Goudsche Courant, zaterdag 5 februari 1898

SOCDi ROTTllI DiM 12 26 1 84 48 3 7 4 62 12 82 u 66 5 22 E 61 6 14 7 81 7 65 8 80 8 61 9 56 10 04 10 S8 11 18 6 02 8 02 10 11 ff ff 12 39 ir r 6 09 n n 8 09 K 10 18 ff ff 12 46 1 n II 6 16 t 8 1 r H 10 85 ff ff 12 56 1 53 4 4 16 6 10 6 25 6 40 4 10 6 82 7 50 8 26 1 8 48 10 10 16 10 S4 10 4 U 80 IIOTTÏBDA M G 0 U D A 10 19 11 86 11 60 18 27 1 44 2 60 8 45 4 10 4 41 5 80 86 6 11 7 26 8 9 87 10 09 10 29 1 64 4 60 6 27 ff 41 10 36 2 01 H r 4 67 6 84 ff f 8 4 ff 10 48 2 08 P 6 04 6 41 ff ff 10 01 ff 104 11 64 19 08 12 41 2 14 8 09 4 05 4 29 10 6 40 6 66 6 47 7 46 8 20 10 07 10 29 DEM HAAO eOUOA mrecie Spoürwesvèrbliidlngen met iOUÜA Wlnlwdlcusl 1897 9 Aaosevrtugeo I October Tyd vao Greeuwlcli 8 35 9 10 IS 9 8 9 64 10 11 11 18 U U 18 11 88 11 85 9 B6 11 9 C6 9 80 9 88 9 4110 18 10 80 11 82 11 61 U 8J 9 88 9 4110 18 10 80 11 82 6 51 1 25 8 8 40 9 28 6 33 1 10 1 46 8 18 9 00 0013DA D£N HtiO ftoudA ZefenliuizeiiMoeTlcapaUe Zoetermeer gwaBrd Voorburg s Hage a 1 8 8 80 9 16 9 36 10 14 11 16 18 16 18 28 1 81 3 46 4 49 5 86 6 64 6 111 341 6 8 88 8 64 10 10 8 11 16 ÏM 1 48 8 42 12 40 8 04 10 12 Ï Z 1 68 8 61 18 61 8 16 10 21 V 8 01 9 03 1 06 8 2 10 38 K 8 11 08 9 48 9 E4 10 4411 4612 461 10 2 06 4 16 6 16 5 66 6 22 6 89 8 04 8 84 9 9 82 10 88 11 6 11 44 lUage 6 46 7 201 48 8 8S 4 10 1111 2112 221 86 2 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 12 1 18 7 6 9 28 10 08 Voorb 6 62 ff ff 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 Z Zegw6 6 ff 10 8 1 66 4 68 6 80 9 48 ZeT M 6 11 ff 10 48 8 08 t 04 8 89 9 9 Qnuda 6 281 48 8 18 9 03 10 1610 5411 51 12 02 17 8 14 4 084 88 1 6 60 1 48 8 88 10 10 10 88 U T R B O H T a O D D i 3 114 36 6 06 6 66 8 26 10 17 10 86 ütrmht 88 7 46 8 4 20 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 86 4 48 6 86 5 7 7 10 10 84 ff Woerden 6 58 8 08 10 88 11 56 4 16 1 18 6 84 1 18 8 43 10 41 ff Oudewater 1 07 8 14 10 46 ff 4 24 4 1 8 8 69 11 12 11 18 Soild 7 22 8 81 9 28 9 68 10 8 11 10 18 11 1 8 8 4 4 87 5 20 6 07 7 2 8 28 O O l D A l T H 11 O H T tliada 20 6 84 1 68 8 21 9 01 10 1 10 67 18 00 12 68 2 20 Uudev 5 86 ir 11 14 2 87 iro rdeo5 48 8 10 11 22 2 4B Ulr llt 6 08 7 4 8 28 9 0 9 89 10 61 11 45 12 82 1 26 3 08 356 Staats loterij 5e Klasse Trekking vau VryJag 4 Februari No 18904 ƒ 1000 mtt premie 80000 AMSTiaOA M e o n D i 1 0 8 10 10 42 2 1 IM 4 41 8 0 li l e 12 11 ii n 8 8 M O o U l A A MSTEKDAH S7 21 48 10 67 12 10 4 11 5 20 7 61 8 2 10 11 10 86 AArtardam 0 St 8 16 9 17 10 0 1 8 1 18 18 8 66 lO K 11 41 Oooda a da iBiUrdaM 0 81 VerBclirikkel k in het idéé hst ondjf mai ingeyalleD wanf ea te hooren Och myoheer vroeger was ik niet krom ïk heb mij krom gewerkt doch lang zal het met my niet meer dareu Een gewild predikant 1 Ala een büzondor feit rerdinnt vermetdirfg dat dl A Teu Have die bet beroep naer Ëemnefl BuiteD aanoam roitn 80 bt ru ipen ontving tydeos hy van 1889 tot na te Folebroek werkzaam was Hoofden van arbeidnrfgezinnon te Gravenhage bebbeo den gemeeDterft id verzocht om op het voetspoor van Utrecht Leideu enx tot de invoering van montgaBmeters over te gjao Adressanten verzekeren dut in de arbeiderskringeu het gebrnik dezer metera zal blykeo de stootste verwachtingen t overtreffeo Lkat de Re eering het eens aan van Beutsz ▼ ragen of b katte zi t om Oemar levend of dood in handen te krygen en ik ien volkomen overtuigd eegt de correapondeotte Kota Rac jj van het Soor HbL dat hg zonder een moment te aarzelen zal antwoorden Wel wi en zeker N et e hter ondoordncht ol uïtblnf manr op voorwaarde dat bü zalnangeven de stirkte der koloone baar aaooenstelliog en dat men stipt zich bonden aan zgo plan ile campagne die h pereooniyk zal Itiden mei onderbevelbebbers door hem te kieken Om de verhouding met de Atjebsche