Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1898

4 l 66 5 99 5 61 14 7 31 7 56 8 80 8 61 9 58 10 04 10 86 1 18 6 88 8 09 10 11 r 6 08 8 0 f 10 18 5 18 8 H 10 96 ff ff S IO 6 6 5 40 8 10 8 89 7 60 8 96 8 48 8 10 lO H 10 34 10 64 11 80 1 44 8 80 8 4i 4 10 4 6 90 5 36 17 7 95 8 8 87 10 08 1 64 4 50 8 97 ff 8 47 i oi V 4 67 8 84 ff ff 8 84 ff 9 08 1 f 6 04 8 41 10 01 9 14 8 0 4 05 4 99 5 10 6 40 5 55 6 47 7 45 8 80 10 07 10 9 DEN U iO 80UDA AangevaogeD 1 October T d van Greeswlch Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInlerdleiist 1897 9 tl it I S4 S O H 7 1 I t t li sa HM li tt 1 18 4 4 1t 1t T T m D A M 6 O VOL 10 1 11 85 11 60 IS i 9 10 0 1S 8B 9 S4 lO li 11 11 8 88 t 47 18 13 8 81 7 95 8 11 54 19 08 19 fJ 8 88 7 10 7 48 8 18 8 00 GOUD DB NH SouAa ZeTeobuiMa MMrInpells Zoetormeer ZegwMtif Vo rbnr i H jt 8 7 8IIS Ï0 8 15 8 86 10 14 U IS 18 16 18 t8 1 S7 8 48 1 4 5 86 6 64 8 11 7 84 7 6 83 8 5410 10 88 11 M 7 488 4 18 4 8 04 18 19 M E I 7 5S8 61 I 19 61 8 11 10 91 r 8 07 1 83 1 05 8 88 10 88 U 8 19 8 08 8 43 8 C4 10 44 U 48 19 4 8 1 10 8 06 4 15 6 16 5 66 8 88 6 W 8 04 8 84 8 88 10 88 IJI 11 44 H g 6 48 7 90 7 48 8 8S 4L 10 11 11 97 19 99 1 88 9 44 3 40 4 06 4 38 6 80 8 19 7 18 7 65 9 98 1Q 08 Voorb 6 69 ff ff ff ff n0 17 ff 1 41 4 89 ff 8 18 ff 9 84 Z 2ww 8 V ff 10 89 ff ff 1 66 4 58 8 80 8 48 Z r It S 17 ff ff 10 48 8 08 6 04 8 8 9 89 CHiimU 8 88 7 48 8 13 9 03 10 1810 8411 67 19 609 17 8 14 4 08 4 88 5 16 8 8 60 7 48 8 98 10 10 10J9 L T B E C H T Q O U O A l Cnmkl 8 38 r46 8 49 9 10 10 J6 10 88 11 38 1 3 08 3 56 4 48 6 86 8 58 7 56 07 10 08 Woerd S is 8 08 MM 11 65 4 18 7 18 9 Oud w ler 7 07 8 14 mA ff ff 4 84 ff 8 Goud 7 99 8 97 9 93 9 69 10 5 11 10 11 11 1 81 8 40 4 87 6 90 f 07 7 9 8 18 49 10 14 AHSTIIOAII SOUDA AluUrduiaai ff 7 01 8 10 U 1 41 l 9 45 4 45 8 1 7 41 QonI 7 11 9 09 9 19 1 IWllt i 9 18 4 41 M Ml 9 0 0 I D A ll T ÏO HT Uaud 5 90 8 34 7 58 8 11 8 fl l ll 10 57 18 00 19 58 9 80 Uuiliw 6 86 ff ff U 14 ff ff 8 87 Woeril n5 48 8 10 11 99 ff 9 46 Ulrwht 6 08 7 4 8 98 8 0 88 10 51 11 46 19 39 1 95 3 08 8 17 4 88 8 05 8 55 8 88 ff ff ff 7 10 l r 84 ff 8 34 8 94 7 18 8 43 3 50 5 08 4 7 89 1 6 11 18 11 19 o o U II A A U S T E R O A U I IT r 91 48 10 67 19 10 4 11 8 la 8 9 10 80 1 8 1 18 i li 10 17 10 98 11 41 mat grooU moeielijkbsdea gepurd tf rwgt bei nat voor die geziooeD self mioeteoi 1 0 felacbtig ii De Mioieter Terwacbl due oiet Teel tna emigratie ook met liet oog op den icmoaii cheo toettand fan BurinaTue De b u emfog eeoer commisxie tot ondfriKw k fan den toe ituod ran deo groüd acht de Mioiiitef oogf W6Qi cht daar baar taak moeiejijk te om cbry ven ea zy xe r kostbaur ton WfZfU In tallinK f n ten landbouwljAnk seal ook duur riJn WaI aubt de ÜtÜDia er ooodig de t eleid lyk Ditbreid ng van deu klein tn landbouw Dtt telefoooaiiileg mo it in haadeu der rtigeering blitveo De Hoofdstakken Surt ame eu Curn ao en daariDcdfl Kolonita m aangPtiotu ii De Kamer ia utteenge aan y De mioifter van binn olaDditcbfl zaken gf tet op bet bencbt fan den minister van den fiaancitia van 31 Jan volgona hetwelk eou aantal aanslagen m de periuoeele belBstiug over 1B97 nog nift teu volle zjjn bettuld of choon de laatete betelinKftK rmya op 80 Nov 1BH7 i verstreken burinuert belangbebbeoden d t iodiun het versi buldi de op Februari aiet il roldaan de belantiogplicbtiga niet op rli dea 2zen Maart vext in Htellen kie76r i jiit wordt geplatitst teo y bü vóór 3 Maart aan dnn burgemeeiiter doet blijkeo dat debf taling atiaog vóór ol op 1 Maart ii gfBcbifd Gelyk op de auaslagbiljetteD ifl reroaUd ontalait bet indienen vin beiwaaricbnUeo aangilten of verzoeken tot b t veikrÜKen ran onthefïïag ni t van de verplichting om dsn aanslag tydig te bntalen Ontheffingen worden ten aandien ven h t b li ad of de verkrijging ran brt kioireubt iu geen gevji oift bctalingfu gelykgenUtld zoolitr g z j niet vastxtnan i oolang booger btiroep aauhatigig