Goudsche Courant, zaterdag 12 februari 1898

medewerkten om ïes te eerder een opgedragen werk te kuonnn voltooien De onjoisthpdeo n dan ook legio ja ik bezweer dat bet in vple gemeenten een zeldzaamheid i als eene grensiyo np de kaart jni t orereenkomt rot de grens op het terrein en ik heb bierby bet oog op de gren en waarvan met zekerheid kan worden g confitateer dat zji sedert de opmeting onveranderd zyn gebleven Verschillen van 10 M d i d lengte van een meetkettiog zfio riet zeldzaam pie onnauwkeurigheden hebben dan ook het Bestunr er toe geleid om na en d n eeoe gfmeente te doen hermeten en opnieow in kaart te hre igeo Dit beeft o a plaats gebad met de boitenwgken van Amsterdam en het noordfiyk deel van NieuwerA mstet en de ambt nareo die hi rmede belast zgn geweeat hebben goed werk geleverd hoewel niet volmaakt evnnmin als ieder ander menSdheiyk werk Zoolang nn van de kadaBtrale kaarten niet kan worden gezegd dat y in alle opzichten joiat zyn Itnnnen zy m i niet dienen ter a tatelliog van eigendom grenzen De instandhouding van het kadaster heeft plaats door opmeting van alle in den toestand vaa het terrein hekend geworden veranderingen en het loepa isen van dez op de bestaande kaarten Zyn nu deze kaarten onjuist dan kan het soppletoire werk evenmin ini t zyn au zoo wordt dan weoneer een of andere veelhef k te veel of te weiuig rnimte aanbiedt om den ni uwen toestand daarin nauwkeurig te leekenen bet verfcbil eenvoodig verdeeld Het is otilanga te Amsterdam v orgekomnn dot een mbtena ir zonder voorkeonis ofgoedleoring ao 7 yn chef en zonder daarvan eenia stok op te maken eenvoodig naar eigen goeddonkeo op alle voorhanden expmplaren van de kadastrale plans een sedert 1880 daarop heitaftuden toestand heeft verai d rd en daardoor een tnsschen toes tand waarop eeoe overeenkomst was gebaseerd beeft verdonkerpmaant Ik geef gaarne toe zonder bnos opzet maar moet DO zoodanige veraodering die de belanghebbenden slecht I by toeval zyn te weten gekomen recht geidig zyn c Wel wo deo de staten bevattende de uitkomsten der ffletingen jaarljjlts voor belanghe dbeodon ter visie ceipgd ten einde zoo noodig daartegen te ccclameereo doch op deze staten is wel de inhowdsgrootte en de lennamstel ing te zien maar niet of de grensiyn oaawkeurig is op de kaart gebrscht En zoo zal niemand suker zyn Jat hy niet den een of anderen dag in bet rustig hexit van zyn eigendom wordt gestoord Ora geschillen over eigeodomsgrenzen te voorkomen of deze attha s tot eenige uitzonderingen te beperken geeft de scbryver in overweRiog het plaatsen van grenspalen verplicht te stel en overat waar de grenzen tusschpo eigendommon niet door maren heggen slooten en derjtetyke goed zichtbare teekenen duidelyk zyn aangewezen Mr S van Bouten zal zich binnenkort vosr eenigen tyd naar Amerika begeven Hbld De gemeenteraad van A iïstprdam benoemde Woensdag den heer van der Horst te Utrecht tot directeur der gasfabrieken en hield de benoeming van een boogleeraar io de ontleedkunde aan Io het begin van Juli a s wordt te a Graveohage een vergelykend