hoofden die ODB vriendacbappeiyk genegen zïjn vas er aan te halen zal een begin f emaakt worden roet de meest foortteffetyken te decoreereo de eerste pryswiDDerfi zyn Toekoe Schach en panglima Biotaug uit de moekims Daroe aan wie i e goaden ster van verdien iten zal nitgeieikt worden door den Gouverneur op de meest plechtige w ze Ben compagnie van bet 3 bataljon en de muziek van dat korps zal en opgeiteld worden voor helGoavernementahótel paradeeren en nn ea dan de vaderlandscbe liederen doeu hooren boem t boem Laatstgenoemd hooid is welbekend by degenen die de eersten bewijzen van Oemar s beldbaftig optreden hebben bygewoond duor de inneming tbb Boekit Kasoemba hy wooude in de vlak hg dien post gelegen kampong en kwam eiken dag een toenaderingi f igaar o steken by de officieren Velen van dezen ergeten zich geweldig aan deze uitreiking van eorebewyzen vooral degenen die vermeenden zelf iets verdiend t hebben en t niet btbben gekregen Zg kanoen echter geen andere redenen van ergenis aanbrengen dan dat men nooit op Aijebers kan Tertrouwen en z i ons toch op den een of anderen dsg zullen verraden na tegen zulk een pessimisme valt oiel veel te redeneeren doch hier blijkt weder uit dat niet alleen de Atjehera onverzoenlök zyn maar w van onzen kant uiet miuder Gemengde Berichten In de afgeloopeu maand iqu lai g j bel Belgische grensstation Eaochen naar bet bui tenland verzonden 506 waggons Nederlandach vee tegen 1082 in Januari 1897 In het geheel werden 4070 stuka Thb ver zonden ter aangegeven waarde vnn f 365 500 Uit Arnhem wordt gemeld I ergisteren heeft de verkoop van bet land goed Sonsbeek aan eene maatschappy tot exploitatie van dat landgoed zijn beslag gekregen en zgn de kooppenningeQ ten bedrage van n uu i 950 000 gestort Oauda 6 80 Hoordreoht v Nieuwerlrerk h Onpelle h Batterdam 1 lllen Shudi B Eotterdun Oapello Nienwerkerk Sloorduolit fttudt 1 88 1 88 1 89 1 46 1 8 8 88 4 48 4 88 6 84 S ll 6 11 6 16 6 68 6 0 S 6 11 6 1 6 96 Van den dag af dat het gerucht begon te loopeo dat Sonsbeek zou verkocht worden nan eene raaatscbappg hebben veleu hun vices uiet verbeeld dat Arnhem nn weldra een van de Bohooiiate plekje zou verliezen dat het heerIgke landgoed zou verdwenen om plaata te maken voor een nieuwe wyk misacbien wel een OBter wijk van St Martee Wij gelooven O enwel dat lie vreea vooralsnog ongegrond is Immers het eigeulgke landgoed Oiitle til zijn groote waarde aan het hoi en bet opgaande hont van het daarbij gelegen schoone park Viel dit bout de haudelswaarde wordt op nog geen ton geacbat dan bleef een zaodbolt over die net zeker den daarvoor betaalden prys niet waard zou zgo Het komt ons voor dat bg den koop door de voornoemde maatncbappy wel degelyk rekening geboudeii in met ei o eventaeele aankoop van bet park door de gemeeute Ja men deelt ons zejfj rede dat alreeds siodo eeoigen tyd onderhandelingen daarover gevoerd woiden G lukt het aan de gemeente dit terrein in eigendom te verkrygen dan hebben de Arnheiumirs er zich waarlyk niet over te beklagen dat Sonsbeek in andere handen U overgegaan Waar toch het park tot nog toe voor bet publiek gesloten was en voor de overgroote meerderheid der bevolking terra incognita zal dan een prachtige wandelplaats aangeboden worden die al ware bet voorloopig alleen op indirecte wyze haar rente wel zal opbrengen In tFrie ehe dorp Noordwolde meteen talrijke onbemiddelde bevolking werd door ds V d Tuuk in 1873 predikant bg de Hervormde Gemeente aldaar de grond gelegd voof een industrie bet maken van rieten stoelen ihte industrie breidde zich van tjjd tot tyd verbazend uit z odat ry nu voor de ingezetenen de hoofdbron van bestaan aitmaakt Duizenden stoelen in Noordwolde gemaakt worden jaarlyka verzonden niet alleen nanr de steden en voorname dor en in Nederland