Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1898

GOUDA OTTÜIKDAM 18 96 1 84 3 48 8 7 4 68 65 6 28 61 6 14 7 31 7 56 8 80 8 51 9 66 10 04 10 86 11 18 18 38 V ff 6 02 ff ff ff ff 8 08 ff $ 10 11 ff K 18 39 ff ff t 6 09 ff ff ff 8 09 ff t 10 18 ff ff I 4i ff ff tl 5 16 ff ff ff 8 16 ff 10 86 ff ff 18 65 1 58 4 4 1 6 10 6 86 6 40 6 10 6 88 7 60 8 86 8 48 10 16 19 10 84 10 54 11 80 ItOTTÏBDA M 0 0 U D A 10 1 11 86 11 50 18 87 1 44 8 60 8 45 4 10 4 4 5 80 6 86 6 17 7 ÏB 87 10 09 10 8 ff ff 1 64 ff ff ff 4 60 6 87 ff 4 ff 10 86 r ff ff 8 01 ff ff ff 4 57 ff ff 6 84 V ff 8 54 ff 10 43 r ff 8 08 ff ff ff 6 04 ff 8 41 K ff 10 01 f 10 49 11 64 18 08 18 47 8 14 3 0 4 06 4 89 5 10 6 40 5 56 6 4 7 46 8 80 10 07 10 8 20 68 Directe SDooiwesvcrblndlnffen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AaosevaogcD I October TUd van GreeBWlch 10 9 18 9 3 9 54 10 11 U U 9 80 9 S8 9 4710 18 10 80 11 88 6 16 6 51 7 86 8 8 49 9 88 7 10 7 45 8 18 00 9 47 10 18 GOUDA DENHAiO Aouda Z T8nhuii8n Mo rkapell8 Zoeleraeer ZegïMrd Voorburg Hags 8 7 80 8 80 16 9 S6 10 14 11 16 18 16 U SB 1 87 8 48 4 49 6 95 6 54 6 11 7 84 7 69 K BS 8 54 10 10 8 11 16 iil 7 4 8 4 18 40 8 04 10 18 Ï Z 7 58 8 51 18 61 8 6 10 81 V 8 07 03 1 06 l H 8 1 8 08 9 48 9 E4 10 4411 4518 461 10 8 06 4 16 6 15 5 66 6 98 J 8 04 8 84 10 88 11 6 11 44 DEN HAAG eoUDA iHage 6 487 S07 4S 8 8S 9 16 10 11 11 S7 IISS 1 S6 9 44 S 40 4 0S 4 SS S 80 6 1S 7 16 7 Bt 9 18 10 08 Voorb B 6S 10 17 w 1 41 h 8 Z ZcRwft fl B 10 8Ï 1 65 4 B8 8 80 9 48 Zev M 6 17 10 48 p M u n B 04 8 v r Goud J8 7 48 8 18 9 08 lO U 10 64 11 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 5 16 8 60 7 0 BjSS 10 10 10 88 ü T R K C H T G O U D A 8 17 4 86 S OB 6 66 S 26 10 17 10 36 Utrecht 6 38 7 4B 8 49 9 80 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 B6 4 48 5 86 6 56 7 58 f f 7 10 10 84 I Woerden 6 68 8 06 10 38 11 56 4 16 7 18 3 34 6 94 7 18 8 48 10 41 Oudewater 7 07 8 14 10 46 a n n v e t 3 60 6 08 4 7 39 8 69 U 19 11 18 Gouda 7 89 8 97 9 88 9 68 10 69 11 10 19 111 88 8 48 4 87 6 90 6 07 7 99 8 88 6 0 1 DA U TBBC HT 6 84 7 63 8 819 07 10 19 10 67 19 00 19 6Ï 8 80 11 14 8 37 u 8 10 n V IU29 ff n 8 4B 7 4 8 98 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 I 8B 8 08 10 84 10 64 11 10 AHSTRBDl H e O ü D A7 06 8 10 9 65 IMI 1 88 8 45 4 45 8 09 9 11 10 08 18 11 IMI 1 18 4 4f 1 49 GOUD A A M S T E R D A M 6 87 91 9 48 10 67 18 10 4 U S 16 9 97 10 60 1 8 1 18 I IS 9 41 lUO 10 17 10 85 IMl Taarspawendea ber welki uitbftritiDgei zooeIb JuD fbnQD KBÏd ID vdrgelg i t mei de Ternroesteoda uitb rstiugeD van sommige andere Talkatieo slecbia een vuurwerk scfaijni D ter Terlaatigiog vao de toeechouwera oot token TüfcuBflchaD waren ook 1840 1859 eo andere Jaren gekeDmerkt donr een geweldi p opflikkc riDg vao de periodieke werkzaamheid vau dezen Tolkaao die oooit geheel ruatig is De eigenaardige vorui twee grooteodeelB aaamgpgroeiile kegeta tid deu amel k geisoleerd itaaodea berg ia Ttrmoedelyk ook tea gevolge vaa eeD hevige uitbarating ontbUad Het la d tea westen van dfii Lamongnn i goed bebouwd Op den weg vau Probolingo DBBr Loemadjao ziet meo zegt prof Veth een zacht gülveod terrein voor ziob waarin ryêteu maiiivelden kuffieplan tioeneo en dorpsbochjea elkander ufwif aelen en dat ali eea uitgeatrekt perk naar de bpÜingen van deu LamODgan npstygt In deafdeeling Ijoemadjang brengen tabakscultuur en koffiecultuur zoovel op erfpacht ala op aooveruemantRgronden gedreven veel drukte en rertier Aangaande de uitbarating ontving de Nederlandhcbe Handelüaatachappy beden uit Soerabaja bet bericht dat de werkiug van dun berg bad opgehouden eu de veroorzaakte schade niet beiaogryk if Het inwendige der aard scbynt over do gebecle linie geweldig in beneging te zyn De valkanen op Java toch behoonin tot een andere reeka dan waarin Amboina ia gelegen En nu moldt men weer dal te Laibacb Zaterdag een aterke aardheviug gevoffd ia en Zondagmorgen een aterke Rchok ïn de Dardam llpn Gemengde Berichten Men meldt uit Breda Wederom ei chte de