Goudsche Courant, donderdag 10 februari 1898

terend zullen zya Oebraikle laaTzen w e 1 geeft er noemeoawnard gfild Toor I DurcsciiLAïJT I Te Rüiel heelt raoD weder eeo op itÖgiag 1 beproefd met eeo zoogeuaaiud beatuurbiiren I lucbtballoD de Fratu ten aaoschouwe vsd I een publiek ran 6000 metischea De ballon I steeg echtur alf cbti eenige meters daa de toen I ea kwam 50 meter aii ile plaata wanr bü op I ateeg weer b deu groud lu de Km d Iti kermanc waar by een tram raakte en de 1 pet van den conducteur meenam Uaama 4 zweefde by met bet schuitje langa deu grond 1 eeoige straten door Ebu oude man werd er I door omvergeworpen en brak een beer en 1 eeo kiud kreeg scbrammeu in tgrzichi Ein I deiyk grepen eeuige mannen de touwen eu 1 brachten deu ballon naar zgo nitg ngspunt I terug I Ëergieteren woonden de keizer en de ke zarin de iowgding van do nieuwe St Oeorgekerk te Uerl u bij Italië Het atormweer heelt in Lombardije groote schade aangericht ook zqo er vele menschen omgekomen buo aantal wordt opeen en twintig geRchat terw l 50 personen kwutbnreii bekwamen De ecbade aan gebouwen eu gewaasen toegobracbt wordt op enkele bonderdduizenden lire geschat Engeland In Kent Surrey en Devonahire breidt de influenzfl opidemie zicb uit in Corn wafliastaan de zaken door bot groot aantal zieken stil en te UeliitoQ zgo de lagere scbolen gesloten Qladstone wieoa toeatand bevredigend biyft beeft eergisteren zyn gewone rit gemaakt Hy beeft van bet uitstapje naar Napels afgezien TttANSVAAL Hel aant ruDderen dat aan de riinderpeab beiwekeu ia wordt op 800 000 geschut 250 000 yn tr op last ao de regeerin t geslacht eq TWgoed 150 000 zyn iogeiJüt en genezen Amebtka I Onder bevel van den majoor der cavaleri Rucker ia een groote expeditie ter ondereten I uing vab de uiiinwerkere in Ktondyke op mtrscb I Ze telt 90 uitgelezen soldaten 100 muilezel I en 400 met iitoDdroorraad beladen rendieren I De expeditie kan in Mei aaou ekomen zyo I BINNENLAND Indeeling van militieplichtigen I Van de 2306 militieplichtigeo uit de pro 1 viooin Znid Hollaod dia in de volgende maand 1 onder de wapenen zullen komen wordeu in gedeeld 107 by de zeemthtiit 390 by het re gimeot grenadiers en jagera te a Giavenbage 360 by het Se regiment infanterie te Bergenop Zoom 550 by het 4e regiment infanterie te Leiden en Dellt en U5 te Goada 180 by bet 6e regiment infanterie te Breda 10 by bet 2e regiment huzaren te Haarlem en 100 by het 3e regiment van dat wapen ta Leiden 100 by bet 2e regiment veld artillerie te a Graveabage en Leiden en 30 by het 3e regiment van het wapen te Breda 50 bij h t Ie regiment vestingartillerie te Utrecht 131 by bet 3e regiment b dat wapen te Gorincbem 68 by het 4e regiment veating artillerie te VGravenbage en Bellevoetaloia eu 50 te VGravenhage Den Helder en VVillemnod 35 by de pant ertorUartilleriö te s Gravenhage 40 bii het korps pontoooiera te Dordrecht 37 by de torpedialeo te Brïelle en 30 bydegenietroepen te Utreeht De exatnena voor de hulpakte b ginuen dit voorjaar op 1 April scbriftelyk en den dag na FaBcben 12 April mondeling 10 84 10 64 11 10 41 H 1 hronneo te Haarlem wordt verzanden n die dan ook dieuen moet om dit voortreffelyk water al verder eu verder bekend te maken De flosch is vier meter hoog één meter ia diameter eu 240 kilO zwaar Zy is vervaardigd van blik eu plaatgzer Op het bovengedeelte leest men aan weerskanten in penzenletters de woorden Tafelwater Hollandiabroo Haarlem Dit fieacbje sal na te water gehtteo te zyn door een cbroefbootje over Rot erdam Schiedam Dalft Den Haag en Leiden naar Haarlem worden gesleept vandaar gaat b t naar Amsterdam en ten lotte i aar de Noordzee waar het zyu weg verder zelf zal moeten zoeken Ëenige kooplieden te Naaldwgk wier pfitrd all loxepaard waa aang ilugen baddeu icb gewend