Goudsche Courant, maandag 7 februari 1898

ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GEIft Dinsdag 8 Februari J898 36ste Jaargang 1 0 T499 nOlMHE COHMT MeuwS en Advertentieblad v9or Gouda en Omstreken Een Depot van onlineiüM ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderiijke Nommers VIJF CENTEN mmÊmimt we Libera e Kiesvereenigingr BURM GEBPLICHT zal in een der Lokalen van het Café Het Schaakbord Kleiwegf ZATERDAG 5 eii 1 FEHRUtRI van 10 uur s avonds en ZOIDAG 6 eii 18 EEHRUARI van 1273 tot 2 uur des namiddags eenBIIREAIIiflstellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die hel Hlesrccbt kunnen verkrijgen Desverlangd zal men bij hel invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg dragen Te GOUDA b C LGGER Apotheker Marlit en bij WOLFF Co Westhaven 198 Gebruikt na lafei LA PüRESA 8 Cent Sigaar Aanbevelend OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaau van den Notaris G C FORTÜIJN DR00GLEEVE8 op WOENSDAG 16 FEBRUARI 1898 des morgens te elf uren in het koffiehais H M0KIE aan de Markt van Xlene goed onderhouden mrnmmmi SCHUUR HOOIBERG en ERVEN staande en liggende in de Oude Gouwe te Gouda wijk R N 1 groot 11 aren en eenige perceelen best Wei en Hooiland liggende in Bloemendaal by Qouda oader de gemeente Waddinxveen te zamen groot 17 hectaren 67 aren 56 centlaren tm e FKBCBBijBX Verhoord aan den heer J Matse de iande röen tot den U NoTember 1898 en do woning enz tot den 30 April 1899 oor 1800 per jaar De perceelen zfln de laatste 4 werkdagen vóór den rerkoopdag yan 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot II uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN OROOGLEEVER te Oouda Opentare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 16 FEBRUARI 1898 des morgens te elf oren na afloop der op dat uur aangekondigde verkooping van WONING en LAND in het koffiehois HiEH0HiE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER van Eenige perceelen beat ligirende in de Voorwillens te Gouda kadastraal bekend in Sectie K No 999 tot 1009 1110 en UU te zamen groot 3 hectaren 17 aren 5O Centiaren Verhnnrd tot 31 October 1898 aan den heer J Moons Jz voor ƒ 280 per jaar De perceelen zyn de 8 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen C TIESEMit Markt A 54 GOUDA Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Oouda STOOH HëTAAL DRAAIëRU Specialiteit in t pareeren van MetalettLuxe Artikelen BEUGELS voor gebrekkige voeten AANBEVELEND LAGIR T € R E R A I W1jdstra U A 169 OOUDA Aanbevolen merken SHERRY P Per Pep 1 1 2 Fleicb Fleich FleMehes Gold t f 1 90 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 50 ROODE PORT Anrora a good dinnerWine 1 witte port Santa Choice i Venua Amber Special i TARRAGONA Spaansche Port Roode i Witte MAI AQA Roode M 1 20 2 25 Witte H 1 20 2 25 26 50 Zeer geschikt voor GERISTE PILSWER REIJTERISCH MUIVCHEIER sijn steeds verkrijgbaar op fust en gebotteld Bass en Valk s EXTRA STOLT AUe soorten LIUONADES en WINTERDEANEEN uit de Mineraalwater Fabriek IDIE C Zi SC iï J3in Steeds voorradig Cylinders vloeibaar KOOLZOO H Depot des Societé Generale des Eanz de Vie de Cognac 1 90 22 50 COGNAC IMPERIAL per Flesch 1 30 1 120 1 90 22 60 2 95 26 50 per Demjohn van 2 i eo 5 Lr a 1 40 p L 18 18 080 0 80 150 1 50 1 26 50 FabüefefBottelanj 1 ZeilgStPaat N 85 1 1 90 22 50 1 20 2 25 26 50 1 1 90 22 50 medicinaal gebroik Good Young Madera Very Fine Tokayer Turin Vermouth i H B VEBOEULEN voorheen CRAKS t Co DEN HA A a 2 CHAMFAONE Bodega Marque spéciale 1 Umoatdit BMttuM WlBHtU WlUflA Ummais SiMftB Hoofdagent ïlrma A DAH Kleiweg Oouda COGNAC Cognac 1872 2 25 28 50 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelenJTafelwjjnen Per FlescIi Per Anker 45 t mol fleteiL St