Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1898

7tsg Wi 7663 lOOCG 7673 1D084 7683ll 121 7856 10213 76tl 10235 7808 1U431 7816 10451 7851 10B61 1881 1869 1948 206 2099 2174 2211 2S19 22S9 16164 15178 15261 15418 16498 15638 15652 15784 15887 17 81 o r 17336 20898 17395 20401 17431 20565 17712 20640 17774 20712 17789 S072S 17885 20V80 17915 227Ü 12318 12372 12382 12843 2368 13189 13186 13216 13238 4026 4706 4720 48iS 4848 6037 B054 6136 6e Klasse 16e Lijst No 20680 m z 12630 10065 m z 1055 en No V400 ƒ 70 m z niet MARKTBERICHTE M Qouda 3 l obruari 1898 Granen met maligon aanvoer Hoewel de handel langzaam gin zijn do prijzeii niet lagor ïarwc Jarige Zoeuivs 8 26 i 8 60 Niouwedito i Miiidorodilo ƒ 7 76 n ƒ 8 10 Afwekende 7 è 7 40 Polder 7 60 ü 7 8 Z EoggO ƒ 6 25 a 5 50 Polder 4 90a 610 builenlaudscLc per 70 kilogram 4 60 il 4 75 Gerst Winter 4 40 a 6 10 Zomer 4 20 ü 4 70 Clioïallicr B 50 6 26 Haver por heet 2 75 a 3 25 per 100 kilo 6 50 a 7 Honiiopinad Inlandsob 7 25 a 7 80 Builenlandsohe 6 50 i 5 76 Kanariezaad 6 50 a 6 50 Karweizaad ƒ per 60 Kilo Koolzaad uieuw n Krwien Kookerwteu 6 60 a 7 Niet kokendo f 5 tl Ji 6 Builenlendsobe vocrenvlen per 80 Kilo ƒ 5 60 a 5 75 Boouen Bruii e boonen 7 60 ü 8 50 Wille booneu 9 50 f 10 Duiveiiboouen 6 60 a 6 75 Paardonboonen 6 20 a ƒ 6 70 Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansobe f 4 40 a 4 50 Cinquanline 6 70 6 Foisnian 4 8i a 5 10 InlandacUe mestiug a Veemarkt Melkvee aanvoer handel eu prijzen Volle varkens red aanvoer han del vlug 20 u 22 cl por hall KG Biggen voor Engeland redelgke aanroer handel vlug 19 a 20 et per balf KG Magere biggen goede aanvoer handel vlug 1 ii 1 60 per woek Veile schapen red aanvoer handel vlug 18 a 24 Ziiig Lammoren aanvoer handel a Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug 5 a 12 Pokkalvereu 8 i 10 Graakalvoren aanvoer handel ƒ Aangevoerd 24 partijon kaaa Handel zeer matig Io quaL 23 il 25 2ü qual 19 il 22 Zwaardore in prijs Noord Hollamlscho ƒ 22 ïi Boter weinig aanvoer liandel vlug Goeboler 1 86 ü 1 45 Weibotar 1 15 ii 1 25 p Kilo ADVERTENTIEN mi Kliniek en Polikliniek oamTEVHIB en UHMMBCOiMUt voor Spreekuren dageljjka van lti 2 u Gratis Spreekuren Maamlarf Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CSEYIv Geneesheer Directeur Xutomatisehe vallen 3 vnoi tuFren knkkerlftliken il H i ïu v ngfln loorfdurend loi fooBiDlit Sii FK rivtt n muUon liiiren lo kevern ui een naobt hIoUhh ïnli vböEöllti wader og eal liiHfcn niet do wiiiiBW reuk Uk Verkor togm toejiendliig vani ot Uedrng ut ondor rnmbnura Vörzeiullnils Morkiiur f iijnmaTidil MiuitRcliu y W 4chabert A € o AmattsrdatH NZ Voorbargw aiiS Stedelpe Qasfa briek ie GOUDA Do prijs van liW as ia O cent per M en voor KooktoestcUen of Motoren 4 s = Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding acbter den gasmetor Voor 3 en 5 licbtgaameters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen eui tegen betaling van eenige centen per week in uur bekomen Men woriU u i ocht p t fflEKK te letten UIT HBT MaUV UN V N M aAVENSVVAAY ZONEN GORINCHEML Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m 7 iwee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering ran geefirde orders aanbevelende J BRSBBAAKT LZ Aansevangen 1 October 6 51 6 14 7 31 Wlnterdlenst 1897 9 nu II 18 46 1 1 II 18 65 1 58 4 4 18 5 10 kottbhdam ooijda 10 19 11 86 11 60 18 87 ölrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA 8 3B 9 10 D 18 9 88 9 B4 10 11 U U 11 80 10 09 7 50 5 80 9 80 9 88 9 47 loas lo BO 11 32 6 15 6 61 7 86 8 8 46 9 10 89 11 64 18 08 18 47 DEN HAAG GOUDA 6 88 7 lO 7 46 8 18 00 9 47 10 18 GOUDA DEN HAAG ZootormeerZegwaard Voorburg e Hage s Hage 6 48 7 20 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 08 4 38 8 30 6 18 7 18 7 66 9 88 10 08 111 4 S9 6 18 9 84 Qouda ZeTODhuiuB MoerkapeUe metarmoBi m mwra wi u e e9 7 80 