i o de teraiijo Tt or bet inatellen van booger beroep nog niet il verstreken staat de ootbeffiag niet vabt Htct Bjj de Tweede Kamer ia Ibtns ingediend door de minister vno Oorlog van Marine en vno Uinnenlandscbe Zaken bet wetaontwerp tst wyziging der niihtiewet io dien zin dat da bevoegdheid tut b t tellen en ptaitavervaogora vu numoierverwisselaara ait d wet verdwyue Het ontwerp heeft ten doet het vaststellen D in toepas ing breacen van het beg Q el van deu persoonlijken dienstplicht eo bebeNt geen andere wyzigmgon dan di welke op de perinonlijk vervailing van dien diennt betrekking hebben of daarmee in recbtalreekrcb Tarbaod ataan Wordt het voorgedragen ontwerp tot wet verbeven den sldua verklaart de regeering tal krachtig de baud worden gealngen aan da tiervorming der levende ntrydkrrfChlen hoewel intussidien door ouv rwylde invoering vaa den verphobten pereoooiyken dienst al dadelyk een noodzakatgke verb tTioR der levend atrijdkracbten esI tyn tot stand gebracht welke aan elke hervorming op dat gebied ten grottidil g moet trekken unaffaankelgk van de beginselen waarop Ut r hel out werp voor de genoemde hervorming rul berusten Het volgea van dezen weg mneut de regeeriDg zal op de zekerste en anelaie w Ae voeren tot bet einddoel de regeling van den verplicbt n krjjgsdionit voorgeschreven in het tweede lid van art 181 der Grondwet By hare uiteenzetting wearoni xjj de afschaf6ng van de dienstvervanging bj de mililie noodzakelijk aobt oordeelt de fegoering iu de eerste Haate verbetering van bet zcdelyk eu Terstandeiyk gebatte der roiliUH van uitnemend belang Tot dusver zijn uiauDfla van besci aving kennis eu verntandeontwikkeling s eoht in gerinl aantal in hare ge ed tren aa iwczïg N g Mine en vnfde gedeelte van do mi ilie bestaat ait plaatsvervangers en nummerverwi lelaars B IO Oliud 80 V 7 1 8 36 A 4I 8 4 9 Kfl 9M L8B Moordreeht 7 88 NieuwerVerk 7 8 Oapelle 7 4H Oettnrdam 7 7 KB iUcaa Diaads i BottertUm Oapelte Miettwerkerk Uoerdreoht Öeuda 80 S SS 5 16 4 45 4 55 84 5 11 s n 5 68 08 U t li 86 O St Naa wiel tender toezicht betrefiTetida bet gehalte der manschappen donr ttreegere eiachen acht de regeering in de practyk zoer moeilyk fsriryi zg door afaebafficg van de plaatsvervanging maar behoud van de nummerTewii eling veamiri het beoogd t doel te bereiken oordeelt Dit w re dan immera te verwacbieo dat al de tot liiigen van i dert lirhting die niet 10 pers on verlangden te dJeaeD fteh Uar n d or het stellen van eea uammfr r t iSHjtttsr zouden vrgmaker Kr bestaat slidit i ééa afdoend middel om de militie aau banbenteuiming te doea eaotwi ordao namelijk ook het meer ontwikletde gedfwtte der natn in de gelederen op te uumeo de oDodEakelykhetd voor welk miHdel voldoende blgkt nit de ÜM van aameoiitelliug der meeste Karop e chf legers f e rege ring acht de invoering van den peraouolgken dteastpliebt in de tweede plastA boog t gewfM bt omdat op die w rede mmat koatbare leger organisatie is te verkrygen daar by da volstrekt uoodige uitbreiding van het l ger bet vereiacble aantal officieren ondero cinren eo korporaals anden niet ol althms niet dan met zeer groole geldetyke opofferingen zoa zgn Ie bekomen VoorU noemt de regeering ds afschaffing vat de üienHtvenanging een eiscfa van sociale rechtvaardighflid Vcjor drt tfoote maerJerh id bestaat feitelyk reedi tbaux dè perünonlljke dieostpliebt vsnDeer nu b t begin el vao gelijkheid voor de wet ook met opzicht tot de militaire verplichtingen in toepafsing wordt gehraobt zal bet rechtsgevoel des vntk duardoor zeker vtrhooftd worden ook betoogt de regeering dat de afschaffing ook leiden zal tot betere ondrrliuge asrdeering tan de verschillea e standen in de maatacbaiipij ll ken znllen wet is waar rijk en armen am blyren maar beiden zullen met elkander in aanrakLD komen op eeo onzydig g bied Van de nauwt e ainrakiug waarin jongelieden uit de ver iobillenu i standen gedurende eenigeu tijd met