Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1898

368te Jaargang Woensdag S Februari J898 No 7494 AlIlolIlll DUuilDlIitlyMI il BELOi JE 601MHE COHANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden gepIaaUt van 1 5 regeJ a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd be Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 iranco p r po 1 70 AJzonderUjke Nommers VU F CENTEN Terstond gevraagd EEN flinke JOI GEJ om ia h t tA te worden opgeleid Adrei TIËSEMA S Kijwielhandel MABKT öouda Kraepelien en Holm s SalmiakPastilles AlgeDieen ertteotl eU het buu middel bg Moeit eu Ferkoudh ld Het is een iljimoploiseDdl eu rercachtend middel by iutoemeudheid Verkrygbaar by de meeste Apotbekeu en Drogisten Prgs per tieschje 20 Cti m AJleen echt in vierk fleicfajes TOorr ien Ttn etiquet watrop de bandteekening Tan KRAJÜPÉLIËN UOLM Zei$t HofleTeranciera Een ware 8chat Toor de ongelukkige slacbtoffers der ZeUbeTlekking Onanie en gehe jne nitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Bollandsche aitgare met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan d Terscbrikkelgke gerolgea Tan dem ondeugd Igdt moet het leun de oprechte leerug die het geeft redt iurlgks duiiend van een ekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magaün te Leipsig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrw ook in postzegels en in eiken boekaandel ia Holland Stedelijke Qasfaliriek te GOUDA Da prijs Tan het gaa is O cent per M en vaor Kooktoestellen of Motoren 4Vi et Ond r uiker voorwaarden worden pereeelen gratis aan de hoofdhuis verboodef met 15 etar vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en lichtgasmeters bedraagt de banr 10 s t per maand Bewoaers van pereeelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lam n kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomen Te Zoop of te Kuur aangeboden EKN HËËKËMIUIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te bevragen Lange Tivnilemeg D HO Hel nu s bevat beneden 8 Kamers met Suite Keu en Ke der en Uinnenplaata boven 3 Kamen en Zoldir Terder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede ran Oas en Water leidin voonien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding i ELECTROIOTORim TANDHALSBANW wirrw oiDiPOiinaD Ml het rebrutk daarvan goMhMt bet taaden ktijtta der Kinderen ZKNDEB BE N8TE PUN 10 000 Gulden es I wordt betaald aan bem die bewgien kan dat de bij mu ter insage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Ëlectromitorisolic TaodhalsUntyi niet echt agn SA MmlttUopdm Mil den airftuntKOBEKT HOLTZ Wordt franco toegeiondeu tllun na ontvangit ran postiegel ad 9S eent door KOBERT D0LT2 rerhri ffbaar by WOLFF Co WestkaTcn ÜS Gouda UrDk tuu A BRINKMAN iCN WeOtrvtrkooper gevraagd Jr K Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tigT r ri et larLgreaiclrLt wmmm mei tuin staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigfe Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinjr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels HEilPMÏILOPPE bedrukt met JEirma per 1000 stuks i f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRI KMA ZOON Lange Tiende weg D 60 öouda Telephoonnummer 82 Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevi