Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1898

G U D k k II8TII0AM A adk MT 1 4 10 7 11 10 4 11 8 10 t 8l 8J 10 11 U H imriuda S gt u M 10 80 1 1 1 11 8 1 8 8 10 18 IWl KfïNINKiUKE 29 ijêdri Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wloterdlen t j897 0 Aangevangen I October Töd yan Greenwich rf oo 7 11 8 10 8 38 9 10 0 18 0 10 9 84 10 11 11 11 U nU ll llj l 84 7 l j Vïï 18 8 1 0 14 7 81 7 88 0 8 61 9 1 16 04 10 88 1M8 k k 7 8 49 11 08 11 8 M J 0 10 18 r 7 1 m 8 8 aO 88 0 10a8 10 80 Ur8 f MltM 1 l 4 U 8 10 8 8 4 o iJ 81 7 80 M 48 l o l a 10 84 lO H IWO 1Ur r N 48 8 I 8 18 8 81 7 88 8 4 lï ü nVV S7 1 44 8 4 4 10 4 J 8 8 1 7 7 J JJlO ol 4 1 6 0 6 a6 1 7 7 6 87 4 0 7 47 4 67 M 0 64 A 6 04 i 41 I 10 01 U 84 U OS 1 47 14 8 0 4 08 4 8 6 10 6 40 6 86 8 47 7 46 8 r p 07 10 9 DEJiHAiG OOBDi u Uu 6 4 7 0 7 48 8 S 9 48 10 1111 87 li 1 86 1 44 8 40 4 06 4 8 6 80 1 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorb 6 6 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Z wv 10 88 1 1 4 68 6 80 9 4 Z r 1L 17 10 48 8 0 6 04 M 9 6 Ooddt J87 4 1 9 08 10 1 10 6411 67 1 80 17 8 14 4 0 4 88 6 16 6 80 7 41 8 88 10 10 10J8 t UTlICH eoOD Utnokt O 7 48 8 49 9 0 10 16 10 88 11 88 1 8 0 8 61 4 48 6 86 8 88 7 6t Woordui 68 8 0 10 38 1U6 4 1 7 18 Oidantn 7 07 8 14 10 48 4 14 Oouda 7Ji 8 87 9 SS 6 10 6 11 10 18 11 l U 8 4 4 17 6 10 07 7 88 7 10 7 46 8 18 9 00 VDiD N B ik é l4l 2flT nkui aMo rk peU ZMtennMr Z gwuin Voorborg Ha ft 7 8 8 80 18 10 14 11 18 11 16 18 18 1 87 8 46 4 49 8 6 8 41 U 7 847 6 8 83 8 64 10 10 8 1 U1 7 4 4I lint 1 40 r t 04 10 1 ï ï 7 6 8 81 f IMr 8 1 10 1 V 07 9 08 l Oi 10 lH 1 0 r 4 0 4 10 44 11 4 1 48 1 10 0 4 181 1 8 66 J 8 04 8 14 10 M 11 11 44 a O U D k v T 11 o B T ttnd 8 0 84 7 88 8 1 1 10 19 10 87 18 00 1 S O 8 17 4 8 1 08 66 8 10 10 17 10 86 3u4 w 6 8 11 14 87 7 10 10 84 irMN 6 4 8 10 II 46 4 4 t l 48 10 41 0 7 4 0 S 10 61 11 48 1 S 1 1 0 60 8 08 £ 4 7 89 1 6 11 18 U l mSTBKDA M o D D A til M wi iMt iaiiM Me M M Ï 4 Ml iia V é Torig jami do toeh worden do ÏQrtw opgaiBMikt mur de opgafeD getrokken nit de kohieren der aieowe wet op de periODea e b laitiag met veel meer ODbeliite wottisgeo Tooral op hei plftll laod aa by de oade wee Tal Tan tMlaatiogkieten cya hierdoor rarTaileo en xallen dai om kiezer te kaaoea bl0T D aaogifte moeteo doeo in de üa of andere categori Id enkele plattelandigeoieeiitaD zal bet aaotal kiezen toor den gemeeolerAfid ODgeIwyield zeer fermioderen daar mnar ireioig aaogifte kieseri gemeaate belaatiog betalen Door dan miniitcr tan marine Eyn aao fericbilleDde miodere geêmployeerdeD werk saam bg a r ki werfeo te AmiterdniD Witlenieoord en Helleroetctaii verhoogingen taa daggeld toegekend Nu ook Eerite Kamer hei vijfde bonfdatok der Staatabegrootiog TOor 1898 beeft goednekeurd waarin da gelden agn uitgatrokken om de rgkezorg toor deo laodboQw grooirodaela aao bet departameot vao binaeiilaodicbe aaken te couoeDtreereo beeft de benoamiog vao een hoofd d r nieuwe afdeeliog plaati gehad Oeigk algemeen werd verwacbt ie tot dirattaur generaal vao de afdeatiog Laodboow bfDoemd de heer mr C J Sickriz tl aDi lid dflr Ëerite Kam r Toor Zotd Hotlaod Toorzitter dar Nïd UfidemaadchRppy oo eanToorzitt r dor Galderscb OTaryielach maatacbappü fan laodboow Zooala de minister vao bioDRolandaebe zaken in de toclichling lyner begrooting heeft mede igedaeld leg het in zgo plao