Goudsche Courant, maandag 31 januari 1898

No 7402 Maandag 31 Januari 1898 36ste Jaargang miwm mmmï Nieuws en Adrertentieblad vOor Gouda en Omstreken De üit ve dezer Ciourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderl ke JVonuners V JJ F C Ë N T E li ADVËRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Koop of te Huur aangeboden Staande aan de WESTHAVEN W k B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 üet dUiS bevat beneden 3 Kamers met Suite KeutieQ Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder Blies netjes en doel matig iogericht alacoede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des D0NDERDAU Tan9 3 uur in hei Hotel DE PAUW Grooteraaikt te GOUDA Kraenelien en Holm s SalmiakPastilles algemeen erkend als het hetU middel bjj Hoest eu Verkoudheid Het u een slymoplosHend en eriRcht lld middel by iutnemendheid Verkrvjgbaar ojj de meeste Apotheken en Drogisten Ptfls per fleschje 2 5 Cti Alleen echt in vierk fleschjes vooriien lan etiquet waarop de IhandteekeniDK anKUAKPÈUEN HOLM Zeist Hofleveranciers IkTni 18 ia beHtti iowruving t n Ik Ii dt lüiBumaliök I eDaenpUDeD kurtuiu ffr AnkerPainExpeHer yffH Is met het Ml mw uo te weaden tegen in ieder yg BOft du iteedi j H Anker Pain Expeller = A ÊAnker Pain Expeller Pryifl 50 oent 75 oent en fi ih di tl i lj Vfforhanden in d meeste Apotheken en hij F A eliler Ji Go te Rotterdam Te GOUDA bj U LUOEB Apotheker Markt en bj WOLFl Co Westhaven lüö feanScee stoomveeveeij chemlsohe WasscheriJ ÏA H oppi iii i iKit 19 Jfriiinhaiie RoUorilam Uebrev tetird door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Btoomen en verven van alle tleareD en Dameigarderuben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche manteti veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enii worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd oi geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid eo Telg nB taal bewerkt E CASSUTO TANDAUTS Gouda Turfmarkt SPBEEKVBMN MAANDAG DINSDAG DONDKRDAG en ZATERDAG van 8 tot t uur WOENSDAG en VR1JDA G van Itot uur ZONDAGS niet Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 alb Prjjs 2 gulden Ieder die aan da versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood fc verkrijgen bjj hetVerlags Magaziu te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzendmg van hei bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ili ECTBÜMOTÜRISCHE TA1BALSB WDJES j BU iK t coliriiik daarvan resilliMt hel I taiuU ii krilK rii d r Kinderen ZDMIEK I DG MCVSIG l IJIV 10 000 Giildeu wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de bij m ter inzage liggende getuigschriften der nitatekende resultaten van de F leeiromotorlsctie Tandhftlsbandjes niet echt zyn V MtnUtieopdenmam van lUft Fabrikant UOBEKT HOLT Wordt franco toegezonden alleen na ontvangêt van postzegel ad 9S oent door ROBERT HüLTZ NUmegcn Verkrijgbaar bü WOLFF Co Westhaven U Wederverkoopers gevraagd I Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclitigr OLOt ixig exiclit HËEKENHIJIS met TUIN staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en pachtiffe Kelder Boven 3 Kamers met achter een jroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aehter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en Veheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG 1 2 Tah til tuut mi aitliiIlriiUlli FitrMUti niU stkirl Iroiiiil in JJ X J er grouse Erïolg dui U OI nUnü i afent H SeoUon irrunien hal Anim ta