verwerking met witten pboHpborna eeu otfer in de ütoomlucifertabriek vnn de firma Dykorman Co werd een 25jarig werkman door phoaphornekroae aangetast zoodot hem reeds het grootst gedeelte van de ondorkaak moest worden weggetiomen Te Manstricht is gisteravond een kind van 19 maandeu van den kleermaker W levend verbrand De moeder die zich tot het doen van een boodichap bad verwyderd bad het kind op een tafe go et waarboven eene brandende petroleum lamp hing Waarschijnlijk heett het kind de lamp afgetrokkpu of h efter eeiie ontploffing plaats gehad althans toeu demoeder terugkwam vond zy eenige kleeding tukken die op tafel badden gelegen brandende en bet kind verkoold De ProT Gron Ct meldt e 35 4a 8 40 9 C5 5 5S 9 08 9 11 5 19 5 25 Qood 30 i n Hoonireoht 7 SS Nieuwerlrerk 7 8 Oipelle 7 46 ftatterdtm 1 T SB illin Biud Kotterdvn Ospelle Nieuwerkerk iloordredit S ad S iS 4 45 4 tt i S4 5 11 6 17 a onda 5 80 Oudew 6 85 WoerdoD 6 4S Utrecht 03 Sottda ImsiMdoB 8t k tia erg met de neidenlc zong Laurillard en by had er de volgende ware geHcbiedenia nog hy kunnen voegen t Geldt op zekeren plaats in zeker huisgezin ala regel dat de meiden geen vryers meein huis mogwn brengen en dit vinden ze minder plezierig Mietje en Kooaje flapten er echter raad op Ze lateu de vriecden atillelje binnen en veratoppeo ze in de Bcbuur t Hed waar ze alapen half open de stoelen mst kleeren er voor de pautofffU onder de stoelen t geeft allei de gedachte dat de gedienstigen in t bed zyn al de heer des hnizes ot zyne ega nog eens in do keuken mochten komen Onderwgl is de schuur het toonvel van het prettig anmenzyn ondanki h weinige comfort dat pr beeraebt Wie echter niet dterk ie moet alim zyn Daar ataat een tiibnry met yn an heenen ruitend op een standaard en noodigt het paar uit tot instappea Een heerlyk litje Door de een of andere onvoorziene omstandigheid evenwol verliest het ding zyn evenwicht met de heenen tegen de zoldering aan terwyl het koozonde paar half door half oit de kap toime t t Bleek den volgenden dag dat de tilbury ernstig gehavend irai en wel mocht da eigenaar ieggpn tTs erg met de meiden U Van persoonlyke ongelukken werd evenwel nieta gehoord Op d 6 Amsterdamsohen atraAtw te Utrecht vs H gisieroiorgen een bordlooppr bezig met bet iiioefenen van zyn vak terwijl een vrouwgeld ophaalde Ëen af ont van politie in borgerkleeding gelastte hnm duarmede op te houdenaan welk bevel ntet v ildaan werd De agenttrachtte daarop deo man te nrresteeren dochhg wist zich lo te rukken en ging er vandoor De vrouw wilde hem vo gea dochwerd door den igeot vastgebonden en nade ttwee andpre agenten te hulp wareu gekomen onder hevig verzet nanr het politiebureau aande GBthflrijnebarrièr overgebrucht DaarIdeek dat y en miflderjarige was die deoudprlyke woning te Rotterdam was ontvlocht ü D Voor eenige tyd werd in de Stand gemeld dat aan de Kasfabriek te IJeerenveen de ftokers geen enkelen vryeu Znndag badden en HOtus 17 a 19 uren moesten ataan Da Tel noemiie dit ouwaar Maar by onderzoek is aan de gKscommissie gebleken dat de Stand c waarheid had gesptoken Ër heeft du een vergiideiing plaats gtfhad vau B en W en de ga commissie waarin ia besloten gedurmde het winterbalfjaar t getal stokers met ééa te vermeerdereu waardoor ze om dw andere week een vrypn Zondag zoÜpu krijgen DINSDAG 8 FEBRUARI 1898 Voorzitter de Burgemeester R L Martens De heer de Raadt Hf t lo nie uit te maken of de wed Kruijt recht van uitgang daar op bad I avoordt bad dit wet dat weet ik zeker V rwi y is de eerste huurder geweest en toen Oingort er b lemmerd werd werd niets aan Verwey gevraagd en de bnnr oiik niet opgezegd Wy moealet evenals do Kandeelsteog deze steeg lutn den openbaren wpg onttrekken De Voorzitter De heer Viogerling heeft de rechtskweatie er uitgelaten en de heer de Raadt brengt die pr weder in wy hebben een onderzoek ingesteld by het bypotbei kkaut or te Rotterdam n daar is ons gebleken dat noch van bet perceel van de wed Kruyt noch vau de overige perceeten eenige erfdieufitbaarbeden bgkend zyn Het ii