lot den Uaad an beroep oor da per one le belaatiog te a Graveohago ten eiude verlaging vau hun aanslag te bekomen Da Raad nam eau voor de kooplieden betEfngryke heIusing waarmede andar u miaschien ook buo voordeel kunnen doen De Raad heeft nl bestiit dat een piard dat door een koopraao hoofd ake yk wordt gebruikt 001 markten landbouw ra en klanten te bezoeken om mooalera en leveranties te verToereo te boschOQweu ia aU gebruikt te woiden voor de uitoeleoing van bet beroep als koopman eu aldua gerangschikt moet worden onder de paarden in gemengd gebru 6 Ken Adres van de Firiaa K Jonker enZooen om uitgaog te mogen hebben in deKaudeelsteeg eu die steeg ta mogen ophoogeo ea daarin mils t mogen Uggen ten behoeveb nner daarin gelegen pottebakkery Hetrapport vau B en W IniiH tot toestemming Ter visie 7 Een voorstel van B eu W waarinwordt voorgesteld om de levering vau gaaaao verscb Ueode gemeeotegeboaweu om niet ta I doen leveren en met de daarvan vry komende gelden de verlichting in somm ge atadswyken to verbeteren en nit te breiden Ter visie Gi teravoud ta 10 uren ontstond er een uitslaande brand in een blolc buizen bewoond door elf arbeidersgezinnen ia de Kooilaan buiten de Zylpoort te Leiden Binnen zeer korten tyd was da braodapujt van hut Htirv weeshuis op de plaats gevolgd door nog drie brandspuiten welke den braad spoedig meester De correapoodent er N R Ot te BacaTJa seint onder daKteekeniug van gisteren Op 5 Februari heeft een ernstige oitbarsting au deu Lamoogan plaata gehad Er is een nieowe krater aan deu voet van den vulkaan gevormd Ouder de inboorlingen beeracht een paDÏffk De vnlkann werkt nog altgd door Geen menscheuluveus zyn te betreuren Aan plantages weid schade toegebracht Door deu gouverueur generaal van Neder la idsch Indië is oudtjr dagteekeniog van 8 dezer per telegraaf bet volgende gemeld nopeu de gebenrtenisst n io Atjob Hoewel Toekue Oemar afwezig is een tocht naar Daja ondernomen voor bet opdoen vau kennis van terrein eu omaVandigbedeu Eergietereu vond landing zonder moetelykhedeo plaats 8 Een voorstel van B eu W om denbeambte belast ge vaest met het bezorgen enophalen der beschryviugabiljetten van deplaitsülyke directe belasting over 1896 fcue I belooniug van f 75 daanoor toe te kennen I ea dit te vinden door afschryving van de post I voor onvooraiene nitgaven Ter visie I 9 Een adres vau H Bogaerts zich aanI bevelende voor de levering vau een portret op I doek in olieverf geschilderd van H M de I Koningin I Aangenomen voor kennisgeving DINÖDAG 8 FEBRUARI 1898 i Voorzitter de Burgemeester R L Martens I De Voorzitter Ik open de vergadering en 1 kan de bh mededeelen dat de hh van de i Velde en Bellaart aanwezig zyn en bereid de 1 gevorderde eeden af te leggen I De hü van de Velde eu Bellaart wordea I door den waarn Secretaris oinnengeleid en 1 leggen in banden van don Voorzitier de ge vorderde eeaen af I De Voorzitter i Ik weusch u geiuk met be 1 blyk van vettr uwen dat door de kiezers in q I gesteld is n ik hoop dat uwe adviezen en t bösluiteu in bet belang der gemeente genomeu I in overeenstemming zullen zijn met de door u I afgetegden eed I Tegenwoordig zyn alanu de hb Nootboveu 1 van Goor Jager Herman Nederborst I Hoogen oom Prince vau de Ve de van Galen 1 van Iter on Be hart Krook Brunt Straater 1 Deseing Vingerling Jaspers eu de Raadt I De notole der vorige vergadering worden I j voorgelezen eu onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raad mede deelen dat door Gedep Staten ia goedgekeurd bet 2de suppletoir kohier der plaatsetyke directe belasting op het inkomen Ingekomen l Ëene Missive van de Kamer van Koophandel eu Fabrieken inzendende de rekeningen over he dienstjaar 1897 Ter visie I 2 Eene Missive au de Commissie over de I Stedelyke Zwemioricbting inzeudeude eene