38 10 14 10 84 7 41 In Frankryk bestaat een Hutomobtelelob mei 780 ledeo eeo grjot clubgebouw op de place lie rOpera Ie PaMJ pn eeue Clubvilla io het f 1 H 1 1 Ia Paryi ryden tbaiii oogereer 650 en io geheel Fraokryk ongeveer 1500 motorrqtuigea fu Londen ia O gericht de eicctriiobe rijtuig maatschappy met £ St 15U000 kapitaal w Iks maatschappy 320 e ectriscbe coupe s in het verkeer breog In België begint men s eb op de aotomobiel coDSlructie toe te leggen en in Iialië vervaardrgeo BaIdioi eo QaagUamotnriytnigeo dojr Aeetcyleeogas gt dreven Io Amerika zyo biooeu korten tyd 200 motorpafcfoteo aangevraagd Id Weeneo werden op initiatief van den miniater president Graaf Badeoi na aankomat van het eerste molorrytuig Idnoeo 6 maal 24 aur alle politii verordeoingan welke bet ryden met aotomobielen bemoeilykica opgeheven Ook ia Aosaterdam is door B en W bet vrye verkeer met motorrytoigeo toegeataao met taaebtueoiiog vao de verordening ten opzichte ▼ au ry en voertuigen vastgesteld Iu Berlyn worden proeven genomen iu bot verre de automobiBtwagen voor het leger kooueo wordeu dieoatig gemaakt Tegenover hetgeen nu vanwege bet bestuur vao Ëigeu Hulp ac bakkcry is aangevoerd voor zyo besluit tot herstel van den naclitu beid heriunert dr Roetera van Leunep in de Ned Bakkerscourautc aan de volgende uit drukkiugen van mr Hloteieakar Wy lulteu den nachtarbeid lu oozebikke ry niet meer duldeo Bakkerabodec van 15 Joni 1897 In de Bakkersbode van 15 Juli sprak mr 8 van eeo yzeren wil om t bestaande kwaad te doen ophouden eiodigeode met den raad aao de gezi llen om te verk arau wy wile niet werken gedareode den tyd voor de oachtrust bestemde Op 29 Nov loidden tyn verklaringen aan deo redacieor van de Ned Bakkers Ct Naar de vaste overtuiging vao mr B ziet de coöperatie zich tot taak gesteld zoowel te zorgen voor de levering van goede producten aao de coosumeot als te zorgeo voor goede levensvoorwaarden van den producent Deze laatate io de bakkery des nacht h arbeidende verkeerde onder oogODstigels eotvoorwaarden ergo rustte op de coop vereenigingeo de plicht baar personeel des nachts oiet te lateo werken A1 zxndeo ook wellicht vele leden K H om deze redeo verlaten dau oog achtte hy hEiar oodergaog beter dao te iraosigeereu met baar bestBanreden M die zicb io dii fa geschot IV tricht ov meofacbt Te Sittard i nuUiTaa gevankehjk binoeoge itvèshi jekflirev P S ta Bochten gem Born rerdacbi vao uit een bovenvenstertje zyn r woning met eeo twee luo page weer met ecu bagelpatrooD geladeo door bet venster van eeu vertrek van bet daartegenover jtelegeu hois syo buurmao H M vertrek bevond te hebbTerdaoht ordt oaar Jaa ricrii ovirgei STADSNIEUWS GOUDA 27 Januari 1898 Zondag 30 Jan