Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1898

Dinsdag 1 Februari 1808 No 7493 36st Jaargang 0 OO€ e O M K Ol9 MH OOeOOOOO BEilP iVËLOPPeN be lrukt met Fimia per 1000 stuks i f 2 f 2 50 eE f 3 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken BIJ De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maanden is 1 26 franco per po8t 1 70 Afïonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd A BRII KIIIA ZOOl Lange Tiendeweg D 0O Gouda Telephoonnummer 82 Wal laautkatMiaanaaalawaailaotetag ggg htarWrixiefcr yifX Mal ia Haala hi Mar kaiafe l s ffgy Aifcfff lit eller TeOÜUDA bg C LUUKR Apotheker Markt en hg WOLFF k Co Weathafaa 108 f SCHIKDAMMEU GENEVEE Her kt NIGHTC AF Jz ir B All bewg van ooblhoid ia eaobet en kurk HaéHa Toorliaa ran daa nau dar Finaa P HOPFK Gonda Dmk ran A BBINKiliN t ZOON Grootste sorleering in Harmonica s man HECLAME HAEMOinCA k slechts 1 3 26 met 10 tonen is onovertrefbaar MuziekAutomaten voor Cafe s DE ECHTE Utlllers Accoord Citliers met 6 ICanualen en 25 Snaren gehMPcompleet met itemiiirichti g étDt en leerboek Toor glecbU f 7 50 A IITTËIVBOGAAKD Nuzlekhaodel Oostbaveo 16 0r Alle bü mij verkochte Instrumenten worden door mtj telf gerepareerd PILSIER BEIJERI§I€H SfUNCHElER zijn steeds verb gbaar op fust en gebotteld Bass en Valk s EXTRA STOUT AUe soorten LIUONADES en WINTEIIDRANEEN uit de Mineraalwater Fabriek JLü JS C ii SC iJIDS Steeds voorradig Cylinders vloeibaar KOOI ZDDB Dep t des Societè Generale des Eanx de Vie de Cognac COGNAC IMPEBIAL l r FlcKli 1 30 pet Dem ohn T n 2 l ea 5 Lr ii 1 40 p h Fabiief e eLiarij Zeugstraat Sn G eTor CLilst d e THEB VIT SigareDmagazijn GOLD A Aanbevelend Voorhanden fia inu orteenng der pnwhtigiie en ni r Terhooding imeolMi teit en tOon goedkoopete AMEEIKAAÏÏSCHE het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van Xj o IDE X4 A 3iTC3 I iLi2 K a 97 tot prgMD Conenrreerende met de beate in ont egaiSnen tanliM llnrt sU M Mtetlui MÜLLEE S ACCOORDCITERS 5 lo is 18 24 ƒ as AÜTOMATEH ACCORDEONS ook de Crefeider Allc soareB LESSENAARS ENZ ORGELS ID VY T T TWT ot pryKen Conearreere J O L E N cr s S BRAAT Stoeai ToorhiBileii nk iiotg ille avdardNleu tm Miuleki ttrumMl B Ur l la da baata lawrUTiai t a JloLI wal BhamnaMak JLaadaümaaii kortom ay tokBr PihExpellBr L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dee DOMDERDAUH ru 9 3 nar in het Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUüA Prija 90 aast 7e oaat aa fl Si da laaiil I ia a Diaaata apottal lier 4 Oa la Rattardam V oHL adao in a maaata ap Mhakaa ao by ELECTRUIOTORIÜCHE TANDHALüBi KDJIS WRTrie OIDBPONBBRD au het jtebrulk dairvan teUedt hrl Innden kryten den Kinderei Z N ER DE mnXTS PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgsen kan dat de b i iu i ter inzage liggende getuig schriften der nitetekeuiie reauUaten van ue KlectroniDtorisclie TindhtlsbanitJes niet echt tyn m MetiUtttopdmnaam Mn ien airutqnl ROBERT WtVn M Verkrijabaar H PËETER8 Wordt franco toegezonden llun na ontvangst Tan poatugel ad 9ii eent door KOBKRTHOLTZ I Uinfg n FerkriJubaar hg WOLFF Co Westtaved P Wederverkooperê gevraagd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben ï ra cla tigr 3a©t InÊrericltt HEERËNHLIS met TUE staande