zeer onvoorzicbtig van een recht te spreken de laad kao by wyze van gunafc uitgang daarop verleeoen De heer Herman Ik beb nogniaali information genomen en daarby is my g bleken dat het voor de wed Kruyt byna eeu brood qnaesiie wordt WFinneer wy haar met toestaan daar uitgang te hebben zy heeft het beuedenbuis verhuard aan een melkinriohtmg en iodieu die daar zyn zaken niet kao uitoefenen dan zeggen zy weder de huur o do bner Om ert kan did huur niet opzeggen want y kan dan niet in zyn perceeleu komen het is hut hesie dat de hb Omgert en Verwey die weduwe ook toestaan van die steeg gebruik te maken Do Voorzitter Wanneer wy aan de heeren Omgert en Verwey de buur opzeggen legen 1 Januari 1899 dau moeten wy dat 6 maant en te voren d en en daarom geef ik u in overweging dat vooritel te doen U l 18 18 11 4S t 11 85 11 49 11 51 19 88 8 9 68 6 90 7 61 8 86 8 65 10 15 Da heer van de Vidde Ik ben wel een beetje angstig wanneer dat voorstel wordl aangenomen dan zon ik het voor die weduwe zeer ongelukkig vi deu wanneer zy ook daar niet door kon gaan baar mau had nooit dit pand gekocht indien hy gowpttjn hnd dat ny geen doorgang had ten minste zoo verzekerde die weduwe my het is vreemd genoeg dat het gemeentebestuur zoo n doorgang verbuurt Toen ik aan Omgert vroeg of hy dien grond kou iooemeo antwoordde hy my van neen hy mocht er aMees maar overgHaa Wanneer wy de bh Verwey en Omgert dreigen dat wy ds huur zotle opieggen indien zy de wed Kruyt duar niet laten passeereu dan geloof ik niet dat zy de huur zullen opregi en het zyu muar praatjes die heeren kuniten er niet buiten ik ge oof dat het beste is om dat Ie doen dan kannen wy oog pressie op beu uitoefotiffii De Voorzitter De beereu Yervreg oa Omgert hebben de wed Kruit toegentaan dat zij er doar mag de bppating vao deu beer van der Velde kan niet in een contract gemaakt wor den ik acht bet volaoend dat bier die bedreiging geuit iff De heer van de Velde Het is niet mijne bedoeling om dat in bet contract optecemeo dat zy die weduwe daar niet mogen bemoeiIgken De Voorzitter De eenige weg om lot een eind te geraken ii dat wij die heeren de buur opzeggen bet ferzoek van d wed Kruyt kan niet toegestaan worden omdat de gemeente de vrye beachikking niet over die poort heeft De heer Vingerling Ik wgnsch nog even te vragen en wel dit of dïe heeren nu n g eeu jaar lang bet beheer over die poort znllen hebben ik vind het een treurige zaak voor die weduwe dit zy een j ar verstolteu kau blyven zoudeu B en W die heeren uit t kunnen veriovken daarop lerog te komen pu die weduwe eieneeua toe te laten en anders zou ik er voer zyn bet voir tel van den beer Hrrmao aan e nemen De Voorzitter De haurders zyn er dit jiar nog haas B en W zoudien deu heer Vingerling d inkbaar zyn indiei hy tot en nadere oplossing kon komen De hfer Herman = Wanneer B eo W die huurders hy hen tietpo komen mogelyk dat zy dan zoudeu toeg ven De Voorsitter = Wanneer wy hier bedeu het beatoit tot opzegging der huur nemen zyn die hueien toch nog baas tot 1 Januari Ik geloof wel dat zy dau zullen toegeven De heer van Galen Ik geloof dat wg de discu ifiico gerust konuen sluiten er it een voorstel om die buur op te zeggen wy kunnen geeu pressie nitoefenen maar ik geloof uit de discussiëri voldnende mag gebleken zyn dat B en W ook die weduwe wel ter wille zullen zyn De hopr Vingerling Ik zou er voortaau ni t meer voor zyn om die stegen te verhuren maar evenals met de KandeeUteeg tegen een va t recht uitgang te ge en De heei van de Velde Wat is de kortste tcrmyn Dc Voorzitter De hour duurt tot 1 Jan 1899 daar U niets aan te doen Hat vooistei van den heer Herman om d buur op te zeggen wordt in stemming gebracht en aaiiginomen met algeuieetie stemmen Het voorstel van B en W omafwyzendte beschikken op het verzoek van de wed Kiuyt wordt in stemming gebracht Voor stemmen de bh Jager Herman Straater Nederhorst Jasper Prince Noothoven van Goor van Itersoo Bellaarten Hoogenboom Tegen btemmen de hb Krouk Bruut van Galen Vingerling Desaing en van de Velde Bniteu