tot directeurjgeoaraal Toor te dragen niet eenadnuoiftratief ambienaar maar iemand die van laodboawzftken theoretiaeh en praotisch byzoodere jtiadie had gemaakt eo hei r rtrouwen an den landbouw geniet Zgn politie zal dan ook Biet gelgk zyo aan die van een af daelliogiohaf van bionenlandecba zaken maar Dgereer gelgk aan die van den directeorgeoereal der poitergen Bij zal aiaafi onder da onmidda Igke bevelen ftn den vareolwoordelgkan Miniiter maar da onmiddellgke chef C gn fan de onder ken gepleaieto ambienarea h maer in het bgzondar wordt bg belait met f iet ontwerpen en voorbereiden van maatregetD in hel belang van den landbouw te bemeo Bg deze begraotiog ia van het bef inael jaitgex At aUe poëten die recbtstreeke op dan landbouw betrekking hebben niar de ieawe afifeeliog wordvn overtiebraoht De prvarJDg tal moeten laereo of er nog andere pemDeiiagon zgo die voorloopig oc onder hndero depart emeojien behoorao maar op dno daur bg de nirnwe afdeeling hno plaala mortan vinden Than zgo tot dete nfdeeling gebracht de jiolgende oaÜHTwerpeu Sabaidiën voor landhoo zaken NVeralagao beriohieu verordeningen Hgk proeUilaiioDa en proefvvldea DSmeinen gedeeltfclgk B boiB£bing yaearisenil Voorkoming van bosdidollieid Boafb lBg t Veefokkerij VaesiakU Bolerwoi Toatiobft op wyogaarden ar s Toór de ouderwarpan is gezamenlgk eeu rag van f 1 091 697 uitgetrokken a cbte Hréiuig maar dan voor 1897 op vt ricbilieiida boofdainkken ia toegeataan De Miai iir beeft namalgk gemeaud mei hut doen van joontelUn toi bevordering van laodbouwbeikngan te moeten wachten tot de direoteor S eneraal zoo vgo baooemd om eorai mei ezen in overleg ia tradan Ijlowlnckl Kienvtrkuk LfeUt ittrtöim lf tUiaBli lMi ittwlu lapaU Umrarkuk o rdneht N 48 4 t8 8 04 A n 8 17 8 8 8 08 11 8 19 8 Nu de benoeming heeft plaats gehad eif al van een by oitaiek deekuudige mag men teriyichtcn dat eerlacg de g votgen van igo ojkrodan en van de ingavoarde eoneaotraiie zullen bigken De volgeudfl eiroalaire ie ioagetondeo aao da bnadera van 5 pCti pandbrieveo ten laita der Northwestern and Pacific üypotbaekbank Binnen Teinige wekpo lal da lijd reratrekea agn waarvoor aau onze Bank inraéance van betaling ii varUand Zgn de pandbri fhoudera dan nog niet tot de door ons voorgestelde reeling tpagHreden dao zal de faillietvtrklaring ODZfr Veonootacbap zeker volgen Die iailUetferklaring al naar hei oordeel van de rechtagelerrde raadslieden der Bsnk wegena da aaozïenlgke bezittingen van dexe in Amerika hoogst bedeukelyka gevolgen kunnen hebben Met den meesten ernat geven wü U daa in Dw eigen belang in overweging om wanneer gg nog niet toi oni regHlingsvooraiel zgt toe getreden qwe paodbrieTeo ten spoedigste in te leveren bg de Vereeoigiog ter bebfirliging van da belangen dar boedera van 5 pCtif paodbrieven Hearfngracht 255a t Am terdani of by de heereo R Uaea en Zonen te Rotterdam ter verwi 8 liog tegao certiSeatea Mocht hg er d voorkeur aao geven uw atokken ala bewga van toetreding tan onzen kantore N Z Voorburgwal 169 ter afstempeling in ie leveren dan sollen wg dia gaarne in ontv ogst nemen Wg mei ken aehler op dat uwe atokkeo in dat geval volgaoa de ter banrze geldende depalingen oiet doorétfo lever baa zya met de thans in da prgeeooraot opgenomen pendbrteven terwyl daarentegen de eertificateo van g oo m le verernigiog wel ier beurse Terbandejbaar zgn Aaagenaam zal het ons lijn o