Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1898

30ste Jaargang Donderdag 3 Februari J808 No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het 1 No 7496 JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r eJs a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers vijF CENTEN r i4 DIJKGRAAF EN HOOOHEEUBADEN VAN RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennia I dat de Lgaten der temgerechtigde Ingelanden ran bet UoogheemraadKhap toor het dienatjur 1898 Tan den eenten Donderdag in Febroari 1898 af gedurende Teertien dagen Toor ieder ter lezing zullen liggen all Tolgt de Lgiten tan al Je ttfütn dittricUn trr Hecretana Tan Kgnlaad op eiken irerkdag Tan dea morgana 10 tot dea middaga 4 nrej alwaar zg teTena tegen betaling Tan 10 centa TOor elke Lgat Terkrggbaar zgn die Tan het derde dietriet san de Cruquiui dia Tan het vierde dietriet aan de Li ndtn die Tan het zevende dietriet aan de Leegkteaier die Tan eUc der overige dietrieten ter Gemeente Secretarie ran de hoofdplaata Tan dat diatrict en Tan de daartoe behoorende onderkieadiatricten 3 dat zj die Termeenen dat de Lgaten niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedurende Teertien dagen na het aanplakken dezer keuniageving het recbt hebben hunne bezwaren met orerlegging Tan de vereiachte bewgzen aan de booordeeling Tan de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eeraten Oonderdag in Maart omtrent de ingekonien bezwaren zal bealiasen 3 dat door of Tanwege het Hoogheemraadachap deze kenniagering op 3 Februari 1898 aal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden Tan tlgnland EGBERT DB VRIES Dgkgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaria ELlCTHÜIOTURISCHnAlHALSBANDJKS wsnia aiDBPONaiiiD BU ht t tebriilk daarvan grscliledt h t taiidrn krilKfii der Kinderen ZIIMUEK UK MI MK l IJN 10 000 Gulden worilt betaald aan hem die bewyzeo kan dat de by my ter inzauo hagende getuij acfariften der oititekenue resuUaleu van de Electromolorisehe Tandb isbaiidjes niet echt zün Ml Mtn ielUop tien naam tan den fabrikant ROBERT HOITI M Wordt franco toegeKondea alteen na ontvangst van poaticegel ad 9S Cênt door KOBEaTUüLTZ IVUmegen Verkrijgbaar bg WOLFF Co Weslbaven 198 Wederverkooper evraagd Te Koop of te Huur aangeboden m staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te beTragen Lange Tiendeteeg D X9 Het uu a herat beneden 3 Kamera met Suite KeUKen Ke der en Binuenplaata boren 3 Kamera en Zoldjr rerder allea notjea en doel matig ingericht alsmede ran üaa en Water leidiuK roorzieu Terena boren en beneden Priraat met Waterleiding Stedelijke Gasfal riek te GOUÜA De priia ran het gaa ia O cent per M en roor Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder zekere roorwaarden worden peioeelen gratia aan de hoofdbuia rerbonden met 15 meter rrüe leiding achter den gasmeter Voor 8 en 5 lichtuasmetera bedraagt de huor 10 cent per maand Bewonera ran peroeelen tan ton hoogate 2 25 per week kunnen wekelgka afrekenen n ran de fabriek lamj en kooktoeatellen enz egen betaling ran eeniga centen per week in Vinnr bekomen D krooiiil Tentoon Bt l I inBSdboBiimakttry UHg Aug IRIW Wwelilberftemile 8ühoöu Appre tanr LipKrlii SAtia ani Byn U beiU nUddelOB voor bet Bonder moeite kenrla poeteon reti 11 irrert en S ektettni echoenwevk Vorl r iil r y i lnkeli rB hl oUo nwerk U lenterien Dïogeryei ene Men lette S ned op nnkm en febriokemerk i i ABent W a r emtBe Arubem Drft QoQJIa ran A BlilNKMAN S ZN 111 ïlï VAN DE Zittingen van den Gemeenteraad is verschenen Prijs per Jaargang £ 3 In dit VERSLAG worden