Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1898

Zaterdag 29 Januari J808 No 7491 36sie Jaarsans fc Ö mmmSi mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Abonderlijke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regols a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd E CASSFTO TANDAIIT8 Gouda Turfmarkt SPBEBKUREN N vA SCHAllü £ MAANDAG ÜINSDAÜ DONDEttDAG en ZATERUAO Tan 8 tot f aur WOKNSÜAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS niet Koninklijke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOBM v n H N van 8chaik Co geTestigd te Oravenhage Kepplerfiraat 99 en 9 naby de Regentesaelaan tan Z M den KONIING iran BELGIË Indien g1Jhoe ttt gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBoret Honig Extract 2s I ElLI A lsrTI3 E FLACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrijgbaar hji Firma WOLFF Co Weathaven § 99 Gouda K H Ï4N MILD Veeratal B 126 te Gouda A BüOMAN Uooréndd i C RATELAND Bo oop B V WIJK Oudevmtrr M KOLKMAN Waddiumeen TISSOT Co Bordeaux Itotterdain f 1 40 per liter in Terzej ekle bemande ileach vuu 5 en 273 liter voorzien van het attest van Or P t van Hamel lioo Proeffleach 1 30 Verkrijgbaar by J H ROODE G o D D A BEKROOND HET GOUDEN MKÜAILLE KRAEPBLIEN HOLH S Quina La roche Slaalhoudende duina Laroche ia de meest krachtige en vemterkende KINAWIJN Aanbevolen door kal van binnenen buïtenlandschn Geneeaheerea Verkrygbaar in fleaachen a ƒ 1 90 en 1 00 K ii ni uK Hom Hofleveranciers Zeiêt D jpOl te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en b de moeate Apothekers en Drogisten verkrijgbaar StoUwerck sche Borstbonbons gefiibriceord na vcjorjinn van den kon Univorsitoits Prof Golun Hofrad Dr HarieM Bonn hebben Hedert 60 Jaren fe Terzaohtond middel tegen hoesten beesckheid én aandoehing der ademingsorganen uit8teekende diensten bowezou Bij spoedige afwisseling van warme er koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardtg een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes k 35 cent Alom verkrijgbaar Te huur ofte koop aangeboden om terslond te aanvaarden Een pxacla tig n et irxg exicli t HEErani IS mei IM Htaande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisehen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG 13 2 II VERnKUIiEi voorheen CRA VS k Co Mintnlt WatHM Unwnais Siiofis ioOFDAUBNT handteeiceniilig met roode lettara Cet voorai op de Firma A DAK Kleiweg Uouda Siacttachappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S Het groote aantal zenuwkwalen van zeiia4 honfd iiJii nf tot de voorarxnande krul eek i nPit vHii apoplexie Oi rHenberoertt toe trotseana uog itRedit alte Duddnlttu door dn medlHi hn wet iiB hap aanKt wdsd Kcret aan den uiAawen tUd komt dsenr toR dat ctj door het K btnlk makon van den nenvondiKatea weg nauelijk tanj s de huid a ae phyiloloKlHCtie outdekkinKKedaan heeft die nahonderde roefnemingen thanaover de gohflAle wereld verbreid IB en terwijl eg m woten ciiai iinll ik8 kringen dn hoogste belanKBtolUng wekt tftvesa eene weldaad blijkt tf siju Toor da aan tenuwkwalen lijdende in tiHuiihpld Doicn Keneeawljie la oitgAvonden door den gewoxen OfBnler van Gerondhelt Ur Boman v KiaMiuami te Vilabofen d bemat op de on dcrvlndlug opgedaan In eene bO Jarige praktijk Ikoor wnwnrliinr vnn h t hoofd oeBmiiKl per das wnrdrn lanrtoa geaehlkteRtoffan dooi ilf huid Aiinilddf IIIJfc n hot aennwvootel tn dcge4 ld Hat de gene BwlJce werdpin werkelijk m bitterende reaoltaten Tarkr f en alj maakte ii oveel opgaiiK dat van een door den nitvliid i geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara vd eritomhig en ataeilng blnnea kortan U 4 reedi de lile ink vereqhenen ie Uit hopkje bevat niet alleaa vor het traate puV Uftk verstaanbare verklaringen omtrent Itet wesen dei nieuwere therapie en de daarmede aelft III wanhopige gevaüen verkieïen nltwerking maar ook vindt men daarin wetensrhapiielijke verUit iidnlini eu lilt de nieillarhi ltlnrtPH dinaandeup gcnpeowij e gewijd rijn zoompde afNubrift van lal Aan allen wl r Kr nnwK l nif r of mliidar OMisedaoti la oronn aoconaiiMiilo a namn bllcli ld lijden tALiitivaii dn henteekeneu IJn alironitoha hoonriln mliralne loliala hoof dpi n bloedandrang greote prikkelbaarheid gejaagdheid lapeloeihetd liahiinetljka oarait en onbahagalltka otiland verder alle Klekt n die door htuoeite getroffen werden nog lljdan aan da gavolgan daarrai Eooala vorlaniinlngen onvermogen tot ipraken iwora ton val moelalllk illkkon atljfktld dar gawrlohlan nat veortdurentfa pijn plaatiellfka iwakte venwakklng van g tie s i t B ziJ al i da ondar genaeikondlga tielin II deling gewneal xijn Tnnar door de bek B middelen all onthondingiaa an kondwatarknnr wrliveii el c rUeeren atoomlooi of rrehadejrlMa geneaing of lanlttng hnnnar kwaal avonden heblipn en ten Rlotte rij dif rci a ffovo t r n voor brroerto tBdurtoa r d B habben wegena verachijn telen a a itoh aanhoudend angalig voelen vardoovlng la kat kaan heafriplta mt dHiiellgRald tllkkaringan en donker worden voer da oogen drukkende pijn onder tiet vDOrhOON aaliing la ia oaraa kal voe en van krttEellng In en het liepen van hinden en voettn aan al deze drte oat a orlKa vmn oiillwllJ l rH aia ook aan jonge meiljai lijdende ain bUakiuoht en kraqhlttooihald OOR an gMonde lalfti aan jonga peraanea dia vaal mal het hoofd werknn Pti Keentelijke reactie willen voarkomen wordt drlngf nd aangeraden sich het boven veFnieldi weikJe aan te schaffen hetwelk opaanvraga koitaloH en franoo ver Eonden wordt dooi Aiuatmla door XKRW Ilelllgeweg 4tl Ka t r lni r R vna IIA VTKX HOl FP Apotheker Korte Hoofateeg 1 i ITtrcrht I AUKV P0RT07V UuAegrartit biJ de Oaardbrug F W f Jid Druk u A BRINKMAN Pil Up de lonenle InglenuiHrh meiilolnule ti ntünueUI ing U de 1 i Welaawnun ache 6 neean goor de WB Im lie Jwrii mi I do Kllvrow H dalllt ttrhronnd Een ware Schat TOor de oggelakki e slachtoffera der Zelfberlekking Oname en gehe jne uitspatÜDgen 10 het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVVAUI Ci HotlanÜRcbe ait ave met 27 alb Prijs 2 KU d u Ieder die aan de Terschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van eea zekeren dood Te Terkr geu bg hetVerlags M azin te Leipzig Neninarkt 34 franco tegen inzending van bei bedrs ook in postzegels en in eiken boekhandel in QoUand I ELËCTROMOTOBISGi mOWBASiDJËS WBTrjG GKDEPONEBRD BU het ebrulk duarvau fitsclileilt li t landen krijgeu der Kinderen zniVDER iiE mi st £ njfi 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende geinig schriften der nÜBtekende resultaten van de Electroluotorische Tandbaisbandjes niet echt zyu Mk hn lette op den naam van den Fabrikant KOUËKT llOI rZ W Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door KOBF KTHULTZ Uinegen Verkrijgbaar by weslhaven 195 k va gevraagd I WOLFF Co Weslhaven 198 Wederverkoopers Te Koop of te Huur aangeboden ËKN HËGREi HlJIS Htaande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevrageu Lange Tiendeweg D Ü9 Het üu a bevat beneden 3 Kamerg met Suite Keusen Ke der en Binnenplaats boren 3 KamerB en Zoldar verder allee netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waierteidingf