8 80 9 16 8 86 10 14 11 15 18 16 12 88 1 87 8 45 4 49 6 85 5 54 6 11 7 84 7 68 8 88 8 54 10 8 04 I 10 18 10 39 11 6 1 41 1 66 10 48 H 2 06 g g n o v ff ff 6411 57 12 602 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 83 10 10 10 81 8 89 1V 9I 5 4 15 6 16 6 55 6 82 ejl 8 04 8 84 9 9 28 10 88 11 6 11 44 Jtreoht 6 38 7 46 8 49 9 20 10 16 ïojS 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 66 7 66 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 Oudewaler 7 07 8 14 10 48 M 11 10 a o i D A i T a i c B T 6 34 7 68 8 81 9 07 10 19 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 05 11 14 8 87 11 82 8 45 3 84 9 3 10 51 11 46 12 82 1 2S B 08 8 50 6 08 6 55 8 86 10 17 10 85 7 10 10 34 8 24 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 69 11 18 11 18 4 16 4 24 7 88 8 97 9 88 9 6810 69 11 101 AU8TIBDA H S O U P A 1 1 9 06 l 4t 1 61 li K O 11 11 1M l i 4i H 10 6 O U U A A M8TEBDAU 10 67 12 10 4 11 5 20 7 61 8 26 l a l la 1 15 6 56 l ll 10 17 10 86 11 41 b fUftn ook elderi tulke Tereenigingtn op te riohtea Door da regeering is tbans Mn nader vfetaontwerp iagedieod tot regeling der persoaeels beluting Dur deo groudsUg rywioleo Wie meent de Reg eene rgwiel beUstiog Ia onderdes der personeele bolaatitii wil regelen moet de regeliog van den grood lag paarden tot toorbeeld oemen 3 echtB eeuige byzondere bepnUngeQ moeteu bieraao wordeo toegeroegd Het belastbaar teit ia bot bonden bier te laode an rywieleo die op den op nbareu weg bereden worden PeiBonea die zelf geen ry ie bezittende na en dan met een gebaurd rijwiel ontspanning willen zoeken behoeven dus geeo belaitiog te betaU n en worden uiut genoodzaakt vooraf formaliteiten te TervuUeo die aan tyd en plaats gehouden zyn BoiteDslanda wonenden die wellicht etecbta een enkele miat moi bun rijwiel over de greni komen worden niet bemoeiiyict Ei rt t door het honden van een rywiel hier te lande langer dan 3 achtereen volgende maendeD zonden zg belaetingiilichtig worden De belasting wordt geheven naar het aanUi rywielen en bet hoofd van het gezin wordt ggaobt ook de belaBtingobjepten van de leden van zijn geeiu te houden Wie langer don een week over een rijwiel van een ander beschikt onverscbillig of dit at dan niet steeds hetzelfde is wordt te dier zake geacht eeu rgwiel te houden Geen belasting wordt geheven wegens het honden van a ry ieten voor den pabliek n dienst door personen die daartoe verplicht zyn en b rywielen uitsluitend of hoofdzakeiyk gebetigd voor de nitoefeniag an het bedryf van ondernemer van een besteldienst Voor het stellen van het bedrag dar belasting neemt de Reg tot richlanoer de belasling van het mobilair Zg stelt bet b drag op 1 pCt geiykstaande a n dat geheven wordt Toor een rytuig Naar d zen maatstaf zal voor een rgwiel met een verkoopwaarde van t 130 a f 140 een beUatittg van f 2 moeten betaald worden Dit bedrag moet m ximum ti a en aangeziett rekening moet worden gehouden met da zeer ongelijke boedaniijbeid der rywielen en met de omstandigheid dat p rsouen die weinig inkomen bezitteti hun rymel Wul meestal voor andere doeleinden dan voor untspauniog zutlen gebruiken verdeelt de Regeering de bonders van rywielen in 4 klassei Door opneming der belasting io bet personeel kan de Regeering van de huorwaarde dar woning partg trekken om bet bedrag der belasting te verminderen en lelfe tot nihil te doen dalen Door dit te doen wordt geen belasliog geheven wanneer de houder van rywielen wegens bet gebruiken van een door hem bewoond perceel niet in hef personeel wordt aangeslagen In de drie volgende klassen bedraagt de belaitiog i 0 50 f 1 en f 2 Dit laatste bedrag wordt eerst betaald boven het viervoud van de onbelaste bnurwaarde f O 50 wordt geheven wanneer de houders wegens het gpbrnik van een door ben bewoond perceel belastingplichtig zyu voor een huurwaard welke meer bedraagt dan de som bepaald by art 12 