opgenomen alle bg den Baad iugekomende adre en au de gevoerde d eU88 n DE UITGEVERS A BllIi KMAN en Zn XELEPHOOHyOMMBB S2 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden fEexa pracla tigr an et ingreiiclxt HEEKËNHl IS mei m staande aan den KA iTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een froot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aditer aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIFINDEWEG D 29 J iS s Patent H Stollen TÏfcC IWlKUrt B e 1 T l uiWcl llfarmngi nitr linten eefungtn tiet Anim iti fee xliltlÈim umihlomn Kaehnhmungm lefbui Uu kiuft liihet imtft gtete erharfen H SioU tn nar ren utu direel wier tn mlctten etteittiendtuniea m tenen unier netel fle ntemanendl emfniotl M S TrtUUMmt ent ZM T Me felle ent pmt GtBbTt Stoll werck s Chocolade én Cacao D Blmatl door de nieuwfito uitvindingen op marhineal gobiixl rerbeterdd fabricatie ca uitaloitend gobnuk van fyna on fijnste grundstolTcu garandiwi 1 ii vciliiuiti r v m StoQwerck s Chocolade en Cacao wn aanberelenawaardig fabiikaat imuwkeurig beojitwuordondo ai c don inhoud dor reep Klikntten Dt irma bi limilde 27 Brevets als lïoflevcrnncler 44 Eero Oiploma 8 geuden enz Medailles mn bewijs an uitmuntend Hja HouB vou dtMmona ons Hadallle il or r nil pe claaiae en conalderatlon os votr axosUanU ntbiintton de Ohoo rtM bonbon varies to eto HlMwtrok t fabrikaat ia Terkr jgba r bij H H Cunliaeuvu Kiuikotbakkers enA t z Oeneraalrertegenvoordigor loor Nederland JaUoi Hattenalodt Amiterdam Kalveratroat 103 S KwaaBBPiwi Jdet troorai op de hantiteelceaJnif met rood0 letters J berlahnstein f IKeCTEUKOtflVICT0HMBK0H 0B£mAHIISWM Overal fi wrkriiflbw tta4 iêéhaprrij tot Exploitatie der Victor BrWt gwefUffd te itotferéam 2Mi4blmk S BURGEMEESTER en WETBODUERS ran Gouda zullen DINSDAG den 15 FBBROARI 1898 dea camiddaga ten Vil ttffee ure in bet Raadhuis aldaar by enkele lascbryring in drie afzonderlijke perceelen Ie Het iDtieien van twee beveillngi palen In de Haven en Usel 2e Het vernieuwen van het Boven dek en bentellan van bet Onderdek der draaibrag in den Kleiweg Se Het verwijden van de Doorvaart der brug in hel begin ran bet Qoudsche RUpad onder HeUers koop bti Boskoop Inlicbtingen worden gegeren door den Gemf nte Bouwmeester Bet bestek ia op franco aanrrage te rer krygen tegen 0 40 Een ware Schat voor de ongelukkige alacbtpffers der ZeHberlekkiDg Onanie en gehe jne nitspattiogen il het beroemdö werk Z Dr Retau KLFBEVV IRLMG HoUandsche aitgare met 27 afb Ptqm 2 faalden Ieder die aan de Terscbriü keïgke gevolgen van dexe ondeu lijdi moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaArl k8 duizend vaa een zekeren dood Te verkregen bg het VerlagB Magazin te LeijpKlg Neomarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland FRANSCHE STOOMVEEVEIÜJ a chenilsclie WasscberiJ Tim II OPPE ilËlillER t9 Eruinkaée Botterdatn Gebreveteor door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GUUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Ueerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen vaa pi acheman tela veeren bont enz Jeioreei iDrm ryt Gord nen tafelkteeden enz worden naar de uieawste en laatste methode geverid jong of oad door onse n pi lukkfll Znkt r Mrbitnk wflLiM iip lg n tlfi lait tot pitron opwnfal Ii i rdB rinryk inriehtlnf daser pMtr toftnk hitn men al kivKrt fl liiwerpen mftftr het gala niet vreér nlt PiyUöceiiis fi U perto extra i y un geapftArd yn dkftr oant Kluilnn dftapearliaxk Eiuh ft t nuiliaoh vailKClveoRe t Nftii Urfl uiwerpmfc nluit Eicn d ipkCr innK aiitnnifttlxf li oa geeft