Goudsche Courant, maandag 7 februari 1898

♦ No 7498 Maandag 7 Februari 1898 36ste Jaargang fiOÜDSCHE COHAOT Nieuws en Advertentieblad éoor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post y 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worde g eplaatst vau 1 5 regeU a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur des midd Jl J VER GEER GO UDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN TolgeuB op te eveu profiel Het zagen van TüOGSTÜKKEN en verder Ue zaagwerk wat tot hetvak behoort Met en zonder levenng van hout L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONdÉrDAÜS van 9 3 ot m b t 1 Hotel DE tiAUW Greotemarkt e GOUDA Stedelijke Cr sfal3riek te GOli A f 6 oent per M en toren 4Vg c in worden Aiceelen verbonden et 15 den gasqiet r netera Mrdagt de De pms Tan het gas voor KooktoeBtellen oi Mi Onder zekere voorwaart grabs aan de hoofdbms meter vrfle leiding aohtei Voor 3 pn 5 Uchtg bnur 10 oeill pel mfand n van tin boqgtte wekelyk afrekenen koMoeeteUen en centen per week in Bewoners van pfrcee 2 25 per week kinnei en Tan de flibnek lampei tegen betaling van eenigd uur bekomen I FEAMHE stoomveeveeij l Tchemlsclie Wassc ierij j H OPPECSI IEIilkK 19 Kruiskade Motterdani OabreVetecrd door Z M den Kofi g I det Belgen Hiofd ep6t voor GOÜDA de H r A VAN 08 Az ij Specialiteit voor het etoomen en verven vanalle Ueerenen Damesgarderoben alsook alleKinderaoederen I Spocille innohting voor het stooiii n van ploche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleedeti eni worden naar de Bienwste en laatste methode geverfd F D IKE ODOE GENEVER Merk NIGHTCAP Verkrygbaar by PEETER8 Jz A U bewga van echtheid ia oaahet en kurk ateeds voorEiett van dan naam der Firmn P HOPPE M NB SCHIEDAMMEH jong of ond door onse Mft gio nikkel Zukspftarbank walke opeigen Rftrdigo wyE de luflt tot paren opwekt l oorde wnryk mriohtlng deier spaar bAnk kitn men wal kwartje inwarpen maar het geld niet PiynSceDls h porto CXtrSt l yeen gespaard iiyn daar eerit als lan de ipaarbai k a eb a it ma t Meh ianroltcouont Naiedere mwerping hluit e ch do epaarl ank autODStinoli en geeft tegBlvkertyd hiidoJy k liet ingeworpen be lriiRH n Nigeledigt te ayn s do s aar ank Bftpr oei voudig weBr te sluiten en weUt O rieuw de lust t t spiren Vemen IJ g teg renib ol voornitb inUiiiIs W k ommnniUt Manisch n fin lertii Co Amsterdim N Z V H rg ft StoUwerck sche Borstbonbons ge bnceord na vuorfKbrift van den kon Umversiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harlen Bonn hebben sedert M Jaren ah Terzaohtend niddel tegen hoeetoi heeschbeid en aandoening der ademings organen nitateekende diensten bewezen Bij spoedige afwiBseling van warme er koude lucht is t bijzonder aanbevelens waidig oen bonbon te gebrtuken Verpakking Qeele palges i 26 cent Alom verkrijgbaar WjtÊ f t Ue Liberale Biesvereenigringr BUR i r GERPLICIIT zal in een der Lokalen van het Café Hët Schjvakbord Kleiweg ZATERDAG 5 en 19 GRRlNlRI van 8 10 uur s avonds en ZONDAG O en ik FERRUARI van 12Vi tot l uur des namiddag s een BlIRË AU instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen diehet Hièsrccht kunnen verkrijg enj Desverlangfdzal menlbij het invullen behulpzaam zijn en voord verzending zorg dragen J HET BESTUUR m i I No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het STiopp fp mm m vafl den Gremeentertiatt Zittiifeen t is verschehen jt l rijS peèf aargang f 3 L In dit rERSL iGtJw irdo i opge MLn le bi den lüiald ing komen e adreaaeW lfi de 4 i 1 loEViTG Wi en Zi A pRIiVKlM4 N Te huur ofte Ifop aangeboden om tcrstontl te aanvaarden Eert i xactl tig t ri ©t irxg pricla t HEËRËNHUIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q lNo 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een p oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Wateileidmg voor en aohter aan het Huis Waterbespioeiingf een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingem ht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENUEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen van zeofrf hoordpiju af tot de voorafgaande kenteekenenvaa apoplexie erseiiberoerte toe trota na nog HteedB alle middelen door de medlunhe wetenachap aangewend ïïerat aan den ulenwea djd komt de eer toe dat zij door het febrnlk maken van dea eenvondigsten weg namelijk langs de bnld phyaioIoglBche ontdekking gedaan lifleft dle na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld veibreid ia en terwijl eijUiwateiiBchappelllke kringen do hoogste belangstelling wekt teveueens weldaad blijkt te sijn voor de aan lennwkwalen lijdende monsu beid Deze geneesw Jze ia nltgeTon den door den gewezen Ofilolat van Qezondheit Dr Eoman WeiBsniami te Vilahoten on bemat op de on dervindlng opgedaan in ene EO Jarige praktijk I oor WBHiching vnn het hoofd enmanl per dnV Vvorden dRnrt iei hlkt Btoffeu door lie bald onmlddellük ann het senaw estel medesedeeld Het date gaueeawljte werden werkelijk aoklttereade reaalt t a varkraKon an EiJ maakte zooveel opgaiiE dat van een door dos oltvtnder geaohrovan werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vDorkaming an Banezlng binnen korten tlfd reeda de aia drafc veiBchenen la Bit boekje bevat niet alteen voc het neete pnb Hek verstaanbare verklaringen omtient bet wezen Ier nieuwere therapie en de daarmede eelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetonsch appel ij ke ver h II deliugen nr de mediavhe oindeii die aat dozn gei upawijze gewild züa loomede afsclirift van tal van getnUscUriften van hoogfiei laatste goiieesk ludigpn onder welke P Men ère med dr profaisor aande pelykMnlek te Pirlji rus RauflemDnl tO Sie ngreber mad dr praktiieerend geneeiheer aan het krank zlnnlgBn geatloht dB ChftrBnton SanJlblsrath Dr Colin te Slettin Sroaamann med dr arrond arts te Jbhllngen Dr P Forettler BBnaeiheer direoteur van het hoipltaal te Agen fleheimrath Dr Soherlni kaïteel Qulenfell SadEiNS Oanei med dr aansaihsBr directeur dsroalvano lliarapeullaohe InriohtlnB voor lanuwlljdara ta Parlli rue St Honoré 334 Consul von Aachenbaoh med dr te Corfu Dr Butbaoh arroad erti de Zlrknlti Ober itabiBTit isDhl med dr te Weenen Dr C Boagavel tela Farrlère EureJ lid vaa dan Coniall Central d hyglina et de Santé in Frankrijk en vele andeiei Aan allen wier Kenawsestel meer of mliidar aMncedaan la of aan 0K nanaid Keiiuwnehtlcheld lliden waarvan de kentoLkenen zijn ohroniioha haonartn mlBTiIna sobela hoof dpljn bloedandranq arsota prlkkelbaarhefd gejaaBdho d slapeloosheid llohamatijke oiirutt e onbahaBalIjke toatland verder alle Kieken die door beioerte getroffen werden nog lljdon an da gevolgen daarraai teoals veHammlnBen onvermogen tot preksn iware tongval moelelijk illkkan atljflieill dar gawrlatiten mat voort durende pijn plaatielljke zwakte veriwBkkIno van geheuBsn ent an clj die reeds onder ceneeakandige behandeling geweest zijn maar door de bekiyiia middelen aio onthondlngaanea kondwatetkuur wuiven elpcirisEieien atoomlooi of zeebadefP een genezmg of leniging banner kwaal gevonden hebt en en ten Hlotta 7IJ die vreee aevoelen voai beroerte enflautoa reden hebben wegene veTBchijnseleu als ilob aanhoudend angatlg voelen verdoovlna ia kat boofld hntiMn net dultallalield nikkerinpen en donker worden voorde oogen drukkende pijn onder het voarlioord aulalng in de oorsn het vee en van krisbeling In en het slapen van handen en voeten aan al dene drie oatuorHa van enitwlUdcra ala ook aan jonge melijea lijdende aan bleehiuoht en kraohtstooihatd