van het personeel eu niet meer dan bet tweavood dier som en f 1 w rdt geheven als do boDders van rywielen belastingplichtig zyn naar een buurwaiirde welke meer bedraagt dau het tweevoud en niet meer dan het viervoud van bedoelde som Voor de rywielen Tan fabrikauten of verbanrdrrs handelaren io rywielen n personen die van het gevfu of doen geven vnn onderricht bon bedrgf maken of die aan anderen ten gebrnike woiden afgestann of voor onderricht dienen en de rywielen die ten behoeve van winkelneringen worden gebezigd wordt TOorg 6teld een vast belastingbedrag resp van f 1 50 en f 1 Voorgesteld wordt ten slotte voor rywielen ingericht voor meer dan één persoon de beiftfttJntf tot een vast bedra vaiu f 4 op te lasting 85 8 48 8 49 9 56 g C5 5 58 6 08 6 11 6 19 6 85 7 S6 7 88 7 S 7 6 7 5B Oaada 6 80 Moordrecht ii Nieuweryeik v OapeUe Botterdam 7 s Allen DiudtKi Rottardain Oapollo Hieairerkerk Mooidiaoht da 1 28 4 4B 4 5 B II4 B ll 5 1 18 40 12 61 1 05 M 7 48 8 48 B Z 7 58 8 51 V 8 07 9 08 H 8 18 i 08 9 48 9 t4 10 44 li 45 18 46 1 10 S l ttonda 5 20 Uudew 6 86 Woerden 6 48 Utrecht 6 08 7 4 8 10 8 28 9 0 9 46 10 10 1 7 8 16 Sold Uuturdw 0 8t voeren Uitgaande van de praeiumtie dat deo patroon de rywielen toebehooren diedeoiidergescbikteu beryden worden rywielen die dienen by bet onderricht in het wieirydeo en die voor winkMneringen worden gebruikt geacht door den ondernemer tbo het bedryf te worden gehonden Wegens de belasting of verhooging van de belasting ter zake vau rywie en die niet o gens de wet zijn aangegeven geschiedt steeds aanslag over het geheeïe jaar Voor rywielen die in stryd met de wet zyn opi egeven wordt bet bedrag der bolasting verdubbeld Het doel dezer bepaling is om van pogingen tot ontduiking der belas iing af te schrikken De inwerkingtreding van de wet wordt voorgesteld op 1 JdH 1898 maar met afwyking van art 45 der wet op het Personeel zal de aangifte op 15 Aug kunnen plaata vinden Welke bate de regeling aaavankelyk voor de schatkist zal afwerpen h niet met eenige zekerheid te ramep Het aantal rywielen is groot eu neemt st erk toe In 1896 bedroeg alleeo de invoer 18 683 stnks Het algemeen bestour vanden tOraojebnudvan Orde beeft toesloten et n bosch te doenaauleggeu aan deo EIoog Ruurlooscben wegonder tichelen bij Ajpeldoorn Ë n daartoe geBchikt heideveld groot ongeveer 26 hectaren zal daartoe worden aangekocht Bet dagelykschl bestuur is gemachtigd de uitvoering van den boschann eg op te dragen aan de Nederll Heide Maatcchappy De gelden van de Kwart j galdenVereenigiugf hebbeu het bestuur i staat gesteld dit wtrk t ondernemen Gemengde Berichten Omtrent de vroeger reeds gemeldej efCursienaar RenngReang blykt nog het volgende uithet telegram va t den gouverneur Ooor de kolonue die den 27n Hec jvap liaar excurssie naar EieoDg Eeuug leSelimoeo terug keerde werden van den Vyaad na het rlaten der missigit Bir im e kel schoteofpSD de heuveltoppen ontvangen welk vuur dadelyk tol KWijtfea werd gebracht de videre terDfl aisch werd ongöloord uitgevoerd Volgen de hoofden vau l eong Reung die bun opwachting maakten by ijde kolomie kommaudant de colonne steeds i rgezelden en een bruikbare weg aanwezen ter i beretking van de door den vyaod bezette m s it BiraiOjZou de vyand ver iezen geleden hébben doch zekere berichten ooatrent het aantal zyn nog niet ontvangen Op 1 Jau zooden drie nieuwe brigadelf marechaussees opgericht worden De 3oer Gt t veruam het onderstaande betreffende de verwachte Pedir expeditie Daaraan zullen deelnem n scbryft bet blad twe bataljons van Java en wel bet Ie reservebataljon thans te Malang en bet 2e bataljon thans te Msgelaog die beide geheel op oorlogssterkte zyn gebracht Bovendien zal de b rgbattery die door genernal Vetter op Atjeh overcompleet werd geacht eo naar Batavia werd teroggezonden mede daaraan deelnemen Biile batatjoui zullen waarscbyolyk in Pebr