Goudsche Courant, maandag 31 januari 1898

Heeien Bottines van af 2 30 Kinder Sterke Sehooll 1 40 beste 3 50 Meisjes 1 80 Engelsche Rijg Bott 3 25 Jong enw 2 25 II 1 4 00 Dames Kanig aren Elastik 2 90 Jong ena Engelsche Sehooll 2 25 Eiig elsehe Knooj 3 i0 Groot Snccesl MUZELMANNEN J A VERHOEFF Hoogstraat A m Gouda OÜÜK Gi i VER in direrie verpakkingen Terkrg bur bij J IN F BEDURKER Hooge Gouwe C tiSS im BE COIFME HEÏ Schoenen en Laarzen Magazijn ian d © I ort © G ro©an ©2 i d stSLl zal wan af MAAilDAG 31 JTANUARI eene GROOTE IJITVERROOP houden TECEH ONeEKEHDE LAGE PRIJZEN THin Dubbele Buurt A R SCHOLTENS l u § lie wil prolleleeren maakt dal hIJ niei lang waclil lk § la voor goed werk in alles handwerk dat is al reeds bekend ZIE DE UITSTALLING LAGE PRIJZEN Aanbevelend g TO GERLOO Boerenjongens A BS et en f per flacon bij J F HKRMAN Zn Mew J VER GEER GO UDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTUKKËN en verder alle zaagwerk wat tot hetvak behoort Met en zonder levering van hout Sociëteit 0 S GE OEGËi 5e Abonneineiit VoorstelUiic Donderdag 3 Februari 1898 Vereenigde llotterdainsche Tooneelislen Firma LE GBA8 HASPELS DESTEMYAWHETHART Tooneelspel in 3 bedryven Gevold oooa DE M m n WEDUWE Blyspel iu 1 bedryf Aanvang half 8 uur WÊÊ Gewone bepalingen en pryzen OrerledeB Vertrokken wmimmmmmmi mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmmÊÊÊÊiÊÊÊm Directe SpoorwegverblDdlngen met GUllDA Oaill HO IM 1 10 8 3S 9 10 11 a it I Si 10 11 ll li Haordnieht I M t 9 f 8 1 f f Bfl ir I CS Wlnterdleost 1897 98 Aaoi evaogeo 1 October TUd van Greeowich KOTTIBDAU S 4i 8 67 4 O O VDl Ii 5 l S li 8t t 11 81 t e ll 4 I K il 1 18 ♦ 4 15 1 10 HOTTIRDi M O O H D i 10 1 11 8 11 50 1 87 1 44 88 7 10 18 11 7 M I 11 54 18 08 18 47 e 88 7 10 7 46 8 18 a 00 eODDl DEN BIAS Oouda ZevenkuiEeaMoerkapetle Zoetermeer Zegiraard Voorburg Hage 8 7 8 5 80 a l5 e ie 10 14 11 15 11 10 11 88 1 87 8 45 4 4 5 16 6 64 11 7 84 7 58 8 88 8 54 10 10 88 11 16 ÏM 7 48 8 4 18 40 8 04 10 18 IJE 7 6B8 51 f 18 51 8 18 10 81 V 8 07 8 08 I 1 05 8 8 10 88 bH8 1 08 48 E4 10 4411 4818 411 10 8 06 4 15 6 16 6 66 88 n 8 04 8 84 8 88 10 88 11 6 11 44 O VSl UTKICHT ttauda 6 80 0 84 7 68 8 11 07 lO lB 10 67 11 00 11 68 8 MOudev 6 85 U U 8 87 Woerdea5 48 8 10 11 88 1 46 Vtraekt 08 7 4 8 18 8 0 8a 10 61 11 46 11 88 1 16 8 08 S 17 4 8t 06 0 1 8 8 10 17 10 86 f 7 10 10 84 8 84 84 7 8 43 10 41 1 S KEISËR Korle Tiendeweg oudar i IS TE UCUB n aoo ipoedig msgelgk te unTurden fhraa 8 60 5 08 0 4 7 89 8 69 11 18 11 11 Oonda e O V D tf i MSTIIDAU 1 81 48 10 87 18 10 4 11 8 U M l 10 80 1 8 1 18 1 11 1 41 10 17 10 U 11 41 t satleD Uien E ii ïaBpectearii diwrop net een rMbarebear derwaarU gegiRo en ete den cioh verd kt op Even TÓÓr drieëa Tencbeneo twee bekendfl colportaors ran bet blad die de vrouw f 25 afpantea op welk bedrag f 10 il betaald waarioor eeo fan heo eeoekwitaatie afteekends onder valacbea naam Beiden zgo daarop gaarreote rd STADSNIEUWS GOUDA 29 Januari 1898 Oiftereoafond werd de jaftrlgkiche Blg ver gadering gehouden van de liberale Kietfereenigiog iBurgerpliebtc alhier De rekeoiug en reran iwoordmg o et bet afgeloopen jaur werd goedgekeurd Tot beatuurileden werdeu berkosen de bb H J Nederbortt en C M de Jong Het aaatal leden bedraagt 270 Woensdag jl hield deBcboeamakeriTereeuiging latgde Oeiorgd in de r aal T n dan beer Tuitbof