Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1898

Zaterdag 5 Februari 1898 No 749T 36$ te Jaargang OÜMHE COIIAIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken itgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s jpet uitzondering van Zon en Feestdagen De pr per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worifen geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend na ar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLM S Qui na Laroche Il Staalhoudenüe dutna Laiochej ia i meest krachtige en versterkende KINAWIJN AanboTolen doortBl vam binnenen baiteolandsche GeneesheereB Verkrygbaar in flesschen a ƒ L90 en ƒ 1 00 Eïi EPELiEs HoLu Hofleveranciers Zeist Depot te Gouda bg den Hen A H TBEPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkr gbaar Te Koop of te Huur aaagebodeu EEN Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg T 29 Het auis bevat beneden 3 Kamera met Suite Ken en Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zoldsr verder allea netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leidiuK voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding ELrattOMOTÖRlSci TANDiriSBAlDJri WBTTIÖ GEDEPONBERD I BU het gebruik daarvan gescUedt tae l tiinden krilgeo der Kinderen Z iUEI I DE mSltJTE PIJN I 10 000 Guldeu f wordt betaald aan hem die bewezen kan I I dat de b my ter inzage liggende getuig acbriften der uitstekende resultaten van de Ëlectromotorisohe TaDdhalsbaodjes niet echt z n SA Men lette op den naam I van den fabrikant mUERT UOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontmngst van postzegel ad 93 cent door ROBERT HOLTZ Nijmegen I Verkrijgbaar hy I WOLFF Co Westhaven 198 I Wederverkoopers gevraagd Een ware Schat voor de ongelnkki e BlachtofFets der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKIG BoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt iKQ SPBEMKUmiy MAANDAG DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot uur ZONDAGS niet feT ABkerPainExpeller yi Is met kei taih nm te wenden legen fSpftAnker Painlxpeller TeAeVdkeia flreoikuden worien gekoaleaf ta ieder huiageab er Piij 60 oont 76 oenl en f 1 2b do flas it Vvoroanden in d meeste Apotheken en by ï Ai Rioliter C o te Kottariam Te GOUDA bji C LUGËR Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 VAN Blommestein s Iimkt is jro fontlerVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APEIOOORN HOLLAND Wnf is dfl besta bwr vüiK tegen Jicht IWnl Rheumatiek LeDaeapyneD kortom legen en Tim Me UTi WÊÊÊ De Liberale Biesvereenigfingp BURIP OËRPLICIIT zal in een der Lokalen van het Café Het Schaakbord Kleiweg ZitTERDAG 5 eii 19 FKBRUiIRi van 8 10 uur savondsenZOlDAGOeii 13FEBRUJLRI van IS ii tot 2 uur des namiddag s een BUR E AU instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die het HLIesrecht kunnen verkrijgen Desverlangd zal men bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg dragen HET BESTUUR H rEKMEVLEN voorheen CRASiS Co DEN HAAQ Umsaaiii iuiiiin Miamli Watira limastii SlNjHt HoOPDiOENT Firma A DAM Kleiweg Qouda No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het 11 VAN DE Zittingen van den Gemeenteraad is verschenen Prijs per Jaargang f 3 in dit VERSLAG worden opgenomen alle by den Raad ingekomende adressen en de gevoerde diêcuastën DE UITGEVERS A BllINKMAIN en Zn XELMPHOONNOMMMB 82 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtigr net iELg ericlxt HEËRËKHIJIS m t TlIN staande aan den KAITCENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWÉG K 29 v ïi£i Patent H Stollen WOrnUnO Vatent H moUm trrunien hat Antu lU re tehltdum werthiosen Nachahmungen gfiolM Hui kuiti dthf mirt stelt ichmfen H StoUmi Mir ion uitt dlFKi wlar In