Goudsche Courant, maandag 7 februari 1898

AISflIrBOCKBM Verkrijgbaar Ml M Hl BELONJËJr Keizerstraat K 116 Folografie STUDIO Fluweelen Singel 582 Fütelijk 8l at het booger o derwga in OosUor k stil omdat de etDdeDt u het werk aeBtaakt hebbea De op ewouiieoboid der DuitBche ebadetiteQ is groot eo kleioe vechtpartyea zya aan de orde van deu dag Mioisterpresident vod Gaiitach heelt teReo de rectoreo Woenedagavond verstandige taal g HprokeD Hij betreurde zeide hij de f TOve baldadighedea van de stadeoten Het recht van de BtudenteD om kleuren te draden had de re eering ten stelligste erkend eu de verklaring die de stadhouder daaromtrent heeft afgelegd had door het tgdeiyk en alg meen verbod om kleuren te dragen niets van haar beteekeuis verloren Meu kou iu het verbod onmogeiyk een ongunstige stemming tegen de Duitschers zieu De regeering wo vast besloten de Duilscbe hoogescholeo de volledige bescherming van den ataat te verleenen mnar eg zou niet dulden dflV er aan de bongesrboten vranordél kbecien gebeurden en dat die ioricQÜngen bet tooueel van staatkundiga woelingen of ongepaBte betoogiugeu werden ♦ Uit Ooat Aziö niets dan verwarde berichten Wat er omtrent de Chiueesche leening be lo ten is blykt niet daidelgk Alleen sch int bet waar te z u dat Eugekod den eiacb heeft laten vallen dat TbUhd Wau voor het algemeen verkeer zou worden opengesteld De Oosterscbe quaestie draait thans om de nenoeming van Prios George van Griekenland tot goovernear van Kreta De keizer van Eualand wil die met alle gewald doord Üven tegen den uitdrukkelykea wen ch van den Sultan die door Duitacbland wordt gesteund terwijl Engeland de partij van den Griekschen prins beeft gekozen Üen zegt dat bierby vooral familierelatien en dames pol tiek i het spel ia Verspreide Berichten UüITSCHLAND De Düitsche regcering beeft den invoer vau veraehe AmerikaaDBcbe fru t verboden Hau geziei er aan te Bprlgn ingevoerde Amerikaansche appelen Bcbildiuizen ontdekt zouden zyn Aldus wordt uit Beriyn gemeld Wuaricbgntyk is het nieuwe iusect bedoeld waartegen ook by ons 18 gewaarschuwd Sommigen vermoeden intuaschen dat betverbod moet anngonierkt worden als een eersterepreasaill iiiaatregel legfQ het Amerikaan se he Dingleytarief Feankbijk In het Zuiden van Frankryk waar hot wed T in den laataten yd gunstig was heeft men in de laatste dagen wii gehad van de grilligheid van den kwakkelwiuter Een ware orkaau die tegelykertyti sneeuw higt l onweer en regen aanvoerde teisterde gedureude ruim 24 uren de kustplaatsen aan den AtUntieuheD Oceaan Verscheidene scheepHongflukken kwa men voor terw l hier en daar niet onbelangrijke materieele tcbade werd veroorzaakt Engeland Tydena den storm die in den vroegen morgen Tan Woensdag woedde plofte een rukwind in den lantaarn van dtn vuurtoren te Crosby naby Liverpool Het houtwerk geraakte daardoor iu brand met het gevolg dat de gebcele toren in de asch werd gelt gii De lichtwachter zyu echtgeuoote en een vrouw die by hem op bezoek was zjjn in de vlammen omgekomen Te Flettoo oahij Peterbourough in Eu eland zgn vier slraatmakers die aan een perron werkten door een locomotief overredenen gedood Op de Great Northern RaiUay is Woeusdigavoud te Fletlon by PHterborough een o igelu gebeurd Zes arbeiders gingen o r de lyu naar tbun werk Zy sagen een sneltrein aankomen en begaven zich op een byapoor waar z j bet rollende oogenbltk door een losse machine aangereden worden