dasverlangd eeo exemplaar vao bot r lingavoorstel toe ia zenden en o de inlichtingen te verstrekken die gij mocht wenacheo te oattangaii Door langer te dralen kunt gg alleen verliezen oiela wil nrn iemengde Berichten Uit Spanbeek wordt aan d 4 cL K escbraven Eeoa betaogrgka vinding in de ooostroctie dor rgwieisn ia uitgedacht door dnn heer O Molkei a alhier Na lang soeketa is het dezen heer mogen gelukken eeo rgwiel samen te stallen dat by geringer kraohtainapanniDg meer dao bet dabbeia van den weg aflegt Keeds is by in ondarhangeÜng met eeoe groote Kofteiscbe fabriek De Iviaaer vergiftigiogszaak Hal soootja van de weduwe Van Dieat dat naar bet ziekeuhoia ia Leiden voor esoige dn en werd opgezonden lydeode aan krampen dl aan vergiftiging deden denken is teruggekeerd Zondaar van 11 5 is de jaatitie weder te Ltai vergaderd geweest leo einde de weduwe Van Diaat ie booren De vronw ia echter Diet aaogehooden Te Sassenbeim is een nienw vermoedentegen Van ICarapeo gerezen No bat geblekenia dat in het lyl van tgo overleden vronwarsenicum is gevonden dringt sioh meer enmeer de gedachte aan de mogalgkheid eeoerderde vergiftiging op De eerste vroow van Yan Kampen is reeds laog geleden gestorven Van Kiupen nu aenige jaren weduwnaar tgode poogde tgna nu door araanioam overleden vroow tot eaa huwelyki met hem ia bewegen Deia teide hem echter dat zy wel er over zoo denken met hem te troawen indiaq hg niet nog zulk aan jong kind bad Hei jongste was toen 1 jaar Kort daarop stierf bai kindje plotseling zooder dat uit te caken was waaraan De algcmeene opinie ia nu dak Van Kanpaa dit kind ook vergiftigd zou hebbeo 10 9 10 80 10 48 10 49 9 47 10 18 Gebleken is verder dai Van Kampen de vrije beschikking over arsauionm had By was oftmelgk bjj een bloembollenkweeker die hem belMtte de ratten en mniaen te vergiftigen Daartoe wai ouder agn beheer gestald een zakje met araeoioum Wat raoda door aommi n Toonien werd zal apoed m feit zijn Er ts eana grooia maaischappg gevestigd titt bet exploiteerao vaa boardergeo enz in Friesland an wel io f de gemeentA Oiaater aod Lem tarlaod en Hemelumer Oldepbaert Hei kapitml bedraagt 4 milliofu tiu dfii waar anre i 9 3 pet geplaatst ia Jor V Swioderen lid der Eer t Kamer breogt al ign ooroer nd goederm in dieven nootPcHap ia bestaande nii boerderg n wei en bouwland ras er xulleo vrijteker zetboeren op de Soerdergen geplaatst word n zuivelfabrieken zuilen da melk bewerken e K ia ééa woord de mMatwbappJi fxpluiteeren zoodat de hnurboeren daarian verdwgoen Ëo zetboeren xulleo er wel Ie vinden ign Het bericht dat te Nijmegen een schil frglja zbu zgu gekocht dat na zorgvuldig b boongemaakt geb ekeo zoe ign pen stokje van Fraua Hals te wezen eo waarvoor den eigenaar re d een som van f30 000 geboden znu zgo is volgens de Ngm Ct niet joist Wel is eeuiga maanden geLden door den heer L eeo levensgroot portret beate gekocht dat door hem eo door keooers die bei gezit U hebbeo asu Frans HaU wordt toegeschreven Het stuk ia echier noch achounge matkt noch ia daarvoor door itomHod eenig bod gedaan Zelfa heeft geen enkele koopman het gezien Ëan bewoner der HeotJ a Hoeksteag te Amsterdam die dezer dagen ala getiiifte ineen strafzaak was opgetreden werd tengevolge danrvao door eenige peraoneo lattig gevalteo Dit begon hem eindelgk te vervelen zoodat lig uit 7gne woning rier revolverachoten opde maunen in de steeg