Goudsche Courant, maandag 31 januari 1898

Maandag 31 Januari J898 o 7493 36s e Jaargang StomliierliroDweriJ HET DUBBELE ANEEB wtmmmmmmfmmm mimmmmmÊm mmm covrant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T7 AJïT ALEX m LOM GOÜBA GERSTE BIER DÜBBELD GERSTE BIER OUD BRUIN De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regd moer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiinte Inzefading van Advertentiën tot 1 uur des midd ï LA PIRESA 5 Cent Sigaar Gebruikt na tafel Aanbevelend LOUIIS BISSCHOP Dubbelc Buurt D 12 GOUDA BOCKBIER Firma A 4 AM rUUnCLHX roarhecB CRAHS ft C OEN S A A G UBCBtiN tuniN IIBMI Witam UmmU Knm HoorDAGENT rimut A DAM Kleiweg Oonda 3 adi Pnk van A BBINKMAN k ZN A P MARTEl S A Co ICXdBITX7 Ba E 9 Manufac tTiren Graren en Band gemaakte Groe deren lEroote HalQaarlgksclie 0PBIIIHIN6 I Extra koopjes in Zwarte en Gekleurde JAPOITSTOPFEN Extra voordeellge aanbledlug in Gekleurde en Blauwe KAT0E1 TJES echt van ttleurf Extra goedkoope aanbiedingen in stukjes WIT KEPER BA8IN OOGJES en SERVETGOED WIT KATOEN en GBA8LINNEN afgepaste SERVETTEN en TAFELLAKEN8 Bovendien zullen wij tot onnavolgbare Lage Prijzen UITVERKOOPEN DAIES MCITjiïomNrCHMjEsEr en PANTALONS Alle andere COËDEKE zullen gedurende deze OPBUIilll G legen veel verminderde prijzen worden aangeboden Men zie de ETALAGE Beleefd tot een bezoek nltnoodlgeud A P ÜIARTEI S en Co Fotografie STUDIO Fluweelen Singel 582 C F BUSCH GOUDA MARKT Gedurende februari 6R00TE OPRUIMING VAN MANUFACTUREN en MANTELS Openl are Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 16 FEBBUABI 1898 de morgeai te ali uren na tfloop der op dat nut aasgekondigf rerkooping ran WONINC en LAND in het koffiehui cBi xoHiu aan de Markt ten overstaan ran den Notarie ö C FOKTUIJN DBOOGLBEVEB ran Eenige perceelen beet liggende in de Voorwillens te Gouda kadastraal bekend in Sectie E No 999 tot 1009 lUO en 1111 e zameu groot 3 hectaren 17 aren 50 Centiaren Verhnnrd tot 31 October 1898 aan den heet J UoONs Jz yoor 280 per jaar De perceelen zgn de 3 laatste verkdagn yóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DROOQLEEVEB te Gouda Qoede en goedkoope Vleeschhouwerjj Keizerstraat f 88 bl ft steeds voortgaan met de LEVERING van PRIIA QDAUTEIT tegem iter k e nei rre rente prifmen Aanbevelend J J P van Leeuwen TWEEDE BLAD BINNENLAND Aan de Et £ schoolbestorao m bet bisdom rao HaarUiQ is door uigr Holttimannfl liet volgende scbnjfeD gezoodeo H t terheogt ona ten hoogste a te kunDeo mededeelan dat sinds 1 JaDuarifaet p niioeafotida Toor onze katboliefee ouder wyKcrH opgericht eo daa mede een linda taug genoemde wenich vervold io een aiod i lang geTuelde btthoefte voorzieu ie Atle tbkdi D 0R8 bisüom werkende onderwyzerj en alle beetorea wnaronder zij werk zaam xyn irerden djor ons geboord en tot ODza groote voldoeoiag hebben wy oreral de Doodige tnedewerkitig gevoodeo zoodat wü dan ook in de gelegenheid 2 0 de folgeodt bepalingen te makeu en by dezen to atrer kennis te brengen 1 Vao QU af mag geen ooderwyzer meer aangesteld worden aan onze parochiale Bcholonteuzt hy lid zy of 7 icb verbiiide hd te wordenTan geno vuid peaBioaafonde 2 Alle ooderwyzera die reed aai de byzoadere scholen ran eea bisdom zyn aangesteld en den loftyd van 50 Jaren uog niethebben bereikt zyn van 1 Jan 1898 af ledeo ran het fonds Voor de oodervyzera boveodien leeftyd en roor de oiidsr vyzeresseD bebbeo wy gemeend de toetreding t oe gHwenschtook te moeten vrg laten 8 De saboolbestureo honden de bydrageu der ledeu van het fondi by de uitbetalitjg der tra tempotcn iu eo dragen de e lóóf uit December 1898 on zoo Terrolgent jaarlyks tan deo peuDingmeester van