Goudsche Courant, zaterdag 12 februari 1898

Zaterdag 12 Febniari J898 No 7503 36ste Jaargang ISieuwf en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 r els a 50 Centen s iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Terstond Gevraagd TWEE ELINKE WERKMEIDEN LOON f HO Br fr adres Dam No 10 Amsterdam Heeil II Kiespijn ot ZENUWTREKKINGEN op landen of Kiezen haal dan een l leeohje Tan fO CENT by Kiespptinctuur J VAN OIJE KLEIWEG No 2 Oouda J VER 6EER GO ODA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN eu LIJSTEN TolgeUB op te f even profiel Het zagen van TOüGSfUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot betvak behoort Met en zonder levering van bout KRAEPELIEN HOLin Chemisch ulvere MelkSUlkt T Speciaal voor kindervoeding lom lerkr gbaar m bussen a a H I O i kgr f 0 50 en a kgr 0 25 Men vra ge Mtdrukkelnk KRAEPELIEN S lOtAVi iPiBiiu KSHFAK Melktuikei eu eieche op de htiqueilen nevenaeiaand l ahnekemerk en de haiidteekenwf van KEAEPELIEN l HOLM Hofleveranciers Xettt P D IKE OUDE SCHIEDAMMER EUEVEE Merk NIGHTCAP Verkrygbaar bg PEETERS Jz AU bowya van ocUtlieid u oaohet eu kurk steods voorzien van deu naam der Firma P HOPPE tl Rhoiunabek Lendenpyoen kul i ApkerPain Expeller ygf is met bet huti HBm aan t weuden iv i m = B AnkBr PalnExpelier Rnker Paln Expellerr dea wordfls ioUt PiT 8 BO oent 75 ooat en f i i Je 1 Vfforhaiiden in d meeste ApotheVeti m F AL ltiohter 4 Co te Rotturdatn Te GOUDA b P LÜGEU Apotheker Markt en bfl WOLFP Co Westhaven lOB Praclilige Schoolschriften Si VEL met Pren tomslag 0 52 2 per 12 Stuks BIJ A BRINKMAN ZN LANGE TIENDEWEO D 60 VAN Blommestein s Inkt s prcfonderVindelyk de BESTE n volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND CAEÉ BILLARD te Rotterdam Naar da eiacben des tijds mgencbt drukke stand pracbtig bma met 10 buurjaren Koopsom ƒ 1400 Franco brieven onder nommer 2447 aan bet Buieao de er Courant ELECTHÜMOTOmsCUËTAlHAL BlDJËi WSTlia ObDEPOKEEED UiJ liet Kebrulk duarvaii gescliledt het titndeii krÜKeii der Kliidereo ZD UEK DL llll ie PUIV 10 000 Gulden wordt betaald aan bem die bewyzen kan dat de bi my ter inzage liggende getuig schriften der uitatekende resaltateu van de K lectroiiiotorische Tandbalsbandjes met echt z n BMt Men lette op den naam van den Fabrikant KOBEKT UOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na OTitvangst van postzegel ad 95 cen t door llOBKRTHOLTZ Ufflegen Verkrijgbaar hu WOLFF Co WeslhaveQ 198 IVederverkoopera gevraagd inwaii en mitnr hfit paid niet iöceii s porto exira voAr uit no i n filvo r üBfl 1 t yctpn gespftard jii daar eer t iilHlaii deBp8nrbii ks idi iiHt niBHsuh tannelx n nt Naiadere iHwerpiwK Imt Kloh do prtarl nk antomntiHi h on geelt teeelykertyd l ii Mi V Iiotii KBwmi ot bedr B ii Sa KelxdlK t te yn in A b w rl ftnk oor eeiivnillK weftr te Hluiteo en sBl t p nieuw de lu t t eparen verzending tog remi ol vuoruitb i nunuiln Mt rkur ronimaiidit IffnatBcli KonUikHJke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n II van Schaik Co gevestigd te 8 Gravenhage Uepplerttraat t en C0 abv de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeatlf gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borrt Honig Eitract 1 BLI JLlsT THE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrggbaar h Pirma WOLFF Co Wtathaven f S Oouda E H VIN MILD Veerstal U 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreekt i C EATELAND Bos nop B T WIJK Oüdimw rr M KOLKMAN Waddmxvem Gonda Druk van A BUlNhMAN Si ia jMai toitat U Liberale Kiesvereenig ing BURW P G KB PLICHT zal in een der Lokalen van hot Café Het Schaakbokd Kleiweg ZATERDAG 19 VKRHU 1RI van 8 10 uur s avonds en ZO UAG 13 