tnate waardoor f en buoner in den arm werd getroffen en de woud in get Biniiengaatbnit verbonden werJ Na eeo laag en hevig verzet waarby de schutter e I diens broeder den politie agent met piatord en byl dreigden werd de man gearresteerd P K en zgo zoon 6 K die verdacht werden van den bekenden diefatal m t zware miabaodrliiig op de hofstede van gebroeders P ike te Ooes hebben bekend P geüeeltelgk zgn zoon volledig Het toeval kan aooaa aardig zgn aoi rgft men uit Heerenveen aao iiet Utr Dbl Doaderdngavond weea het Kamerlid vsod T Zvang 7i i kieaera in Seboierlaoii op de ooware conclusie die de niioisier Pierxou en mr Kardgk hadden getrokken uit de cgfera der CeDtrn e Co iifni8 ie oor de atatietiek o a wat hei gfbrgik van apek betreft en Vrgdaginorgen kon meo op de tramlgn van Heereuveen naar Drachten een extra tram zien rijden xufi hei opBchrift Ëxtra apekiram voor J Zoovele tu Drachten c 5 of 6 wagens geladen alleen met pek in groote kiatan verpakt dtiizenden kilo s Een Schiedammer P v D kwam gisterochtend bgutende aan het atatioo jaist nog intijds bra met den trein naar Vlaardiouen te kunnen Toen men hem kwau waarschuweu aan de halt waur hg verzocht bad te worden uitgelaten znt bg dood in deo wagen hg had zich overloopen Aan het Soer Hand f wordt omtrent Atjeb gesehreven 1 44 1 4 1 01 i O 14 Ooada De gezondheidstoeatatid is zeer slecht en reden daarvoor te geven ia er oiet het ia alt gd onge ond geweeat te Aijeh io Deo en Jan Vooral onze bi aka te Oliëag eo Selimoi n moeteu het erg ontgelden daar worden de menachen bg tienta ten geiracueerd Behalve het tegenwoordige ongoostige klimaat ft g het bouwen eu de daarmede onvermgdelijk paard gaande grondverzeitiog veet bg toi het doeu ontiiaan van ziekten maar iets nieuws aga de frappante geva len van plotselinge geheele of gedeeltelgke verlamming zoowel bg dames eo beereo ala bg inlanders de oorzaak ia tot doavarra onbeken d tHet droiMo van ketiiogjongepa op Uatai genoemde posten moet ook niet gertag zgu men eehrgft dit toe uo bet zware werken dak zg er moetaa doen zoowel aan de WMen als io bat kampement dit vilt den hearijes niet mae naiaarlgk daar sg op Java niets anders dadeo dao grasaprieljea trekkeo op de erven vtn beatunraaml naren ta de arbeid op de pablirke wegen vooroatnsigk beatóod in het bmtelen van rondventende kooplieden ia driok en eetwaren Toen echter eeu psar dier wegloopers klewangheuvren hadden opgeloopeo vao Atjebers die zy waarechgolgk hebbeo willen berooven kwamen veleo vrgwillig tem Maar ieta onbegrijpalgka waa hek dat o angs twee dwangarbeiders werden opgevièt die oogereer 5 maanden geleden ait Kota Badja warao gedrost en lich il dien tgd hier wisten schuil te houden au in bun levensonderhoud voorzagen door belangrjgke diefstallen vao goud en zilverwerken als horloges mauchetknoopea broches enz gelukkig dat de meeste dier voorwerpen bg hun haodiangers zgn teruggevonden Deze aren nota bene bg bnn beeren officieren bekend als tropwe eerlgkeeo uette hniajougeoa doch zitten nn toch io ét doos c Het verdrinken vac Europeeache milika reo reeda uit de regeeringiberichten bekend beschryfi dezelfde correipoodeot als volgt Sleehta éëo geval van de werkzaamheid derAtjebera is mg ter oore gekomen tu echenfodrapoeri eo Selimoen hebben zg nl de dekplanken vaa een brug ik vermeen oter dePengapit doorgezaagd en de kentcekeneo hiervan wejrgemaakt teen dan de