I aanbeveling ontslaan door het ontslag nemen I tau den beer J Ditmar Daarop zyo geplaatst de hh A Roozeboom eu D C W van der I Laar Ter visie I 3 Eeu rapport van B en W op het adres 1 van de bewoners der Zak die zich gewend I hebben tot den raad om den naam der Zak te I verandert n in Parkstraat desnoods met tooI voeging an een anderen aan dien naam I B en W stellen voor daar die straat niet I uitloopt op het plantsoen de naam der straat I te doen luiden Groeneweg daar het een verI lengd gedeelte van de Groeneweg is zoodat de I geheolft straat vaa af de Tiandeweg tot de I Vyverstraat genaamd zal zyn Groeueweg I Ter visie 4 Een rapport van B en W op het adresvan A Zwanenburg dia verzocht uitgaog tehebhen in het plantsoen aan den Kattensingelgracht voor een te bouwen hearanbuis B enW stellen voor hierop afwyzend te beEcbikkeo daar het te bouwen buis bezwaarlyk eenneerenhuis kau genoemd worden en ten tweedeomdat dan de weg van het plantsoen behardzon moeten worden Ter visie 5 Een voorstel van B en W om de firmaK Jonker en Zonen toe te laten tol den afkoop van retiibntie op een stuk grond aande Kandeelsteeg Ter visie I 10 Eeu adres van P K vau der Burg I verzoekeude de buur an eeo stukje groud I vroeger in erfpacht uitgegeven aan C van Eijk I op zyn naam te mogen hebben I De Voorzitter Daar dit eeo admini tratieven I maatregel U atel ik voor dit dadelyk in beI handeling ta nemen I Dit wordt goedgekeurd en aangenomen tonder I boofdelyke stemming I Aan de orde Nu bet aan het bestnur der BaodelRvereeniging Roiterelao ia gebleken dat delysten die atlerwege zyn rondgezonden ter teekpuing voor eeo vervroegde winkelaluitiug zulk een aantal vertvgenwoordigen dat men byoa sprekro kan van algemeena instemming zil tegen Vrydaa a a een openbare vergadering worden gehouden waar behalve dé leden ook de onderteekenaara der lijsten toegang hebben Door het bestnor zal dau een voorstel worden gedaan op en nader an te geven datum in den loop dezer maand een proef te doen ingaan van veertien dagen en na dien tyd eeu definitief besluii te nemen inzake vervroegde Winkelsluitiog I De benoeming van een onderwjgzer aan de I Ie Kostelooze aabool I Benremd wordt de heer P de Vos te I Winkel met algemeene stemmen I Aan de orde I De benoeming van een onderwyzer aah de I 2fl kosielooze school I Benoemd wordt da heer P 8 Daaveilïer te I Houten met alg alemm D I Aan de orde I Het preadvies op bet verzoek ran 0 J Koot en P W J van Loenen tot bestraling van een gedeelte der Korte Akkeren Wordt aangenomen Aan de orde De ootverp verordeningen op de heffing eo de invordering van rechten voor het gebrnik van de stedelyke Zwemiurichtiog Gemengde Berichten 1 Er is no een winkelier te dezer stede I aldua scbryft men uit Rotterdam f die op een pond boter een pond toegeeft plus een lot op 1 canapé 6 stoelen l tafel 1 vloerkleed 1 stüegel 1 haoglamp 2 schilderyen 1 liuiieukasi 1 lamp dns een geheel huishouden Ala dat zóó voortgaat krygt men bisneokort eeu buis cadeau Men kan dua als bet geluk eea handje helpt zich voor een pond boter langzamerhand in zyu huishouden zetten Deze reclame doet die der andere winkeliera in t niet verzinken welke ülecbtB op 1 pond boter met 1 pond toe l spiegel of 1 linnenkast cadesu doen Zou op dit terrein de keurmeester ook niet eens een slag kunnen slaan Eeo andere winkelier geeft wanneer men voor een zeker bedrag aan waren besteed eeu bon goed voor 1 kabiuet portret of 2 albomportretteu Ook variatie cadeauz als een emmer een doos zeep loten op wekkerklokken vloer en I taftlkleeden Waar zal het einde zyn van al die rgoodgeelschheid De heer van Galen Wanneer ik hel goed bflgryp zal het tarief van de xweninrichting gewyzigd worden en zal dit zoo zyn dat niet meer dan den kostenden prgs moffao zyn sa dan zal diarvoor de