Goudsche Courant, donderdag 10 februari 1898

Vrijdag 11 Februari 1898 No T502 36s e Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regale a 50 Centen iedere regpel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAbb van 9 1 nur m het llólel DKl AljW il o o te mar kt te GOUDA WINKELHÜIS TE HUUR op een der besle standen van JOUl A Franco brieven onder motto tWinkelhaist Bureau dezer Courant A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUUA Ueveelt zich aan tot het leveren van hett Zeeuwscli Tarwetoood d 14 Cent per Üilo TISSOT Co Bordeaux Itotlerdam f 1 40 per Irtpr m ¥ erze elde bemande fleach van 5 en 2 liter vnorïien an het öttest van ll i ix l Hoon COGH Proefflesch IMO ÜnikriM Verkrijgbaar bg l ONINKLIJKE GO ü DA KoiUnkllJke Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM v n II van Schaik Co geTestigd te b Qravenhatje Heppierttraat X en 99n Baby de Uegeutesselaan Tflu Z M den KONING van BELGIË InfHen yljhoestll t ebrmkt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Hupenor Druiven Borst Honig Extract FLM ONS van 40 Us 70 Cts en 1 verkr gbaar hfl Firma WOLFF Go Westhaven i9S Gouda E H T MILD Veerstal U 120 te Gouda A UOUMAN Moordrecht I C KATELAND Bos rop B V WIJK Oudeical r M KOLKMAM Waddttnmn l raclilige Schoolschriften Si VEL met Prentomslag 0 52 per 12 Stuks BIJ A BRINKMAN ZN LANGE TIENDEWEO D 00 Heden RKRSTK XFLEVKRING van het beroemde Heineken s BOCKBIER ffebotteld per Fletek I teut per t g Wleteh 0 Cent 0 HEDEIAWOID id de Bierhalle i versch van t vat ó lO Gent per TumJeler ÉDONDERDAG 10 FEBRUARlê É OPENING è XvaE het Schoen en Laarzenmagazijnï Y de Goedkoope Winkel T HOOGSTRAAT A 113 f naast den Heer H W M 8TEEVENS T Xie Etalage 9ÊÊÊÊpm 1 Liberale Kiosverceni yin r BUItHP KKPLICHT zal in een der Lokalen van hel jCafe Het Hghaakbord Kleiweg ZATERDAG 19 ffEBRUARI van 8 10 uur s avonds en ZONDAG 13 FEBRUARI van 12 ij tol 1 uur des namiddagfs een BUR E i U instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die hel liie§rcclit kunnen verkrijg en Desverlangd zal men bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg dragen HET BESTUUR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bern praclxtig aet ingr©a icli t HEERË HUIS met TIIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtij e Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Itleidenkaraers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en acliter aan het Huis Waterbespioeimg een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDE WEG D 29 No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het VAN DE Zittingen van den Gemeenteraad IS Prijs per Jaargang f3 In dit VKHbLAG worden opgenomen alle by den Baad ingekomende adresten en de aevoerde dUcu sUn UITGEVERS A BUir KMAN en Zn IMLMPaOOSyOMUMR S2 nnnmmmmmumimm CAEÉ BÏLLAED te Rotterdam Naar de eischen des tyds ingericht drakke stand prachtig hais met 10 huurjaren KoopBom 1400 Franco brieven onder Dommer 2447 aan het Bareau de er Courant E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBMEKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAO aa ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van tot viur ZONDAGS met ELECTROKOTOBISCHE TAlBUSBAlJIiS WBOTIO OKDBPONEBRD BU liet cekruik daarvaii Keschledt het tiuiden krijireii der Hinderen ADNHER I0 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by mg ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende reaaltaten van Je Kleelromotorisctie Tandhalsbandjes r met echt zgn Mt Men Lette op den naam van den Fabréant KOBERT HOITI Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst ran postzegel ad 93 cent door BOBERTHüLTZ NUinegen Verkrijgbaar hg f i WOLPF dl Co Westhave m i Wederverkoopers gevraagd i BEKROOND MET GOUDEN