Goudsche Courant, dinsdag 8 februari 1898

No 7 00 Woensdag 9 Februari J808 36ste Jaargang Een ware 8chat Toor de ongelnkklge slachtoffers der ZeU berlekking Oname en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Ï t Retau s ISi i BiW Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 35 trauco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Lacliei i Lachen Lachen Voor slechts 35 cent lend ik franco p post DE GRAPPIGE VOORDEAGEE Komieke Voordrachten toor 1 en 2 personen beslaande ruim 150 bladzyden Ieder kooper ontTangt bierby gratis Door vrienden misleid of Ondergegaao Boeiend rerhaal Franco na ontvangst van postwissel ii 35 cent of 7 blaawe postzegels G J KUIPER E Boekhandel Almelo KRAEPËLIEN HOLffl Chemisch luivcre MelkSUlkCF SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING lom Terkrflgbaar in bussen it Vb kgr 0 90 liKf 0 0 kgt 0 25 Men vrage uitdruk celijk KBAEPELÏEN Sf HOLU FA BHIEK8MBRK Melksuiker eu eüche op de Etiqueiten nevenaataand Fahnekamerk en de handteekeninq van KEAEPELIEN HOLM BofleTerancUri Xei$t Stedelpe Qasfalsriek te GOUDA D priis van hét gas is O cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren i et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gasmeter Voor S en 6 liobtgasmeters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haur bekomen OJ 1 £ 50 y M 1V i a 16 S 1 AailB la sii If O h S Z H fS S a OB z 1 1 Sg 1 c 1 2 a © 1 1 co JELECT ROMOTORISGUE TANDBALSBANDJËS WETTIG aBDBrONEGan i BU het Kcbruik daurvan geschiedt het I tanden krUgen der Kindereu ZONDEK I E HINÜTË PUN i 10 000 Gulden I wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de bfl mj ter inzage liggende getuig i schriften der uitstekende resultaten van de t Ëiectromotorische Tandhalsbandjes niet echt zgn Mfc Men Ulte op den naam k on rfenifa6ritonlB0BERT HOLTZ Wordt franco toegesonden alleen no f ontvangai van postzegel ad 9S cent door ROBERT flüLTZ I Uinegen l Verkrijgbaar bj WOLFF Co Weslhaven 198 k ire ïe tferA ooiwr gevraagd I Bokroooil TentoonBteUlngSohoeamftkery B Hage Aug 1B96 Weieldberoomde SolioeDAppre toiu lÉip rtn Sfttin odk yn ds beate middelen root het tonder moeite kenrie poetsoD van allo r art en gekleurd HohoBiiworh Vert rygbaar by winkoliora i aulioenwerk ualanterinn Drogaryon ene Men lette S aed naam n fabnefcemerk en Agenti W Sirdtmaim Amheqa z li LFBi WAKIi G HoilandBcbe uitgave met 27 afb Prba 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondengd lydt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Kliniek en Polikliniek OBSTETHtB en HTmMBCOWjOGME voor Spreekuren dageiyks van IS Z n Uratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 ll uur DORDRECHT Lijnbaan JVo 11 r A OBVIL Oeneeaheer ZHrecteuf FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ cheniiscbe Wasschertj VAN 11 OPPE ilRIiHFJV 19 Eriilslsade Rotterdam Gebreveteurd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hearen en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plachemantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste eu laatste methode geverfd Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMf v n H CV vanSchaik Co gevestigd te Qravenhage Hepplerttraat en 9 nabg de Begentesselaan Tan Z M den KONINO van BELQIB Indien gijhoesttt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Bitract FLACONS van 40 Cta 10 Cts en 1 verkrflgbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven i S Gouda E H VAH MILD Veerstal B 126 te atmda A BOÜMAN Moordreekt J O RATELAND BoeUap B T WIJK Ondtwatrr M KOLKMAN Waddimcveen TISSOT Co Bordeawc Botterölam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boo Proefflesch 1 30 Verkragbaar bj J H ROODE OO DOA W fp Liberale Kiesvereenig in BUR M GERPLICHT zal in een der Lokalen van het Café Het Schaakbord Kleiweg ZATERDAG 12 