voormiddag te 12ji uur ent een vergadering van de afd Gouda vsi den Ned A K Volksbood wordeo geboudbn by deo beer J J Woudenberg Markt bo veozaal Parmoniec Punten van bebao eliog logeknmeo stukken HaHjaara verslag door den penniogmeeater Verkiezing van drie leden voor het nazien der rekeningfo enz van deo penningmeester Prop andailub Mededeeliogeo met betrekking tot de op te richten o d afd Boowvereeniging Door de politie ia bedeu morgen op vermoeden van bedrog in den bofcerhaodel een monster boter in beslag genomen Ons bericht betreffende da arrestatie van 2 personen le Willige Laogerak was niet geheeljuist Onze correspondent telegrafeerde bet niette plaatsen doeb dit telegram ia oiet tydiggenoeg on vingen de persooen zyn gisterenwel opgebracht caar Schoonhoven duch dsdelykweer op vrye voeten gesteld Hou overbrengingosar Uotterdaro berostte dos op MD misverüisnd ü D Zw MUKEiüAM Asa J ElMbtro t albinr i ftlioog ooder roorwiardan erguDDiog rerlmod tot b t oitMfeueo na deo gz iea ubnptboaw op een pen terrf n oMa r RECHTZAKEN D adrocMlguberaal by het gerechtshof te AmBt rdiiin reqoireerde tegeu bet eebtpasr Boen d t door de recbtbaok tot 9 mMnden gefaogeaiS traf wu teroordeeld wegeai milbaijdeliog vao boo kiod thana sas miaoden en ontseltiog oit de osderlgke oiacht roor den tgd Tu 5i jaar Kantongerecht te Gouda 1 üittmg Tan Woensdag 26 Jan 1898 De naTOlgeade penoneu igu reroordeald wagwia Voor het drageu vao verbudeo wapen A S wonends te RMawgk thans gedetineard tot f 3 of 3 dagen Jachto ertrediog J T a te Reenirgk tot f 5 of S daser W d B la Waddingsfeen lot f 1 o 2 d Overtreding wel op do kinderarbeid D B te Moo drecbt ro A B te Moarcap lle ieder lot f 3 of 3 danen J O S te Güoda lot f 6 of B dagen Overtreding IJkwet L M V te Reeawijk tot f 3 50 of 7 dagen Overtreding prov reglement C B A V d W te Hotterdera tot f 1 o 1 d g Overtreding pohtie verordeiiing van Gouda P E V wed W te Gond tot f 3 of 3 d A d J te Gooda lot 1 1 of 2 daxen J V te Oooda tol f O Ü i f 1 dag D T d G te fUeuwyk tot f 1 of 2 uagee L G te Gouda lot 1 of 1 da Overtrading politie verordeoing van Wsddings veen R V E te Waddingoeen lot f 5 of 2 d Overtreding politieverordening van Uleiswpk C M zwervende en H v D te Bleiswgk ieder lot f L of 2 dagen Overtreding ftrafwet C il G te Waddingsveen tot f 1 ol 2 d B Z A V d P en J V d M Men teGonda ieder tot f 2 of 2 dsgen J d G R H B V G eo U d J No 1 2 3 te Goudernk ei i te Ouderkerk a d IJsel ieder tol f 2 ol 2 dagen B H H U H a en J d W allen te Nieuwerkerk a d Uuel ieder tot f 2 of 2 d Openbare dronkenschap M b Kwerveede M D K te s Grrvenhagf A M W B Z D S ea H N K alien te Goada H J M zwervende ieder tot f 1 of 2 daKen J C K ea W G te