eiamen gehouden voor joogelingen die io aanmerking wenschen te komen voor eeoe plaatsing al leerlingmachi uist by do machinisten opleiding vjor de marine te Helvoetfltois Tot bedoeld examen kunneu alleen worden toegelaten jongelingen die geboren zyn totschen 1 Joh 1881 en 1 Juli 1884 Het examen wordt gesplitst iu een sohrifteiyk en een mondeling gedeelte tot bet afleggen waarvan de adspiranten in grOepeo worden opgeroepen en dat waarBcbynlijk2idBg daurt np Paus hpoft dsn coaeertzanger Job J Directe Spoorwi gverMwIIngen met GUUDA Wioterdlenst 1S97 98 Aaogevaogeo 1 October TUd vao Grdienwich 00 U D A 18 86 1 8418 91 19 89 n u If r K 4S K IS Sft l 8 4 4 1S 6 10 KOTTfiRDA H G O D D A 10 19 11 85 ll KO U S7 1 44 BOTTXBDIM 3 48 a 7 4 68 9 10 9 18 9 99 9 64 10 11 11 19 66 6 03 6 09 6 16 6 86 2 60 6 S8 6 61 fl U 7 81 9 38 9 4710 13 e 61 7 86 8 6 40 S 4ft 6 10 4 10 6 39 7 60 4 4 6 S 4 60 4 67 ff M4 6 10 1 64 9 01 8 08 9 14 MS 7 10 7 46 8 16 9 00 OOUDA D£N HAAG ftouda Zevenkuitea Moerkapelfe Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hagt O 7 8 1 8 80 9 16 9 96 lO U ll IS 19 16 19 98 1 87 8 46 4 49 5 86 6 64 6 11 7 84 7 B8 fi SS 8 64 10 10 89 11 16 M 7 49 8 48 g M 0 19 40 w w 0 8 04 10 18 E Z 7 fi8 8 61 t ir V 18 61 n 1 m t 8 18 10 11 r 8 07 9 08 t 1 06 M ff f ff 8 89 10 88 U 8 18 9 08 9 4S 9 E4 10 4411 4619 461 10 8 06 4 16 6 16 6 56 6 88 6 89 8 04 8 84 9 9 88 10 38 11 6 11 44 11 64 19 08 19 47 DEN HAAG GOUDA sHage 6 46 7 80 7 48 8 83 9 46 10 1111 87 18 891 85 8 44 S 40 4J06 4 33 5 80 6 1 Voorb 5 69 ff ff 10 17 1 41 4 89 6 II Z ZeKw6 6 10 89 1 55 4 68 6 8 Zev M 6 17 ff H 0 10 43 8 06 6 04 6 39 Gouda 6 98 7 48 8 18 9 08 16 1610 6411 57 8 0 UDA UTBBCHT 6 84 7 68 8JI1 9 07 10 1910 67 18 00 19 68 8 80 ff V ff ff ff 11 14 9 87 ff 8 10 ff 11 89 9 46 7 4 6 98 9 0 9 89 10 6111 46 19 88 1 95 8 0B ü T R B C H T G O Ü D A Utrecht S S8 7 46 8 49 9 8010 16 10 88 11 38 I 3 08 8 66 4 48 6 36 6 66 7 56 4 7 89 8 69 11 19 11 19 Gouda 7 83 8 97 9 98 9 68 10 69 ll lO IS ll 1 88 8 40 4 87 6 90 6 07 7 39 8 88 9 49 10 84 11 10 GOUD A A MSTBRDAM 10 57 18 10 4 tl 6 tO l S t S Mft AM8TEEDA H fl O TJ D 17 06 8 10 9 06 10 41 I S8 8 45 4 48 6 19 S 9 10 09 lS lllt l8 M MT M9 1 41 t0 17 I0 88 11 41 AMiterdaa O St Oosda I 741 T00nl daar toespeliotf eli op de t reyfagzftflk gerefïtld verboden wor f D De drocautLaboT zag dan ook af van bet hooren tsd eon geheele reeks getaigen Ook bet nader verloop o den middag leverde nteti bynonders op Üe officieren ontwyken leeds te antwoorden op bet beitisaende pont en de arresten vso bet bof beletten nteede af doende verhooren Sonder tegenspraak te vreezen kan du reedt worden verklaard dat de poging van Zola np nieta zbI aitloopen dan op eenige maaudeo gevangenisstraf voor hem zelveo V Ds stemmencyfers nit Transvaal z jn thans bekend Oom Panic had 12 704 Scbatk Barger 3716 en Joabert 1943 temmen Bnrger bad alleen in Lgdenburg en Potscbef troom een kleine meerderheid Veel grooter meerderheid dus dat wpü wel dicht beeft Paal Krnger gebaald De vyandet der republiek badden gehoopt dat de president