Stedelijke Cfasfalsnek te GOUDA De priis van het gaa ia 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 j et Onder zekere voorwaarden worden peieeelen gratia aan de hoofdbuie verbonden mei 15 meter vrvje leiding achter den gasmeier Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenea en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen PikBXJrs aRA NDS MAOASINS DtJ Frïnteips NO UVEAUT ÉS Wu vei ZOPk n de Daraos die nna geïllusiretTil mo le album oor liet Wlnterael foen noch niiit ontvangHn tmbben dit te willen anniraccn aan Hl JULESJlLpTaC p i Iletztilvu Ik sloltingon van al 25 francs vrij van all knsicn a ui liuiv m t 5 V verhooRing Rééxjiéditit kaiitoBr te BoieBilMl 1 1 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS od 9 3 nar in het Hotel ÜE l Al VV ürootemarkt te GOUDA Buitenlandscb Overzlcbt De beer Yvea Gayol heafk eea open brief geriabt aan de Fraoscbe min va bniteal taken HaooiBux over de verklaringen van den Dniucbeo miaister Vod Biitow cGeroelt gy niet myabeer de miaibtfer welk een belachelyke rol Frankryk spiaelt door een zyaer burgers ii behandelen aU verrader terwyl de Duitsche rageerioft verklaart dat bij nooit in DaitschUoda dienst heeft gestaan cGy kont niet zeggeu dat dese verzekeriog geen waarde heejt omdat hei een Duitach BiiDiater was die baar aüeifde Want gy weet dat een regeering nooit baar spioDDen dekt Spionnen handelen op eigen verantwoordelykheiil Geen minister van welk land ook compromitteert zich voor ben en stelt zich daardoor bloot aan een démenti De heer Yvea Gayot dringt er dan by den minister tan boiteDlandscbe aaken op aan dat deze zyn invloed zal aanwendea om bet aan Dreyfus begane onrecht weder goed te maken Hy wyi t er op dat ten gevolge der mededee lingen van den heer Von UUIow bet boiien1ai d da geh ele b acba tde wereld vaster dau ooit er van overtuigd zal vrordeo dat de Franscbe regeeriog met aoatieke hardnekkigbeid een ODscbuUttge vervolgt en zelfi dea moed niet beeft de vermeende bewyzen van zya acbald te onderwerpen aan hot onpariydig onderzoek van eea beboorlyk aameugustelde tflcbtbank Of dit optreden van den heer Yves Gujot gevolg lal bebbea Raeland en ËDgeland zyn bezig elkander de Toordeeleo van de met Cbina tealoiten leeniog te betwisleD Over de vooratellen van Kogeland is nog niet bes isi omdat Rnsland an lya kant dezelfde voorwaarden heeft aangO bodeD Uit Peking wordt althans ain de iTimes gemeld dat de Eoiaische diplomatieke agent Fawlof by den Tsnng li Yamen aaodringt op oomiddeliyke verwerping van het ËogeUcbe leeDingüplan En by deed dit op grond dat de Haaaische regeeriog bereid is de teening te verstrekken onder dezelfde fiaaocieele voorwaarden als door Engeland worden aangeboden Van Fransche zgde ontvangt Itualand in Oest Azië grooten stean Doch teveos tracht Frankrijk allea te doen wat het kan om Tgaodelykheden in bat verre Oosten ie voor kemen De Fraasche regeeriog beeft naar de Kölo Ztg i verneemt m baar Isveodige bezorgdheid FEVILLETOK iüaar het iVafwoi 80 Heel goed Bei hij droog terwyl by siob verwijderde Ik wat er hem dankbaar voor dat h mg die vraag niet in tegenwoordigheid mijner pet mooi had gedaan Ome tweedracht had haar reeds genoeg TeroDtruflt De liafde goot nog altijd kalmte in roijn gmoed eu eenmaal weder ia de betooverende eenzaamheid met Diana verplaitst vergat ik het heden en de toekotnet er by Op een morgen was ik mat haar den berg opgegaan Daar een hut waar xij gewoon was wekelijks ondsr taod te brengen By het terugkeoren naar t kasteel voelde zjj tioh wat vermoeid ea zij zette zich