reeds naar Aljeb vertrekken met het oog op de enschelykheid de manscbappea te laten acclimatiseerin De expeditie zelve zat gulyk reeds gemeld werd wel niet voor Augustus beginnen Teroporaire kampementen zullen te Segli gebouwd worden In het gehsel zutten voor den stryd 5 batntjous beschikbaar zyn waarmede zoowel vau uit de knst n s vitn bet binnenland zal worden eopereerd De beide vsrsohe bataljons zullen van de ku t tegen Pedir optrekken ll l 18 18 11 83 11 86 11 48 11 51 18 88 9 58 10 80 10 86 10 43 10 49 10 81 10 88 8 16 8 89 Op Oudejaarsdag bad in de benedenstad te Batav a een geweldig standje plaata Omstreeks 11 uur trad een zekere jbr van Thienen Jansen onder den invloed van sterken drank de tiffelt ro3m van het hoteI der Nederlanden ibionen waar by den hofmeester dier ioricht ogna een korte woordenwisseling eenige slagen toebracht eu daarna al het glas eu porselein werk dat binnen zyn bereik wat tegen den grond aan stukken smeet een kast mei glaswerk omgooide en bet personeel met 7orken eu messen te Igf wild De hofmeester werd aan n elleboog verwond maar wist aan de vervolging ven den woesteling te ontkomen door tioh in een der zylokalen schuil te houden Io de meening dat de hofmeester de straat was opgegaan vloog de dronkaard als waaoeinoig het lokaal uit en sneldjt naar bet Stidfauisplein Hier struikelde en vJel by waardoor by een wond nabij het oog acreeg wapende zich toen met een grooteu steep waarmede by eeoige voorbygangers op de vlucht joeg en wierp dien toen naar een voorbyrydeiide dosa dos evenwel zonder iemand te deereo Vermoeid van al die inspanning nam bijpliat op de bank onder de tramhalte eo riepBenige herren aan Toen dezen oaderby gekomen waren Wierp hy twee hunner tegen deogrond en ging daarna scliout Hione te lyf die met eenige o passers kwam opdagen Eenworsteling volgde waarby beiden bet evenwichtverlorea Van dit ougeabl k maakten de oppasserti gebruik om den woesteiiug tegrypen enmachteloos te maken Hy werd onder eengrooteijp tfisbop van volk naar bot politiekantoor georacht faar hy in verzekerde bewdringwerd steldA i J Ëlken d JivordeQ te Semarangrjd vertèhil leede kam ó s deï stad afgeloop u doorfeeo iritaodscbe ccw die zi voor wa rze i ter uitgeeft en fln lieden de Rummers Upnoi wetke volgei llbaBr j dieji ag by beti ükia moeten uitkJiilen Werk ffik u kt i onder £ uro i aïuen nog lrsone i tie viol die zich dooir deze tilitbajiö optieliJlWH 1 beetnemen z6od t de waanegst eei kakt i Wy lezen i bet Volksd i i De directeur c van de otei y Tereen De VJoorzorg een zoogeoaftpide spekloté is mei de Noorderzon vertrokken in de I der vèreeniging eeu tekort van oijigevee f 28 latende De naam van dep verdweneoejSpykermans en laatatelyk woonde hy FerdioaoËolatrnat 99 Amsterdam I De inrichting der lotery was de volgende De leden betaalden iedere week 5 cent con tributie en verkregen daardoor na bet vereenigingKJaar indien zy aan hun eldeiyke verpliohtiogeu voldaan hadden het recht tot deelname aan de trekking der pryzcn Da pryzen bssloodeu uit speV worst on andere vloesohwaren De leden werden door colpor teurs geworven waarna de directeur zeU he geld opbaa de No is hy er met dat geld van door en zyn weer eeu aantal Heden die tot du toe vertrouwen io dergelyke loterijen stelden door chade wys geworden Men meldt uit Amsterdam aan de N R Ci c Ëeo jongmeusch werkzaam op een kaotoof ia het gebouw Mercuries aan de Prins Hendrikkade gevestigd beeft gister door onvoorzicbt g omgaan met de lift bet leven verloren Hy ging aau de lift hangen om dete omlaag te trekken geraakte echter met de banden beklemd liet daarom los eu viet iu deu koker Zwaar gewond werd de ongelukkige naar bet gaGtbuts vervoerd waar by aankomst slechts de dood geconstateerd kou worden Op de greo5 van twee lauden 65 5 08 5 09 6 16 5 86 8 50 t lO 4 10 5 40 3 45 4 4 4 50 4 S7 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 