Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1898

a ud 80 7 86 8 10 8 98 9 10 1 18 8 64 Hoordieoht 7 88 ll 4 Nlauwerkark 7 8 8 4 f OotKlUo 7 48 86 flordun 7 7 8S 8 88 C8 80 S8 47 10 18 llltu Bi U k KottorduB 4 48 6 88 6 18 6 61 7 86 8 Otpellt 4 86 6 08 1 Hi uw tk rk 6 84 11 f r k lloonl ht 6 11 8 1 1 nd 6 17 8 88 8 88 7 10 7 48 8 Aaogevaogen 1 October TUd vao CïreeDWlch Wlntefdlenst 1897 98 OOBDA KOTTIKDIII ll n 18 18 18 88 1 14 I U M 81 11 9S 11 88 I 11 86 18 8 r r 11 48 S 4 1 61 18 88 18 86 1 68 4 4 16 6 10 KOTTIKBi M 0 O D D i It tS lO lt 11 86 11 60 18 87 1 44 Directe Siiuorwe verblniltDgen niet tiOUÜA 16 6 18 6 61 6 14 7 81 7 86 8 90 8 61 6 10 04 8 0 10 11 6 0 8 0 10 18 6 16 8 1 10 86 6 86 6 40 6 10 6 81 7 80 8 16 8 48 8 10 16 16 10 34 8 66 8 46 4 10 4 4 6 l 8 88 6 17 7 86 t 4 60 8 87 6 87 r 6 84 f 6 04 6 41 9 09 4 06 4 8 6 10 6 40 6 68 6 47 7 46 DEM HAAG OOUDA 11 84 11 08 11 47 00 OOUDA URN H AAO ftohda ZeTeahuiMB Mo rkapeH ZmtamiMr Zegwurd Voorbnra s Hkf O 7 8 80 16 f6 10 14 11 16 18 10 18 88 1 87 S 46 4 4 6 86 Ï 64 8 11 7 817 88 S 83 8 64 10 10 U 0 11 7 488 4 18 40 8 04 lO l ï 7 68 8 61 H 61 I 8 18 10 1 V 8 07 68 f 1 0 8 8 10 8 ail llM8 4S 9J4 10 M 11 46 11 461 10 8 08 4 16 6 18 8 66 6 116 8 04 8 84 t ll 10 U 11 6 11 44 Itaga 6 46 7 80 7 48 8 8i 8 46 10 1111 87 18 881 86 1 44 8 40 4 06 4 38 6 80 6 11 7 18 7 61 9 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 99 6 18 9 84 Z ZaEw6 6 10 98 1 68 4 69 6 80 9 48 Ïe Ii 6 17 10 48 8 06 8 04 6 8 9 8 0 wd 6 18 7 48 8 18 9 0810 1610 6411 67 11 608 17 9 14 4 08 4 88 6 18 6 6 60 7 4 8 81 10 10 10J18 UTXICHT e OCDA irtmill 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 98 11 88 1 9 09 8 66 4 48 8 86 6 16 7 66 WolnleD 6 68 8 06 10 86 11 66 6 16 7 18 Oudewitei 7 07 8 14 10 46 6 84 Ooud 7 11 8 87 9 88 9 6110 69 11 10 11 111 8 4 4 17 6 80 6 07 7 19 8 1 AMSTIIDA M O O Q D A J 0i 8 10 6 1 1 IJl M M IM ailW M f 0 l D A ll T X I67 18 00 l U 81 46 18 8 1 86 UI A A MHTE 67 1 10 1 1 18 10 94 10 64 11 10 6 66 8 86 10 17 lO SS 7 10 1 10 84 6 14 7 18 8 48 10 41 08 4 7 89 1 6 11 11 11 1 Z I 46 U 10 10 17 10 U 11 41 dien heer un bet booM derUDdbouwefdeeling komt ie ti a Dwr de treioeDloop bö de Ned CentruiSpoorweg My loeerderf nitbreidiog sa oodtrgaao zb doot e S 8 Mg omgdHi au worden tot vermeerderiog barer ffoorwegiyaeii v or die pereooebtreioeD op hetit LioQS 8mplBC uieiit te Utrecbt C 8 Het plao daarvoor i rerd io bewerking Io April ainataaode tl een vt rKelykeod onderzoek word a gehouden voor de betrek king Tan t lepboaist waürvour c ttlitat er uitiluitflud f oor TroQwetgkecandidat n ordeo opengesteld Zij die voor ptaatiin tn naDmerkin komen worden aanvankelgk ata leerlingotelepboniste io dienst genomen tpgen eene vorgoeduig au f 15 of t 30 pt r maaud al naar gelang zp io ojE boiten huouo woonplaattt worden werkuaüi gesteld Na loldoende geoefendh id io den lelfpbooodieuet Terkrttgen te bebbeu worden zg uaar mate v n da behoefte ah t l pboui t aangesteld op eeoe jaarwedde van f 40 J walk be dreg bg voortdurende gMcbiktbeid oa drie tneaoden tol f 5tX wordt TerbooHd Dit joarlgkiicbe iraktement kan wet Tgfjttariykeabe verboogingeo van i 100 klimn en tot f BOO met dieu Terattodp dat verbooging boven f 500 eeret dan kan volgon als dtf tulephoniste iomiddeli blgk zal bebbnn gegf tnn TBQ ook in de ËDg lacbe taul de bedrereubeid te bezitten welke sob o vao bet prograioma Toor de Franicbe en Duitache laleo is omtcbrefeo Zij die san ht t examen wenscheo dettl to semen motsten ticb tóór 1 Maart a o eanmelden bijden directeur generrat der