elkatd r zu len komen ia toenadering tassrben die standen te rorwaobten Met recht verwacht wyders de R dat de afschaffing op bet phjiiek moreel en iotellertaeel gehalte van de bevolking eeo goostig o invloed zal bebbeo Ten slotte vestigt de regetring er de aandacht op vermits aan sommigen loegelatenwordt een ander in hunne plaats te stellen de opvatting welke de dienstplichtigen omtrent de beteekenis van de ban opttetegdetiiak moeten bobben verlaagd wordt Diensiplicht mag geen koopwaar zyn geen last hymoet in eere hersteld wórden als eon edeleroeping als eoo voorbereiding tot eens grootscbe taak die door inspanning vso eigenkracht door opoffering aoo noodigi vftn lyfen ledoo wordt volbraobt In ge n enkel land van Europa betoogt de tegeering eiudelyk zyn van deu persoonlykeu dl us ptioht waar fay is ingevoerd erntftige bexwaren dndervondvn lelfs niet lu D uitaablat d waar de dienstplicht zelfa van aeer bezwarendsD anrd ia Uit dë toelichtiDg vaa de rtikelea blykt o a het vo gende Volg ns een voorgestelde bepaling vorden de lotelingeD die aan zekere by Kon best vaat te atelten e sohen van bekwaamheid voldoe met betrekking tot bnnne Inlyving b j een bepaald corps en bnone pla Hsing ie e n bepaald garnizoen in één lyn gesteld met de vrywilHgers h j de militie By het ontwerp wordt iv orgesteId wettelyke sanctie te varteenen niei alleen maar ook nit te breiden de bepaling tengevolge waarvan het aaa jnogelieden die bij de loting voor bet blijvend L edeelte eea laag nuQimer hebben getrokken niettemin mogelyk is gemaakt na afloop vao deeer teoefeningstyd huiawaartv te keeren Ifldl $ 11 1 U 18U 8S 11 88 11 4 11 tl li 8 10 80 11 88 8 4 JI 8 88 10 11 10 88 10 48 10 48 4T 10 13 7 51 9 98 9 t 1 18 6 10 Bedoelde nolNÉ prwiaMlIing thans alleen toeireataan aan deraanschappetf miti bebqpreode wat de inlanterie betreft tot lietsetfde batsljoQ en wat de veatingartil erie betreft tot dezelfde compagnie wordt ui gebreid in bet ouiverp by alle korpsen tot bet geheele korpa Het beginsel ran den per ootilyk n dietiftiiltcht wordt door deze regel nu niet aan g tast gelijk de R g betoogt Een meer volledige voorziening is bg dit ontwerp voorgesteld Mreffende afbreking io de opleiding van geestelykeo dour den krygadienat Volgens dezen yMgiog wordt aan dan g eftetgke den bedienaar vao den godsdieoat eo den zendeling tffraar alsmede n den student in dn godgeteerdbeid en d a zea eUng kweekeling die san reue iurichtvag vaa ondvrwy tot gee ttttjke tot l edienaar vao den g dsit e t ol tot xetideling leeraar wordt opgeleid ru aan den lioomach Katholiek ordebroeder die tot pene binnen b t ryk geïe tigde kU o teriurlchtiog bebuott op zyne aanvrag telkens voor één jasr ontheffing van den w rkelgkeo dienst rerleeod By aigem enen roantregel van tiestuur worden de bedoelde ioriebtingen kd onderwy angewezen eo wordt te ena bepaald wie voor de to p siing der bspal ng voor geeitelgke ued euaar vnn den godsdienst zendelingleeraar student in de goJgeJeordbeid zendelingkwee keting of lioomvch katholieke ordebroeder wordt gebou ieu Ten aaosieo van de koatwinuers wordt voorge t ld alleen dan oothefliug van den dieLst licbt te verleenen indien het gezin door het gemii vaa den loteliog armlistig zou worden Wyatging wordt voorgeat ld van le artikelen betreffende bet zich niet zooder toe temming van de ministers vao oorlog eo marine langer dsn vier weken buitenslaads begeren door dt vertofgangrFfi te land en ter zee welke wyzigiog gegrond i op de erteouing door de ttgeering dat voor een kohniale en bandeldtyveiide mogendheid bevord rieg der veüt giug van peraooeu tan den dienstp ichtigen lerftyd in de kolonies of in deu vreerade wenacbelgk is terwijl bet ook ter versterking van den bnnd ms cbeu motderUnd en kolttuiën alleszins aanbeveling verdient de persooolyke deelneming van bier te lande gevestigde personen aan het bestuur en den handel van Ked Indie aan te moedigen Buitea twytel wordt