ook an genonde lalfi ean Jonge perionan die veel mat het hoofd werken on geestelijke reactie willen voarkomea wordt dringend aan geraden noh het boven vermelde woikJe aan te achaffen hetwelk op aanvrage kostetooa en franoo ver onden wordt door ADsflterdam door 91 I EBAN A Cn Heiltgewea 4a Rotlerdani F E van 8A TFV HOI f F Apotheker Korte Hoofateeg 1 Vtreeht I OniI A POhTOV OudegraoUt bij de Gaardbrng F SOLOp de iongste hyglenmsrh noliclnule t ntoenstellinz ia de l r Weisiniann Bche Seneeawijae foor fe Bediache Jgrij iwpr d yiUir n lnl o hyhrotyd r bn e gfOMe B rfolg don 1 unaere Patent H Stollen arrungen hat Aitlast zu fêf tthMwm tuerthlosen Nachahmtingen gegab n Mm kaufe daher uniorelaefg êcharfen H l toU n nar nn urn dlrêot od in lolohtn Büênhani luitgeR In dtnm au ff Plaktt fwft itebMêtahaadJ mialtiitgl M S IVffMMm and Zeu nisêe intH and frame Warnung aohutnaark Fatent H Stollen uiiaiii mjibii Ui uuuiii u i ElkelCacaOa Aanbevolen door IIII Genees en Schel l uiidl eii Uekrooiid met toudeii lil Zilveren HeUaille roedmaam rertterkeuA eu Jtaugenaam van Smi aK Met melk gekookt Keer aan te beieleo fooi dayelijkach gebruik b kinderen zwakke perso leu en kherach ge gest llen Fabnêkimtrk Met water toebereid is m als geneeskrachtige drank uitstekend bg diarrhee ook voor zaïgelingen n kleme kinderen f D Behtë Bikel Cacaé van KRABPBLIEJll HOLV i al OM verkrijgbaar in iierkant bussen Tan een g Kilogr ƒ 1 70 J Kgr ü f O 901 en Kgr i t O 50 Voorzien van Ëtiquet waarop neveustaand fabrieksmerk en bandteekening ran da fabri KRAEPE LIEN HOLftlf I BoflfiTsranciers zkiBt TÓiItoop of te Huur aangebodiÉ slaande aani de WESTHAVEN Wflk B N if Te bevrigen harige Tiendeweg D 29 Het nuM beïkit benedpn 3 Kamers met Sn terienien Ke det et Binnenplaats boven 8 Kamers e @ Zoldsr yerder alles netjea en doel matig lagericht alsmede van Gas eh Water leidmie Toorzien Tevens boven en benedenPnvaat met Waterleiding I WBTTia GBDSPONBBRO BU het OTbrulk daarvan geschiedt het tanden krHgeu der Kinderen ZONDER IIE HISISTE PUai SÏE P 10 00 Gulden 1 wordt betaald aan hem die bewyzeukan dat de bg mg ter inzage liggende getuig schriften der mtstekende resultaten van de Ëlectromotonsolie Taodhalsbandjes met echt zgb W Men lette op dm naam van denFabnkantSMBEKT HOLTZ Wordt fi anco toegezonden alleen na ontmngtt van postzegel ad 95 eent door UOBEliTBOLTZ Uinegen Verkrijgbaar bg WOLFF Co Weslhaveii 198 pikRXjrs Wedet verkoopers gevraagd ORANDS MA OA8INS DU Irinteips NO UVEAUT ÉS Wm verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modeilbum voor het WlnUraeleoen nocli met ontvangen hebben dit te willtn aanviacfen aan MMJULESJALUZOTAC Pid iïctzelve Nfonlt dan omgaand gratis eo franco toegezonden Bestel lil ffen van if 25 francs vrij van alle kosten aiti huis met 5 7 verhoogmg éix nililli l iil or I ftnmiu I B E CASSUTO TAND A HTS Gouda Turf markt SJPBBEKTIBIIIS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG e ZATERDAG van tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itoti un ZONDAGS met Gouda Drok van A BRINKMAN Si Z KIESWET J e BURGEMEESTEB der Cremeente GOLUA öelet op de artikelen 11 en 13 der Kieswet Noodigt de manPfllijkeigwonerB der Gemeente mt om zoo zy in ndei e Geraeente over het volle loatsl rerloopen dienstjaar id eene der Ri k iiirecte Ijelaatingen ijn aangeslagen wat de grondbelasting be reft 111 eene aodere gemeente of m meer Gemeenten te zamen tot e ni bedrag vnn ten miuBte ten gulden daarvan door overleggiGg der overponkomstig het bepaaldo bg artikel 1 der Kieswet vo r voldnau geteekende aans aghiljetten voor dori 16b 1 ebruan as lo doen blijken DeiQ aanslagbiljetten worden na da vaatstelhng der kiezQislijstüa aan bolaoghebbenden teruggegeven Nog worden de manuelgke