FEBRUARI van 8 10 uur s avonds en ZOIDAG 13 FEBRUARI van la g tot 2 uur des namiddag s een BUR E All instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die het lile§recbt kunnen verkrijg en Desverlan d zal men bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg dragen HET BESTUUR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben p xacla tigr aaet iaogrerlclxt HEEWHIJIS met JM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig eKelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aciiter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriiht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIEND WEG 29 Het groote aantal zenuwkwalen vanEenptthoofdpUaaf totd TO rafgaftiidekent ekebeavuiapopl i fien6nbaro to t trotMM a ttog steeds alle middelen door de mediHobe weteoacbap aangewend Bent aan den nieawen tüd komt de eer toe dat Klj door het f ebmlk maken van den eenvondlKjiten weg namelllk tanga dt hold MB physiologlBOlie ontdekking ndaan beeft die na bonderde ptoefnemingen tbana orer de gehéetewereld verbretd en terwijl ilf fn wateDiobappellJke kringen ae hoogste beUngatelling wekt tovene eane weldaad UUkt te zijn roor de aan lenawkwalen lijdende menBohheJd Deae teneeswijie la oitceTon den AooT den geweeen Oflteler Tan Qezondbelt Dr ïLoman Weiismann teTilïhofen en bematop de on darrinding opgedaan In aena fiO Jarlge praktijk oonr wasanhlnc v n h t li M m 1 pcv das worden da rt geaaUkte iraiii doar de bnld onailddellUk a bet seMawgcMtel mcdesedeeld Het d M eneeewilKe werden werkelijk aoUttannde r raltat n v riö c n EtJ maakte looveel opgang dat van een dooi den nltvtoder geaebreven weiUe OVER ZENUWLIJPEN en BEROERTE hart VDorkomlno en genazino bfnuen korten tl d reedi d ïle dmk verschenen is Dlf boekje bevat niet alle vor het greete pnblick verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie eli de daarmede eelfa In wanhopige EevaUen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensobappelijke verhandelingen niï de meillaehe Dladcn die aan deze geneeewljEe gewijd eiin Eoomede anobrift van lai van getnlzscbriften van hooggeplaatste geneeskundlgea onder welke P ialèrt mei dr nroriuor aan de polylilinlBk t Parijs rua Rouaimont f Bleiagraber med dr yralttiiasrind iinHiliHr an Ket Itraakilnnigen pMtiolil dB Charenton SaaltHttratli Dr Dolin te Stittln Srotimann med dr arrand art teJUbUngea Dr p Forastlar paneulieer dlreotaur va list hespHaal tg Agin Qahelniratli Dr tolitrlai tiaateel Gutannta Bad Emi Danes med dr gsnaeihsBr dlreotasr dsr ealvano tliarapeulltahB Iwlahttni voor isauwlljdsrs te Parijs rua St Honorè 334 Contut von Aiohanipaah mstf dr t Oorfti Dr Busbaoh arroad arta da iürkniti Oker tabiarit Jeohl med dr te Weeren Or c Boagavtl tsLa Farrlirs Ears Hd vaa on OenaallCentral d hygltea t ds Banti in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier K nnwK tel neer of natnder aaasedaaa af aan aeaemaa da aenawaebtlsheld Itjden waarvan dskenteekenen zijn oliraBfaflhiboonpljN ntgr lae aohtie hoordpijn blosdandrang sreota prikkelbaarhafd BslaagtfliBld alapelooslial HohanMtiJks onrust on onbshasolllfca to slsnd verder alle zieken die door beroerte getretTon werden oog lüden aan do gavolgeu daama A l ir A A iH J tonflval noelelllk tHkkoa atlin std dar gywrioMan nnt veort P i J n t spraken iware tongval nioelell k tHkkoa stlin std dar Hwrib I piaataeliW iwaktfl vsnwaklilnB van gahaugsn au n xU di reeda onder geneeaknndige zlJn maar door de bekflnds middelen ala ontboadlngaanakondwaterkvnr 1 etoomlool of zeebadelF een genezing of lonifing hnnnor kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreea sevaelen TO r beraerte awartoe rodoa hebben wogeni rogena verscbijnselen als iloh saahoudend sngatlg voelen vardooving la fcot hoofd boofdBi B mat dalzeflghsld fllkkBrlnoan en donker wordan