Goudsche Courant, zaterdag 29 januari 1898

Wiiilerdlenst 1897 98 i muagm I October i ii u r 81 Ulrecte SpoorwcgverbludiDgen met tiOliüA 6 O M Di ll SI 1 84 lt 81 f o U M r ll 4 li lB 1 J3 4 4 15 S IO KOTTÏBDi M O OVDk 10 11 u st ii to ujr 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 11 18 11 80 10 09 7 60 5 80 S8 M7 10 18 6 40 6 68 11 4 11 08 11 47 8 7 10 7 4t 8 11 OO OOUDlOÏK Hi O Zoatermeer Z K ui l Vooiburg DEN HAAS BOUD A Goiida ZoT8Dhuiun Moerk p lle Zoatermeer gwurd Voorburg i Hag O 7 8U 8 80 9Tl8 16 10 14 U IB 18 18 18 18 1 87 8 46 4 4 15 5 54 8 11 7 84 7 8 f 83 8 54 10 10 8 11 6 ISU T 49 8 41 11 40 8 04 10 18 i Z 7 68 8 51 18 51 8 l 10 81 T 8 07 9 08 1 05 8 18 10 88 H 8 18 1 08 9 43 9 E4 10 44 11 46 18 48 1 10 1 05 4 15 5 15 88 8 04 844 9 9 88 10 88 11 8 11 44 Hmo 6 48 7 80 7 48 8 85 48 10 11 1 1 87 18 1 1 88 1 44 8 40 4 06 4 38 5 80 6 18 7 18 7 86 8 1 10 08 Voorb 5 51 10 17 i 1 41 4 8 9 18 9 84 Z i5MW 10 8 1 68 4 8 8 80 8 48 Z M 17 0 48 8 08 8 04 6 8 lOnud 6 88 7 48 8 18 9 08 1 10 AI lOa 6 04 6 8 f I 10 16 lolJ Il 67 18 60i l7 8 14 4 08 4 88 8 15 6 6 80 7 48 8 88 10 10 lOJ U T B E O B T aQ o D D A Utrecht 8 88 7 4B 8 49 9 10 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 66 7 66 Woerden 68 8 08 10 98 11 66 4 16 i 7 18 g Oudewater 7 07 8 14 10 46 0 Gouda 7 89 8 97 9 88 9 6110 69 11 10 18 11 l Sf 8 4 4 87 6 10 6 07 7 98 8 88 e 0 1 DA V THIC HT 8 34 7 58 11 9 07 10 10 10 7 11 00 18 3 1 10 8 17 4 88 8 08 11 14 1 87 8 10 11 11 8 4 8 84 8 18 9 0 9 8 10 1 11 4 11 81 1 16 8 08 3 50 5 08 8 65 8 88 10 17 10 85 7 10 10 84 14 7 18 43 10 41 4 7 8 9 11 18 11 IS 1 H S T I ft D A M e O U D A 8 10 9 06 10 48 9 81 tM Oai U 09 10 1110 8 10 UT O O U U A i MSTJllBAM 10 7 18 10 4 11 JO 7 1 8 88 10 17 10 88 1 8 1 18 I U 8 8 10 18 11 41 0 41 M 10 eoDiwoDÜe i n gaaite un md intern Hof voor arbitrage en op piedlge herziooiog d r wet op de a ebrieTeo De beer Vao Asch n fik drong aao op eeo greniiregeUog in West Iodië en op de tichtiog YBD eeo eniitjrfttie bureau door bemidde iog der rereeoiging Het Boitpnlauü Ooif weoscbte hg teo rergeiykende stHtiatiek Taa ia eo nitvoerreobteo De beer De Jong dankte da tt geerioRToor den tact en de volharding om de Holland cbe kaa vao de tariefsverlaging io Fiank yk te doen genieten en drong er op ano dat dH consulaire agentpn zallsn letten op de landbonntoestanden om gelegenbeid te geren nienwe markten te fiodr n voor onze producten Oe beer Brantzen van de j jjp wenscbte da uitgaaf vau bloebooks De heer Bollman Terdudigde den iii elconsutent te Londen tegenorer deu beer De Jong De min van buitenlandicbe saken baant woordde de TerBcbillende sprekers die bg inlicht of geruatitelt Ëen tniretconnoleat te Londen behoort by de afdoeling roor Landbouw en niet bg Baiten Zaken Bet hoofdstuk werd sonder temaiing aangenomen Bg Justitie tloofdituk IV beipreken de fieereo Reckera en Van der Bieieo de strafbepaling tegen inzegening tbd buffetijken die niet burgerlgk zgn Toltrokken Zg willen die laten vervallen De beer Van Lier juicht het ontwerp toe op de onderlgke macht en beBcberming van roiaderjarigen dat in bewerking is De beer Van Lynde en Ven Alpben wen cb ten booger tractement voor de leden van bet militair gerechiübof De heor Rutgers van Rozenburg wgst op de gehoorigbeid io de cellalaire gevangenissen a verlangt eeo wet op de rechten der gehuwde vrouw De heer Kthnseo wil herziening van de bepalingen omtrent het loisen au Zf escbepeo Heden zal de minister Op de gemaakte opmerkingen antwoorden De heer Van den Bieseen lid der Eerste Kamer voor Noord Brabaot beeft in de ntting geklaagd dat we aardig op weg ign naar