Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1898

AIIST l rBO KBD R M BELOi JE Jr Keizerstraal R 116 No 7496 Vrijdag 4 Februari J898 36ste Jaargang No Vvan den NIEUWEN TAAUÜAiNG van het Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 S regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Com ant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM vn 11 van Schalk Co gevestigd te 8 Qravenhage HepplerHraat 199 en 90a I Baby de BegentesaelaaD van Z M den KONIISG van BELGIË 1 Indien gijhoestü gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde SuI perior Oruiven Borst Honig Ëxtract FLACONS Tan 4 0 Cts 70 Cts en i verkrijgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f S Gouda E H T45 MILD Veerstal I B 12S te Gouda I A BÜUMAN Moordrecht I J C BATELAND BoeUop I B T WIJK Oudewairr I M KOLKMAN Wad inmeen A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUÜA Beveelt zich aan tot het levereu van 6e t Zeeuwscli Tarwelirood a 14 Cenl per Kilo TISSOT Co Bordeaux Motterdam f lAO per litör in verzegelde bemande flesch van 5 en 2Va iiter voorzien van het attest van l r P F van Hamel Boo Proefflesch 1 30 Verkrijgbaar bfl J H ROODE Q o D D A Te GOUDA bg C LUGER Apotheker Harkt en bfl WOLFP Co Westhaven 188 L J SON I Tandarts Utrecht Spreefcuur des DüNDERDAUS van 9 3 uur in het I Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUÜA Een gratis Lot naar een prachtig HEEREN of DAMJIS SCHBUFBUREAU ont Bngt ieder die bij mü koopt één Ons THEE van 16 of 27 Cent per Ons der Parakan Sa ak Thee onderneming J van QUE Kleiweg h 2 Gouda TE KOOP ruim 1300 BOS mooie STOKEEN geschikt voor ZEISEN BOOMEN en RIJ VENSTELEN Adres J BUIZERT I A 416 Slledreeht Kraepelien en Holms SalmiakPasliUes algemeen erkend als het beate middel b Uoeat m Verkoudheid Het i een slijmoplossend en verzachtend mtddel bfl iutnomendheid Verkrygbaar hg de meeste Apotheken en Drogisten Prfls per üesohje 20 Cts g Alleen echt in vierk üesobjes l voorzien van etianet waarop de handteekening vanKBAEPELIEN HOLM Zeist Hofleveranciers Te Koop of te Huur aangeboden EKN Staande aan de WESTHAVEN Wijk B N 1 Hl Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Het flma bevat beneden 3 Kamers met Suite 1 Keuiten Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zold3r verder alles netjes en doelmatig ingencbt alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt KL fc SFBEMKURJSli MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttot uut I ZONDAGS niet TIT iB da besta inwrBviii togan Ju lii Wol Rheomatiek Lendenpuneii lorlom T ftnkerPain Expeller limOMOTORlSCeE TA51DHALSBA ES k Mjnen v lerlei aard Wal ismethatlHll ïilEaapW L WETTIO OEDEPONKBRD I fuitfl wenden tegen BU het Kcbrulk ilaarvaii geschiedt het l tiiiideii ki UKeu Am Kinderen ZDKDEK k DE iHiaiSTE nm I Wal moot du ite da io ieder hmsgezb r ftnker Palii Expelle 10 000 Gulden f Pi B 50 oent 75 oent en ƒ 1 25 de ll h li VvorK ndeQ in da meaata Apotheken en Ity r A Bioktel ét Oo ta Rotteriam I wordt betaald aan hem die bewijzen kan I I dat de bij mjj ter inzage liggende getuig f I schriften der uitstekende resultaten van cl k r I I t lcctromotorische TaDÜhalsbandjes niet echt zijn flk Men Utteop den naam I Wordt franco toegezonden alleen na J ontvangst van postzegel ad 95 cent door iutomatisehe vallen voor riittén k fl MO voor muizaa h fl l ath voor torren kukkerUkben oim k fi 1 30 vangen voortdurend K iider toezicht ïo O ratMn miiiKen f Uiieenle kevem in een naoht stallan znh vanBeUe weder on en Uiitnn n et d minBC reuk n Verkoop t gen