agen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen na zsa f hoofdphn f tot ds rMrafimBixIt k tMkeD u vu KpoplBxU jhtrMPbinHTttJtm tTQf mim nof Bteedi Bll mlddMan deor de mêdiBchs wotenirbBp unnwand Kent ftui den alenwM Üd komt de eer toe d t lü door het f ebnilk nuknn vu den eeoTonolnten v BanelUk lann de holï eeoe pbj BlDloclBobe ontdek UaggedMn be A die iw honderde proemejalueB thana over de geheele wereld verbreid 11 en terwUI ilj ia weUaaobappelIJke krisgea de boonte belaagateiliDg wekt teveaa eane weldaad blijkt te aijo voer de aan aeaawkwalen ladende menaonbeld Deie geneeawtla li Itcevonden door dan geweaen Otloler tab eeiaodbelt Dr Bonuui Welaamaan te Tilthofon o bamirop da on dervindlBg opgedaan In ene BtMarige praktijk n mw WMWchlnv van het k M nMaal r Atm W0r a l rt c Mkt alaffcM d r Am bald Mlddelltlk k t aeaaw tel nediecedevld Met deae genoeawljEa werden werkelijk iCUttterende reaaltkteu veriuana en tlJ maakte looveel opgtng dat van een door den uitvlndei geaabreven werkla OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare veofkenlag ea laaailifl hlnnen ksTtea Mfd meda de Uiedrak vertobenen la Dit boekje bevat niet alleen vor bet greate pnbllek veratitiiobare vprklarlii eu omtrent het weien der nieuwere therapie en de daarmede leUe Iti watiUopIgn xoVeUeu vprhrxgea nltwefklng maar ook vindt men daarin wetenaobappelijke ver baitdelinKtiu uiïdn Biedlacheb1 dendJi aaudeaegene swiJiB gewijd lUii loomeda anobHft van tal van getalnoUrlften van hooggeplaatate geneeakaudigna oudar welke P Éialtre lae t erefeeier ean da palyltlalak te farije ma Reagniial 10 tTalairebtr aied 4r praktlaeeraal leneeaheer eae het Iraekilenlaee leatlakt da DkaraMteaftaiuUtinitliDr Oahntettatlln IroaaaiaaM aied dr arrvaa arta leiMHaaaa Dr f rtrea er aeeea iser llresteer vee het baanttaal te Afaa Qehelmrath Dr geheHei fcaaleel Setaand ad lm Dareea ed dr leeMakaer dlrealear der lalvano tharaMwt ha iMHohMag veer laaewlljdari la f artja nia II Haeeré IS4 Oeaaal waa Aaeheekaali aud dr la Corhi Dr Biiafeaoli arraad aria da IlrlntU Oberalakurit Jeehl aied dr te Weeaea Dr O Boa avel ti La Farriira tura ltd vaa dae OeMall Central d tiyalAaa at de taatt la FrankH k en vele anderen Aan alten wier wtaaMil M r r lalNdar MagadMtM I f bmi rTtrrnwedt Biaw hil li 14 lljd n waarvan d kenteekeaao ilJn ehrealaeba beenelja ailarahia aaftMa beofdalja bleedaadraHi areetaaHkkalkaariiatd galaairtbeld eleeabeld Debeaietljke earait en eabebaieHike tee ataad verder alle 1 agfaitan die deor beroerU getreffin werden en b UJden aan de g votgen daarm iware lD val naatelljk illtkan atljrbtld dar awriebMB Biet eert n dl reeda onder geaeeakundlge Iddelen aU ontboadlDgien kondwattrkanr 1 geneilng of lanlglnc hVnaer kwaal gevondcii rberaerts alaütae nden hebben we veracbljneelen ala itab aaakaedead eniaUi veelaa verdaevlaa la bal keen beefMéa set dalteUi Ukkarfeaan aa deakar erdea veer de eafea drakhaede pl B oeder fiat vaariiaen aaWaa la da eerea bat vi vaa krieiellei Ie ee bet dlapaa vaa baedea aa etea aan al deae drie eataforiin van mwwlljd bebben en ten alottaalj die vreea ▼ ▼ rberaerte veracbljneelen ala itah aaakaedead eniaUi veelaa verdaevlaa la bal keefll tae nd B hebben wegene beerMfa Mt delteU lMl ivflasT wBrBan mr rKaaanaa ffm mmmr n a