het Pruisisch stelsel cHotdat w rdl n Streuer zablen Maiil halten Met dal cSoldat worden doelde hg op de aangekondigd voordracht tot aficbnffing der plaatsvervanging bg bet leger waardoor cweder een der vrybeden waarop wg eoo fier en tuk go wordt prgs gegeven Een fraaie vrgheid die hierop aankomt dat hut overgroote deel der bevolking verplicht is zich op da verdediging des lands voor te bereiden mnar eokel degenen die een plnatsvervanger kannen betalen bft recht hrbben zich aan dtpc plicht te onttrekken £ n dat noemde nog wel een lid der Eprste Kamer een vrgheid w orop wg fier mogen sgo O de fierfl vrgb ids vriend I Zoo kan men de l clgkate dingen met een mooien naam sieren als men maar dorft Stener zahlen Kent da heer Vao den Biesen het middel om een land te regeeron tooder belastingen Dut bedotfldu bg dan ook niet ny klasgde over den druk der directe tielastiugen over beiastiogwettun e gerlgker dan de tiende penning van Alva tiet geheele land één vesting all man soldaat de laatste penning opgebracht aan belasting Moest een lid dor K rste Kamer niet wgti r zgn en zulke koffi buiipraatjns voor eirh honden Qg buboort toch ie weten dat de bedrgfsbelaating is ingevoerd t r vervauging vau hi t batelgke onbillgke patentrecht eu dat de nieuwe belasting die an cwerkelgk gei oteu inkomsten geheven wordt op billgke grondslagen boiQst en allen die geen f 650 inkomen hebben vrgstelt Hg behoort toeb ook te weten dat de grondbelasting op du oiJKebouwde eigendommen eenige jaren geleden m t bgna 1 millioen is verlaagd 8 3B R 4S 8 40 M6 9 G6 8S 6 08 8 11 19 8 S6 Qeuda 6 80 t 86 Moordrecht 7 SS Kieuwerkerk f 7 89 Oapella 7 4S ttetterdam 7 TM c illMtt Dimadagi Eotterdam Oapelle Nieuwerkerk Moordreobt aeude t 30 16 8 B8 4 4fi 4 B5 6 14 K ll 5 17 U udl 80 Oudew 85 IVo den6 48 Utreekt 8 08 7 4 9 48 10 0 11 MT Soud IwlHdaa 0 81 18 Hg mfig niet onkandig er van zgn dat de rermogeoabelasting die bezittingen onder f 13 000 vrglaat met matige progressie wordt toxgerast en dat die belasting gediend heeft nm dfn accgns op zeep af t t schaffen dien op z at tot eeo derde ie verligen en d drokkende overgangsrechten registratir van ooropread goed ontzaglgk te verminder n Zgn klael t over dt n belaatingdruk komt hiorop neder Hat bij bel afkwort dat de druk v n de zwakken on onvermogenden is gelegd Op schouders A ivi hera beter kunnen dragen Hg kenrt dus af dst meer r cbtvaardigbeid bg het opleggen van lasten ii toegepast Dat bg een der hoogit aangeslagenen in zijn provincie o daarom verkiesbaar voor de Ë rste Kamnr daardoor m er dsn rroegcr aan s hnds kas moet offeren is zeker wasr Maar is dit onbillgk Of wïl bg raïleo m t den werkman die van de directe belaiting n is vrg estdd en die au niet laog r van ign leep belasting heeft op te brengen en an zgn pond zout maar 3 centen in plaats van vropger 9 centen aan de schatkist heeft te offeren Eiodelgk Manl halten Ie Waaruit blgktdat de Nederlandsche burgers te rwggeo hebben Zg toonen dunkt on en terecht dat zg bon frac parUrs zich niet lalen ontaemun en weten van zich af te spreken als tg meenen dat bnn onrecht geschiedt In geen land bestaat zoo rnime vrgheid van spreken a s in ons Nederland Zelfs een lid der Ëpfste Kamer mag zeggen wat ham voor den mond komt al deed hg ook verstandiger te zwggen en zich niet betacbelgk te maken I Het programme is verschenen voor de tentooneielling van rundvee schapen varkens paarden en pluimgedierte te Rotterdam te houden op Dinsdag 28 Maart vanwpge de afdseling Rottardam Schiedam en Omstreken van de Holl Mg van landboow Opwekkend was de krachtige ontwikkeling van den kaashandel in de maandcD