maar ook naar t buitenland vooral naar België en Doitacbland Daar deze industrie mi daar 25 jaar heeft heetaan zal zulk dit jnar feeatelyk herdacht worden Men meldt cit Baarlem Het bericht overgenomen uit de O HCt van gitttren is niet juist Zoo Is reeds gemeld is wa van Kampen door den ryksveldwachter gisteravond naai Sasa nheim gevoerd waar de justitie uit Den Haag een onderzoek zoa instellen Dit ia geschiedt en opgegraven is toen hetlijkje van een 1 jaar geleden gestorven kindjedat 5 maanden oud was toen het stierf en datdoor Van K werd uit den weg geruimd cmdat zyn tweede jvroow hem andera uiet wildehebben ƒ Het lykje werd op bet raadhuis aab den bekl vertoond en is toen naar Leiden overgebracht ter onderzoeking in bet academisch ziekenhuis Van het opgraven van de eerste vrc v aa den verdachte is niets waar Ook is hij niet overgebracbt naar de gevangeuia te Scheveniogen doch a avonds weder naar Haarlem teroggcroerd Wie het verdere onderzoek zal leidan fu welke rechtbank de zaak zal behandelen staat nog niet vast t Was in de Hofstraat te Groatugen dat gisterennacht een heer by zyn tl niskomBt tot de vreeseljjke ontdekking kwam dat in de vensterbank een voorwerp waa nedergelegd tan zeer verdacht voorkomen i Was een bijna bolvormig potje met overi aand deksel en er zat een heag el aan met eeu vry lang touw Du heer riep de politie en onder aanmauiogftn tot uiterste voorzichtigheid 1 et bj den agent bet akelige ding meenemen naar het bureau D dienstdoend inspecteur die niet zoo bevreesd was bekeek het van alle kanten en besloot eindelyk den pot te openen Hetdekael werd wegt enomen en met een klein aissertje wipte daarop eene Hop eraf Bg innpectie van den inbond bleek dedyoa mietbom te zyn eea half geledigd potje gember N Gr Ct 9 83 9 41 10 18 8 84 ff 8 50 6 08 De officier van justitie te Batavia had allerwege om aanbonding geseind van een zekeren Persyn een oude bekende der politie Ook dw üpziemir van pol tic S yl l tf Soerabaja zocht naiaartijk mur vrywel in den blinda Om zgn oudejaarsfc ond goed te besteden besloot hy een bezoek te brengen aas de bernchta buurt op K alrasin achter de regentswoning een bui rt waar allerlei verdaobte gesebiedenissen voorkomen By zekeren Oblm yer trad hy binnen Om eens rond te kyken Neen Tol trekt niet altig eu maar o u een praatje te maken en geluk te wenschen Hy trof er p ezelscbap aan Iemand die hem werd voorgesteld rIs Lawiek van Wtingi Het gesprek vlotte best Mynheer Lawiok was hier voor de pret hy logeerde in bet hotel Embong Milang en toen hy naar zyn bötel wilde gaan bood bjj Seydel aan hem zoover med ta nemen met zgn karretje Ën beiden redpu heel gezellig pratend neg Ia u nog familie van den boofdiospeceor Lawiek Van Pabatfc kZeker hy is mijn broer Maar tk heb niet zoo n mooie carrière gemaakt Eerst niet willen oppassen en toen maar in hel Undelgke Dd heer Lawiek had blykbaar zooveel pleizier in het gezolschap van 8 jdel dat by bg £ mbocg Malang üet omkeeren en voorstelde hem tot het yabuia op Gemblongao te brengen waar bg ais vreemdeling zoo graag zat Ëti daar namen de nieuwe vrienden af cheid Den volgenden morgen kreeg Seydet tele fonirch de boodschap van achont Bade dat Persgn op de plaata was en wel onder den naam Lawiek H t was en heele slag voor den politiebeambte te moeten erkennen zoo ie zgn beet genomen Maar zgn gver werd er nie minder om en hg had het voordeel dat hy en zyn oppasser beiden Persgn r o goed kenden Den gan chen dag is krggertje met den gezochte gespeeld O al waa hg geweeat maar nergens was bg nog Eindelyk besloot SRjdel op goed gelok naar Goebeng te rgden Het waa een minunt vóór bet afryden van den trein £ n zoo waar daar stond Lawiek c Persyn die heet joviaal waa maar toen by boorde voor Persyn te worden gebonden sprak van een