Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1898

30ste Jaargang Donderdag 10 Februari 1898 o 1501 NieuwS en Advertentieblad voot Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Coui ant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN liraepelien en Holms SalmiakPaslilles atf emeen erkend als bet hesle middel by Hoest eu Verkoudheid Het is een fligmoploasend na verzachtend middel bij iutnemendheid Verkrijgbaar by de meeste Apotheken en Drogisten Prvjsper fleechje 20 Ct8 Mg Alleen echt in vierk flescbjes voorzien van etiquet waarop de handteekeningvanKRAEPKLlEN HOLM Zeistf Hofleveraaoierg Lachen Lachen L achen Voor alechta 3S cent zend ik tranco p post DE GEAPPIGE VOOEDEAGEE Komieke Voordrachten Toor 1 en 2 personen beslaande ruim 150 bladzijden Ieder kooper ontvangt hierby gratia Door vrienden misleid of Ondergegaan Boeiend verhaal Franco na ontvangst van postffisael a 35 ceDt of 7 blauwe postzegels G J KUIPER Ez Boekhandel Almelo Kliniek en Polikliniek OUmVKVÊIMK m MWKMBCOIMUÊK voor Spreekaren dagelyka van 12 2 u Gratia Spreekuren Maondag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ut A UYL ¥ ii eene levering overgeblevene 000 sttks toogenaamle GenmhteT Dirteteur Lew PaarliOBliiiis wnrilHii wnpA H kletne fouten niet worden wagfl h kleine foutan niet jtiiit volyoiiH model uitEBVOerde mndenl tkit 4on npotprU vau fl II 7S flr Htuk reclitstreeki mq H H Landl iuw6rf onz u 11 v r k o o lit Dbb UIKKR onverMlUtlinre l Ueii ijn witrm niH t cn Pel cft i X ïuiioM troiit dii l BtPftiirdg h l bedekkend duiikeibrutn met beniwWe mnd ti en van i broede ireepeii vonraioti Kleins vaorriftd Engelsche Spon Dubbel Paarden Cekens Oranj4 klfiir gr ph ihu x MS bemmTil ic mt pruchtige bieaae treepeu voorzien bipdim wij W6 seua KBcr S ringe mleclits dooi mmineii THn het vak Lemerkbare fouten fc 4 p tuk n werheUike waarde ï Beatallmgen te leoden met duidelijk ndrcB tegen voorultbetaliag of rembours aan Terzeiidhuis tterkuur Oommatidit Maatinhari y Hchnbert C o Amaterüam N Z Voorburgwal 26g I EERüMöToÉlSCürMDiLSBAlJES WETTIÖ GBDEPONBBRD BI het gebruik daarvïn geschiedt het landen krÜgeu der Kinderen ZONDEK DE MiaisrE pun 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bevfflzen kan dat de bj my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Elcctromotorische Tandhalsbandjes ijiet echt zijn Mt Men lette op den naam van n f oSriionI ROBERT IIOITZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 93 cent door llOBERTHOLTZ MJmepn Verkrijgbaar bij WOLFF Co Wesüiavea i98 k Wederverltoopem gevra agd f E CASSnO TANDAHT8 Gouda Turfmarkt SPREEK UBEN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot uur ZONDAGS niet Gouda Druk vao A BRINKMAN Zn VOORTZETTING DER OPRUIMING tot SPOTPRIJZEN ÊÊf Liberale Kiesvereenig ing BUR P m RPLlCHr zal in een der Lokalen van hel Café Het Hghaakb rd Kleiweg ZiiTERDAC 12 FEBRUIRI van 8 10 uur s avonds en ZOlUüG 13 rEBHUARI van 12 tol 2 uur des namiddagfs eenBUREAtlinstelleu alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die hel Hleisrccllt kunnen verkrijgfen Desverlangfd zal men bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzendingf zor f dragen HET BESTUUR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ee33 pxaclxtigr riet irig ericla t HEERE HIIIS mei IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jj root Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDE WEG D 29 No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het VAN DE Zittingen van den Gemeenteraad is verschenen Prijs per Jaargang f 3 In dit VERSLAG worden opgenomen alle by den Raad ingekomende adreaêen en de gevoerde discussie jlTGEVEBS A BllINKMAf J en Zn TELEPHOONNOMMER 82 ui f de V crorlaJBron f e OberlahnsfeinbyBns Tafeldrank anheTjfoninklykef uis derJVeafer ane m r i i Patent H Stollen tyu yDer tfroKsf Erfolg Afl WffmU lf A l atenf H StoUen lêrrungan hal Aniau lu r r nHiiet mm werthloaen Jfacfiahmuugen iai m Itvi ktuf daher antan stets acharfen H StoUen mr nn unt diraet odar In $ oloiian Elienhêitttlutigaii