Vier hunner werden dadelyk gedood en een zwaar g wond De zeade liep vry AUEEIKA Door hevijïe sneeuwstormen zijn iu de laatste dagen in de Ni uwe Wereld weer tal van ongelukken veroorzaiikt Op d ku t van Maatncbusetts ztjo niet inmiler dan 30 schepen vergaan terwyl er 20 zware averij beliepen Veertig opvarenden der gestrand schepen vonden den dood lu de golven Verscheidene binnenkomende schepen rapporteerden dat door stortzeeën een of meer op varenden overbooid sloegen en in de diepte verdwenen In Nieuw Engeland derailleerdpn tengevolge ▼ an den storm verscheidene treiuen Andore treioeu die zich niet tegon deu ork u konden opwerken suecuwden iu en konden eerst na ang zoeken teruggevonden worden Persoonlyke ongelukken kwameu msrkwaardigerw ze op een enkele nitzondering na uiet voor Te Botton werd door den storm etn schade veroorzaakt van rinm een millioen dollars De telegraafdienst werd door dan orknan geheel in verwarriug gebrach waarvan de baudel grootn onaaugHuaamhedeu ondervoDd Italis Tfl Torre dell Aiinun at ïijn meer dan 2000 pT oneu onder het foep Wy hebben honger 1 naar bet gHinemtehaia getrokken d i door politie en infanterie bewaakt wordt Te Napels kwamen vedhtpartyeu voor en werd een bnkker wiukel bestormd Omstreeks 1797 stierf te Veuetië een Fr nscbe uitwijkeling een ryke bankier wiens erf i naraeu ia Frankr k vertoefden Genera Büiiaparte die destyds het Fisriscbe leger in Italië aanvoerde nam de gelden iu beslag ond T belofte dat de erfgeuameu in Ptankryk zouden w irdeo uitbetaald De niülioeneu van den bankier stortte Nupoleon io de krygskas en van uitbetaling in Frankryk kwam nooit tiU ondanks het gegeven woord en d cbrifteiyke belofte van Bonaparte In 1887 was het proces nog aun angig by de rechtbank ftm de Seine Sedert heeft men er ecbte met meer van gehoord De vooriiaamtte erfgeoanie is op toogeublik ilraatvpger te Pary dieden moe l nog uiet opgetft BINNENLAND De correspondent der N R Ct ta Batafia seint onder dugteekening von gisteren Morgen gffnt het derde bataljon met treiu naar Daja om Oemar s partijgangers te verdry ven per stoom soliepen Havik eo Gier oudi r commando van mHJoor ChrisLan verge zeUi van den kapit nivau deu staf Van DaaUn De landing zal plaats behben in de Laibesibaui Mea verwacht geen tegenstand Zoe kan men aan dea gang blijveu Nauwpli ki zijn by de infanterie weer nieuwe schouderbedekkin en ingevoerd de bekende roode en blauwe met hvi regimentscijfer er op of ze zyo nlweer nfgikeurd en zullen weldra düof andere vcrvanj en worden Ia eene Donderdaga ond in het VerkOoplokaal te Rotterdam gehouden vergadering waarin een aantal vereeni iagen wareu vertegenwoord gd werd het orgauiseeren van een optocht by gelegenheid van detroonsbeHtyging der Koniugiu bpsprokeo Medegedetjld vwrd dat uit een onderhond met den bnrgemajpler gebleken was dut eeqa commissie ZftI benoemd worden en dat het plan is deu optocht op 81 Augustus te doen plaats hebben De VerHcbiilende fereeni ingen dia aan den optocht willen deelnemen zuUeu zich met de te ibenoemeu comraisflie in contact kunnen steilan Men vei zoekt melding te maken van het volgende Eergisteren heeft aan de jEcoIs Prof ionele de coup póur iaiHeurt te Brussel het examen plaats gehad voor het diploma voor coii eur en eveneens een iconcours de couture et facture de vótemensi Den heer J H Staalma an Den Helder is dit diploma uitgereikt en tevens de eerste pry een gouden medaille