Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1898

35ste Jaar an Zaterdag 6 Februari J80T WAG6Pê van ISpCttot 24pCt m U a Bouaionkaudtnil SOEPEN in CAPSULES zgn verkrygbaar bg de Firma T CBEBAS Gouda Yogr engm bij PAUL HORN kslertlam O Z foorburguial 3 No TIOO fiOMCHE CdllAM ÜieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken flet groote aantal zenuwkwalen Do commissaris vau politie te a Hortogenbosob verzoekt uit naam van de vrouw op flporiog eu bericht van J C Lammera 36 jaren kaarsen fabrikant wonende aldaar die sedert 12 Jan 11 cpoorlooa verdwencQ ia Bj lijn vertrek was by o a in bat bnzit vaneen gouden horloge en een ketting uit zilver en goud samengesteld BINNENLAND I GOUDA 5 Febroari 1897 Hedeoinorgen had iu bet lokaal der R K Leeavereeniging de aan besteding plnata voor het boawen van een Scbootgeboaw voor 400 kinderen ep een terrein aan de Westhaven alhier logescbrevea werd door A Koskuolhailder Rotterd voor f 18674 W de JoBg Wï Gouda 15940 0 Albtas Waddinxreen 14600 O W den Hoed Stolwflkereluis 14289 H J Nederhorst Jr Stolwyk 14043 W Bokhoven Gooda 13988 J H de Wilde Gooda 13796 J J Dnim Gooda 13769 Aan den laagaten inscbryver ia het werk gegund Voor de afdaelidg Gouda van den Nederlaodsfihen Protestanteobond zet in eeo openbare vergadering op Maandag 8 Februari 1897 dee avonda tan 8 aar in bet kerkgebouw der Retnonvtrantscke Gemeente als spreker optreden de heer C Bille Ria Lambers pred te YenhaiuD die ala onderwerp ui behandölpn Leo ToUtoï Beroepen bg de Gereformeerde Kerk alhier voar de 2e aiaal da R J W Ritdolph te Leiden Giateren had nlhier in het Militair Tehaia ene vergadering plaats van kiezers in bet district Bodegraven Tegenwoordig waren er uit da gemeenten Alfen Aarlanderveen Dorp BaBerswoode SchoonhoveD Hekendorp Oude water Bodegraven en Zwainmerdam Enkele gemeenten hadden beHcht van verhindering gesoDdeii Met nlgemaeüe stemmen drie bleven bniten stemming werd bealotoo xieb aan te aUiteo bg den Christ Bist Bond Een voor loopig baatuur werd gekoten gewezen op bet hoogtt belang dat i der op de kiezeraiysten werd geplaatst die er op behoorde en na 15 deser waderom te vergaderen om een deüaitief bestuar vatt te 8 llen Hare liefde kuisch eu r ui al dic Kvm cuijeU bestond van horen kant geheet in zelfverlooolienmg en opoffering was het lu it opzicht renien met deu jongeling gesteld ik weet het niet maar als dona Juana over bem sprak merkte ik aan de trillingen barer welluidende stem aan den zachten gloed die er uit bare ougen straalde eu aan het purperen blosje dat hara wangen kleurde dat voor haar in die liefde al de vreugde en al de hoop haara Uvens opgesloten lagen Ik bad aan dona Juana de zonderlinge ontmoeting verteld die ik met haren verloofde gehad bad want in deze be rekking stond hij werkelyk tot het meisje de wyie waarop wy gezamenlijk het tochtje van Üatlao naar Lima gedaun hadden tot zelfs zyn haastig vertrek toen hy in da stad gekomen wai Dona Junna had aandachtig naar m g ln aterl en my daarop met een steii die van ontrovnng inlde ten antwoord gegeven O t la eau echt oaballero I Je houdt tooh van hem niet waar don Gustavio F Zoo als ik vernomen had kwam Diego na ens zoo laat en dan weer zoo laat een bezoek aan zyne verloofde brengen en waa bun huwelyk al kort op handen Door