Gouda itder tot f 2 of 2 dagen Openbare dronkenschap by recidive D ü en P B te Goada ieder lot 3 dagen Overtredinff boowverordeoiug S Ib G thU i I f ï l 3 legen MARKTBERICHTEN QOUda 7 Ja UHri 18118 Granen dooreen onveranderd Tarwe Jinge 6eeu ra ƒ S St i 1 60 Nieuwedito Mindere ililo J 7 a 8 111 Afwijkende 7 s 7 40 Poli er 7 80i 1 75 Z Rouge 6 2Sa 5 7i Polder l 0i 6 10 buitenlaudsche por 70 kilogram ƒ 4 fiO i 1116 üorvl Winler 4 40 s S Zomer ƒ 4 10 i 4 110 Clievallior i 60 i 6 26 Haver per beol 8 75 3 86 per 100 kilo 6 60 a 7 lloauepïaad lulandseb 7 6 n 7 6 Buileulandiche 6 60 a 6 76 Kauario aad 5 60 n 6 60 Karweizaad a ƒ per 60 ICiIo Koolzaad nieuw i t Krwleii Kookorwten 0 60 ji 7 Wel kollende f 6 ii 6 20 lluilenlandsche voorerwten per 80 Kilo 6 0 ti 6 75 Bo jiien Bruice boonen 7 50 ü 8 60 Wille boonen 0 60 i f 10 Duivenbor nen 6 60 i 7S Paardenboonen 6 60 i 6 7U Mail per 100 Kilo Bonte Amortkaaiiacbe f 4 S6 a 4 50 Uinqiiautine 5 70 il Poianian 5 5 40 Inlandfcche meBtiug a Veehabkt Melkvee red aanvoer handel eu prije i redel Vette varkens red aanvoer handel vlug 1 il Sl el per half KO Biggen voor Engeland redigk aanvoer handel vrij wol 18 a lu ct per bair K Magere biggen goede aanvoer handol vrijwel 0 60 it 1 45 por week Vetle Bohapen rod aanvoer handel vlug 17 il ƒ 84 Znig l aromeren red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug 5 a ll Kokknlveren lOü Ki Jraskalveren goede aanvoer handol matig i Aangevoerd 88 partijen baaa Handel matig le nual 33 a 25 2e qual 19 i i Zwaardere hooger iu prijs NoordH llHiidscho J 4 88 Boter weinig aanvoer haudel redelijk Ooeboler 1 25 i 1 15 Woiholer 1 05 i l ls p Kilo 356 Staats loterij 5e Klaase Trokking van Donder ag 87 Januari No 88 10 1II8S en 18843 ieder 1000 No 411 9033 9iS8 8788 I74SS 18U1 en mos ieder 400 No T84 1446 6184 67 6 7784 782 886 en 10857 ieder 100 No 5574 13574 14465 16880 18334 1886 en 1 61 ieder 100 Prijzen van 0 45 8461 5786 828 10271 11740 11668 1 888 106 8499 6781 8369 10331 12758 16786 18519 327 i72 5881 8276 10349 I28tl 16833 18539 484 8766 60 6 8386 10460 I8 86 1 900 18606 444 8956 5989 8S83 10180 18935 16901 18618 456 S3iS 5999 8468 10654 13080 16020 18891 638 3417 6808 8477 10666 13355 16 369 18918 710 3549 6835 f571 10617 13424 I6S76 18930 Ets 36 4 6i86 8811 10649 135 8 16468 16946 t08 3686 6816 8881 10 O W 16841 19168 993 3811 6336 8984 10798 13627 16854 1916a 1283 3S 0 6697 90 5 0958 1369S 1C8 4 19178 lig iltO 6698 9094 11886 19711 17000 19111 1300 1157 I40t 15S4 1154 1778 1 11910 8016 2187 2164 3803 2266 2273 1367 1426 1436 1896 4161 4i46 4270 4321 4360 4668 4994 6086 5130 6369 6424 5468 Hi 8 1514 6669 5719 6761 9113 6797 9237 6134 9416 6960 9464 6987 9894 7112 96US 7142 