toeaendUiB van hot bedriig ot onder rembours Yerzemlhuis Merknur Oommaiidit MaatNohappy 6 ehabert A Co AntMterdam N Z Voorburgnl Ui i ROBERT HOLT Nijmegen k Verkrijgbaar bg Wedefverkoopers gevraagd t Het bCite onachadelykate en ge makkelykste poeWmlddel voor Ueerea en vooral dames en ffinderichoenwerk l8 de Apprevuur van C M MUIIer Co fÖLt op naam en fabrieksmerk VerkrygbaiT by Hairan Wtnkallert In lolMamnii k flalantailtn ryen na ini gnirMt DMM by W aANentiw Arahen i Drok vuD A BRINKMAN CJouda i WOLFF Co Weslhaven 198 VAN DE Zittingen van den Gemeenteraad is verschenen Prijs per Jaargang f 3 In dit VERSLAG worden opgenomen alle bfl den Baad ingekomende adressen en de gevoerde dtscuasièn DE UITGEVERS A BRIINKMAIN en Zn XÉLEPHOOSNOMMEB SU Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pxaclxtigr lüet irLgrexicii t HEERENHÜS met TlIN staande aan den KAÏTENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kehler Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen van zenpfhoofdpiin af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie rHeabaro rte toe trotseerM nog üteeda alle middelen door de mcdiai ho wetensthap aauKewend Kerat aan den nianwes tUd kond de eer toe dat Bij door bet gebraik maken van den oenvondigaten weg tiaa ielijk lasga da hmd eau pbyBioIogigobe ontdekking gedaan beeft dte na honderde proefnemingen tbana over de geheelewaield verbreid ia en terwijl if fii wotenBchappelijke kringen de hoogste belangateUiagwaki tevanaeeae weidaad blijkt te zijn voor da at Eannwicwalen lijdende menBcliheid Deze geneeavijie ii aitgevoitden door den geweeen Officier van Oezoudlieit Dr Roman Weiaamann te Vllahoren en bernat op de on dorvinding opgedaan in eene Bö Jarlge prabtUk l oor wasaehlnc van h t boofd eeDnasl per lBK wordeu dnnrtoeK ehikt fli iiret door de hald onmlddellUb asn betsenuwKestel niedeBed eld Uet deze geneeawUse werden rerkel Jk achltteresde raaoltaten verkregen ea eU maakte looveel opgang dat van aen door den uitvinder geaobievea verlüe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hars vDOrkomlng e Beneiing binnen korten tl d reeda de laie druk verschenen ia Dit bookje bevat niet alleen vor het grette pnb liek verstaanbare verklaringen omtrent het weznn dei nienweie therapie en de daarmede zelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwoikmg maai ook vindt men daarin wetenschappelijke verhmideiuigeu uit de DiedUch © hlwilcn die aan deze geneCHWiJze gewild zUn zoomede aftcbrift van tül van getnizBchrlfteri van liooggepiaatate geneoHkuudigi o onder welke P Meniere med dr proreisor aan do polykllnlek Ie Parijt rue RouBetnonl ID Stelnareber med dr praktliearend fleneeahear aan het kranktlnnlDBn oeatloht de Charenton Sanltdtirath Dr Cofin te Staltin Qroiamann med Ar arrond arta te JithUngen Dr P Foreitlsr genaeahesr dlrecteur van het hoaplUal te Agen Oehelmralli Dr 8aharing kaetaal Qutanfela Bad Emi Darsaa med dr geneeiheer dlreotei dsr galvano therapeutleohe inrloliting voor lanuwllldari ta Pari rue St KonorÈ 334 Coniul ven Aaolienbach med dr te Corfu Dr Buabaoti arreed arta de Zlrkniti Oberitabaartt Jsohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La FarrièrS Cure lid vaa dan Cenaall Central d hyglèna et de Santé n Frankrijk en vele tndeieu Aan allfu wior z iiiiwKest l meer of minder ftnag edaan la of aan EOgcenaaaada RcnnwaelUlKlield lijden waai van de kenteekeaen zijn ohronlacha haofdpljn migraine lohala hoafdp1 n blOBdandrang preota prlkkelbsartield gelaagdheid Blap elooihald llchametljke eerjilf en nbahagalllkajoa zoualH