MtDAlLLE KRAEFEIIEN HOLM S Quiiui Laroche Slaallioiidende dulna Laroclii 18 de meest krachtige en vemterkende K1NA WIJN Aanbevolen door tal va binnenen buitenlandsche Geneen heere Verkrijgbaar in flesiehen i ƒ 1 90 en 1 00 Kk EFBLifiN HotH Hoflererftnoiera Zeiat Dbpöt te Qouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bu de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Automatisebe vallen M rkt 6r n 2J or m iiz fl l B vooi torren kftkkerUkken QDB R fl 1 SO VBtifsn voortdurend coi lei toesioht 30 f ratt n nnii en nf lujïeii ln kevern lu een luuiht utellen zinh vAnteltii we I r n q luatnn I fet i iiim ie reuk n I erkoo tegan toezending ran liet bodrag of onder rcmtiouri Verzendhuis Merkuur CommRndit HaatHohappy I Stedelpe Ctasfaljilek te GOUDA De pT s Tan het gas is 6 cent per M eu voor Kooktoestellen of Motoren 47j et Onder zekere Toorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrvie leiding achter den gasmeter Voor 3 eu 5 licbtgasmetera bedrag de huur 10 cent per m aud Bewoners van perceelen vao ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eemge centen per week in huur bekomen Kliniek en Folikliniok OBSVKTHME en or Spreekiren dagelgk T n Ig Ü n Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrydag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Gtnêuhur DttKUvr Bultenlandsch Overzicht Het scbyut dtt de betoogiogen tegeu Zota gislaren vermeld door de bladen grootelijkt oferdreiBQ i n Attbaos de advocaat Libon protesteeide daartegen Boe dat zy van eene keotermg lO de open bare meennig t Pirya is nog geen sprake Zola blgfb voor het groote publiek de zondebok otudat hy m Dreyfoa ooschnld gelooft Veel licht is ook nog met ODt tokeu til beweren de voor Dreylua gunstig gestemde bladen dat de getuigeouten van Scheurer Keitoer en Leblois da zaak een groiten btap nader tot de waarheid gebracht bt bbeo De president van het bof gaat voort met du wet inde band de zaak m deu doofpot te doen ea alle pogiug n der verdedigers stuiten daarop al Zelfs gmg bij lo deze fitting zoo var dat de deken der advocaten kicu met de 7aken bemoeide en voor de rechten der verdedigers moest opbomau Gisteren weer groote toevloed van belangstellenien met meer gewapeade macht en minder waaordelykhedea De vooroiamtte getuige in de mortjonuren nat generaal Boibdeffrp chef van den Kenpralen staf mtiar ook deze pxcoseerde ziph wegene mbts en stiilat geheim Alleen vmt hy met oadraK te varklareu dat Dreyfus nanr zyue overtoigiag scboldig t Evenzoo generaal Ooara en andere militairen De zaakDreyfus IS uit rudenen van staat de eer van bet leger verbieden daarop tttrng te komen dat ta het eawige liedje Trarieux oad minister geeft de redenen op waarom hy ongonatig denkt over de wyza waarop Dr yfua veroordeeld ii Zyn getoigeou wordt met yandig geschreeuw begroet Na bet eind van de zitting verlaat Zota het paleis van justitie onder het geroep van tWeg met Zola Zya rytuig rydt naar den ksut van de Nolre Dame gevolgd door den directeur van politie die op de Place Bt Michel bavel geeft alle scbreeuwers m bechtenii Ie nemen n den omtrek van het p leis van justitie zgu nitgebreide voorzorgsmaatregelen genoman De drukke verkaeriwegeo van Parijs leverrn een achilderachtigen aanblik De ramen sien zwart van de menacben Majoor Ësterbazyen andere officieren worden by het verlaten van het gereobtagebonw toegejuicht onder bet geroep Leve hel leger Weg met de joden Zola 18 zonder ongeval thuis gekomen Ë heerscbt hevige opgewondenheid Groote voorzorgen lyn genomen De Petsrsburgiche staatscourant verklaart dat FEUILLETON GRAVÏl m Mh Naar kti frimuck 48 Hg hervaUe nu bet droevige rerliaal van miju eer te rampen de dood mijner moedor werd er m medegedeeld nut al de akelige