poit rijen en tnlegrapbie door een op zegel geschrerun Tsrzoek met nauwkeurige opgaaf van naam Toornamieo en wooaplaati De vereiicbteu Tindt men vermfld in de Staaticouraot De pfdeeling Hotlerdan der eebipper Tereeniging ScbHttevaer heeft tot den mmiittrTio waterstaat een ndrea gericht orer bvt ongeraotirfsrd lang g slotxn houden an despoorwegbrug over de Oude Maas by DordrechtDe afdueling verzorkt den minister soodanigamaatregelen Ie nemen filx dienen kunnen rm paat en erk te stallen eao de willekeurigehandelwgzen der betrokken tpoorv maatlobappgeu en de door de regeering faetgsiteldetgditippeo au opeutn en klutteu der genoemdespoorwegbrug minstens te do u handhaven liefer oog munr gelegenheid tot doorvaart teferschafTen Naer wg Ternemfo is een bail aaa bet ToDmooivetd tena behoeve van de landbouwafdeeliog fan betwiioi terii van binueolandHobe takeo TOor bet rgk aangekocht Aan bet HoUandscbe cpoorwegitaiion te sQratenhage is in gr bruik genomen bet automatiicb toestel tot afgiitu van perroukaartjei Behalve io ons land waar de inToeriog der kilometerbuflkjes e n nadeeligen invloed heeft uitgeoefend op tiet gebruik van rondreiabiljetten is in b jna alle tot bat Vereios roudreisverkettr toegetreden landen bet gebruik dier biljetten belangrgk toegenomeu en met TersoUileode trajecten uitgebreid In de met 1 Mei a s vericbgnende tü t van VereinsroDdreisbiljetten rallen weder tal van nieuwe conpons worden opgenomeo In den onderdom van 61 jajen na lange wankelende en danrna snel minderende gesond beid overleed 28 Jan de beer D Fontein de Jong iudfl Unge jarttn tul der Ged utcirdu Staten vau Friesland 6 84 7 88 8J1 O 10 19 10 1 11 11 0 II 8 10 61 11 ttniU 6 1 Uuiev 6 86 iriMrd iB8 4S 8 10 Vtnokt 6 03 7 4 8 18 60 81 48 10 1T 10 80 1 6 87 8 16 Oottd loutardu O SI Ëen biographie zat later aan deskundigen vertruuved mnuten fUl ii t ker ia bet dat dt Jong een ntaEaam voorbeeld van werktaambeid was en niet eoksl ia de provincie maar in heel het land bekend wai en wel met name bg Landbouw Maatschappgeo Niet enkel was hg voorzitter vati de Landb atd Danto madeel Dokknm maar of k tot voor 2 jaren vau de Ffiesibe Maati cbappg en vaak vau Landbooweongre ten io Nederland Voorts was bg lid der agrarisch eeonomtache commisfifl ia ztke de droogmaking der Zuiderzee wus bestuurslid iu bage alag r£ekeringen brardwaarborg maatachapf gen volksbanken eo tal van ood r emingeo op sociaal en laadboDwkondig terrein In de Staten zat hg in een haast overgroot tal van commiefieo lig gierde steedn om in de p aats vhd potd rs waterscbappeo te doau opricbten eo zoo is er zelfs e u waterschap op Ameland gekomen Gemengde Berichten De statistiek der terfteo over October 1897 wgst a u dat in Zuid Qollaod met eene be vülkinlF tan 1 082 678 inwoners het aantal evf leden n met levenlooa iiangegeveo op lO jO inwoners per jaar bedru g 13 09 Op 1000 inwoners komen io dia statistiek de vülgeuda gemeenten voor Delft met 12 50 overledenen Dordrecht 16 37 Oouda 18 67 eo Haag 15 47 Leiden 17 43 Rotterdam 17 70 Bebiedara 19 01 De commissie voor de te o toon steil ing te Amsterdam van kleederdrecbteo ter gelegenheid van de inbntdigingsftseHten ontving reeds uit verncbitlendu streken van ons Itnd als Eindbüveu Meppel Uoermoud de Vleyerg euz aaobiedie en van hulp en toezending van toorwerpeo Men meldt aan da N R Ct ZoohIs reeds werd medegedestd is op last der JDititie t Ha senbeim het lyk opgegraieu van vronw Van K die daar onder gebeimziaiiige omstandigheden eeuige maanden geleden was overleden t n einde te lateL onderzoeken of ook bier