S 09 4 05 4 89 Yoorb 6 68 10 17 Z Zegw6 e 10 38 Zev H 17 lOiiada 6 88 7 48 8 18 9 08 10 16 10 Gouda 7 06 8 0 jjaaterdam 0 Si Qouda 7 M Een onzer berichtgevers had dezer dagen een ond 4rhoud met spu der voornaamste veehouders aau de Belgische grens De man woont joist op de grenascbeidiog zyn schuur met stal is gebouwd op Hollandsch grondgebied bet woouhuis op het Belgische Reeds eenige malen liet deze man dea kooplieden toe by hem vee te stallen doch laUr bleek dat het ini er otu den smokkelhandel te doen was Na dit bekepd is waken tbans drie k ner ambtenaren dag eu nacht om de hoeve zoodat het voor den bedgelden man thans niet meer mogetgk is beti e uit zyn eigen stal in Belgische weitabdVte brengen Nog nooit i i België het toezicht op hetveesmokkslen zoo scherp geweest als tegen woordig Nws Gistermiddag 3 unr bracht de deputatie uit de werktoozeo ba Dordrecht andermaal een bezoek teo Btadln ze waar zy thauf door den burgemeester mpd ontvangen O t de vraag of vau gemeenti ipBge uao de werkloouu werk kou worden v dan met geld haft en zoo niet of dezen levensmiddelen door de ge meente kondei de bnrgemeesj eener collecte werd echter maal maar De collecte z bebbeo en ht vangen met Near wy vi de te ont auf Werkmaoifgeb digheid van Het aantal boii werk zyn woji Men meldt Het brugacf il is wed r gebracht zi verkeer kan iWordeu gesteend antwoordde ontkennend Het houden i gs de huizen der ingezetenen den burgemeester Voor dit litmaal onk alleen toegestaan gedurende drie dagen plaati zal er mee wordep aaoge Iten bussen i moo tigt het in de bedoetiiilg ifteo a s Zaterdag in bet te verd eeteo i ar evenre boegrootheid üeii geziunen vao gezinueu die zonder op 150 l groot j D 0 li Vriswyk uu di N R C € jdat LZoDd goadit gezookeé pt £ d de brug f eer in or j ze beden l o6r bet pabli 1 WU wordeo Il Len meldtl Ijl lier di je rL fabriek r ien bj 1 löo yrgau voifd jy 90 arbeid i vbor Èet eotji ik Hedemin h eflt g de glasljnit n i JIEU ebruari 1898 i Eiiirjwy luwuitrn is ds beer J M Prioalhoofd d f Bcbfitollf 8 rira onhage die ZaterdaWavond in del afd Gouda van het Ne4B Onderwyzera Genootschap als spreker zalopttedep bekend om syne bekwaamheid H beeft ook de gave van het woord eu het iadus te verwachten dat de opkomst de ledenen genoodigden groot zal zyn Op verzoek van zyn vader beeft da politio an boord van bet in de Nassaohaven liggende Ryu chip Albert Ottoc aangehouden den i7 jarigen G O die de ouderlyke woning aan de Gouwe alhier was ontloopen Dinsdag herdacht de heer E S Cats alhier deo dag waarop hy 25 jaar geleden tot voorzitter van het Centraal Israëlietifcb oudemanueo en vrouwenhuis alhier werd benoemd Talryk ware i de bewyzen van sympathie welke den grachten jubiliris gewerden vooral de verpleegden 19 in getal toonden hoe zy met hou voorzitter waren ingeuomen E N Door de iJTerige bemoeiingan tbo den heetN Mogendorff alhier zal aao het statioa derStaataspoor alhier een baGCalebrog wordengeplaatst zeer ten gerieve van deo drakkenhandel R N De Ie luit H M J Sark tan het lareg inf leerling der hoogere krygsachool wordt Tan 2 Mei tot 1 October gedetacheerd bg het 2e reg hnzareu te Roermond MooRDEECHT 2 Febr In de gisteravond B ehouden vergadering an de afdeeling Moorrecht en Gonderakc der Maatschappij tot Nat van t Algemeen trad als spreker op de TUd van Greenwich 10 36 11 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 f I Ê 8 20 7 66 8 08 1 09 8 16 6 85 6 85 8 30 8 51 9 66 10 64 9 87 9 47 9 14 10 01 10 07 8 48 9 10 10 16 6 17 7 86 6 87 6 34 6 41 6 47 6 40 6 65 9 34 9 48 9 6 6 18 6 80 6 89 4 89 4 58 6 04 10 84 10 64 9 07 10 02 8 9 86 7 46 M 4 46 1 4 1 1 4 1 46 4 41 7 46 beer J C van der Grflp Ie s Gravonhage Hö opende de tg zyaet voordrachten met een paar ernstige stokken Wachten en Hetjurkje De volgende stokken waren allen op één na van Inimigen aard Al waren niet alle voor sommige