baar SSste jaarljjkache algeaieeoe Tergadering uit de rek ning aa rerantwoording bleek dat de ootvangit Jbedroeg f 29 00 eo de uitgaaf 3 2 55 Nadaelig saldo 1 60 55 In de Zaal cKunetmin van de Sociëteit cOue Geooegeo werd gielerenarund een rede gebouden door den beer Mr P J Troelatra lid der Tweede Kamer daartoe uitgADOodigd door de soc demoor arbeideraparty albier De zeer talrgk bezochte vergadtinog werdgeopeod door den heer Carrière die er op weaa dat de aoo dem rbeiderapartg in Nederland reden heeft tot teTiadenbeid getuige bet afraardigea Tan drie barer leden naar de tegenwoordige Tweede Kamer der Ötaten Generaal Ook kan genoemde party hier ter stede ziob verblgdeu in het rerscbgnsel dat een oaudidait als de beer de Clercq vau Nunapeet by de laatstfl ferkiezÏBft in dit distriet sooTsel etemmea verwierf Daarop gaf de voorzitter bet woord aan Mr Trovlitra deze had zicb teu doel gesteld de boudmg der aoc democr afgefaardigden in de Tweede Kamer te bespreken vooraf hield hy een korte bespreking o er bet ontstaan en bet doel dar soc democr arbeiderspartij Het eerste puut dat ter sprake kwam was bet afwezig zyn van de soc democr afgevaardigdeo by de opening der Staten Generaal Om dit te verklaren moeit apr uiteenzetten het atandpunt der soo democraten tegenover het Koningschap Den atryd tegen bet Koningsobap willen de soe democr niet uanbiodeo taken van meer gewicht fan grooter belang voor de verbetering van den toestand des volks eiseheo meer belangRtell Dg De Frauscbe revolotie heeft de erfelijkheid vao alterlei voorname betrekkiugen weggevaagd alleen die ven het KoningHohap bleef eenmaal zal dit echter als een overrype vrucht van den boom van den Staat ter aarde valleu Maar al wülsn de 800 den oor niet direct stryden tegen bet Koningsobap geenszins willen zy sjmpalbie betuigen nut betoogingeo teu gunste vhd dezo waai igbeid De soo democr afgevaardidideo kouden by de opening der diaten Qensraal niet tegenwoordig zyu zy hadden waar geroepen werd leve de Kooingin moeten doen hooren leve het Volk Heeft de oud minister Van Houten eenmaal gezegd bet Koningschap is een ornameDt van den Staat het Volk mag toch seber het fondament van dan St at genoemd worden Spr verklaarde en verdedigde vervolgens de houding die de ioc d ffloor afgevaardigden hadden aangeoo men by de behandeling van veracbilleude onderwerpen in de Tweede Kamer als de post oitgetrokk D voor Ridderorden Gpzantscbappen het Hooger Ooderwys e a By een beiobouwing over de begrooting van oorlog en marine beeprak apr den val van Minister Janeen de stem an het drietal soc demoor afgevaardigdeD heeft bierby zeker ook een beleekeneud ge vicht in de schaal gelegd Spr j wydde breedvoerig uit over het optreden van bet wapen der mart haosee in bet Noorden Hieawerkark T M Oapalla IM Batlerdun 7 7 11 lllm DlHdq B nei4am Oapella Kteawarkerk Moardnoht 9 80 15 1 18 4 i 4 Bi i l4 t U e it s ii 11 i ia 15 Aaiiaidua 0 0 dat by di r gebed nnHplnat l nchlte Na de e sod deheerTroelstrftuatooaen dat de afgevaardigden van dn soc democr party niet alleen negatief hadden gehandeld Hiar agrarisch progremma ii in da Tweede Kamer ter sprake gebracht Verbetering van de toeetand der taiidbouweri ii bepleit mtt een buide aan bet woord van Minister Borgesius die eens gezegd heelt de landbouwer moet alleen pacht betalen van zyn wtast wydt ipr uit over onteigpuiogs