voordo oog as drukkende pijn onder Rot voarhetJrd oahringbi doooron botvoeaa van krleaellng in an het slapon vaa handen sn voatan aan al doze drk oatoforlin van aeanwlüdera als ook aan Jongs meisjes lijdende aan bleehiuoht ao krsohleiooshsfd ook an gezonde zalfl aan joags personen dis veel met het hoofd werkan en t iJ reactie wlltea vdarkoaien wordt drbigend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrago keilolooa an franoo ver zonden wordt door Ainsterdnin door H I EBAH C Heiligeweg 4Ï Rotterdam F K van BANTBW KOr fr Apothektr Korte Hoofateeg 1 Vtrecht i OBRV A POHTOS Ondeg raoh1 bij de Oaardbrng F sT Op de tongete hTgienniach medioinale tentoonstelling is de Dr Welsaoiaait aobe 6 Bsea rijae door de Kedisone JnrU aset de Kllvervn lledalile bekroond No 1 van den NIEUWEN TAARGANG van het VAN DE Zittingen van den Gremeenteraad is verschenen Prijs per Jaargang f 3 In dit VICRSLAQ worden opgenomen alle bg den Kaad ingekomesde adreêten en i gevoerde aiseusHén DB OITGBVBBS A BRINKMAN en Zn TELEPBOOSSOMUEB 8 Vvctoriawater UI f de VictoriaJBron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank cu h£ priinklykef uisderXeder an ien Qonda Druk van A BRINKMAN ZN KË I l8GEVI r Inrichtinuin wblkk gevaar acuAUE ta iiN DÏB KDNNEN VEBOUUZAKEK BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda 0 let op Bflt 8 eii 7 der H lNDERWBT Brengen tar al emeene kennis dat op dü Suoretarie tor visie zijn gülegd verzoeken tnet byiagen vbu Ie J Spoor om vergunning tof liet oprichten eenor alftotiterij in het jiercerl gelegon ann den Groeneffeg Wijk L No 140 KfldftitrHal bokend Seoiie G No Ifiqq 2e G C Krom om vergunning tot het oprichlaii eener olieen lukkokerij op het peropol gelogen aan lie Korte Akkeren Kadastraal bekend Sectie E No 144 q Dat op Dinsdag den 23 Februari 1899 des namiddags ten P i t op het Baadhuii gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vuur dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter sake higekomsn schtilturen kan worden kennis genomen Gouda den 8 ïebruari 1898 Burgemfestdr en Wethouders foornoemd H L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzicht lu dtt eerate laats Traajtt bet p ocea ZoIn oaze aandacht Het gaat oatuurlyk niet bier ia exteoio de telegrammea weer Te geveu die door de gebeele var lil versing eveo tbd deu loop fau iit reoht geding Wji müeteo om bepnlea tot bet aanstippea der boofdiaken Znoali U verirachttjo was vulde een talryk pubtiek reed vroegtydig de recbtszaal Uitgebreide TOorzorgtD waren geoODieii voor bet handbavea der oide Uit dt kriogea der artiaten letterkaodigeo en poUtici waren de TüoroHaujiteo tegeuwoordig ouk eokele daoiei beueveof ele tedeu der recbterlgke macht sa der booge Stflatfcollegeii Coder degetaigen die geleideiyk aaokwamea trok Rocbefort de meeftte aandacbt Men juichte hem toe terwyl Zola zeer bleek zyu iotrodi deed eu plaats Dam De president waarscbawde reeds dadelgk dat bij by de tuinste betoging de zaïl zou lateu outruimeu Uit het verder verloop bljikt duidelyk dut de regeeriag iets onbeproefd zal laten om de zaak waarover bel proces loupt zooveel mogelyk buiteu be prekiog te laten De adf gen zet de redeueo uiteen waarom het debat beperkt moet olyveo tot de bescbuldigiug door Zola ingebracht tegen deu eeraten krygsra d die op bevel vau vrysprekeod vonnis gewezen zou hebbeo De dagvaarding kan niet verder gaan dan de klacht van den oiinister vaa oorlog en dese beeft ala klager h t FEVILLETOJM Naar het Fratueh ffADdrf als ik u iets beo verlaat u zelren dan niet I Heb dan modelijden met mij I Gij zoudt auders in éen dag h wat mij vreugd geeft op de wereld wegaemeo O veroordeel mij niet m voor altijd rouw te dragen in miju hartl Snikken verdoofden hare stem Ik zag haar aan stomp en verdwaasd en herhaalde onwillakenrig dat gezegde