neder op een bemoHte rots Wij bevonden ons balverweg op de helliag vao een heuvel vanwaar men het Kezicht heeft over het ganschs 8emoy daI Kijk daar sens zei ik daar boven de claintre aox Sangliers die aardigi volkjes met de kleuren vaa den regeaboog door den damp van den waterval gevormd Z keek op maar cweeg alsof èen berinuering haar droefgeestig stemde 0y zyt stil Van noigen hernam ik na ena poos t II waar antwoordde zij Öe moet het il maar vfTgafon dat ik loo n iwijgaode geuUin over den loop der zaken en zelf geneigd tot een mildere opvatting haren gezant te Londen OBge lrageii by bet hof van Ët Jamea bemiddelend en verzoenend op te treden om matige verwikkelingen tu ecben liailand en Engeland e voorkomen Nu de werkstaking ia bet Britscbe mnchinebouwvak ten einde loopt maken Ëogeïscheu bladen de volgende kosteDberekeoing De werkoiakiug beeft zeven maauden gedourd De tien vakvereeuiginf ei tvelke by de Fereeni fd Ambacbtenc zyn aangesloten tellen 110 000 leden waarvan 92 000 behooren tot de vereeniginti der Britsehe werkiuigmakers Daarvan waten 31 000 zonder werk en by aan verwante vakken waren tengevolge der lock onta noji 7000 man werkloos Boveudieo hadden 5000 bekwame niet aaoKealoteu werklieden mede bet werk neergelejjd Ook deie zyn uit de kas der vereeoiging van werktuigmakers ooderboaden De Amalgamated Society of Btitiah Kogineera bezat by den aanvang van de werkaivking een fonds van £ 360 000 waarvan £ iO OOO niet voor een werkstskïng mochtnn worden uitgegeven ij ontving van de 00 000 leden die aan den arbeid bleven ongeveer £ 300 000 en van boiten £ 140 000 Dat maakt te zemen een aiabiogskas groot £ 740 000 Gemiddeld heeft de A S E per week aan 32 000 man aitk 6riDg betaald lynde eea lotaal bedrng vaa £ 720 000 Het rechtstreekach verlies van de werklieden aan looneo wordt op twee millioeo pouo sterling geschat maar iu deze som zyn niet inbegrepen de verliezen van werklieden an aanverwante vakken Zoo schat de secretaria vnn de vereeniging van kntelmakera bet verlies voor zyn vereniging op£ir 0 000 Andere kleine vakvereentgingen hebben haar fondsen geheel uitgeput Het totaal verlies aan loonen van de leden der vakvereenigingen wordt op drie millioeo pond aterling zegge HÜ mtllioen gulden geroamd Verspreide Beiieliten TUUKIJE Ongetwyfeld zyn een paar woorden voldoende om de lezers te herinneren aan een romantische rooverageacbiedenis die in bei jaar 1891 zooveel opBÏen baarde Den 31 u Mei had a nacbta en rooverbeude onder aanvoering van zekeren Atbanaa den Orientexpress naby het Turkache station Tscber Vergeven Welk ecu woord I Zou het niet beter eijn als ge t geen u hindert aan mij vertronwdet lk moest het doen Andrc maar juiat omdat ik dat punt niet durf aanraken hoc ik zoo stil Kn toch het moet vGe zoudt mij doen schrikken Maar ge gelooft intmera a altijd aan mijne eueKenhoid P Ge went immern dat hetgeen u hindert ook raij leed doot Ja zeker zoide z mij de hand reikonds t ou zondigen zijn lagen onze vriendschap iaiiien ik anders dacht onze zorgen en onze vreugden iijii immers reeds sedert zoolaag dezelfden geweest en gij zjjt mijn aangenomen broeder eren als c uw aangenomea xuater ben En wat kan je dan weerhouden om te spreken P ttl e vrees om je te bedroeven rO alle droevonii die van u komt is mg zoet Bedenk dat als ge de oorzaak van de zorg dia u kwelt voor mij verborgeo houdt g mij uw vertroQwen ontoeemt Zij weifelde nog en daar ik mij ongerust maskte ovar dien angst bad ik haar nu te spreken irAndré begon zg eindelgk met bevende tem gg WMt het niet waar dst gij mijn troost