arw M aakdaa la da aara liellai Ie ee bet dlapaa vaa baedea aa etea aan al deae drie ei ala ook aan laaie nilaiee ll deade aan blaotiMM aa kraabteleaaheld eoE aa geaonde lalft aaii Jaataleraenea die veel aiel kal haefd erkaa en geeatelljke reaotla willen voerkonM wordt diringead aangeraden alch bet boven vermelde werkje aan tn aohaffen hetwelk op aanvrage keateleea ee naaee var aooden wordt door AMaatcrdaaa doer H I K A dl HeiUgeweg 411 rdftaa W B vna MASTBIV KOI rr Apottaekér Korte HootkteH L I tr eht I OBRV A MIHTOS Ondegrach bU de Oaardbrog F W Op de longate bygUnniacn medicluale tentoonatnlling is de nr W lBSMMin ecbe AeneeawIjM oer da BedUoha JnrU wet 4 Bllvcrvai e l llle liahi md Caftt troorai Qp de ECHT hsnndteekeninif met rood lettora Oberlahnstein 9HtfCTeüliDlfVICT MABItOlt OBtRlAHIISWH tttutt ehappij tot Exploitatie dMktetorUt JSront I gevéftiffd te Jtotterdg in ZwÊblqak r hlJ eizerstraatR 116 BDBOtMEESTEE en WETB0DUEB8 n Gouda laUen DINSDAG den 15 FEBKDABI 1 98 dea namiddaga ten hal twee ure in bet RiiDHuis ldur bg enkele insebrgtingin drie afionderlgke pereeelen AAKBESTEDËN Ie Hat iDbeien van tvee IwveUiDgipalen in de Haven en Uiel 2e Het vernieuwen van het Borendek en berstenen van het Onderdek der draaibrog in den Kleiweg 3e Het verwUden van de Doorvaart der brug in het begin ran het Qoudsobe RUpad onder Reljers koop bU Boskoop iulicbtingen worden gegeven door den Oemeente Bouwmeeater Het bestek is op franco aanrrage ta rer krggen tegen 0 40 Koninklijke Machinale Fabriek DE BUNIGBLOBM t n H van 8chaik Co gereetigd te ê Qravenhage HenHertlrmat en 9 naby de Regenteeselaon yan Z M den KOMINQ an BELOIE Indien gijhoeetti gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sa perior DraivenBorat Honig Extract l EIXjI A lSr THE FLACONS Tan 40 Ct 70 Cts en t terkrggbaar hg Firma WOLFF 4 Co Weathaven f09 Omtda E fl VA QLD Veental B 126 te Gouda A BUUMAN Moordrtit J C EATELAND Sothop B T WIJK Oudeaatrr H KOLKMAN Waddinmtm jtallinsSoiio onmakary a Hftge Ang ie Wereldberoemde Schoen Appratanr UparlD Satin na ayn da beate ijj i jjpj londer moeite nlddelei keurig postaeo van alle arfart gaklenra aahoeuwerk TerLTTgbaar by winkellura In oboeBwerk cnOaaterien Droganren wu Hen leMa oed op naam en rabrieknaork aD Agent W lardaatMTTAmhetn Sociëteit ONS GENOEGEl Se Akeanenitnt VooratelUat Donderdag 3 Februari 1898 Vereenfgde Rolterdamsche fooneelislen Firma LB GRAS HASPELS DE STEM YAW HST HAJ TooneelsjMt in 3 bedri T D OirOLD DOOE DE m wi DË mmm Blgapel in l bedrgf Aanvang half 8 uur Ganone bapalingen en prgien Bultenlandscti Overzicht In de Italiaaoacne Kamer gaf de onderkat Hcretarii Tan bniteolandicbe ziken graal lonio io antwoord op een desbetrefFende mig do formeele vertekeriDg d i nooi een Dt ot Tenegenwoordiger lan Ilelië recht Irfekacbe of indirecte betiekkingen mi t Drèyla beeft gebad Do Pmiiiicbe mioialer ran Landbouw heelt Zateidag in bet Hoii tan Afgetaard dan terklaarJ dat d toeaUnd van het ee in Hullaod nog niet rao die j aard ia dat aan opheffing derilaitioi der greniea kan worde gi dacht Te Praag blglt de toeitaiid nog leer ge apannen Graaf Coudeobore is nog altüd tadhonder Bn Bobeme en aal hft verbod op het dragen der faculteitakleureo haodhav n tot de aloiting van de Landdag itling