trcMrhortvil hiiiJKlj k lint ug wfir anb drf k nai Nh K luiltK l tn Sfn daanskr it k ei r ri viiiiilig weBr te nlnitnii en iti t r 1 nipuir de ln t tot tpLimi i oiiliiif t r rainb ofvooriiith NtT t iidhuh Mbrkm oDimflodU Maatsch o Ri I i r tu o kmtltrd m v HM btit onachadelylwte en JÉB miKkelykste poetsmlddel voor Uecrea nVK n vooral damei en Klndcrtchoenwerk iKfcl Is b Apprettiur van G M Muller fc Ca S t Jt BeHIfl BeHtk Str 14 Men lett go l JlA op naam en fabrlekamerk Veritryifeur ky Hatreii WMiiilari tcMiRwark lantwlM e ri Mmi m Bniwaal DMat by W tviraaMi Af haia Sociëteit ONS GENOEGEN 3e ibonneniciit VoorstelUac I Donderdag 3 Februari 1698 Vereeoigde Rolterdaiiiscbe ToonMiisleo Firma LE UKAS HASPELS destemtaiihsthS Tooneelapel in 3 bedryveo Gkvold uooa DK Wt m DË WEDUWE tiiyspel in 1 bedrgf Aanvang kalf 8 uur fÊ f Gensne bepalingen jen prgaen V KE C ISGEVI G De BL EGKMKKSTKK o üoiDi br Dgt lig deie ter keonn ao Je bel iighebbonileii d t door den Heer Directeur der Directe Belwlmgen ent Ie RotUrdam op den Slo Januari 1898 outoir a verklaard Een Kohier der Pertoneelc Belaiting belaaliDiijaar U97 nr 7 dat Toormeld Kohier ter iiitoraeriug ii gealolil m handen van ilea Heer Ootvanger dat ledar dio daarop roorloml rorplichl i zijaoii aanslag op c on bij do wet bepaalden voet lo oldoen eu dat l edon logaai de termijo ran tea weken binnen wolken de reclames bebooren te worden ingediend Qliuda den Februari 18 8 De BurgemflüBtor voorno lnd K I MMITKNS Butt enianüscli Overzicht In afwachting van het proces te eo Zola wotdt weinig over de zaak Ort yfuTpublu k Nu ook de Itahaaniche re eermg officieel verklaart uefc den veroordeelden officier ia gtso betrekking te hebben gestaan sobiet er weinig anderi over dan aan Rusland te dtjoken oao wolk Iftüd geheimen zonden verkocht ï yn Ue Frnniche regeering komt door haar geheimïinnigheid hoa Ungev hoe meer in het nanw Da welbekende MiUevove htald te Bordeaai eene rade oter bak Dreyfus Bjodicaal üy sprak veel en bg spreekt g ed over den al gemeenen toeatand en schold eobriklijk op de Jodan De soeialeD kvameo echter Dienen en maakteo zulk een spektakel io de zttat dal de vergadering m e t worden ontboodt a Kmi aoarcbist werd byua dood gffllagpo Men verzekert dat de algemeene verki8 ii gen zullen worden bepaald op 8 Mei Dnt kan el want M Mei is do laat te dag vaa drze Kamer en Frankrgk kan geea dag zouder Kamer zijo De oud premier Bourgeoi hield en politieke rede te Royat vfaanu by zijn wflhekendi be cwaren tegen de tfgfnwoordige Hegeering iirg eeni nitaentette Hy wilde tiet ds verdeeldheid van de republikeinen zooals men hem aiiDwreef maar bun vereeoi inKop democratiHchcu grondtlag De hoofdpunten van z u program bleven herzieniug der grondwet en iavoenng van iokomsteDbelaBliqg Bourgeois verdedigd ook de houding der ratlicaten in de Dreyfu beweging en verweet de Regeering dat zy geen eind hul gemaakt aan een beweging die du ware patriotten mei droefheid vervulde De Kngelscheo bebbeo weer een leelijk echec FEVILLET OIM Haar het tran ch 84 Deia taatato woorden joegen mij een rilling door de leden Een geneeskundig onderzoek herhaalde ik Hoor eena baron eoo als de taken nu staan mogen wij hel oaa niet verhelen dat aU gij die proef thans niet zoudt doorstaan gij er u over zes msanden toch aan zoudt n oeten onderwerpee Dan beeft bg evenwel durven verklaren dat ik gek was I tJa maar de familieraad ia er volstrekt niet vaa overtuigd want defraud heeft de oppositie van uw voogd t eu uw verziek ono meerderjarig wklaurd te worden verworpen tot na nadere a TvJ ing Ën wanneer nuet ik