Kon goedkeuring moeten wordeu anogevraagd ik vind dat dit niet bedoeld is by de wet van 24 Mei 1897 dtar dit een privaat rechtelyk beiit is Da Voorzitter Aanleiding tot de indiening van dit voorstel ia geweest dat bij de wet van 24 M i is voorgeschreven dat alle hefSngeo met 1900 zooden moeten vervallen In reo der afdeeliagen by bet onderzoek der gemeeutebpgrootiog is daze vraag daaromtrent ingekomen De hoofdzaak ia dat de gemrentewet bet beeft voorgeïcbreveu De heer van Galen Dat volgens da wet van 24 Mei 1897 alle verordeningen moeten worden herzien is wel waar maar de zweminrichiing bescbonw ik als eeu privaat beiit de vraag wat is privaat rechterlyk bezit kan hier achterwege b gven Wy kunnen bei Museum an Oudheden en de Zwemachool all privaat beiit bescboowen en dat moeten wy niet aan da invloed van d booge regeering j gaan onderwerpen daarom ben ik er tegen om de zaak zoo te regelen als B en W voorstellen De Voorzitter De beer van Galen maakt de opmerking dat ik hem niet op zyn vraag Eeu reuzenöeich Naar wy vernemen zal binnen weinige dagen aan de metaalwarenfabriek van Ruttenberg en Van Zanten te Dordrecht een reuzenflescb worden te water gelaten geheel volgens het model ao de fies cheu waarin het Hollaodiawatert van do Maatncbappy tot Exploitatie van Stsalwater heb geantwoord msar de Zwemachool is geen privaat recbtelyk bezit deze ia vrygeateld van I de grondbelasting en de fisons Ut daar wel degelyk op indien zy privaat bezit was waren I wy daarvan niet vrygesteld De verordening I moet wel degelijk aan da goedkeuring van du i tUvnk Wlnterdlenst 1897 98 Aansevaogeo t October TUd vao Gi eenwlch 10 04 10 86 11 18 10 11 I 10 18 10 96 10 84 10 64 11 80 8 30 8 61 9 66 7 66 8 08 1 09 i ie 8 96 6 85 6 88 6 61 6 14 7 81 ülrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Winteraiensi i 66 6 08 6 0 6 16 6 86 8 60 ll n 18 13 18 85 1 84 8 48 3 4 7 4 6811 88 18 88 11 86 18 89 t 111 1 88 uiJJ 1 6 8 4 1 4 16 6 ï KÓTT1 RD M G0BDA 13 9 68 10 19 11 86 11 60 18 87 9 10 ll 9 8 9 84 10 11 H H 8 10 8 35 8 48 8 19 9 6 9 G6 6 SS e os 6 11 19 e 16 7 60 6 80 6 40 8 45 8 48 9 10 10 16 6 17 7 86 6 87 6 84 6 41 6 47 6 10 4 10 9 88 9 4710 13 10 80 11 38 1 7 M S O 8 30 1 15 S S8 iM iM 5 U 6 11 8 9 87 10 09 9 47 14 10 01 10 07 10 89 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 6 40 DEN H i 10 Qouda 6 3 Moordrecht 7 S8 NieuwerVerV 1 8 0 pelle 7 BottenUm 7 7 SS 1 44 1 64 8 01 8 01 8 14 10 89 10 8 10 48 10 49 1 90 7 46 iUen Di l Rotteriam O pelle Nieuwerkerk Sioordreoht aeuda 4 89 6 66 OOU Dl 8 09 4 06 11 54 18 08 18 47 9 4T 10 18 Uige 6 46 7 90 7 48 8 8S 9 46 10 1111 17 18 811 86 8 44 8 40 4 06 4 33 5 80 6 18 7 18 7 66 9 88 10 08 Toorb 6 69 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegv6 6 10 38 1 66 4 68 6 80 9 48 ZeT i 6 17 10 43 8 06 6 04 t S 9 6 Onada 6 88 7 48 8 13 9 08 10 1610 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 15 6 6 60 7 48 8 88 10 1010 88 e sS 7 10 7 46 8 1 9 00 OOUOA DEN Biie midi ZeyenkuiMBMoerkapelle Zoelermeer Zoginard Voorburg Hego Q 8 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 5 86 6 64 i ll 1 84 7 68 8 38 8 64 10 10 89 WM XM 7 4 8 48 18 40 8 04 19 18 E Z 7 68S 61 18 61 8 15 10 81 V S 01 9 03 1 06 8 8 10 83 H 8 18 9 08 9 48 E4 10 4411 4618 461 10 8 06 4 15 6 16 6 66 6 88 8 8 04 8 84 9 88 10 88 11 6 11 44 9 07 10 09 9 88 t 9 86 9 49 10 84 8 0 1 D4 U TÏKCHT Uoilda 6 80 6 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 61 18 00 18 53 8 80 Uudew 6 36 11 14 8 37 WoerdeD6 4S 8 10 11 88 8 45 Vlreoht 6 03 7 4 8 88 9 0 9 39 10 61 11 45 19 88 1 86 8 08 ÜTEÏOHT G 0DD4 8 17 4 36 6 06 6 65 8 86 10 17 10 85 Utrecht 6 38 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 38 1 3 08 3 65 4 48 6 86 6 66 7 66 AKSTIKDAM S0UD4 1 06 8 10 9 06 10 48 8 61 8 46 4 41 1 0 ll 10 