De hoogirerarea en de alodenten der Doilache hoogeacholen blgveo prote teeten legeo het vetOüd Z terdag i te Leitmenti een a alemiich congrei gehonden waaraao veertig profe aoren met de beide rectoren eo m er dan duiaend Btndeüten dee namen Er werden twee motiei aangenomen In de eer te worden maatregelen verlangd lot verplaataing der hiogeicholen Zoolang daartoe met ie overgedaan wordt d veraterkinu der aobolen aabe olen De tweede maie erl ogt van de reg ring de herroe iog au bn erbod op het dragen der laeolleitskleuren vóór Maaiidaamiddag Wordt aan d en eiaoh geen gevolg l ge en dan lullen de sladenten MCh blgv n OQlhooden van het heioi ken der college Alle Duitecbe hooge cholen lo Ooateurok 7onden betuigingen ran aolidarileil De tad waa dea nvondi rerlicht de mee te ihrooer hadden de vlag oiigealoken ♦ D aDailj News aomt de moreela win top die beide partgeo inde werk takiog d r Engelaehe werktnigmakers hebben behaald De patroona ttrkregen een volledige ovrt innieg in bet vraagatok van den werklgd grootere vrpheid io het gebrnik tan machmta grootere trgheid voor de invoering lan stukwerk nilbreidiog van de limiet oor overwerk Itrwgl than beperkingen van deie van kracht lijn Daanntagen hebben de werktonmakera er kregen de erkenning van bet recht der v kvereenigiagen om geiamenlgk overeenkomaien ta makitn betreffende da arbeidavoorwaarJen loowel toor akonderlgke varkplaataen ala diatrioten en toor het geheele land de inatelling van plaataelgke vertoeniogiraden alge tEVlLLETOBi eRA¥ÏW ÖÏABlA Ajwr het FrarueA ffMaar wat zal er tan u worden als jk weg zal lik sal IffTen iu m door tngne herinneriugoD uitwnorddfl zij mot een fiere treurigheid aEa a u BÏJD vrieod ga met God Ik reikte haar de hand m ar zij trok m zacbtk B Daar tich toe en kust mij Qp raija voprhoofd Ik rende weg de oogen rol tr inen Het wai my alsof wij dek laataten band die oi ê hochlla an bet xoete Vwleden Wadden Terbroken Ik gmg nu in elk getal oen wker ongelok te geiooet behaalde ik d oterwinning dan ïou die triomf rag fan haar eheidan leed ik de nederlaag dai zob ik iel fa in bare oogen Ternederd worden en dan was ik toor altoos onder een veracbtelüke slaTornij gepfaatet Ik joeg TOort zoo hard mijn paard loopeo kon en binnon het uur waa ik bjj Granger Vt rond hem ernatig en tii geheel rerruld met de groote zaak waarin bij Toor mij zou optreden Ik mocht de Tfa adering van den famillenad niet by wonen mBar mqn lerdediger wenschte mij toch roor to itellen UD de lerre bloodTerwanlen die over tnijo lot xóodea betliaeen Ik ried zijn gedachte Gq wilt hun toonen dat tk niet krankzinnig beo zei ik met een glimlach Juut kwun een bediende melden dat er eenige mee erkenning an de hmi t toor Oferwerk 60 tfrkeaniog tut op ïekere hoogte vao da b iaseieo tan niiniiBQin loon eti eitrtbeta iiog Toor boitengewone ioBpanoiug by stukwerk Het bealoit om de TorwMrdeo der patrooni aan te uemen is geoomea met 28 H00 legen 13 700 qtemmea Volgenu een bericht ait Loniien bfett de Soltan teltgrapbl ch ano den 8ftr medegedeeld dat de candidutimr f n prim Oeorge fan ariekfulaud voor het gomerupure aitobt VAD Kretrt nif t kau worden aangeooaiso ludieu de Sultan gehoopt had dat RuOaud hierop die candiJatnur rou lateu Tallen daa heolt hg zich rergiat acgt de Voas