verlammingen onvermogen tot tprBkBn ïware tengual moelell k likken atllfhald der gewriohtenmet vaortdarende pl n plaattelltka iwakle veriwakkino van geheugen enz en zij die reeda onder geneesknndige behandeling gewepst zijn maar door do bokMida middflen als onthoudlngien en kondwatetkunr wrijven elcctrtBeeren atoomlooL of eebadelT eeti genezing of leniging hnnnepvkwaal gevonden liebiien en ten elotte 7ij die Amsterdam door 1H CLEBAW A Co Hetltgaweg 42 nottordaui F K van NANTBK HOLFF Apothekir Korte Hoofateeg LVtreclit I O K PORTOS Ondegi ftoht bij de Oaardbrug P üiL Op de longste hygienniadi moJicmale tentoenstellmg ia de I r W lsemann Bche OeneeswiJzB door de Uedisrlie Jnrij met de KIU r n UHdiiilIf bekroond l Bt vooral handteekeniOQ xnet roodet letters IRanURDtRVICTORIABRON OBCRLAHIISWN Oberlahnstein 7 A UmUchaiypii tot Exploitatie f j fj g ve igd te Rotterdam mdblaak S Kleinhandel in Sterken Drank UUBGBMEESTER en WEÏHOUDEES vun Gouda breDgeri ingevolge art der Wot van 28 AnguatuB 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kenDÏB dat bii hen is mgeVomen een verzoeksohrift van den uavolgendaa peraoon waarbij Vergunning wor lt gevraagd om in do bij zijn naam vermelde koalitoit sterken drank io hel klein te mogen verkoopeu als Naam van deu verzoeker Aanduiding dor localiteit I A Cnls Rozondaal M 7 uitbreiding Ouuda S Eebruari 1898 Burgemeestiir eu Wethouders voornoemd II Ij martens De Secretaris BROUWER Bultenlandscb Overzicht la de Fransche Kamer heeft Lockroy lange beBcbouwiogeD orer den tovslaad der marioe gebooden du admioistraiie betift zich door de beweging die het ongeval met de Broix welke plotaeliug de reis naar Petersburg niet kon medeniakeuj opwekte irenoodziHkt gezieu eeo voorstel te doeo om 80 mitlioeo aan verbeteriog der vloot te bestedeo Dit geldl moest niet verspild worden Fraokr k heelt de aadero mogendbedea oiet gevolgd eo bezit geeo zeepolitiek Fraokryk heeit wel schepen geboQwd doch zonder vast plan Duitschland doet dit we de ItatiaaoBche vloot ii dl van Fratikri k in mobiel vaardig beid de baas Engelaad heeft eeo vloot die de Fraasche in bet nogenblik van gevaar kan vernietigen Te la qd is het gevaar door bet Uassiecb FraDscb verbond vermin krd ter zee d et Twee mogpodheden bedreigeü Frankryk Duitschland eo Engeland Daarom beval Lockroj grooler creditt U voor de vloot eO vooral het volgen van eeu fast ptao aaa Naar het Berliner Tageblattc verneemt zoadeo Duitscbe financiers alleen dan geneigd zyo een Rueaisch Chineesche Je niog orer te nemen ala Raeland de leeuiug niat slechts waarborgde maar Russi che staatspapierMU tegen het bedrag der een ng nitgat Van een afgedaae stak zooaU de Times meldt is tot dusver nog geen aprakt ♦ Hoewel de beachten uit Oost Anië zoo vredelievend mogeiyk zgn en uit Peking de mededeeling ontvangen is dat Engeland officieel introk den eisch tot openstelling van FEU I LL ETOJX ÜEAlffl BÏAWA w M Fraimk 85 oo verliepen de dagen terwijl wij telkens oieutvo reden tot bozorgdheid kregen toen Bastiaan ray op een morgen wedrr een brief van Granger ter hand stelde waaru t bleek dat hot door mij gavreosde onderzoek op dei volgenden Maandait was bepaald Die tljdiug deed mij eoo verbleeken dat Diana naar mij to fB lde om mij te onderaieunen Andrèl riep zij uit ia er dan niets meer op de TToreld dat gij lief hebt om zoo aan u zelf en aan uw lot ta wanhopen Ik wilde mijne zwakheid verbergen Ach zei ik vergeef mijne lafheid maar de gedachte aan de verbanniag waartoe ik zal worden veroordeeld jaagt mg schrik aan en ik vraag my af