evenals te Li se eeu misdaad te denken viel liet onderzoek beeft aao het licht gebracht dal de oorzaak van den dood moet geeocbt worden iu arf enicum vergiftiging De 80 nieowe Tgwieleo ter completeering dezer macbities bg de korpsen znllen van rgkswege bg binoenlandsche fabneken worden aangekocht Voor eeaige dageo kocht de beer d L leeraar aan de 11 B B te Nijmegen bg een antiqnaar aldaar eeu scbildergtje Kaar luen verneemt moet het oa zorgvuldig te zgn schoongemaakt een stukje van Frans Hals gebleken rgn en is deo tegenwoordigen eigeuaar er reeds 130 000 voor gabodeo Dezer dagen ia gemeld dat de oode heer B rnitfod aeekapitein woneode te UesHeubrit nabg Wio cboten bg de politie aaogifia bad gedaan dat hem twee eff Ctei ter waarde van f 5000 wareu ontbtolen Tegeigkertgd was zgoe boisboudster Trgtitje Br beimeigU Tt rtrokkeit Thans mttdt de Win ch Cl dat de bni th odster weder is teruggekeerd en da twee eienats vroi ger weer samen wonen Aan de Javabode wordt uit Boiteniorg het volgende gemeld 10 11 11 18 10 80 11 88 10 10 86 10 48 10 4 A1 10 18 O H T 8 10 8 17 4 86 6 06 J 87 n 4l6 8 84 8 08 8 60 6 BOA U 4 11 8 1 S 6 10 7 61 8 16 6 tS 16 16 De dadem van den moordaanslag op den Chiaeesohen klouloogte Lebak Nangka zya ge vat De hoofddader ia een jongetiog vin 17 jaren een veelbelovend jongmeusoh voorwaar Reeds op negenjarigen loeftjjd kreeg de aspi rantrentenier B waanden krakal voor bet conflskeereu van eenige geiten later gelonteid door zgo verblgf in onze modelgevangenisseo onderging hy nog eenige strafTou wegens v r febiUende door bem gepleegde düfatallea tot dat hg deo tgd gekomen acbtta om door een moord verbetering vsn positie U krijgon Hy zat met aeuige vriendeo ia een warong toep de Cbioeeecbi ron fvcnter ns eerde en wierp toen bet plannetje op om dien Cbiaees om bals te brengen zyn kameraden badden g weteuabvtwaren by niet De kramer werd gevolgd en zoo erbarmelgk toegetakeld dat hg reeds overleden moet zgn Tbaos zit betjongmenitb door een zgner kameraden verraden ia brrest ea aia bet b f door vrgspraak hem geen kooj je geeft is hg voor zyn ouden dag oodir dftk eo een gezeten muu Kuim en vredig zal zgu verdere levensloop zyn vooral als bg eeu tikje bcri ben kr gt voor sommige inlanders scbgot straf ge n straf te zgn De volhardende ontdekkingsreiziger die zoolang de ontberiogt a van de p o1werel i beeft gtitrotscerJ u ibans overmand door de vermoeienissen van een roodrelii door de Vereeuigde Htaten Nansens iupredaario bad hem TOor honderd voerlfziogeo geëngageerd en ou bg de 76e verklaarde Nansen dat bg niet verder kan Hg boudt 0 één voorlezing te NewYurk en ia vasi be loten daarna bet werk te ttaken Eed onderneming te Boston aao wjen hg oog lezingen bad beloofd beeft ua een eivch tot achsdeTergoeiiing van 20 000 pil tegen Naoxeu ingeitetd eo als onderpand zgn koffers in besUg laten nemen Nausea moet gezegd hebben dat het in den omt ek lAO de Noordpool toch maar veel beter is In de laatste Kampioen lobrgft de beer H de Jong het volgend Zondag jl toen hst reeds avond geworden was k itm ik m t mgn broeder per rywiel van Heemsteden over Sloten terug naar Amsterdira Aan deo tol Sloten gekomen werd afgestapt tot betaling van het verschuldigde wegiteld Nadat wg weder opgestegen wareo en bedaard oozen weg in bet donker vervolgden werden wg bg halfweg Sloten aaogeTallen door drie boerenknecbts een ouzer verd van bat wiel geworpen en het wiel in elkander getrapt Hierdoor ontstond rcbermutteling en op bet geroep Slaat er maar op hier rgn stokken begrepen wg dat er nog meer volk aan kwam