aan den KATTEN81NGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaqfc met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbegpioeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien v n Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds T bevragen LANGE TJENDK WEG 2 OMTVA GEN de Ie ZENDING der Nieuwste HRKRËN M Wi en STRIKKEN in DERIEnWl YIllML Htrktu GEOOTB 80RTEBRING Fronts Boorden en Manchetten AaobeTelend C A B BANTZINGER FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemisclie Wissejitirii U OPPËfVHEI UEIt I KruUkade Botlet dam GabreTeteurd l ior ï M den Koning der Belgen Boofddepót TOor GOUDA de Heer A VAN 08 Az dpacialiteit roor het atoomen en rerrei Tan alle Heerenen Dameaghrderoben alaook alia Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom n ran ptnchamanteia Teeren bont enz Gordgnea tafelkleeden enz worden naar de nieDwete en laatate methode gererfd E CASSITO TANÜAUTS Q ouda Turfmarkt ii a m aPBSMKVBJIN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan S tot uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan Itott un ZONDAGS niet Eenig Depot van T € R E B A S VrUdetraat A 169 GOVDA Aanbevolen merken BHEBRT Per Pm Pb 11 lyi Flaob riiiob FlMbfu Gold II 1 f 1 90 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 50 BOODE POBTAurora a good dinnerWine 1 1 90 2 50 Wie zeker eüa ii d Echte Elkel CaCltO t ontraogen esaju nnMaU en na Tele pnebiemingen ia den handel gekomen onder des uara des nitTinden Dr Hiobaells Terrctrdigd p de beste maehim In het wereldberoemde tabUinement Tan Gebt Stollwerok te Kenlen IselM J p mielziielt Btkel acfio in vlerkutea bnisea De EiketCscao ia met melk gekookt eens asnmsme gezonde drsak Tsor UtgelgW gebruik eeo 1 t tkeehfak t b t poeder Tsor ee k p Chosriats AU geneesknobtige ditnk by gersl Tsa diarrhee sleilihi net Trater t gsbmlken Yerkrygbast 1 de ToarMMsM tL n Apotheken u A KsL V K f 1 80 e 9 M ëTÏSS OsnenslTMimnweèTdigst s c tUsrhad Miiit iatlankMI AmsteidBiB EslTeiatrsat 103 1 1 90 22 50 1 20 225 26 50 080 150 18 0 80 1 50 18 1 20 2 25 26 W 1 20 2 25 26 50 WITTE POBT Santa Choice Venni Amber Special TABRAQUNA 8paan chePort Roode Witte 1 MALAGA Roode M Witte U Zeer geschikt TOor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Pine TokaTer 1 20 2 25 26 50 Toriu Vermouth 1 1 90 22 50 OHAMPAONE Bodega Marqae spéciale 1 2 COGNAC Cognifc 1872 2 25 26 50 BOBDEADX WUNEN Zeer aan te berelen Tafelwgnen i l NI 86 42 S4 St Belèphe 085 Lialrac 0 6B St Emilion 1 GraTee Witte Hordaani 0 80 Pn rinoh ParADkarUn Bolteolandscli Overzicht Dt regMiÏBg der ZtudafrikaaDsche Uapubliek heeft de begrootiog voor bet loopeade jaar opgemaakt op de baiis thd d iokora ten ran bet Torige Zy meent dat oa toorzieDiog iu de Doodzakelgke uitgavao aao bet eiude des jaan een batig ealdo ut o erblgveo van 400 000 pood sterling inbegrepen bet tbana aanwBUge laldo lan 300 000 pond Ue uit gavea wvtke ooodig yn oor nieuwe Bpoorwegea eo openbare werken tuUeD gedekt worden door een ataatBteening De president zal aan den Volksraad mach tigiDg fragea om de leening te plaatsen wan oeer hg dat raadzaam oordeelt Vrgdag ie er ïn bet Hotel Métropole te Londen eea byeenkomei gehouden ran rertegeowoordigera fan bet rerbond van micbioe