indien by al de meeste ateiooien op EÏch ver enigde toch niet de meerderheid zou hebben gekregen en varbiydden zich al by voorraad in de dan opdaikeodte moeiiykbeid Het departement van boitenlaodscbe zaken in de Vereeoigde Staten seinde gisteren aan generaal Woodford den Spaaoschen gezant Ie Madrid dat de brief van dan heer Oupuj de L6mB aan Canalejas zoodanige uitdrakkiogen over preaid nt Mc Kinlej bevatte dat de heer Dnpnj de Uöme niet meer kan worden beschouwd ala een persoon geschikt om het Spaansobe bof by de Republiek te vertegenwoordigen Diarom werd generaal Woodfort in vertroQwen mede edeeld dat de president de onmiddeliyke terugroeping van den beer Du poy de Itöme verwacht Later De minislerraad heeft bet ootslag van den beer Dnpuy de Lome alt gezant te Washington aangenomen De beer Dupuy de Löme heeft erkend de scbryrer te zyn an den voor president Mc Ktniey beleadigcnden brief aan den beer Can Ujns te Havanna die indertgd werd gestoten en gepubliceerd Verspreide Berichten DüITSOHLANO Woensdag beeft te Kiel de plechtige nitvaart plaat gebad van de lyken der matrozen die by het ongeluk In de havea van Kiel eyn verdninken 0 @ predfkant Hogge hield op b t garaizoenakerkbof een lykrede Ër liepen achter de negen lijkwagens veel officieren onder wie admiraal Koster aU vertegenwoordiger van dan keizer was Oe bargemeester van Bprlgo heeft een jaar geleden den Pruisiaoben staat voor een bedrng van f 24 000 in de gemetinteiyke bedryfebe tasting saogeslagen omdat de Btaat elk jaar eea millioen mark winst behaalt uit zyne Staatstotery en dus een bedryf Qitoofect waarvan het boofdkantoor te Deriyn is gevestigj dat aldaar dua b lastingplicbtig is De fiscus weigerde te betalen en kwam tegen den aanslag op by den administratieven rechter maar deze stelde in eersten aanleg den burgemeester in t geiyk Anders echter de rechter in hooger beroep deze overwoog dat de Staatnlotery is ingevoerd om aan de bpstanndft speetzucht van bet publiek onder de noodige waarborgen tegemoet te komen en tevens om den Staat daaroit inkomsten te vertrbafien Dat de Staat bet monopolie vaa zulk een lotery zich beeft voorbehouden is een uitvloeisel vao de rechten die de Staat heeft en deinkom tea daaruit zyn daarom RBlgk te attllen met die uit belastingen en heffingen zg aprniteo alzoo niet voort uit een bedryf dat de Staat uitoefent en zijn evenmin belastbaar als de out Tangaten nit andere bulastiogan en heffingen ZWITSBULAND 8 S6 8 42 8 49 S6 8 CS t ii 4 0S 6 U 6 1 6 Oaiiia e SO l H Hoordmht 7 8 Hiauverknk r 7 S9 Otftüt 7 46 Batterdtn 7 7 1S fi tllea Diwiii BottwduB dpoUl KiattTorkflrk Mloordrfoht Biuia 8 18 iM 4 i t n 6 1 Uandt 6 89 Üudew 6 86 VTserdea 6 48 Utrtoht 6 03 De kleermakers en klepririaakaters te Zurich dreigen met werlcstaking Zg verlangen opheffing van het bniawerk dat wil zeggen van de verj lichting om bat werk drt de patroons bun opgeven bfl zich aan huis gereed te maken Daartegenover wenscben zy dat de patroon 1 minse iri ache werkplaatsen zullen aten inrichten om de kleermakers dasr te Uien arbeiden Z üiea