in verband bierroede gesteld dat aan de loestemmiog tot verblyf buitvnalsnds kan worden verbonden vrgatelliog van het jaartykich onderioek van de herhalingsoefeningen en va I opkomst onder de wapenen ingeval van mobilisatie OvorgangabepBlingen zyn voorgesteld o e Toor bet geval waarby vrystetling van den dienst TOor derden werd verboodea aau den dienst van den plaatsverraoger Voorgesteld wordt de et ia werking to doen tretéüu nel 1 September 1898 Gemengde Berichte ii Van vertroawbare zijde wordt medegedeeld dat J 11 van Kampen te Sasaenbeim die voor acht degen op nst dér justitie te Haarlem gearreateerd werd wegene de verdenking dio op hem rustte a a zou by z ia rrnow en zekeren Van Dieet te Lisse hrbbon vergiftigd voor den UÜitUm bekend beeft recbtercommissaria te beide luisiUden gepleegd te hebben Mejuffrouw Deborah Doty is op baar wyze een eebeel eeoige persooo iu de wereld der wielryders Zy is nu io baar 102de tevensJHar en het ia zes m oden geleden dat zy voor bet eerst beproefde een tw wieler door een drokke atraat te stnren Nu echter zegt de Bo ton Travelier berydt e oade dame baar Ijzeren paard met gemak Waarachynlyk ia zy de eeuige persoon die zich beroemen kan gebruik te hebbeu gemaakt van elk ver oermiddo dat deze eeaw heeit opgeleverd bet vrou venzsdel dn postwagen de trekecboit de spoorwagen de stoomboot eo ttiana de fiets Aan bet oommlvsariaat ran politie aan de Nieuwe Haven te sGavenhage kwam Zaterdag middag eeo ne er zich beklagen dat hjj negers was of beUr gezegd dat men bem neger gemaakt bad 1 Was dan ook een neger tegem wit en dnnk geen echte kleurlii g maar een gewoon blerfkgezicbt die als eèn J moor was gemaakt Aao bet Mliti barefl werd bet joogmenseb eeo xtodeot sit een nabariga plaats in de gelegenheid gestald sya natanrlyke gelaatskleur te rerkrygeo Ëeo reobler Ie Londen beeft onlange fdöOj tcbadevergoeding toegekend aan een achilder Wiens oog gekwetst was door d kurk van eea flescb sodawater Io een koffihnis De oabandigbeid van deo bedieade die den ü itch opeemiiakte was ecbuld an het ongevat maar de rechter nsm aan dat da eigenaar dt r inrichting dsarroor aansprakelgk was te stelen De schilder die door de kwetsuur eeoiga weken verhinderd geweeat wa bet penseel te banteereo had f12 000 schadevergoeding gtiiscbt saar dit nchlte de rechter zelf overachatting vao de gAldswaarde vaa zyn talent Vreemder bokkesprongeo too acbrg t meo aan het Nieuwst nit New Yo k dan bet atoomachip Werkendam toebebooreode aan de Hollandsch Amtfrikaanache 8toomvaart maat Kbappy o aakte by het tarlat a van de haren vaa NewYofk beeft mea nog telden veo eenige stoomboot gehoord Het schip werd naar buiten gesleept door eea der vele sleepbootjes die mea dagelgka in de havea heen en weer ziet schieteo Toen meo de loods van Wellt Fargo eo Co ni Jeraey City geaaderd was stoomde plota ling eeoe ferrjboot nit de slip oa st de loods en kwam daardoor byna in aanvariog met de We keadam H t sleepbootje verminderde sijn snelheid wsardoor de sleeplijn stap hing en de W9rl Kendamc door de stroomiog naar de k i t ardreven werd en io de loods liep die gedeeltelyk voor kantoren gebruikt wordt Deze werden ver oield de meubelen vielen io bet water eu het schip beladen met splinters ea planken vervolgde zpolra mogelyk zyn eg Toen de débriB opgeraimd waren ontdekte men dat een brandkast met versobeidena papieren van waarde op net dek was te land gekomen eo dat de Werkendam dus op eigeo bontje roof gepleegd had De kapitein riep een sleepboot asn en liet deze dm brandkast weer meeoemen Wells Fargo Co hadden haar reeds als verloren beschouwd ereaals d lesaeuaars der Vlerken De Kipres Miatscbappy zal schade vergoeding ontvangen Eeo sbjtaat der infaalerie te Breda io garnizoer die oog al dikwerf te s Hertogenboscb met verlof vertoefde maakte van dia gelegenheid gebruik om daar tei stede verschillende winkeliers op te lichten door goederen te haleo op naam vjo eeo