Ztg t Waot Tolaeoi epn bericht van het Weeoer fcTelegr Korr Bureau mt KonatanUuopel heeft de Sultan zich reeds twee leD tot hi t RuMiache g iantsohap en eona tot den Czaar ïielf gewend met hvi terzopk deze caodidatuur in ta trt kkeT Het aatwt ord hii rop moet Düodffdag zgn o ergebracht door de eerilen dta otnan ao de Rnsaische ambas ad die d n Sultao een eigenbandig Bchrgren van Czaar Nikolaaa aanbood waarin de e meldde do caodidatuor van frins Geofge te iullen handharen Hel antwoord hteft in Yildi kioak gooien indruk gemaakt De Turksche regeeiing heelt de hoop chier niet opgegevei Io Turksche kringen zegt meB dat de Sultan io da benoH nÏDg T n prins Gmrge niet zal kannen toeatf ramen daar in dat eful van de egde der Balkanstflten eischen aao Türkge zolten gesteld worleo diff de l orte met kan inwilligen Maar ook in dit geral sal Uustaod zijn zin dooFViten als het slechts ernstig aan den gestelden eisch blyft raatboudeu Oe ünanoieclo commissie oit bet Araerikaao cbe Huis vau Afgeraardigdfn ann welke de motie Teller waarby de obligatien dor Ver Staten worden verklaard betaalbaar te zgt in goud of in zilver II Zaterdag werd toegezonden besloot onmiddellgk adviei oit te brengen over de motie n de aannemiQ te ontrad n Het Hois hp ft gisteren de motie Teller verworpen met 182 tegen 132 steromeii Verspreide Berichten Dl ITSCHI AMD keizer Wilhelm Is ZattrJagmiddag aan de Frftnflche ambaassde uit zyn rijtuig gestapt en laogea tyd op bezoek geweest bg den markiei de Noiilles leden van den raad in bet salóu waren en wg begaren ons er heen Ds plotselinge stilte il ie er bij mijn binnentreden ontstond deed mij blykans mijn tegenwoordigheid van geost vorlieeeo Het kostte mg met veel moeite te raden dat mgne rechters al tagen mg vooringen mea waren zij toonden er zich min of meer verbaasd over toen ik bon iuder op hun beurt ging aannpreken Ik voelde dat zij mij Tan het hooM tot dg voeten opnamen die spiedende blikken hinderden mg geivcidig en brechtfln mg vau streek ik pioest al mijn geealkracht te hulp roepen om mgn zelfbebcerschiug te bewamii ik begreep dat elk woord of elke beweging tJio kun eenigszins wonderlijk moolii toeschijnonCmij geweldig zou kun nes schaden Aelnkki hielp Granger mg door bet gesprek meer algemeen lo maken ik overwon nu mijne bedremmeUthoid en Vgdifo over mgn reisplannen uit op oone wgze die weldra den twgiel dien ik in den aanvang i 9a mijnou opzichte bespeurd bad deef verdwijnen lie komst van den beer de Maufert die door den i vrederechter werd vergezeld maakte de vergadering voltallig en ik nam afticheid Mij voogd geleidde mij tot aan de deur van bet s met liM vriendelijkste gezicbt van de werdld en alsof wij de beate maatjes waren geweeat Toen ik weder in hot kantoor van Granger was teruggekeerd en mij daar alleen l evond verd mij bel waebten aaar den uitslag van de zitting weldra mverdragelgk Ik ging de iiraai op en bad nog geen tien schreden geKlaatk toen ik Bastiaan naar mij lag toekomen Mevrouic O gravin beeft mij hier gestuurd zei bjj gZ4 gaf mq order om hier io de buuit te Vaa daar begaf de keizer zich regalrecbt naar den rgkskaut elier met wion hg eeno confaHbtie hi ld Hek Berl Tagebtatt vermeld een gerocht dat tt Koniogjbergeu po tweegevecht zou hebben plaatR g had tuischen