Sept Oc tober en Nov scbrgft de firma Wed v d Cfags Zoon te Delft in haar jaarverslag De prgxen stagen geleidelgk nu bleven op deze verhooging vast de vraag overtrof da productie en Toora de kooplust van Doitsche zgde dropg veel bg tot een verlevendiging waftraao men in da laatste jaren niet gewend wa De atgemeene uitvoer ondvrvood nochtansgeen buitengewone verandfring Wel is wiarlevert de export naar alle werelddeelen statistisch getoeet een vermeerdering ran pK m 2 millinen KG op doch dit is onzes inzienstoe te Bohrgven aan de knnstkais daar hoofdztikelgk Engeland en Bflgië welke Stat n meerspeciaal de mindere en goedkooparff seortenverbruiken de aïgemeene uitvoer van pi m ÏO millioen KG in 1896 tot pi ra 32milliosnKG in 1897 deden stggen Ëon nieuw tgdp rk i voor den londbonw ingelredm De Nederlandsobe Rpgeering overtuigd zgnde dat alleen door ingrgpendo maatregelen geleidelijk herstel mogelgk wordt zag de noodzakelgkheid in een bijzondere landbonw afdeeling in het leven te roepen Alsd recteur fieneraal werd aangewezen mr G J Sickesz lid v q de Ënrete Kamer Deze keuze is een voortreffelijke bet is bekend dat genoemde heer langen tgd eeo stadie beeft gn maakt van onijen laodboow zgn optreden cal verirouvren schenken èn voor 1898 en voorde toekomst Thans is het aan den Nederlandsobeo and bouwer om krachtig mede te werken den roem van onze Hollaedsfbe kaas in het bnitenlaod boog te bonden Niet denkeu aan direct doch wel aan inJirPct voordoet Beter voeder voor bet vee zorgzamer bereiding volgens een zuivere uictbode zijn eerUe vereisohten Hg moge en znlle daarvan doordrongen zgn opdat Canada Autlralië en Argentinië one niet van de wereldmarkten verdrgven ii n U U 11 11 4 t ll tl 11 11 10 10 U M I 4 S is lO M 10 88 10 48 ll 4a 9 47 10 18 Thans ia het ook aan deu Nederlandschengroothandelaar ora een waakzaam oog te houden op de nl emeene belange i De stnun vanRegeeringnwege en de belangrgke bescbouwingnn van f crtign Hr Ms consii s over ons artikel Kulleo ougptwgfeid aansporen tot verbetering t Gemengde Berichten Wel wat al te boog 1 Door den directenr van KravoapoUky te Amsteidam is aan bet gemeentebestuur verguuniog gevraagd om bet voorgedeelte van bet botpl m eeo vtjrdieping te verhoogen Boven dat gedeelte waarii zicb de leeszaal bevindt wil m n eene tweede verdieping bonwen waardoor perceel Warmoesstroat 183eeoe meerdere hoogte zoo varkrügcn van 3 40 M en de totale boogte dan 14 90 M zou worden h en W achten eene zoo beUngrgke overflchrgding van d maximum boogte in eoDe straat welke slechts eene breedte heeft van 7 00 M on weDflDht d ar zg nadeHig is voor den toevoer van lucht en licht en tellen derhalve den Raad voor op het versoek afwgzend te beschikken De eer te trein van Amsterdam naar Utrecht bleef eergister bjj tattstgeqioemde plaats plotseling stilstaan Er was een stuV ait een wissel K pi ongen Gelukkig sprong ook de Wesiinghonse reni wat den trein deed stilstaan en ontsporing voorkwam Verleden week taten te Msorik eenige personen gezellig te praten loen A de K die een zweertje boven bet oog bad dit al gekscherende met eeo scboeumakers eU liet doorprikken Korle i tgd dairna zwollen wonden oog geweldig op geneeskundige hulp werd ingeroepen en de geneesheer oordeelde oomiddetlgke overbrenging naar bet ziekenhuis te Utrecht dringend noodzakelgk maar ook dit baatte met meer de man is tengevolge van bloedvergiftiging overleden Te Winschoten deden zich soortgelgke verschgoseln voor bg een letterzet er die onder zgn werk met vuile vjogers eeo wondja aan zgn taadvtessch bad aangeraakt Dat ook de handel op groote schaal voorberetdinf en