stemming de heer de Raadt Het voorstel ia dun aangenomen met 10 tegen 6 stemman Aan de orde Het voorstel van den be r J van Galm om het aauvangHuur der kaasmarkt vry te laten Amsterdam 0 8t Gouda I 7 18 De hoef Hermao M de Voorzitt r met bet oog op het korte tydotip wat verloopeo is toen de di cossiëo hier gevoerd werden over betzelfde voorstel door deo beer van der Sandea ingediend acbt ik bet onnoodig eel te zeggen daar ik toen genoeg tegen het Trye nanvang aiir heb geageerd zoo wtupch ik toch even niyn stem te mot eeren Na de iiiformatiën die jk dezer dagen nog opnieuw heb genomen ben ik in myu o eriuiging nog meer veraterkt dat by een vry aanvangsuur de kaasmarkt zal verdwyuen de groote koopers zullen niht meer komen en al wat dien kant van Hazerawoude uitkomt zal evenmin komen want die boeren gaan dan naar Leiden en die van over de Lek komen evenmin hier de vorige maal is hier gezegd dat de opkoopers de hoereu zoo afliepen maar in het verslag van Go jda staat dat de aanvoer met 16 pCt ia toegenomen De winkelstand waar men bier ook zoo over spreekt dat die by een vry uur er bjter mede gebaat zal worden galoof ik niet dnt die daar vnordeel vau zullon hebben Men behoeft de omstreken maar eens te gaan zien en daar verryzeu eveneens winkels dia voor die in onze stad niet onder behoeven te d en No hecht ik weinig waarde aau dat ingekomen adres van d e neringdoenden perHoonlyk heb ik een paar mensebeo gesproken die daar op bebbn geteekpnd alleen omdat een vriend hen dat gevraagd had De beer van Galen Ik kan ook zeer kort zyn de beer Herman heeft geen nienve feiten geeoemd de cyfora die bier opgegeven zyn zyn zeer onbetroowbaar dat die aanvoer zoo vermeerderd ia kan ik niet op de marktgelden zien ik geloof dat de opbren at van de kaasmarkt in vergelijking met andere artikelen zeer miniem ie dus kunnen wy dat wel boiteo beschouwing laten bet ïa vreemd dat alle artikelen geheel vcy kunnen worden aangevoerd en verkocht co juist de kaas niet voor acht nor er ïs meur geUt op de belangen van de kooplui wat beteekent het of er 400 boeren komen en die verteeren nieta of dat er lUO komen waar wel wat aan te verdieoeo is Dê beer de Raadt Ik heb bet voorstel vau den beer van Gaten ondersteund om eea vry uur te stellen als men even aU ik r ooggetuige vau geweest is boa die kaas ta tydfo beeft van een zonnige morgen waardoor die boeren minder moeteta maken dan kan het niet anders of men is voor een vry uur Alle artikelen zyn vry en juist de kaas niet De heer van de Velde Het beeft my erg gespeten dat de heer van Galea de jonge raadsleden voor xoo o moeilyke zaak heeft gesteld ik heb evenwel ook over die zaak geducht eu my zehe afgevraagd wat geeft het of er al eeu massa wagens bier komen eu de winkeliers verdienen er niets bg de ondervinding beeft geleerd dat de gerueente by de kaasmarkt f 600 ontvangt doch dat is zeer gering By een vry aanvaogauor hebbeu ntet aileen de winkeliers belang maar ook de boeren die ik er over gei proken heb hebbeu my gezegd dat acht onr veel te laat ia de boeren Kyn toeh graag voor 12 uar thuio eo dat kunnen zy dan niet en da boeren verknopen hy de kaai ook de weiboter waar zy dan geen tyd voor hebben De winkeliers hebben er wel degelyk belang by en al zeggeu de kaaakoopers al wy komen aiet de commiasio uiirs die voor hun koopeo znllen wel zorgen dat sy er 2yn De beer Dessing Aanvankelyk dacht ik niet in principe met het voorstel van den heer van Galen mede te gaan maar wat baat het als op de kaasmarkt duizenden en duizenden kilo s worden aangevoerd en de Goudsobe ia gezeteoeu daarvan niet profiteeren De beer Bellaart Tot myo bevreemding beb ik hst voorstel van den heer van Galen op bet convocatiebiljet gezien toen er geen vaat aanvangsuur wa verliep de markt en daarom kan ik niet voor bet voorstel van Galen zyu trouwens ik zie toch meer kans van 400 hoeren te profiteeren dan van een honderdtal De beer Vingerling De vorige maal zyn alle bezwaren genoeg btsaproken en toeu is dnor mi er ook op gewezen dit de beer Herman te veel op