lanneo Over de middelen tot bastryiliug der werkeloosheid is in de Tweede Kamer geaprokeo De achturige arbtfidsdag ia volgeus apr niet alle u mogelyk masr zelfs in het oordeel der werkgever De vraag hoeveel aren moet de werkman arbeider is au meer belang dan de vraag bo8 hoog is bet loon c By de bespreking vsn slaatepensioneering der werklieden wyst spr als middel ter btstryding van de kosten aan erhooging der Succeseierechteo en hoogeren aanslag Vermogen abel astiug Spr verklaart zicb priocipieel tegenaiander vao verpliobte verzekering Volgen wy niet bet oorbaeld van Duitsoblaod waar de werkman beknelt raakt in een net van ver zrikeringnn Spr noemt thans verscbilleode zaken waarbg de soe democr afgevaardigde in da Tweede Kamer eoccèi hebben gehad met huo optreden o a toelating van minder bedeelden tot de Middelbare Scholen de toesfand au de knecbta der gurniaoenabakkeryea zal onderzocht worden de positie der rykicummiezeo aal v rbeterd worden zoo ook dis der apoor wegar beider a De Heer Troelstra zet na oi eeo waarom de afgevaardigden der soo demoor party in do Tvreede Kamer zicb niet laten ontmoedigen Zy zullen blyvea opkomen voor de beharligiag aan de belangen der Vakvereenigingea Nadat spr in t kort de 2 tak Hoogerboi9 heeft behand ld bespreekt hy de Atjeh kwealie en toont hg aan dat bet goed recht in deze zaak niet aan onze zyde if Zoo eindigde de beer Troelstra zyn keurige rede die door bewyzan vao instemming meermalen ooderbroken werd Van de gelegenheid tot debat werd door een paar hoorders gebruik gemaakt die door den spr van repliek werdtn gediend oedrc Gisteret avond waren de ktoombooten der MoatBchappy de Volbardiog voor het eerst elgi risch verlicht hetwelk zeer goed voldeed VHaj tesciit Dê heTolkiof dezer gemeente toedroeg op 31 December 1896 M Vr Tol 824 878 1702 Gadirende 1897 2Ün M Vr Tot Geboren 25 27 52 logekomen 66 66 132 91 93 184 Totaal 915 971 1886 Vertrokken 71 92 168 Orarleden 13 16 39 81 108 192 BoTülking Of 31 Uec 1897 831 863 1694 LsvenlooB geboren 2 kinderen Voltrokken huwelgken 13 Vlist De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Uec 1896 Tot 440 M Vr 216 224 Gedurende 1897 ign M Vr Tol 7 7 27 27 14 54 5 4 24 41 Geboren IngakoBfl 34 34 68 250 258 508 9 65 29 45 74 ll l 11 18 ll iS 11 85 ii a t 11 81 IMI 10 10 11 81 S 4 a iB t l8 10 8 10 8 10 4S 10 4 a 47 10 18 6 M 7 61 8 18 8 I8 10 11 Bevolking op 31 Dec 1897 221 213 434 Hul§lkainp § Levenloos geboren 1 kiod Voltrokken fauwelykeu 9 MooBObtcHT JSeritiBteravond gaf de tooueel verat niginK Ons Cit 7elli f Simenzyn ten bnize van m j wwl C den BrHl er eeoe a t vorriug welke zeer o d van ïtapfl liep Btüde opgevoerde tukki o waren goed au inboi d en vooral het Uatnte TooDeeUtudiëBjC gal door goed gek 7en grime eu aardig p I veel gelegeubeid tot gullen Inch Na afloop der aitvoeriog werd met dansen eu voordragen nog menig gezellig oortje doorgebraibt De vereenigiog kan met voldoening op deze uitvoering terugzien WERKVERSCHAFFING Ontvangen by den Heer Brunt van NN f 10 van NN f5 en NN f3 TM Tevees tirengt de Commissie ter kennis van de init zeten dat met toeHtemmieg vao B eo W a t Maand ig 31 Jan een acbaalcollecte zal worden gehouden Wy hoopen dat alle ingezetenen a s Masodag weder eene bydrage zullen geven opdat de Coraissie door de opbruugtt van dm Collecte lu staat mogen zyu nog meerdere werklieden