een zonderling toeval hadden wij elkander nog nooit ten huite van don Antonio de Taboada ontmnet bij waa altijd pas vertrokken als ik kwam üf hij kwam juist eenige minutsa nadat Ik heengegaan was 1 Koaplieden atraat T GOUDA by A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN Ooada Druk aa l BWIfKMAM k ZOON IEDERE PROEFNEMm G Imdt tot voortdurend grooter besparing gereeë voor het gebralk beste fabn at tUtgebrand eu gereed voor verttending voor ieder consument dadeljk in gebraik te nemen onovertrotfen liohtkracht langate brandtyd en goed ptasen gegarandeerd Aangeboden 4S cent per itak per dOmljH t S SO Franco tegen rem konr WILLI BUD Berlijn W 33 Berliner G asglühlicht Industrie jy B Correspondentie verzocht in Doitsche of Franache taal WAAROM Eoopen verscheidene inwoners hun THEE buiiea de stad OMDAT ffier ia Gouda tot heden toe met het tikel TBËË nog niet geconcarreerd werd Neemt s r p thana de proef eens met de makelde grange en waterhouddude Tolgens nleaw syeteem gemêleerde TtlËËÈl uit het Magazijn Lange Tiendeweg X ÜS £ n gij znlt Bog nooit zoo iets voor die pryzeu gekocht hebben Van eene leTeriug overgeblevene 2000 stuks soogenaamde Op aanvraag zenden wg gaarne ter vergel king gratis en franco monster woidwi wegena klsine fouten niet iiuitt volgen model nitKevoerde naden tot den potprlj van fl 75 fcer tuk reohtstreekB aan H H Landhfiuworo ene uitverkocht Dene DIKKK onTcrslUtbare e ij wftnn ls feu Pel o 00 oM groot dm het Pftard geheel ibedeJtltwid donUerbrulD met Engelsehe Sporl Dabbel Paardeo Dekens OrMdeklenr gr oa lee x W b6D Md in t i praohtige breette tieepen vooraien bieden vnj wesens eer geringe elechta door mannen van het vak Lemerkbare fouten k f V Btuk aan erkeUik waard fl BeitelLingen te Benden met doideUjk adres tegen vooruitbetaling of rembouni aan Terzendhnis Merkuur Oommandit Mtatacbawy e Sehnbert Co AmMtrdaim N B Toorbnrgwal 35B Een ware Schat Toor de ongelakki e alacbtoffers der ZellbeTlekkinff Onanie en gehe jne nitapattiagen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HollaBdache nitgaTt met 27 aib Prp 2 jjuldan Ieder die aan de Terschrikkeljjke geyolgen van deae ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van eon zekeren dood Te verkrögen by hetVerlags Magaain te Leipzig Neainarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandal in flolland Stollwerck sche Borstbonbons gehbrioeerd na voonwhrift van den ion Unlversiteits Frot Gehm Hobad Dr HarieM Bonn hebbea sedert 60 Jaren ab verzachtend middel tegen hoeatén beesckheid en aandoening der ademingsorganen aitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lacht is t bijzonder anbevelenswardig een boabon te gebruiken Verpakking Gede palgee il 25 cent Alom verkriighaar BEKROOND MET GOUDEN MEDAIL L E RMEPEIEN HOLM S Quina Laroche BS Staalhoudeiide ulna Laroche is de meest krachtige en versterkende KIS AWIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeron Verkrggbaar in flesscben ii 1 90 en ƒ 1 00 GIGAMHEN TEGEN ASTHHA De inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den lyder san Asthma terstond Terlichting In Etui 80 en 50 Centa Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Moest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prga per fleschje 20 Cent Kba k blien UoLU Hofleveranciers ZtUi 2 