9604 7367 9607 7445 9 10 74 7 9690 7627 9694 76S1 9814 7M5 10030 7 6 100117 7762 10208 7983 10246 11488 UI 9 11613 11715 11T34 11750 11758 11761 11965 11984 11993 12098 13141 1S2 49 1IS04 12656 1S7K 1S875 13958 14020 14218 14264 14277 14646 141158 14804 14841 16014 15877 15366 16Ü06 16530 17013 1948C 17087 19452 IJ0I4 19501 17167 19640 I78 0 19197 17350 199 8 17 24 19481 1T468 20010 17707 200 3 17709 20440 17716 20597 1779 30630 17951 0684 18056 30 33 18147 2088 18161 80864 BurgerlUke Stand GEBOUËN 22 Jan Maria Uargaretha ondera J do Jong en H nn Waas 25 Eliaabeth Adriaoa ouden C B arsen € Vergeer 2t Louire ouders J J v d Zwaluw eo J M Hoogensteger Aüliin Pieter Cornelia Caret ouders B G J van D alekom en N Hilgers HiiUricn nudera E J Nijkamp en Q Snel 27 Coenrad oudervU 0 er de Linden en G I £ Stokhof OVEllLEDEN 25 Jan J C v Vlaardingen 19 j 26 L P Weliar 47 j GEHUWD 2ü Jan B Vergunsi on M E Imholt C J A Huolders eo J M Brredgk van Wgneo en L flunaelmin N van KUveren en 1 M Dekkor PltACUÏIGE SÜRTEEltlNG voor Diiiiifs en Hiepcii A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Lerua II Vrkra loikrs 8 7V 7 7 987 H l 91 108 89 85l i 84 8 Vk l iy v S ll 98 98 99 98 l 1 41 67V 76 21 il 24 101 96 33 100 9 1 65 615 4 0 lOM 12 lOIV 199 136 l 14 54 9 98 lüt moV 80 Sl s 1 1 17 106 8011 22 1001 66 58 Vi 147 91 TV z I S l l is 100 160 139 11 11 100 13 102 18 ♦ 15 108 73 I28V 110 82 51 V 1941 99 105 106 1021 lOSll i 116 HO 8 0 1167 Beurs vaii 21 JANUARI KUiai imi Cerl Nod W S 91 dito ihto dllo 3 dito lilo lito 3 HüiloiK Ü I ieudl 1881 88 4 ITUIR friMobrgving 1862 31 6 OoSTENH Olil in papier 1868 6 lit in zilver 1868 6 PoaruuAL Ohl m t oodpou 3 ilito tioket 3 ausUNU Olil lliunsul 1894 4 dito Gacons 1880 t dllo bü Uothl 1889 4 diw b J Hope 1889 90 4 dituiu goud leen 1S83 6 dita dito dito 1884 5 9pi jr l erp I sohuM 1881 4 TtJaKKlj iepr onv oeu 189114 life leeniiig aene I Oec le mag Borio 1 ZuiuAr Ril ï iilil 1892 5 Mmico Ubj Buit Seh 1890 6 VtNiztSLA lid 4iiuliep 1881 AüsTSBlIAa Ulilwat eo 1896 I RonEaüAM 81 d ICU 1894 1 Nio N Afr llsnilo BV aanil Arenilali lab Mij Corlifipatun üull MaalFchappij dito Am iiipotbuokh pHn tlir 4 Oult Mij der Vorstenl aanil slir Hjpo heokl raudl r 31 eOerlaiiilsfho Itaiill aaud Nod Ilundolmaalsoh illto N W ji l ac Ilvp I p idl r 6 Ritt llypothookb panilhr 31 l tr Hypilliookh dito 3i OosTKNS Ou l H lig bank aanil RusL Hyp theiekbank pandb 4 AMSaiKA Kt ut bypolh pandb 5 Maxw L i Pr Lion eert 6 Nin lloU IJ apoorw Mij aanl Mij tol Kspl Si 8pw aan I No l Ind t poorwegnj aand Nsd Znul Afr 8pm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTaLisHooorwl 1887 89 A Kobl S Znid ltal pwmij A H oM 8 PoLSN Bstliai ho dito aand Fsstowa