Eslèphe 0 85 Listrac 0 65 St Emilion 1 Graves Witte Bordeaux 0 80 WmmMS TE HUUR op een der beste staoden van GOUDA Franco brievea onder motto Winkethaisc Bareaa dezer Gou rast N 36 42 84 a I IEUW lARHONICA S met Trommel en Bekken A Muziekhandel IITTENBOGAARD Oosthaven 10 Weseii§ sterrgeval zal van af MAii DAG DE HET BESTUUR GROOTE IJITVEEEOOP beginnen van een OltOOTB PARTIJ UTnf ü ds beste in i9vi tegen Jicht 11 at Rheomitiek LeDaeapyDeo kortom = 7 AnkerPaiH Expeller lerlei aard Confectie en Winler ArlikelcDi BESTAANDE IN Wijlerjussen en Broeken Kamgaren en fiukskin Pikken RegenjisseD y fH Is met het Inll mw au te wenden tegen Ë £r Anker Painlxpeller TeAeadkeM Wal Boel du lleadi ia leder heiageijn deB worden gekoodei Jongen Pakken en Pelerine Jatten Reeen en Kindermantels Moffen Kragen Boa s Wollen Doeken Jaohtvegten Kapoken Veeren Bedden Wollen en Gestikte Dekens yil Boet du iMdi u leaer aeugenn nr Ankerf ain Expeller een groote partij MANUFACTUREN Prijs 60 oeot 76 cent en 1 2fi de flaaoh Voorhanden In de meeste Apotheken on by F A Siohter Ji Oo te Rotterdam en al wat verder te koop lal wonlen aangeboden Al deze goederen moeten binnen 6 w en uitverkocht sgn De Confectie Goederen zgn uitsluitend late Qaaliteit Coueurrenne onmOgeUJk De winkel is geopend van s morgens 9 tot s avonds f O onr I S KEISER Korle Tiendeweg ouda LOUIS DliiSiCIlOP Dubbele Buurt B 12 GOUDA Bet HUIS IS TE UUCR n zoo spoedig mogelyk te aanvaarden KE MSGEVII G De BL RGEMERSTER vao Gouda brengt by deze ter koninis Tan de belnnghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 4 Februari 1898 ex cutoir is verklaard Ken luppletpir Kohier der Personeelc Belaating dieast 1R97 ur 8 dat Toormeld Kohier ter invorderiug is gesield in handen van den Heer Ontvanger lat ieder die daarop Toorkomi verplicht is zgneti aanslag op den bij de wet bepaalden voet lo voldoen en dat beden ingaat de terniiJD aa zes weken binnen welken de reclames behooren te worden icgediend Gouda den 7 Februari 1898 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Se suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting Op de Inkomsten in deze Gemeente roür het dienstjaar 1897 door Gedeputeerde Staten van Zuid Hollaod goedgekeurd in afschrift gedurende Vijf Maanden voor een ieder lor lezing ïs aedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering ts loogezonden aan den GameentB Ontvanger Gouda 7 Februari 1898 Buigemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER BuUcniandsch Overzicht Svurü tegiüt St proces tegen Emits Zola en de Aarora voor het Hof tbd Assiseo te Parye De miDisUri aad die Zaterdag ooder leiding vaD presideot Faare ia gohoDdea heeft oitToerig alle qaa atibs be probeD welke ztrh aanr aaoleidiog □ dit proces eo de zaak Dreyfas bebbeo voorgedaan ala daar ztju het vurzoeb Tan Zola oiïi deo mioister vaa oorlog te machtigeo dis getuige voor het Hof te erBch Dea de dagfaardiog vao generaal Mercier eo van de overige officieren eos Wat besloten is wordt atrikt geheim gehoo den en zat eerst heden blgkeo terw jl de bestÏBBiog genomen is dat de aangelegen beid van kolonel Pioquart die ook is besproken eerst na afloop van het proces Zola bekend zal worden gemaakt Het eenige wat van de beraadslaging ii ait gelekt ia dit dat er zeer levendig gediacnssieerd is en de bealoiten eerst genomen zgn na hevige debalteo Na langzamerhand het Ëngelscbe parlement FEViLLETOJM Itaar hit Framch 40 Mevrouw de gravin was zeer ongerust zei hij sg wilde hier komen rO riep ik aluil alle deuren dicht dat zij er niet door kani Ik heb haar al gerust gesteld door haar te verzekeren dat mijnheer maar wat moe van t loepen was Heel goed 1 Oa nu maar been ik moet werken Maar heett mijnheer dan geen honger en moet ik