m t leven zijt mgr troost in dtze sontaamheid waar ik niemand had om lief te hebben dan alleen u Og weet het hoeveel leed het mg zat doen all gg niet meer hiar zult zga nWat meent gij toehf Sedert lang reeds heeft mg de moed ontbroken om het wraode woord uit te spreken gij moet ver keekoi Weiaig e myleo van KrmstautiBOpel verwyderd dneu uutsporeo De rrtzigers die zich in den trein bevonden een gesi scbap mt Dnitacbers eu n Kogelschmau bestaande werden uttgepluuderd en daarna lu gevaofi scbap medegavoord Het grootste de l van bot gezeUchap werd kort daarop vryge atea met uiitondering van vier Dnitsche pasaag era die zy U gyzelaars tprugbieldeo De v fde gevangene werd naar Konstautiuopül gezonden om te bericbten dat de gevanj euen gedood loudeo worden wanneer er geen losgeld van 200 000 fr voor hen betaalt word Op d tBHfcheukomat van de Duit che regeeriog betaalde de Turksche den losprys eu de pa agiera kouden na ir bun haardsteden terngkearen Wel werden Uier uq en dau een paar leden van de roovürbende gevangen gennmen docb Athauas zelve liad men nog niut te pakken Thans echter moet difc wel het geval zyn volgens mfdedeehngen uit Hulgarye waar de hootdmau te Kualowitza fUKti leefdo en veel weldaden aan de armen beweea Aihanas moet zicb daar zóó populair goinaakt hebben dat toen bij eergisteren ouder stark etcofte nair Sofia Kebracbt werd 180 inwooers van Kniowitza aan vorst Ferdiuand telegrafeert eu oiu zyn vrylatmg te verzoeken Men ziet dat bet romanlisuio m het dsgplykicb t veu nog met dood i Fkankiujk To iutg U een handels bedien de by het achoonmaken van zyn rywiel mei de band insacheo d ketting en bei wieltje geraakt zoodat kern drie vingers ao da band weiden afgerukt Groote voorzicbiigbeid zy dui wet aangeraden De toestand van een aantal wielrydersvereenigingen is oiet zeer rooaklearïg en naar aanleiding van de opheffing der vereeniging Sport Vélocipèdiquo Parisien loektmeu hierin verbetering te brengen o t opheffing van al die cUbn Om enn juist overitcbi van den toestaud te krygen zat de volgende circulaire rondge2on len woidea aau de diversH clubs Wanneer ia nwo vereeoigiug opgericht ï Hoeveel leden telt giJ op beden V Wat in het maximum aantal i eweeai en in welk JMr Is uwe club vooruitgaande V Wat 8 uw meening voor do toekomst OoftlENllUK Te Weoueu word groote opschudding verrekt doordat van de toren der voornaamste kerk dt beroemde Stephsnuskerk duizenden brochures geworpen zyo op rood papiir gedrukt Dtt vonnis van hare lippen kometulo deed mij vergaten dat ik zelf ro ds mgn heengaan had vfjor1 6 rei d O riep ak uit dat ia rampzalig l ig hebt mij in de ziel golezeii en au jaagt go mij wog Wat zegt go Andrél Ik u wegjagen ik die alle geluk dat mij op aarde to wachten staat zou willen opofferun opdat gij althans gelukkig wezen zoudt Uianal smeekte ik r niBna hob deernis mee my Ik Ia mgn ontroering wna ik voor baar op de knioen gQvalIen en hare handen tn do mijnen drukkende weende ik ala oeo kind Ü niet moer Andri riep zij iievondo zwijg Oalnoem mij du nchinii voor mg zelve niet 1 Kn terwijl het blosd haar uaar de wangen vloog barstte ook zij in tranen uit Oie smart legde mij werkelijk het zwiji en op want ik wan op hot punt geweest haar mijne liefde te verklaren en dun zou er voor altoos een kloof t lBflchen one Kijn Kowoesl Vergeef mij luisterde ik At snikkend bedekte zy het gelaat met de handen en ik zag de tranen tuitchen hare vingers druppen Ik zal vertrekken verzekerde ik ik zweer het ui Ben poos zwegen wg beiden zij herkreeg het eerst weder wat kalmte Ik d nk je voor je