rif tottiaileMn tperthii i n Hachahmungcn ittfbm Uut kaufa aahar anur ueta êcharfcn M tUoU n mr ran unt dlrtct othr iit tolohin eisuifjam luntMt tl dtnu uuur fltkit till mlumUInml tuÊttJUnttm = PreUHttm ml ZeugnlMt ft pl ÏÈ s Patent H Stollen bedrukt met Firma per 1000 stuks i f 2 f 2 50 en f 3 BIJ Lange Tiende weg D 60 Grouda Telephoonnummer 82 @€ © 0 €§©®©®® GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao I DcBimatif door de nieuwste uitvindingen op ma htoaal gobiod Terbeterde fabricatie 1 OU liitduitend giiliriulv van fijhe o i fijnsto grtmd toffori gnrfimiccroi Irn vcrbruikur vaiil StoUwerck s Chocolade en Cacao ie n panbeveiensAvaarilig fubrikiiat nauwkeurig beantffüQrdc idü awr deo inhoud der resp lKiikiltton Dt il ma bi haaWSk 87 Brevets als HofleTcrnacJer 44 £ ero Diploma s gouden enz Medailles oon bewijs an uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 18 4 sihrecf de Accademie nationa I do Paris I Nous vouB dé emoa une 1V EAille l r première clawHC en consldöratlon a I votr excellent fkbrloation de Ohooolftt bonbona varloe eto eto tMUwWCk t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cuiiüseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoovdigor oor Nederland Julius Hattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 EEHieSEFOT TAN THEE 7 ifordt veriocht op t NEItK teletteu Hen M ïeriöcht op t NEItK te letten mx HBT Maüazun van WeNSWAAY ZONEN OORINCHBM Deze TUiCËËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vi iwee én een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorxien van neren staand Merk volgeuf de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geMrde orders aanbevelende V v H t beate on ch delyktte an g H makktlyksle poetsmiddcl vcxw Heer en vooral dame en Kinderactioenwerk1 l8 de Appretuur van C M MUIIer L Co P W Berlin Beuth Str 14 Mm letteicoeil Vfln op naam en fabrleltamerk Virkryibaw ky Hurfln Mlitllen h loMwwark taat riM a eryMaas Mi lwaf l DetMkv W ar4HiaM AniliMi J BREEBAAUT LZ Ondergeteekende bericht zijne Clientèle de ZAAE SATESDAS 23 JAN des avonds na ZES UUR is BESLOTEN i ATtijra D SAISOl QRANDS MAQASINS OU Frinteips NO UVEAUT ÉS Wij verzofketi de Dames liie ons geïllusireeril rao ie iilbmn voor het Winterttel Eoen noch nn t ontvangen hebben dit te willen ftunir ieen aui MM JULES JALUZOT C P ri Ilützelvo wordt dan omgaand gratis en franco toogezonden BestolIiP geti van af i5 francs vrij van alt kosten aan huis met 5 ƒ verhoOj ing Réhpidltli huloor te luMdiil 1 1 Kliniek on Polikliniek OBSTBVUIE en voor Spreekaren dagelyki van 12 3 u ïratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vnjdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EVK Gejieeslieer Directêur Automatisehe fallen V 01 jatUn K fl ï 10 voor muizen fl IJj vooi torren kakkerlakki en a fl ai vangen Vukoop tegmi toBzenrlIng Tan het boiUag of onder rembourg Verzeudhuls Merkmir Cüinmandit Hftatnchnrpy Nehubert A bo dmueritaiii N Z VoorbiirgwiU aSB T Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De priJs vAn het gas is 6 cent per M en voor KooktoesteUen of Motoren 4 g et Onder zekere voorwaarden worden perceslen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogite 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haor bekomen Sociëteit OMS GKNOEGEN w Abonnenient VoorstelUit Donderdag 3 Februari 1898 Vereeiiigde Rotterdamsclie Tooiieelislen Kirma LE GRAS k HASPELS DESTEMYAN HSTHART Tooneelspel in 3 bedrS en GaTOI D DOOE DE MAN Vi DE