FCBRUARI van IVji tot 2 uur des namiddaijfs een BUREÜU instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die het lile§recllt kunnen verkrijg en Desverlangfd zal men bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzendingf zorg dragen HET BESTUUR H I VERHEULEBI voorüeeu fKAJIS Co DEN HAA G Minsiü WaUEia Usmiit Sinpn HOOFUAGENf Firma A DAM Kleiweg Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pradn tig xa et irig ericla t HEERË HllS met TM staande aan den KAÏTENSINGEL Wijlt Q JVo 141 Het Hui bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien v an Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het ir VAN DE Zittingen van den Gemeenteraad IS verschenen Prijs per Jaargang f 3 In dit VERSLAG worden opgenomen alle bg den Ilaad ingekomende adressen endo gevoerde dlseussien UITGEVERS A Bllir KMAIV en Zn TEIEPBOONNOMMEB 83 2iï2L Patent H Stollen rats ictart IroMlrin uiigJct 11 iiiut mi digit itrglitti ef rroiwe Fifolg dan uMn Pntent H Stottert i rungén hat Antau zu i r 1 aohhdenon weri iio en yaihahmnngen g i9bm Mui kaufe dahar unUPê Ktels BCharfen H Stottsn mr tan unt dirtct odar In wlctrnn EiêenhandtutttdH k dartaa v mar Plak at firla nebmtehandj autgaMHgt ÈL = 5 BreistUiten mt Ze tgnis9e gratli iMtf fhtm lêfarnung Wcbutsmiuk nirtiun Oproeping In werkelijken dlensl De BUR ji VlllLSTiili van GOUDA roept by deze op d VerlofganijerB dei Niitionale Militie aan den voet ilezer vjei meld bühooroeilo tot de Trein Afdeeling van het Tïe Reg old Artillerie om op ileu dag achtar hunnen naam vermeM s na middags voor vier uur bij hun kurpa te Breda tegenivoorilig to zijn gekleed in nnitorin en voor zien van de kleeding en uurustingatnkktn bg hun vertrek met groot verlof metlegeuomen van hun zakboekje on verlofpas dit laa 8to atge eokeoil ten einde gedurendt drie weken in werkelijken diuist te worden ue told fjonda den U lebruari IS De Burgomeeeier voornoemil K 1 M ltri NS PIErilH VEPGH K V oen dii 2 I rbruari 18B8 QHtABDÜS DOHrLANÜ Hond rd g 17Maart 1898 MAKINUS BOMjHMM BMlN ElJUSviKlO J AP iUS Persoonlijke Dienstplicht Wy hebben leeds den hooldinhoud inedogedeeld van het wetsontwetp waarbij persoonlijke dieiistplicht by de militie vooitaan tot regel wordt gesteld Het kan echter ijn nut hebben nog eens afzonderlijk de aandacht te vestigen op deze wet die de yervullmg is vAn een der beloften door het nieuwe kabinet bij njn optreden Het voorstel strekt om met alleen de plaatsvervanging maar ook de nummer verwisseling voortaan onmogelijk te maken Zonder dat zou het doel afdoende verbetering van het zedelijk en intellectueel gehalte der militie met bereikt worden Er is oier dit onderwerp al zooveel geschreven dat de leek wel zal doen zich neder te leggen bij do meening der deskundigen dat voor een klom land vooral geen goed leger te verkrijgen is dan door persoonlijken dienst die bij alle groote legers reeds met succes is ingevoerd zoodat WIJ wel dien weg op moeten om ons leger weerbaar en tegelijk populair te maken wat het tegenwoordig met is Zooala bekend is bedoelt dit ontwerp uitsluitend de invoering van den persoonlijken dienstplicht en behelst t dan ook geen andere wijzigingen dan die welke op de persoonlgke vervulling van den militiedienst betrekking hebben of daar € EA¥ÏBI m Mk Aaar iel Iranxch 4i5 ïMet uw elmeenen vie Granger hiar in ik zou weaBolien dat do getuige uulegging gaf vai hetgeen hy meeot mei dia uitdrukkiag dat het liem gezegd 18 geworden even ala aan de anderen Wie zyn dia anderen Zy die raDealon getuigen gaf Toby met oen onnoozel gezicht ton antwoord Meneer Placidp heeft 0U8 gesegd wat we moesten verk arQu want hïj alleen heoft uiijnheer den baron m zyn oogenblikken van