mij aao dat vernederend onderzoek onderwerpen 1 0 de dag is nog niet gepaaid en gij moet er tt volstrekt niet oagerust over maken gij behoeft eenvovdig maar voor den familieraad te versoh jnn en mtfi zal u daar eenige vragen oen iu tegeawooFdigheid van twe geneetkundigeu Gij zuU ze mt even weinig moeüe als van morgea g aQ rijk ddprkomea f i £ eide den notaris vaarwel en geheel ter uedergeslagea door de beslissiog mijoer rechters eocbt ik Basüaan weder op vik beb uw paard maar weggezonden zei h geleden m Azië te en de Afridi a Een nienwa expeditie in het volgeni ja r zul noodzakelijk worden Kn dit du overat Kag l cho troapei uoodig zya Het ergste i dat het geva bewyat dat Eogelaod voor ecnitige expedttiëu op het oogenblik met voorbereid ie V t Hut verbond van machiuefabrikanten bad zyo leden aanbevolen Maandag to begioneo met een vierde van de ontilagen werklieden weer in dieoat te oemeu Niet Oforal ii dearaan gevolg gfgefen Aan een enkele fabriek dia vau Sir Christopher Furness bv werden er dadelyk zooveel mogelijk gepl aut maar ID andure labnekeo kregen de weiklui die zich aaiibodeo de boodschap dat men ve QOi niet of althans niet io zoo a grouteu getale dadelyk gebruiken kon maar hen waarnchuweo zou als meu re uoodig had In enkele fabrieken was eiui tt genoeg werk lu andere wareu plaateen van beengotondenen door anderen bt ïwt Aau de C yd waar d meerderheid der macbioi makers tegen bet aaunetubü ook van de laatst geamendeerde voorwaarden der patroons was bood zich maar weinig werkvolk aan Vei spveide Berichten Dui rHCHL ND Hel Dortniand Ema kanul a op 1 April van het volgend Jaar dotfr d a kiriwr gvofMttd worden De Üertynscbe schoen makore h bben bet bemidd lingsvoorstel an bet Gewerbegericbt aingenOEUf zoodut de wertt takiug als geëm digd kau beschouwd wordeL In den Doiticben Rykidag in bet vourstal otn de bezoldiging van den Rijkskaoselmr an 04 000 mark op lOO ÜiXl te brengwo aaugenomen Tegen stemden de eoci aal democrat e o en de vryiinnige volksparty FlUNKRlJK Verleden jaar zgn in Fraukryk 201 buleaiix de tabac vergeven Van die 201 zyn er 257 tof gfkend aan weduwen dochters of moedera van overledun militairen of ambteaareo Di Ze bestureu zulk een borean natunrlyk niet Z lf maar letten er Jemaud in om de snak waar te m men eti ontvangt u zelf de wmtt Eenige weduwen van generaals n kolonel ven aan ecbout by nscht eu van kapiteins itr zee behooren tot de bevoorrechten ouder welke vulen met bewoudenug ook den naam zullen Mevrouw du gravin dacbl dat gij mij wel zoudt willen meenemen on bcoft a een rijtuig gfstuunl Ik koerde vreesetijk neergedrukt naar nufurt lerug Op een half uur nfitanda van htt iraitnel alond Diana oij op den wfg te wachten Ik sprong uit bet rytuig en zei aan den kuetsier dat h maar zonder inij door sou rgden Wat is er gebeurd vroeg Diana mij soodra wij sUton waren llij heeft mij gek verklaard antwoordde ik up bitteren toon en een ooltrgie van geneeskundigun zal geroepen worden om over mijn lot te l cilis on Weei in tiods nzsin bedanrd I veroiunndü 7ij ffi udt ge u Itton ontmoedigen al het nlteoii van je zolf afhangt om je prnoes te winnen N Terwijl zij zoo sprak bogon ik my over mij zolven te schnmon Hoo was mijn wil nu reeds gobroken hij den eersten tegefstand jien ilAnderrond Ik rief mijn geestkracht terug oin4Rhana Diana waardig te blijven Xa verhaalde ik haar tot lu de minete bijzonderheden a wat er dien d g was voorgevallen en 7 ij sprak er over roet zooveel vertrouwen tn den goeden uitslag mijner zaak dat ik niiji treurigheid vergat ik beminde haar dat givoel overheerscbte