treft voor de luholdigingefeesteu blgkt hiercit dat te Amsterdam is opgericht eene cooimanditairs vennootschap onder de firma Vao Raap Lichteoslein C oitsluitend bestemd voor den handel io inhutdigingsfeestartikelen Deze vsDuoot chap scbgot ziob bot monopo ie verzekerd te hebben voor Nederland en koloniën van bet nieuwe verlichting artikel dat bg een proef op hot Rnkio te Amsterdam genomen een faDtaschtisch effect moet hebben gemaakt Aan de te Rotterdam gevestigdo vrgraetielaariloge De Drie Kolommen is bij kon besluit vrgdom van de Personeele belasting toegekend voor haar gebouw aan den Oppert no 72 f n Kolks o a op grocd dat door het honden van gezellige aamenkomsten in dat gebouw vttu hen die hel gemeeoscbappel k doel der Loge bevordering van ontwikkeling beachnting en aedelgkheid nastreven aan bet gabouw oiet wordt ontnomen bet karakter van eene inrichting vao algemeen nut KOTTIRDIU 3 48 9 t7 tM 85 t OS b 09 6 18 5 88 i 50 8 10 4 10 5 40 8 48 8 81 4 4 60 4 7 04 6 10 1 44 1 84 1 01 1 08 1 14 4 89 8 08 4 06 Amsterdam 0 SU Qouda 7 06 1 00 t ll Ten aandien van de vereeniging St Joieph kringf te Breds ii bg kon besluit eveneens atrekkeudn tot rgetelliog van Pi3rsoneelebelaB ting uitgemaakt dat hoewel men om lid van die vereeniging te worden moet zgn lid van de aartsbroedersL bap der Heilige familie J M J en bovendien zich aan ballotage moet onderwerpen deze bepalingen aan de inlichting m t bet karakter eener i irichtirg van algemeen nut ontnemen zoo zg dat voor bet ove igo beMt en voorts naar aanleiding vau de omUaodigheii dat in deze ioricnting sterke drauk verkrggbaar is dat een matig gebruik van sterke drank in dezen oor de bepalingen van bet hniaboudelgk reglement beperkt niet geacht kan worden een beletsel op Ie leveren voor de vrijitelling lerwgl het da bedoelir g der inrichting ia om van hetschadelgk bezoelt van faarbsrgen eD andere inrichtingen terug ie boaden Men meldt uit Haarlem Gisterochtend heeft de directenr uitgever vao Hoartema Dagblad een conferentie gehad met Iwea zijoer geseiien en een lid van het looncomilé en dezen aangezegd dat bg van Maandag jl af zoo oitbetalec het nieuwe Haarlemiebe loon en dit voortaan zoo bigvea doen als binnen ses weken na beden alle firma s te dezer stede dit ook drdee Het rapport van de Woensdagavond gebonden vergadering van den arbeidsraad in deze quaestie wordt eerst hedenavond publiek gemaakt De heer Z uitgever en boekhandelaar te Utrecht die zicb Woensdagavond voor zaken ta s uraveuhaga bevond werd in de Laan van Meerdervoort onverwachts overvallen door een persoon welke zich daar bai verscholen en die trachtte hem van gouden horioge en k ttiog te ontdoen Daar de heer Z echter een meer dan gewonelichaamskracht bezit kwam de aanvaller veneene slechte reis thui terwgl de aangevallenekalm zgu weg voortMte U D De correspondent der N R Ct te Batavia aeint onder dagteekening van 27 Januari Toekoe Oemar is naar de vallei vao Djantoi ierufigekeerd Morgen gaat kapitein van d r Maaten met twee compagnieia daarheen om Djaotoi te bezetten Wat wij vreeadeB ia dus gesohiad Toekoe Oemar laat er geen gras o er groeien en dwingt ons nu naar een vrijwel waardeloos vaikitje twee compagnieën af te zenden om daar positie te nemen en er wellicht eenige doodea en gewonden te krggen terwgl wg het punt waar wij wezen moesten dat is Rantja of beter gezegd Btroe op de grens van Pedir wel hebben bezocht maar niet vastgehoudeo Oemar kaa na terugwgkeo naar de westkn t of wel naar Ped r naar verkiezenLaat ons hopen dat hg maar voor korten tgd genoegen zal beleven van bet strategisch voordeel dat hg op ons heeft behaald Men