zuiver geweten etc Natunrlylc werd hg medegenomen bg den ofBcier en daarna achter slot gebracht Daar gekomen werd hg aanstonds herkend als de persoon die zieb eenige dagen t voren had aangemeld ah mr Van Deventer die Mali an in de fjevangenis wenscbte op tn zoeken Waarscbgnlyk is hy dezelfde die Eykelen bonm oplichtte met een praatje over een bestelling van 5000 vlaggen Een preek met debat 1 De bekende aociali tische spreker L U Hermans bezocht Zaterdag en Zondag jl de provincie Groningen en hield aldaar redevoe ringen Te Siadskanaal be prak bg de JezuS figuur in bet Heidendom in bet Ghristeod im en in het Socialisme en eenige zgner partggenooten te Nieuwe Pekela hadden bezoeken afgelegd bg godsdienstleeraRrs en predikanten ten einde dezen uit te noodigen de Vf rgadering by te wonen en naar aanleiding van het gesprokene te debatteeien Oieral ontvingen zg een weigerend antwoord De beer Jansonius predikant by de Ned Herv Gemeente te Nienwe Pekela gaf echter te kennen dat hg er niets tegen bad wanneer de soaialiüten zyne predikatie bijwoonden en men na afioop van den dienst bedenkingen tegen het gesprokene inbracht Dit gezegde bad tengevolge dat Zondagmorgen jt Hermans met een twintigtal party gerooten in bet kerkgebonw verscheen en de godsdienstoefening bywoonde Nad it de heer Jansoninso er den Monsterschen vrede gepreekt bad en op de gewone wyze de godsdienstoefening was atgeloopen trad de hesr Hermans met den predikant in debat Bg vele kerkgangers moeten die discussiëo een zonderlingen iudrnk hebben gemaakt 7 28 Uil Scheveningen meldt men In den voorgaand n nacht en gistronmiddag kwam de z e vóór Scheveningen tegen den strandmnnr aan De dainen ten noorden fan het OranjtSotel namen een weinig af Om twee nar gisterenmiddag werd een acheepje gezien dat later bleek een Scheve ningsche bom te zgn Dete had schade aan de zeilen doch kwam overigens behouden voorbij het Oranje botet aan Daar nen een stranding vreesde was da reddingsboot reads in gereedheid gebMCht om hu p te verleenen doch dit bleek niet noodig te zyn Het eiland Marken is door heiige N W boien tteb el ondergeloinen Uit Baaro meldt men Door den hevigen storm heeft de Zaide zea de polders vao Ëemland overstroomd en staat thani het water in de onmiddetlyke nabybeid dar Efrkstraat aldaar Uit Kampen meldt men van gistermiddag 12 uur Door den he igeo NoordWestaowiod is de IJsel opgestuwd door het zeewater buiten zyna oevers getreden zoodat de IJaelkade gsdeeltelyk is oadergeloopen Achter de atsd bugint het er treurig uit te zien De polder vao Drontben ia reeds oudergeloopen die Van Broeken en Maten loopt in KiHtdammeo zyn in de poorten a ngebraobt Houdt d wind aan dan hebben wij bet zeewater met een paar uren voor de poorten der stad Nader meldt men uit Kampen Achter de stad staat alles blank t ia één zee De polders vau Kamperveen en Oosterwolde staan di p onder water De straatweg naar Elbnrg ii niet meer te beryden de ge meenschap is verbroken De atoomboot Minister Havelaar c is op tyd uit zee van Enkhnizen aangekomen Gisternacht U ingebroken in een boter en kaaswinkel van de firma A Bluy s n in de Rosestrant No l te Rotterdam De iobrekeri hebben zich van de achterzgde komende van den spoordyk toegang verschaft door een kelderraam hebben daarca de kelderdeur geforceerd en zgn zoo iu den winkel gekomen Bat benedeubuit isde nachts onbewoond Ontvreemd werd een gouden dames horloge aan den winkeljuffroair toebehoorende en een bedrag van f80 uit de wiokellade Alvorens te vertrekken deden de inbrekers zich tegoed aan de eieian en de kaas iu den winkel voorbanden Een 24 jarig matroos van de sloep Suzanna uit Vlnardingen is eergisteren verdroiikt n door eau stortzpe VERSCHEIDENHEID Het Bat Nbld schreef op 31 Decembnr II Suikt r Het doet ons genoegen