ep6t te Gouda hg den Heer A H TËËPË Apotheker en bü de meeite Apothekers en Drogisten verkrggbaar Het Fotografiscli Atelier STUDIO is dagelijks oolides ZONDAGS geopend ö Album portretten met S Proeven f 1 S0 P VAN DER WAALS Fkweeta Singel 682 by de ïiendeweg FEMSCHE STOOMYEEVEEIJ Chemische WasscheriJ VIS H OPl E HËIMEK 19 KruUkade RoUevdam Glabreveteerd door Z II den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spaeialiteit voor het stoomen en verven van alle Hemen n Damesgarderoben alaook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen vaa pluSie mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar de ieowste en laatste methode geverld Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor do gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriakeB zgn de pcgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Wn is de beete mwryTing l gen Jicht nat Rheiimatiek Lendenpynen kortom p eo vaa al AflkerPaifl Expeller If 2 ia matket lltll mm aaa taweadan tegen = tAnl er PaiRlxpeiler E r Mer Pain Expellcr ki a4 a PriJB 50 asat 76 oent a f Sf de Teoruoden ia da meeste Apotheken en l T ii Ri Atar t Oa ta Bottwdam Wit rxa nnwhoorapMn f tot ds TOêrafeaande kenteekenen van apoplexia benanImMrt tM Int eeyeu nog alle middelen door de medisotie wetenaohap aangewend Eant Ma 4 i nmwfli eer toe dat liJ door het rebroik maken van den eenvotidiKBt nirflg luuMlUk Uan pliviMogiube ontdekking gedaan heeft die na honderd proebamlnnB f rerefdTerbrstdU en terwijl eij in wetenBahappeliJkekrlngeBdelioogitobaU tijrfkomt eë de geheels erëfdVer rstdU en terwijl iij in wetenBahappeiiJkelErlngeB de hgógit baUuntt wekt teveni eene weldaad bUlkt te Kijn voor de aan sennwkwalen lljdead mwMWhhifl Dmm geneeswgze la oitmTonden doet den aewazen Officiet van Geaondheit Dr Btuaa WsIhmub U VUHhofoo en bernit n de onderrlndiiig opgedaan In eene GO jarlge praktijk n w WMMhlB Vnn bet M MBaMl par d c worden dsartoe m midktm t flhM r 9 knUl enmlMellUk u h Mm KMtel eaevedeeld Hel deza geneMWllM ohitterenda runltstan Tertrcgnt en ilj maakte cooveel opgang dal van Mu Kesohraven werkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE I har voorkoming en geneilng binnen kortea Uld taadl da 9t arak renahenen la Dit boekje kent alet aU m TNt lul nMto pnbliek ventaaDbar Tarklarlaffaa amtreat het wenen der nieuwere tbvmi aa da naada telfa iB waahoplca fmUloi Tarkregea aitwarking maar ook Tindt man daarin wctaaMkappfllUk verhaadtttlnpasinlt da M 4la k bladen dia aan deze Keseeiw ae gewUd eUb loemada lüEet ft van tal T i grtiünobrinaa Taa haMgeplaatata raneaekiuidliaB oader walka p riiiMrt M dr rnreitor aan da pérvniiilflk ta rarlfa rai Roaganoni m 8tali rtk ned dr vratftHraad aaaMrtaar aaa M fcrankilRnlgai MilleM da Oharanteii SaBlflHanitb dr Cakn tt sVetHn SrDuniaiia mti ir arr ad nt U JMIIngeN Dr K Foraaler M ualiair lraotiur vaa het li M tul ta Agaa SahalanUiDr Sel BHteehla Bad Cniat Daraaa ad dr gaaaaibaer dlraotaur dar lalvaaa tliaranBlIaalM lariaUlBj iHdera ta PariK na 81 Honail 334 0 al van AaohBBbaoli Mmd dr H arfa Dr Bubaaï arraa ariate Zlrknitx Okwnltahaant JaohL nad dr ta Waeaaa Dr D Baapavat ta U Farrltra Eara M vaa 4aa Con ell Central d liyglèna it da 8ant £ In Frankrijk en vele anderen Aan allen wlaraMiwwvaatal meer ofmlader anvedaan la