de bolang n van de kaaahandela eu let en niet op andere belanghebbenden en wanneer nu die kaasmarkt twee eeuwen vry geweest i begryp ik niet waarom wy hem aan beperkende maatregelen zullen onderwerpen De beer Herman Ik wensoh niet gaarne gerekend te worden om de vrybeid san balden to Idggen ik ben zelf tuk op rrijbeid maar wanoeei 92 kaashandelaren ons verzoeken om de markt om 8 uur te doen aanvangen dan is dat een bewy dat zy het belang van den kaasmarkt beoogen trouwens alle msrkten in geheel Nederland beginnen op een vaat uur alleen Bodegraven uiet en daar zou men ook wel er toe over willen gaan a s daar ruimte geooeg was In Utrecht had men eerst een vry OLr eu toen ging de markt te niet uu er een vast uur voor ia floreert die markt 9 07 10 08 98 t 9 86 9 49 10 84 7 45 1 41 8 19 1 49 De beer Straater Hetgeen ik in het midden wilde brengen is door deo beer vau de Velde zoo juist geiegd zoodnt my het gras roor lie roeten is weggemaaid ik ben ook voor het voorstel van Oaleo De beer van Galen Het ia bier niet de asnvsng maar ds vraag dient gedaan of reeda Toor 8 nor niet de mei ste kaas reeds ia verkocht my is verzekerd iraa wet De heer Herman beeft daar straks gezegd dat by op adressen als het wa e niet aanging maar nu noemt by het adres van d kaashandelaren üat alle plaatsen in Nederland eeu vast uur hebben kan wel zyn maar iii Alkmaar en £ nkhniEen ia een ander soort van kaas waar de zon zooveel invloed niet op heeft De beer Ueiman zegt de mirktte Dtf cht fioraert ik geloof evenwel dat die markt spoedig te gronde zal gaan De heer Prince Ik zal zeer kort myn stem motiveeren de toestand blykt goed te zyn de kaasmarkt bloeit dus zat ik tegen bet vooralelvan Galeu stemmen De h r Dessing De heer Ht rman bestl het reeds g ze d eu de beer Princa daar zoa dat de kaasmarkt bloeit wat baat het ons aU de markt bloeit wat hebben de borgera daaraan De neer van Iterson Wanneer over die zaak gesproken wordt dan denk ik my een 20 jaar terng eu wanneer ik dan des nachts om 3 of 4 uur tauga de maikt gi fg zag ik daar in de schaduw of ia de maan dat daar eeu wagen stond waarby eenige peraoneo om die kaas te koopeo en ik geloot dat bij een vry uur de handel uiet za worden gebaat dat is slechts ut pie ik blyt er by dat wel degelyk de band aan bet v ate anr moet wordeo gehouden en of nu al een enkel individu daar schade van ondervind het is myn heilige overtuiging ik zal tegen bel voorstel van den heer van Usleu stemmen De beer Jager Ik ben zeer verwonderd over de diacossie er is hter geen sprake of de markt bloeit by een vaat uur er wordt bier gezegd wat hebben wy er aan of de kaaararkt bloeit dst geeft toch niets wauueer bier 400 boeren komen met hun kaai zul en zy wanneer ty willen koopeo toch nteer besteden dan wanneer er maur 100 komen wanneer wy de kaasmarkt vrij maken dan wordt deze vermoord De beer Vingerling Myue opinie is juist dut by een viy uur de kaasmarkt vooruit zal gaan en in bloei zal toenemen wy doen dat ter goeder trouw De heer vi o öaten Ik wei ach den beer Jnger attent te maken dat de Kedoeliog is de markt beter te maken jn 1884 werd over de millioeo kilo aangevoerd na dien tyd niet meer De heer Herman In 1894 eveneens De befr Jager Van goede of kwade trouw is hier geeu sprake maar uaar aanleiding van de kwestie er ia hier gozegd al komen er 400 boeren en de markt bloeit wat hebben wij bier aan De heer de llaadt tk zou niet graag gedoodverfd worden dat ik de kaasmarkt zal ver mooiden bet is myne bedoeling dat de kaasmarkt zal bloeien de keaskoopera kuucen dan twee markten op een dag bezoeken De heer Jager t Het spyt mij dat de beer de Raadt dit zoo aantrekt maar ik miig toch ook eene opinie hebben en die is dat de kaasmarkt zal worden vermoord Het voorstel van Galeu wordt in stemming gebracht Voor stemmen de fah Straater Jaspers Krook Bront van Galen Vingerling Dessing van de Velde en de Raadt Tegen de hb Jager Herman Nederhorst Prince Noothoven van Goor van Inerson Bellaart en Hoogenboom Bet vooratel is dos aangenomen met 9 tegen 8 stemmen