meldt oit Almelo Hot bericht dat pncps verhaal ou zgn opgemaakt tegen het hoofd der scbool te Sliotereveld scbgnt voorbarig te zgo Wel is den betrokken ooderwgzer op II Januari door da marecbausBoa gevraagd of hg den avond te voreu mat 4 personen heeft geloopeo en wel ia op igne ontkenning gazegd dat de zaak ton eoderzocbt worden doch de betrokkene weet op dit oogenblik nog niet of proces verbaal is opgemaakt Het U hem tnnminste nog niet aangezegd Ten onrechte zou ook ait het bericht kunnen opgemaakt worden dat die onderwg er bij eet opstootje in de voorste rgen heeft gestaan als leider of belhamel niets echter is minder waar Er bestaat toch org wel aenig verschil toRBcban een rustig naar buis gaan en het deelnemen aan samenscfaoliogan Evenala voor twee jaren zal io dePinkstsrdagen in bet Paleis voor Volksvtgt ta Amsterdam een soc lang en muziekfeest gevierd worden Reeds 24 vereenigingen uit verscbiU lende streken van bet land hebben hare mede rerking toegezegd Io den afgeloopen nacht is te Drdumel tegenover Tiel afgebrand de boereflbebnizinge van H Dez een gastvrg man verleende steeds nachtverblgf aan rondtrekkende kramers waarvan er soms geheele kolonies en zgnent sliepen Men vermoedt dat oaveorzichtigbeïd van deze lui de oorzaak van den brand is Bewonen en het meeste vee werden gered Allea WBS vezekerd U D TUd vao GreflDWicb 10 86 11 1 10 04 10 11 10 18 10 18 10 84 8 7 56 8 08 8 08 8 18 8 15 St 8 30 8 61 ö 10 18 7 85 10 4 8 17 87 8 14 8 41 8 47 87 8 47 1 4 7 46 10 S4 10 B4 9 07 10 019 18 t 9 86 f 9 40 10 M 11 10 0 10 T 4I 7 41 MO 8 40 10 01 18 07 STADSNIEUWS GOUDA 28 Januari 1898 QisterenavoDd werd eene buitengewone feestvoorstelling gegeven in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Oüs Genoegen ter gelegenheid van het 50 jarig Jabileam als Tooneelspeelste van mevr de wed J H Albregt Engelmau Da zaal was tamelgk becet zoodat de dirertie van het Fr scati Geialecbap tevreden kon zgo Opgevoerd werd Oaê Sientje dramatische voordra ht iu 1 bedrtjf van Justus van Maurik omdragen aan mevrouw Albregfr Ëugelman Qenoemde dame was daarin da haodetande persoon de commissaris van politie en den agent van politie hadden slechts onbeduidends rolletjes Eigenaardig was de vertolking van Ooê Sientje door mevrouw Albregt saet welke een verontwaardiging wees zg 4e hulp van den politieagent af die baar naar het gesticht moest breugen Bet geheel werd meestertijk vertolkt V g kunnen gerast zeggen dit niemand bnar kan navolgen of overtreffen in deze voordracht Bg bet ten tooneele verscbgnen van Mevr Albregt worden haar fanfares en langdurig applans toegebracht eu na afloop van Ouê SioQlje werd baar een bloemituk aaigeboden Daarop volgde het tooneetspel Talent en Geboorte io drie bedrgven waann Mevrouw Albregt Ëngelman als vro w George een flink aandeel had evenals haar zoon den architect Het spel was onverbeterlgk alle artisten drden het hunne om Mevrouw Albregt flink terzgde te staan en zij slasKden daarin volkomen Na afloop vao het tweede bedrgf werd het scherm omboog gehaald en er verscheen eene commissie van Goudsche heeren op het toooee die bg mooc e van den heer Dr P J A Levedag Mevrouw Albregt kwamen comptimenteeren en baar namens de leden van Ons Genoegen eeo krans aanboden eu namens vele kunstlielhebbers een stoffelgk bengi voor de tairgke malen dat zg hier ter tede was opgetriden De heer Levedag bracht in herinnrring dat Uevrouw Albregt reeds op vgfjarigen leeftgd een geliefd tooneelkiod was bg bracht baar rechtmatige hulde voor de koost dien tg zoo dikwgts van haar hadden aanschouwd hg zeide haar dank voor al het genotene en at had haar