der hoofdoffieieren vao bet garolsoen dia bem zonder eenige rerdeokiog werden medegeven Uy het ontvangen echter van de Nieuwjaarfrekeningeo kwam bet aaakje aan het licht en door de yverige nasporingeo van de Bosbcbe brigade kooinklyke marecbaossee mocht meo deo dader ontdekken die spoedig tut bekenteais werd gebractit Verschillende goed treo zyo uog te Rotterdam alwaar zyn bemiodo wooode en te Bisda io beslag genomea De soldaat beviodt zich io arrest N B C t r Te Rotterdam beeft zich een nieuwe wielrydera vereenigiog geconstitueerd n l deRotterdamsche WielrgdersOrkeitvereeniging Het doel van deze vereenigieg is in bo dsaakbet uitacbryven van fietstochten met mazi k Doch ook zal dit cor is zich beschikbaar stellen voor vereenigiogen die hnnoe tochten metmuziek willen oploiaierea Men ril hoofdzakelijk tandems in gebroik nemen om daaropde grootere iostramenten te plaatseo en betden achtersteo man d speeti gemakkelgk te maken T De vereeoigiofp wordt gevormd doora werkende leden wieiryders die eetj atiekioatfament bespelen b werkende Iweo die dcfa beschikbaar atetteo eeo taudam voort te be wegen c gewoae leden eo dooatears 10 34 10 64 9 41 Indien de kas het toelaat worden vanwege d TWMiiging au ib wwknd ledoa wUvmonten i rgwialea io braiklMa g g o D MutMhkppg tot Kxploitatie tu Stut qxiorw g B il Tooraemeni op durto gedaui reiHMk ook TKUitiakurten in te roeren TOor tebriekiperaoneel ta Bnachwle Door hrt acbiemitiettett tw wn purd gerukte giitaren un bet h ringTliet ubter de BngdKhe kerk te Rotterdam ae wtgen wurToor het paard gespannen was Sïet den beituarder J A ran Leenwen zijn knKht een achippersjongen en het dier te water Allen werden gered STADSNIEUWS GOUDA 2 Febrnaii 1898 MerroDw de A Koek geb de Wit Tierde beden baron lOOtt a verjaardag Byna alt bewoD ra der Oort eu We tbaveo fa Dubbele Boort badden ter barer eere de rlag uitgestoken Een commiaaie ran bewonera der Ooatbarea habben de wooiug ran de jnbilarosae met p auteo eraierd waarby een opdracht mat deo Tolgeodeo iohood Balde aan Mevr d vod A Koek geb U J de Wit ter getageahaid ran baren lOOaten verjaArdag De bewooara der Ooat en Weathavea eo der Dubba e Baart c Aao blijken van balaogatelliag oatbrak bet niet Bg k6n bealoit ia o a peosioen terleend aao J J ïermaaa tot een bedrag ran 381 Door het Rykstelegrsaf kantoor alhier zyn gedurende de maand Jaaoan II dn volgende telegrammeo behandeld 102Ü verzonden 1130 outvaoii n S7 opgenomen ea verder geseind Totaal 3237 tel eg ram mea tegea 2358 tel rammen orer Jansari 1897 NiEcwEBKBEK a d Usel Voor dl export sUcbterj alhier zgn Maibadag te Qoriachem en Vrydag te Leerdam 125 varkens geleverd tegen 18 a 18 et per ppnd Keihpbn i d IJsel Op 1 Jaoaart waren in dese gemeente aanwezig 203 jongens en 205 meiBJes boten de 6 ea beaedea de 12 jaar hürviD toedroeg het aantal schoolgsande kinderen 184 jongeaa eo 1G9 meisjes Het aantal niet eeboolgaaade kinderen was alzoo 55 of J3 pCt Bg het omspitten van den putorietuio alhier werd ontdekt dat in eoke e bloemkoolplanten die in bet najaar onvolwassen op den akker waren blgven staaü tfieke kooltje genroeid waren Verseba bloemkool nit dea tuio op 28 Jaaaari Stolwijk Onder het vee vaa den bonwmao J de Vries alhier ia miltvnur geconstateerd Eeo rnnd is reeds gestorven en op de gebrnikelgke wyze door verbranding oaschadetyk gemabkt RECHTZAKEN Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam warden Dinsdag o a de volgende vonnissen ewesen G M 43 jaar jager te Jaarsveld door bet kantoagereoht ScboonboTen tot f 2Obo0te8ubs 4 dagen hechtenis veroordeeld wegens een jaohtdeiict ug dit vootiis ia booger beroep bevestigd P Ta 27 jaat eo H 35 jaar arbeider is Waddingsveen wegens diefstal van tarweitroo en eea plaok tot 7 dagea gevaugeoiv straf iedtar Heting Ter rake van dit isdryf subsidiair wegens begnDsttging stond gisl r io de eerste plaats terecht Jan S 45 jaar werkman te Langerak Hem werd tem laste