Aan de orde Het preadvies op bet verzoek van veischilleode besturen tot opneming van bepalingen betreffende minimam loenin maximumarbfids tyd in de bestekkeu der gemeente De heer Noothoven van Goor M de Voorzitter ik slel voor dit punt der agenda uit te stelten tot eene volgende vergadering het is nu retds zoo Iaat De Voorzitter Wordt dit ondersteund i paar dit bet geval is aldaa bealoten en sluit ik deze vergadering STADSNIEUWS GOUDA 9 FebruMi 1898 Aan dsD beer Q J Nederhorst alhier is opgbdriigeo bet raalieD Tan een boatbaven met basaltglooÜDg en bgbtbooreude verken te Schiedam By kon besluit is de heer W ran Ingen Schooten 2e luit by het 8e reg inf voor 5 jaar gedetaobeerd bg het leger io O Indië De Heer Dr J Berlage Conrector te Gorioohem zal op Dinsdag 15 Februari 1898 des avonds ten 8 unr eene lezing houden in de afd GoDdac van de Maatschappy tot Nut van t Algemeen Onderwerp Een reis door Griekenland Heden werd op de Hoogstraat naast den heer Steevena een nieuwe winkel geopend in Schoeueu eu Laarzen door deu Meer J Zonneveld Was dit psnd vroeger een pakhuis door de verbouwing daaraan is dit een eer flink Magazijn geworden wat de Hoogstrait zeer zal opsieren De qaaliteit en de pryzeu van dien heer zyn genoeg bekendr zoodat ieder daar wat van zyn galiog zat kannen vinden Ë gen huishouden in de war Alhier doet zich by de afd van deu Bondvan Nederl Ouderwyzers t vreemde versekynael voor van een werkstaking onder de beatnarsleden Het bestuur verdeelt de functiënouderling en uo schijnt man het daaroveruiet eens to kanoen worden De afgetredenbestuursleden wachten al bijna een maand op urto siüg R N Drietal oor onderwijzeres te Beuthuieen de dames J M De Zwaan Den Haag J W C Vermeulen Go id U G E Windt Heien Boeicop RECHTZAKEN De bekende sobaking van een mei je uit het gesticht t De Goede fierdere ouder Ambt Aliueloo in November jl bad Dinsdag een naspel voor de rechtbank te Alraeloo diinr de dader en zyu helpers gedagvaard waru om zich daarroor te verantwoorden Men zul zich herinneren dat eeu minderjarig meisje Johanna Hulkenbrink don 7dep November toen zy zich met andere nieiajea ep de vpeelptaats bevond door baar minnaar Karet van L geholpea dour een 2 tal vrienden Ferdinand H eu Jan H evenals hy fabrieksarbeiders uit Enschedé over de i chutting is getild Zy is daarop naar de Hollander graven gevoerd in eeu schuit gezet en nasr het oude kanaal gebracht waar vau L zxh met haar verwg lerd heeft Met de diie genoemden was nog gedagvaard de logi mentboader Jan Hendrik Fr uit Almetoo d e de schakers in zyn schuit tot achter het j e ticbt had geroeid ea ben toen met het meisje weer terug heeft gebracht HIecbta 3 der beklaagden waren verschenen Karet van L vertoeft met bet door bem geschaakte meïje in bet buitenland De vader van het meisje werd bet eerst gehoord fly deelde mee dat zyn 18 jarige dochter verkeering had met Kand van L ieta wat zeer ïegdn zlju zin was Hy heelt baar toec om baas te btyveu over haa iuHeptember in het gesticht De Goede Herder gebracht Het was al me r gebturd dat zy bet huis uit was geloopon eerst is zy oen nacht weggebleven en later een da of vier eu daarna is 7 e zelfs veertien dagen weg geweest Hy was tegen den joogeu by kon ge n vrouw onderhouden en hy paste niet goed op Dat bet zou zyn omdat van L Protestant was eo by zelf Katholiek ontkende de vader Ook de beweringen van zyu do hter dat h i haar mishandeld heeft ontkende by Tegen een betaling van f 50 per jaar werd zy tn het gesticht opgenomen Nooit aldus verklaarde de vader zou hy na al het gebeurde zyn toestemming tot een hnwelyk gevin De moeder van bet meiaje geeft evenals de vader als reden voor haar tegenzin in een huwelyk o m op dat de beiilaagde dio afge keurd wa voor den dienst uiet in staat zou zjjn den kost te verdienen Eo rooral dat van L eeu ander meisje bad gehad was een bezwaar Ook ZIJ ontkende dat godsdienstveracbit de ooizaak was Zy werd er toeu opmerkzaam op gemaakt dat er in de door haar on baar man ingediende klacht door henzelf dat verschil