dat haar nog eens zoo versohrikt had t Is Jammer t Is jammer I Zij slaakte een kreet hare handen werd n koud als ijs en zs zakte achter it éen op den grond Ik begreep dat ik baar misschien dooden zou nis ik myn laiTe zwakheid niet overwon Maar ik vond oielfl in mijn hersens niets dan een groote leegte en de nare echo an het t is jammer I t is jammer Ik bleef vers agen beschaamd zwijgend staan tegenover dia vertwgfelde smart die ik tooh met al mQo bloed sou hebben willen bedaren O ik wil sterven ik wil sterven kreunde ik Diana zt mij verwilderd aan een oogeublik daoht ik dat z ook krankzinnig was geworden even als ik maar plotseling rishtte zy zich op hare oatroering bebeorschende Goh I zei ze op luiden toon wat komt er ook mijn ruit mjJQ ul evoel mijn geluk op aao I recht om bet debat te beperken en bet a teen te latea handelen over die puuteD welka b fOor deu rechter hoeft willes brengen De recbtvaardiging moet even scherp gesteld worden ala de aauval meo itaoet beletten dat het debat afwykt De w t heeft de regels voor de revisie vastgesteld maar op dit oogeublili is nog geenerlei verzoek tot revisie iugekütuen Men beeft gelracht een ander officier wegent de misdaad van den eersten te doen veroor deeleo Tbaoa beproeft mon een revolutiooaii mi fdel te bez g D wg beBtryden dit met dr wet De adv geo leest zgn conclusiën voor tuhoadeode dat bet hol al hetgeen niet recht ïtreeka op de dagvaarding betrekking heeft boiten het debat te booden De advocaat Labori beantwoordt uameoft Zota het openbaar ministerie Hij belooft dat by deze zaak in alle byzouderhedeu uiteeuzetten om er bet volle Hebt over te lateu ichyoen Alle feiten zyn nauw aan elkaar verboaden Wy hebben eerbied voor bzt gewyade maar waar toch iets wettigs noch iets rechtvaardige meer bestaat ia ook geen gewyadt meer Dd openbare meeniog moet voorgelicht worden of cbooti mei de d battan wil amorpo Zota is bier beschnldigde en zal zich verdedigen op de wyze waarop hy ongetwyteld het recht beeft dit te doen ly ateld zya conelusittQ in den zin van hetgeen by zooeven gezegd heeft Het bof treLt zich terug om over du coorlasiëa ta beraadilagen Na Labori heeft Cabenes ook zijn conclu iënvoorgedragen strekkende om de de drie schriftkondigen toa te laten om zich civiele pirt tt stollen Labori beatryd in rechten dit optrede eo betoogt dat bet hof de conclusiëa van CabaoeF moet rerwerpen Het hof te 2 55 uit de raadkamer teruggekeerd weigert de beklaagden hun versoek toe te staan de acut andere feilen in den brief van Zola aao andere personen tea laate gelegd en in de dagvaarding vermeld te bewyzen Het bof verwerpt ook decoaclnaiën van Ca banes om aan de drie schrittkaodigen te rergQQDeu zicb civiele party te stellen Verecheiden getuigen zyn niet opgekomen vooral de militairen verschuilen zich achtei bet beroep gebeim Na afloop der zitting waren allerlei betoogingen en oitroepen op straat Een der Paryaohe correspondenten aohryft over dezen eersten dag De indrak welken wy van de eerate zitting hebben gekregen is dat jarïdiscbe acbermntselingen zyn gevoerd over do uitgebreidheid der debatVeu Het openbaar miniaterie wil God zal mij vergeven want ik moet hem redden En hare tranen afdroogende altijd bg mij ge knield eo haro oogen mot een innige uitdrukking op de m nen govest gd fluisterde zij met trillende lippen en terwijl hare gantche ziel in hars stem lag André ik ken het geheim van uw Igden gij hebt het mij geopenbjard in het ijlen der koorts gij bemint mij O mijn God l kreet ik Aodré ik wil op mjjne beurt mijn hart voor u openleggen ik homin u I Wilt gij na nog stervenf XXV Toen ik een uur later beneden kwam staarde mijnheer de Maufert mij met verbazing aan Ik had den boüzen geest overwonnen en met fier geheven hoofd en lachend geUat scheen ik door een nieuw leve bezield Miju