krankzinnigheid gozion Myn voogd beet t ngeduldig op zyn knefel Genoeg 1 zei hy is nonsena jtMet u r verlof hernam dranger nde rol van dien intendant die aan de getuigen hunne verklaringen voDTBchryft schgnt oub met volle recht rerdacht toe het komt or nu op aan te weten of er geen pressie of bedreiging is uitgeoefend 0 neon mynheer herniim Toby meneer Pa oida heeft my met bedreigd integendeel hy heeft my twee hondird franca opslag van loon beloofd ala ik vertelde wat hy my had voorgezegd Myn voogd sprong op m agn stool Dat ie Diet waar nep hij uit t is zottepraat 1 fr£k moet mijnheer den graat dotn opmerken mede tn rechtstreeksch verband staan Van deze wijzigingen zijn de volgende de voornaamste lo Reed sedorteen aantal jaren werden de lotelmgen die aan zekere bij Kon besl vast te stellen oisohen van bekwaamheid voldoen met betrekking tot hun inlijving bij een bepaald korps en hun plaatsing m een bepaald garnizoen op 6en lijn gesteld mot de vrijwilligers bij de militie Dit zal nu bij de wet voorgeschreven worden 2o Evenzoo wenscht de Regeering thans wettelijk vast te stellen de bevoegdheid der miliciens die by de lüting voor het blyvend gedeelte een laag nummer hebben getrokken om u et anderen van nuinmei te verwisselen zoodat y niettemin na afloop van den eersten oefeningstijd huiswaaits kunnen gaan Deze nummerverwisseling welke by Kon besl van 8 Mei 18 i2 Stbl No 46 1 alleen is toegestaan aan do miliciens t ita zy behooren wat de infaijterie betreft tot hetzelfde batal on en wat de xesting artiUerie betreft tot dezelfde compagnie zal dan tevens by alle korpsen worden uitgebfeid tot het gtheelc Korps Daardoor zal die verwisseling gemakkehjker en minder kostbaar worden io Volgens het eerste lid van art 127 der bestaande miUticwtt wordt telkens voor éen ja ir ontheffing van den werkelyken dienst verleend aan de geestelijken en bedienaren van den godsdienst en aan de studenten in do godgeleerdheid Hieraan zyn nu toegevoegd Je endelingleeraar de zendelingkweekcliiigen en Je RoomechKatholieke ordebroeders die tot een binnen het RyL gevestigde kloosterinriohting behooren Ook zal voortaan ontheffing verleend worden aan kostwinners waaronder alleen zyu te begrypen lotelmgen uit gezinnen dis door hun gemis armlastig zouden worden 4o De voorschriften omtrent het verblyf buitenslands van miliuensverlofgan geis worden veel ruimer gesteld Aan do bestaande bepaling dat de verlofganger zich voor niet langer dan vier weken buitenslands mag begeven zonder toestemming van den beti kkeu Minipter is in het ontwerp toegevoegd dat aan den hervatte Granger bedimrd dat wy hier alleep t maken hebben met yn mteadant denzelfden PIb cido tot wien al do tegon odb migeatrooido geruth ten opklimmen die on en goeden naam heeft aangerand in een gerechtelyke acte die alleen onze zoogenaamde aanvallen gezien hooft en wiens wrok zoo btykbaar ii dat mon hem met voor ons heeft dqrven oproepen ffGenoeg nep ik thana op myo beurt terwyl ik opstond iri onoog zulk oen debat ion myn zaak verkleinen n Op eon wonk van den ïrederechter verwyderdo Poby zich Ik proteatoer raet alle kracht togen de verklaring van dien getuige sei myn voogd familieraad zal het booordeolen antwoordde Crranger Wy noodigon thans de heoren doctoren uit tot hun onderzoak te wiilon overgaan wy zul ten hunne verklaring afwaohttn om te pleiten en onze conolusten te stellen Dat Treesehjke onderzoek waartegen ik zoozeer had opgezien nas thans mets meer dan een spel voor my geworden het oogenblik om den Uster te vernietigen was gekomen ik voelde het aan myn opgewekt zelfvertrouwen Ik beantwoordde de weinig beteekenende vragen die mij m den aanvang door de geneesheeren