van geloof is opgegeven maar zy bleef dat thans ontkennen Johanna Spaay vertoeft ook in bet gesticht de Goede Herder c Den 7n November war n er aldus vertelde zy een groot aantal meiajes op de plaats toen Vau L o er de schutting sprong die de plaats omringde Hy nam het meisje by den arm eo zei dat zy mee moest Och ueeu zei ze laat me maar bier Je hoort hier niet was bet antwoord Inmiddels waa ook Ferdinand II over de schutting gesprongen een twvetal persouen Jan H eu nog een ander keken over de schutting hebben meegetrokken en er over getild Evenals de volgende getuigd Cornelia Jolen verklaarden zij dat bet klooster omringd ii door water en dat de meisjea daarbuiten niet vry mogen komen Tuen een der meisjes wüde toeloopen om de ontroering te vertiinderen dreigde Van L met eeo mes Dieniengevolg bleveo allen op een afitaed eo slaagde de schaking tonder veel moeile De verpleegde Jofliana Braan beeft gezii n dsc de schakers met het meisje in een schuitje zaten en dat zy daarmee nsar de stad voeren Het bad op getuige wel den indruk gemaakt dat t meisje vrywillig meeging Jhannes Koleer b ft in een rytuig bet paartje naar Hengeloo vervoerd Hy zag wel dat het een paartje was dst verkeering had maar wist niels van hetgeen er gebeurd was Bij het verhoor der beklaagden erkenden de beiden H s Van L te hebben geholpen Zg wialen naar zy aaiden niet dAt bet meisje minderjarig was Fr verklaarde dat er op dien dag vier porsoueu in zyn herber fj de Overwinumg waren gekomen die over een plan om een meisje uit bet klooster te balen spraken en die hem vroegea of hij ben wilde overzetten naar bet klooster Dat heeft hy toeu gedaan en zei hy ze gingen met bun sieren eo kwamen met hun vyveo terog Eisch tegoD Van L O en tegen de drie anderen elk 4 maanden gevaogf nisatrnf l urgerlljke Stand GEBOREN 7 Febr Wilhelmus Johannes oudere R üosierliug en C C Ras Christina ouders C van Maurik en A C Matze OVERLEDEN 8 Febr C Matze huiavr van A Lere 37 j 9 P Jansen t 3 j GEHUWD SS Febr A C van Leeuwen eu E Spruit T J Jauaeu eu M L Boekarap J Kalkman en C S Teekeus Reeuwijk GËBOUE N Arie ouders A vau Oyk eu A M Perdyk Klaas ondera G de Knikker en M Oosterwyk OVERLEDEN = W Verdoold 05 j VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE ui m ingoi d is weder een onormt voorraad in Magazyu by L van OS Az Md Tailleur Kleiweu E 73 73a ÖOUÜA Telephoau il o 3f Beurs van Ainslerdani Vrkrs 87V 9 V 98 102 89V 88 i 8B 30 64 98V 98 99 1 4 U 7S 2J1 861 102 36 looy 661 625 473 lOOV 48V4 102 Ï08 140 1011 133 80 80 81 116 114 808V 220 IOC 55 i 6 7 162 96 76 a 101 108 l 108 140 11 106V 68 104 13 I8V 797 120 slolkr 91 7 I KBKUAIU EüEELANi Cert Ned W S 2V ilito dito ditü a dito dito dito S Ho oiH Obl GiJudl l88188 + Italik Inschryving 1862 81 i OOSTISR Obl in papier 1888 Ti dito in ixW T 1868 8 PoalBBiL Obl mot ooupun dito ticket 3 98 s 36 94V s 68 477 RllSUNU Olil limneul 1894 4 dito Geooni 1880 4 dito bij Both 1889 4 dito bg llopol831 90 4 dito lu goud ieon 1883 fi dito dito dito 1884 5 SpiSj ftrpft soliuld 1881 4 TuaKEij Qepr ConT teon 1890 4 xeo leeuing serie O Gec Ie niug serie C ZuiDArK ItEi V obl 1892 i Mhico Old Ikit Scli 189Ü n VBNSZU8I A übl 4onbüp 1881 AvffrilKDAM ObliKAtieu 189K 8 KoiTEaDAH Sted Icon 18 4 3 Neo N Afr Heudelsï nnd Arendsb Tab Mij Jertihojileii DaliMaatschappij dito Arn Hynoïheeltb pftndbr 4 Cult My dor VorateLl aand s Gr 6 l Maxw L t Pr Lieu cort fl Neb Holl IJ Spoorir Mij aan 1 Mij lot Etpl f St 8pir aand Nod Ind Spoorwegni aand Ned Huid Afr 8pm aand B dito dito dito 1891 dito 8 TAUKSpoorwM 687 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spirmü A H obl i Polen Warschau Weeuen aand 4 Eu L Gr UusB 8pv7 Mü obl 4Vi Baltischo dito aand Futowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aaud 6 Knrsk Ch Azovr 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 66 Vis 192 106 108 101 101 u V 1867 35V Ahbeika Cent Pao Sp Mij oM 6 Clilc k Jorth W pr C r aand ditodiloH n Sl Poter obl 7 Denver b Rio ir 9pro eert v a Itlioois Central obl in goud 4 Loai8V