bet fondA thans deo heer tbd Schalk Prinsengiacht 651 Amsterdam af tegelyk met hun eigen by dragen te lamen 5 po der Iraktemeolen ua aftrek Tan f 480 roor iedereo onderwuzer Teveas geren wy dezeo aan at onze reken plichtige BC boot best uren de noodige msehtigiag om de geweoscbte bydrage jaarlyks op bon bcgrooting ook die rao X89b te brengen en zoo ooodig alt de kerkekas te bestrydeu aangezien bet hier geldt de belangen te verzekerea niet siecbts van het ooderwyzeod perBoneel maar ook tau katholiek nuderwya zelf waarvoor oole kerk teo allen tyde de grootste zorg hfieft gehad waarvoor baar nooit eenig offer te groot ia geweest c Door B en W is bg den geioeeoteraad ran Hotterdam een voorstel iogedieod tot het boawen viD 400 M kaaimuor langs de Z W sgde der Rünhaveo ea oitbreiding van de haadelsinricbtiogen aaavankelyk met ééoe aldaar te boowen loods Het voorstel strekt 014 tDssohen het by Katendnabt voor een toekomatige veerhaven io bet oog gevatte mplac ment eo bet terrein der American Cottan Oil Company over 400 M eo kaaimaar te bouwen waarvan de mee8 oostelyke belft dadelgk o ider handen zon koooea worden genomen en de andere die de plaats der tegenwoordige maoliioefabriek KatüDdrecbt ioDemen zoo na de verplaatsing dier fabriek naar het hanr thaos van geaeentewege toegezegde üieuwe perceel tot tand mo kunoeo wordeo gebracht en verder om auu dien kaaimuur te bouwen aaovaokelijk ééne onder bet beheer der bandfl iiuricbtingen te stellen lode vao 1 X X 40 M in deo trant van dif wetke de Rotterdamsche Llojd aan da Vilhrlminakada heeft laleo zetten en e ectri ch geoutilleerd en alsdan achterwege te lateo e o door de directie vaü bet Entrepot voorgebteldo uitbreiding eo de boor vao bet terrein by bet Poortgeboaw ti verleugeo üe kosten vao de voorgesteld werkec wordeo begroat op f490 000 De vereeoigiog vao ioriobtiagen tot bevorder koepokioeotiBg 10 Nederland oreraigd dkt het belang der koepokioeotiog eiscbt dat da geoeaskDodigeo teo allea tyde mat ba buorltik D spoed worden roorz en van denjj I zarae viccino ui voldoende hoeveelhei i beoft aan het bestour opgedragen de noodige inlichtingen IU te winnen teo einde te kunoeo beoordeeleo io hoeverre de veracbiUendo Purcs Vipcinogénes a n de eu eiach voldoeo Dipolengevolge beeft l elOMtitffdbestuar dt r Veiieeoiging zich tot ile g oeeskutidigen lu Nederland gewond luet erzook bet beatnur ter zyde te hi 9 n by een onderz tek naar de uitkomateo der primairtj loeutiRi eo Daardoor wordt het jaar 1898 aia jaar van enquête uitgekozen Ëaa nauwkeurig oud rzoek oBKf de berkomst der vaccine bet aautal eutiogen daarmedo verricht de verkregen resultaten enz wordt daa by ingesteld Ook is de w jze van verstrekking verzending en aauweudtog der vaccine beKropeu io de etiqaête welke ons voorkomt bt Uogrjjk te zyo Ofu een juist heeld te Keven betreffende deo hier te Unde bestaande toeataud in zake vscioatie Iu het buiteolaud ia aeo dergelyk onderzoek met goed gevo g ingesteld Het hoofdbestuur bestaat uit de heeren dr J Vroesom de Haait otterdam J iiiiogi Amsterdam ea dr G P WeiseÜnki Utrecht Op h 4l Museum van Konitnyvarheid te Haarlem n op bet oogeuhiik een afgititsel au een der icboooste eo meest treffende beeldhouvwerkeo uit het tijdpfrk der Italiaaiiscbe Renais aoce tentoongesteld tletoorsprookelyke ruim twee meter houge b eld vau den K Geotg werden 14in door Doocïto di Mirolpdi lietto Bsrdi bijgenaamd Dooutillo die tussohen 1380 en l lfiO letfde iti oummer verviiardi d en waa beslemil voor do MicbactHktjik te Flo rence Dit kuustwerk muet uit door eenvoud eo grootache doch tevt us reultiatj che opvatting terwyl teveoa de uitdmkkiog van jpogdige kracht