weiden gedaan op touto wyz nO nep ik met fierheid uit ge behoeft mg met als een kind te behnndelen lit kan de proof waaraan gy my wilt onderwerpen gerust doorstaan en ik lil u zelfs he pen om myn hoofd te ontleden Moet ik antwoorden op dat langdra igfi pamflet dat gy hebt hooren voorlezen op die half door den haat i agQvaDt balf ware gstuigeBUun F Qeao ukel verlofganger die met in verzuim is deze toestemming wanneer zy gevraagd wordt en bUjkt noodig te zyn ter zake van uitoefening van of opleiding tot landbouw handel of ny verheid m gewone tyden niet geweigerd woidt Bij de tnestemmingkan de verlofganger worden vrygesteld van de verplichting tot deelni ming aan do herhaUttgsoefi ningen van het onderzoek door den militii eommissariB on zells van het opkomen in weikelyken dienst in geval van oorlog ooilogsgevaar ot andere buitengewone omstandigheden Alloen om tegen misbruik te waken is nog in het ontwerp opgenomen de bepaling at laii deze toestemming oveugens zoodanige volwaarden kunnen verbonden worden ali in het belang van don dienst noodig worden geoordeeld Al deze bepalingen hebben de strekking bet beginsel van den persoonlyken dienst zoo weinig bezwarend inogelyk on het wetéontwerp dus aanneembaar te maken Deze bepalingen verdienen iille aanbeveling en worden m de memorie van toeiichting uitnemend verdedigd pe eerste en tweede wyziging vinden haftr grond daarin dat het voor den Staat alhen van belang is dat de manschappen vbUoanda g oefend worden is dit resultaat verkregen dan kan de overige arbeid gerust aan anderen worden overgelaten mit hy goed verricht wordt De vrystelling van geestelyken enz is noodig om de wet niet te ingrypend en dus iioodeloos impopulair te maken Nu reeds roepon di katholieke bilden alle man iii t geneer om de wet te bestryden wit OU er dan geschieden indien do geestelyken ook nog opgeroepen worden i Principieel is er zeker niets tegen dat ook godsdienstleeraren en dergelijke een tijd lang met het militaire loven kennis maken hetgeen hun zeker in hun Verdere cairicre niet schaden zou Maai nu eenmaal de vrystelling bestaat is het verstandig ei niet tegen te reageeren en zoodoende den geheolen maatregel in gevaar te brengen Dillyk is dan ook de uitbreiding tot zenilelingen enz De vrystelling van kostwinners is een noodzakelyk bestanddeel van het ontwerp daar men andera uit oe maatschappelyk f il 18 afdoende I on uwer heoft ray gezien toon ik getrorten werd door een horsonziekt waarin ik goyld heb maar hU w u niet onbekend myue lieeren van de kunst dat die koorts my missvhieii zou hebben gered ais ik toen aan da bogingehn fan vorstandsvarliystermg mocht hebben geleden Ijaten wy dus bet verledene rusten l e monomanvo openbaart zich ik weet het door geen enkel licha melyk svmpluom n alleen m mynt redenoenngen kunt gij dus de iporon vinden van een gedeeltelijke of afwisselende krankzuimghunl ly aclirtkt er voor terug om my tegenover die kwaal te plualsen Welnu gy ziet hot ik kom u Ie i emoot ik durf met o dat vreeselijk terrein betreden Ik l an gek egt men of ik zal het worden omdat er oei noodlottige overerving in twoe grslachten myuer familie heeft pInaU gehad welaan overtuig u ik ben gereed i op uwe vragen te antwoorden i Hebt gy nooit oonige ongerustheid gavoeld vroeg dokier Delatrt omdat gy wist dat dio overerving m uwe familie had plaats gegrepen i ik dacht er een oognnblik over om die vraag onlwykend te beantwoorden maar ik voelde dat ik my voor Diana zon at hamen ais ik myn toevlucht tot tulk een middel nam Ja antwoordde ik k beken het ik h b iby angstig gemaakt en ik heb willen weten aaiil welk gevaar ik bloot stond Ik hab daarom al uw wer ken over krankzinmgheid