byzonderheden barer krankheid Toen dit s mbe e rela ts eindelijk mt was begon de acte van beschuldiging tegeu my Ta den aanvang was het een vnj verwarde opsomnmg van onbeteekeoende min of meer zondtirhnge feiten mat zulk een zorg dag voor dag opgezameld Uit mijn eerste kindsheid dat men er reeds het doel in kon zien doorBcfaemeren om my op grond daarvan eenmaal ongeschikt to doen verklaren zalf mijue zaken te boheeren Ik kon mij niet weerhouden minachtend te glimlachen hij het aanhooren van dat requisitoir naann mijn chooljonseDastroken en kinderlijke nukken mijn vroolykheid en mwtroostigheid werden opgesomd als zoovele sjmptomoh vau zwakheid van gecstvermugens Mijn slu dententiid lag toen aan da beurt mynlie r de Mau fert wist alles wat ik te Heidelberg had uitgevoerd hy had er blykbaar zyn spionnen op nagehouden Hat hbel was hier zoo kunstig opgesteld dat ik er zelf eiudelyk door getrolfen werd die uitspattingen myner jeugd vermeerderd en vergroot en zoo droog weg besohreven ktvamen my nu ook versobrikkelyk dwaas voor Maar tooh was er gata omstandigheid EusUdI Qial meer staat op bet aannemen vau zgo voorstel tot oplossing van het Kretavraagstak en de zaak verder aan de mogend heden overlaat Het beeft aan de mogendheden werklaard dat het alle veraotwoordiog voor een langer vertragen van du oploaaing van bet vraagstuk vati zicb schuilt maar met ztt toelaten dat op Kreta met geweld een KOuvernenrgeaeraaUmacht m eenigea vorm worliingestuldi of dat de Tiirksche trrepea op bet eiland worden versterkt en in geen geial zal meewerken om den Kretenzen dwang aan te doüü De troonrede waarmede het FogeUche par iemeut geopend is brengt uiet veel nieuHS De belaugryko onderwerpen worden aangeroerd Noch over Cbin noch over WestAinkft Docb over Zuid Afrika wordt iets gelegd Da Westniueier smette beklaagt iich ernstig over de atilzwygendhaid vao de troonrede over de Afrikaanecbe zaken biechti wordt met eeu enkel woord melding gemaakt van de noüdzakelykheid om den Kbudive door meuwe Engehche troepen tj atauueo nu geloifwaardige benchtou melden dat do Khalifa de bedoe iug heeft legen het ËgyptiHcbe li ger in Hoedao op te trekken En geeD woord over uid Afrika deze plaag van bet departement vau bu tenlaudacbe akeoc zooals lord Sailisbury bet in zyn toeapraak aan het Lord tnayor banket noemdr Ia er sinds de misl ktecommiseiie vergadenngeu voor bet onderzoek naar den raid niets geschied in dit deel d r wfrald dat de aandacht van bet Parleme it verdient vraagt bet b ad De troinrede wydt A eindelooze vertraging van de oplosnng der Krptenser qnaeatie aan verschillen van meeoing ovtr enkele onderwerpen tusBCbeu de mogeiidhedeu docb spreekt de hoop uit dat thans dü zaak spoe g 1 geregeld zyn Kroger is tot president der Z A republiek hrrkozen De stemmencyfers voor de petidfotsverkie zing zyn Krugpr 12 7b4 Schalk Burger 3716 Joubert 1043 Burger bad eeu kleiue meerderheid in Ltjdenburg en P tchefatrooin De aandacht ven de kapitaluten wordt getrokken door bet vinden van alluviale diamant lagen in Ohristiaoia district Bloembol waar meo gemiddeld voor duizend pond s weeki vindt 1 1 1 1 Jl L mmmm m m in myii loven waarbij ik met den invloed of de gedachte aau Diana terugvond haar boültenia sweelde over al die liennneringen uit myn verleden en on gevoel boheeraohtu my weder ik werd be tQind I ia toen hel venynige aluk gevorderd was tol de kroniek vnn de laal te maandeu waarin onze harten schier elk uur zoo snel hadden geklopt toen sloot ik de oogeu om mtjn droom te genieten ik herzag de boek waarbij inyu aohoone petemoei bewuatelooa waa neergevallen de houthakkerithut waarin ik haar geCiraoht bad en al die betoDverüude dagen waarin wg boiden hadden gflzwegen omdat wg bang waren voor onze innerlijke