tolatm üionhandluiigen t Au uuur Pltkat wit iKliKittlitiKll uuttbintl M S rrettUttmi umi Zmignimt trttk mm fnmtt J VER GEER GO UDA Levert KOPLATTEN ARCBITRAVEN en LUSTEN volgens op te even profiel Hei zagen van TOüGSTUKREN eu verder alle zaagvtrerk wat tot hetva i behoort Met en zonder tevering van hout L J SON Utrecht Tandarts Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 Qur in het Hotel DE PAUW Grooteraarkt te GOUDA FEANSCHE STOOMVERVEEIJ cheiuiscbe Wasscherij ViS H OPPE HËIMElt 1 KruUkade Botterdam Gebrevetecrd door M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen eu verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bont ens Gordyneb tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverld KoninkHéke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n H K van Schaik Co gevestigd te s Qravenhage Kepplerttraat X9 en O nabü de Regentesaelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestl gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van éO Cts ÏO Cts en f 1 verkrBgbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven J S Gouda E fl VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B ï WIJK Oudswater M KOLKMAN Waddinmem TISSOT Co Bordeauac Motterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande fleseh van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boo Proefflesch 1 30 VerkrBgbaar bg J H ROODB Q O ü D A Gouda Druk ao A BRINKMAN ZN Bnltenlandsch Overzlclit De cotumisaie welke was benoemd on bet tuischen Zweden eo Noorwegen gerezen conflict over bet büh er dor BuiteulaDdsche zieken ntt doD weg to rnimea beeft geene optoseing kunnen vinden die beide partyen voldoet De inzi bten over verschillende qaaestiën loo pen zooieer oïtebD dat een vergelyk voorloopig tjt de vrome weosobeo behoort Oodoidel k en verward zyo bedeo de be riobteo over Engeland eu RaaUnd in Oont Azië Uit Engeland wordt gemeld dot de kansen voor het eloitön der Chineeaobe leening goed slaan nii de eisch tot openstelling van TalieO wan aU verdragahaven ia ingetrokken Uit Rusland wordt daareu egen geseind dat tu= cbeo Rualaad en Diiitschland een overeenkornet ia aangegaan voor bet eluitea fCLer Chineeacbe leening van honderd millioei dollars De Oostenrflksche regeering heeft de bedreiging om de hoog school ia Praag te sluiten als de studenten mochten wpïgeren om de eollfges te bi zOBken niet ten uitvoer gebracht Zy wil den toestand niet erger maken dan b is en boopt met de studenten voorloopig ban gang te laten gaan nienwe moeitykbeden te vermgdea Intosachen werkt zy druk aan een nieuwe taalverordeninu die waarscbijniyk in do volgende eek verachyuen zal ♦ Volgens het Berl Tageblatt zuilen DuitscbUnd Ooatenrgk België on Nederland op de luikerconierentie welke op 15 dezer te Brua el bijeenkomt een voorstel doen tot algeheele afschaSQng der uitvoerpremiea Frankrgk echter aobynt daartoe nog niet bereid en Engelands gevoelen ia nog niet bekend ♦ N6 een debat van drie degen heelt de Kaniei van Baden met 29 tegen 28 stemmen de resolutie aangenomen waarDij bet goQvernemenl wordt nitgeooodigd uit de geschiedenisboeken voor de scholen d Cbauvini tiscbe pasanges enz te schrappen Deze Biemmiog mankt een satie De Nst Zeit t verwyl aan de meerder beid dat ze den oorlog van 1870 verloochent De Presidentsferkiezing in de Z A Republiek 14 feileiyk geëindigd men gelooft dal president Krüger met groote meerderheid herkozen zal zyn De directeur dfr Ned Zuidafr Spovrweg FEÏJILL ETOlSi l aar hei Franach fS Tot b avonds toe bleef ik oodcr deo akeligeii indruk dat iederoen mij reeds voor gek aanzag en telkens herhaalde ilt tis jammer tiajaramer Diana begreep niet wat die woorden beteekendun en vroeg het mij msar ik durfde haor mijn