te konnen mededeelen dat dit voor Java eoo betangryk uitvoerartiket het jaar aluit met veelbelovende vooruitzichten Zoowel de stand van de grondstof aU de waarde vao bet product zijn bevredigead en mocht deze laatste nog itjjgen dan kunnen de fabrikanten over 1898 tevreden zgn De prys voor rauscovadoa is thans f Q a 7Vi per jicol waartoe evenwel gaan vsrkoopera gn Een paar practiscbe toepassingen Tan de phoQOgrasf In een Loodeusch hospitaal staat voor bezoekers van besmettelyke zieken een pbonograaf gereed waarin de besoekers spreken tnt hun verwanten of vrienden De pbonograaf worJt daarop naar bet bed van dezsu gebracht eo het antwoord er in gesproken In de kantoren van Londensehe advoc ten komen ook veel phooogrAten voor de cliÜateD behoeven dan tiiet zoolang te wachten op ban rechterlykflu raadsman als deze bezet ia zy zeggen manr wat ze verlangen eo de pbonograaf brengt het over 10 84 10 54 9 07 10 01 18 9 86 ff 49 10 14 7 46 19 2 41 U l In een Am rikaan cben scboawbnrg werd da pbonograaf gebezigd om te voorzien in d beheefte aan een zuiKeling die in een der tooneelen van een bigspel bard moest hnileo De regisseur maakte kennis meteen jong kind dat krachtige longen bezit bjj bracht de pbonograaf by den mond van bet kind maakte dpu kleinfD j ngea a n hoi gobreien en tvdod ftn aiood werd het geflchreeow uit dea cylinder in bet nagemaakte kind rerborgen mei toejaicbiogen begroet door het publiek STADSNIEUWS GOUDA 4 Februari 1898 Alhier is in den morgen van den 4 dezer omstreeks 84 unr nil de Kattensiogelgracbt opgehaald het igk tan een onb kend man naar gissing 35 45 jaren lang ± 1 7 M aangezicht rond voorhoofd boog oogen donker Baas klein taar zwart giyzend gryzestoppelbaard en snorretje Op het lyk werd bevonden stukken van eon rood haai hemd en wit flanel een broioe triaot onderbroek wollen sokken een stok van een donker blauwo das en bottioes met elastiek op yde 6 knoopjes die hottines waren oud ea op sommige pUatsen doorgealeten welke plaatsen slordig hersteld zgn Aangezien het lyk in staat ran ontbinding verkeert ia bei terasTde besteld do kleedereu worden ter herkenuing bewaard De Commissaris van politie te Gonda verzoekt zoo mogelgk inlichtingen omtrent dezen persoon Overneming in de dag en weekbladen is gewenachJt Schoonhoven Door de Kamer van Korphandel alhier worden pogingen aangewend om aen doorloopendeo dagdienst 9p het poat en telegraaf kantoor te vftrkrygen Waddinosvebn Het lOjarig zooitje van Ryoeveld alhier verdronk in een onbewaakt oogenhlik in de Gonwe De jaarlijksi he algemeens vergadering van de rereeniging Zuid Holland van bet Nederlandtch Onderwgzersgeoootscbap zal dit jaar geboodeo worden op Zaterdag 4 Juni te Alfan a d Ryn RECHTZAKEN W ens het ten verkoop in voorraad hebben van scboennmeer op welke verpakking eeu merk voorkwam waarop een ander recht bad stond gikteren een fabrikant in schoensmeer alhier voor bet Hof te s Gravenhags terecht Hg was deswege door de rechtbank te Rotterdam TOordeeld tot f 25 boete Bekl beweerde reeds in 1883 onder bedoeld merk verkocht te hebbeo terwgl de fabrikant wiens merk nagebootst zoo zyn en dia daarop zijn recht had verzekerd eerst in 1890 met het gebruik daarvnn was begonnen Bekl bad later zyn merk versnderd Het O M verderde vryspraak voor bekl op rond dat er z i geen getjik oortigheid aanwezig ie tosschen bet door bekl gebezigd merk en dat van den anderen f ibrikant te Delft woonachtig Mr J A de Hanitz bekl s verdediger outkeoda verder nog dat bier nabootsing van eens anders merk had plaats gehad uitspraak over 14 dagen Hat gereobtshof in den Haag behaadelde gisterea de zaak van een visscber en zyne eobtgenoote alhier door de rechtbank te Rotterdam ieder tot 4 maanden gevangenisstraf varoordeeld w ens lasterlgke aanklacht Zy badden