gefegd als Ïqqt l richilljode djigan in het jaar löav te Schoonhoven opaettelgk eenige lappen KOed en kleedingstukken weike bg wist dat A i van P wedawa van C D door diefaUl althans door misdrgf verkregao had van deze hebben gekocht althans gemeld goederen san verschillende personen hebben Terkocbt e sn de opbrengst van dien verkoop een gedeelte san die vroow hebben a gedri ea ea de rest daarran roor lich bljbaiD bebondan nriAoor bleek dat bet goad Uit bet gelgigeni door bedoelde weduwe ge tolen wa t n nadeala nn den mannfautnrier W Brandwgk t SohojDhoTan bg wie ag ala werkater in dienat iras De wadowe ala gelaige gehoord erklaarde dat beklaagde die iotiem met haar omging en tee gosd wiat dat ig met bur rgf kinderen waairorer bij toeiiende Mogd waa bittere armoede leed baar lol dielBtal bad aaagespoord Na eenarroeg bg baar doelende op de gunatige gelegaobeid Uitatelen die tg 10 den maonfactnrwinkel bad om een jaa dan weer om een broak terwgl hg bur Ie kennea gaf iadiao tg aain een lapje goed I mee Hocbt bresgev dat hg b k du wel toor haar soa verkoopeo Beklaagde door den pres dent mr E Fettb oodervraagd ontkende te hebben geweten dat bet goed door hem bg verrcbilleode f eUgenhedea verkocht van diefital afkomstig was De weduwe zoo bem hebben verteld dat sg door ieolaad san negotie geholpen was eu aerst behoefde ta betalen als er e kocbt wss Bg baar ti 1 en hiar cahgbeid ftw3er dere ge laige echter dat t eklaagde gewrten bad dat bet goed gestjlen wa ag had bet heoi tella nttdrakkelyk gez gd iJe beitoleoe beklaagde er zich tir terechtzitting over dat verachilltnde personen U Scbüonhoven die van beklaagde eo zgn gewezen wurket r voor eeahagatel goed badden gekocht zeer goed hadden geweten dat bet uit zgn winket was gestolen Een juffroQw J Capoen die als gHaige geboord was bescfaaldigda hg zells pertinent van heling Aan den president verzocht hg een be chikSving te willea geven opdat deze persooso zgn itoed zooder eeoige vergoeding ziinerzgds zouden uitlsveren De voorzitter d d hem echter opmerken dat dit zonder nén nienwe itr tfactie zoo maar niet giag Aao de beschnldigde getoige gaf Z Ë A dso raad bat door baar gekoebte goed tegen ïukoopsprga san den winketier terng te g ven en Toor aao voorzichiiger te zgn opdat zg ook niet in de beklaagdeabank zon komen te zitten De snbst offieiei mr P de Josietin de Jong giog vol verontwaardiging de terTerecbtziltiog gebleken leiten na eu meende bovendien dal de weduwe door beklaagde op het slechte pad gebracht ten gevolge van zijn bedreigiogeo tot het uiterste moet zgn gedrelen Z £ A was dan ook lau oordeel dat beklaagde zich had scholdig gemaakt aso een sfzirhleiyke beliog die de toepassing van het maximum volkomeu wettigde Ëisch 3 jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr ü J Knotteobelt kwam io de eerste plaats op tegen de nitlating vao Z Ë A als zou de vroow die ter terechtzitting tranen stortte eu zich sooveet mogelyk poogdt ichoon te wasscbcn door beklaagde zgn bedreigd Hiervan was ter tsrpcbtuttiog niets gebleken zoodat pleiter dt verbaal als nit de lliVïht gegrepen besthonwde Overigens meende mr Knottenb y dat zijn cliêni voor het geval dat de recutbank zijn acboldplithtigheid mocht bewesaa achten niet die zware straf verdiende welke Z Ë A heoi had toegedacht daarvoor stood de man tot heden te uostig bekend VerTolgens nara in de beklaagdenbauk pUats A F van P 42 jaar wednwe van C D werkster te SoboüoboTen onder de aanktacbt op verschillende dagen in 1897 aldaar de boven bedoelde goederen ten uadeele van dea fnanufacturier W Brandwijk te hebben ontvreemd Men weet reeds dat de rouw volledig be kende Ook na dischte zy weer het verhaal op van haar bittere armoede eo van de treurige omstaodigbeden waarin tg verkeerde welk verbaat ifasns door den bestolene bagros werd met eeo andere historie waardoof eeo ander licht up de Irsnenvergietende delinqoente viel Getuige Braodwyk verkisarde