weder all bij mij XXI Helaas I mjjne laaUte blijd dagen gingen temidden vaa onweders voorbü en t was of mgn hart er bij treken zou Diana s teederbeid kon my mijn zé Mirtrouweu et meer teruggeven een vi seaelyke g uhle die ft haar niet darfde mededeelon had zich Tin mij leester gemaakt en bleef mij altijd f i hoe aan men over m jn lot beslissen Ik kon leMD van de wedawe van Juled Simoe dia zich dot gelyk traaweus bekend wa met al zÜa iMbr jveo geen groot kapitaal vt rgaard heeft Te BIanftilte ii Zondagavond overledev Lord Carliagford die indertyd eenige malen deel heeft Qitgemaukt van liberale ministerifs Ër gebeuren in den laatsten tyd herhaalde lyk lÉiaQrdelykheden lu d Aogliktinüche kerk vaa ot KlhelburgA in U ihopgala strcet te LoadM waar de dienst naar den zio van ODderwetacht Anglikaoen te rituatistiitob oi a w te Uoomsch wordt gevierd Br i tegenwoordig politie in de kerk ZwiTHBllIaSD lo den kiotonualeu tUad van Geneve komt weldra een wetacoarstfl in behandeling tot het etiohten van een algemeen foiida voor Inveniveraekeriog eu verzukermg voor den ouden dag eiet taatsHubsidie Ré i dorp Uaad igne in bet kanton Wallia ia geheel door brand vernield 15U hmzeu werd n iu de asch gelegd eo al het vee kwam om Ëen vronw en twee kinderen verbrandden Ciiu 43 0 ë tflLnrgentan babben volgens bericht uit Hava bat door Spaaatcba trcM Mu niet bezette dorp Veras overvallen en verscheidene boeren gewond Verder hebban za by Holdead Ina trein vau bel spoor latêu l iopeu teoge olga waarvan vyf perauoeu kwetwuren oplii pen IrAME Te Home beeft Zondag geen enkele batooging plaats gehad liet garnizoen was trouwens met 70t 0 mau versterkt terwyl de bruggen buwankt t n alle politieposten mat pelctotts Boldatei en karibinien rarstarkt waren OosTESUIJh Twatbonderd gasten ait Plaaen in Baksen werden Zondag met Inid gejuich en met gezaug iu Eger untvangiu en dour df stad geleid E B botHÏog tosscbeu Duitscheeo Tijaehiscbe jongelui in BrOnn Maandagtchteud Hep met eeo si9S fr af daar de po itie ganw by de band fffti en lie strant onlriiiiudn s Middngs en s avonds schoolden inige WÊÈ nman maar werden opnieuw uiteengejaafl Elf perionen werden gevat en weer losgelaten het my zutven niet meer varhek n dr taster di jii ik eerst met had geteld liid zich tegon ij gekeerd on versperde my thana myn verdoren levensloop aloDt mij van de weroht mt nu ik ojf het punt wah t f lelfstandig lu Ie treden Dio laster had ingang gevonden hij bon die volgeus de wet geroepen warsn nm mij te bcachermeii ik as sla buiten het gemeeno j bt gcsleld want men had mij durven veronrdeelvi tut hot oudergnsn van een vernederende proef 1 Bewees dat wreedo besluit inguor rechters niet reeds dat ik van mija roclitin aU elFstaudig man vervallon was Zy durfden immers niet verklaren dat ik in het genot was mynor verstandelijke vermogens zonder roy vooraf aan een wettig onderzoek te onderwerpen Kn indien ik nu oona geen weerstand bieden kon iu die vreeaelijke worsteling wharbij myn gunacho toekoraal op hel spel stond iDdi n mijn rede Rena bezweek onder de ontroeriii en den angat 1 Ttdkena we ler telde ik mij onbewogen rechters voor die elkon trek op mijn gelaat bespieden zdhden die mijne ï dachton ontleden mijn angat raden rouden En kon ik wol bouwen up inyn voratand ik die mij orurgaf aan eoïï oniinnigen g ddelooüen hartstocht Zoo werd zelfs mijne reine liefdo mij tot een kwelling Diana ïag dat ik leed en trachtte mij uit te hooren om tny te troosten maar ik kou baar den treurigen strijd dien ik in myn binnenste voerde niet openbarou VruohtelooB poogde ik mijn laffe