door d n cummissaris van politie tevens hulpofficier van jnstitie sibier eene klacht in schrift doea brengen tegen een peroooo die daarby werd beschuldigd van diefstal van visch uit eene fuik ten nadeale van beklaagden en zulks terwgl die persoon dat feit niet zou gepleegd hebben Nadat het O M bevestiging van het vonnis had gevorderd vroeg Mr D S van Emden als verdediger schorsing der zaak totdat de vervolg ng wegens diefstal eerst verder zou zgn behandeld op grond dat deze reeds aangevangeu was doch niet voortgezet is na het politieonderzoek Uitspraak over 14 dagen Voor do Hsagscbe rechtbank weid gister behandeld bet oekende doel inseuhen twee Hasgscbe heeren gevoerd op den 15 December te 3 uren namiddags op de buitenplaats Blaukenbuig onder de gemeente Wassenaar waaromtrent deslyds reedt eenige byzouderhedan werden medegedee d Een der duellislen de commies by bet de partemeot van binnenlandsche zaken S was varachenen Zyne tegenparty de advocaat v O Dist loodat tegen dezen verstek werdverlaend ls secondanten waren bg het duel tegenwoordig Tier jongelai benevens een geneesheer Het tweegevecht werd gevoerd met uiet zware scherp geslepen gevecbtssabels Een der dnelliaten werd gelgk leeds gemeld werd gewond aoD het hoofd de ander aan oor en hals Aanleiding tot bet gevecht wai eene belee diging op 12 December in de Witte Sociëteit waarby de advocaat den andere de woorden had toagevoegd je bent eso gemeene vuile ploftrt MO patser c waarop do beleedigde had geantwoord ge zuil nader van mg hoo eot Daarop wa volkomen i den vorm teoe uitdaging gevolgd nadat v O g weigerd bad de excuses van S aan tp nemen en van hem eene verklaring bad geëischt die hem volgens de eenparige verklaring van de getuigen de aobting van alle fatsoenlgke mensoben bod hebben doen verliezen Twee der getuigeo de secondanten van S waren vsn gevoelen dat hetgeen aan de heleediging was voorafgegaan de zaak tot geen eereziflk maakte Een der secondabten van de tegenpartg was van dezelfde nieening terwijl dü andere meende dat S bpfioudeóo enkele uitzonderingen de van b m gevorderde verklaring in hoofdzaak wel had kuonen ondertee kenen De beklaagde 8 lichtte nader toe dat hem dit onmogelyk was daar hy dan feiten zoo bevestigen die hg steeds ontkend had Toen alsnu all pogingen waren mislukt ook zelfs nog op bet gevechtsterreia om eene verzoening tot stand te brengen werden de gevechtsvrtorwaarden behoorlgk geregeld Een der getuigen trad als gevechtsleider op en nder meer werd bepaald ói wanneer oen der partgen in inferieure conditie mocht geraken het gevecht sou word n geslaakt Na een zper kort gev cht waarby beide daeïliaten op elkaar insloegen verklaarde de geneesheer dr T een der dueilisten v O io inferieore conditie en gaf de leider het sein tot staken waaraan onmiddellyk voldaan werd Beideduellistcn bleken toen gewond gelgk hierboven werd gemeld De wonden waren evenwel van dien aard dat de gekwetsten wanneer zy geen verband hadden moeten dragen niet eens tbuis baddL n behoeven te blijven De subst officier van justitie mr Van den Braodeier begon zgu requiaitoir met eene korte herinnering aan het ontstaan van bet tweegevecht een formaliteit die nu eenmaal in de maatachappg zoodanig is ingeworteld dat er veel zedelgke moed verei cht wordt om zioh daaraan te onttrekken Zeer scherp zette bet O M voorop dat bier van geen eerezaak sprake kan zjin Pet gebeurde in eeu andere stad moge afkeuri nswanrdig ïijn en den wrevel hebben opgewekt van v O leer zeker bestond daarin geen reden voor hem om een duel te provoceeren eo ongetwgfeld bad hy veel heter gedaan de excuses van S aau te nrineo dan hem te dwingen eene verklaring te ondertee kenen dïe ook mr v d Brandeler van onrdeel was dat hjj niet ooderteeketien kon zonder zich onmogelgk l maken