ililo aand 5 Iwang Uoinlir dilo aau I 5 Korsk h AEOW 8p kap ob 4 dito dilo oblig 4 AaiaiSi Cent Par Sp M j ol l 8 Ohio Il Vorth W pr C v aand d U dllo W n 81 I oler obl 7 Denierli Rio Gr Spm lert v a fllinnis Central obl in goud 4 Uuisv liVaBhvilleCort v aand Heiioo S Spw Mij le hyp o 6 Ui B KaoBos V 4pol prof aand N IorkOulasioli Weel aaud dilo Poon Ohio ohtig 6 Oregon ajif le hyp io goud 5 31 Paul Minn li Manil obl 7 Va Pae Hoof n oblig 6 diUi dito i ine ol lo hyp O 5 Cahima an 9oulb f erl v aand Va O Hall Il Na lob d c O AmaUird OmniliuB Mg aand Botleid Trame eg Maats aand N o tad Am t rdHm aand 3 Blad Hoiterdam ofn 3 BlLolB Slad AnlKerpen 18 7 21 Stail l nissel 1886 2 Hoilo Thois Kegnlirdesollsrh 4 OosTRKa Staatsl ening 1860 6 1 K K Oo l B Cr 1880 3 SroNJl htod Uodrid 3 l 6t N n Ver B a Hvp 8pobLeerU ADVERTENTIEN il M III W I pw i Tot ODM diepe droefheid overleed bedea ua een luigdurig tydeii tuebi eu kalm ODse ionig gehelde Echtgenoot eu Vader de Heer LODEWIJK PIETER WELTER lu den ouderdom van byiia 48 jaar Weil L P WELTEK HUIOBX KBANCINA WfctTEK LOUIS WELTEK WILHELMINA WELTEK JAN WELTEK CORNELIA WELTEK iouJa M Januari 181 8 Voor de vele bew en van dHehipining b het overlydtiu vau bunnen Broeder en Zwager Mr JAN KOHTUIJN DROOOLEEVEK ontvangen betuigen de ondergeteekenden huuueu dank O C h OKTUUN DROOOLEEVEK L FüBTÜUN DUOOÜLEEVEK UK JoüQ W J A KOHTUIJN DBOOOLEEVBB i ouiin 27 Januari 1898 Hartelijk dank aau allen die niü II DINSDAG met hunne Hinke hulp eu Triendelgke deelneming hebben bygestaan 4 8PHUIJT FRANSCHE STOOMYEEVEEIJ ebeuilsolie WassctierlJ il in iri iiiJiiii ii W KrniHkntU liottprdam GebreTötaord t r Z M deu Koutng der Uelgen UooMde iÖt voor UOUDA d Heer A VAN OS Az jpecialiteit voor het Btoomeu n verreu van alle Heerenen Üameigarderoben alsook all K indergoedereu Hpeetale lurivhtiug voor het itooui o van pluche mantels veeren bout eni Gordynen tofelkleeden huk worden uaar de uieuwite en taatflte methode gevertd Alle goederen hetzf gentoumd ot gevertd worden onBchsd6t k vour de gezondheid eu volgens staal bewerkt Kliniek en Foliklijiiek OHmVKTHiliisn voor l reekareu dagolyks van i u Gratis Hproekuren Sfaondag Woemitmj eu VmjJaij U 11 uur DORDUKCHT Lijnlmmi 11 Ir A CilCYL ifiietgheer DirecUur jBirein form ryt porlo ritm rMtii ft l yn l ar a r t II iPipa ri iuih sleh Hiti tn ipiitic Ifllt mcfi da iir rh nk mini H U II ntsnU lykcrivl K K IiK I f rfii la dn MfHBrt uk e T IB tui t 1 i iaw il tu t ir t nfHTtn MBfUiti t g ramt t vu imilb Veni iidhnls Mrrkur omniAuilH nlftcU 0te F CIKB OUDE f HC HIKDAMMKK GEFEVEE Merkt NIÖH IXDAP Verkrijgbaar biii M PEETEB8 Je NB Als be ijs vao eehthsid is oaohat en kurk siseils voor üH I E DAM I i If a p HOPPE