zetten wg kozen de verstandigste party en trokken verder terwgl onze wielen werden medegenomen op de boerderg iKent n zflUec welke de boerderij is aurpde aanvallers tliuii behoorden Aangifte van bovenstaande is b de 8 oter politie gedaan gelukkig hebben wjf getoigen li kregan Tan personen die toev rtig voorbg kwamen Beleefd verzoek ik o geschteredttc eur plaatsing van bovenstaande tot waaraobnwiog vao ben die mochten denkeu dat men te Stoten veilig den avonds kan rgdeo ook met brandende lantaarns Vrgdegdvond omstreeks half twaalf oolstood plitseting een hevige brand indestoimwaach eo bleekerg van de beeren Van Alpbeu Segers aan den Zuidberg te Oionskeo Zóó sut t grepen de vlammen om ticb been dat binnen een zeer kort tgdsverioop degebeele was berg in lichtolaaie aloud De brandspuiten van Ginoekeu en Teteringenwaren ter plaatse Dooidleu zij spoedig watergsvrn bon men er in slagen bet woonhuis tebehouden de wassoherg ecbt r is totaal inaacb gelegd Nattmrtgk lyn ook versohilleLde wasschenio de vlammen opgegaan N B C 1 64 1 01 1 08 1 14 Amitwdw C BC In de Ned Bakkersoonrante wordt als een middel legen de muizen genoemd wilde kruizemunt of pepermubtptant Tegen de luoht van deze ptaet hebben te iets vandaar dat men bg hg gebrek aan verscbs bladeren ook wel sterk verdaode pepermontolÏH op de gewone loopplaateen der muizen sprenkelt De leeoweDteinner Seeth die bat nitgund publiek van vele landen beaft tateo griezelen vindt geen voldoening meer ia bet dreaseereB van derdeao vierdefaaoda koningeaderdierea Hg wtlda ie onder baoden oeoseD zóó als ze uit de wildeioissan komen Eo als Zwitser bad bg veel g lezen van zgn laodgeaoot den iogeoieor Itg die zoo zeer in de gunst van deo keizer van Abeesinië ataat Bern vertoebt bg daarom aan Z M Meoelik te vragen of din bem geen keraierscbe leeoweo kon bezorgen Dt zer dagen kreeg Seetb antwoord van den heer Hg nit de residentie Adis Abeba De keizer bad hem opgedragen den dierenteminer aeo te deeleu dat er reeds tien leeewn prachtige eiessplareo zes mannetjes en vier vrouwtjes voor bem gevangen waren ea ter bexcbikking vao Seetb stonden Menelik was niet in staat daarvoor ren prga te bepalen omdat by tot uu niet in leeuwen had gehandeld maar daarover zooden beiden bet wel eens worden Voorts ooodigde de keiur deo temmer uit zelf in zgu residentie te komen om over den koop te ondarbandeteo eu bem t9vens protiveu au zga vermaarde dresaonr te geven op de pas gevangen wilde dieren Seetfa bereidt zich voor de rais voor Het hof te Pbilippopel beefs in appèl uitspraak gedaan in bet proces Boitcbcff wegene deo moord op de Hoogaarsohe zaagerM Aooa Bimoo De ritmeester Boiteheff adjudant vaa prisfl Ferdinand en de commissaris van politie Noveliteh zyn medeplichtige waren ia eerste instaulie met aaouemiug van crzactitende omstandigheden alechtstot een jaar gevangenis straf veroordeeld Hat Hof beeft dit vonnis niet bevestigd Me aaode met den eiacb van bet openbaar Mioirtterie beeft bet Hof Boitcbeff eo Novelitcb ter dood veroordeeld Het kleinate horloge der wereld is lekar wel dat tegenwoordig io de winkalkast van een juwelier te Brrlga te zien u Htt is in Geneve gemaakt eo beeft eea mïddetlgn bnilenwerks van 11 mU het bestaat alt 95 afzouderiyke deeltjes die samen 93 centigram wegen dus nog geen Gram Bet werkji wordt door middel vao een niniatnurslea teltje opgewonden ea loo t 28 nor De wözerplaat beeft een middallgn van 5 75 mM de minautwgzflr is 2 4 mM de ourwgzer 1 ó mM lang Het cilinderrad i aeft 13 tandjes een middellgo vau 2 mM en een gewicht van nog geen 0 