Bovendien etaat hetgeen elders is voorgevallen niet in verband met bet duel line groot de pressie echter ook zg dis op S is uitgeo iood de wet verbiedt bet duel Die pressie In aanmerking nemende vorderde het O M de Teroordeeling van v O tot 1 maaud en an 8 tot 5 dagen hfcbtenis Uitsprdak over 8 dagen TOOlsrEBIj Da STKM VAN tllAM was da juiste titel van bet tooneel pel dat gistereo in Kunstmin werd gegeven Hee jammer dat nu de zaal niet beter bezet wa want bet was ougetwgfeld bet beate btuk wat in dit seizoen gespeeld ia Aan alles was veel zorg beul eed Dat het ameublement zooals meestal veel te wenschen overliet is uiet de schuld van de arti een Zou dat nog eens beter in orde komen Wg hopen bet van harte Het eerste tooneel in bet stuk i al direct interessant Mevrouw van Kerckboven Jonkers was in den beginne niet zoo natunrtgk ie haar spreken aU daarna Daarin won de Heer Tartaud htt van l haar di zgue kleine ro uitmanteud en bescbaatd vertolkte Zyn uitstekend stil spel treft den opmerkzamen toetioorder bgzonder In den loop van het atuk kwamen echter de groote talenten van Mevrouw van Kerckboveo Jonkers aan den dag t Vooral toen de stem an t hart prak door de geliefde dochter van wie ty 7 00 lang gescheiden was geweeat Het onverwacht weerzien van moeder en kind was treffend aaugrgpend en zonder overdrgviog met echt moederlyk gevoel weergegeven M jufvr Alida Klein wai vooral op dreef in de scène met baar vader waar zij volstrekt weigert den man te huwen dii U zy biet lief beeft Ook later als ze weer met haar moeder alleen is en zich al de beerlylte dagen herinnert die zg met haar beeft doorleefd Roe echt nataorlgk weet ze alles nog te vertellen en met welk eene hlimiQende belangstelling luistert Moeder inderdaad dat was een allerliefst toooeettje 1 De beer Jan 0 de Vos beging in t eer t eene font Bg zat namalgk met den rug naar het pnbliek en daarv oor werd hetgeen hg te zeggen had ondoidelyk Later vooral als bg bemerkt dat de dochter de liefde voor de moeder niet kan onderdrukken is by in zyne uitbarsting van verontwaardiging en toorn weer byzooder goed Ook in het laatste bedryf by de ontmoeting zgnar vroaw is by de artist in den volateu zin van het woord Mevrouw Burlage Vorwoert bad geen rol van groote beteeksoi maar wat zy gaf als ds goede bartelyke vriendin van Fulvia was boven onzen lof Haar zeggen en haar spel was eenvondig en innig en vol medegevoel Zolk eane lieve trouwe viendin ou ieder zich wenpchen Zs verdient onze erkentelgkheid voor alles wat ze zei en deed bet was geheel de natuur afgekeken De eenige die in dit stok door baar rol nog een j eee opgewekleo glimlach op t gelaat win te trtoonen was Mcj Rika Haspels Wat was zij eene echte wildtap g Wat eene jolige levensopïatting aan haar leeflgd eijiBn sprak er uit spel tn gebaren vaa de jonge Abut Me7rouw van Egsdon Vink was in bare kleine laak zooals altoos eene artiste vanden eersten rang Zeker zyn wg de tolk der aanwezigen ies absent avaient tort als we onze hooge ingenomenbeid met bet atuk betuigen Het geheele tooneelspel meer grenzend aan het drama was een stuk zooals we iu lang niet hebben genoten het verdisot onze sympathie ten Tolle Db Man van dé Wbdiiwih was een nastokje grappig en jolig typi gespeeld en juist gezfgd door allen die er in meewerkten Voor de laatite voorstelling in het Abonnement zou stellig ï e Kietvereeniginff van SfelUndtjk geene kwade keos zijn PRAOHTIUE SOHTEBRING WMIM fliMMlMM voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA l elepftooM Ko 3i Beurs van insterdam Vrkrs islutkrs 87 7 987 9 98 1 18 8 85 10 84 S 34 l u 63 6S 98 i 98 99 98 l 1 4 61 7ii 2 l 10 1 96 35 1 lOO s 91 61 615 4 0 lOU 122 lOlV 199 136 l 64 64Vs 98 1847 lOOV 80 81 i 11 106 aoiS g 227 1001 55 68 58 V 147 98 77 103 lOl Vi 100 1 0 11 