WKDUWE Biyspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur f Genone iMpalingen en prgzen Goada Uxuk an A BRINKMAN ÜN Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD KËKi ISCiEVIi G GRONDBELASTING De BUIGEMEESTER der öemfente GOUDA breagt ter algameeue kennia dat het Kohier oor dfl GrondbeUiting op de Gebouwde ea Ongubouwde EtgaadoiDin n dier Gemeente orer het jaar U98 op den 25 Januari 1898 Uoor don Ueer Directeur der Directe Belaatiugeu enz te Kotterdam executoir rerklaatd i geetetd iu haideo Tan den Hoer OntTaoger der Directe BelastiogeQ alhier dat ieder balastiegschuldige erplicKt i zguea aanslag op den bij de wet bepaalden roet te roldoea en dat biDoeo drie uiaandee na afkondiging aa het Kohier onder orerleggiag Tan een dubbel ran het Aanalag Biljat bezwaarscfariftea kunaon vordeo ingediead bg Heereo Gedeputeerde Staten dezer Provinoie Gouda deno38 Januari 18B8 Do Burgemeester K L MAKl ENS Butl Dlandsch Overzichl Koe land schyiit de caodldataur van Prins George vbq Gttekenlaud voor den post an Qoaveraear van bet eiland Kreta met kracht te pousseervn De ËageUcbe Kflgeering fteaut die maar de inltan heeft er geen ooren naar terwyl ook Duitscblaad en Ooatenrijk den prins niet ganegin zyn De Vos Ztg betoogt dat het voor Duiticb land vrgwel hettelfde is wis er tot gouferneur Tan Kreta benoemd wordt ali ilecbta aan den tegenwoordigeo toestand ren einde komt Ata Rosland er erg veel aan becbt dat prms George benoemd wordt ziet bet blad geen raden waarom Doiiachland xich daartegen zoo verletten £ o bet blad dat in deze dagen uar optimistisch is getooit ook niet dat de gaapannen verhoodiag tusicben Csaar en Öaltan tol eeu Rassiicb Torkschen oorlog voeren aal lo Cbina daarentegen staat Rusland tegenover Ëogelanc Oa Eegeering an het Hemelscha ryk aoD wel de tüngeUche Iceniog willen aanvaarden maar vreest voor den toorn fan Rusland Seotg re nltaat hebben de onderhandetiogeD Dog niet gehad De radieale en tociaUitiscbe vereen gingen te Rome zonden tdór bet gebonvr van de Kamer een groote befcooging boDdon op den dag dat de Kamer boraadslaagt over bet verlagen van ÈÜViLLETOJHI GRAVIN mANA Naar Het FrêMck 81 Opgewondsn door die hflrinneringen betooverd door de hoop die bij mq ontkiemde durfde ik toot niet gelooven maar evenmia twijfelen Myn blüdsehap deed mij pgu en mg n smart waa my soet Ik wilde de toekomst doorboren ik ug mg ia ggo soort van visioen met Diana vereenigd door cfo rei nen band ik tag ons terwijl wg d aohting roor ona selven bleven bewaren on geen kUcbt over onze lippen kwaei aterk iu de ben astheid onzer liafile door het leven gaan vertrouwand eo zeker onvatbaar voor menschelyke ellende £ ea groot èn van den dag bleefikmg vemaien in dien nieuMo dageraad die voor mg aanlichtte Tan no af aan had ik een doel in het leven door het geloof in Diana s liefde gesterkt zou ik de klippen der wereld weten te vermgden voor haar zou ik die zucht naar het ideate sohooa die als eeu herinnering uit een beter laad in onze ziel woont blüven bewaren voor haar lou ik roem traohteu ta behalen Eensklaps viel mgo blik op een brief dien mgu notaris mg nzondan had Welk een val Ik dweepte over de liefde van Diana in t zelfde oogenhlik waarin ik opgeroepen werd om te gaan pleiten voor nQn verstandei ki vermogens I de graaorechten en eldari een tndere betooging te komenden Zondag om volledige afscbai ng van de griaur chten hd vermindering van de legeruttgaven te eisoben De regeeriog beeft echter deze en alle