inwoners dia op grond van het bepaalde bij het derde lid van artikel 3 der voormelde wet aanspraak meeuen te kunnen mnken om geplaat t te worden op de kiezierblyst uitgenon digd daarvan vooi den 15n Februqit a s anngifte to doen De bew sstukken bg Koodanige aangifte over te leggen waartoe moeten behooren het aanslagbiljet of een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat daarvan eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van bet gemeenscbappelyk bezit worden na de vaststelling der kiezersigsten aar belanghebbenden teruggegeven Tevens worden tin mannelijke inwoners derer Cje meente die kraohteas artikel Ib derzelfde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst uitnenoodigd daar an v or deo 15n 1 ebruan as aangifte te doen Wie tot deze aangifte bevoegd zijn blijkt uil dp artikelen 1 en 3 der Kieswet luidende Art 1 Üe leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal worden gekozen door de mannelijke ingrzetenen dos Rijks tevens Nederlanders die den leeflyd van vyf an twiotigjaien hebben bereikt voor zoover zij ovor bet lanistverloopen dienstjaar in eene of meer der Kyks directe belastingen zyn aangeslagen het te dier eake verschuldigde voor of op nen la Maart voldaan hebben en a over het volle laatst verloopen dienstjaar zijn aan geslagen in de grondbelasting voor een bedrag van ten minste een gulden m do vermogensbelasting of de belast ng op bedryfs en aandere inkomsten ni naar een of meer der vyf eerste grondslageu van de personeel belasting zooale die is geregeld bij de Wet van 16 Apnl 1896 Staatsblad no 72 b indien zij met overeenkomstig liet bepaalde sub a ïyn aangeslagen voldoen aan eeno der volgende voorwaarden io dat Eij als hoofden van gezinnen of ala alleen wonende personen op den 31n Jannan sedert den In Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens huur aohtereenvolgens in dezelfde gemeente niet meer dan twee hmzen of gedeelten van huizen voor elk waarvan met of zondei bij behoorenden grond of lokalen en bijgebounen niet tor bewoning bestemd de werkelijke 1 nurpnjs per week berekend ten minste heeft bedragen de som voor de gemeente of gedeelte dor gemeente wnar hot huis gelegen is vermeld in do bij deze wet gevoegde tabel FEVILLETOIM ORÜL¥ie BÏAIA Naar het Fiamch SB Maar op t zelfde oogenblik toon ik my gered dacht stond ik aan den rand das afgrond Ik had Baatiaaa myn brief gegeven en keerde terug gelukkig dat ik eindelyk het juk dor vrees had afgeworpen toen ik my op het kerkplein volgen zag door oen hoop kinderen in t midden waarvan Lazare de kwajongen in dienst van Placide heele aanspraken hield Het gelach van die kinderen hinderde my en ik bleef staan doch nu bleven zy ook ataan Ik werd driftig en maakte een beweging al om hen weg te jagen Bommigen zetten het dan ook op een loopan maar Lazare stak den gek met m n twee of drie der brutaalalen deden bet hom ne zy maakten alloilei grimassen tegen mij en nepen i Allo meneertje Simpel dans ereis vnor oQsU Op het teren door dien troep kinderen gemaakt waren de bewoners aan hun deuren gekomen en m eea oegeobhk vestigden zioh aller oogen op my Ik wilde met ten epoelbal strekken aan die kinderen en vloog op Lazare aan dien ik voor den belhamel hield toen ik eensklaps aan den anderen kant van het pleiD Placide bespeurde die my met een spottenden glimlach aanstaarde Als een bUksematraal ii oet het my door den geest dat h dat standje of krachtens eigendom vruchtgebiuik of huur eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter 2o dat zy op den Sin Januari sedert den In Januari van het laaUtvorloopen jaar bij dpiolfdo persoon onderneming openbare of bijzondere instelling in dienstbetrokking of Is inwonende oon 111 het bednjt of beroep der ouders