spits vai eeodekking transport r over been ging zil t ntwee Europeanen eo twee inlanders naar beneden eerstgenoemden wierpen in h o ont atetteois hun geweren weg di efenaN zgzelven oog roek tgn waart chgnigk meegesleeptdoor deo iwaren stroom laar bei toevalligbaodjir wss Da twee iolandache militairen boewtl ifwaar gekneusd zgo echter met bunwapeos die zg krampachtig vasihielden geradkunnen worden Een hooggeleerde beer te Ntnrenbsrg beeft zich onlangs aan eeo vreemde vergissing schuldig gemaakt Een eerwaardig baadelamao van in de tachtig dioest zich aan een reer gevaarlyka operatie onderwerpen die evenwel uit stekend slaagde De oude heer was ontslagen van de oabebandeliitg van zgn huisdokter en dronk alweerala eeo echte Beier t avonds zgn potje bier toen by op een goeden Atig da rekening v nden prof outving Tot cgne verbazing was bijechter gericht aan de erfgenamen van denbeer N N De verbazing van den professor was niet minder groot toen N N in levenden Igve da rekeuiog kwam oldoeit Naar de N H verneemt geeft de Nedarlaodsrhe flarddravergeo Renvereeniging dit jaar op hare i et meetingsdagen drie op de Gruquiosbaau en drie te Cliogt cdaal achttien nummra harddraven Hiarvao moeten er zgn drie beat barddravergen zeven record harddravergeo vgf handicaps en een Derby voor merriëo Het plan moet bestaan om een geeameiilgk bedrag voor prgzen nit ta lovan van oirca f 10 000 Op 12 13 eu 14 Mamt zal er te Broaael een iBternatiouale bboden taotoonttalliog gebonden worden oikgeaobreven door de Sohip perkeaClnb en de Cinh do Oriffon brnxelloia 10 4 10 64 07 10 0 0 4 10 4 In een aindis over de fijngevoelgbeid der zintuigen van den manach in vergelgkiog tot dia van bet dier wordt door eeo Eagetsrh igdachrifi ende aanvoering van voorbeelden ala bewganateriaal aangetoond dat de reuk aaomeritelgk sterker ontwikkeld ii bg menschen en dieren die hek gezicht en bet gehoor missseo dao bg hen die over al hun ziotaigoa befchikkeo knnnen Het vo gende verrassende Toorbeaid waarvan de aotkeoiiciteit aan gaan twyfol oDderhevigI moak zgn wordt door den aoiaor aangehaald Io het dorp Parkeshurg ta Tirginië Amerika woont een zekere John Moesman die doofstom sedert cgn geboorte met zulk een fijnen neus begaafd it dat bg op meer dan honderd meter afatand de nadering van poraonao oiet alleen ruikt maar ook met onfeilbare zekerheid weet te conatateeren of de naderend een man vrouw of kind ip Hg ruikt op d=enzalfden afstand ook of hg te doen heafi met eeo Noord Amerikaan eeo bewoner der Zeidelgke staten of met eenEuropaaan De man trekt van zya fijnen neus partg tot het opsporen vao petroleombrooneo dia hg tot op 5 a 600 voet onder den beganeo grond kao ruiken Hg beeft er reeds een 40 tal aan diverse peiroteam ayodicateo asngewefen eo men verzekert dat bg door middel van lijn neoa reeda meer dan 5 0 000 dollara haaH verdiend Te Barlgn lag voor bet raam van eeo uitdrager een oud horloge met eeo bekendmaking ar by die vermeldde Soeialiitiach horloge loopt sleobiB acht uur per dag De oitalag dar £ xameoa in Boekhouden en Handel i oorreipon den tie voor de praktgk vau wega de Vereenigiug van Leeraren in bet Boekhouden te Amaterdam ia ala volgt Boekboadeo 96 candidaten gevlaagd de hoeren H J Boae C P J de Bruge A Bnzaglo C Dekker G A Doal er R H J vau Oaaen H Garth W R Hartkamp H Belweg W H Kool J C Marcus LOzo J Oberliesaao L Otio C Roggeveen Pzn B