dan niet bedienen t Neen t heb niets noodig niets I Ga maar heen t Ik bleef alleen Nachtelijke stilte omgaf het kasteel Ik ontleedde éen voor éea de gevaarlijke symptomen die zich by m hadden voorgedaan Ik werd bang van de klaarheid waarmee lo allerlei akelige histories van nenschen ie gek waren geworden door de aieohte behandeling van hebzuchtige bloedverwanten vooi den gesst kwamen In mgn kltmmenden angst baalde ik uit mijn boekenkasten de werken van Esquiiol van Brière de BoisraoDt vaa Willii en herlaa hunne studiën over de gehallacineerden Ik vond er nieuwe stof in tot ontmoediging in elke beichr Ting van een krankzinnige weder cal byeenkomen be inneD de Engelsche ministers in hnn redevoeringen enkele mededeelingen te doen over de ontvelden me aan da orde zullen gesteld worden Hot wetgevend program door dan heer Chamberlain in zpo redevoering te Btrmingham ontwikkeld is niet zeer rgk Hel bevat eigenlyk slechts drie belangrijke onderwerpen Plaatselijk zelfbestour voor Ierland I gerhervorming en legervermeerderiug en verdeeling van Londen in eenige gemeenten De Ieren zyo niet byzondsr ingenomen met bet Surrogaat voor Home Rule dat de üoio nisHsche regeering hun geven wil Na zg den inhoud kennen van Gladstone s voorstellen is het voorstel van Balfonr eo Chamberlain el wat erg schraal naar bun zin en men er wacht dan ook dat vq het ingediende ontwerp krachtig zullen bestreden Voor de totstandkoming der legerbervorming rekent de regeering op den steun der liberalen wier oud minister van oorlog Campbell Bannerman reeds in een redevoering steua aan het regeeringsontwerp hieft toegezegd onder voorwaarde dat do regeering haar veroreriogspolitiek wgzigen zal Doch de kans is groot dat de behandeling van dit ontwerp oog menig onaangenaam oogenbtitï voor de Regeering met zich zal brengen daar het de gelegenheid geeft te spreken over de daden en plannen der Rqgeering in de verschillende deelen van het R k Bet i duid0ijk dat dnarb destr din Soedan en de nederlagen in lodië niet ODbesprohen zullen blyven En dat zyn zeer zwakke plaatsen in bet harnas der regeeÜng ♦ Aan bet eind der Fraosche Kamervergadering van Zaterdag viel Denjs Cochin de politiek van EnropB en vooral die van Frankrgk tegenover Griekenland aan Hanotaux zeide dat Frankryk niet gestreng tegen Griekenland is opgetreden Decrais was van meening dat de critiek van Cochin Europa treft en niet Frankryk Hy verdedigde de staatkunde der regee ing en zong den lof van het Franscb Rassische verbood dat niet belette op zeer bartelgken voet met Engeland te leven Bet Cbineescbe vraagstik zeide by is ernstig want daar zyn de Eoropeescbe belangen ia onderlinge tegenspraak Bet belang van Frankrijk ia het stata gao te handhaven De Itaiiaansche Kamer verwierp met 251 tegen 93 stemmen het voorstel der uiterste lioksTzyJe om de rechten op graan en meel af te schaffen Daarna werd by itemmiog met zitten en herkende ik mij zelven en als oen ontleed kundige die in z u eigen lichaam al de werkingen van ziju mes voeten zou zoo voelde ik de vlagen en de dofheid en de angsten waarvan ik de sombere beschrijving las Ik wilde die kwellende boeken wegwerpen maar t was mij onmogelijk M jne oogen bleven als betooverd op de bladzijden gericht en ik verslond ze hygend t Was of een raderwerk zich van myn gedsohtenloop bad meester gemaakt en myn brein zijn wentelingen volgen moest om er eindelijk verpletterd uit te komen Ik weet niet hoe lang ik over dien afgrond gebogen bleef Eensklaps betrapte ik er my zelven op dat ik als een bezetene allerlei gebaren maakte Ik stond op het bovk visi ik sprong vooruit zette er den voet op en vertrapte het XXIV Toen ik wakker werd kwam de dag nau Ik zat in mijn leuningstoel en myn gezicht was nat van tranen