09 18 11 ll l 1 18 4 41 1 4 7 10 10 84 Woerden 6 63 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 8 84 84 7 18 8 43 10 41 Oudeirater 7 07 8 14 10 46 4 84 3 50 5 08 C4 7 89 8 69 11 18 11 18 Gouda 7 88 8 87 9 88 9 6810 69 11 10 18 111 38 8 4 4 87 6 80 6 01 7 89 8 88 1 41 8 1 O O U U A 4 M8TER0AM 1 7 81 aouda 10 67 18 10 4 11 6 U I ll M 10 11 10 86 Amateidaa 0 8t 1 8 1 11 1 15 1 61 10 11 11 41 Ooudt KoniogiD wordea onderworpen De riadaledeo kiDDea by de atimmiug dau aitmakeo of zg uwe meeniog deeleo Da beer na Galeu Ik ben dat volaliekt niet toet u eeoa dat u de gasfabrit k als een priraat recbtelyk bezit beachoowfc eo de zwemschool niet de gatfabtiek ia wel degelyk eeo publiek reebloiyke rnriohling de miuistor Beemakerk heelt in 1876 beiwaar gemaakt dat tarieven van gaefabiiekeQ waterleidiog en zweminricbtiogeo zouden moeten worden goed gekeurd De Miniater Tan Houten is daar ook niet Toor geweest en bet komt mg roor dat ik geloof dat de gemoente geheel moet worden Trygelaten de gemeente moat in haar rechten nift zoo worden gekortwiekt De Voorzitter Do beer ran Galen merkt op dut hy met my lerichilt ran meeniog dit ia evenwel luyo meeniog ni t maar de meeniog van Burgemeester en Wethouders lo de tweede plaats wat de heer van Galen daar voorlas wordt alleen gesproken van een badinrichting dat is hier niet aoo bet is een school waar ouderwys wordt gegeven De heer de Eaadl Ik heb den heer van Galen hooren voorlezen van een badiorichliog maar dat is het hier niet De Voorzitter Ik zal art 1 in stammiug brengen Voor ïtemmen de hb Jager Hei map Straaler Nederborst Jaspers Prince Dessiog Noothoven van Goor van Itersoo Bellaart lao de Velde Hoogenboom eo de Raadt Tegen stemmen de bh Krook Broot vao Galen en Viugerliag Art 1 is dos aangenomen met 13 tegen 4 Btemmen Artt 2 en 3 worden daarop zonder boofdelyke Btemmiog goedgekeurd Daarop wordt de verordening op de befSjg en die op de invordering zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Bet voorstel tot wyzigiog der gemeentebegrooting dienst 1897 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiging van de boofdeo der openbare bewaarscholen Wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hb Jager Herman Straaler Nederborst Prince Dessing Noothoven van V Goor van Iterion Bellaart van de Velde Hoogenboom eo de Kaadt Het voorstel ia aangenomen met 12 tegen 5 stemmen Aan de orde Het nader preadvies op het verzoek van de wed KroytKohimann ora te worden toegelaten ala medebnurster van een gang aan den Kleiweg Ue beer Vingerling Ik bad niet ver echl dat na het reauitaat van een vorige raadszitting no dit rapport zou zyn ingekomen de beer Jager gal toen in overweging om overeenstemming te verkrggen en geloof dat alle drie geiyke rechten moeten hebben alle drie of geen hunner ik zou B eo W in overweging willen geven die duwe mede buurster te doen zgn De Voorzitter De heer Jager heelt alleeo voorgesteld het voorstel naar B en W te renvoieereo maar er is niet besloten dat bet plan by B eu W bestond om de weduwe Kruyt boorster te doen zyn De beer van Galen De beer Vingerling beeft in een vorige zitting gezegd dat de wed Kruyt daar een recht ven uitgang bad en toen is door U M de Voorzitter gezegd dat bat niet aan den raad lag te bppalen of die wed daar recht op bad dat moest de rechter uitmaken en nu willen B en W den raad wel uitspraak laten doen dat zg daar geen uitgang De Voorzitter In bel rapport van B en W staat vragender wy heeft zg recht op uitgang dan behoeft zg het niet te vragen De heer Jager Toen ik bet voorstel deed om het voorstel naar B en W te renvooeren was om er geen kwestie van te maken Toen Vorwey de eerste hoorder was toen kwam er ongenoegen met Omgert toen is aan Verweg niet gevraagd of hg daar genoegen mee nam nu is do Vlaag