geleden en somtyds heb ik uren achtereen de kracht en de zwakheid van myn hoofd nagegaan Dat alleen is een martelicg maar zooals go ziet myn vermogens zyn daaronder niet bezweken Tegenover u die hier vergaderd ayt om my te veroordeelea en mij gak te TKklartDi oogpunt meer verhezen dan winnen zou Terecht is deze vrijstelling tydelijk zoolang het kostwinnerschap duurt Uit het bovenstaande bhjkt dat de vrystelling van oenige zoons in stand blijft Daaromtrent komt mets in het ontwerp voor zoodat de boataaude bepalingen van kracbt blyven Voorgesteld is do inwerkingtreding op 1 Bept a s Ken zeer geschikte datum Onze jonge Koningin zal dan voortaan een echt volkslegoi om zich zien geschikt om het grondgebied met do wapenen m de hand te verdedigen De groote ojipositie komt nu leeds van katholieke zyde Men vreest dat mettertyd de vrystelling van ordebroeders eiij wel zal vervallen en meent dat nu een vinger gevraagd wordt om later de geheele hand te nemen Overigens is er geen speciaal katholiek beginsel mede gemoeid De vraag is nu wat zullen de antirevolutionairen doen Ter wille van het bondgenootschap met Rome ontrouw worden aan hun beginsel ol met de liberalen medewerken om oen maatregel tot stand te brengen dien zy vroeger zelf verdedigden Dat zal de tyd moeten leeron De liberalen zullen wel doen dit ontwerp eenparig te steunen en in behouden haven te brengen Bultenlandsch Overzicht Veracbilleod u de odrnk vao de verklarioi eu der ToorDBSoiite jeiuigsD io de zaak Zola O met Zola befriflode bladen besohouwea het gQtaigQini vau Mercier aU een bekeoteoia van het bfstaaa ao bet gebeime itak eu roeenen dat de gfltuigHini vao TrarieQX de aak e n fliiikeD stap üader tot de watrhe d brengt Andere hiadeo met name de Figaro zyD Terheq d iifer de TerklanogeD van de geueraaU welke iü verband met die door generaal Billot iD de Kamer afgelegd dt dinuHte over de echold van Oreyfas definitief moeten slniteo Ofl 7ilt Dg vaa gisteren was feel kalmer dan de vorige Men had dan ook de polittewacat belttugryk versterkt en door vroeger upeniug der deurtu ophooping van menBcben voorkomen Voor ODiJ baitotiUndern waren de eerete r rklanngeii der tfotuiguD van weinig Kewlah durf ik mat vrymitodighoid spreken over die lohrikkelyke kwaal waarmie men legt dat ik bedreigd wordt on ik blyf by myn verstand en ik weet dat oen Otivoorzichtig wourd my zau kunnen schaden Dankt ge inisaohitin dat myn verbijstering uu een aadere oorzaak ontstaat f Ik weet zeer goed dat terwyl ik hier myn waardigheid als inensch verdedig ik ook opkom voor da vrija beschikking over myn fortuin Maar over dat fortuin kan ik laet tamelyko minachting sprekin want myne beereu ik büu pas twmlig jaar Men heeft u myne studenten dwaasliadon geoprnbaord Ik herken tef ik heb geloofd aan de jeugd aan de geestdrift aan het vaderland aven als ik nu nog gelupf aan de po zie aan do dengd aan da liefde dfr alleen my hier bLuuden rtddan zou zooals ze my hier namaals redden zul aan de liefde die de zwarte spooksels dar zinsverbystenng verjaagt omdat y het licht da waarheid en hfit leven ia la ik heb aoms aanvallen van angst gekend even als mei ziob benauwd gevoelt by het verhaal van een schipbreuk ik heb gestreden ik heb geleden Wat zal ik er nog meer by oegen Ik ben twintig jaar ik bemin en ik word bemind gy ziet dui wel dat ik met gek kan zyn I hen goedkeureuil gemompel liep door da vergadering jQ h de koelslen waren bewogen geworden door de warmte van myn taal en in aller oogen las ik welwillendheid en overtuiging Myn voogd Bcheoa ganscfa onteteld myn overwiumog was zeker on ik zag het voor alle anderen onziohtbare beeld an Diana boven ny zweven en mg toelaeheu en aanmoedigen