0001 Gram nauwkearig 0 75 miUigraai De onrust de heaa eo weer slingerende régulateur vaa ouze zakborlogea weegt 0 11 Gram en beeft een middellgo van 3 75 mM De spiraalvwr der onrust die in een gawoon werk reeds klein ii beeft een middellgo vau 1 78 mM de breedte der veer is 0007 mM de dikte 0 0008 mM De gebeele spirtalveer weegt slechts 0 1 milligr d w s 10 000 van zulke veereo zooden 1 Grftm wegen De onrust maakt 18 152 stingerioge i per uur elk willekeurig pQot van den omtrek er van zou zoodoende als meu een gemid delde slingerwgdte van 210 gr aanneemt dagelgks meer dan drie K M in de ruimte afleggen De meeste onderdeeleo van het uurwerk Kgn elk op ziebzelf reeds ware knoBtwerken Om ze te vervaardigen moesten er expreessiQk nieuwe uiterst fijne instrumentjes voor wordea gemaakt wat reeds be aogrgke onkosten veroorzaakte Hst horloge is te koop voor 5000 Mark een prgst welke zeker niet te hoog is als men bedenkt welk een theoretisob weten ea practiacb knanen en hoeveel tgd er mee gemoeid zgn geweest vói$r het fgoe stak irark kon worden afgeleverd Ia Eigen Haarde van deze week eindigt prof H C Rogge zgn betaogwekkende b glioawing over den trede van Manster die den voor de 250e maal verjaart 10 86 11 18 10 64 11 80 8 9 87 10 09 9 47 10 61 8 80 10 07 lO M 9 07 10 0 8 1 9 4 10 84 7 46 Ml 6 1 T 61 Het vredefttractoat werd op 30 Jaaoari 1648 dnor de gevolmachtigden vau Spanje en de BMwUaik dw YantDigda NadwIiDdtn ondtrtcakend mur moett toeo oog door de searereioe BAcht vaq beide Staten wordea bekrachtigd De koaiag Philip IV tab Spaaja drad hat op 1 Maart ia de Nedarlaodieba gewfataa giog dat oiet soo apoedig omdat men bet niet algemeen eeni waa over de weoicbe Igkbeid tan bet tractaat aar Frankrijk boiten waa geboodaa Hat danrda tot 18 April alToreni Tgf Tan de lenii gewHtcn bnn toaatemmiig gaieo Utrecbt Toagda zich daar weldra by en Zealand dat de meute beiwaran fiad gemaakt liet ten slotte de alkoadiging toa Bat aaderuMk op laat dar justitie te i GraTanhaga aan bet cbemiich laboratorium te L idan ingatteld Tan net Igk nn da ecbtg noota Tan M van Eaiapao rerdaobta in de i rgil tigingiiaak ta Line beeft aan bet licht gebracht dat ig ook door arieoicom ergiltigd ia Bedoelde Trun atierf in bat laattt der Torige maand aa aan kort aiekbed gehad te hebben Daar ig echter Teracheideae jaren Igdenda waa gaweeat aao aan ebrooiecbe ingawaodleiekte waarTan zg en door den geneeebeer aldaar en door dan polikliniek ran prof Nolen waa bebandald weid er aanTaukelgk gea argwaan opgewekt Na ar eenmaal ernstige Termoadens tegen Tan Kampen beitooden in de Targifligingsiaak ta liiiae begon de jnititie ar ook aan te twgfalan of da Troaw tan M rerdacbte ook wel haar natuorlgken dood wai geetorveo en zg gela tie dat het Igk moeat warden opg grazen aa onderzocht STADSNIEUWS GOUDA 31 Januari 1898 Qiateren is in bet koffiehuis vao den heer Dam alhier door eeaige beeren ea dames eea tooseel vereeoigiog opgericht onder dea naam TbaUac Het bestaur ia opgedragen aan de heeren k C den Hertog president J H Tattekaane secretaris W Heetjans penningmeettor B Lens comoiissaris P v d Waala regisseur Zg die lid of donateur dier lereeaigiag weasehen te worden kunnen zich bg eea dier beerea aanmeldea De Tooneel en Declamatie clDb Kunst na Arbeid onderafd v d Ned H K Volksbond afd Oeada gaf gisterenavond eene uitvoering ia de caal Kunstmin der Sociëteit Ons Qenoegeac De roorcitter de beer J Kaabergen opende deze bgeenkomst eo deelde mede dat Kunst na Arbeidt dsaea avond sou optreden apdat aiet alleen de leden van dea R K Volksbond