ontroering gin gen mg voorby den geest Ilauw hoordü ik hoe myu voogd concludeerde dat mgn geestvermogens voortdurenil verstoord vra en en dat dii zou bewezen worden door de verklarmgcn van getuigen die gereed stonden om voor den fu ondieraad te versohynon Ik luiatarde maa naar ene stem die mg zachtkena inblies A ndr ik bomtn u Wilt gy nu nog sterren iiifidelyk wekte do vrederechter my uit mgn ver rukkmg op door my toe te votigaa MynheoT de baron de opgeroepen gatmgen kun nen ala staande in dienat van den graaf aUchts gehoord worden ten fine van inlichting Het staat eohtiir aau u om hunne getuigenis te wraken ffVolstrt kt met mgnheei l nap ik uit nlkheb er het grootste belang bg dat dit onderzoek volledig zy en niets m bet onzekere worde gelaten Martyn de kamerdienaar vbq den beer de Maufert werd nu het eerst bmn ogeroepen Onder al de bedienden van t kasteel wae hy mg zeker het vyadigst want daar ik wist dat bg mr lo zgns mses Verspreide Berichten 1 FlUNKBIJK Fraukryk viert aeu 24 n d zer zyn gooden orialoft m t het algemeen stemracbt Immeri des 24 n lebruan 1H48 weid het stemrecht gegeven aan alle l ranf chen boven eeu fluiwptig jaar Am uikii £ en AAerikaauach blad mVU t dat vyfduizeod Ja iinner8 voornemens zgn ala arbeiders naar Kttfudike te gaan 1P correspondeDt van de Daily Chronicle ta Washington seint erg sombere beriibleu Hollwel da Amenkaanacbe regcenngspersonen zie ft niet over wiileo uitlaten meeiit de coffenpondent te kannen verzekeren dat men te WasbmKtou ernstige uorlogstoebereidselen nUMikt Kapitein Gnodricb voorzitter vao het Na al War Co lege moet al naar Waabington OEk oden 7gD om een plan vé st te stellen met deif minister van marine ÜDSIJNRIIK Zaïd Uongarye becrecbl ouder de kinderen wé tot bedeu onbekende doodelyke epideniie D ziekte daurt ongeveer acht uren De ytf ptOQeu zyu hevige hoofdpynen bewuste lootheid groote onrust en verstyving van bet L MliUrHoofd Ue vieke vervalt in apathie en difpen slaap waarnit by meental met ontwaakt ZWIISERI AND Id Zwitserland heelt het geweldig gesaeeowd Eeu telegram meldt dat in twintig ureu meer dan een halve meter aneeaw h gevallen De bergpaasen zyo onbegaanbaar en de spoorwegen vonden overal groote vertraging Imlji Het scbynt met Sicilië nog altyd bee slecht ta gaan Vooral in de provincie Palermo is de toestand zeer kritiek er heerscht een donkere ellende In de vallei van Aosta ia de armoede grooter dan verleden jaar het aantal werkloozen verraterdert met den dag In Calciiiaia is een begin van wanorde door werkloozen die Btraten en laoen duorloopeu geconstateerd De mannen vragen biood eo werk Bn u De achttieujarigd knecht van een landeif enaar in het Belgische dorp Villeen Heibayo werd eenigw maanden gehden ziek aao een maaglyden zoodat hy gt eu voedsel meer tot zich kou nemen De doctoren onderwierpen hem uu aan eeu LypnoUiche ter gunst deelde vertrouwde ik lora ntpt on had ik hem dit meer dan eaiis tatun voelen Op de vragen vau don vrederecbter voiklaarde hy mij sedert inyne kindsheid te kouiiea hg bad altyd zoiiderluigheden m mgn karakter opgemerkt pi tseUngo drift eensklaps afgewisteld door eon ilwazpn laeti zooals krankzinnigen dit hebben maar vooral sedert myne terugkomst utt Heidelberg had loh myn zielikrankte geopenbaard En nu verliaaldo hg alles wat hy had geboord omtrent die beruchte gesokic deniï in het bost h op deu dag toen e n myn r vlagüu van ylhoofdigheid bynii het Iwtcn hhd movrouw do gravin gekost had vervolgttiB kwam lig op het tooneel tusachen Ouilbt I laotde en my voorgevallon en emdelyk bp het gebeurde op dien avonil tonn myn vjog l gedwongen om yiie bedien den te hulp te roepen zyu redding alleen tt danken had aan het gcwtld myner razertiy dio my het Mwustzyu dfcd verttezou