voor de cOüCüurö met eeu zeer waarJeereude toespraak van d Voor de eerste maal was het een Nederlandsch coapeur die er dus ouderscheiden werL StandO De jury die belast was met het beoordeelen van dn Btukkeo ingekomen op de prysvraag van het Nederl ToqneeU voor een stuk geschikt voor opvoering in September a a heelt naar meu weet besli t dat geeu der ingezon den ttukken voor bekioning in aanmerkii komt Van het beste der 27 antwoorden wordt in het n openbaar gemnakte vonnis het to gei de gezegd Pro Bugusta regina nostra staat ver boven al da andere U niet zonder humor de hoofdpersoneu zyn sympathiek en goed etypeerd er is veel bistoriscbe kleur in en er komen pakkende tooueelen in voor Het is echter voor eeup galavoorstelling veel te lang on wat er hy ingrijpende besnotiing van de driimatiache verdiensten over zou blyveo ou overblijven a onzeker Do karaktereenheid van enkele personen laat volgens sommige juryleden te wenschen over Van de hiatoiische werLilijkheid wordt atueweken tfneinHe ren ge legen ieidaeft eot te verkrygen dat by de feesten tot huldiging van H M de Koningin onder een deel der toe chouwer het tegenovergestelde van instemming aon kunnen opwekken Gemengde Berichten Toen Donderdagavond de trein van Parijs te Bruasel aankwam ontdekte een dame dal haar en aauzieniyke som geld as ontrold Hoewel unmiddeNyk hiervan kennis werd gegeven waren ha ir mcdepaisagiers t iet meer op te iporen De persoon verdacht van de vergiftigiug le Lisse ia uit Haarlem gevankelyk te aGraven hnge binnengebracht en na etsn kort oponthoud iu het gebouw der arrondissements recbtbaok overgebracht naar het Huis van bewaring In verband hiermida verneemt men dat het verdere voor onderzoek te a Gravenhage zal plaats hebber en dit ook de zaak voor de Haagfiche rechtbank zal worden berdcbt indien de instructie leidt tot rene openbare terechtstelling De rechtbank te Amsterdam wees gisteren vonnis in een geschil tusschen de beeren Angustinaseu Koster oter tiet renpaard Ninnt dat by laatstgenoemde sedert 23 Ctctober 1895 na de fennen te Heemstede gp stal stiiat Aan den heer Angastinua was door de rechtbank opgelegd te bewyzen dat door hem he hetwi te paard ter stalling wa afgege en Dit geschiedde door twee getuigen Maar de rechtbank nam by hare beslisaitig aan dat de bewijsvoering ouvoldoende was en mitsdien de vordering van den eiacher niet kon toegewezen worden De zaak is deze 1at Aagastinas het paard viu Koster als zyo eigendom terug eiscbte maar Soater die een ander de Jonge voor den eigenaar hield het paard aan dezen had afg geven Na de wedrennen te Heemstede hadden nl de beeren Augustinua en de Jonge hunne paarden cNious en 4$ lüchtig op handirlftg geruild welke ruiling echtor later we rd ontkend In het station te Cannes heeft een vreeeelyke gebeurtenis plaats gehad Op het perron wandelde kort voor de aankomst van een trein een Veertigjarig ftaliaansch schilder Antonio Giglio genaamd op eu neer Toen de trein het station binnenreed wierp Giglio zich plotseling op den bij andere reizigen eveneens op het perro i staanden EngelKchen rentenier HourneShaw pb tiacbtte hem op de rails te werpen Bourne Shaw hield zich aan zyn aanvalhr vast en beiden vielen op de railf Toen de trein voorby was b nrde men den Engel ichman ongedeerd op de Italiaan was vermorzeld Bij nnde zoek bleek dat de beide mannen elkaar in t geheel niet kenden en b yft slecbls reden te vermoeden dat Gig