De stralen van eon benevelde 8eptember zon gleden tusaoken het gelende loof ait den vijver stegen witte nevelwolkjes op dia als lykkleeden over de grasperken zweefden alles in do natuur scheen te sterven en boven de torentjes van het kasteel vlogen eenige raven met klagend geschreeuw Ik poogde mij te herinneren waarom ik in myn boekvertrek zat toen ik zachtjes boorde loopen Fritz naderde my en zoodra hij gezien had dat ik wakker was zeide bij ffKom masr binnen mevrouw Op t zelfde oogenbltk stond Diana voor my Gy hier riep ik uit zoodra Fritz ons alleen gelateB had opsUan aangenomen de vermindering der graisrechten tot 5 Ürs tot op den 8Isten Mei en de vermindering van 1 lire per quintaal voöi gerst 1 lire voor rogge eo 4 lire voor witti maïi Dtf Kamer beeft mnt 198 tegen 37 stemmen bet Igeheele ontwerp tot verlaging der graan reoht in aangenomen Cic correspondent van de Ti mpic te Rome weel te vertetien dat Italië de candidatuu van prinf George van Griekenland voor de landvoogd y van Kreta zal ondersteunen Markies ViseèntiVeiiosta die de leiding van de buiteolandfcbe zaken weer 7elf in de hand heeft genomen moet er dn gezanten van de groote mogendbeden al van hebbes verwittigd met de byvoeging dat bij uit alle macht wilde meewerken aan de regeling ran het Kretavraagituk Zeker in bet beriobt niet evenmin ala dat vflT de Frankfurter Zeitnngc dat Rostand Frankryk en Engeland het over decaodidatuur eens zyn Zeker is Ijeeu dat Duitschland en Oostenryk HoDgarye ertegen zyo niet onwaarsebynly i dat de vier andere groote mogendheden erroor zyo Da Nuwoati spreekt in een nieaw ariikel niet van Italië maar alleen van Engeland Rnsland en Frankryk en dreigt dat deze in Ie Oosterscbe zaken bun eigen weg zallm gaan als Duitiobland en OostenrijkHooi jie oieltp9gavqii Dat zou de oatbindjjig van het Coscert vi De OosteDryksche en Boogaarsche bladen zyn orer t algemeen tegen de candidatuur van den prins Het Fremdeobtatt herinnert dat bet het Concert al eoo n moeite gekost heeft om bet eens ie worden over de dwangmaat regelen naar aanleiding van de Armeeniiche gruwelen üet is dus g en wonder dat men het nu niet eens kan worden Bovendien gelooft het blad niet dat de Saltan zich zal lateD overhalen Verspreide Berichten Italië Te Napels hadden eenige vecbtpartyen plaats tnïsohen betoogers en de politie Te Perngia begaf zich een troep werklieden naar den zetel van bet dagelyksch bestuur der stad om brood en werk te vragec De burgemeester wist beo te bewegen uiteen te gaan Een gedeelte trok uoar den Corso Garibaldi waar een ge ecbt plaats greep met de politie Een agent werd gewond Tien betoogers werden iu heeh dtiis genomen Jq de laatste zes maacden zyn naar schat ftja antwoordde zij ik heb den heeleti nacht door uw licht zien branden Kathflrina durfde ik niat naar je toe s uren en wet lienmaal heb ik op t pBOt gestaan zelf te komen Wat is er tuch met je gebeurd Andró Gij hebt geleden dat heb ik gevoeld By deze woorden kwam mij den vreoseïijken avon i dien ik had doorgebracht weer voor den geeut Ik heb laat zitten werken mompelde ik Diana keek naar de boeken die op mijn tafel lagen zy raapte het deel op dat ik vertrapt haa ik wilde bet haar ontrukken en zy hield er een blad van in de hand Mijn God i stamelde zy zoodra zy er oen blik op gestagen had Beiden zwegeil wy eon oogenblik alles nat mij omringde verkondigde de zwakheid waaraan ik toegegeven had de wond mgner ziel lag bloot en zij schroomde die aan te raken Vl zie heel b eek niet waar vroeg ik tocti ik zag dat zij my aanstaarde Andrél riep zij terwijl isjj mij het uitgescheiirde btad voorhield Andn waarom tiebt ge u aan die pijoiging blootgesteld ffik wilde weten hoe sterk ik was Maar dat is zeer onvoorzichtig Wist ga dan