overleden echtgenoot eeos g zegd dat het Goadscbe publiek erg lastig was toch constat ierde dieo zelfden echtgenoot dat het tevens zeer dankbaar was voor het genotene Hg weoschle baar toe dat zg BOg lang de ru t moge genieten die baar oa zoo o loopbaan oekomt Langdurige fanfares en applaus volgde op dme toespraak Mevrouw Albregt trad nadat zg de bh van het comité met een handdrnk hnddankgezegd na vore en was te aangedaan om veel woorden te kunnen zeggen maar toch zg dankte bet gansobe publiek van baite voor de haar toegebrachte hulde Het publiek genoot verder uitstekend van bet derde bedrgf waarin eerst de geboorte de hoofdplaats iooam om weldra door het la lent te worden V rdrongen Allen die tegenwoordig Ego geweest hebben Tolop genoten en wg dankeo de bh Prot en Zoos dat ook wg Goudsche inwoners Mevrouw Albregt Engelman onze bolde hebheo kannen brengen Door da politie alhier is faeden nacht aangehuuden G de J als verdacht van diefstal van een koe te Hilvarsnm hg is naar die gemeente overgebracht OtiDGWATEB Woensdagavond ii een Utrechtech wagentje met vijf bruiloftsgasten Juimnlgk wel onder den invloed van sterken drank in den IJsel gereden Alten werdvn gered maar een honner vader van 10 kinderes verkeert in eeo bedenketgken toeeUnd MoOBDRïcHT Loop der bevolking gedurende het jut 1197 Bevolking op l Januari 1897 2117 Geboren 76 Overleden 40 Ingekomen 118 Vertrokken 100 Vermeerdering alsnn 54 Bevolking op 1 Januari 1898 2171 Getal hnwelgkeo 11 Echtscheiding l REGBTZAKEN De Hooge Raad nam gister kennis van de TOlgende zaak De firma R eo Co te Zoifeo handelende ia iteeDkolen bad den beer K koopman te Diepeobeim gedag rsard tot betaling van een waggon koten ad 15 000 KG Da gedaagde antwoordde slechts een waggon van 10 000 £ 0 t hebben besteld en dat bg daaro a de OBtTBogst geweigerd had waarop de etscheres baar agaot den beer M die namens haar verkocht had in vrjjwariDg opriep De eischeres stelde dat volgens een sybdicoals aaaace io den kolenbandsl bg bestelling van een waggon holen de hoeveelheid mocht variijeren tuasefaeB tien en rj ftisndaizeod kilogram ook al was slechts 10 000 KG heeteld eo het bestaan van deze asaace bewees zg door getuigen De hooper K beweerde dat al bestond die usance ook bg in ieder geval bg bet doen der beateltiog oitdrokkelgk had bedongen dat hg niet meer dan lO OtX KG een ontvangen Toen de agent de gedaagde in vrgwaring dexe stipulatie ontkende droeg de beer K hem daaromtrent een bealissenden eed op De ogeat nam dien eed aan maar ten bepaalden dage weigerde hg dien af ta leggen Naar aanleiding daarvan werd aan de firma R en Co haar vordering tegen dea heer K outEegd doch haar agent M werd veroordeeld haar ta vrgwaren en den gevorderden koopprga te vol doe o Tegen dit vonnis der rechtbank te Zutfen kwam de firma R en Co iu cassatie cd beden weril deee zaak voor den Hoogen Raad bepleit Mr H de Raoitz betoogde io hoofdzaak dat de rechtbank bad gesebonden of verkeerd toegepast de artt 1969 1974 1966 en 1967 van het Burgerlgk Wetboek benevens de ortt 72 ea 68 vau het Wetb vau B R doordien de rechtbank da gevolgen der eedaiÜagglng zoo hebben uitgestrekt buiten de partgen door en aan wie de eed was opgedragen eo doordat zg aan de eischeres haar overigens bewezen vordering bad ontzegd op grond der eedsweigering door de gevoegde partg Mr D S van Émden verdedigde het Zatfensche vonnis ontkende dat een der aangehaalde wetsartikelen geichondeo was eo betoogde boofdzakelgk dat d t vonnis iu deze vooral daarom jui t gewezen was dewgl vast stond dat de gedaagde in vrgwaring was de lasthebber der eischeres eu zg dus door zgn