io in ee plotselingeu aanval van krnitkzinnigheid gehandeld heefl STADSNIEUWS GOUDA 5 Februari 1898 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Dinsdag 8 Februari 1898 s namiddags 1 nur Aan de orde De heooeming van a een onderwyzer aan de Ie kottalooie ichool b een onderwyzer aan de 2ö kos elooze school Het preadvies op het verzoek van C J Koot en P W J van Luenen tot bestrating van een gedeelte der Korte Akkeren De oDtwerp verordeniogen op de huffing en de invordering van rechteo voor het gehraik van de stedelyke Zwemiurichtiog Het voorstel tot wyziging der gemeentebpgrooting dienat 1897 Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiginiï van de hoofden der openbare bewaarscholen Het nader preadvies op het verzoek van de wed KruytKuhlmann om te woideo toegelaten als ffledehunrater van een gang aan den Kleiweg Het voorstel van den heer J van Gelen om het aanvangsuur der kaasmarkt vrg te laten Het preadvioa op het verzoek van verschillende besturen tot opneming van bepalit gen betreffende minimumloon en maximnmarbeids tyd in de bestekken der gemeente Bij kon besluit is benoemd tot outvanger der directe belastingen en accynzen te Haarlem buitengemeenten C J A Blakman ontvanger derxelfie middelen alh r buitengemeenteu Door den heer A Kaptyn alhier is conces e aangevraagd voor den aanl g en de explo tatie van een stoomtram van Gouda Stoiwyk Berg Ambac tt Schoonhoven waarvoor nog altijd concessie voor locaalspoor loopendö is verleeod aan den heer Krieger Bedankt voor het beroep by de CbristelijkGereformeerde Kerk te Amsterdam door ds H A Miodeiman te Rotterdam Uebowijk Woensdagavond vergaderde wederom het teepgezelBchap alhier wiiarvoor als spreker optrad de heer A Goudswaard hoofd der schoot alhier met eene te ing getiteld Pauwe Veerke van Cremer waarmede de spreker bet opgekomen gez lschap ten zeerste wist te boeien By de voorafgaande ledenvergadering werd de beer J Kapteio aU be etunrslid gekozan io difpfii is van wjlan Dr J J Schrander Ia een w ord vau dankzegging sloot de voorzitter de byeeukomvt By de Dond t jl gehoodeii verfaleKtng van twee bestaur lédeo van den Vrypnboefs jhen polder zyo de altredende heeren P Kerabergen Lzn te Gouda en I Dz Kruyt te Reeuwyk reept ctie vel yk to t voo r zit ter eu seoietarispenningmcetiter van bovengeiwemden polder herkozen Het bestaur van den polder de Broek velden en VettenbRDekt heeft het stellen van een nieuwen cilinder in het macbinegebouw waarin eeiiigen tijd geleden eeu der eitindera i gesprongen opgedragen aan de firma J J Verdriea te Gouda De cilinder zelf zal geleverd worden door de macbioe fahrikaat Nering Bögel te Deventer Waduingsvbbn Tot penningmeester van den Zuidplaspolder is benoemd de bear G Sprayt Jr INGEZONDEN WERKVERSCHAFFING Ontvangen by den heer Kamphuizen f 57 50 nagekomen collecte De Commissie brengt teve a ter kennis dat er tot on toe circa 400 000 vunrmakers vervaardigd ziju door een 40tal werklieden Het meereodeel van deze gemaakte vuarmakeis zyu verkocht en wel aan goedgezinde winkeliers hier ter stede die met recht den toeatand goed beschouwen door vnurmakera vau de werkverschaffing te betrekken want daardoor steunen zy bet edel streven der Commissie Het zy my vergund de winkeliers hier te noemen en wel de heren J v Wyk Keizerotraat A Boutekoe Blaowstraat J de Jbng Korte Tieodeweg J vau O je Kleiweg J Bik Kuiperstraat W Groeneweg Raim Maar niettegenstaande deze