Th Sandera i L Schrikkel A SchrQder U J C Vogalpot H Wolf A Wijnairoom Fzo mej M A cheo en mej A G Hoeker vao Amsterdam J Allan van Westzaan J A Bouman vao Schiedam J Dalmatder vau Weesp W Dil Jr an Zaandam J W Ëifriug van Hillegom W Boerae van Wiaeip J A Labrgu van Haarlemmermeer J W F Lamao vao Lrideo J O Moerman van Weesp A Moog Jr vao Zaandam F B Niauwaard van Schiedam J Zgp van Beem ter mej J H vau de Kamer van Middelborg mej M Stoel van Haarlem en mtj O F Parmaulier vao Leiden Handelscoireapondeoiie in de Ëogelscbe taal 7 candidtteo geslaagd J P Nagt F W fiiakmeger Wz eo J Berger van Amaterdam en G J vao Amersfoort Jr van Zaaudgk in de Hoogduitache taal candidaten geslaagd J Beider en W L de Bena van Amsterdam in de Fraoache kaal 6 candidaten geslaagd F A Sogelbard van Amsterdam mej M Goemaoa van Goos C S Garter Sao vau Koog a d Zaan en W Sbouten Wzn vao Zaandam Zondagavond om halfiwaalf geraakte aandan Noordblaak tegenover het postkantoor taRotterdam een veldartillerist te water Nadatgedurende 15 miouteo door fchippera vaaaldaar liggende a hep n met haken naar hemwas gevischt haalden twee hooner PieterBoowman en Dirk Raveosherger den drenkeling met een dreg aan boord Hg gaf geenkeeken van leven meer en werd het oafé DeBeurse van deo beer Bakker Noordblaak hoekMoliosteeg bionengedrageo waar de hulp vaqdr F C Bwaters werd ingeroepen Dezatraeblte de levensgeesten weer op ie wekken daarmee hg roim eo onr Trnobieloos bezigwaa zoodat hg atecbis deo dodiLloo consta ieeren Het Igk U per drent lingenwagenttMr Grooswgk gebraebt De drenkeling wasongeveer 20 jaar oud eo bebmrde tot b t 2eregiment fDen heer die aao da redding geholpen had so zgo jaï aan eao der omatandera te bewaren gaf kwam later toi de ontdekking dat die man er mei de jaa vau door was gegasu Door een ingezetene van Ueo Brei werd h i hoofd der School voor min n oovermogend n aldaar iu staak gesteld aan de meisjes van de hoogste klaisen springtonweo ten geacbenke te geven Wia geefi den joogens nu aen hoepel T Als oen keeken dee kijda wordk gemeld dat ie Sjanghai tien Gbineesche dames aan vgftig Ëarpeesche de ecbtgenooten vao al de coosale vaa zendeliogen en koopliepen een maattgd hebbeo aangeboden D4 gaatvreuwen gabrniktao vork n mss dronken chkmpagoe mee en hare maniereo worden zeer geroemd STADSNIEUWS GOUDA 1 Febroari 1898 De beer J Baron Ericva zal op Yrgdag 4 Febr 1898 s avonds 7 ore inbeikoiBebois sDe Harmooias alhier inde HolIaDdsche laailebappg vaa Landbonw afdaaling Gondii eo Ooufcrakaa aeia voordracht hoodso Hat onderzoek van hei waker der Waterleidiog bad gedurende Januari het volgeode rMultaal 15 Jan 12 1 Mg permang katicui per lOOÜ cc 7 8 Aao bet poatkaakoor Gouda eo de daaronder reasorteereode botpkantoren werd gedurende de uaaod Jaonari 1H98 io de Uijk poatspaarbauk ingelegd f 18146 20 terog b taald f 14876 74 Het laatste door dat kantoer uitgegeven boekje draagt het nammer 5899 WotaDiN De le loit J G Haas vau hek Óe reg inf te Utrecht ia voor een maand alhier gedetacheerd Ahuekkii Ueroe ian hg de Ned Herv Kerk alhier da S te Gempt te NieowVoa meer c i BoDBQRAVEN De heer J j Verhoeff predikant hg Hervormde g meenie alhier herdacht Zondag onder velehigkeu van belangstelling den dag waarop bg voor 4Ó jaren de evaogeliebedieniog in de Hervormde kerk aanvaarde PRACHTIGE SÜRTEËRING y iHTRR H ANDSCBOENEN voor Dames en Hoeren