wat ik aan mijn leven hebben za ali ik van u geacheiden zal zijn ffGetoheiden 1 O Andn dat is niet meer de taal Tan uw hart want wanneer wij ons als zuster en broeder voor elkander uitstortten hebt gij altoos vertrouwd op het eeuwig voortduren van reiae genegenheid ff De liefde bIImü kan zulke won teroa doen hernam ik somber Op het hooren van die woorden door my op zulk en ontmoedigden toon geuit sidderde Diana Talien Wan als vryhaven zyu de berichten nit Uuslaud nog allea höhalve bemoedigend Want Rusland maakt groote toebereidselen om zyu troepenmacht iu Oost Azie te versterken ƒ Eogeluld scheut met het 0 g op mogelyke gobeurteiMsseQ by da kolon üu steun te hebben gezocbt 11 Aan de Int Korr wordt ten minste gemeld dut de Cauadeerche regeeriug voor het geval van eea oorlog io Oont Azië J 5 000 man troepen ter beschikking van het Moederland zou stellen die door Engelsche schepen aan de westkuat van Canada konden worden afgehaald if Doitschland maakt toebereidselen voor het leggen van een spoorweg van Kiao tsjoo naar Tsji nan toe de aandeelen zouden enkel in Duitache ea Ghineescbe banden z n i e mynbouvtrrecbten drie mylen er aan eiken kant van den spoorweg vallen uitsbïtend aan Duit Bcbers ten deel waar chyniyk wordt dit niet üitdrukkelyk by verdrag bepaald maar zal het in de nit te wis cben diplomatieke nota s gezegd worden De Chineesche goeverneur van Sjan Toeng heeft een houfdambtenaar Nt eh aangewezen om prins Beiurich van Praisen Qa diens aankomst van dienat te zyn Inzake de candidatuur van prins Georgios voor het gouverneurschap op Kreta is gctnvl dat de Tsaar den sultan heeft laten weten dat Rusland ondanks alle tegenkanting daaraan moest vRst houden en dus des Sultans weigering geenszins kon beschoowen als diens laatste woord Toen Maximof du eerste dragoman der Russische Ambassade die M dscLap had overgebracht liet Abdoe Ha iii fi volgens den Conat mttnopehcben Gorre f QAilMQt van de Time8 € door zijn 8ecretari4 t in by antwoorden dat bij zguerzijds zWi oedeokingen tegen die candidatuur moest handhaven En Tahsin drukte tevens groote verbazing uit over zulk een aandrang van den Tfiaar in een zaak welke den Sultan zoo ze r ter harte ging Daarop werd Maximof baos en ont tond er volgens den correspondent tusFchen hem en Tahsin een heftige woorde wis oling Motdat al blijft de cuuJidatuur gehandhaafd 1 Verspreide Berichten Duitschland Te Müuchen loopt het gerucht dat de ylhoofdige koning Otto II een beroerte beeft gehad Weicu 6ide zij haastig red u dun door de liefde i Wat meent gij Drie maanden geleden Andró vervolgde zij met onvaste stem dne maanden geleden liadt gij lief Ik weot het want Matüdaiena en ik hebben u tot de bekentenis gebracht Zgt gij nu van die tietde genezen P vNeen Maar zij die ik bemin zal het nooit weten Hire oogen rustten op do mijoen mot een fnbeEwlfrijfelijke uitdrukking die mij tot in do ziel trof Wat komt het er op aan of zij het wsetP ging zij voort Er zijn voor zulk een liefde hoogere oonl o waar de mart aan fJod alleen bekend door Hem wordt gezegend Dat ia oen martelaarsohap mompelde ik bitter Welnu weos dan een marte aar Andr 1 harvatte zij met geestdrift yWees eon martelaar maar indien uw hand verdort dovr de pijnigingen van t leven laat zy dan tof h den palmtak blijven oraklom men Werp het beeld an haar die gy aanbidt niet neder zorg dat zy die gij in uwe drooraeu voor u ziet zloh niet mat minaohtiag van u afwendt ffO riep ik uit ik zal ik zweer het barer en dVer waardig zyn Een kreet van vreugde ontaaapte haar ik zocht kaar blik eu zij