graaf Wilhelm on Bismarck den opperpresid nt en een van diens taaditeden dr Ma bacb Litttitgeoormle Z01 gewond zgn Als aanleiding tut hei duel wordta per ionntgke gesctiitlfu opgegeven Dit jaar zal te Brlgn aan den KurfürsUadamin op dezelfde plaat waar vrrledeo er de Transvaal eh têntooDsteliiog stond eeo IndiHihe ten tonstelling wordtin gehoaden oDtler leiding tan dr M x ObneftUoh Itichi r bekend door agne opgrnvmi eii op Cjprns en aavoraihingeD in het Oosten Karl Üageobeck he fi 180 luboorliogen van beiderlei knane Hindoo s Teüngu g Tamnelep en Hiogalee eu qyw Uien komen en gezorgd voor de noodige dieren en bouwstotlen Ër allen worstelaars zwaniddansi rf bajad ren Boeddhist iiclia prieikars en fakirs ta zieu zgn Van de Indi cbe nijverheid wil tnea aen denkbeeUl geven door ebbeuhonu ao tvoorsnüders matkeMlechtere porseleinscbil Iers katttklolpttera draaien eu goadsmeden De opeuiug ii fip i O April ibepaald THANBTAU De Daily Mait he ft uit K ap i u aroomou dat dr iSjda ts b noeffld tot diplomatiek T4 rteg Dwoordiger dor Zuidafrikaaii cbe Kepa bliak in Europa en den lm April rgn post zhI aanvaarden Feankhijk Politikeo maakt een Uiief van Zola aa BjörsoQ openbaar lu antvoord op dien ga lukirenacb De brief is tu bewogen en opge woeden toon geschreven Ik voel dat ik door ean geweldigen strooos word meegesleept ik heb iiauwelüks eeo mianut tgd om maar dank dank te zeggen a o allen die de beele wereld door zich rerheffen om de waarheid en de gerecbtigbtrid te verdedigen Maar o den grouten geest de groote ziel mu i ik tock danken Zaterdag is te Algiers nit ts van beleekenis maar roorgeratlen De joden rertoonen zich woer op straat maar dn militaire potten worden nog gehandhaafd erenaU de patrouilles Leou Cohen een jongeu van eaa jaar of twintig ia gfiarresteerd men monot dat hg de moordenaar is rio dr o timmerman Cayrol blgvei oor bet geval dat gij lemnnd noodtg mocht bebbenu Ik dankte Diana tu stiHe zg bad zuker gevoebl welk een behoefte ik m dat oogonblik aan een aan praak bebben zou fOa moe zai ik t h goed van je dat ja gekomen bent Ka wg liepen voorl zonder er om te denken waarheen bet eenigo dool was dan ook om den tgd te dood en Hasfiaao deed alle moeite om mij bezig to bonden bij prautto er maar op los over altes wat bij ag maar ik luisterde niet veel naar bom ik daoht overde kansen die 70or en tegen tnij waren ik Irdcbttemij elk woord te beriimeren dut ik gesprokün bad legen die scboulirecbters die tivor mijn levenslot raoes en bes issen Had lit gpen gokkopraot verteld F Ik geloofde het wol ik mnakto er mg angstig over Baatiaan I riep ik uit n preek mij over Diana 1 ïiij keek mg verschrikt aan l nKorn mijnbeer Xndn antwoordde bg trek u de zi ak zoo met aan alles zal wel goed adoopen Me rouw de gravin zoi hot nog tegen me tóou zij mij hierhaen stuur e Zij beeft er u vool te hef voor dan dalf men u zoo slecht zou durven behandelen De pgrilgko onzekerheid maakte zichf boo langer boe mefir van mij meester 1 k begon weer aan mij zolven ie twgfelon ik keek uf de inensaben dte mij tegenkwamen ook medelgdonde blikken op mij viorpon Op den book van een straat stond een meisje die zich omkeeido om mij na te zien Ik verbleekte eif beefde op mijn bSenen iteads ü l persuuen hebben een eiaoh lok achadi