Ettn andtro knecht logde een golyksoortige vorklarmg af Pnarop volg Ie een werkman bövrieml rast Placi e dto berhsilde dnt mgn krankziunigheni zeer Uekend was m den omtrek en verzektriie dat hy my den vorigtn dag op hei dorpsplein had EiSD dansen met de boerenkinderen terwyl ik hen een oogenblik later als een rtzende had achterna gezeten Hebt gij ook iets op deze vorkla ingen aan te merken vroeg de vrederechter my NiBta mgnheer antwoordde ik met minachting Vu werd Toby eei mgner trooma voorgerocpen Die jongen was aan my gehecht en het icnrondorde roy dus hem daar te ziso Verlegen op den aanblik er plechtige vergadering en nog user ia ds war kuur en de zieke was daarna lu ataat iets te gebruiken Ddo 6deD Januari sliep hy evenwel in en sedert zyn de beide doctoren die hem bebandtflen met in staat om ham te wekken Iti de eerste da en erd de zieke m t oogvallend mager loen echter ala gde men er m om laog eloctristhen weg ham den mond te openen en hem eemg voedsel toe te dienen dat geheel verteerd wo dt BINNENLAND B en VV van Letdeu ate len den Uaad voor om aau de gemeente architect aldaar den heer ï on die hetkraiikriumgeogesticht xËndegeeatf ontworpen en gebouwd heeft daarvoor eeu gratificatie vnn t iOO te geven te betalan half dnor de stad en half duor de proviaoie De gouden koets voor 11 M de Koningin zal van 1 Augnatus nf gedurende eeuigen tyd in het Paleis voor Volkavlyt te Amsterdam tor bezichtiging orden gesteld voor ben die tot dit holdebtyk bydroegeo De Konioginnen sullen het geschenk in hei Paleis lu oogeuBchouw komen nameo De Hegetring bselt tan de bettaran dar gemeeuteo gevraagd waaneer ten hunneut da inhuldtgiDgsfeesten zullen plaats hebben Vele besturen hebhen per telegraaf geantwoord omdat de tijd tui ichrifteltjic aotwoord ontbrak waaruit is af te leidou dit do Kegeering dez zaak aU poedeiflcbeud heelt behandeld Door de Htaatsspoorwagutaatichappy ii tervoorkoming van ongevallen aan deals boofdoonducteura dtenatdoeade tretubeambten bggóedarontretnen op de moest ernstige wyze aanbevolen het sein van vertrek Diet te gaten alvorens de remmers hun plaati hebben ingenoroeu U D i Omtrent de vulkaniache aitbarsting op Java werd aan de N K C geieind dat op 5 tebruari een ernstige uitbarsting van deu Lamongan plaats bad Er 13 een meuwe krater aau den voet van den vulkaan gevormd liet blad teekende daarby aau De Ijamorigan is een byna altyd werkenda vulkaan lo de residentie Probolmgo aan da we t yde van het Jang gebergte Meu heelt hier te doen met een van de vry zeldzame uitingen van heltige werkzaamheid by eeu gobra Ht door tiju 1 ugoUcli I rnnscli r idbraakfo lob wul over mgn talenlen als ru ter en myn ken nis van paardeli toen de vrederechtur bdm iii At rede viül met di traag Waart gy hg den baron op den dag toen raeyroiiw do gravin met haar paard stortte in den omtrek van de clairufe aux Sangliors fa Uw ïdölhoid antwoordde Tobv wat vorluobt Wat woüt gy van dat ongeval llol paard Uw l lelheid i een goed beest en L afl zyn schuld met maar i beviel hem mot om stil ie honden on toen ta hy dofirgegHUi hn sg de baron er uit als lemnnd die lotscliiig door schrik gptroflen wordi k Vra 1 1 excuus Iw l d lheid Myuhoer de baron zit te vaut m t Hit om bang te wonion hy m een gentleraai Dua kunt gy verzekeren dat de baron op dat oogenblik geheei kalm rheoii en raeont gg dat liy alleen ia voortgerend omdat zyn puurd uoorging Ik aloof dat ik het ka i verzekeren imtwoordtb de groom i Ik weet wil dat mynheer do baron dikwyla aanvallen hoeft mot uw permissie ranar dien dag bel ik er mets van geiieii Dien dag mot Hebt ge dan soms op andere dagen oo r aanval bygewoond r flk nooit mynheer maar dat ii my gezegd worden even als aan de anderen Door wTen Door mereer Ftaoide