scheen my een oogenblik ala geheel verheerlijkt maar eensklaps wankelde zij uitneput door hara overspanning ch ziish uit roijn arm losmakendü bedekte zij bot gdlJitljmet de banden en barstte in snikken uit eveUlMop dien dag toen zij op den berg over inü heS aan gesproken had i lTgW g J ii j I J l ii LL iiiip HU I M l De bood van Duitsehe vakvereenigingen telde biykoQs het jongste jaarverslag op het einde vao 1897 bxjna 80Ü0 leden metr dan iu tbagin Het aantal leden steeg tot 80 000 In het Beierscbe stadje Kliugenberg n d Main betalen de bewocers geen hetaatiug De stad bi zib ryke leemputten waarvan de opbrengst voldoende is om alle uitgaven te bestrgden ea den burge s nog geld too te geien Verleden jaar hebben ze per hoofd 300 mark gekregen Ook in Duitschland heeft de laattte storm hi r en daar oilers gevergd By üürlitz zyn drie leenigravers op een tfleopIaatB door een neetvallead dak gedood en op de Weser zyn by Bremen vyf werklui ten gevolge van het kenteren van een boot verdronken Frankrijk De Russische iNowo tic bevat opnieuw een scherp artikel over de DreyftjB zaak waarin Mélioa wordt aangeraden niet door de revisie hardnekkig ie btyven weigeren de sympathie an Europa te verspelen ENGi I ND Volgeas Ben opgave van de Exchange Tulegrspb Companyt zyn er in den geheeieu veldtocht in Tirah aan BritBob Indischö zyde geanigaveld 570 man eo gewond 1409 Generaal Lockbart zou gisteren te Bombay naar Engeland scheep gaan Rlsland In een bouten ateenkuleulood van de gasfabriek te St Püter burg brak eergisteren brand uit Zeven brandweerafdeelingen hielpen by t blu iBchingawerk maar werden d n brand paa lueeBter toen vijf milhoen kilogram kolen waren verbrand Men denkt dat de kolen door broeiing in brand waren geraakt OoyrENUiJK Zaterdagavond zaten te Marburg in Stiermarken in de sociëteit de eersle lnitenani von Piberau en op eenigeu afetand ie student itteneder Volgens de flauwe gewoonte van Dnitsche studenten stond Atteneder op eeo gegeven oogenbÜk op ging naar den officier toe en zei U heeft me gefixeerd De luitenant gaf bem een oorveeg De student sloeg terug De luitenant trok zyo sabel en bracht den student een lichte woude toe Gevolg uitdaging en duel op pistool Maandagochtend schoot von Piberaa Atteneder morsdood riep ik ontroerd och ffSohrei niet Diana sohroi niet Ik kon bij de warreling van gevoelens die mij overstelpten geen andere woonluo vinden Het smartte mij haar tranen te zion storton en tcch was ik fier op oen vriendsebap zoo innig dat zy aan de Iiefdo hare machtige welsprekendheid hare vorhoffing en besohroomdhoid onlteondo Diana zei ik omdelijk vorgaofmij een oogonbÜk van verbijstering 1 U smart trefi mij dicpeir dan irtijn eigen ongeluk Voor u wil ik ulo het is voor mij dat ik u smeok nntwoorddo zy voor mij die geen andere genegenheid hüb dan ie uwe I Zij smeekte mij Wedor doemden die heerlijke illusion bij mij op waariu ik my eens verloren had Groote Uod dacht ik wutken naam moot ik gaven aan die samensmelting onzer zielen 1 Hostaal er dan boven do aardacho hartstochten een heilige genegenheid een ongokendo hemelsche vreugde aan de engelen gomeon Een Dogenbhk verkwikt door do kruüht van liofde en geloof waande ik my iaderdaad weder sterk Maar belaai t wns slechts een onkolxi lichtstraal in bot duister Weldra koerden de sombere voorstellingen die myne droomen verontrustten met nieuwe kracht terug Gedurende de nachten die ik grooteu Ieels slapeloos doorwoelde ter prooi aan allerlei akelige denkbeelden verlooi ik de weinige energie overdag vergaard en met angst