zwakheid te overwinnen mijn sombere voorgevoelens kwamen telk B cm altoos sterker terug liet bijzijn van mijnSwoogd wifi een ware atraf voor my Scherp qU onvermurwbaar soheen hy op myn voorhoofd dan ïh aanUiduig tot de stAiidjeaichyatgeweist t tjia dat de THJechen een paar Doitacha studenten hadden gehinderd W eA en en omatrekeu zyo in den Zondag jiBl iJ tfng door dtiu storui geteisterd Er zyn vericiiijiden ongelukken gebeurdj en vpel telegraaf en telefooalynen xga verniel EdUTh De weteotcbappelijke expeditie In Egypte ouder leiding van di o heer Ameéliucau verkreeg een merkwaardig resultaat Te Abidos is het xg graf van siri gevonden waar Mari indertijd verscheidene jsren vraohtelooB naar gozooht heeft Het zefr groote monument is oog riet ge heel blootgelegd uiaar r ede is te zien het beeld vau den god uitgestrekt op een bed het hoofd en de voeten rnslenda opsperweii ales van graniet BINNENLAND EEKHTE KAMEU Zitting van Dinsdag Febrnari Uy de begrooting voor Hurinama wees de heer Van Asch van Wy k p den vooruitgang der kolonie blyken de Vermindering der lubiidie ook tengevolge dtr immigratie Verboftglilg vaa belat iil aD aebi by ob gewen obt Verder bespreekt by de positie der nnibte naren iu het niecste belang van hrt land der ambtenaren zelf Vooral beveelt hy aan de benoeming van Surioamera z lf beschikbaarstelling van beorzen voor opleiding van toekomstige ambtenaren krachtige bevordering d r immigratie en vsftiging van Javasnsohe getiauen vestiging w ner landbouwbink ten bate der cadao en koffiacnltunr behoortyke zorg voor de etploilatie der gondlinden met bitlyke bejegeoing der ooncessie aanvrageri en vaststelling van een billgk recht voor alten grond ia ooderroek gegeveu Ëiodelyk wenicbt hy ataalsaanteg vaa tfllepbontn De Mioiater van Koloniën wyU er op dalin da lest te jaren de subsidie weer is toeganomsn dat buitengewone werken noodig tollen blyven cd dat de belastingen raovielyk kuuuen vorliongd worden VVel ii verlaging der nitgitvcn noodig vooral door inkrimpiog van bat ambtcuaar pgr on el bazniniglog op legarorga niiatia vooral op hotpitaalkosteo Immigratievan Javaaosche gezinnen is koitbaar en gaat nniist te lezim die my bi bi ersrhtfl Ik bogon hem woldra te verdenken dat hij my door syn scherpe geze dm wilde aanzetten om hem weder in tegen woordigheid vsn zijii hediend cn te heteedigan on eenmaal zou dit bcra ge ukt syn als Diana mü niet oo smeekend bad aangozie n dst ik my inhield Manr nu heteerkte ik ook tot myoe verbazing dat bare houdiitg gehaol veranderd was A arhveu de kalme wnardigo fierheid waarmede ly den graaf placht te behoarschen verloren Ie hoblien t scheen mij nirl meer ta durven ver lsdigen eu soml ds msemle ik kaar te zien sidderen voor den blik vsn boron onwaardigon erhtgenoot Bls f irj gavreeid had dnt hy een geheim baara harten ontdekken xoit Toen bt reep ik dal ik haar in mijn val zou mf deslepon Van alle kant n agen wy nas als in een net gsfongen wannaar wg in het boseh wasdelden worden wij gevolgd dnor dien Ijloinen gt t tenhofldar die iranger eens tot l hility bod nagelonpeQ en wieu Itsstiaan ifrg ala Lacara had Range duid bevonden wy fins samen mi het psrk danzagen wij soms pïo selinK Flacide mildon in ton laan verarhyncn alsof bij on achter de struikeu bespied en ons gesprek afgeluisterd had Kerstwilde ik geen acht slaan op dis lage verspiedisg maar wuldra begon ik or toch voor te vreeien De Isohe laoh op hot gezicht van den intendant verned een soort van ironie n ik vertieeldde m dat hij het geheim door mij zoo diep in mi n hgrt verborgen gehoaden geraden had é 0