abrikanten en fan de verboodeo vakTereenigingen Doel der vergadering wa den uitslag van den itemming der macbioemakira m e te deelen Die nitilag 1 t at de meerderheid Tan het kleine aantal dat gestemd beeft en die meerderheid was ongeveer ata 2 tot 1 voor het aanoemen van de n enwa fooratellen der patroons is Na deze raededeeliDg werd een stak gcteekond wiarin bepaald werd dat a s Uaandag bet werk iu ftlU fabrieken berrat zon worden V Votgeni een meedeeliog van de Duicscba Hegeering aao den Btjkadag zal de oioawe iQÜieroonferentie waartoe Belgiji andere belanghebbende Staten beeft nitgunoodigd in bet midden van Februari byeenbomen Aan df byeenkomst zullen Duitscblatid Oostenryk Hoogarge Frankryk België en Nederland deelaemes eo ofschoon het weinig suiker fabrioeer maar des te meer gebruikt ook ISngeland en vermoedelyb ook Zweden Het doel is vooral de maatregelen te bespreken die noodig geacht worden tegenover de bepaÜDgeo der nieuwe Amerikaanscbe tariefwet die eenhooger recht heft tan producten uit lAod e die ailvoerpr miën toeslaan Ëenige leden van den Duitacben Rykadag hebben voorgesteld van saccharine dolciue eo andere zoetmakende stoffen een accyns en invoerrecht ran 80 Mark per kilo te hefleo De Boheemecheladdag heeft de verzoeningncommiesie volgens het voorstel Buqijoy gekozo UobUcker verklaarde ait naam van de Duitaobert dat deie er geen zitting ia zoodeo FEViLLETOai i 0ar liet Frmuek 8 Deor den raad van Granger te volgen stond ik niet in openlijken oorlog tegenover mgo voogd want mija vraag om meerderjarig te worden verklaard grondde ziofa au alleen op mgo zoogenaamde reisplannen Eso Plotselinge en ruwe afbrekiflg van mgne relatien met miJQ voogd zia vgandige oogzserken asn mijne zgde hebben verraden en myii billyk verzoek in een bepaalde bescbaldiging kebben doen veranderen Diana en ik hadden dui nog eeoige dagen voor ons en wij vei alen anze droefheid terwijl bet woord scheiding niet meer tussohen ons ward uitgesproken De gravia hield een paar sameiikomstaD met Granger Zg had mij gevraagd daar niet hij tegenwoordig te zyn opdat hjj geheel vrg zou wezen in zgn spreken on zij deelde mij dan later alles mede wat er was voorgsvallen Zoo kwamen wy op de hoogte van do bezwaren die ik waarschijnlyk zou te ovsrwionen hebben Dagelyks apraken wy er over piet het wetboek in de hand en bestred D in voorbaat de tegenwerpingen die m n voogd zou kannen maken DikwyU stond ik verbaasd over de vlugheid van Diana s opvatting wanaeer zg mij eensklaps argumenten aan de band gaf die een rechtsgeleerde aiet zou verworpen hebben Op eeo morgen had ra a notaria ons een brieQe De Tsjechen verzochten den stadhooder om tyn iavlofld aao te wanden opdat het door den NederOostenrljk chen landdag anDgenotten etsontwerp betrefF üde de Duit che tani aU eenige taal van bft onderwijs in dat krooulaod niet do keizt rlyke brkfHcbtiging Zf u erlangee De Djit cber Lippert deed bet vin oods bekend voorttel nationale cnriöu met recht van veto in te stellen ec interpelleerde den stadhouder over het tydi tip waarop da commissie tot bepaliug van de grenzen tusschen de nationaliteit o haar taak hervatten zou Verspreide Berichten China Eeo matroos van den Duitacben kruiser Kaiser die op wacbl stond te