oamelgk dat bet mBDKch de diefstallen volstrekt oiet uit armoede gepleegd had oobdat zy deopbreogst er vao bleek te hebben t esteed op een manier die afschnwelyk kon iieeten Volgens getuige had zy op eeo achaodelgke wgie met den heler geleefd en zuUts io een krot waar vgf kinderen van deze en andere beestaehtigheden getuigen waren Had zg goed verkocht dan werd er savoods gedrorkea en gebrast totdat bet op wa Bebatre de manufactoreo had ze te zgnen oadeele ook cognac gestolen om zicb thuis met den msn te bedrinken Op dezelfde manier verdwenen ook zyn sigaren tlad zg het inderdr ad zoo armoedig gehad dan had zg slechts behoeren te spreken want de werkster had reeds veel goeds van zgn familie ondervonden en bg de aitdeeliog van kaartjes vao de npy vereenigiog was zg ateedi de meest bevoorrechte geweest Later evenwel toen het bleek welk een immoieel teven zy leidde was het met alle ooderstood nit Het O M achtte betten laste toelegde wettig ea overtoigeod bewezed eu reqoireetdi eeo jaar gevangenisstraf Tb C Z 20 jaar arbeider te Waddioga reeo rer olgfoa ter eraatwnording g roepfo soa deo 25n Sept jl iu de berbecg r auC de Ciroot aldaar zekerea D Yan Vhet beb eD miabandeld Bebl zelf wiat er Tolgeua Z in zeggea nieta fi af Omdat er na een der twee gataig o op het appel ontbrak werd de zaak geacborat lul 1 Maart a a De Amaterdamaobe recbtbaok giater ait praak doend in bel geding tuaaeben de heer n Adlor eg K Willefeen balrfffeoda den Adlerbekar oolieiide deo beer Adkrzjjn eiaib zoodat ile beker in het bezit ia irebleveQ Tan Wittereen Omtrent dep aoatd Ie Lear meldt mennader ji Hat oodertaak op la t dar jaititia iogntald door twee daekoDdigea Saaft aa bei Tiebfe gebraefat dat de met bloed bevlekte sigaar OTeraeokwam met die welke vtrdacbla F io sgn aigareokoker bg zich droeg en die an belselfds fabrikaat waren als die door den aigareom er E Tiock atkter geleverd worden Veidachte F evenwel leide bg de instractie sicb aiet te kuboen kerioDerea waar ze gekcaht waren Oroote bewijskracht scbgot gezocht te worden 10 het reialtaft dat het anderxoek sat traven omtrent het bloed dak op de kUeran van verdachte F en het slachtoffer gevonden is De verdachte scbgot xioh op deze gruwelgka wyze van het meisje te htbben witten oatdoeo om met eea ander te kunopo trooweo PHACHTIUK SOKTKKUINlï V iMTjR ffANDSCHOEHEII voor Dames en Heeri n A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a ÜOllüA Teleitko nn o Jl Beurs van Vrkra alotkn 101 Vi 91 89 U 86V 84 8 V il l ia 98 Dl 1 4 67 V 7 l i lOl 9 1 FEBEUARl Sm iau D Cert Ned W S J i o dito ilite ihio 3 d to dito dito 3 HoNo a O jl UbuJI 1881 81 4 RcauüD 01 1 mnanl 18M V dito Gocooa 1880 4 dito bii RoiSb 188 4 dito li Hope 1889 10 4 dito 10 goud leen 1888 dito dito dito 1884 t SpiHja Perft lohuld 1881 4 Toaaaij iepr UinT laen 18 0 4 Om laeotQg terie I Geo Ie mag aerieO uiuira Kip t obl Iia i Mexico Obl Uuit Bcb ISM S VaHBltlIu Olil Uonbep 1881 Anariaiya MiK ticii 18 8 Banaanw Sti d leen 1S 8 Nao N Afr Uaudalav a n Arendilt Ï b Mg Corlifinatén I eliMa t ohappy dito Arn Hypolhoekb pandbr 4 Cult Mg der Vuntaul aand a On f lljpolbookl paadbi 8 Kederlanilaobu bank laad Ned H ndelmaatwb dito N W k Pao Hjp b pacdbr 8 RgU H potheakb paiidbr i l tr flypothoekb dilo 9 OoBTiNa Oo t llong flhik aand Bmi Ilypolheiekbaok paiidb 4 AaaaiKA K Ut bypoth pandb 1 147 98 tfaiw L i I r Iiiau cert 8 Nin HoU IJ poonT iij aand Hi lot Kipl f St 8po aaad Nad lod Spoorwegm aand i i Zuid Afr Spni aaod O dit dito dito 18 l dito 8 Ilil n8poorwl 1887 8 A Eobl 9Z id ltol 8p niU A H obl 8 PoLaK Wanohau tVaauen aand 4 anaL Or Kuil pir Hij obl 4Vi Baltlaehe dito aand Paatowa dito aand S Ivana Oombr dilo aaad 5 KoralÉ Oh 11 AMaaiiA Ceat Pac Bp My obl 9 Chio k Vonh W pr O r awd dito dilo n 0 8t I aler obl 7 Deoverk Eio Or Spm earl T a llliooia Oentral obl io goud 4 Y ouiBT kV ahrilleüert r BaQd Mexioo M 8pw My lobvp o 9 Hira Kantas v 4pct prei aand N