voogd keesje zich snel tiaar Diana alsof hg geraden had dat z alleen dit wonder had kunnen uitwerken ea toen zag hij on beiden een oogenbtik aan met een blik vol haat Diana was bleet eo bewogen en trilde ala het ware nog onder de bekentenis die aan haar hart was ontsnapt nauwlijks durfde zij de oogen opslaan ffBea je klaar vroeg de graaf mij droog Ga je met mij meel Ik dank u antwoordde ik j Ik heb Ralph voor laten komen f fZoo als je wilt zei hij ea tot zijn minachtend stilzwygan terugkeerend ging hij onder de vöranda titten by een tafel di met oouranlen en bladen bedekt wai Ik naderde Diana P a op 1 sprak zy haastig by let op odbU beperken de denkundigea willen de grootst mo elyke aitgebreidheid De meeste militaire getpigeo ala de generaals Billot en Mercier koaeu niet op Het Hof beeft besloten tot de Wperking en heeft het vetaoek d r txpirts geweigerd Morgen zal eer beslissing worden geaomen over de te iiemen maatregelen tegen de weerspannige getuigen Mr Labori was zeer goed Qy p aalate de verdediging op het ware terrein door nieuwe oQlhulliagMD te Uten voorzien De zaal waa uiferante vol De meerderheid van bet pub iek binnen toonde syiqpatbie voor Zola In dan omtrek van het paleis was hel katm 0 rer de plannen r n Rusiaod met de candidfttuur van Prins George van Griekenland voor den post van gouvernearvan Kreta loopen hedea de berichten niteen Terwyl oit Konlitao inopel wurdt befichfc dat de Czaar op verzoek van Giiokenland zflf dat eerai Thessa ië WBOscht ontruimd te zleu van zyn voornemen zal afiien wordt in Franache HusMiebe en Londensch bladen volgehouden dat Rusland da cindidatuur zal handhaven ojk al beeft zulks het terbrekeu v n het Ëuropeesoh concert teo gevolge Aan de aiveraiti it te Praag zyn de coll ge8 tot den ISo eu aau die te üraz voorloopig gfstaakl Aan de Duitache poijteohnische school te Praag zou oog ouderwya worden gegeven ala de slodenten opkwamen De regeeriög schijnt voornemen na verloop VBO de acht dngeu staking vau de colleges krachtig op te treden en het verbod om in Praag onderscheidingsteekeneo te dragen niet dadalyk ia te trekken Zaterdag ia er Ie Weenen voor de poiylecbnische school eeu standje gewe st toss hen Ouitschers eu Slaveo overigens bleef ailea rustig Verspreide Berichten Dl IT8C11LAND In de haven te Kiel heeft Zaterdagmorgen omstreeka 7 uor een ernstig onheil plaats gehad Een atoomsloep der keizertyke werf die de afgeloste werfwacbt bestaande uit efn onderofficier 12 matrozen en i werfarbeïders naar de atad terug zou brengen paaaeerde tegenover bet keixeriyk shit niet ver van de aaalegpUata bet aviao Pleil Met hft eog op do veroorzaakte sterke de ning logde de stuariDao het roer acberp bakboord doch op hetzelfde oogeublik wierp een hevige rukwind Die woorden dedon mij pijn rXj getuigden van den angst die eick van dat rüine eu fiere gemoed had moestiir gemaakt Voor de eerste maal van haar leven beefde zy voor haar ochtgoiioot Ilei geluk dat hare bek ntonia mij had gesohonkeu begon mij zwaar te wegen Een bediende kwam den heer de Mauforl roepen en wij bleven alleen Ik werd hang van hetgeen ik in hare gedachten las Zij merkte mijne ontroering op André zei ze tk beu mot heel wel Varont rust je DU maar niet omi al ik wat stil ben ik heb ar geen rodan voor nu ik zie dat je celfrertrouwen is teruggekeerd ffO antwoordde ik treurig ik zou U ver aiet waard zijn ala ik niet begreep nat er bij u omging Zij begtn te beven zen iröuid hot mij niet teil kwade vervolgde ik tfZno ik aanroer wat je kwelt wiiÈjt ik wil je geneZuster mijae iod ziet ons Voelt ga niet wboven ons dou geest myner moeder dia zegenend ftp u nodorbliktp Er zijn genegenheden dia ons van booger wordeu ingegeven Morgen ga ik hoen maar als gij deuken zult aan uw briieder die ver eg is vergeet dan nooit dat hij u op zyn knieën