Tojt mo de uiterste Duitsche post by Kiao trjou is Maandagnschi door bet gApeupet vermoord ESdELANÜ Van de stemming onder de machinemakers over bet al ol niet aaDnemen van de nieuwe pstroonsvoorstetlen ontbreken ons non d finjtieve berichten Wat wij van den uitslag gez en hebben bevestigd bet telegram vaudeLondsnBcben corret por dent die gisteren an t eii strijdigheid in de uitkomsten seinde Over het algemeen schynt er weinig gestemd t zijn eii en er is een kleine meerdarbeid aanneming lo Glaagow n Balfaet daareote t i er meerderheid tegen Tucb zullen de werklieden hier Maandag T r aan het werk gaan maar ouder protest Het blykt a weer dat de strijdlu t nog meer onder ds werklieden zelf dan onder bun leiders eit Frankrijk Van de we tka t van Afrika uit het binnen land van de kolonie Geiiiée fraufaise vroeger Uirières da Had worden vry ernstige ongeregeldheden gemeld veroorzaakt door twisten toMchen de al amiV in het bergland Fot ta Dzjalton De gouverneur Ualloy denkt er o er de waardigheid van atmami geheel af te acbfiSeu slechts het gezag van dodorpthoofden te In de laatste jkren is de vereering va d Maagd van Orleans iri Fmnkrijk steed toegenomen Til van geschriften xyu aan Jeanne d Arc gedeukteekeneu te barer eere opgericht Ëen andere holde van bUirandsn aard wacht nog op een beslissing der Kamer de initelliog vao een nationale gedenkdag Het Fransche kamerlid De Maby heeft thans guzondfti waarin hjjifbas verzocht op oen aangewezen plaats ia t b te willen komen Toen wij aan dat verzoek hadden voldaan deelde hg ons nede dat de familieraad op deu volgenden Donderdag was bepaald Donderdag all riep Diana uit zoo vroeg f Wij kunnen den dug niet bepalen gravin Da vrederechter moet er bg weten Kb deakt gg vroeg zg weder dat hot m i ue zilftng zal aftoopen Tk durf het niet zeggen mevrouw antwoordde de notaris Ik heb nu toch de zekerheid verkregen dat er zich zooals ik wet voorzag een incident zal voordoen MisBchien zullen wij wel moeten procedeeron eo joist om dat punt mot u te bespreken heb ik de vrijheid gonome u ie verzoeken hior te willen komen iiateron is de raaf bij mij powcesl Jlfij vroeg mij naar de redon wanrom de faonlioraad was bgeengaroepen Kigsnlyk gelfwf ik dat hy het even goed wist als ik maar hij was ullesiiiis in zgu recht om mg die vraag te doen on ik wsBVurplicht hem er op te antwoorden opdat hg de naodigo stukken zou kuniien tn orde brengon Hg maakte geen de minste aanmerking op uw plan maar hij weet dan ook zeor nood dat ik zijn togenatanderzal wezen in den rafid Ik heb echtT te veel ondervinding om de menseben niet te begnjj en zelfs al z giion zg en ik im er wel op durven rwer a dat hg legon uw verzoek zal opkomen Zijt gij nu vast besloten harcyi om de zaak door te zotten F Vaster dan ooit heream ik Het moet gevestigde Diana Eiix terugkomen op uw verzoek zou vrees verraden on men zou er ziob later op kaïuuft beroepen aaMlftoa de commissie voor de ver oekscbriften daar tyn er meer dan 100 v iu vroowen ingekomen om zatk eeu jaarlykschen natiinialeo gedenkdag ia te ateilen Het voorstel is al in 1884 door Joseph Fabre iu de Kamer gedaan en kreeg ioen 22ï stemAeu later werd hvt in de aeuaat ingediend en aaiigenoiueu msar toeu het later by de Kafl er terugkwam