looaatelliug tegeu de stad Igiert ingediend I KNnRt ANU Het opbreng n van de Baluchistan c met wapenen eu manitie io de Periische Golf iieeft ten g Tolge gehad dat vier geweermakera mt Birmingham di lo den laatsten tyd groote bcveelhedeu waf enen voor de Perzi he Oolf le erd u aaningging hebben gekregen dat de order voor dat doel met oitgevoerd noeteo worden Een vau de gnweermakers zegt dat hg in de taaiste drie jaren elke week honderd geweren met een ton muuttie afgeleverd heeft Xleu boeft dnnkt oua niet verder te toeken aU men weten wil hne de berghtammen op de Indische NuordwMtelgke greni zoo ruimschoits bewapend züq üti stelen en smokkelen van wapenen m Indië zelf zat Wfl de kleinste hoeveelheid opgebracht hebben ZwitflKRlANt De bouwdireclie van den Juugtrau npoorweg heeft me gedeotd dat er run de 1 j4 werklieden na de criii nog K sgn overgeblereu Welke moettgkhedeB rüo ontstaan ie tiog allgd oiek geplnbliceerd Spanjb n de kerk van Bae Pranciaco te Madrid ie in tegenwoordigheid van de regentee den koning de mintniers a het corps diplomatique bet aadgekowligtle plM Üge l e bean geboBdea oaar aanleiding van bei herstel van den vrede op de Filippgnflfi BINNENLAND KKHSTE KAMKU Zitting van Maandag 31 Januari De tilting werd bgan gf beel besteed aan d interpellatie an den heer I VafMuu a van de P tte over d watervarversching in den Haag Da spreker maakte r icb tot tolk van d pruttelende Uagcnaars l ii ministers van binoenlandsche zaken bo van Waterstaat konden volstaan aiet de verzekecing dat de zaak ma uit het oog wordt verloren mar dat ds rapporten der beide benoemde commie ieo dienen af kt waobtea En antwoord dat te voorzien wan Ht l il voorzeker niet oudienKttg de besturea vati kicivereeaigtügei er op in wgteo dal üat ftDial kifzera dat timbtihtilre pp de tgaiau wordt gtibracht dit j ar vee minder ti dan t hfbgnt dat ze zin m o heefi zei Itastiian lachend n Ao tiet er met kwaad mt Ik weet Dist hoelang we bleven rouddwslee noch waar wg 1 opru Toen w weer to de straat k meii waar n gn notaris woonde zag ik iti de verte den graaf de Maufert en de verdere leden van mgn familieraad io hunne rglaigun tappen De vergadering was du afgeloopen en eoo minuut later stond ik wear vóór Granger w 0 t zijt ge duar vroeg bij ik waa al bang dat g naar hui waart gi faau Aan d n tOon zyner stem m kie ik al dat hrt net naar wensch was algeloopen jHori ik voroorilwld vroeg ik Wst noen btirnaiir bg sneK Ge hakt er maar O nj baron maar mon baugt de meoe hen zoo nitt lirt ns op w proces is n ocb gewoenen uitgestald I Vdkeersl r noch verloren giaar eenvouilig uitgestald a zitten dan zal tk u aller vertellen Vd ersl moet ik u zoggen dat ge eeo zeer itoedon Bk heb gemaakt op de leden van uw familie l u in geeo jaar hadden gHzien badden zg ik zaFhet ernaar zevgen bet oor geleend r an de vaUcbe geruchte die er geiuopun hebbun Uwe boitding beeft ben echter terstond voor u gewonneB gg waart d a ook bijzonder kalm en natuurlijk Nfaiuw vertrek is er een levendig i diicutiie gevoerd Wg bebben bet grof geschut moeten doen aanrukken eu mgnbe r de iVlaufert in het alternatief moeten plaatoen onli6fuw verzoek toe te staan ot onmiddellgk uwe oadei Aurateelesttlling aan te vragen Ut graaf M ge digd met eeu geneeskundig onderioek l iseben