voelde ik hoe ik wedor meer eu meer ontmoedigd werd Myn vasta wil allesa kon mg dat wist ik betoLenaen Ook ia Boedapest heeft de storm Zondagnacht erge verwoestiogen aangericht Twee menscheu werden door Tallenda nokbalkeu getroffau en bterveud naat t ziekeahuis gebracht vyf kregen zware kwetsaren v el andera lichte Het park van vermakelykhedeu Oee Bndavar Oad Boeüa in bet Stadsboachje had veel ta lydvn eu een gedeefte staat op t invallen In Teplitz werden veel daken vemletd Zm eden Den Poolreiziger Fritjof Naoseo heeft zyureis door Amerika veertig duizend dolUrsopgebracht met aftrek van een aooa van 250 dollars welke hij zyo impresario moet uitbetalen voor bet niet honden der laatste 25 voordrachten Hy za nu nog tien voorlezingeoin Engeland houden Japan Te Yokohama is onder den titel De wereld van den arbeid het eerst sooialistiach blad verschenen dat het oprichten vau rakvereenigingeo wil bovorderen EcïFrK De Egyptische regeering heeft haar rloot van mailbooten voor 150 000 pd st verkocht aan een Bri sche firma die een nü atsebappy wil oprichten met een voldoend kapitaal om den postdienil oit ti breiden eu te verbeteren Deze maatbcbappy za t Alexandrië een nieuw dok laten bonwen voor schepen van zeshonderd Eugehche voet lengte en 26 voet diepgang Dit dok moet binnen vier jaar gereed zyu en zal 80 000 pd St kosten BINNENLAND Ook de vryzinnige kiesvereenigiog Deventer te Deventer beelt tot candidaat voor de Tweede Karaer gekozen den beer J van Loenen Martine De antirevolutionaire kiesvereeoiging Nederland eo Oranje te Deventer heeft den heer J W Koer candidaat gesteld voor de Tweede Kamer De kieavevseuiging Vryheid en Hervorming koos tot candidaat mr A van Delden die de candidatonr aanDim Naar het Hbld verneemt is te sGra venhage een nieuwe kiesvereeniging opgericht waarvan de leden lu hoofdzaak beslaan uit oud gaHen D vereenigicg heeft geen politieke kleur en haar streven ia by de verkiezing VBO leden der Tweede Kamer de bolangeo van Iodic te behartigeu Het voornemen moet legen de noodlottige erfelijke kwaal die mij bedroigde maar altijd werd ik door kwellende voorstellingen vorvolgd eu moer en meer begon bot vreesotijko donkboeld bij mij wortel te schieten dat ik raisachtan reeds krankzinnig was Ik herionerdo mij de talrijke voorboalden van waanzïnnigboid veroorzaakt door moreele martelingen on vervolgingen O zij zullen het gedaan krijgen riop ik uit zy zullen mij gek maken Een zonuwkooris teisterde mij ik durfde hetkas eel niet meer uilgaun ik word menacbenschuw een woord een glimlach wekten mijn achiordoohtop en ik verbaeldda mij evonaU ik mij dit reeds oenigo dagon te vuren te Monlhermi bad voorgesteld dat iedereen op mij lelto on over mij spmlc peen morgen had ik mij gewaagd hij oen spreng dietot wasohplaals vau bet ilorp strokte en eenigeboerinnen dio daar beiig waren keken my aan zy baddon bij mijne komst plotseling guzwogeo en tikhield hot er dus toor dat zij over my praatton Een kiniioracbtige bescbroomdheid beving mij op hel zien van al die ulouw üierige gezichten en ik dnrfde met doorgaan Mogelijk beapourdon zy mijne vortegonheid de oiido vrouwen begonnen met elkaider to Duisteren en oen jong meisje zoi hardop t 18 jammor Ik keerde haastig om en hoordenu golach Kwaad over myn eigen lafheid wilde ik tenigkeeren naar de waschplaats maar ik was er toch te bang voor ik hoorde nog altijd die stem op bewogen toon eggen w tis jammer 1 Dal gezegde klonk mijj ajs een klacht m do ooren en ik begon onwillekeurig halfluid te herbalen t Ia jammür i ia jammer l Wordt vervolgd