toehoorders oienw toch bracht deze konr van prozaïsche en poëtische stokken die op meesteriyke wijze werden weergegeven allen in eena vroolgke stemming en werd menige gnlle lach geboord De voorzitter den heer P W Marl bedankte den spreker voor zgoe onderhoodeode wyze van optreden on sprak den wensch oit dat dese eerste kennismaking met den hner r d G in een volgend seizoen zon mogen hernieuwd worden Boskoop Eergistera vond brak op de Achterkade alhier io een huis met riet gedekt een felle brand uit Dat eu een belendendItnis verbranddea Door 3 spuiten was debrand ts 9 nren geblascbt Alles is tegen 1 brandscbsde verzekerd j Volgens de aaoteekeniogen van denkapitein der stoomboot Vooruitgang c van deMij Boskoop Waddingsveen Gouda driemaal daags varende van Boskoop naar Goudaeo terng beeft de boot in de laatste zeveomaanden van 1897 op 105 dagen oponthoudgehad vóór de epoorwegbrog ovnr de Gouwe by Gouda wegeus het gesipten zyn der brug et gezamnnlyke oponthoud byceogeteldbedraagt 49 ureu 1 minnten Er warep 4 dagen dat er op eene rfeia een oponthoud wasvan 2 uren 15 minuten en 6 dagen vnn meerdan 1 uur De dienst is geregeld naar deopgaaf van de hrugopeningejb aao het bestuurveislrekt jj AJs men nu bedenkt dat Ue boot iu hoofdzaalC paseagien ijerUer e van Gouda per spoor verder reizen i dauF kan men nagaan welk oilgerief en sdeol dit oponthoiid ver OKrzaakt daar zy bjjslecbtt 10 minuten veitrèging voor de brog bun tnejo missen en van de 105 koeren dat de brdUniet geopend waa zy er slechts l3 van 10 minute oponthoud Dd andere loonen vao 15 tpt 60 minuten t VERSCHEIDENHEID OuDmelk en koffievlekken te vei w deren nit geweven wollen stoffen gebruikt mpu een deel glyzeriine 9 deele water en een half deel ammojniak Men maakt de vlplt hiermede goed nat perst ua eenige oogenbtikken de atof tnsscben schoone doeken nit wrijft ze daarmee af en herhaftlt deze bewerking eenige malen tot de vlek verdwenen ia De redacteur van de Iievue d b gièue dr Vallin houdt in bet laatste nummer nogmaals êea pleidooi voor de reinheid in de kapperswinkels Hy eiscbt geen onbereikbare ascptiek maar strenge voorzorgen dat geen kwalen van den een op den ander vrordeo overgebracht Scheermessen en kammfu geheel van metaal zoodat ze telkena knopen wordeo oitgekookt en vooral ook een reiniging van de handen van den kapper telkens als by geholpen heelt De kappers willen dit uiet en sy hebhen er spotprenten op gemaaU om al die voorzorgen beUcbelijkle maken niaar het publiek behoort het te weten zegt dr Vallin dat het gevaar loopt ala de kappers bun cliënteele behandelen met ongewasschpu handen die onmiddeÜgk op het eene gelaat overbrengen wat het andere er op hoeft achtergelaten Eu vindt bet publiek dit altea ook dwaas dan moet bet zgn gang maar gaan en kaal en grijs wordeo op zgn 40 te jaar In de Annales de Tlnatitut Pasteur komt een rapport voor van dr Duclaux namen de hygiënische subcommissie van een door het Gonveroemenl banoemde commissie ter adviseering over een slcohol mooopolie De Bob commissie heeft aich op een ueu traal standpunt gesteld en noch de gebeelontboading als wenscbeiyk voorgest ld noch ook van bet nut van den alcohol willen spreken zy zegt alleen dat het matig gebruik geen kwaad kan Wel weet zy dat die term matige moeieiyk kan gedefinieerd worden maar tooh acht zy zich tot die uitspraak gerechtigd ait naam der wetenschap die ons aantoont dat in wyn en bier van goede quaUteil geen acbadelgk bestanddeel te vinden is uit naam der ervaring die reeds eeowen lang beeft bewezen dat het matig gebruik van die dranken onschuldig is uit naam van bet belaeg van den landbouw en eindelyk maar dit in de tBat ite plaats uit naam van bet gevaar dat er in scboilt als men onverdraagzaam ie zelfs in een qaaestie van primessie Als men ao deu gebruiker wat gedaan wil krygen moet men hem ook wat topntaan c Het groote gevaar m oet