te plaatsen Nsmeas de Commissie COIFFEÜR C Bruut voorz W Boepera iSecr JAN ROND LANGE QROENENDAAL I 23 GOUDA Verkoopt onder garantie prima Staalwaren en Gereedschappen TOor atle vakken HiguurmaagbenooMgdheden liUISHOlDARTIKELEII BREUKBANDEN INGEZONDEN Geachte Stadgmooien De Vereeoiging tot Heil d 8 Volk wil met blydnchap mededeelen dat ongeveer 240 arme kinderen eiken avond uitstekend gevoed worden eo alzoo in hr t nut en genot deelen van uwe vriendelyke gaven on toevertrouwd Wy noodigeo D daarom by deze nogmaals driogood uit om een bezoek te komen brengen s avonds tusBcben half zea eu half scht u ir in ons welbekend lokaaal in de WilbelmLuastraat Alom vermaard zyu de Wy zyn door uwe gaven hiertoe in staat gesteld en gy bebt er dos recht op om met ons het genoegen te smaken van een groot aantal blyde kinderen te zien Namens de Commissie fl A TOEN Sur ADVERTENTIEN De ondergeteekende brengt bierby zyn dank oau allen die hem by gelegenheid vau zyne verkiezing tot lid van den Raad blyken gaven van belangstelling C W VA DB VELDE iJiiimLLB te GOIJU 4 De ondergeteekende bericht dat op I APAIL a a kweekelingen Hunnen geplaaUi worüen Aanmelding vóór f S FMSBHtJMtii by den Directeur met overlegging van geboortebewys een of meer getnigachriften en verklaring van ouders of voogden dat zy voornemens zyn hun kind of pupil voor het onderwijs te bestemmen Vereischte Ueftyd 14 jaar De Direotenr H J W flOBER Gouda 89 Janaori 1898 VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLAND 5 88 S Sl S 14 7 81 8 80 8 61 9 66 56 5 08 5 00 5 1 5 S5 8 50 10 04 10 11 10 18 10 16 10 34 8 7 56 8 08 8 08 t U 8 15 5 85 10 3 11 18 5 40 8 45 7 60 5 80 a lO 10 10 7 16 10 4 10 88 8 48 10 64 ll tO 4 41 4 50 4 57 6 04 6 10 5 40 N H Al e 8 17 87 84 g 41 47 9 37 10 09 1 64 8 01 8 08 8 14 47 64 10 01 10 07 10 8 5 66 7 46 8 80 8 0e 4 6 4 88 lUige 6 4 7 80 7 48 8 89 40 10 1111 87 11 111 86 8 44 8 40 4 06 4 38 5 80 8 11 7 18 7 66 1S 10 08 Toorb 6 68 10 17 1 41 4 89 18 Oi Z Zeg 8 10 81 1 68 4 68 80 8 48 Zev M 17 10 43 8 0 5 04 6 8 Onuda 18 7 48 8 18 08 10 18 10 6411 67 18 501 17 8 14 4 08 4 88 6 15 Q 7 48 10 10 10 88 CJtnoht Woardea D T R E O H T 6 O D D A t 8S 7 46 8 4 a 0 10 16 10 88 11 88 1 8 08 3 66 4 48 6 86 81 7 6 07 10 0 10 84 8 0 10 88 11 66 4 H 7 18 10 64 7 07 8 14 10 4 4 84 se 7 88 8 17 9 83 9 6110 69 11 10 11 111 88 8 4 4 87 6 10 07 7 89 8 M 4 10 84 11 10 AHSTIKDAM SOUDA 7 06 8 10 IMI ll i 48 l Ml IM UaiU M l l 4 4f 4 il 1 1 4 f 41 7 41 Ml iMBlardaa O Sb Oonda T N Oudewater 7 07 8 14 curacao appël Lange Tiendeweg D 34 Gouda f n m Siroop en Citroen Punch per fleseli en l ij de maat Aanhevélend Firma C LOÏÏRENS TELEFOONNOMMÈR Sï G TIESËMA Gouda Markt A 54 Huis en Machine Smederij StoorrL 2v£etaal IDraaierl3 Specialiteit iu t repareeren van MKTALEN LUXE ARTIKELEN Beugels voor gebrekkige voeten etc Aanbevelend Wegens Sterfgeval zal van af MAil i AG DE GROOTE UITVERKOOP heginnen van een GltOOTE PABTIJ Confectie en Winter Artikelen BEHTAANDE IN WiDlerjissen en Broeken Kamgiiren en Buksidn Pukken Regenjassen Jotigem Pakken en Pelerine Jatêen Begen en Kindermantels Mollen Kragen Boa i Wollen Doeken Jaobtveaten Kapok en Veeren Bedden wollen en Gestikte Dekens een groote partij MANUFACTUREN n al wit Terder te koop utl worden ungebodea Al deze goederen moeten binAtn C weken aitrerkocht zgn e Confectie Goederen zgn mtelaitend 