kwelling niet openbaren en trachtte vroolljk te echijnen Andrél aeide zij op Bmeekenden toon rschei n uil I Ik zie dat gij lijdt en je gemaakte vroolijkheid doet mij pyn Ik zou mijn leven hebben opgeofferd om haar een smartelijken indruk te besparen maar de noodlottige manie was sterker dan mijne hefde Telkeua en telkens weder ïeide ik tot mij zeWen Neen ik beo niet gekl Maar dat onophoudelijk herhaald refrein van b I is jammer t is jammer 1 kwam altijd weer op in mijn hoofd eren als de branding op het strand en da arme beeltenis van Diana die ik in mij omdroeg weende bitter over mijn martelaarsobap XXII Omdat gij sedert eenige dagen geen brief van mij ontvangen hebt Wilhelm be chuldigt gij mg van je te vergeten en lui te zyn twee woorden die jQ da tall onzer vriendsobap niet thuis behooren maatachappu is uit Natal teruggekeerd waai by een gunattge regeling heeft getroffen voor de verlaging der tarieven op de lyo DnrbsnTransvaal Verspreide Berichten Um FSCHLAND Een en feertig professoren der Berlijosche aniveisiteit waaronder Delbrück Karnack Mommaen Waldt yer Bergmann en Kippert hebben tot de Kamer eeu petitie gericht waarin zy deze erzoekeo het wetsontwerp tegen de privaatdocenten te varwerpen De hoofdredacteur van de jKladderadat9ch € Trojan beeft appel aangeteakend lege i hel vonnis wegfos majesteitsscbennis waarby bij tot twee maanden vestingstraf is veroordeeld FRANKitlJK Volgeus Figaro terdieoen 1200 van de 2500 doktoren te Parys naowelijka deu koH en verkeereo 5000 van de 10 000 doktoren in de departementen zoowat in deu toestand van n condacteur des ponts et chauseéti fletaarital studenten in de medicyoen in Eraukryk ia sedert 1870 van 4000 tot 8500 geklommen De faculteiten leveren elk jaar 1200 doktoren af voor 6 a 700 vacante plaatsen Generaal de Ladmirault de oudste generaal van bei Franeche le er is in den leeftgd van 9U jaar overleden In 1870 werd hy by Metz kryg gevaugen gemaakt Van 1871 1878 was hij militair gonveroenr van Parys daarna senator voor bet departement Vienne en vice prosiduut van den Senaat Encblaïjb Sir W Lockbart die dezer dagen te Bombay naar Engeland scheep zou gaan ia met vertrokken en blyft in Indië Woensdag is het transportachip Simlac met 14 X man uit Souibampton naer Indië vertrokken Een hevige noordwesterstorm heeft Woenadagmorgen eau de kusten en in het binnenland gewoed Het treinen erkeer onderging hier en daar vertraging IiALia Aan de m aanbouw zyode polikliniek en paleis van justitie te Rotne is dnor 250 en 50 werklieden gestaakt om gebrek ann werk en erscbil van meenio ovoi het loon Zybebh n Maar ündauks jo uitvtuchteu en de losheid waarmee je mij schrijft ïïe ik toch wol dat je wat bezorgd over mij zijt eu daarom wil ik je geruststellen omtrent hetgeen je noemt het wegloopen van mijn ziel Er zijn er die terwijl zij ui het loven oukel de verwescnlijkiDg hunner drotimen najugen gereed staan om dat leven weg te werpen als eeu last zoodra zg geen hoop meer voeden Maar daaronder behoor ik niet want zie ik vind in de groota smarten der liefde toch nog eeu zi ker leta dal reiner maakt en opheft boven het asrdsche De smart opent de zielen dor geloovigou eu doet die der ongeloovigen verdorren De arme Schultz ia do eenige oorzaak van mijn stUtwijgen Sedert eeu woek is Inj door eon zonderlinge treurigheid beheht luj is bedrukt alsjt hy een voorgevoel had van eec naderend ongeluk 1 l durf hem bijua niet verlaten want ik voorzie dat hij weer een aanval krijgen zal Hij begrijpt zelf het gevaar waarin hij verkeert want s morgens vroeg komt hij al bg mij en hij is niet gerust voor hij zich overtuigd heeft dat hij loy den gnoschon dag bij zich hebbon zal Dan stelt hij mij voor om naar buiten te gaan Wij