of de derde ook niet er by kan vroeger was er overeenatemmiug nu is dat niet zoo het wordt hoe langer hoe akeliger De Voorzitter B en W zgn door hel raadabesloit der vorige vergadering niet gensachtigd om de buur op te zeggen dat kon toen niet geschieden wanneer de hnnr wordt opgezegd dan dieot dat 6 maanden te voren te geschieden Wanneer de wed Kruyt medeboaiater wordt dan zeggen de andere hoarders de boor np en dan moet zy de geheele steeg haren In de gegeven omitandigbeden hebben B en W getracht in overleg te treden om de wed Krogi ook mede te laten boren Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 9 Februari 1898 Heden morgen ten T i uur is er nit een loot by bet Jaagpad het lyk opgehaald van P J wouenda aldaar d e waarsobynlyk door de duibternis misleid is te water geraakt De rechtbank te Rotterdam heeft iugerolge art 10 der wet van 2 Mei 1897 Stbl uo 124 o B benoemd tot leden der commissie voor de werkzaamheden tot herziening ran de belastbare opbrengst dor gebouwde eigendommen in bet scuattingtsdi strict Goada den beer H I Nederborst Jr architect en timmerraau alhier tot lid en den beer P Horstman van KoDynenburg bargemeester der gemeente Bergambscht tot plaatsvervangend lid Haastkecht 8 Föbr Gisterenavond trad de heer Westbroek vais Stolwijk ala spreker op iu bet Nut alhier Vóór de paoze droeg de spreker voor de novelle van A Weroraeus Buuiog getiteld De oude admiraal eu zyoe omgeving Na de paoze werd voorgedragen Een nacht van 1870 door P Coppee jDo wedstryd iu het reciteereo door Heuiiy en De vertrapte pior c van Uenny Jammer dat èn bet gure weer On de vele ziektegevBlleu oorzaak waieu dat niet meer publiek ds7 e vergadering kon bywoneu men hoorde daar veel goeds dat meeateriyk werd weergegeven Bbrg Ambacht 4 Febr De voordracht voor boofd aan da 2de openb school alhier bestaat uit de heeren W Brouwer te Schoonhoven C vau Essen te Lekkerkerk C de Kok te Zutphen A A Stal te Rotterdam eu J W Wroldrik te Brielle Stoiwuk In bare gisteren avond gehouden vergadvring beeft de feestcommissie alhier bepaalt dat op 2 September a s de troonaheèiijgiog vsu Uure Majesteit de Küoiiigiu VVilbelmina feestelijk zui wordeu gevierd Waarin die teeatelubheden uleu beataau is uog niet besloten Verleden jaar hpd de 18 jarige A B alhier een week of zeg gediend aly boereukuocbt by deu bouwman D Deelen mede alhier woonachtig Op zekeren dag kvaoi by in de woning vnu zviu baas met bloed bevlekt en gaf te kennen dat by een bloedspuwing hid g had waarom ijn baas besloot hem per rytuig naar zyn ouderi te brengen Tbui zynde was hy spoedig weer op het land werkzaam soodat men begon te twytulen a zija bloedspuwen niet voorgewend was om ontslagen te worden hetgeen dezer dagtn werkflyk is gebleken liy schreef eeu minder netten brief aan zyu vrongeren patroon welke iu handen van de politie werd gesteld met verzoek dien deugniet te willtio onderhuDdeu Üp d vraag van de politie in byzyo vau den oud patrooo waar of bij het bloed bed gehaald dat hy erledenjaar had gespuwd gaf by ten antwoord by den slager D ZuidvHet op het dorp pu na bpkende hy zulks gedaan te hebben om ontaUgeu ta wordeu ait zyo dieuatbetrekkeug KaDtoDgerecht te Gouda Zitting vau Woensdag 9 Febr 1898 De navolgende personen zyn veroordeeld wegens Te soet varen iu de boezemwateren van ZuidHolland N W te Alblasserdam in verzet bekrachtiging van bet vonnis dd 24 Maart jl tJkovertreding A G d G te Hekendorp tot f 1 of 2 dagen Overtreding provinciaal reglement J J en A J V te Bergschenboek No 1 tot I 6 of 2 dagpn en No 2 tot f 1 of 1 dag B H te Nieuwkoop tot f 1 of 2 dagen V te Bodegraven lot f 2 ot 2 dagen met vryspraak vnn het meerder ten laste gelegde W 8 te Reeuwyk tut f 1 of 1 dag Overtreding K B J L H d J 8 te Utrecht tot f 1 of 2d Po ilie overtrading te