af aa K aanadla senowaebtlcbeid IU waarvan de kenteakenen zijn ohronlaolie hoatdiljn mlgralaa laMa liaofdpiln htoadBRdraag graeti prlkkalbaarhaid gejaagdheid lapelooiheld llohamelljke r haaeliTkt toeatand T aar alia akan die door err hagelilkt toeatand variar alla Biakan die door Vèroêrtê gelró èn werAaa ea no glljdan aaa A ga rolgen dawna aaaala varlanmlagan onvarmooe tot ipreken iware tonsval noalaHjk allkkaa aUlHuN der oawriohttn mt wortdaranda epa pFaatta tijk e zwakte verzwakking van aeha aa an amA iM a ander Keneeahudlfa behaadelbig geweeat zijn maar door de hekcndo middelen da oaOiandintaMr en kondwataifeair wrtjTna aleotrtaoeren etoomlooi of zeebaden geengeneKlnfCf lanlclaf honan Itwaal geroBdaa hAken aa ten alotte zij die vreea vevoeleu o r h ra rta aa daaztaa reden hebbea wagWBB vMnehUntelea als zloh aanheadend angstig voelen vwdeavlni In bal baaM btaflk pijn met dultaHibald ttkeringan aa donker worden voor de oeaan drukkende p a aadar bat narbaafl ulilni In da eoren bat vatlan vaa krIebeHng In bi tiet tlapan van jhanden en voetaa aaa al d M dito categoriaa vaa Mavwlljdcra als ook aau Jonge melsisa llidende aan bleakzHobt en kraabtolaaabaM ook aan gezonda nirB aan enge persenen die veel mat hel hoofd werken en eaatelijka reaatia wUlaa Toorkomaa wordt ditac nd aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te fltiMflta katVfUt ap aanvraao kaatafaoa an n anoo veTBonden wordt clooi A Aaaatardam door M CI KBAN A Co Uelligeveg 4B rdaan A F E van BAMTElV HOLFF Apotheker Korte Koobtaea L ht laOBRT A POKTON Oudegraoht bij de Oaudbras F UD gleaBUefimedicinale tentoonatelUBg ta de r Weiaanuuau aoka f JorlJ Hot de Zilveren Medaille bekrooad XLI Jaarg ang van DE BAZAR Daincs lo k g ids bevattende DaMESen KINDER MODE 8 beneyens HANDWEKKPATRONEN fl IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MüMMER In ieder n tekêt atwarte ptateUf modekrontek feuilleton enz ens Ie Uitgave zonder gekl platen mei 3 snijpatr eu 3 groote geknipte patr Per 13 nra ƒ l ZBj p poat 1 4B 2e ala de U mlg met daareubOTenj 6 gekleurde vlaton 1 75 1 90 Se ff I Ie 12gekl pl eD 1 bijz gekii p bij bet 6e uo g 2 50 3 10 4e t I Zq n bij hel Ga no 1 geka patr n kuu7 f ISe f een gekleurd f raaie hand werk patroon S 8 3e PROEFMER Bi PROSPBCTllS ALÖÏ r Tg ioJ b eene nieuwe zending Verlovings en Ondertrouwkaarten F isitekaarten I uxe Postpapier Rouwkaarten en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitg evoerd bij A BRU RMAi en Zn De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aiïonderüjke Nommers VIJF CENTEN die in bet kerkgebouw der gere for meerde gemeante door den kantoorechter den beer v Briel Saaae Het volgende zoo deelt men ons mede isdexer dagen op een dorp fin NoordHollandvoorgevallen J Do zoon van eej weldnteldeo landman en da dochter van een arbelier hielden eel van elkander en de wederz sche oadérs hadden niets tegen eene echt verbintenis ever wel de arbaider ader stelde zyne toestemmiag afhankel k van eene eventaeale gift van f 100 oit to reiken door den anderen aiJspirant schoonvader die evenwel doz n eiscb niet als ernstig gemeend geliefde te beBchoawen llNndeiyk ia dö dag d r trouw gekomen en de ambtenaar van den Burg St vreagt den ouders af of ze hnune toestemming tot het huwelgk geven De boer zegt gntweg ia maar