eo boogootwiklKt il zelfvertrouwen iu deze acheppiüg die onder de besie vao genoemden moester geruogschikt wordt vereeuigd is Uut meiBJe ao 1 dat de kachel in den kermiswagen met petroleum wilde aanmtikeo eo daarby zolke Hetr yke brandwoudeu opliep ld ia het ZiekenhniH te Zutpbeo hhd de gefolgeo daarvan overleden De van den moord heacholdigde F I eeftzicb tiaar uit Lenr bericht wordt iu d ge vaogeois getracht op te hangen Vooita vernemen wy dat hg ann een der marrchaassée verklaard beeft zich liever te doodï n dan te bekeODeo U D Aan het oeDtraatstatioo te Utrecht n een proef genomen met het gebruik van plaatnkaari nalempe s waar by de stempeling van datom enz met zwarten nikt gesrhiedt Datr by het cootroieereo der plaatabewy en vooral des avoodi de datam veel meer in bet oog springt dan met den tot heden gebezigdeo droogatemftel beslaat bet vooroemen om geleidelgk ook de andere stations der Htaali spoorwegen vao zoodanige compoiteors te voorzien Te Haulerwyk ia eeo byna 8 jarig alleen wonend mao byua naakt en styf van koude in zyo kamer K oaden M n wist h m tol bewostzyo te brengen Circa 20 urco had by ïn dieo toestand Ketegan Terwyl hg z1ch van scboooe ooderkleeding zou voorzien was hy iu bezwijming gevalleo co machteloos gewordt o Ondanks de verplegidg ia de gryitaArd eergiatereoDttcht orerl deD Ia de woniog van eeo Amsterdammer ootatood dezer dagnn een verwoed gevtcht tusaeben den meeeter en zyn bood een grooieo Newfoandlaoder wetke atryd eiodigda met dan dood vau het beest maar waarby ook de maea ar geducht gebaveod werd De oriaili ligt in de trouw van hek dier jegens zyne memterea Deze hatl zich ol bg eeo val van een paar treden der trap bezeerd eo verBocht baar aehlgoDOO baar ta belpeo D höod die door hit kreaoeii zgoer meaiterti Meende ditt t ui is ban del a wwiü sprong op i ii meester toe zitte zyn vervaarlijken miwl in diena arm en sleurde hem van zyo vrouw die plotseling flauw van schrik vieU Da aangt vftlJene had de tegenwoordigheid van genat b t wuedeude dier met bovenmatige kraohtaiuapauuing beet te pakken en ofaobonn het tïloe i liem uit da wonden van deu arm stroomde onder de knie te krjigen Ëeu der huingenooteu Kaalde eeo pntool waarnietle don liood voori oed elke aanval van razfriiy werJ varlcerd Verspreide Berichten Ul ll8 HT ANl De werkstaking in de Kenlache kaloenspinoerijen en werery o n alweer teu emde Keiler Wilbela heeflde Berlynsche obolieren verbiyd door een verordening nit te vaardigen op het acboolroeien flij bepaalt daarin o m dat de leerlingen vau dH hoogere inrichtmgeu van oudorwy by wgze van ontspanning mogen roeien ondtr toezicht van een in de e sport goed geoefend lerraar en een ervaren grneeaheer Het gebruik van eigculyke rarebooteu is verboden Teneinde alle tchoolrouivereenigingen in htaat te attillen een eigeu oefenpWiatit te hebben niet een bootbuis on roeimHteriail geeft de ke zer deo miuister van onderwi de beiicbikktDg over eeo som van 3f 00 mark uit het Di positiunafondi Iq plaats van den wandi lprgi stelt hy erdiT twee Kransen aU pry en beschikbaar voor een janrlykscheu wed ttyd Uurgerljjke Stand ONDEimiOUWD 28 Jan J Kalkman to lUeuwgk 22 j en C 8 Teekena 2 j QËfiO iEN 27 Jan Catbnrina A driann Eliiabeth 0 id ra W F N E Drte en A E van Zwol 28 Adrianua Kranciicua ouders F vau Vaaren en A onnebeld 28Fieter oudeiR A Ferdyk en G Steenbergen V Adriann ouders F Saet en J E deJong OVERLEDEN 27 Jan C 11 Dernée 56i 28 J W Verwii 2 w Reeuw k GEUOHKN Jan ouders 1 van duo Heuvel eo A van H eogiMj Leendert ouders J van Leeowen en 0 Verwoerd Vooter ouders J Slappeod en J van WonivuHti OVERLEDEN A Korter WA j M A Kwinkelenberg 29 j OKHÜWD I