Gooda P J J te Gouda tot f 0 50 of l dag J V d W en J d W te Gouda No 1 tot 1 of 2 dagen en No 2 tot f 0 50 of 1 dag B G J A H en T S B te Gouda No itot f 1 of 2 dagen No 2 en 3 ieder tutf 0 50 of 1 dag H C V L J V D en M B te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag C d O te Htolwijk en T M te Uithoorn ieder tot f 2 of 2 dagen Orerlrediog K B 18 Mei 1892 Stbl 102 A W te Rotterdam tot f 50 of 10 dagen Straatscbeuderj J V W te Zevenhuizen tot f 3 of 3 dagen K O eu K Ef respectievel k te Nieuwerkerk a d IJsel eo te Zevonbuiien ieder lot f 1 of 2 dagen Openbare dronkeni chap D V d W te Moordrecht J F zwervende J d W te Moordrecht G v I te Gouda T M te Gonda W J A te Boskoop N V d M te Schoonhoven D A N IeGouda eo A B te Ouderkerk a d IJiel ieder tot f 1 of 2 dagen A B te Gonda tot f 2 of 2 dagen T V F te Beeowyk en W v D teStolwiJk ieder tot f 1 of 2 dagen H J M awerveude tot f 3 of 3 dagen T N R te Gonda tot f 5 of 3 dagen n N K to Gouda tot f 4 of 4 dagen C V te Gouda tot f 4 of 4 dagen VERSCHEIDENHEID De loodgieter Farron te Verviers en zyne vrouw waren retds naar bed toen zy eenaklaps een onheilspellend gerjcht hoordeo Aau het einde der achterplaats was er van de groote werkplaats niet meer te zien dan een puinhoop De heele boel wai iu deu grood gezakt ter oorzakö van eeu aardverschuiving die een roteblok had los gemaakt eu deze iu de diepte doen retdwynen Ware dit ongeluk over dag gebeurd er Bouden verscheidene düodeo gehlejren yn In Laibaoh is Zaterdagmiddag weer een aardbeving geweest twee sterke schokken achtereen zy richtte echter geen schade aan Te Rennes ia voor do correctionaele rechtbank de ziak behandeld tegeu den hoogleeraar In de wiskunde Audrade vervolgd op klacbte van een vader vau een der leerlingen die Andradeu wegens diens 0 itredeu ten gunste van Dreyfui en deu eueraal Mercier opatraat beleedigd had eo daarop tot tweemaal toe van den professor een draai om zyn ooren bad gO kregen Andrade waa niet verschenen Het Openbaar Ministerie hield een rer uisituir wauriu bet optreden vau Andrade nowfl tegenover generaal Mercier dien by in 3 0 brief getntoyeerd hnd rds tegenover de leerling streng gegispt werd en de recbtbank veroordeelde den beklaagde tot rs 50 boete eu 1 fr schadevergoeding voor de oorvyg In December werd fe Padang het examen afgeoonen voor soldaat schryver Er wireu drie candidaten waarvan twee iii Atjeh schoten in de banden hadden bekomenou écudiiarzyo oog veriipeeld had Dior de geneeskundige commissie na eo zy geschikt verklaard voor den bureaudieuat Dut de uitslag au bet examen schitteragil geweest laat zich van zelf denken Dit doet niy denken zoo verhaalt de schry ver iD het 8oer Hbl c aan bot geval dat zich eenigen tyd geleden in een onzer groot Indische hospitalen voordeed Dnar werd een patiënt behandeld die voor de vierde of vijfd maal ernst g gewond was doch op grond van zyu zwaar strafregister telkens voor nonactieveu dïenat gescbikl verklaard was Thans iag hij met een afgpzet boen en vroeg eeu hooge geneeskundige autontei om nu by de cavalerie geplaatst te mogen wordeu V olgeus een opgaaf yau het Muntbestuur der VerefDigde Staten is daar te lande ge dorende hot jaar 1897 voor een bedrag van 80 millineo dollars goud uit de myuen gehaald Dat is 7 millioen meer dan lu 189 1 BurgeriUke Stand StolwUk GEBOREN 2 Jan Bastiaautje Anna ondera B Boon en N de Vries 18 Hendrik Cornelia ouders C vau Dam eu eu G Ooms 19 Martina ouders W Both eo J Verkaik 23 Margjfl Adnana oudtrs M Botb eo Ij Jongkind 21 Jacob oudere L do Mik en M van Eyk OVERLEDEN 9 Jan J de Heer 8 i j 13 B V d Wal 88 j GEHUWD L Loeve eu J v d Wal D V Ryswyk en M vau Dam J de Vos en M Stoppelenburg M de Redaiteur Met opname van bet onderstaatide zult UEd mi ten zeerste verplichten Goelkoope doch minder