de arbeider antwoord jawel maar ge weet de voorwaarde en maakt de manoeuvre van geldtellen Een boer en f 100 evenwel atiheiden ook niet op bet eerste commando eu de boer haalt een bankje van f 60 te voorachyn en vraagt I Daarvoor zon het ook wel gaaaVc En het I ging voor t 60 werd de broid overgedaan Diufidag avond is te Bergen op Zoom ge 1 durende eene voorstelling in bet gebouw TbBUa door een gezeUcbap uit Berlgn de 1 impressaiia B met de kui die na de voomtcl 1 liogeu op de beide vorige avonden te Dordrecht 1 en Breda fa de recette te Bergeo Op Zoom nog al goed gevuld was er van door gegaan het gezelschap oatuorlgk ia de grootate verIfgenbeid achterlatende Een geweldig wasdelaar is een jeugdige Gnpk Peter Attias is ygu uaam die dezer dai eu Amsterdam ia komt o binoeuloopen Deze jOBge mao ia nl o a eens om eenw j woddens cbap geloopeo van Smyroa naar Stj 1 PotcTsbarg een op vele ptsataen jevaHrlyken m wg van ruim Ö4 0 KM in 78 dagen en 7 oikchten twaalf dagen korter dan bjj annge I Qom n had dwars door Anatot ë Roemeli 1 Besaarabië Zuid en We LRusland Te Nieawediep zoo wordt ons van dlaar geschreven zijn sinds eenige dagen fiensatitiwekkende geruchten in omloop otntrent ong regeldbeden van eruAtigHU aard die te Smyrna aan boord van Hr Ma pautserschip Piet Öein inoden zgn voorgevallen Aangezien fchter officifel niets vaa dien aard bekend ia mag VfToudersteld worden dat er weinig waarde aan die geruchten is te hechten Uit Schoonhoven achrgft men De overtocht o er de Lek kan hier weer geregeld dus ook met de pont plaats hebben Woeasdagavond hield de heer A Kngfi Bzn lid der Tweede Kamer in het Calé Neut te Woerdan eene lezing tot toelichting van sommige artikelen der nieowe kieswet voor kiezers tn mUlLLÊllOHu Een Peruaanscli Bandiet bij don Antonio do Taboado ie or tmoeteu op wien I je zoo als ik weat wiss la hebt Dan kan je zijn dochter dona Juana meteen eens zien t la een ongel van een meid 1 I Ondauki ik telkena eon geheimziünig geaohuifol io bet boBoh hoorde werd mijne vrees door niets gerechtvaardigd en trokken wij deze plaatsen die om too velerici redenen verdacht waren zonder eenige ontmoeting ta hebben door Ëen kwartier U er bereikteu wij de barrit ro waardoor men als men van OalUo komt de slad Lima binaen treedt Hier moeten wij afwheid van elkander nemen ui don Diogo tot mij 1k dank je wel oaballero voor je aangenaam gezelschap waardoor dit toohtje mij vrij wat verkort ii Daarop voegde hij er met een spotaohtig glimlaehje bü Ik hoop dat je nu geen geloofcneerinUslaanuu die dwase roDveibistoriea waarmee men je te Callao aan js hoofd gemaald heeft Ik heb wel is waar geen der bandieten waarvan men my zoo veel verteld heeft gezien maar dat is QDg geen bewigi dat zij er ook niet zijn antwoordde ik laoheode Wie weet of zy ergensanders niet wat te doen hadden I Dat ia wel mogolyk Daarop sloeg hy eensklaps een anderen toon aan en Mide m Ik koop het B ooeg ti ta h b Q Ja apoedig En zonder mijn antwoord af te wachten groeitfi bij mij gaf zijn paard de sporen reed in galop weg en was al spoedig uit mijn gezicht verdwenen De laatste woorden van mijn medgezel badden mij niet we nig verwonderd Ik had ham slechts zeer oppervlakkig met mijne zaken bekend gemaakt en herinnerde mij huet goed dat ik hem geou woord gesproken had