L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoau Xo si Beurs van Vrkn lotkrs ï JANUAUl 87 9 l 98 84 l l 19 63 98 99 1 ♦ 67V 78 Al 101 96 3 17 lOOl 65 15 4 0 101 193 lOl i 188 1 4 64 9 V 98 1S4 1001 80 IV Hl 101 lOli Ü7V 1001 55 5SV Vu 147 98 V 103 101 100 180 139 Il i 11 100 53 t 102 1 IS H U 108 78 ia V 110 Sü a 51 1941 99 105 106 108 lOÏl 116 120 8S 116 ïDiiELiKD CerL NkI W S i S V dilo dito dilo 8 9S dito duo dito 9i i HoNO B Ooi Gbodl 1881 88 4 101 IT L1I Inso1irij i i lsei 8l It 19 OosTINl Oil ID p pier 1868 6 86 i dilo 111 ziUer 1888 6 84 PoaTuoii Olit met ooupon dito ticket 1 RnauND Arendab Tab Mij Ce tifioaten Dali Maatfohappü dito Ara Hypotbe kb pandbr 4 Colt Mg dar Torateol aand aOr Hypotheekb pandbr 31 Nederlatiaaohe bauk aand Ned Hundelmaataoh dito N W k Pao Hïp b pandbr 6 Rott Hypotbeeib pandbr S a L lr Hypotbeekb dito 3 OoAkne OoaVUong bank aand KuaL Hjpatbetekhank paadb i t AHtllKl Squt bypolb pandb 8 Mai L O Pr Lien oert 8 Niu HoiltfvIJ Spoorw My aand Hjj tot Elpl 8t Sp aand Ned Ud Spoorwagm aand Ned Zuid Afr Spm aand fl dito dito dito Utl dito 5 lTiLuSpoorwl 1887 89 A Fxjbl S 55 Zoid Ital 8p mö A H obl 8 Polen Wariobau Weeuen aand 4 au8L Gr Buaa 8pir Hü obl 4Vt Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Ivang Dombr dite aiind 5 Karak Cb Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Aheeika Cent Chic k North W pr O aand dito dito n n St Peter obl 7 Denvork Rio ïr Spol reli v a Illiooia Centraal obl in goud 4 LouiaT kïia8brilli Cert r aand Mexico N Spw Mjj Io hyp o 8 Miaa Kanaaa r 4pct prof aand N ïork OntaaiokWeat aand dito Penn Obig oblig S Oregon Calif Ie byp io goud 5 St Paul Minn k Mauil obl 7 Va Pao Hoof II n oblig 8 dito dito LiDC £ol Ie fayp O 5 CxtttLDL Can SMth Cert r aand VsK C Rallir kNa leb d c O Amaterd Omnibua My aand Eotlerd Tramweg Maaia aand Nl Stad Amaterdam aand 3 8 Uotterdanr aan 3 BXLSIE Stad Antverpea 1887 iVi Sud Brnaael 1888 HOKO Tbeiaa Hegullr Veaellscb 4 OoaTENa Staataleeniug 1860 5 K K Ooit 3 Cr 1880 8 üflHlt Stad Madrid 3 1888 N D Ver Bei H p ïpobl oert 356 Staats loterij 6 Kiaaa trikking au Diotlag 1 Februari Ha Ht 6560 ls 7t en 1907 iwlrr 1000 No 4071 7310 8850 en 19415 inter 400 Ko tS 3i ilbS 1866 4098 095 13419 13499 tu 90801 ieder iOO No 1145 4196 9891 ISJIS 14059 16 7l 18780 18191 en 10 10 ieder 100 Pryten att 70 19 Slil 39 9IS3 95 31 i 195 315 93 3157 354 3184 990 3949 489 3358 180 341U 751 3491 78 1 J57fl 798 3673 1050 S t5 1S57 378S 1431 9314 156 1 8899 1588 3843 1691 396 1731 4016 1781 4U1 lall 4134 1906 4t8 19 4356 iOoi 4535 ililll 4586 IHS 469U nu 4 ii6 ibi 4l5t 9661 4855 S915 4937 8911 4941 9975 4963 5058 7599 51 4 76 3 5167 7983 5196 7737 5434 7758 5497 775 5517 7838 5541 8018 6541 8136 5717 8S71 5755 SS79 5873 841 5981 8451 6997 8719 6057 8730 6059 8763 6075 fc911 6087 8947 611 S 3S70 6181 4S7 0S17 9S8I 6134 KI 465 10006 65S1 10090 6516 10166 6697 111197 8710 10441 6780 111671 8934 111787 7018 11018 7311 11181 11117 ISSiS 11149 18614 11380 lS6il 11385 13669 114 6 13810 11476 13981 11544 14067 lltOi 1418 11691 14396 11733 14416 11 9 14466 11959 14486 11964 14519 11039 1456 11 76 11545 1 0 6 14616 11141 14631 12451 14651 IlSie 14t63 13639 14960 18706 1S0 7 U745 1093 19946 15108 13069 16197 1309 16114 3106 16133 13143 r 164 13111 I5 8S 3173 1536B 13311 1563 13314 15 6 16679 18463 15741 I66S 15745 13717 I588 1876 15867 19010 litU 19143 I6I 