ti Oaim uaiarPlaktt wta ttabênitahmdj uiHthiii lÊt = Preiêtiêtm mvt Ze tgni ae fêtk ml mm BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den 15 FEBRUARI 1898 dee namiddags ten hal twte ure ia het RiADHüis aldaar hy eukele iDSchrjjïingin drie afzonderlijke perceelen A4KBESTËI E Ie Het iabeiea vaa twee beveiliDs palen in de Haven eu IJael 2e Het vernieuwen van het Boveodek en herstellen van het Onderdak der draaibrug in den Kleiweg 3e Het verwijden van de Doorvaart der brag in het begin van het Goudsche Rijpad onder Reijers koop b j BsBkoop Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Het bestek is op franco aanvrage te ver krygen tegen O 40 OFENBAAE ONBERWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZIOHT op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten April 1898 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 22 FEBRUARI 1898 des namiddags ten ryf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen nattr de aanplakbiljetten Namens de Comniiasie J H TAN DEE VOORT Secretaris Gouda 8 Februari 1898 ra 1 y 1 ïd EZ mslag 12stnk Z M 9 12 o J 0 Ph Prac ooIs 0 1 W Zl te 00 1 2 P5 1 C D 2 ORAIXDS MAQASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wü verzoeken de Dames die ons gelUnfr treerd modealbuia voor het WlntepaeU zoen nocli mot ontvangen hebben dit te willon aanvragen aan HMJULESJ LUZOT C P rl Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden BBStelliRffea van al 25 francs vrü van aU kosten aan huis met 5 V verhooging RéixpéJitlt kanicor tg BozibiImI t B StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na vooroohxift van don kon UniTersiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harlett Bonn hebbea gedert 60 Jiu en ab Twzachtend middel tegen hoesten heeeohheid eo aandoening dor ademings organen uitsteekenda diensten bewezen Bij apoedigo afwisseling Tan warme OE koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebnuken Verpakking Oeele pulg es i 26 cent Alom verkrijgbaar KEIMMISGEI IMG INJIICHTINOEN WELKS GEVAAR SCHADE ÜF HINDEE KUNNEN VEaOOBZAKEN BÜRGEMKK9TEU en WETHÜUDlt BÖ van Gouda Geziea art 8 der HINDERWET Doea te weten Dat ïij verRunniiig hobben verleend aan V den Hertog en zijne reclitverkrygenilen lolhet aitbroiili o zijner bhkalagenj en lakkerij m het perceel aan de Turfmarkt wyk il no 62 kadastraal hekond Bcclie B uo 628 Üouda düii 9 Föbraari ISfiB FurgemeöBter eo Wethouders Toornoenul ïl h MAKTENH De Secretaris W KROMHOUT 1 3 Bnitenlandsch Over lclil Hel proces Zola wekt te Parijs staeda meer belangatelliog en merkwaardig ia hut dat het pabliek in de rechtzaal meer dan daar buiten op de band is vao den beschuldigde Zoo gaf zga aankomst gisteren in de zaal aaoletdmg tot maoifeBtatiën in verschilleDde z n het geroep vao lete Zola werd natoorlök beantwoord net weg met Zola maar er moet een ongehoord leven gebaericht hebben zoodat eenige oogenblikkeD dfl beambten machteloos waren By de opening vao bet verhoor herstelde de rust ziob spoeüg In ziin briel aan den president ztgt Esterbazy dat bij door Matbieu Drejfaa bescnuldind van het misdryf van hoo veriaad met algemeene sienimeu vr gesproben is door den krggsraad Hedeti ontviog bij een brief vao een particuirer Emile Zola die hem oproept als getuige Hij is van oordeot aan aan deze oproeping met te moeten beantwoorden en laat aan den hof en jury over da redfuen te beoordeeleu die hem z n gedragslijn voorschrgven Antwoordend op het voorgelezene zegt mr Labori Gisteren waa Esterhazy hier heden haeft h j zich bedacht Het was om redenen van groote delicatesse dat w gemeend hebben hem hier ta moeten roepen Ciémenceaa uit naam van den gérant der Aarore dringt erop aan dat Esterhazy gedwongen worden te verschenen des noodïg met geweld De deurwaarder gaat over tot het afroepen der namen van de getuigen Beslissend op de gisteren door de verdediging ingeleverde conclusien beveelt het hof dat de getuigen die ziok zgn bezocht zullen worden door een dokter en wederom opgercep Q zolleu worden zoodra zy weer kanoen