1st Qaalitoit CotMMir ll M 9nM0ffeiffk 99 winkel is geopend ran s morgens O tot saroods tO aar Brt HUIB OPENB IRE VERK00PIN6 te ÜOÜDA ten overstaan ran den Notaris G C FOKTÜIJN DROOGLEKVES op WOENSDAG 10 FEBRUAttl 1898 des morgens te 1 tireii in het koHiehaii UtiiuoKia aan da Markt Tan Bene goeil onderhouden SCHUUR HOOIBERG eu KRVKN staande en liggende m de Oude Gouwe te Gouda wyk R N 1 groot II aren en eenige perceelen beat Wei en Hooiland tiggeoi in Uloemendaal bg Gouda onder de gemeente Waddtn tveen te amen groot 17 hectaren 07 aren SH centiaren Verhuurd aan den heer J Matse de landeryen tot den 14 NoTemb r 1898 en de woning enz tot den 30 April 18Ü9 toor 1800 per jaar De perceelen zyn de laatste 4 werkdagen vóór den rerkoopdag van Itf tot 3 uren on op dien dag van tot uren te besichtigen Nadere inlichtingen geeft roomoemclfl Notarifl FORtüUN OROOGLEEVER te Gouda Hamatogen Dr HOMMEL WOLFF Co WICNIIIA VEN B 108 Te Zoop of te Huur aangeboden im HIËRENHUIS staand aan de WESTHAVEN Wyk 1 N H7 Te bevragen Lange TUndeuieg l HO Het nu s bevat beneden 3 Kamera met Suite Kaol t Ke der en Binnenplaat boven 3 KmsH en Zoldar verder alles netjes en doel ftjogaricht alsmede van Gas en Water p voonien Tevens boven en bauedtn fhraat met Waterleiding Openbare Verkooping te REEUWIJK ten overstaan van den te Goudn residMrenden Notaris G C FORTL IJN DROOGLEEVKK op WOENSDAG 2 FEBKUAKI 1898 des morgens te 1 uren m de berberg van K UiOBHARBB aan de lieeuwgkBche brog van No 1 en 2 Iioee HVIZBS onder Ha dak GtiVEN URONO en een perceeltje GR 48LAN1 aan sGravenweg te RMUwijk met den WEG daarvoor gelegen Wyk E No 84 en 8 i te samen groot 11 Aren UO Centiaren Het baia E No 84 ia bg de we k verhuurd voor 90 cents bet overige is terstond te aanvaarden No 3 Een lercecl WEILASD op de Sloene te Heeuwji kadastraal bekend in Sectie C No 144 groot 25 Aren 80 Centiaren liggende tusscbeu eigendommen van RiiiiiNeijia Kni K KNA i en O TaaKEKs Terstond te aanvaarden En Nos 4 tot 7 Vier perceelen BOUWen WEILAND op de Broakvalden t Zwatmnerdam kadastraal bekend in Sectie CNo 928 tot 931 en m tot 908 te samen groot o Hectaren 40 Aren 90 Centiaren Verbuurd tot 31 Uctober 1902 aan K Bom en wel tot den 31en October 1899 voor 20 en na dien tjjd voor 30 per Hectare n per jaar De perceelen zya de 3 laatste werkdagen vu6r den rerkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag vau 9 tot 11 uren te beiichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda nlmiËiii om contant geld te GOUDA op VRIJDAG 18 FEBRUARI 1898 de voormiddags ten negen ure in zaal tKuhsruix van de Sociëteit o ns Gkhobob aldaar ten overstaan van den te Haattrecht gevestigdeu Notaris 1 KOEMAN van een goed onderhouden INBOEDEL waaronder Mahoniehoaten en audere staande vn draagbare Meubelen Sptegela Hcbilderyei Vloerkleedeu en Karpetten Kristal Glas en Aardewerk Koper Tin en lllikwerk een Toonbank met massiei Mahoniehouten Ulad eenig gewerkt Goud iWer en Juweel en hetgeca meer ten verkoop zal worden aangeboden Te zien WOENSDAG 16 FEBRUARI 1898 des voormiddi s ran 9 tot 12 eu des sainid dags Tan 2 tot 4 uren De VEILIIG Tan HUIZEN TE OOVBA 7 FEBRUARI 1898 gaat NIET DOOR omdat die panden uit de haihtl xijn ver kocht J KOEM Notaris 50 LAl GE Xaanêehe Beêehuiyeë met suiker en kaneel verpakt in een sierlyke bus lever ik voor slechts Jl wan OIJTE Kl w No 2 GOUDA