niet dat een zoo geweldige bevangenheid zeifs den sterksten geest in verwarring brengen kanP gO ja ik waet het antwoordd ik op bitteren toon Rrlk weet bet want ik ben er onder düorgogaan Wat Audré Lsat je in Goda naam niet neerslaan I Ik bes bet all Sn ik b 8 moe on te strjj ting twintigduizend Thessaliscbe boeren van ellende omgekomen Peuisen De twee ryktte mannen in Pruisen eqq de Frankfortsohe Rotbscbild en de Kanonnenkoning c Krnpp De eerste bezit een vermogen van 215 000 000 mark de laatste een van 128 000 000 mark Krupp verdient echter met zyti kanonnen bet meest van beiden Zgn winsten bedrijen oamelyk 9 milHoen mark per jaar en die van Rotbscbild mBar O of 7 millioen Een echt aartivaderlyke familie ii die vad een werkman te Lobiobow ia Pruilen Uie man heeft niet minder dan 24 kinderen die allen getrouwd zyn de jongste heefteen paar dagen geleden bruiloft gevierd Drie andere kinderea hij had er 27 zyn overleden Bewib In bet kamp van Beverloo heeft een gevecht tnsschen eenige militairen eo kwaadwillige plaats gehad De schildwacht geplaatst naby den post der barak no 4 van bet oefeaiDgsplein zag eenige met zeisen gewapende kerels rondsluipen en bevat bon heen te gaan In plaats van te gehoorzamen namen zy eene dreigende bonding aan zoodat de soldaat de wacht riep Deze 700 meters vwder liggend hoorde hem niet De zwervers vereffenen Een aur later toao men den sgldaat Iwaai aflMMD giog bg mai den korporaal en eenige mannen zoeken naar de aanvallers Mva kon er een aanhouden maar de soldalon w = rden toen aangevallen door een bende van 30 periooeo mannen en vronwen Een overgroote hond werd tegen de soldaten opgehitst twee geweerschoten velden het dier neer Voor da krachtige hoodiag namen da invallera de vlncbt De gendarmerie hield eenige der bende aan Verebniodi Htatkn Wyn in bet Witte Hui De presideot der Vereenigde Staten de beer Mc Kioley heeft onlangs de verbolgenheid gaaode gemaakt van een Gereformeerd predikant te Wilmington in den taat Delaware omdat hij by gelegenheid vBü een officieel diner in het Witte Buis verscbiltendn wyneo bad laten roaddieoen Ook een andere prediker Coursej van den Methodtstentempel te Harrison gispte het gedrag van den president ec liet zich omtrent deze aaogelegeobeid in eeo predikatie op de volgende wyze uit De zondaar die en hooge positie bekleedt wordt gewoontyk niet voor zyn diden ter viran woording geroepen terwyl da arme zondaar die een nederige positie heeft gestraft Maar van daag moet je je zaak i ianen Je bibt het toeh niet vergeten Neon maar ik kan me niet meer verdedigen Ik wil niet voor die dokters komen I Ik zal wel gek worden ik ben het al ze hebben gelijk liet beetje verstand dat ik nog bezit zon me daar wel begevon ik ga niet Maar André dan zyt ge voor altijd vertorerk I Dank toch aan uw lot in de toekomst aan uw leven uw vryheid I vik heb geen toekomst mijn leven i doelloos waarom zou ik hun mgn vrijheid i etwisten Laat ben myn fortuin ïiomen I t ia beter zoo mijn voogd zal mij dan niet i n u scheiden en gij zult dan niet alleen zitten treuren Zal ik niet treuren riep zij op een toon waarvan het verwijt mij oen rilling aanjoeg al ik niet treuren als ik u vernederd zie Audré roep uw verstand terug Toou wij kinderen waren heb ik we moeder ge7woren over u te zullen waken Mijn hart is dood en ik zat sterven zoo ala mijn arme moeiler gestorven is Diana hoorde mij ontsteld aan voor bet eerst bleef ik doof voor haar opwekkende stem t s onmogelijk hernam zy op wanhopigcn toon God kSn zulk een ongetuk niot willen I André ik smeek u Ku bij mij geknield greep zij mijne banden in de haren en staarde mij aan met vertwyfeltag terwijl de smart uit al bare trekken sprak O vergeef mij riep ik ifywu t my maar ik ben bang f