afnemershebben wy nog een partytje vooiotinden Vandaar dat de Comm sie de stadgeuooteo verzoekt nm zooveel mogelyk vuurmakers te willen nemen vau on e afnemers waoi daardoor werkt gg alten mede dat er ruimte komt bg onxe afnemer die dnn weder kunnen inslaan en de Commissm kan met dat geld de werklieden weder aan t werk houden Ook rietmatten voorhanden 60 en 70 cents per mat Namens da Commissie C BRUNT Voorzitter W ROEPERS S cretaria Burgerlijke Btand GEBOREN 2 Febr Willem ouders J van Ryswyk en il van HesKe 3 Johaa ouders M D Wessels en C M Frelier 4 Anna Cathariua ouders G van Schalk eo J de L nge ONDERTROUWD 4 Febr S Wi taubarg 22 j en J F vao Bodegraven Ie Reeuwgk 20 j A 6 Schouten te Boskoop 17 j en W Hoebeek 28 j M van Galen 22 j en B Bulk t Waddinxvoen 20 j K B o L jft £ E Foulard Zijde SO Cts tot ƒ 3 Z3 per Meter Japaosch Chineeach etc in de nieuwste desaina eu kleuren zoowel Zwarte Witte en gekleurde Hemneterg uyde Tan 3S cta tot f4 0d per M Glad Geatreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 lersch qualiteiten en 2000 Terach kleuren deasins etc f rff van p ri en rechten in Ah s STalEN per omgaaude Dubbel brlefport naar Zwitaerlaad Hennebjrg s Zijde fabrieken K en L Hoi zunico APVBRTENTIEN Mevrouw de Wed KOOK en Familie betuigen by dezo bunnen inntgsten en aller harteljjkaten dank voor de vele bewjzen van belangstelling alsook voor het Haldebetoon ontvangen van Gouda g ingezetenen eu elders bjj gelegenheid van den lOOsten Jaardag Het zoo bijzonder prachtige en smaakvolle Huldebiyk der bewoners van Ooat en Weat haven en Dubbelebuurt de zorgvuldige en uette bemoeiingen daargesleld door de Heeren der Commissie die bjj monde van haren President de Jubilaresae zulke hartelgke woorden heeft willen toespreken de hulde door de Pers gebracht door hare goede ver slagen en door het Qondsoh Nieuwablad aan de Jarige in goud bewerkt aangeboden exemplaren kortom iedere deelneming in het byzonder zal 2 Februari 1898 voor ons ateeda in onvergeteiyke es dankbare herinnering do blgven I OPENSÜIIETEBSOOFINS om contant geld te GO U DA op VBUDAG 18 FEBRUARI 1898 de voormiddags ten negen ure in zakl Kuksthi VOD de Sociëteit o i8 Oksoboix aldaar ten overstaan van den te BaastrKht gevestigden Notaris J KOEMAN van een goed onderhouden INBOEDEL waaronder Mahoniehonten en Notenhouten SALON en SLAAPKAMEB AMEUBLEMENTEN en andere staande en draagbare Meubelen Spiegels Schilderyen Vloerkleedeu en Karpetten Kristal Ql s en Aardewerk Koper Tin en Blikwerk een Toonbank met massief Mahoniehouten Blad eenig gewerkt Goud Zilver en Juweel enz Te zien WOENSDAG 16 FEBUOAKl 1898 des voormiddags van 9 tot 12 en des namid dags van 3 tot 4 uren Openbare Vrijwillige Verkooping Jl De Notaria J P MAHL H STEDE te Bergarnbacht ia BUfl l voornemens om op VBIJ S MÊÊÊ FEBHUARl 1898 by opbod en op VRIJDAG 25 FEBRUARI daaraanvolgende by afslag telkens des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis DEN BURG aan de Korte Kade te Kralingen gemeente BotUriam in het openbaar te verkoopen EENE BOüWUAMOraS met STALLING SCHUUR BOOMGAARD TCIN en EaVE en twee partyen TUINLAND staande en galegen in den Prins Alesanderpolder aan den Wol lef oppen weg ouder de gemeente ZeYenbulzeii ter grootti van 4 2 0 Hektaren Verhuurd tot 1 NOVEMBER 1898 en 1 MEI 1899 voor 400 per jaar BENE PARTIJ WEI en BOÜWLAÏTD gelegen aUvoven groot 3 16 80 Hektaren By de toewyziug te aanvaarden Breeder