dsarvan konden profiteerea maar ook andere dames en beerea terwgl hetgeen vau de entree s overschoot ten goede sou konen voor hei aaaicbaffea vaa eea vaandel Eerst weid opgevoerd bet oorspronkelgk tooaeelapet ia twee bedrgvea Ferdinand de Speler t De hoofdrol hierin werd vervuld door dea beer B die reeds meermalen btyk gaf licb van tgn rol erastige stadie te maken bg vertolkte dè rot van Oetavio oititekend De titelrol werd door den beer K a de rol van Armaad door deo beer P vertolkt beide vraran in goede handea De overige personen voldeden eveoieer Als No 5 vaa bet programma werd opgevoerd De Mistakte Krfeaist klacht io twee bedryvea Ia deee klocht zagen wg een nieuw lid nl Qgs vaa Schrapenbarg de beer S hg vertolkte op de besta wgte lija ichraperige rol Kobas de bekende heer vaa R was nitatekend in ya element Kaalrok en Durend droegea ook het hnaoa bg om de klneht lot eea good eïad te brengea even als Adotf Nog werdea eea paar voordrachtea gegevea die leer goed werden voorgedragen en bet pobliek menigea lach afdwong Wy wensohen Kunst na Arbeidt geluk met dezea goed geslaagden avond het applaus dat bun ten deel viel was wetverdiaod Haj H Ooateorgk is mot iagang vaa 1 Febrnari beaoemd tot oaderwijzeres te de Valk gemeeaie Sde Vergadering van de Afdeeling Ooada vaa bet N d Oad Oenoeteobap io bat lokaal tao dea baar A Dam op Zaterdag h Febrnari om half acht s avonds De agenda ii als volgt Me aeliageo Herstemming voor eea Lid ia het Hoofdbettsor tasseben de beeran Nooter enZeroike hoofden vaa icbolea te Amste m Jaarverslag door den Secretaria s £ ea nieuw beginsel bg het tealtema ttaarde natoor Ie behandelen door d r ieerJ M Prios hoofd eeacr school ia iQnveahage Rondvraag ea slaittog Gelegenheid tot stemmea gedarMde de Tsrgadariag Da Iwer A Bei latfaleoaitileBl voor Zaid Hollaad ui 7 Fabff iprakes ta KapaUa a d IJhI orar Varvdalieg vac hek melkvaa Malkoadarzoek 11 Febr Ie Lekkerkerk over Co5peratie iozake veredeling vao mekveec 21 Febr t Krtmpea a d IJsel over Bereiding an Qoadakaast 38 Febr te Allen s d Rün over Zoivelbereidiag ia bet buitenland t 7 Maart te Oudewater over Zwitser cbe kaa bareidiag eo til Maart te Nieowerkerk a d IJael over RatioDwl fokkeo t o mek ee S ruLwuKa Alhier zgn voor de Nationale Uiliiie liohtiog 1899 ingeschreven 31 jongelingen waaibg er 8 zgn die varmeenen recht op vrgatelllng te hebben wegens broederdieost of aU eenige wettige xoon De heer C Krugt beeft op sgo daartoe gedaan verzoek wegens hoogeo leeftyd eervol ontslag aangevraagd eo verkregen als brandme ter bg braadapait No l en is io ditns plaata als brandmeaster door Uargemeester en Wet houders beuoemd de heer Jb de jtigter albter Dé koe van den landbouwer J Verborg nlhier wetke Igdeode was aan mond en klanwzeer ia wsder gezond verklaard zoodat die ziekte tbana iu onze gemeente geheel is geweken In de vorige week zijo wy hier nogal bedeeld geweest met ongelukken doch gelukkig van geen ernstigen aard la T Zgderlaan 16 jaar molenaarskneoht in de atoomgrutterg van den heer Jac de Vrengt alhier had de onvoorzichtigheid met zgn rechterhand te voelen of de assen van den io werking zgnde koekenmolen warm liepen waardoor zgn duim tusseben het kamrad bekneld geraakte en bet voorste lid werd gekneusd dr BijUma verteeode geneeskundige bulp 2e de achtjarige Hermaoui Ondsbaorn wat op de schuit van zga vader waarvan de luiken open waren terwgl zyn vader in de schuit werkzaam wa boog bg sicb te vee voorover ea zgn band waarmede by op den kant leunde scboot uit waardoor bg met zgu hoofd naar beneden voor zgns vadsrs