doen zoo eu ontbijten onder een gelen wijngaard voor een eenzame herberg De natuur spreidi do wegstervende pracht van den herfst m ons heon Wig praten en phitosopbeeren honderd uit en Sohultz vergeet zijn angst Ik zie met hlijdsohap hoe die knappe kop zoo geleerd en zoo diep herleeft es weer vonken schiet Tegen etenstijd komen we thuis de kinderen loopen ons te gemoet en ik zio mgc wijsgeer weer kind worden met zijn spruiten De Dutlaoheri heb lich gericht eerst tot den prefect daarna tol dei miniater van binuenlandsche 7aken Voorioopig werd de zaak geregeld Naar aanleiding van de verscherping der tixameneiacben door deu minister van ondcrwys zyn te Napels du atudenten aan het muiten geslagen De jongeheeren verbryzelden deuren banken en raiten dwongen de profeasoren bun lessM te staken en moleateerden den oni ereiteitasecretaris Hantoro die ter verdediging zijn degf UBiok wilde gebruiken wat nieuwe berrie veroorzaakte Later manifesteerden de studenten voor de coarautenbnreelen De universiteit zal gesloten worden OOSTENRJJK Htt groote dorp Borysla in Galicië is geheel verbrand Honderd geKiüceo ztjn zonder dak GUIEKKNLAND De hardnekkige wyze waarop de Turken te Lazarina ea zooals nu biykt ook elders in bet bezette gebitfd de belastingen htbben pogpn te innen beefi de Uelleensche regeering bewogen om by de Porte verzet aan te teekenen tegen bet optreden van de Turksche troepen in e bezette streken TuitKlJE h aardbeving die aan weerekantea van de Straat der Dardanellen verwoestingen Ireeft aangericht heeft zich naar het sihynt in het geheele uoordwesteu van Klein Azië doen gevoelen Te Bahkesri en in de omstreken van Broessa beeft e veel menachen laten verliezen en groote schade gesticht De Sultan beeft 500 pond gege en den minister van financiën bevolen om de naar Konstantinapel vervoerde gewonden op staatskosten te terzorgen eu een commissie gezonden om hulp ta verleeueu Een andere commissie hond iazame ing voor de slacbtoflers Amkrika ütt de nadere berichten over den storm die over de Vereenigde Staten heengetrokken if kan man opmaken dat eel menpcheo er bet leven by verloren hebben en dat de schade aanzieolyk ia maar daar de mldleleu van gemeeaschap op vete plaataen gestoord zyn ootbrekeu nog baB it alle byzonderheden Te Boston hebben Dinsdagnacht verscheiden brAoden gewoed en de torm bad ook den siguaaldirnst van de brandweer in de war gebrncbt Het is al bekend dat 36 personen op de kast van Nieow Eogeland omgakomeo j zya ban inderdaad oen eenvoudigheid des harten en oen klaarheid van gemoed die maakt dat men van hon houden moet Ala gij mgn Schultz zaagt te midden van yn gezin lau zouiU go den trota hegrijpen dien ik gevoel Mevrouw Schultz ia een van die mooie teedere huisvrouwen wier bevalligheid eu goede zorg wier geestdrift ea kalmte levens een gezonde en liefelijke atmosfeer om haar heon vorapr iiden Ik blijf den avoou m ile Sohultzen doorbrengen want sedert eenigen tijri eet ik aan hun tafel Zg honden allen van mij omdat Sehultz van mij houdt en men zou aoms bij de belangatolhng eu de genegenheid die zij mij beloonen denken dat zij het akelige geheim geraden hadden Mu vriend zult gij donk ik wel gerust tjn en indien ik in t Tcrvolg weor eens wat achterlijk mocht wezen in de vervulling van mijn taak dun weet gij waar het aan ligt XXIII IntnSBohon was het Zondag geworden on den volgenden dag zou hot gevreesde onderzoek plaats hebben Diana ried wat or in mij omging en op een morgen had ik haar zoo treurig mij zion aanstaren dat ik mij schaamde over mijn moedeloosheid t Was of een stem mij toeriep dat ik bang waa voor een schaduw en ik besloot al moest ik er dan ook hy omkomen de zwakheden wa araao ik had toegegeven óen voor éon te