aaugeuame reclami ondervond de ondergeteekeode Maandagmiddag 31 Januari voor zaken te Gouda zynde ten ongeveer 4 uur word il en een mijner vrienden door een anrveilleerend politieagent ontmoet wy beidon waren voorzien van eeu nieuw rywiel hetgeen dien agem verdacht voorkwam waarom by ons verzocht mede te gaan naar bet bijgelegen bureau van politie hetgeen natuurlyk de aandacht van het publiek trok eu hetwelk gaandeweg een oploop veroorzaakte Op het buieau van politie bleek dadelyk dat die agent geen goedfl vangst bad gedaan de heerert konden vertrekken en waren natnurlyk niet prettig gestemd Wy gingen been en konden onze zaken gaan doen hetgeen tot ons genoegen beeft plaats gehad daar wy de rgwielen seer tot ons genoegen badden verkocht Ontvang M de Redacteur mynen dank voor de opname vau bet bovenstaande C H VAN STRAALEN Rywielhandelaar Oerard ScboUenstraat 17 Rotterdam VAN HET ALOM BEKENDE ÊN MET GOUD BEKROONDE LIININEINGOKD is weder een enormu voorraad in Magazyu by L vau OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelepbooH Xo 31 ll Mirs van msterdam Vrkrs 99 98V 1027 8 i 85 85 l 7 FEBKUAKl EOiiBi iN u Uert Ned W S i l ilUo dito dilo S dito dito dito 3 Ho Oi üaKiüudl 1881 8S 4 Italië Inschrijving 1863 81 5 slotkrs 91 8 861 80 631 20 4 81 98 n l 41 59 75 22 8 l 102 98 88 1001 941 657 625 473 1007 18 102 203 140 vr 1017 183 601 80 31 OosTEN R Obl in papier 1868 8 ilito lil zilver 1868 5 PüBTLüiL Obl löüt coupon 3 ditü ticket 3 981 35JV 941 68V BusuNi Obl Uiiiuenl 1894 4 dilo Geconi 1880 1 dito bij Holkli 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 aiANJi l orp l scliulil 1881 4 ÏUBKElj QBprCour looo 1890 4 ïeo leeuing sene O ioi lo uiug Borie C Zmi Ar Kek v obl 1892 i Mexico Obl Huil Scli 1890 8 Venezuela Obl 4 oubep 1881 Amsteeuam ObliKalien 1895 3 lloTTEEDAM SM loon 1894 3 Keu N Afr Haudeliv eaud Arcndsb Tab Mij Corlilioaten ÜollMaateühapplj dito fi Am Ilvpotbuelch paudbr 4 Cult M j dor Voraleul aaud atJr Ilypotbookb paudbr 3 g fodurhuiilsoho bank aand Ned liuiidoInnaalaoU dito N W k l ac Hvp b pandbr 5 llitt Hypothooitb paudbr 3 l lr Hypathuekb dilo 31 Oqbtenr Od l Kong bank aaud RusL llypolUeiekbank pandb 4 AuBEiKA Kqut bypotli pandb 5 2087 100 557 59 l 162 76 101 1021 103 140 iiVi 1061 587 104 18 187i 797 1207 Maxw h i l r L o oort 8 Neu HoU lJ Spoon dij aand 116 Mg tol Kipl 8t Spw aand l UV Ned Ind Spoonvogni aand Nad Ztiid Atr Spra aand 6 dilo dito duo IhlJl dilo 6 iTALlBSpoorwl 1887 89 A Kobl 3 i Zuid llal Spivmij A H o il 3 Polen Warschau Weouou aand 4 RusL lii Ku 8 187 5 ViB 1927 99 106 108 1 1 101 V Il V 13BV I 867 Ameeika Cent Pac 9p M j obl 6 Chic t J ili w r and duo dilo W n Sl Poler obl 7 Deuverfe Rio Or Spm rert v a llliucli t oiilral obl in goud 4 l ouiav aBhviUeOort v aand Mexico N Spw My lo byp o 8 MiBB KanBaa v 4pct prof aand N York Onlasiolk West aand ilito l cnn Ohio oblig fl Oregon Calif I e byp in goud 5 St Paul Minii k Manit obl 7 Un Pao lloofl in oblig 8 dilo dito Liiio oI lu byp O 5 I Canada Can South Cert v aund Ven U llall Na lob d c O Amstord OrauibuB Mij aand Uotterd frarawog Maals aand Neu 8tad Amsterdam aand 3 Stad lloltordam aan 3 8lad Brussel 1888 2 liONO TlioiBs Rcgullr icBellscli 4 OoSTENR Slaalslconing 1880 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Baj Hvp Bpobl eert ADVERTENTIEN Voorspoedig bevuilen vau eeu Zoon I HOUNKMAN Iahsbn öou i 9 Februari 18118 Tweede Aanko ndiging Uy vonnis der ArroudieHementH Kechtbauk te nG7 avfnhagc ild 17 Decenibor 18tl7iatusachon CHRISTISA liOEUMEESTBB zouder beroep wonende te a Gravet hage en JOIlAlSNEfi JACOmiS VAN OMJUEIi londer beroep gedomicilieerd te sGraveiikaije doch verblüveiide te heide op verzoek vun eeretgenoemile uitgesproken de ncheidlny vun tafel Mr C J l EANgOIS Adïoeoal en Procureur