ovqi de hooge wissela die ik op den bankier Taboada had lloe was hij daarmee bokend geraakt Zyn overhaalt vertrek en de bijna dreigende blik dien ik hem toen hij mij verliet op myn arriero bad imn slaan daden mij mijn gewezen reïsgeoout uit een beel ander oogpunt dan vroeger besehouwen SQ kulden hem in zulk een geheimzinnig waas dat myne nieuwsgierigheid daardoor niet weiüig gaande gomaakt werd Het ondervragen van mijn arriero braeht mij geen stap verder deae man was sedert onze ontmoeting met don Dio o bij ons vertrek van Callao letterlijk doofstom geworden Bij elk der vragen die ik tot I hem richtte vergenoegde hij zich met het boofd te schudden terrryl blj een aogetigen blik rondom zich sloeg en over al zijne leden beefde maar bet was oomogelyk een enkel woord uit hem te krijgen Ik merkte wel dat hy mij de ialichliagepi dio ik wenschte te hebben niet zou geven en fond hem dus van my weg toen ik in de oalle de loi Énèr I aaderei 1 hy da fooda ekoman was waar mJfi ADVEKTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd roillioen kronen n de eiploitatiflkoateo van 633 000 tot 1 millioen De beide Noordpoolreiiigers Nansen en Schott Hauaau kwamen met hunne vrouwen Dinsdag to Hamhurg van waar sy over Vliiaingen naar London reisden Bbd advocaat in Weenen was als pleiter opgetriden voor een slager die van bek ten loste gelegde ward vrygesproken De chünt betuigde zgnen raadsman met de volgende woorden zgn dank Ik ben een arm man en kan Q voor uwe moeite niet betaleo maar eea goeden raad wil ik a tooh geven Eet geeii worst Dete raad die zeker niet voor de onsohutj vali den slager getuigt hoewel overdreven i s niet van grond outbloot Zoo is het in Baden voorgekomen dat men by worat de van de baren ontdane huid vau vaarzen en ka veren voegde somtyda tot een boeveelheid an 33 pCt Ëen pond worstvleeseh kost 30 Kr en eeo pond runderbuid 6 Kr terwyl de worat TOor 60 Kr verkocht wordt Eenige stagers werden dezer dagen wegens die bymenging veroordeeld daar du rechtbank verklaarde dat bet koopend publiek dergelykeb voegingen eitt verwacht en ook niet vermofldt M t d V Ten gevolge van dea kraektigaa dooi is da Rgo met lyo byriviereu atark goAwollen De Moezel stpat leer hoog te Trier zyn laaggnlegen wgkea overHtroomd De Neckar la bg Maoheim buiten zyn o vi rs getreden De Lecb de Wertach en de Nabe hab aa eveneens het omliggende land overitroomd Het water tggt nog steeds Ook op de Maas en haar byrivieren ia da wataratand zeer boog Cbeaée en Spa itaaa gedeeitelyk onder water Dr Hermann Meyer is van zyn ontdekkiaga rejg door Brazilië in Dnitschland teruggekeerd Het Leipzig8r Tageblatt verneemt dat hg niet alleen een aantal aardiykakandige ontdakkiogpu gedaan heeft maar ook versobeidena nog onbekende IndianenstammeD heeft ontmoet Meyer beeft het doorkruiste gebied uauwkeurig ia kaart gebracht ea brengt kostbare ethDologiacba en andere verzamelingeu mede I De dooi veroorzaakte dezer dagen in Zwit I 4erUnd vooral io bet hooggebergte grvaarlgkf Getyk men Stockholm om de groote ontwikkeling van bet telefoooverkeer daar ter steda vaak noemt de teletoon tad hy nitneuaeudheid zal men echryft Stockholm s Dagbladc Zna den eerlaug kunnen noemen bet telefoonland Het stttatatelefoonriet daar te lande kost nn reeds 11 mithoeu kronen terwyi de inngte