FEUlLLETODl Naar het Framch 42 De goede notaris etaarde my root groote oogen aan hij begreep niets van die buitengewone levendigheid op zulk een ernstig oogenhlik myna levens Welnu vroeg ik lachend hoe kijk je mij zoo aanP Wel baronie stamelde hy ik ik beu heel blij je zoo 18 zien Ik had het uiet durven denken t Is een ernstige omstandigheid en ik heb u soms zoo bezwaard gezien Dat gg er nu nog moeilyk van aprekpn kunt vulde ik vroolyk aan Kom vriend bekyk me maar op je gemak en ovortuig je dat ik er voor een krinknonigB nog al niet erg bedrukt uitzie ir Bravo I Dien moed mag ik zien dan zal het met onze zaak wel schikken Maar deuk er om dat ge tegenover bevooroordeelde menachen zult slaan de goede uitslag hangt van uwe koelbloedigheid af Uekoa gerust op me ik ivord gesterkt door een overtuiging die door niets aan t wankelen te brengen is Zijn dfl dokters al gekomen Ja van morgen Ik heb hen al gesproken t Ib dokter Bolles en dokter Detatre Hun groote kunde en hun karakter waarborgan ons tegen alle voorÏDgeuomenheid van huane z de nitgaan Wat de overige getniK n betreft deze zolleo opnieaw worden opgeroepen voor morgen en moeten verschijnen voor het hof om gehoord te worden Mevrouw Dreyfoi wordt vervolgens geboord Zg is gekleed in het zwart is zeer bleek en zeer aangedaan De president zegt welke vragen wenscht u te atellen V Mr Labori antwoordt Wat denkt gij mevrouw van de goede tfouw van Emile Zola En kunt gij ons zeggen onder welkp omitan digheden u ïu 1894 door Du Paty CUo kenui hebt gekregpn van de inhochteni oeniing van uwen echtgenoot De president zegt ik kan deze laatste vraag niet sielleo Emile Zola op taande ik weiiscb eenvoudig behandeld te worden als een moordenaar eo Bpu dief zg hebben altijd het recht au verdediging my echter bindt men de handen mg slant men my beleedigt men op straat een gemeene pera sleept niü door het slyk ik wil het bewvjs leveren en dit wordt my geweigerd Ziet mijuheeren juryleden welk een toestand we nu hebben ik wil rag getuigen doea hooren en daar verzet men zich te en De president in de reden vallend Gg kent de wet Zola roept oit ik kan da wet niet en ik wil haar voor dit oogenhlik niet k un o Hqïig rumoer onder het publiek Labori zegt d t hy de eonolutie zal depnneeren betreffende de vragen die h wil stellen De president depooeer als gü wilt maar ik zal geen enkele vraag toelaten die vreemd i aan de genoemde err die zou koonen leiden tot de rasiMe der aak Dreyfus waarin wettig vonnis ia gewezen Labori roept uit tegenover de obstructie die wy ondervinden Kreten aeen nfion ja ja heel goed In ODB aller belaoK zat ik den resident vragen ons wel te willen aangeven welke middelen wij moaten gebruiken De pre ident dit gaat ons niet aan Labori vraagt verbolgens dat de te stellen vragen zullen worden overgegeven aau den griffier om er nota van te nemen hethufzou er dan over kunnen bi raadslageu en de aan de getuigen te stellen vragen aanduiden De president deel uwe conclusies mede dan zal het hof ze onderaoeken De zitting wordt te 1 nar opgeheven ten einde aan de verdedigers gelegenbeiJ te geven hunne conclusifs op te stellen Het telegraphiich verslRg van hetgeen na opening der zitting gebeurde beslaat iu de groote dagbladen verscheiden kolommen zoodat XXVI Kon balf uur later waren de leden van mijn fnmilioraad in bet salon vna iran er veraenigd Onder FOoraitterschap van den vredorerbter huddsn zij plaats genomen aan een gtoote tafel die mat oen rroen kleed overdekt was Aan hot eene uileindo randje tafel zaten de beide vreemde genoeshoeren met den dokter die mg reedt r edurendo mya ziekte behandeld had aan het andere uiteinde zat mijn voogd Tegenover don voorzitter stonden twoo atoo en voor Granger en voor mij Toon do itting was geopend nam de heer de Maulert het woord tfMijne hoeren zei hij eer dit debat begint zij het my vergund een laatste poging tot veri oening te beproeven Wij allen kennen de era tige gevolgen die voor mijn slecht goraden pupd de verwerping van een ontydig verzoek om moerderjarigver klaring