werk aam zijn en ala zooda i over Ut jaar een inkomen hebben genoten aU xoot Ae ggraeento waar y nonen is vermeld m da btj deze net govoog Ie tibol of dat ZIJ op den lu lobruin m het genot zijn ïin een door openlmie instollin verleend ponsioen vnn ge ijk bedrag raüt dien verstande dat voor hen die lu beide gavatlen verkeeren zoo uoodig t r bereiking van bet veroischte bedrag het inkomen en het pensioen worden samengeteld 80 dat ZIJ op den lii Februari stdert eenjaar den eigendom met recht van vryo beschikking hebben van ten mmsie f 100 nomina il ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f f O ingelegd in de Kijkspostspaarbank 4o dat ZIJ hebbon voldaan aan de eischen vm bekwaambei I door of krachtens do w t gesteld voor de benoembaarheid tot een ambt voor do vervuiling van eenigo betrekking of voor de uitoefening van aenig btdryf of beroep Art 3 Onder hen die den leeftyd van vyf on twintig jaren hebben bereikt verstaat dezo wet hen die den leeftijd hebben ber ikt vout of op den IBn Mei De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor haren man die van minder jarige kinderen wegens goederen waarvan hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader Aanslagen in de grondbelasting wegeni onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den raede eigenaar wiens naam niet bij den aanslag in het kohier is vermeld raita zgn aandeel in dion ninslag ton minste e n guldon bedraagt Door den aanslag in Ie grondbelasting in art 1 vermobl worden de hoofdsom en de Rijksopoenten verstaan Aanslag m de vermogens of 10 de bedrijfsbelasting geeft geene aansrnak op kiesrecht indien hij bot gerolg is van eene met de waarheid strij dige langifte Bij de berekening van den werkehjken huurprijs wordt maaudhuur tot weeknuur herleid door doelmg met 4 jaarhuur door deehng mot BO By de borokoumg van het inkomen bedoeld ia a t Ib 2o oorsie lid worden vrije woning of inwoning en vrije aost on invoning gerekend op iet bedrag voor de gemeente of bet gedeelte der gemeente waar 71J genoten worden vermeld in de bij deze woi gevoegde tabel enkel v ije koat op het bedrag vermeld in de laatste kolom vormin derd net dat vermeld m de voorlaatste kolom dier tabel Overigens komt alleen geld in aanraor king Indien bot inkomon bedoeld in art Ib Bo ala vast wouk veortiondangsth maand of jaarloon IS genoten 011 dit loon wegens ziekte of ver wouding gedurende ton hoogste t eo maanden niet of met ten volle is ontvangen wordt het ge had ontworpen Myn loom keerda ich tegen hem en ik sprong naar hem toe hy nam do vlucht en wy liepen byna t gansche plein in do rondte onder do kreten der jongens die my boe langer hoe doller maakten Ik nas op het punt hem te grypen toen hy een winkel invloog en de deur aohter zich dicht trok Ik schudde de deur zoo geweldig dat de glazen in stukken Sj rongen Men nep my too dat de acheira achteruit was wegj eloopen Ik bleef nu eckter staan hoe driltig ik ook was begreep ik toch dat ik my dwaas had aangesteld De dorpelingen omringden my en maakten hardop hun aanmerkingen f Die arme meneei zei ar een by doet tocli geen kwaad waarom hem dan zoo geplaagd Ik hou rol dat hy met onnoozel ia nep een ander wjo ziet toch wel dat hy geen gezichten trekt q yn goeie moeder nas ook niet kwaad al was ze met hoeloraaal in orde Yx drong eene vro iw door den kring heon zy trok een van de jongens die my had len uitgeschol den met zich mee Je moot meneer Andre zeggen dq ije t nooit meer doen zult nep ze tegen den knaap die van angst voor my schreeuwde en zich aan de rokken van zyn moedor vastklemde t Is I izare geweest huilde hy Lazare beeft ons eenten gegeven om meneertje Simpel te roepen 1 oTerdomd 1 zei da molenaar j als t geen stukkie 18 van den beroerden kerel