bg billetten Bflwgzen van eigendom hanroontract en inlichtingen by den Notaris Fietspistolen nieuw Practl§cli I Onfeilbaar Middel tegen overlast van H O I D E IV AEiLiEBIV verkrijgbaar by G TIËSEHA MARKT A 54 BU J F HEaNAN Zn Tiendemf 13 het beste en gemakkelykste adres voor de Boerenjongeiisiiiakeq E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBMEKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van ft tot C uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttot uur ZONDAGS niet VANILLE SPRITS FIJIN kïS SMAAK en zeer voordeelig in het gewicht 60 Ct per S Oqs Aanbevelend 1 JyimilLËj Coiiflscur Turfmarkt H 7 DAMES Nog siechls 8 dagen 0FRUIHIN6 van alle nog voorhanden zijnde WINTEE AH TIKELEir Als ook CÖBSETS BANDSC ÜE1 1 KOUSEN BEBlEüfiTEN WOL en SAJET Zie de ETALAGE Aanbeveena fl C WERMNG MAf GOUDA P 3 Zooeven ontvangen prachtige Qlaeé Handschoenen iu groen en j modeklenren ORGELSI Voorhanden een iraaie sorteenng der prachtigste en naar verhouding van aolidi telt en toon goedkoopste AMEHIKAAUSCHE in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van V TT y w IVT to pryzen Concurreerende met de beste in ona I f I I 1 land bestaande Magazgnen A i J i nuiHHtlnnkwillat dimt iH het Bilttalui fflOEDCITEBS 5 io i5 i8 24 as ACCOUDEONS ook de Crefeldm 4lle Snaren LESSENAARS RN oncl rtletl ii M UZ I fik 1 list r 11 men te u Üteeda voorhaudciL nngmii eg Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexx pra cli tigr aaet iaagre iclxt HEËRËNHlilS met TIIR staande aan den KATCENSINGEL Wyk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Bockbier en Fransiskaner Bran Firma A DAM N L Tandarts Utrecht spreekuur dea DüNDEROAÜ van 3 aar in het Hotel DE PAIJ V Grooteraarkt te G0UU4 Geld Cadeau geven gaat niet doch wel lever ik 500 houtvuurmakers der Goudache Werkverschaffing met een gratie lot naar een prachtig Heeren of dames schrijfbureau voor ilechts J Van OUE Klmeg io i GOllDA J N ROND LANOE GROBNENDAAL 123 GOUDA Verkoopt onder garant e prima Staalwaren en Gereedschappen voor alle vakken FlgHurmaagbenooOigdheaeu HIIISHOIjDARTIKELEK BREUKB4NPEN J J VER 6EER GO nPA Levert KOl LATTEN ARCHITRAVEN n LIJSTEN volgens op te mven proSel Bet zagen van TOüGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot hetvak behoort Met en aonder levering van bont EEHISDEFOTTANTm Men wordt veiniokt o t HERK tel tt i UIT wt Magazijn vas M RAVENSWAAY ZONEN aORINCHEH Deze THËËEN worden aigalaverd io verzegelde pakjes vaa vijf Uoee en mh fuilf en éen N d otu met vermeldinff vau Nommar a Prge vooriien vau nerenifcauid tUerk volgeni de Wat gadepo Ineerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ eLeCT lUIIIOTOBISCHI TAlBAL$BAniDJiiS k WITI lè OEDHroNIliaD I Bil het rebrulk daarvan feschtedt het f tanden krQïeu der Kinderen üBKnER k m niMiTÏ pun I 10 000 Gulden BD ue k ies I naam f Weslkfen 1118 l I gevraagd I wordt betaald aan hem die bewjaen kan dat de bjj mj ter inzage liggende getaiaschriften der nititekende reaaltal n van de Ë lectroniotorische Tanillialsbitiidjes niet echt zflu Mm lette ojjdsn van dm fabrOatit ROBERT HOI TX Wordt franco toegezonden allMn na ontvangst van postzegel ad 95 cent door KOBERTIlOLTZ NUmegen k Verkrijgbaar h I WOLFF Co WA ilt8 Wederverkooperg VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LliNI EINGOKD 18 weder een enorme voorraad in Magazgo bg A van OS As Hd Tailleur Kleiweg E 78 73 GOUDA v i i M 1K0 at