Tork Ontatiok Weat aand ditp Penn Ohio oblig 9 Oregon Calif Iehyp ingoud 6 Si Paul Hinn k Maoil obl 7 Un Pac Hoof 11 n oblig 9 dilo dito l iuo ol lühyp O Gaüiua Jan 8outh Cert r aand Vaii C ltalli kNa leb d c Amaterd Oujuibus Mg aand Rotterd TraniKegMitati aan Nen Htad Am lerdiro atiiid 8 Stad KoUord m aan 9 BluilB Slad Aatiterpon 18 J j Stad llruuel 1889 HpNO Thoii Ue ullr eeuUerh 4 OoBTaNH SLaatll eoii g Mi 3 K K Oost B r 1880 II SraNJi tad Uadrid 3 l A NlD Ver Boi Hvp gpobl oert 356 StaatB loterij J Se Klasae Trekking Tan Woensdag 2 Februari No 8018 1139 899 IS73S 18858 ISOSl ieder lOOC o 26B4 06 en 17519 lodor ƒ 400 No 47S9 I36U eo 16697 ieder 00 No 688 3Sfl6 3422 B442 8366 lïlot U JS 17223 188 1 19189 19981 20021 on 20040 ieder tOO Prijzen ran 70 351 8388 6529 8246 10S15 1 6 0 16259 18534 394 SA85 6694 8353 10611 12794 16278 18675 714 8513 6610 8351 10664 13164 16550 18 63S 786 S5E0 5855 3 99 10805 13176 16551 iS64l 74t 958S ll liM lOtlt 13139 1 1 1 Ittli 1 09 3689 5999 9911 10819 13101 19171 139 95 3699 90J7 9911 10908 13140 19911 18718 98 3707 9 7 8SIS 10994 I3I47 16991 18719 907 3100 fin 8811 11191 13189 19II1 199 5 912 380 9199 3939 11149 13971 19714 iin 990 3853 6384 9015 11400 13781 19795 19011 030 3899 Uti 9034 11439 13849 19819 19019 1118 1993 8448 9094 1145 1 13901 19909 iioat 1199 4004 459 111 11490 IS 89 17 30 19199 1413 40 8 60 175 U4t9 14071 17135 19191 1 45 I4U 9579 93S3 1I49I 14090 17114 1917 1549 4191 919 9371 11119 14131 17991 19111 1597 4382 9999 94U0 11171 14934 17494 1991i 198n 1175 4445 7153 9 78 11738 14367 174 1 1597 4931 7U0 91 11741 14491 17110 1991 1895 995 7tl3 9715 litis 14191 17571 Utll 1903 4790 7t84 719 11997 um 17791 1 I 1999 4791 7441 9799 11916 14 39 17901 10099 1191 1014 7499 914 12018 1474 17999 10170 1871 1109 7705 9 43 11040 11079 17917 IMtO 1534 514 78 8 9957 87 15348 17914 lOlil 1916 Sil5 7 li9 10085 11194 lt319 17961 lani 1719 tltl 7995 10155 11114 15531 ISI4 lOilO 17tO 5199 SOe 10117 Uil lli8 S 18114 10101 3018 1SI4 8110 10133 11811 15978 18196 10148 3141 1389 sul 10893 11497 15993 19 74 lOlSt 3111 1443 8115 lOlll 11901 19131 18130 0990 9 ll 5515 9199 10183 ADVBRTENTIEN Sociëteit Ons Senoegen Comniaaariaaeo der Socioleit O ia Uisoioaii brengen ter kenmaao ran HU lieden ingeïolge Art tan het lloglement dat biJ gelegenheid Tan de ie Abonnement ïuooeoWüoratelliiig op ÜONDEBÜAO ilon 3 t EUKUAltl 1898 dto aOCIBTBlT van il avond ZB8 VVR at gealoten mil Nameua bet Beatnur V llGliMAN Kï Stenlani Oouda 2 Febrnari 18 J8 UO P O 1KB OUDE f g lt St HlKDAMMEH GEUEVEE Merkt NlGHlpAF Varkriilbaar bUt M PECTER8 Jz B l howiji rsu eolitheid is t cachet en kurk tteoili voorlien van dea naaai der Virm P HOPPl t HtrPAM FRANSCHE STOOMVEEVERD am ckemisoke WuMkgjU II Oi l ËHlllEl liFJt 19 KruUkail KoUnrilam OebreTeteeril dv r Z M deu Koning der Belgen Iloofddep t TDOr OU DA de Ueer A VAN OS Az Specialiteit roor het atoomen en rerrea ran alle Heeren en Dameagarderoben alaook alle Kinder oederen Speciale inrichting roor bet aUmm n an pluche manteta reerwi bont enr Uordgnen tafelkleeden enz worden tiaar de uieuwate en laatate m thmle gorerfd Wlo zeker gn wii de £ chte I Eikel CaCAO te ontrangen l uimr J gesteld en na rete proDfnemingen ia di ii handel gfkonien onilfr de niam dea uilrindera Dr HiebasUl Torraardigd op de boHie macbinoa in het wereld ramde étabbliiaoin nt ran Oebi StoUwarclc ta Kenlon lieh J rTQiel aeIir Cikel Cacao in vierkanlea bnaao Deze Eikel Caeao ia mat raelk ek akt 1 eene aangename gezonde drank oor dagelijkarh gebruik een 4 2 Uiealerab taa t poeder roor een kop C1u eohiü AlaJ gciiemikraoblige drank bij geral an diarrheo leciiU met water t gtbhilken Yorkrijgbaar by de Toonui ail E n Apotheksr enz Vt Ko V K ftttflwmlea 1 f 130 tTtlÖ e 0 35 OeneratlTHttgenwoordigw TO r IM land JuHus MattenkltA Amsteriiam KalTciatraat 103 VAN BlOMMLSTEINS INKT lï fonrJerVm Jelijl de BESTF i volkomen ON SCHALitLIJK