van een Placide Ily zal zich hebben witlea wrekeu over t pak slaag dat b gekregen heeft fht tot het normate bedrag te i n genoten IndiOB gedeelten einer Gomoenta in de bij deze t gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd rdt de Tons Insschen dio gedeelten door Ons odeputeerlo Staten gehoord bepaald ca wanneer brandering van omstandighüden daartoe aanleiding jjeeft gewijzigd Grootboeken i in de Rijks Van do e besluiten ordt mededeeling gedaan iy de Stnatacournnt met bijvooging van de advio Vn vnn Tcdopnteordo Stalen voor zoover bij do b s uitLU vni dm adviotcn is afgowekoii eigens irtikel 20 der Wet is voor hen diekrarbtenaf vrooj er odane nang fto op ilo loopende kiezerslijst voorkomen hernieuwde aaigifto onnooui ind n de plaatsm op dio lijst beruatte op lo bewoning vnn een huis of gedeelte van een buis of van een v larluig mits ij op 31 Januari als nóg hetieltdo huis of eon godeello van he elfde l ais of het olfk vaartuig bewonen 80 genot van pensioen So bezit vun oena inaohrijving in de d r Rationale bchuld of van een inlej p Bl spaarbank 4o afleggen van een examen Daarentoger is herniettHde aangitte w 1 nooJig voof hen wier plaatsing op dr lyst berustte op lo bewoning van een huis ot gedeelte vin oen huis it van eon vaartuig indien zij met meer op Jl Januan hetzelfde huis o oen gedoel o van het zelf la huis of hetzelfde vaartuig bowonct of 3o op genot van inkomen in dionstlietrekking of als inwonondo zoon m bet bedryf ot beroep der orders werkzaam itt y rac of zonder genot van pensioen Aan ben dnj verkeeren iii bet laatste onder No 3 vermelde geval wordt door den Burgo K ter een aangifte bil et ter isTulImg toegezonden In do label bedoeld m de artikelen I en 2 der Kieswet is voor ioover do Gemeente Gouda ie treft bet volgende bepaald Vrne lost Uunrpr J en iiuuipi of inwoning Gemeente ot inwoning deel der Gemeente BhDOIlDlN MlllKH Ib lo Ib 2o I 2 J 100 oon GOVDA 1 75 460 00 87 50 Do fornmliortn tot hot doen van aangifte ztjn kosteloos verkrygbaar ter Seorotario dor Gonieinto De ingevulde formulieren kunnen kostfloos por post aan den Hurgimeosler dat de omslagen met dangilten on stukken moeten dragen boven aan de vooi ydo hot opschrift ry van briöfport ingevolge art 60 dor Kieswet en iii den linkorbenederhook du vermelding van den naam en de woonplaats vtin don afzonder gewaarmerkt door zijoe handteekoning Gouda den B Ie iebrnari 1 98 De Uurgomeeater voornoemd R L MARTLNS Tranen tan spyt welden 111 myn oogen op ik boezemde medolyden in Ik baastte my om wegte komen en zoodra ik het dorp uit was hep ik het boBch in Zy hebbon hun zin dacht ik mor en ben ik gek Vruchto oos trachtte ik myn slorveade geestkracht te behouden Toch denk ik nog da ht ik by my zelron myn hersens zyn nog in orde tk begryp den schandebjken streek dien y my bebbon gespeel 1 ik weet wat zy mot my voor bebbon Ik herken die boomen en lie paden ook De herinnering aau hot verleden loeft nog by my ik weet wat ik hier gevoeld en gedacht heb Een beekje murmelde door het groon ik nadordc bel en boog er my overheen om te zion boo ik er uitzag Myn go icht was zoo bleek dit ik er van schrikte Vis Diana my zoo ziet znl zy er bedroefd over worden nep ik en ik d irfde mot terug keerfn naar het kasteel Ik weet met hoeveel uren ik daar indien omtrek dwalen bleef telkens kwam tk ray weor spiegelen in de beek en telkena vond ik my zelven nog bleaker Ik trachtte iny ta overtuigen dal ik onder den invloed was van een eobrikbeeld zou ik vroeg ik ray zelven af aan Diano s droefheid donken ala ik myn verstand miste i Maar het ater was tooli helder alle voorwerpen de lucht de boomen myn kleiron spiogelden er zieh mot de hun eigene kleur lu af Ik kon dus met meer twyfolen en staarde ahof ik er met