verwierp deze hot T 0 een handelskantoor te Parjja werd onlange een der meest vertrouwde bedienden op dief tat betrapt Toeu hg ecbtwden volgenden dag het gestoleu getd 40 000 Ir teteggat zigeL de pittroons van een ger vhteiyke aanklacht af en zy xendfo hem alleen onmiddetlyk weg Zy gingen chter daar zy han vettronwen iu bem h ulden verloren nauwkeurig ty administratie na en nu ontdekten zy dat de ontrouwe bediende gedurende zes jaren ongflteer 260 KX fr bad geaiolen De dief die zch veiligheidshalve naar het buitenland wilde begeven werd oog juist ni tijd gevat aan bet tiamt Lazare itation IIjj had een aom T a 100 000 fr by zich V oher ds moorddadigo zwerver die tieotalleB moorden op zyn Uüweleu moet hebben beeft ihaoa m tyn gevaogeois te ïijoo e n müordaauHlng gepleegd 0 den mau die hem ruortdli end moet bawak a in verbind mat het onderzoek betreffende zyn geesti stoestand Hy bracht hn man met een atoel diaa hy wist los te rukken een slag up bet boofd toe maar de aangevallene hoewel verdoofd t oor den slag kou om hulp roepen en werd door zyn kameraden bevryd die Vacher daarop door boeien onvchadeiyk markten h KUV De arondtrem van Home noar Albauo is op HOO M ea het eeragenoemde station op een raogeerende locomotief geiluttnn Kec pnar waggoQS werden verbryzeld reiziger gekwetst De schuld ligt varinoedelyk op eeo wissolwechter die in beclitenii werd geoonien LOIS Te Brussel is Woensdag een groole schoeneo briek iu het midden der stad Impasse des Violettes door brflndj gehflerver ield Die brand verno zaakt ook eeo belangryke itoornis in den telepboondienat Ër was nl op bet dak der fabriek eeo tetephoonrek met niet minder deo 4 X geleidingsdradeo Dat giog oatuurlyk in de vuurzee te niet en aan alle kanten in den omtrek hingen de losse draden Mevroaw ziet hot govaar van nu lcrui te trokken zeer goed in hernam de nolsria Msar als wg de zaak eens hebbon begonnen moetun wiJ ook volboaden en des noods een beroep doen op de roobt baBk Wg moeten ie elk geval Andró s toekomst verzekeren 1 meende Diana Kogmaals befprakon wy no de kanflen die er waren om de zaak tot i su gocil einde te hrefigen Itet bteet er bij dat hel voorwendsel voor het ver uek om moerderjnrig verklaring zou wezen eon roiH dts ik met mijn jongen neef Cjarenooy naar BritsohIndië wildtg dsraomen ttu einde eeiiige gronden die 1h dpff bezal in oultimr e brengen Daar mgne afwezrgheid onderste d werd rersolioidenejaron lo zullen duren was het natuurlijk noodig dut ik oerflt rarl mijn voOj d afrekende Nauw wnron wij oen uur op l kastüül torug ot Bostisati kwam bij mij fk b l hom aan iranger aanbevolen als een routvs helpor op wion hy zeker staat kon maken eu Bastiaau worgde dan Oük voor onze brieven wniTt het zou niet voorzichtig dijn gflweo t die over Ie laten naa de zeer twijfclacb ige boBobeidenbeid der bedienden Nu bracht hij mij eenigfl regels va Granger haastig mot potlood geschreven op een blaadje papier d it b ijkbaar uit een zakboekjü was jfeaisbeurd De inbond was als virlgt ♦ Toen ik uit do rotsparly kwam ontrBootte iV een kWKJqugon vaii een jW of vyflien waarBchgolijk oen gGitenhoedop op Manfert die mij scbeen te bespieden Hij volgde mij op deD weg tot ïhilay toe zeker om miJB naam te vragen in do herborg