andere betoogingeo verboden ♦ Ben ta ryke stndeotaDvergadering te Weencn beeft een protest aangflnomen tegen bet verbod om te Praag ondpr cbeidiogsteekenpn te dragen iu een Iweede bealoit rpoorde zy de profesaoreQ te Weeneo aan m te stemmen mftdebesloiteu van hno ambtgeuooten te Praag Het is jammer dat er van het verbod zooveel beweging gemaakt wordt Wair cbgniyk zgn de Doitscbe aanvoerders daar langzamerhand ook van overtuigd geraakt ten minste ze hebben bet by bon eerste proteat gelaten In Praag wordt nog geen collega gegeven bö gebrek aan toehoorders Het berieht van het tifficiêoae Prager Abendblatt dat blykbaar dienen moest om de gemoederen wat neer te zetten was das onjuist Maar de rector van ds polytechnische school beeft de etndenten aangemaand om Maandag weer op college te komen Reater a ageQtscbap verneemt dat een rterke particuliere expeditie ouder leiding van den onderzoeklngireiziger Cavendish sat vertrekken naar bat dal van den Bo en Njjl De heer Cavendish zal vergezeld sjjn door acht of tien DaiopMien waaronder esaige officierea De expeditie zal van do Ooatafrikaansche knit recbtsireeka naar de aameovloeiiag van de Sobat mnt den Witten N l trekken De Amerikaanaehe Uenaat nam de motie Teller waarbg de obligation der Ver Staten wordea verklaard betaalbaar te zullea zgu in goud of zilver naar keu e der ri eering met 47 t en 32 sietimen aan Zooala reeds vroeger uit Wasbingtob ia l richt bestaat er weinig of geen kam dat bet Hois vAa Afgevaardigden de motie zal overnamea BINNENLAND EERSTE KAMER Zitting van Vrydag 28 Januari By bet jastitie debat verklaarde de minister wel art 449 Ie willen wyzigen ter gemoetkoming aan de bezwaren doch met handhaving van het beginsel en zulks niet Lit vrees van olericale overheerscbing masr om in stand te bonden eene noodzakelgke iostetling TtreenvoadigiDK van formaliteiten bg het borgerlgk kowalgk maar zonder p SsgeTing Toen ik Diana a avonds wedorzng naderde ik baar bevend eu beiohaamd alsof ik haar in mgn droomen beleedigd had Gelukkig hielden bare piiobteu als gastvrouw baar bezig In een hoek van bet salon teruggetrokken liet ik mij door een oud vriend van mgn vader eea hartsleobtelijk JBger allerlei jaohtaneodotes vertelleu lutusschen bespieddo ik bet getast mijner petemoei en trachtte daarop een weersobgo van hetgeen er in mjjn binnenste woelde te ontdekken maa bnar uiterigk was kalm on Het niets doorschemeren Toch meende ik te bespeuren dat zij licb moest icspannen om zich als gastvrouw vriendelijk en vroolgk voor te doen Kena oen bare oogen de mgasn ontmoeltsn kleurde tg Men bracht het theegoed zij schonk thee en kwam naar mg toe raet een kopje in de hand toevallig waren wg een oogenblik alleen ffAudrf zei ze op aagstigeu en droevigen toon tge zgt boos op mg Wilt ge niet tegen mij spreken f ir Waarom deukt ge dat F ffik heb beroQw over het leed dat ik je van morgen heb sangedaao Miin God zy sobeeo vergiffenis van mg af te bidden haar boezem hijgde haar wimpers waren vochtig Daar kwam mijn lastige jager ons sobeiden maar ik had toch nog den lijd Diana eeu teederen blik t e te werpen wsaruit m D algebeefH toewijding zoo duidelgk sprak dat zg mjj bgnf glimlachend verliet XIX Toen zy den volgenden ssorgen m den tuin kwam m sfj alt Bijn l ondini opmaken dat ik mjj lan def waarborgen tegen onb radea atappeo De DOO akelgkbeid der verbooging van de beaoi ging dor leden van bet militair gerecbtsbof bewezen Uerciening art 457 van bet Wl ek van Koophandel los