bestrijden Ik atoide rag vlak tegenover het zoozeer gevreesde spooksel door de ftukken van mijn proces na te lezen Ik waa nu verwonderd over mijn eigen ka mte en om mij voer te bereiden op do diiouiaie schreef BINNENLAND Het voorstel der PraiBischeStaatsspoorwegeii omtrent de verlenging van den geldigheidsduur der gewone retourksarten in verkeer met Ne derlandache statioos by gelegenheid van het Paa ch Pinkstereu Kerstfeest ii door de Nederlaudscbe apoorwegen aangenomen De Provinciale Staten van Noord Brabant hebbeu gekoien tot lid der Eerste Kamer ter vervanging van jhr Verbeyen den heer Jhr mr P J J S M van der Does de Willeboia burgemeester van s Hertogenboscb met 49 van de 59 stemmen Naar men verneemt zal het werk der herstelling van de aotichambre in het gebonw der Tweede Kamer den 24o dezer moeten zyn af geleverd H M de Koningin He eiites beeff aan den aehoat by nacbt Stokhuyzeu chef van de mariuestaf opgedragen U M dfl Koningin voor Ie lichten omtrent de samenstelling en hel gebruik van peraonoet en materieel der kouiukiyke marine De voordrachten van den chontby uacbt sullen in den loop van deze maand aanvangen De heer R A SobildermaD schoolhoofd te Groningen deelt in de N Gron Ot het onderstaand geval mede naarby by en op roeping doet om geldelyken ateon en werk docb dar wy liever ek een pleidooi voor Staatspenfiioneering ook aan oude arbeidsters en voor werkloozenverzekering ook voor vrouwen aangemerkt zouden willen zien Man oordeele Drie en zeventig 43 en 34 jaren oud yn de leden van bet gezin bestaande uit een byna afgeleefde weduwe van den netten burgerstand met 2 dochtera Het oudje reeda 30 jaren banr man die bediende op een kassierekantoor was mi aende heeft met hard werken den kost verdiend zoolang zij kon Thans is zy krom aamborstig doch ziudelyk en overleggend om met het weiui je dat er in komt de huishouding te besturen Er wordt minder ontvangen dan de buisbnur bedraagt eu d gevolgen blyven niet uit Ue zes mooiste stoeten jJB de canapé naar da wouing van een ander reeds gevolgd eu els alles weg zul yn wat dan Doch zoöver mag bot niet komen Flauw van den bouger heeft de heer S bet drietal aangetroffen 1 ik een langen brief aan Granger wnartn ik met do grootste nauwgezetheid ui de punten opnam die mij het moest plachtoii to hindoron Ik was tovroden over mij zelvcn Maar ik moesl nu naar het dorr om don briet aan Bastiaan ter bezorging to f evcn rurw ji ik wegging kwnm or plotseling oen gedachte bij mij op die mijn tred vertraagde t was de gedachte dat ik de waachvrouweu weer eien mm Ik voelde lust om eon omweg te raakou ma r ik had by mij zelvon go woren njt te zullen toegeven aan mijn angat en ik ging door Bij don uitgang van l park bospeUrile ik den kleinen geitfnhooilor die mg in dienst vna mijn voogd boapioildo Maar ik had roods oen lo gruote overwinti iig op mg zelvon behaald om mij dit aan te trokken en ik keek niet eons nnai don jongen om Woldra had ik do waschplaata boreikt en doorstond de op mij gevestigde nlikken zon Ier de minste ontroering Ik lachte om mijn dwaze angston vanvroeger Ik ging moedig de hoofdstraat van hetdorp door en de bewoners dio ik togen kwam ofdie aan hunne deuran stonden groetten mij beleefd Ik ontmootle ook den pastoor en bleef oen oogonbhk met hem staan praten Niola gedwongens traaldeer in zijn hooding door hg dacht blijkbaar niotdat ik gok was Mijn zulfvertrouwen bogon weeraan te wakkeren en ik begreep dat ik bedolven ouder mijn sombere denkbeeldeh on willekeurig spooksela had opgoroepeh dio ik maar behoefde aaa to raken om ze te doen verdwijnen Dio Jaatoringen van Placide hadden inderdaad goen weerklank gevonden en h t eerloozo komplot zou op bMohamlng tnyner vijanden uitloopen w o