onweerstaanbare kracbt door werd aangetrokken op dat onbewegelyke bloedelooze galaat op dio verwilderde oogen die op do myuon geveitigd waren Een vreeselyko angst overviel my KE ISGEVi G Do BURG I1 LSTI R tan Gjuda brengt overLenkomstigart 15 2e lid der Wet van 26 Mci 1870 tjtaatablal nu 8 tor nigomeene kennis dat gedu rende dertig dagen van den Sn dezer maand lot on met len 7ii Maart a s tor beorotarie dezer Gemeente ter uiztge van belanghebbenden 13 nedergelegd de ST Ar nauwyzende de nitkomston der meting eo schal ting van gebouwde of ongabouwds aigendomniün welke vernieuwing wy iging van grenzen of eeni e andere veranden ig hebben ondergaan alsmede de uitkomsten en uitspraken bedoeld in de artt 2i 40 41 en 43 dor bovengonoemdo Wet Gouda den 5 1 abruart 1898 De Burgemseater voornoemd R I MARTINS Builenlaiidscb Over lclit In de Italmanscbe Kanaer verklaarde de minister van fioancitD dat meu de financieele quaeslie beter in baar geheel a1 kunnen onder7oeken bfl de berpad lagiog over de begrootiDg de regeenog heeft het voste vooroemtn een vooratel tot erminderio van belasting ie doeo weilï verlies van inkomsten gecompenseerd zal vrordi n 700 vel door andere inkomsten als door bezuinigingen Je regeering wil echUr wachten tot de financieele toestand van den loopeaden dienst duidelgk is geworden daar haar eerste plicht i de begrooting m bet evenwicht te botidsn De minister verwierp de beweringen van Giliutti en bestreeJ diens denkbeeld om ean progressieve lukorastenbelasting 10 te voeren Met groote raeerderue d nam de Kamer een motie aan waarmede do regeeriug genoegen had genomen behelzende dat de Kamer overtuigd van de noodzakelykbeid om een verDiind riug van de rechten op graan eu mee toe te staat over gaat tot de behandeling vnn de artikelen Reuter siinde gisteren een bericht omtrent eene woelige Kamerzitting te Paryi Uit de nadere berichten bli kt dat de zaak niet veel te beduiJen had Een bnel van een ambtennar van inanne aan den oud ininistpr van bholon en Deloassc was geopend en de stukken waren 7 k 1 tydel k b j de autoriteiteo geweest om later als wnpeu tegen den betrokken ambtenaar gebruikt te worden Ji nres maakte van dit voori al een beftige uiterpellalie düch da ininf ter vau marine verklaarde mets van Ho zaak te weten De Hegeering verkreeg goedkeuring op haar vnrklariügen mot Ï17 tegeu 188 stemmen ik herinner lo my tie Duitscho logende van den man d u njB schaduw vorlorei bad en ik vroeg my al of ik mot voor Ityd het voorkomen van een lovoiidü bad verwisseld tegen de vale doodskleurP Lr kwamen wyngaardcniers voorby en ik bield my acbtor een boom vefscholon om ben mot van myn golaat te doen aohnkkon Intusschen begreep ik dat myn langer wegblyveii Dinna ongerust maken zou en toen do avond begon te vallen klom ik don muur va het park van t kasteel over on sloop naar myn kamer zoöder een levende ziel te hebben ontmoet Maar 111 myn kam r voud ik den ouden Int die my wnehtto Men heeft il tneomanl voor hot diner geluid ZLi hy al myribeer zich kleodon F I oen jra zeggen aan du gravin dat ik me wat veriuo 11 voel on dat ik haar verzooic ray te versohoonen van aan tafel tj komen Tonn hy wegging nep ik hom terug nlritz vroeg ik zie jo mets vreemds aan me van avond Hy zag my verwondt rd aan terwyl by antw ordde Neen ik lO mets vreemds aan raynhoer of t moest zyn dat uw jaquet op twee plaatson geachourd ia Mynheer zal in t bosoh n n doornen zyn bly ven haken 7oodra 1 ntz weg waa liep ik mar een spiegel myn akelige lykkteur kwam my nog valor rojr by bot lamptieht Hot koude zweet brak my mt tk kon er nu niet langer aan twyfolen ik was reedt de speelbal van een hallucinatie en volslagen krankzinngbeid zou wel volgen Intz kwam terug met myn middagmaal Wordi veruolgd