hebben kan Mijn plicht Bchrqft mij voor tegen dnt verdoek op te komen op grond van redenen die in Andró s belang liever geheim zouden moeten blyven t Is onmogolijk om m dion onvoorzichtigen stap geen blijk van wantrouwen in mijn beheer te ziea Voor u allen even als voor mij is die reis naar Indie zoo plotseling opgekomen en die geen zes maanden kan worden uitfl estetd niets dan een onhandig voorwendnel dat nauwlyks een kwetsend wantrouwen in myn eerlijkheid verbergt Dr zaken zijn nu zoover gekomen dat het debat in dezt u familieraad op een proces voor de rechtbank dreigt uit te loopen en er aldus openbaarheid zat gegeven worden aan treurige oneenigLeden of wol aan een onherstelbaar ongeluk Daarom zou ik aan mijn maadaat vau voogd meenen te kort te doen onze bepa kte raimte daarvoor te gering n Hoofdzaak i dat alle vrageu buiten d beschuldiging niet worden toegelaten en dat do nisefle getuigen weigeren te antwoorden om redenen VQor stsat en beroep Als indfok van den tweeden dagbericht mpu Binnen en buiten het paleis vau justitie waren no meer l elangalel lenden dan gistereuDe ströd over de nitge trektbeid der debatten werd verwoed voortgezet Het Hof beval de weerspannige getuigen eu militairen op te roepen maar weigerda vragen te stellen aangaande de onwettigheid vau het voun s van 1894 1 Mijnf inziens vormt deze weigering een middel van cassatie van het te wgzen vonoip De verhooren van Soheurer Kestnor en mr Leblüis ttubben ons de brieven van generaal Gouse asQ kolonel Picquart doen kennen eu licht verspreid over de machinaUëu in het begin vau de zaak Ësterbazy Het böoran van mevrouw Dreyfira a door het Hof geweigerd Toen de oud presideut Casimir foerier kwam getuigen werd h t Hof door een be igo vreos overval eö en weigerde hem vragen Ie stellen De enorme indruk door den oud president der tepubliek gemaakt bleek daideiyk uit de daverende toejuichingen Men voorziet dat het Zola onmogi lyk zal ziJn de gelieele waarheid aan het licht te brangen aar dat ny er m slagun zal verschilTcDae bijzonderheden te onfhollen vftttr door het aautal der voorstanders von de bipr2iening al toenemen Omtreüt he geftu na de zitting voorviel nog het volgende Na de zitting van het gerechtshof wfvs buiten de menigte toegonomen Meer dnn duieeud men chen bewogen zich om bet paleis Binnen bt rnide het publiek uit de tribune Iemand riep Vive Zola A bas la France Hy werd dadelijk in hechtenis genomen Ken ongelooüyk gedrang ontstaat Toen Zola en zyn aiivocaat zich verwijderden warden zy in de gang herkond Het publiek trad tegen hen op en ola moest vluchten iu eeu kleedl aiuer waarvan de deur een haUunr lang gesloten wordt gehoudeu Het publiek blyft v or de deur ataan en schreeuwt tOonspuez Zola De verwoedste betoo jrer8 zyn jonge advocaten De bevelhebber ran de paleisgarde moest een sterke afdeeling garden zenden om de gangen schoon te vegen Eindelyk kon Zola uit bet paleis eo op dan boulevard komen Hy zag zeer bleek en beefde Vrienden oudorsteunden hem Op een gegeven oogenbhk weerklonken do kreten Vivq Zola en A bas Zola A raottia De politieagenten waren machtp wanneer ik mot eon laatst beroep deed op do i oor ichtighoul van don heer dranger Myn n iam is geloof ik een voldoenile wodcrIo ginjf vuti de lasteringen die men togon my poogt uit te alrooion Als mijn pupil zijn verzoek intrekt dan zio ik af van een voor hem gevaarlijk onderzoek Granger wilde antwourdeo maar ik kwam hem voor t Zy my vergund zelf het woord to nemen zei ik togen Granger ie meor daar ik toch hier hen om over do meerdere of ramdiro helderheid van myn verstand te doen besliflaoti De vrodoreehter gaf mij een toeken om voort lo gaan r Zou aan mijn leefiyd niet paiisen mijne beorou vervolgde ik wde verzoenende ivoordon dio de graaf de Maufert mijn vooi d da ir gosp okou heeft af te siaan en ik al dui zijn oponbartigo taal beantwoorden mot door mij to verschuilen achter hetgeen hij eon onhandig voorwendsul genoemd heoft maar door mij to beroepen op zijn loyauleit Eon man dio in zijn dienst stdat heeft my