SlingerlandeaD Hoogendijk Haastreoht GEBOREN Barend oaders H Dekker eo A Bogeo Ueodrika oodera A Heynemao ec J Vink OVERLBDEV A L Verkley 35 j A Koek G3 j GETROUWD W Ueicbard en A Knoppers OSDKRTUOUWD J B Rooi te Goada eo W M V d Sproog R E o L A 1 E De Zijde is verbrand zeggen de Dames aU de betretiende kleedingstakken zeer dikwyla slechts na oflitnaal gedragen te zyn acbearen enz in de vunwen k ggen of oats Watten c uit elkander gaao dat iu echter geen toevallig verbrandenc der fowe zode maar zy wordt met opxet om da zyde dikker eo goedkuoper te laten 8r t ntfr met tinen ph Hiihor uur overladen die de nerf van de ruwe zydedra d opvreet meer noemt zulk verven charyeeren boe men de zgthj gechargeerd moet worden hoe meer ilHbaden zy moet hebben om dit gif zeef toDig op te kannen zuigen De gevermezgde bet edele apinse heeft dos de doodskiemen reedi in zich eer zy op den weefj el komt De daaruit vervaardigde xooffennaj ie zydeatofien moeten na kortgebruik al toMl scheurao al nurdat da agda maar of mindar pechargeerd is Do dore ijjde incl maakloon ia totaal waardeloos Monsters van myu echte xijde per omgaande De stoffen worden porten tolvri verzonden li Hennttiini s Zijile Falirieliuo K m K flofl zviiicn FUAtniTIGE HüRTEERINü y iNTEH ffAHDSCHOHIfBN voor Dames en Öceren A 7 n OS Az Md Tailleur Kleiwetf E 73 7ik iODDA Velephohu o It Heurs van iuslerdam Vrkn slotkn 8 77 87 9 9 98 109 8 8BV 8 V i v 98 98 9 9l 1 87 78 i l 101 J 99 88 1001 B 91B 4 0 loiv UJ 101 199 189 1 1 ♦ 84 99 98 184 1001 80 I lll l 101 Oil 5 mv 1001 BB 68 58 147 08 77 108 101 100 190 18 11 ll i 100 109 18 ♦ 15 108 7 3 181 110 81 A 51 v 1941 99 lOS V 106 lOJV 10 IU IIOV IU 2 JANIMIU ftHKHNli Orl Nod W B Jl i ililo dito dtto 8 ihto ililo dilo 1 lloNoil Obl lieiiai 1881 88 4 talik InsclirgViDg 186S 81 fi OosiRM OM inpipier U 8 n lits lil ïilvor 1868 t IVmTioiL Obl mat ooupoii 8 dito tioket KuaLiNli Obl IliiiDenl 1894 4 dito Giicuna IBBO 4 dito bij llotha 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud Iwin 18S8 rt dito dito dito 1884 5 ai iNJB l orpd mhuiatSBl 4 TifHKEIJ Oopr Conr leoo 1890 4 Vteo lepiiiu serie U ieo Io nilg aorie C ZuiiiArii llKp v oM 189 l Mliico 0I 1 Buit Soh 18911 9 VüNBiijiiLA Old 40 ibép 1881 AviTianaii übliK tien 1896 S RoTTE u ii Htrd Iceu 1894 3 Nkd N Afr lltiideliy utnd AreadalH Ti l My Uirtifioateu D liMaalaoliappg dito Am llypoihoekb pandbr 4 7ult Mg dor Torateul aand adr H poihoekb pandbr S t Nederlandaolio bank aftdd Ned H undolmaataoh dito N W It l ac Hyp b pandbr 5 Hott Hypotbeekb pandbr 8Va Utr Hypolhoakb dilo 8i 09T Na Üo t Honjï bank aand Bual Hypothidekliaiik pendll 4 i Akekika Kqut bypotb paadb B Maxw L I r Ijieu eert 8 Nbd HoU IJ Hpoorw My aand Mg tot Kipl r SI Spw aand Mod Ind gpoonr gm aand Nad Zuid Afr Spm send A dito dito dito 1891 ditoB TAl iiSpounil l88 89 A Kohi S Zuid ll l Sp ni j A H oW 8 Fül KN Wariohau W oiiou aand 4 ai ai ir Huil AHtmKA enl l ao Sp My obl 8 Ckic k lorlh W pr C v aand dilo dito H u 8t I eter obl 7 Denvork Uio lit S m cort v a Utinoia antral obl m goud 4 Louisv hVasbrillflCert r aand Mfxico N Spw Mij Io bvp o ft Mi M Kansas r 4pct prof aand N York Onlaiiolt West aand dito Penn Ohio oblig A Oregon Calif 1 o byp in goud B Sft Paul Minn t Muil obl 7 Uo Tac Hoef I ll oblig 9 dito dito Line C ol Io hyp O B Canada Can South Oert v aand V K C nallw kXa lob d e O Anuterd Omnibua Mg aand Rottetd Tramweg Msata aand Nkd St d Ansterdsra aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BiLoiK Stad ADtwerpon 18 i Sud ürussel 1888 1 KOKO Thoiii Kegnll esellsob 4 OorriNli Staatsli a iug 1880 i K K Oost B Cr 1880 8 iTKSlt M l UadfU S 1881 Hu Ver Bea liirp 8 obI eert