was ik was uitgestald Terwijl ik voor mg doe inspannen sohrgf ïk u dit brieve dat ik aan Bas over de straat Mku moes biiiteugewooe nuatr ela nemen om ongelukken Ie voorkomeo BINNENLAND EEKSTE KAMEH Zitting van Zatordag 20 Januari Uy da behandeling der veetingbegrooting die tonder stemming werd goedgekeuni besprak de heer Bultman de inoudatie m de Amsierdansehe stetliug met eeo pleidooi voor hare uitbreiding naar zee eea doortrekkjog die de minister Kland ook wel wil maar dia hy wa gens ds booge kosten vooreer t niet o elyk acht De afwarkmg van bet westfroot is urgent Ds b grooting voor oorlog is daarop aaogeuomen na een korte gedaabteowitseling tusscben den beer Schimoielpsnuiock van der on den minister over het ia acht Deinen vau Toorzicbtigheid in zake dea verkorleo oeieniagatyd By de befaandelmg der begrooting van waterstaat weeë de ba r lieekers op den acbtvroitgang van ds xalmvisicbery tengevolge van het salmtrociaat dat bij aanried op te zaggao Verder werdeu behalre lersobiliende locale paoten ook besffoken lü inricbtiog eeoer vucbhal t Vmuideo De m nister verklaarde dat de inricbtiitg naar den risch zal gesrhied n n dat opseggiiig van bel zalm tractaat nog ontydig is De begrooting van wateritaat is daarop jtoedgekeord Heden voortzetting der werkzaamheden De kiesvereetiiging Waarheid en lUcht ttf Deventer beeft tot randidast voor ds Tweede Kamer gekozau deu heer J van Loeneo Martinet Naar aanleiding aener bespreking mat eene commissie Dit de sfdseling Opmeer en Omstreken heeft het l oufdbtstuur der llollaadtfcbe maattcbappy van landboaw besloten dat ds teiitoonitelling by gelegenheid der jaarlykeche a gemeene vergadering zal gebonden orden op 2 j 27 en 28 Juli te Hpsnbroek Ue algemeene vergadering zat plaats habbeu op Woensdag 27 Jali By kon besluit is mr C J Siekesz met ingang van 1 Februari bnoemd tok directeurgeneraal by het departement van biananlandnho zaken De bedoeling is ntttonrlgk dat tiaan zal doen bpz rgen Wees op uwe hoede en denk er aan dat al uw gangen wurden bonpted G Dat moot die beroerde Lasar lyn die jongen vao Letonrooux den Iteksonhezweerder zei BanliaM Ik zal hem opwaobton Itet f jn vrienden van riaeide Uaitiaanr bad t teh mot Ueurogen KazarG was da jongen die den notaris volgde uadat deze met ons i het hosflh gesproken had Het viei den mokkeimt niot Boeilyk om er ülcli van te vergewissen en bij boloofde mij den jongen m het nofr te zullen kouden maar vo de hg er bg paa toch op j XX Op den m rge van dien Donderdag waarop de dtigoraad van mgn raannelgkeo lt eflgd e u aaulieb tüü of wel mijn leven in een vale scbemering zon ondergaan liet ik vroog mgn pasrd adelen want ik wilde vóór mijn vyogrl lo MouU crmé tyn ten oinde do laaislc instructifo van 3ranger te kunnen ontvangen Toon ik afscheid uam van Diana was ik zeer ontroerd Hond moed side ij ik heb innt f voor je geboden laten wg vertrouwen op God vAch antwoordde ik nzalfs een goede uilslagmankt mg von daag ook hang want dan ui ik umooten verlaten Hoo Andii t zoudt ge dan ooit een geluk willeB g üiiieten tcu ko te van je ttoardigbeid f Bodenk toeï dat als gij vulliii mocht d b my zou trefTsii m m a grootste geoegenbefii VVoe kalm en sterk uw gensche lüvfii Hiaat op bet pel en ijo lieWte roU