fashriUe lort v Band Meiioo N Spw Mij Ie hyp o fl Uiss Kansas v 4pot pref aand N York OntasioSt West aand dito Poon Ohio oblig tl Oregou Calif Ie hyp in goud 5 3t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoo i i n oblig 6 j dito dito Line Col ie hyp O 5 CanaDA Can Bouth tJert v aand I Ves C KalU tNa loh d o 0 Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aaod Ne Stad Amsterdam aand 3 Stad Hottordam aan S I HOEZO MD BW Gisterenaroud belaeldedeChr JoDgedochlersvereeoigiag Dorcaa eeo waariyk gelukkig sameozyD Oageveer liouderd minder badeeldeo waren a t eDoodigd eo nerdea verrast metde vruehten van deo arbeid der leden eenige hooderden stuks kleederoD werden uitgereikt die met de vo dingamiddelen eu brandstoffen de harten der genoodigden tot vreugde stemden Ik had het voorrpcht tfgeuwooidig te mogen zyn en op te merken dat do vereenigiog Dorcas biereen weldaad verrichte waardoor ik alle goedge sinden kan opwekken tot botangfltelting en stenn in baar werk let ia mogelgk uiet voldoende bekend dat de renniogmeesterpisH niej M Ketel Turf markt by£oud r lugenümen ii wanne ir ziob iemand ali begooatiger vau Doioass aanmeld en uit haar naam breUK ik den bartelgke daok aau allen die baar reeda begnnatigden met de verzekering door bovenstaande van hot nuttig aanwenden uwer vriendelijke gaven Wat bovenal eeu goeden indruk gaf was de wyse waarop werd welgedaan Zi die dere bolangryke aaueukomat leide stamde de teden vau Dorcas tot ootmoedige dank Tüor Goda g nade dat zy gevers mochten nyn eu vg die ontvib gen werden gewezen op de barmbar i en band Gods die hun behalve dit goed 70U gaarne onvergankeiyke sobatiea mfcdeold door zyo oneindige liefde inGi riBtue Jozus Allen werden gewezen op onze zeer diepe armoede voor God en het oog gericht op deu atniacbtign Heiland die ons no en voor eenwig rijk eu gelukkig kan maken Tn overeenateraui ng hiermee klonk treffend het lied door de leden der Tsrefeniging gezongen My is erbarming wederrareu Ërbarming duizendmaal verbeurd enz Mocht deze mededeeling vele harten opwekkeu de Cbr JongedoohtersvercenigiDg in haren arbeid voort te ateoneu door gebed on gaten eo tengevolge hebben een druk bezoek by de Penningmeestereese De redactie van dit t lad ay dank gezegd voor de opname dejier regelen EEN ÜBNOODIGDE IKAK TüERICHTJCM Qouda 10 luhruan 1898 IJranen weder met voldooiideu aanvoer in de boofdaoorton Prijnau mol iveiniit verandering Tarwe Jarige iSeeuws 8 26 a ƒ 8 B0 Nieuwe dito ƒ ƒ Muidoredilo ƒ 7 76 Ii 8 10 Afwijkendo 7 7 411 Polder 7 60 è 8 Z Rogge 6 25 4 6 60 Polder fiMk i UI buitenlandsoho por 70 kilogram 4 60 1 4 76 Gerst VVinlor 4 60 i i 6 26 Zomer ƒ 4 40 li 5 Chovallior 1 60 6 26 H i or por hooi ƒ 2 90 ii 8 40 pur 100 kilo ï il 7 26 llonnopKaad Inlandach 7 25 a 7 60 HinlonlaiKbohe ƒ 5 60 n 6 76 Kanario asd 5 50 ii 6 50 karwtizaad ƒ u ƒ por 60 Kilo Koolzaad 11100 A Rrinon Kookorwtou 6 80 ü 7 Niet kokende f 5 Hl ii ƒ Huilenlandsohe voororwtüii pur 80 kilo ƒ 6 60 ii ƒ 5 75 Boouon Bruire booiica 7 50 11 8 50 Witte hooneu 9 50 10 Duivenbooiiou 7 I 7 U Paardeuboonou 8 30 il ƒ 8 70 Maïs per 100 Kilo lïonti Amoriknansühe 4 50 it 4 70 iuquanliiie 5 70 i 6 Foiiiniaii 4 85 11 5 10 Inlaudflfhe mesling li ƒ Vlkmaukt Melkïfü aanvoer handel eu pnjzju Volto varkens rod aanvoer ban del vlug 1 Il 22 I t por half KU Higgen voor Kuguland redelijke aanvoer handel vlug 19 a 20 ot ppr half KG Magere biggoii goede aan voor liundol matig 0 60 i i 1 60 per week Vette Bohapeu red aanvoer handel vlug 17 ü ƒ 24 uig l arameron aanvoer handel ƒ i Nuchtere kalvoren goede aanvoer handel vlug 5 k J Fokkalvcreu f k f lli Graskalveren aanvoer handel Aangevoerd 27 partijen kaas Handel zeer matig lo qual ƒ 2S ii 26 2e qual 19 ƒ 22 waardere iu prijs Noord HolUndsche 2 f 24 Boter redelijke aanvoer handel matig Oortoüor l 80 f 1 40 Weiboter 1 10 i 1 80 p Kilo ADVERTENTIEN ♦ Ondertrouwd SIMON BRAAT ANTIIONETTA de KAADT CtoMla 10 Februari 1898 L J SON Tandarts Utrecht Hfreekuuv dee DÜNUBKÜAO S van uur in het Hólel ÜEI AUW ürootemarkt te ÖOÜJOA