niet in de gewone on zoi ver heden van den alo bol gezocht worden naar veel meer in de opzettelyk toegevoegde esiencBt ens ter verbetering van den smaak Die gewone fabriekmatige verontrüioigiogeo zgn wet zeer gevaartyk op zich zelf maar ze zgn nooit groot genoeg om kwaad te kunnen doen Om door het drinken ran ruw te konen tot het doodelijkegiffuriurol waarmede deze drank verontreinigd ia zou men er b v een haUeu kubiek meter d i 500 liter van moeten gebruiken De volkomep zuivere alcohol ia zoo flauw dftt niemand dien drinken vil Toen men in Zwitserland den foezel uit den dr nk verwyderd had iscbtenMe Zwitsers dien gebiedeed terug op de toevoeging van ecceucen en bouquets moet echter zeer streng worden gelet ïegea bet openapriogeu der handen is een goed voorbehoedmiddel het er sch uitgeperste eap van citroenen De in het oeret daardoor tf voorschyu Köi üepeu pyn kun men des te hchtor op deu koop toe nemen daar het zuur deze eigenschap gemeen heeft met deglyzerine welke VDur hetzelfde doel wordt gebraikt Het duelleeren ia in Prankryb en vooral io Parijs tegeuwoordig zóó in de mode dat allerlei soort vun menseben er door wordeu aangetast Het Journal geeft danr weer een grappig staaltje vaaf Eenige dagen geleden maakte eeu agent van politie procesverbaal op tpgon een koetsier wegens overtreding van een verordening Toen deze nu eergisteren in het gerechtsgebouw den politieman diej hem daar gebracbt had toe valUg tegen kwam maakte hy een buiging en sprjfk hem aldus toe Myub6er binnen een uur zullen myn getuigen aan uw buis zijn Ik ben wfl zoo goed aan u de keua der wapenen over te laten Do d ieoaar van de gerechtigheid nam toeogeeu oitberispelyke bouduig aau Want inplaats van soo Ia bet onder mannen van dewereld past z n kaartje over te reiken liethy zyn loyaien tegenstander iu wu arrestao tenbo opsluiten Maar de affaire ia niet uit want de koetsier beeft gezworen zoedra bij vry zou zyn een raad ven eer te zullen aamenroepeo Als t geval waar i is t toch wel Jammer dat ouder bet volk die wonderlyke opvatting vun eerherstel ook al Ingang guat viudeu FOXilTIB Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand Januari 1808 en portemonnaie inh f 0 25j een halsketting een aleutel een knipmes eeu zwarte parapluie met geelboulen stok een dameaknip met zilveren beugel een hondenmuilkorf et n portemonnaie inb 2 dubbeltjes een paar Tuile manchetten een portemonnaie waarin een gebruikte postzegel eet zwarte dameBbandscboeu een rozenkrans een kettinkje waaraan dcntels eeu a Ü kerkboekje De gedeponeerde voorwerpen der maanden October November en December 1897 en niei door de vtrliczers afgehaald zijn ter beschikking vaa de vindere met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk geopend vau 11 1 uur s morgens Gouda 31 Januari 1898 De Comuiissaria van politie W N VAN GARDEREN FOSTBB IJ BTsr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maaod Januari 1898 en terug te verkrijgen door tQssehenkomat van liet postkantoor te Gouda Verzonden van GO0DA J Mulder Beosden Zenoij Leideo H Uitteobroek Nieuw een Everkamp Rotterdam M Henderik Delfshaven Mej wed Lagerweij Eotterd im J van Leeuwen Uithoorn J Brouns P B ader Fils A Zevenhuizen Rotterdam J D üonker P Jongert K Versteeght De Directeur v h Post eu Telegraofkaotoor VORSTER Burgerlijke Stand GEBOREN 2 Pebr Cornelia Gorardos ouders C van Ardenne en M C van den Berg Maria onders M Flux en L van ïok OVERLEDEN 31 Jau W Kool wed C Hondijk 82 j 1 Febr D van Oo4elom buisvr van E Heijmenberg 28 j 2 H P Lamer 4 j A van Geelen wed A P Klerks 74 j C ï de Graaf 27 d GEHUWD 2 Febr D Wiltenburg en J C den Riet J Verseide en J Alblas M Dekker en W F i e Jong J van Heek en J Uusselion C Gravestejin en S Toen Beau Wok GEBOREN Petronella ouders B vao Wensveen en E Schouten OVERLEDEN A C van Dam huisir van D A Buitelaar GEHUWD J Polait aa C M Smits PRACHTIGE