voeten in bet ruim vie waardoor bg eeoe gapende wonde op bet hoofd heeft bekomen velke door dr vaa der Wielen is verbonden Zyn toestand is overigens vrij goed 3e J Woatstaal 40 jaar pakfanisknecbt bij den beer 0 Krngt alhier kreeg bg bat ioapaooen van een paard van dit dier eea 8ll tegen de reohterknie waardoor dit tiobaams deel werd geknetied Dr ByUma ver eend geneeskundige holp Zyn toestand is vooroitgaande Bg verschillende veehouders kalven de koeien vóór de tydrekening netgeeu wordt toegeschreven eaa gevolg te zgn van betgebeerscht hebbende monden klauwzeer ZwAUMBaiiAM Aaa J Hegtvoorfc alhier ia alsnog onder voorwaarden vergunning verleend tot bet uitoefenen vao den ijzeren acbeepsboovr op een opea terrein alhier 356 Staat8 loteHJ 6e ICIaua Trekkinff vau Mu u g 31 Jatm n No 5186 aS6 en 14068 ieder 1000 No U080 400 No 466 4V0 14 89 16816 en 15831 ieder 00 No in 6 6 4S16 SU b6 851 13064 146S9 H837 1S065 1B171 17M0 18 7 eo1 77 ieder ƒ 100 Prijsen ran ÏO i 2603 46 7 731 10224 11305 1S 36 1S9I1 19 2617 4734 7879 10 80 ISOiS 16277 6 119 S905 4873 7400 107 8 13177 16189 19061 336 2909 SOU 7456 10853 18310 16884 19388 910 2952 5036 7624 10896 13445 16994 11306 2974 6157 7696 11024 13479 16891 191197 3988 6161 7907 11149 13600 16836 19538 467 3146 6 80 7929 11913 13711 16680 19596 66i 3169 6216 8093 11306 13852 16009 19702 744 3185 6416 8245 11323 13938 16965 19746 762 8196 6560 8292 11487 14035 16984 19 29 10 7 3371 5 64 1S49 11641 14184 17U9 196 9 ion 3420 5618 8413 U675 14364 17195 20047 1099 i4B4 6740 8684 11661 14605 17399 20071 1266 8478 6881 8614 U773 14572 1731 20301 1434 3660 5958 8 77 12003 14576 17378 SfSlï 1477 9783 6 8S 8774 12021 14660 17457 20401 1644 4018 5906 S863 1208 14675 17481 20487 1659 4070 603S 9 26 12220 14729 17433 30 13 1828 4102 6201 9232 12278 14884 17662 20648 1836 4306 3273 9263 12364 14887 17768 20666 1893 4326 864 9409 12367 HOU 18097 30696 ItOO 4835 6388 942 13412 16112 18260 207S3 1901 4386 6634 453 12416 15215 18370 20763 2079 4366 6844 9480 18449 16823 18151 80836 8088 4461 6991 9647 12463 15349 18492 20842 21 1 4465 7083 9662 12665 r 351 1866 Oni 3141 4466 7117 9734 13694 16456 18713 20898 8169 4605 7143 9389 11847 16543 18764 20956 8989 4591 7159 989t 13894 15533 13847 309sl 8400 4618 7177 9978 128 5 16640 18661 20996 8 12 4 4 7179 10046 13986 16985 PlfACHTlOB 80RTKBB1N 3 y i HTEB ff AMD SG H OEHEH Voor Dames en Heei en A van OS As Md Taillear Kldweg E 73 73a GOUDA Teiepè0an X 3 Ê Beurs van Vrkra sloikrs 987 l M i 103 89 ♦ 8 Vi 19 l itf V 8 as 98 i 98 99 9 1 4 67 76 l ts 84 lOl 96 337 looy 9 i 66 616 4 0 101 121 101 1 9 186 l 1 ♦ 1 98 184 mot 80 Vi lil lO 1 8011 88 lOO s 65 1 1 i l 147 1 1 98 1 87 JANUAM eoaausD Cen Seil W s 3 illto dito Ulo 3 dito dito dito 3 UodB Ooi ÜMdl 1881 88 4 Itiua loKlirüvioKlS J 8l 5 Ooarasa Obl i p pier 1868 6 dito u iil er 1868 6 PoaTUOit Olil niKl ooupon 3 dito tiokfl 3 KtiaUfD Obl Uiinanl 1394 4 dito GeeOM 18S0 4 dllo bij KutK 1869 t dito bj Hope I8S9 90 4 dito in goud Ie n 1883 6 dilo dito dito 1884 5 3pi ja l erp t rehuH l il 4 TuUSU Oepr ü iii leen 1190 4 Geo leoiiiii lerie I ïec e nily serie C ZmuAra Hip r obl 1898 6 Manco Ubl Buit 9 h 1890 6 VaNUuüU Obl 4uube i 1881 AnwaaDUl OI li tien 1396 3 EoimDAX ai d kon 1894 3 N B N Afr Handel a nd Artnd li Tab Mg Ceitiöe ten D liMa liaba ipg dltti Ara Hypolbiwkb pfindbr 4 Cttlt iiij d T Voretenl aeud i ir Hyuo hooltb pandbr 3 Nederland be bank naad Ned Hundoloiaataoh dito N W k l e Hvp b pandbr 6 lUU Hypotheekb pandbr 81 l lr Hjpjtlieokb dito 3i OoaTlH tja ill uK bankaaud