handelingen werd verbonden De procureur generaal mr Polis zal 11 Februari in deze zaak conctasie nemen Hat gerechtshof te s Gravenbage behandelde gixter de zaak van den bouwman te Noordwgkerhont die a n de melkfabriek der firm R B te Saisenheim melk hsd algeleverd waarbg bg slootwater bad gevoegd en dia deswege door de Haagscbe rechtbank was veroordee d tot 3 maendeu gevangenisstraf met lant tol openbaarmaking van het vonnis o bet Leidhcb Dagblad Het O M bg Het Uof vroeg bevesiigiog van die veroordeeling terwgl mr L W vanGigch nit Amsterdam als verdediger tot vrgspraak concludeerde Uitspraak 10 Febr a s VERSCHEIDENHEID Bg de première van Julius Caesar in Her Majesty s Theatre te Londen duurde een der entre acten juist vóór bet groote tooneel met de redevoering van Antooios verbazend tang De oorzaak was dat de oud Romeinen op het ioooeel het werk gestaakt bodden eu weigerden op te treden wanneer da directeuri Beerbohm Tree ben niet extra betaalde voor de vele repetities die de figarauten voor het beroemde tooneel hadden moeten houden De Romeinen badden het oc énblik voor hun werkstaking zoo goed gekozen dat Beerbohm Tree wel moest toet even eo betalen Dsarni kon hg of bet van harte gegaan zal zgn hen aanspreken met Friends Romans countrymen en wat daar verder volgt PosterUeD en Telegrapble Beaoemd i 1 F broari Tot idiiiteDt te Amaterdam O BroDirer tbaiii briefeDbeslelIer aldaar Verplaalil l Febraari Da commiei der posteryeo 3de klaeae W B Tao der Mealeti vao Dordrecbt naar Zwolle do commies der poileryeo en telejjraphie 49 klaas U J D Degenaar ren Zwolle poatkanioor aaar Dordrecht poatkanloor 1 Maait De klark der po teryea late klaiie R H Bcbaringa van Émmen naar Beneden Hardinx eld Oeplaatat te Hauaneird tot eu met 31 Mei 1898 16 Jannari De kUrk dar poitergeu en telegraphie 2da klaaaa W B F A Frngt an ertog van bet telegraatkantoor te Rotterdam Belaat met bet beheer 17 Januari Van brt bBpoat en telagraafkantoor Katendreeht te Rotterdam de eommiea der telegrapbie Sde klatee G E de Uroot lan bet telegraafkantoor aldaar BnrgerlUke Stand Moordrecht G£BORKN Sggje ondera P Tugnder en A d Wild Janna oudere R an der Bai an J tan Tilb irg Cornelia ondera H Vink eo U ao der Vliet OVKKLKDEN J Kol 73 j A Baaa 2 j P GroeoandSk wed C Oeflemaoa 66 j C Weerbajm 15 j PRACHTIGE SORTBEBINü IHTER ffAMDSCHOENEH voor Dames eu Heereii A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73i GOUDA Telepkoan af Beurs vnii instcrdam Vrkra slolJirg S7V 8V 8V 9 Vs 10 89 85 l 1 84 84 19 l 19 6S S a 98V 98 99 8 Vu 1 4 67 78 l 101 96 lóo t 616 4 0 101 m 101 19 V 186 1 64 54 fl 1 8 184 100 80 m 81 111 106 SOI 82 1001 66 68V4 6S i 147 98 wi z 103 101 100 z 160 189 27 JANUAEl EO Runu Cert NeJ W S 1 1 duo dlu dito Sduo duo iIUo 3 HoMïji Ojl Gtii ll 1881 88 4 iTiUl InjobruTing 1882 81 5 ÜO3TlN 0bl m papier 1888 6 dito iu zilver 1868 9 Poatuoii Obl met coupon 3 dito ticket 8 EuausD Obl lliun Dl 1994 4 dilo Gecona 1880 4 dilo bij Kothi 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1883 a dito dilo dilo 1834 S Sfakji l erp t schuld 1881 4 Tliauij Oepr ConrJeeD 1890 4 Gec leeuing aerie D Gec Io uiRg acrie ü ZutB Ani Bip ï obl 1898 s MaliüO übl Buil Suil 1890 VsuBujau Obl 4ouliep 1881 AV8TBKDUI OliliuAtiau 1898 3 RoniauH Sti d leen 1894 3 Neo N Afr tiaiidelav aajid Areudab TabMy CertificBteu Doli Maatïohappij dUo Am Hvpotheokb pandbr 4 Cult My der Torstenl aaud a Gr Hïpolheekh ndbr 8V Nederlamlacho bauk aaud Ned H ndolmaalBoh dUo N W k Pao llyp b pandbr 1 1 aott Hypotheekb paudbr 8 i l tr Hypotheekb dilo 3Vi OoBTKNK Oüït KoiiK bauk aaud ftuaL Hypothfliekbank pandb 4i AianaiKA