SORTEERING INTER B AWDSCHOEMEN voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Ko 31 Beurs van Itinsterdain slotkrs Vs 99 98 2 ïfiBEUARl Vrkrs N BDBRUND Oorl Ned W S 2 67 dito dito lilo J 98 dito dilo dito 3 98 HoNO Ool üiu 11 188i 88 4 102 iTilIB Insohrgving 1862 81 6 89 GOSTBN OW in papier 1868 6 86 8 19 08 ilito m iilver 1868 6 84 PoïTUOiL Olil mat ooupon 3 dito ticket 3 19 ii Eostit Obl Hmnenl 1894 4 63 dito Gecons 1880 4 98 tlito bij lloth 1889 4 98 98 dito bj Hope 1889 90 4 99 dilo in goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 6 1 41 SpiNJE l orp t schuld 1881 67 TuBKKU Oepr Uonv looo 1890 4 76 Gec leeuiuR serie D 21 Gec Ie niag serie C 24 Zmn Avs Esp V obl 1893 6 101 Mexico Obl Balt Soh 1890 6 96 Vbnbzubu Obl 4 oiibop 1881 38 Amstebdam ÜUisratien 1896 8 lOOl EoTTEBDiM Stfd kon 1894 3 9 t Nan N Afr Usndelsv aaud 6 5 Arendsb Ïsb Mij Cortificatcu 616 Deli Msaliohappij dito 4 0 Am Hypotboekb pandbr 4 10 IV Cult M j der Vorslenl aand 12 2 sGr Hjpolheokb pandbr 3V lOlVi NoderlanilBidie bank aand 199 Ned H amlolmaalscli dito 136 61 N W Pao Hyp b pandbr 6 6 4 Eott Hypotboekb pandbr 3 9 Utr Hypolheekb dilo 3 98 OoBTBNa Uoil Hong bank aand 134 j Ensi Hypolheiekbank paodb 4 lOO AMBïiKi liqul hypolh pandb 6 80 Maxw L G Pr Liau oorl 6 SI NlD HoU IJ Spoonv Mü aand 1117 Mjj lol Bipl ï SI Spw aand 106 Ned Ind Spoortvegm aand 2üU Ned Zuid Air Bpm aand 22 dito dito dito 1891 dilo 6 lOOl lTAUt3poorwl l887 89 A Eobl 3 66 SS Vl Zuid Ilal Spivmij A H obl 8 68 Polen Warschau Weoueu aand 4 147 BusL Gr Bun Spw Mij obl 4 98 Baltische dito aand 77 103 101 l Fastowa dito aand 6 Iwsng Doiubr dilo aand 6 Knrsk Oh Azo 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 100 180 139 11 100 63 102 13 l e 108 73 1227 110 AlOïETKA Cent Pac Sp My o il 6 Öldc k Vorth W pr 0 v aand d lodilo W n 81 Poter obl 7 11 Denver 8t llio Gr Spm cerl v a Illinois vonlral obl in gaud 4 Louis StXaabviUfl Gort v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mias Kansas V 4pcl prof aand 15 l N ïork OnlBsioSs Wosl aand dito Peno Ohio oblig R Oregon Cabt lehyp in goud 5 SI Paul Minn k idanil olil 7 Un Pac Hn fi n oblig 6 dilo dilo Liuc tol lohyp O 5 32 Canada Can Soutli orl v aand 51 Vbk G Kall Na lob d c O 6 Aaislerd Omnibus Mg aand 194 i Bóttotd Trara eg Mtata aand 9 Neu Stad Amsterdam aand 3 106 7 Slad Itollordam ann 3 106 Bbloie Stad Anluerpon 181 a i 1127 1 Slad Brussel 1886 2 102 J Ho 8 Thei BeguUr G08ell ch t 116 OoSTEKR Slaalsleening 1860 5 120 K K Oost B Cr 1880 3 Spa Stad Madrid 3 1868 8S 9 Med Ver Boj Hvp Spobl eert 116 356 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 3 Kebnian No 15166 50000 No 6 3 2 63 10611 12749 16617 16212 20880 en 20766 irder f 1000 No 4874 8436 10462 11241 en 21000 iedor 800 No 2368 2418 4934 6181 7841 U712 18268 1883 18300 en 8620 iedor 100 Prgzen van 70 69 288S 547 7983 106B2 13247 15841 17948 93 2716 6Ö10 7996 10S7B 1S 78 13931 18123 127 2789 6528 8028 10680 13491 15945 18234 185 2949 6666 8061 10722 1365 16034 18407 317 3017 6696 8084 10783 13736 16061 18667 371 8137 68 8121 10901 1315 16145 187U4 829 36 80 6417 889 3612 6494 976 S6S6 6620 1069 4106 6633 429 3203 5993 8159 10063 13792 16171 18829 436 3278 6 70 8170 I OIO 14167 16186 18887 r 62 3334 5224 8867 11019 1422B 16261 18954 6 4 3459 6267 8381 11168 14237 16416 U080 676 3507 6 262 8439 11253 14283 16619 19307 618 3613 6269 8497 11423 1428 i 16669 19326 773 8546 63H 86 7 11508 14437 16 i93 19373 8641 11620 14466 186 7 19S95 8f01 116 4 14510 16698 194S7 I8 8 11701 14688 16919 19719 148 11819 146h 16934 19762 1166 4221 6616 9203 11928 14641 16937 19767 1298 4229 8920 94 0 12132 14713 17003 19809 1386 4280 8999 948 12186 14766 17010 19906 1690 4420 7038 9709 12803 14785 17037 19960 1680 4432 7166 083 12221 14811 17071 20046 1643 4431 7380 988B 12245 14871 17089 20208 1810 4668 7 83 9916 12261 14886 17161 20361