dankt omdat gij hem hebt gered tO sprak ze wat komt er mijn lijden wat komen er mijn kwellingen rp aan als gij maar gered zijt van hpt ongeluk Aadrö ik heb je mijn tiel alles wat ik had gegeven eu ik heb ir geen berouw over Denk nu alleen om je zelven om je toekomst Oe zult uu sterk zijn niet waar Wat zou ik thans vreeten Met eeu enkel woord hebt gij mij ctnkwetsbaai gemaakt ik tait dekraok bet viywel overladen stoomvaartuigje ait sijnkoers met bet ge olg dat het water overkreeg kantelde en zook Het tooneelj dat nu werdafgespeeld was veracbrikkelyk om ie zien üedreokeliugeo klemden zich wanhopig aao elkaodt r vast zoodat de eeu na deu ander in dediepte verdween Hoewel van bet pantserschip Havent eu het opleidiognTaartuig llbeinconmiddeliyk sloopeo werden uitgeiet kou menslechts drie matrozfn redden De overige 12 opvarenden verdronken Kort ua de rampwerden 3 lykeo geborgen tiirwyl da o erigedoor duiken vau den zeebodem werden opgehaald De beslissing inzake da uieuwe werkstaking der Berlgnichs schoenmakers ia opgeschort tot eeu heden plaats hebbende vergadering daarover beali t Te Straatsburg waren de vorige week twee officiereu een vau de artillerie en een van de infanterie in eeo milita ren kabelballon opgestegen Plotaetiog kwam er een windhoos op7 att in de kabel knapte af en metduizelingnekkendtj anelbeid ging de luchtbal de hoogte in en dan Hyn over Men weet niet of eu waar de officieren terecht ayn gekomen Emifland De twee Kogelsche officieren die ceti troepenmacht vaa bek N arkuat Protect o raat op expeditie tegen de Bdfoa e aanvoerden zyn beide in den overval gewond Et n van beide ia reeds overleden ïutoüBcben scbijnt bet niet zeker of er niet nog meer Europeescbe officierun by deo troep waren Vrydagocbtend ia er in Engeland weer eau spoorwegongelok gebeurd Bet viel voor op den Glasgow and South Wea ern spuorweg te Baraasin in Ayrshire Eeu sneltrein van Kilmarnock naar Ayr read by eeu kruispunt met groote vaart op een goederentrein in De machiuiat van den peraooeotrein kon na d o stoom afgebloteo en de rem in werkiog gebracht te hebben nog tydig van de locomotief springen De atoker werd zoo zwaar gewond dal hy spoedig daarna beiweek De machinist en de stoker van den goederentreio werden op de plaats gedood en zoo ook drie passagiers vao den personentrein Een vierde stierf toen hy onderde verbryzelde wagens werd uitgehiald Ver cbeiden anderen werden gewond OovitNKIJk Ta Laybacb zijn aardschokken waargenomen waardoor echter slechts onbeduidende schade is aangericht zinnigheid om dat wqokI ooit uit mijn hart te liauneti on daarin ligt myn geloof mijn trots inyn redo iod zal ons beschermen hernam zij inij met een üeven glimlach de band reikende Ik bon mei angstig moer Vaarwel mijn broeder I Dai k voor dien gooden naam dien gij tusaaben ons gevonden hebt Ik gtng heen l otooverd door dat laatote vaarwel Als ik lungor goblevou was zou ik mij voor mijn voogd hebben vermden Ralph galoppeerde wnkk r door hol buach ea ik ademile de geurige tneht mot volle teugen lu t Was niy of ik tot een nieuw leTOn was ontwaakt een gevool van trots sieeg mij naar het hoofl on t ktietle mij moeite een nooil gi kend o geestdrift lo bedwingen Diana s ilofdo had mij tot oon god gsmaakt Tueu ik do plaats genaderd was waar eons het spouksei der Krankzinnigheid aan mij verscheen riep ik uit iiWaar zijt go nu spook P Hier ben ik en ik tart je uit 1 Mijn vroegeru angsten kwamen my thans dwaas voor ik geloofde en hoopte nu iii verrukking staarde ik in de diep blauwe lucht onoiu ig von als mijne liefde De proef die ik ging doorstaan an die mij zoo erg beuituwd had scheen raij uu slechts spel ik nerd immers bemind O gowandeu kwam ik bij Granger aan Het speet my dat ik niet het een of ander haldenstufc dat de liefde alleen durft ondernemen wagen koo