9 1 UV 11 0 53 1 2 1 1 15 b 108 711 122 1 0 Vs 5 194 99 106 V 106 1U2V 102 1167 120 8 PEBBUAW lïBBSLiNu Cell Necl W S i l dito dito dito Sdito dito dito 3 HoKOiH OW Geudl 1881 88 4 ImiE InsohriJTing 1862 81 5 OosTBNK Olil in papier 1863 6 dito in zilver 1868 6 PoiTUOll Obl rast coupon 8 dito tioket 3 RUSLJND Obl Uinnenl 1894 4 dito Geoon 1880 4 dito bii Botlis 1889 4 dito bil Hope 1839 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 6 apANjE Porp t schuld 1881 4 TtlEKElj Gepr Oonr leen 1890 4 Geo leening serie D Gflc Ie nÏEg serie C ZuiuAfe Rek v obl 189 5 Meuco Obl Buit Sch 1890 6 Vekeeueia Obl 4onbop 1881 AMSTEïBiM Obli atien 1885 3 EoiTBEDAH Sted leen 1894 3 Ned N Afr HandeUr aand Arendsb Tab Mij Cettiücaton Döli Maatschappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Cult Mg dor Voratflnl aaud s Gr Hypolheekb psudbr 8 j üederlamisohe bank aand Ned Handelmaatsch dito N W i Pao Hyp b pandbr l Rott Hypotlieekb pandbr S j l lr Hypotheekb dito 8 OoBTBNE Ooat Hong bank aand RtJBL Hypjthoiekbank pandb 4 Akeeika Equt hypoth pandb 6 Maxw h Ci Pr Lien eert 6 Ned Holl IJ Spoorm Mij MU l Mtj tot Eipl r St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Nüd Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IIiUE3poorirl l887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Pp tniii A 11 obl 8 Polen Harschan Weeueu aand 4 RusL Gr Runs Spw Mij obl 4 Baltlsche dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand S K nrjk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ameeika Cent Pac Chic it Iorlb W pr C v aand dito dito V n 8t Peter obl 7 Denver Rio Gr Spni eert v a Illinois Central obl in goud 4 LoaisT NaahTlUeCort v aand tfexioo N Spir Mij Ie hyp o 6 Miss Kansas v 4pct pref aand N ïork OntBsio West aand dito Peno Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 3t Paul Minn 8t Manit obl 7 L n Pao Hoof 11 n oblig 6 dito dito Line Col lohyp O 6 Oanida Can South Cert v aand Veb O Rall k Na lo h d c 0 Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Hottordam aan 3 Beixiie Stad Antwerpen 18 7 2V Stad HruBsel 1386 3 HoNG ThoisH ReguUr teselhoh 4 OosTEKE Staatsltetiiog 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 SpiSJE Stad Madrid 3 1 88 Si s Ned Ver Bes Hvp Spobl eert llfi No laaU 70 met premie iOOO No 4268 1000 No 16827 400 No 3891 ƒ 200 No 7843 12646 en 14927 ieder 100 PriJEen Tan ƒ 70 2 4399 6052 9404 1I6 5 161S6 19748 lOMD 900 571 6090 10153 13632 17048 20013 20442 2639 8900 7524 U190 16827 17696 ADVBRTENTIEN Voor de zeer vele bewyzen Tan belangstelling en deelneming ontvangen by betovertyden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader L P WKLTER betuigen wy onzen harteiyken dank Tevens berichten wy dat de zaak op dezelfde wyze biyft isoortgemet waartoe wy ons minzaam aanbevelen Wed L P WELTBR HUIOBN en Kinderen Westhaven B 193 Echtscheiding By Tonni T n de Arroudissements Rechtbank te Grmtnharje van 9 NOVEMBER 1897 13 ontbonden Aovr ecMtehet diug het huwelijk raa JOHAN OHABLES BAUDOIN kapitein itif O I leger en WILHELMINA ÏHBRE81A WOLFE beiden wone de te s Gravenhage De procureur van de eischereg Mr J PLANTENGA RoninliHJke Machinale Fahrtek DE HONIGBLOEMs v n H i van Sctiaik Co gevestigd te s Qravenhage H eppierttraat 29 en Z9 naby de Regenteaselaau van Z M den KONING van BELGIË Indien giJhoeatH gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract FLAÜONS ïan 40 Cts tO Cte en 1 verkrggbaar hj Firma WOLFF fk Co Westhaven f 09 Gouda E H van MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht i C RATELAND Botloop B T WIJK Olidevaatrr M KOLKMAN Waddinxveen Kliniek en Polikliniek OHSTEVÊliE en UWMIMmCOiMtllis roor SpreekHreu dagel jki van 12 2 n Oiratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan 5o 11 Ur A OK¥E Qmmlmr DiraUur