Hcal llyp tbidekbank aud b 4 AKaaita Equt bypoth pamlb 6 Mai h li I r I ieii eert 6 N D Holl IJ apoorw Mg aanl Hg tol Kipl I St 8pir aaud Ned lad Spoorwexm aand Ned Zuid Afr Spn unil 6 dito dito dito 1H9I dito 5 iTiUEÜiroorivl 1887 89 K Kobl 3 Zuid lt l Spwing A ll obl 3 PoLaM Wariühau Veeenen aand 4 Rtiil ir Huu Sptt Mij obl 41 Baltiache dito aand Paalowa dito aand 5 77 i la ag Donbr dita aanl 5 H ICnr k k Auiw jp kap ubl 4 IOlU dito dito oblig 4 I i 100 160 139 UV 100 63 102 13 1 103 73 188 110 88 61 V 194 9 106 l 108 1087 108 116 180 116 1 15 AmaiKA Cent PacSp Mü obl 6 Cliio k Vorth W pr J aaSd dito dito W n Ht I eier obl 7 Uenverli Hio llr Spm i ert v a llliaoia l titrat obl ifi goud 4 Ii0ui8T kV 8hnll Ourt v aand Meiico H Spw Mg Ie byp f 6 Ml Knniaii V 4pot praf aand N YDrk Ontaeiofc West aand dito l unu Ibio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Mmn k Manit obl 7 üu Pao Hoof I n oblig 6 dito dito l inc ol Ie hyp O 6 Can iu C an Soutb fJert v aand Vbk C Hallr kNa Ie h d c O Amaterd Omnibus Mij aand Rotterd TramwegMaats aaud NlD Htad AntsUirdaro aand 3 Stall Ktilterdam aan 8 Bcuia Btad Antwerpen IS 2 i 8tad HruBsel 1886 8 HOHO Thails Hegullr iesellsrb 4 OoeTENa Staatsieening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SruJE Htad Madrid 3 1868 NlD Ver Bei llvp 8pi bl eert rboxja m b Balsijde 40 Cts tot ƒ f4 05 por Meter oowel Z vurto m gekleurde Hettneberg mifde au 33 oenta tot fiS OS por M Glad üestreept Oeroit Gewerkt Damast etc eiren 240 dench pualiteiton en 2000 versoh kleuren aetiina ate f rif ea port eu rechten tm Hl STAÜEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland Beoiiebjra s Zijile bbrieken K en K lloB aunicu ADVERTENTIEN Heden overleed zacht en kalm na een laugdorig lyden onze geliefde Echtgenoote Moeder eu Behawdmoeder JOHANNA MARIA STRAVER in den ouderdom van 48 jaar Uit aller naam H STRAVER Qouda 29 Januari 1898 Bedeu overleed tot ouze diepe droefheid onze geliefde Dochter Zoster ea Behuwdzuster JOHANNA lARlA STRAVER ceb N TKIVKK in tan ondei oiii au 48 jaar Wad i HTUAVE DauwuK M J BEUKKR Siaaan A UKÓKBB A A VBUÜBBE tiraATta C W VEROEKR üouif i i Jniiuan IrtttS I eu overleed iot ooxe diepe droefheid ouze elielde 8chooiido hfcar eu Sfboonauaier JOHANNA lARlA STRAVER b STKAVEK 10 deo uuderdom vaa 4B jaar U 8TRAVBH M T i LAAR StHiTIB U O VV o LAAB O DGMMEKÜ StaaTi A UE MHER8 0 ui i 2ü Januari 1888 Voor de oo talrgke b wi eu an harl l ke belangetelliug oiia betoond op ZATERDAG 29ea deter bettiigen wy uaien bartolykeu dank D BAUSÜtl D BAMSnU Kiuin Oouda 3t Jan 1888 E€llTS inHII lX i Wi Toimia au de Arrondiiaemanta Rechtbank ta v1 i r am 2e Kamer iehetbuwelyk tusacheu ALEIUA UELUEK onder beroep en ABRAHAM HERT ah UKLDEH koop mat beiden roe er wonende te AmtUrdam thttua wonende te lümia verklaard te xyn ontbonden door MMurhetiUitg De Procureur van Eiacberesie Mr L W VIN OIOCH L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur de UüNDEBDAU au 9 3 uur in het Hólcl DEl UW Oio o te mar kt te OOUDA Wg ia U beito Uwr vln i WffMi Jichr 5 ABkerPaln Expelier Ygt U Biat h t Idtl MIM aaa Ie win il i Ugvn H JS r Ankerf aln ExpeHer in 11 1 1 iuiH ia Wat aMat 4aa e taa V tiaaalleUl SToHg AnkBr PilB Expeller Prti 50 oeot 75 oaat ao f 1 2fi l ili V irlunden in 4 maeate ipothakea en h j K 1 ftii lit r 0 la Kiitiariam Te GOUDA H I UGE ApothekerHarkt en by WOLKK l Co Weathaven 188 atv DIKB OODE T OF S 3HIEDAMMRR GEÏTEVEE Merkt nighty AP VerkrÜgbur bg PEETEB8 Jz AU bewijs reu whthaid ia cachot en kurk ateodf rooFtlen van d it daub der Finae P HOPP