Igdzaamheid zei zd op treurigon toon en met afgewand gelaat Ik zal trachten even sterk te zijn ala gij Maar blijf nu nog eenige dagen opdat ik mjj op die scheiding voorbereiden kaD eu aanvaUuu op de lei eeriog en bet aUd b stuur bevattende omdat op het lyden yau du arme bevolking van Weenen geoo acht geslagen vvordt Tooü men naar boven kwam om de daders te vatten vond men nienaud Nu bet eeregeiichi beeft uit gemaakt dtt de Ooïienrykscbe afgevaardigde Wolft niet aan eukole t eechiscbo afgevurdigdeu voldoeuiug heeft te gevi n voor sitdrukkiogen die al beleedigeud voor de geheele Czechiacbe natie worden cpgevat beeft VVoltl zich bereid verklaard aan den Anerkannt f lhrenden afgevaardtgife die voklooniDg Ie geven llij wilde Jaaruieo verhoeden dat men hem een profe sioueejeu vechtersbaas op den hals atuuri Diiir9Ciif Ni Tb lieuleo i een werketakiag uitgebroken onder eeuige honderda wever en weofsters wegens een vojrgenompn vermindering vau loon diD de werkgevers rochtvaaidigen door den ongmtatigon gang vau zaken UoM l HlJB Met hooger beroep heeft den UuIgaarKcben moordoouari Doïtchew en Novelic geen voordeel gebracht lotegeudoe voor de eerste itraf die de publieke opinie tamelyk algemeen als voflt te licht afkeurde is nu de doodstraf iu de plaats gekomen Ntkola Üoitchaw werd weer vrpge prokeo Toevallig ia de dag waarop bet doolvonnia werd uitgesproken 25 Januari dezelldo datum waarop Boïtchew een jaar geleden in bet huwel yk trad BINNENLAND EEftHTE KAMEU itting van Donderdag 27 Januari Uij aanneming van het hoofdstuk II kwam de heer Van Lyndeo op tegen de houding der Rfgoeriog tegenover het ameudemnnt tot nadere omachryviug van den post voor Oovoorzitiue Uitgaven De Kegeenug bevft daar voor sympathie betuigd en erkend bei beweren der Kamer dat de heer Van Hoglen hit badgetrecht zou hebben goachoodfo De Minister van Financien onikeude dit laatste pertinent Do Ragoiiriog heeft allran ioegeju cht de juistere omschryviog der Onvoorziene Uitgaven omdat daarover wel eens verschil heeft geheersdit Ily bet Üoofdituk Itutteulaodiiiche Zaken lroag de heer Ilabnsen nan up ren initiatief int be hondan eener Wg vervolgden wijgoud onzen weg Zij srliooB geheel tor neder geslagen on ik güvocld t on onbeflchrgfülijku untroaring ik was bevreesd voor mijn eigen gedaohton Toon wij op het kssteal waren gekomen w rd ons het onvorwacht bezoek van een paar families uit den omtrek oangekoodigd Ik apuodde mij nnar uitjno kamer en gaf mij daar aan mgno gap iniian over liet word mü hoe langer hoe duideiyker dat Diana niet meer aan mijne liefde twijfelde haar ontroering haar angst hadden liet mij genoeg giAuond Kfl zij had mg niüt van zich gesttwten iotegandeol toen ik op Iiot punt wa i gaweest mij te vorradsn had zij op smeekenden toon du kreet mijns harten teruggehouden en gezegd ontneem mij de achting voor mij zalve niot Ik verloor imj in gulden drooroon hare zachtmoedigheid opendo eensklaps een betoovcenilou horizon voor mg wMijo God riep ik uit uU ij mij ook eens l eminds i Ali zij ook eens even alt ik in haro ziel een liefde opgesloten hield die haar plicht haar dwingt te omoren Kn eensklaps herinnerde ik mij hoe sedert den narht waarin ik al ijlende het geheim mgns hanen verraden bad ik zoo dikwijls het bloed naar haar waugen had zien stagen hoe er een ttrail vao viougde in haar oogen had gellikkerd loen de dokter mijn reis naar Engeland afried hoe ik oeus op een tentemorgen met haar had gerede en hoe zij op dien morgen toen mgn hart was opengegaan ook over mgu vertrek gesproken had maar zoo gotieBl anders dan nu t