Kqut faypoth paodb 8 Mai I G Pr Lieu eert 6 Mbo Holl IJ Spoorw Mg uanH Mg tol Eipl 8t Spw annil Nad Ind 8poorwegni aaud Ned Uul Afr 9pm aand dito dilo dito 1891 dilo 5 lTAUE9paortvl I887 S A Kabl 3 Zuid ltal Spwmg A H obl 8 FoLBN Wuraohau Weouen aand 4 aeei Cr Bu Spw Mij obl 4 98 Balliacho dilo aand Faalowa dilo aand 6 Lwaug Dombr dilo aand 6 Korak Oh A ow 8p kap obl 4 dilo dito oblig 4 IIV 100 68 102 18 I 109 73 1281 110 32 16 AMBBiKi Cenl Pai Sp Mg obl 1 Chic k SoTÜi W pr U ï aand dilo dilo W u St Poter obl 7 OeoverSt B o Gr Spm cort v a Illinois t Culral obl iu goud 4 Leuisv fe aflbvdleOorl v aand Mexico N Spw Mg Ie byp o 6 Miss Kauaaa r 4pct pre aand N YorkOnlasioi Weal aand dito Poon Ohio oblig fl Oregon Calif lehyp in goud 6 8t Paul Minn Manit obl 7 Va Pao Hoof I U oblig 8 dito dito Line Col Iu hyp Oh UANioi Can South Cert r aand 1 51 99 106 V 106 108 102 118 120 119 Vb O Ballw Na Ie h d o O Amaterd Omnibus My aand Botleld TramivogHaala aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Hotlordam aau S BkLolB Stad Antwerpen 1817 2 Slad Brusaol 1886 2 Hoso Theis Uegullr Geaollsci 4 OoaTBHE Slaalalcening 1860 5 K K Ooil B C r 1880 3 Spanje Slad Madrid 8 1868 Nau Ver Bei Hvp Spobl eert R E O Ij A l B De Zpe is verbrand 2 gen de Damea als de betretfeodo kleediugstokken zeer dikwjjls slechts oa fSof3niaftl gedragen te zyn scheareo enz in de vuawen kingen of al9 Watten uit elkander gaan dat Ih echter geen toevallig srerbrandeni der rawe zyde maar zij w i dt met opxet om de Kyde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phosphorxuur overladen die de nerf van de ruwe zjidedraad opvreet meer noemt aulk verven charyeerenl hovtvaaw de zijde gechargeerd moet worden hoe meer tinbaden t moet hebbeo om dit gif eer innig op te kannen znigen De geverfde zyde het edele spinael heeft du de doodskiemeo reeds in zich eer zg op den weefstoel komt De daaruit vervafttdigde zoogenaamde ydestoffen moeten na kurtgebrutk als tondel Bchearen al naardat de zljde meer of minder gechargeerd is De dore zyde incl maakloon is totaal waardeloos Monsters van myn echte Mijde per omgaande De stoften worden porten tolvrij verzonden 6 Hengeben $Zijde rakieken K eiiKH ill zvnicii ADVERTENTIEN Tot üBze diepp droi fheid oTorleeU bedeu na een taugdurig lyden zacht eu kalm ome innig geliefde Echtgenoot eu Vader de Heer LODEWIJK PIETER WELTER in dèu ouderdom vau byi a 48 jaar Utt alter naam j Wed L 1 WELTER i HUIOBS W Êf Dt xaak zal door ons op desil de voet toordeti voortfjexet Gouda 2G Januari 1808 Den 21 Januari j I overleed te Groninifen ii a een kortstondige ziekte onze Vader eu Bebuwdvader de lieer HARHAN GREBAS in den ouderdom vau 72 Jaar T CUSUAS S G OKGBAS Kaoii J U CliEUAS 0 W fllKBAS BumttHAH Gouda 28 Januari 1808 Koninklijke Bttimtt l niije en Altjtm€e KennUgtving Weijtiin buitenUiutUche hetrekHngtii temt heden i i jilmltsf Konlnldijke MiichliuUe t iibrleli DE Uü NIüULOKM v u li van Schaik Co Ke e tigd te h Oravenhaye He lertlraat en 0 nabii de Kegenteaselaau nu Z M den KÜNINÜ vau UELUIK Indien ytjiioeittlï gebruikt de nllerwe e bekroonde en Wereldberoemde 8upenor Drui en Horst llonijK Eitract ls £ BLI A2sra i3 B KLACONS van 40 ta 70 Ct mi ƒ verkrygbaar hij Kirnia WüLKK Co Weathaven f OS Unda E H VA MILü Veeratal B 120 te Gouda A IIOUMAN Moordrtdit J 0 RATELAND floaVo B WIJK Oudematrr M KOLKMAN WaddmMtn t SCHIEDAMM EH GENEVEE Merk t NIGHTCAF Varkrdebaar bü M PEETER8 Jz VAN Blommestein s Inkt is pro fonderViniielijk de BESTE en olkomen ONSCHAü LiJK APFLDOORN HOUflND N B AIb bewiJB n echtheid u cachot en kurk stwda voorxien vaa den naam der Firma P HOpPfi