der ttrbiudiDgen oogpveer 63 000 K M bedraagt fUk grootftte verb iidiugeo igu di tux jcbea Yöckbulm eu Göteborg etj tu schen Stockholm 0n MalmÖ Geniittdnld wordeo op lie Igu n danelgks 150 gesprekken gevoerd Nog wordt noudig geacht eea verbinding van de noordelijke giens van Svrneaonr tot Malmü om dan Noorwegen te kunnen aanaluiten met Denemarken en het verdere vasteland De regeeling heeft voorgesteld deze verbinding n ook eene met Finland te maken aaniieziea de telefoon voor het Zweedsche volk mner en meer een noodzakfiykbeho fte wordt eu heeft thans den Ryk dag gevraagd een krediet vaa 1 091000 kronen om aan te legtren de Ignen Stockholm Göteborg en Heruöaand Pitea die in 1898 gereed kunnen zgn en 395 000 krouea zullen kosten Da bruto ontvangHten stegen van 1 tot 2 I toeatandea Het ioeeawwater dat met gewel I dige vaart van de bergen stroomt maakt de I wegen oubegaanbaar ea zet aommiga daten I ouder Op andere toppen laat de xneenw los I en stort in lawines op de bergwegaa De I Simploiipas ea de paxaen iu Graiibunderlaiid I zyu geheel verRp rd I De Riju was by Baiel 1 meter gestegen ea I de Sbil 2 met rs Het ya he ft de pglere vaa I do spoorbrug ernstig benehadigd I Ook aan den Neokar en de Main haeft men I ho g water I In t zuiden van Frankrgk viel e a kolosate Ta Haarlem ontntond gistertacbi een iaer ernstige braad dïtt helaas ook measaheolevens beeft gekoft Het was feest g wee t by mevrouw Mlzéo in de Frans Halsstraat 13 De dame den hoizes erjaarde en voor die gelegen heil was eeoe zuster uit Reltnrdam overgekomen en w r a er verschillende bekende genoodigd om den avond gezellig door te brengimi Er werd gam usiceerd en gezongen en toen egen half twee de gasten huiswaarts ging n hoorden de hnren nng I massa sneeaw dikfvyla ik te Lima kwam myn mtrek plnoht te nemen Ik meen reeds gezegd te hebben dat de zaken die my naar de oude stad van Pizarro ladden doen vertrekken van het uiterste gewicht wmeu zij na men dan ook gedurende eenige dagen al mijn tijd in Veracbeideoe malen waa ik bij don Antouio de Taboada geweest en had alsdan ook diens dochter doua Juana gezien De besohrijviog die don Diego my van haar gegeven had waa mei overdreven t Was werkelyk een bekoorlyk schepseltje dat nog g en vijftien jaren telda en een onvergelykelyka sohoonheid en aanralligheid bezat ik begreep volkomen dat zy instaat was zulk een hevigen hart toeht op te wekken als diea don D ego voor baar scheen te ge oel n Handelsbetrekkingen die reeds verscheidene jaren geleden tusscbeo don Aotonio de Taboada en my aangeknoopt wareu haddeu tusschen ons eene oprechte 60 hartelyke vrieudscbap doen oatstaaa ik ging hem baosi lederen dag een bezoek brengen en dikwijls verzocht hy my bij zieh te eten m ééa woord ik werd bij ham ontvangen alaof ik van zijae familie geweest was Daar ik met de bewoners van dit huis op xulk i een goeden voet stond had ik gelegenheid genoeg I gehad om de dochter van dan bankier gade te slaan en veracheidene gesprekken met haar te voeren Haar karakter was laohtaardig maar deed nog meer aan een knd dan aan een meisje denken Oudertnaaohen viel het ny niet moeietijk te ontdekken dat de innige liefde welke zij aan don Piego Bamirez toedroeg haar hart begoa te ontsluiten voor aandoenisgent die baar tot dusverre vreraid gebleven I waren