krankzinnig durven noemen wanneür uu mijn voogd zich verklaren wil tegen dio lastering dan zal ik raij eerbiedig onderwerpen aau ziju verlangen en met vertrouwen mijne moerderjariïhoid afwachten De stille die er toen ik uitgesproken had in de vergadering heerschte getuigde dat ik de quaestie in het hart had getroflen De hoer de Maufert scheen een oogenhlik te weifelen maar bij kon niet meer terug Mijn plioht en de zorg dia ik voor uwe toekomst dragen moot zeide hij eindelijk my mot oen koelen blik aanziende verbieden roy om my te ver loos tegen de menigte Zola werd door vyfhouderd menschen omringd en een klein getal vrienden had de grootste moeite hem te beschermen De commissaris Touny trachtte maar vergeefs tueschenbeide te komen Einde yk gelukte het Zola uit het gedrang te raken eu iu een rytuig te stappen Hy reed weg op allerlei wyze nageroepen Iemand riep Vive Zola Weg met de achreeuwbekken Het volk drong den man naar den Pont St Michel en wou hem te water gooien maar op dat oogenb ik kwam er een afdeeling politieagenten aan die do menigte niteendreven eu twee mannen iu hechtenis namen Onverwach komt uit China het bericht dat de llegeering besloten heelt in het geheel geen le ning aan te gaan Tu achen Engeland eu Rusland iu du klem zittende heeft meu zich op behendige jize aan de moeilykhedeu onttrokken door 100 millioen tnels aan scbatkistbi1j tteu u t te geven Intuaschen zonder geld kan de oor oga chattiag aan Japan niet betaald worden en de Japanners zullen dus voorloapig de haven Wei hai wei wel be et houden waarop zy recht hebben tot aan de Afbetaling der schatting Alle Dnitache boogescholen zyn voor de rest van bet wintersemester door den Oo tenrykschen ministor van onderwy gefloten en geen examens znllen worden Cfgeuonmi Dh tut antwoord 0 de betoogingen en werkstagingen der studenten Intusflchen is de zaak 700 heel erg niet daar het voornemen bestaat de opening van het zomeraemestor te vervroegen zoodat de heele sluiting op een week of vier neerkomt De minister hoopt dat deze tyd at kalmeerend zal werken Men zegt dat de stadhouder van Bohemen graaf Condcuhovo eerstdaags zyn ontslag r al krygen Verspreide Berichten 1 rankiiijk £ öu late bezigheid als men rekent dat te Parys de hotelbozoeker met zoo heel vroeg naar bed gaan Dezer dagen werd daar lemaud aangehouden dio zich s naohts met een valies uit de voeten wilde maken waarin twaalf paar gestok u achoenüu eu laarzen Uy ver klaarde te behooreu tot eene bende een syndicaat t noemde hy t welke zich met de en bjj oDdören tak van attlen zaVen trachtte te maken die toch wel uiet zoo byeonder scbit kliinsn toKon lietifooii ffij oen liisteruiij noemt In dat göviil raynboer antwoordde ik kalm moet gij het mij vorgoyen oo ik mijn verdoek blijf handhaven Ik mag deze plaats niet verlaten dut hetzij onafliankolyk en m mijn eer horsteld hetzij vervullen verklaard vai myue rechten Ik roep nu dat undcirzuok in dat gij liebt verlangd on terwyl ik mij s q ondor dfi bascharmiiig van myn familiornad verzoek ik de vergadering niijno toekomst dio door u wordt bedreigd thans ta willen regelen Hlyfl mijnheer dü graaf volhardan bij yne beweringen vroeg do vredoreehttr aan mijn voogd i al ik het stuk du gronden hevatlcndi waarop gy het verzoek om meerderjarig verklaring door don baron gedaan wilt vhu da hand zien wijzan voorlezen f Lk blijf daarbij volharden antwoordde do graal Po vredorechtor opundo nu oen dik sink un liegon dat voor te lezon Het behelsde eerei oen onverbloemd relaas van het ongoluk dat mijno familie in twoe goslachlon getroflen had Toon volgdon or oortificaten van gonoeakundigon waarby de krankzinnigheid van mijti grooivador en die van mijne moeder goeonstateord werden Uo rechter brak ijno Toortozlng af Dit zijn zeer treungo dingeu voor u ora aan ta hooren zei hij logen mij uwe togenwoordighoid wordt bij do lezing hiervan ni jt vereijcht en indieu gy u dus zonlang zoudt willen verwijdoren lyDe herinnering ann mgno moeder aniwoordd ik kan mij slechts sterken Ga dus geruit voort mijnheer