eo ligdagen aeev bepen is niet urgent Wgziging van art 407 van bet Burg Wetb zegt hij toe ook van aitt 214 en 215 der Str lvorderiDg en art 163 B W rapport der commiaiie nit de Academie vaa W teQScbapp n omtrent de geboorigbeid in d gefangecis te Amsterdam zal hg elders beantwoorden bg ontkent echter de juistheid harnr bsschuldigiugan en wgst ar op dal zg zeU erkent dat er elders proafnemingan ijn ge B wat de minister zelf had beweerd Hét hoofdatok Justitie ii goedgekeurd Bg het hoofdstuk BinDeulaadsoha Zaken drong de beer Godin de Beaufort er op aan dat de aiioi ter zich outhoude van de wgtigiog der wet op de gemefotebelattingeo De heer Bultman dankte voor de laadboawcoooaotratie als eerste stap tot bevordering van den UndboDw De heer Van Niipen van Panoerdeo meende dat de aanstelliog van een directear Genaraal van den landboaw nieta zal laten ter wegoeBsiog der oatunrlgke oorzaken die dea landbioaw bauadealeo Verder wenscbt tpr vrglatiog van den verkoop van sterken drank in het kt in Ëindelgk bustrgdt hjj teerpiieht en baaiC aTiDg van bet mnod en klaawzasr ala besmettelgke ziekte Da beer Albsrda van Ekenstein kan op de meeste punten met de Regeering meegaan Hq betoogt de wensohelykheid van anbsidte aan bet ambacbtsooderwys es vraagt kweekacholen voor bet vrouwelgk onderwgzend personeel Da heer Biltmao beatrydt deo heer Van Nispeo De meerderheid der landbouwen wil geen protectie eo wel handhaving van de maat regnlen tegen mond en klauwzeer De Regeering heefi in daz zaak de belangen van den landboDw naar ciieb behartigd Da hear Melvil van Lyntkn verklaart zich tegen da facoltatief telliug van bet Qriekscb op da gymnasia Da minister van bino zaken bataigt zgn dank aan den beer Bultman met wieo bg bet oeai is tegenover den heer Van Niapen De tegeowoordige middelsn preafatations fokketg ent worden door de groote meerderheid der betangbebbeodeu gewaardeerd Zto ii het ook mtit de bettrydtng van klaowiaer Bet Gfiekseb most roor somraiga faculteiten facultatief gesteld worden dat zal teo voor deels VM bet Latgo komen Ambsobttonderwgi en kwedkecbolen voor ondarwgiers hebben Kgn ijmpatfaie maar daarbg moet op de finan de uoodzakülgklioid onderwierp Ik had begrepen dat ik haar den laat vaa het afncheid zoovaet mogelijk verlichten mosst oy zgt goed ztide z gg wilt mg salfs hei berouw besparee over mgn wreedheid Msar Andre gij weet bet ook wel alleen de lorg voor uw geluk heoft mij er toe kunnen brengen je tcsd te doen Ik weet het antwoordde k eu ik dank u er voor dat ge ragna genegenheid hebt afgemsien naar de uwe Ik wil uwer waardig sijn opdat g trotsoh op mg zoudt kunasn wezen fZoe heb ik llef Andrtï Dank ook voor uwo edelnioedigbeid Dat akelige woord van soheiden heeft mij veel gekost geloof dat rrg fUeva pete indien g bat nist hadt uitgeaprokan zou ik het binnen weinige dagen fcebhen moeten doen Sacht ge er dan over om te vertrekken vroeg zg geheel ter neergeslagen ffJa barnain ik ik was er toe beslaten maar ik vwzaker u ook niet zonder bevigen strijd Ko daar gg ati mjjn toekomst hebt aangeroerd moet ik n op asÜne beurt iets mededeeten boe het u ook mege hinderen Wat is dat dan Andriï vroeg zg verschrikt rGe moet er niet zoo vsn ontstellen t is masr aea geschil tusioheu aigoheer de Maufert en ojj vMaar daarover juiit heb Ik zooveel angst Ik vrees hem om nwentwil en daarom ook wilde ik dat gy beengingt jWas dat de reden Bu waar zoo ik anders den moed uit gepot bebbea sis het niet was uit de gedaabts om Je