19165 1614 1916 16183 19350 164 5 19417 16579 19110 16746 19649 167S4 19634 16834 19676 17017 19721 17101 19811 11143 1V844 17358 1 75 17471 19989 17493 901 3 17666 IflSn 17 91 lOll l 17697 10115 1771 2046 IJ 8 O 106hl 17863 106S1 I791S 807 11 1796 2 78n 181113 Ï0 a7 18198 IOB 3 883 1094 2 6e Klaaae 13e I ijit No 4051 m ƒ 70 BurgarlUke BtBnd GEBOREN 2 J Jan Aothoniua Ilei dnkua P ter oudera H Dekkinga en I C bii ï tarop Adriaou oudern J van Leeawen en A K r OfflmeD 30 Ilenliet e Helena oudera K Haucr eö W J vao VlMt Aria Idriailiifl oudera A A ran dar Pool en A Labi ij 31 Cornelia oiidHr 1 Miin rbot en J run L eitweD Manu Pieternella üudera t Twi t en P M Verblaauw t 1 Febr Adriana oudera M Oortiand en II A Prins OVERLEnEN Ü9 Jan E O i el humr tan J C Liogaard 04 j J M Sirarer hoiirr an 11 Stra er 18 j 30 M longbloed buiirr van J Nioawt iibui 7 en H2 j SI W Laleher I m APVERTEWTIEN Faillissement A A I Vi illlUliG te MOOUVHECllT Door het verbinJend worden der eenini ÜITDKELI NGSLlJHTiabovenguincmd failUofment geëindigd Ue Curator Mr M M SCHIM i LOEKP Advooaal l rocureur Kleiweg 28 joudu ECirrStlllKIIHNii üy Tonnis van de Arrundieaemeota lleclitbanV te Amiterdam 2e Kamer d d 23 September 1897 ie liet huwelijk tusacbenALEIDA UELÜEB ionder beroep eo AUIiAUAM DEllTZ VAK OELDiSB koopman beiden vroeger wonende te Atmtenhm thane wonende te üourfo verklaard te iiju ontbonden door etlitsehelding Ue Procureur van Eiechercaae Mr h W VA OIUCI Kliniek en Polikliniek OHmViCTHIK eu voor Spreekaren dageljjki van l i 3 o Gratia Spreekuren Matniag Woentdaij en Vrijdag 9 LI uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eKVI Geneesheer J ir€CteuT L J SON Tandarts Ütrecjit Spreekuur des DONDERDAGS van 9 Ï uur in het Hotel DE PAUW ürooteraai kt te üOUUA Koninklijke Maehtnai FabH k i E HONIG HLOBMi v n II van Seliaik o Baby d Kt nUmRelua BOFLEVfRANCIEES Fan Z M aea KONING n BKLGIK ItuHfn giJfioeHt t ebruiiti ilenllBrwcn bekroouda en Wereld beroemde Hapfrior Druivpu Uonit Uutii Extract tXACONS van 40 l U 70 CU on ft verkrflgbaar h Kirma VVOLKK i Co Weatliaven t09t ïouda K II VAN MILD VoeraUl b l2Ü te fiouda A UUIJMAN Afoordntht 1 C KAÏBLANU Bos oop 11 V WIJK Oudemtir M Kltl KMAN ttWc i ri n Êiraenclicn en lÊoim s SaliniakPasUllos iilgemc m erktad aU liAt I e9te intHtiet bjj lloritt üü l et koutlheld H t ir ven HlumuplouRBiul D vertiiebUnd middel by iutuonuHulhsid Verkr t baKr by d meefttf Apotheken en Orogmten iVlJ per fl §cbje 20 Ui vuorzie an etiquet wurop de handtf kr ninK v n KKAKl K JKN ïi LM Ze int t ItoflBrernnciart il IS in btmU InwriiTlii ttfnu Jithi w IflJfMtl II vkfi ftl 1 uH Wat Ui mM h t knil mm u te weuilHfi te xi ZZl KiMpgn VerkttiKllial ï g o t dni itMda In itideri hiiinttnxin nf AnkerPain Expelter Prijfl 50 oeut 7Ö oout ai f V 9 ir ijilHfc in iê maaete Ar l l l r A iij m r t o 1 n ii nui Tci GOUDA b i C LUGEH Apotheker Markt n bji WOLKK Co Westhaven lOB nv UMI l jilUdllJ 1 olllll J VEH GEER GO UDA Uvert KOPUTÏKN AUCHlTHAVEN flii L1 JSTEN volgen op Ie geven profiel Het r agen van TÜOGSTlUCKEN en verder alle zaagwerk wat tot hetvab heliooat Met en r onder levering van boot VAN Blommestein s InktI is pro fonderVin leli k tlt BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLlAND E CASSITO TANpAlim Gouda Turfmarkt MAANDAG DlNHliAÜ DÜNDBRDAO m ZATERDAG van S lot S uur WOENSDAG en VRIJDAO a tot nor ZONDAGS ni t