te ciën gelat worden Uarplioht isnoodig nuftc afschaffing van da drankwat zal nieuADd vm hen verwachten Bet ligt niet ia da bedoeling tot het oude stelsel der gemeentt belaitiagen terug te keeren maar de aio wil mat voorzichtigheid en gematigdheid eventaaele gebreken verhelpen Het hoofdstak werd goedgekeurd Na aanneming van bet wetje tot wgiiging van het recht van Sucoeaaie op onroeraade goederen komt de begrooting ven Financifin aan de orde Oa heer Prins verklaart zich tagan dtn dubbelen muntetandaard de beer Baltmao klaagt over de toepassing der nieuwe wat op b t personeel de bear Geertsema baapraekt bet kadaster de beer Van Nispeo vindt da rentevoet van 4 pot bg de vermogansbelasting te hoog de k t Van Uar beeft griaveo tegen hot Successierecht op effecten en roerende goe deren De minister vao Financiën de beer Piareoo houdt een intereasanle besohoowiag over het montitelsel en beantwoordt achtertsavolgeni alle sprekers Da Hoofdstukken Financiën en onvooriiaue oitgavan worden tea slotte aangeoomen De heer Franien van de Pntte heaft aan daKamer verlof gevraagd aan de ministers vanbiDneolandache zaken en van waterstaat iolich tittgan ta vragen over din toeatand Hn batboezemwater in Delfland j De ioterpellatie zal plaats habbao d da ttdoening der begrooting van Waterataat Men meldt uit Almelo Da voorwaarden van deo heer Hedaraan jjo gisteravond tegen den raad ven de vereeoigingan Patrimonium St Joseph en Unitaa nit Enschede door da ttakeri niet aangenoman Heden vervallen alle verkregen ooncsiaiee Meo meldt nit Bneek De timmerlieden bier hebben thaoa ban eieeb om een minimum loon ie zien ingevoerd laten varen Zy vragen na aea atandaardloon van 16 ct t waarvoor reedi drie palroona egn gevonden dia de onwillige collega a ZDltan traobten over ta balen om ook daarmee genoegeo te nemen Uit Amsterdam meldt men Ëena bawoonsler vu de Spniatraat deed gisteren aangifte dat zy in het nummer van 22 Jan jl van de Amsterdamaohe Lantaarn het sobendblad waarmede dagelgka fn de KiU verstrut wordt gevent wai geplaatit en er gisteren om 2 uur twee parsoaeo bg baar zouden komen om f 10 in ontvaogit te ttenen met de belofte baar ia bet vervolg mat nut redden riep zg op een toon die m lot io de iel drong 9edert eenige lyd vervolgde ty gaat er iets tussohen u beiden om dat voor m j verborgen blijfl Hg w t boe lief g i m lijt en als ik hem leU over u vraag dan jaagt z n spottend zwygen m vrsM aan 7 e $ mü wat ia er voorgevallen Ik vernt een oogonhtik al miJD ongeluk b j bet zien van nare bekommering over mii eo ik aarselde Qu ook niet lapger urn haar mede te dealen wat er tussohen dea graaf en mg gebaard was eo wit ik gedaan had hetgeen tg trouwens in alk gt val spoedig moeat vernemsD Ik verzachtte ïntuasohen zooveel mogelyk m ne grieven tegen deo he r de Maufert opdat zy niet zou behoeven te blozen lover den naam dien tij droeg UJj moet den strijd nist opgeven riep zij uit toen ik eindigde vZga sohraspzucbt maakt hem tot alles io staat Buig uiet verdedig uw eer en red uw leren In den gloed barer verontwaardiging soheot er vuur ait hare anders zoo Mohte ooges nooit bad tk haar zoo schoon gezien t Jioe denkt Grasger er ovedM vroeg zij verder ivHij hoopt het beste Vertrouw op zfjn kennis eu ondervinding Kii schrijf hem om naar Maufert te komen wij zullen elkander dan wel ergens vinden want ik moet ben spreken Wij waren het er over een dat ik het kasteel niet verlaten moobt voordat er oor den famiUemad een besluit zon geaoaea tgo