aiieen huifewerk wanneer het loon daarvoor met 10 pet verhoogd wordt Is op dfZB poDt n binnen 14 dagen geen gunstig antwoord outvaox dan witten y een algemeeöe werkstaking beginnen Andere vakvereeni ingen hebben steun beloofd Italis Professor Hustig de bekende patholoog te Napels die in bet vorig jaar lodië bezocht nm er de pest te bestodeerea n die een serum heeft gevonden ontving van de stedeiyite autoriteiten io Bombay het verzoek om met grooten spofd een hoeveelheid van dit sprom te zenden Deaisifitent van Hostig prof Nahoo ia reeds met het gevraagde op rei gegaan TURKUE Toen Dinsdagavond twee matrozen van bet DuiTarbe schip Loreleyc met eeoij e EngeU scben matrozen naar boord terug vrildeu gaan werden z over atIen door acht met knuppels gewapende mannen in Tnrksche kleediotf Zy werden niet rwaar verwond De TorschOvacht arreateenle onraiddeiyii drie der amvallfrs eii de saltan liet z n verontwaardiging betuigen by den DuïtRchen gezant AUSTEAUE Een cjc oon te Machay op Qat enstand heeft drie kerken twee hotels en verscbtlleode op nbare monuroenteo vernield GüATBïIALA E n telegram nit San José brengt de tydiug dat president Ëarrio vermoord is Pehzie Overal in bet land beerschen onlusten In Scbiras zyn de troepen van den shall vordreven De zieketyke shab Mafasser ud Din kan eiken dag onttroond worden Amerika Naar men nit Nieuw York meldt is de Hoonisclie katfaedrani te Snvannah de gi ootote n fraaiste in bet Zuiden der Vereenigde Staten met de woning des biRxchops Zondag afgebrao i De schade wordt op Ü50 000 dollars CTprpnmd Men gelooft aan kwaadwi hgheid BINNENLAND De Leidache Sleepbootdienst maatscbappy zal baar dienst met Maart a s doortrekken tot sGr renfaage waar zy zich zal nanflluiteo aan de met Maart nieoiv op te richten stoomslef pdienst traject Delftshaven den Hnag Hierdoor ontstaat een directe verbindiirgelgn Rotterdam Amsterdam £ en rechtsgeldig kadaster In het regeering antwoord betrekkelyk de Staateb grootiug voor 1898 Financiën leetit meo Aaa het toekennen van hewyskracbt nau de kadastrale kaatteu blyft de Miniiter zyne aandacht wyd n € n het N v d D wordt betwyfeld of de Minister na nadere bestndeering van het onderwerp zal medewerken tot bet invoeren van een reclitsgeldig kadaster De sohry er met de kadastrale toestanden vrg cl bekend voelt zich althans gedrongen daarlegfn een waarschuwend woord te doen hooren In plaats dat d ze recht geldigheid het eigeodooöarecht meer zal verzekeren zal z i juist die rechts geldigheid den eigendom in gevaar brengen Om dit te staten achetst tiy boe het kadaster ia tot stand gekomen en in stand wordt geh jndxn en wijst op de onnanwkeurigheid der kaarten 11 1 18 18 11 98 11 88 11 48 11 61 18 88 10 30 11 S9 8 40 9 98 9 68 10 89 10 88 10 48 10 49 9 47 10 18 8 17 4 86 6 06 6 66 8 S6 10 17 10 86 ff ff ff 7 10 10 84 ff 8 84 6 94 7 18 8 48 10 41 7 61 8 86 8 58 10 11 De Isndmeters met de oorsproukelgke opmeting belast werden voor bunnen nrbeid beloond mar het aaotal opgemeten perceulen en hectaren Dil had tengevolge d u er haastiK werd irewerkt je dat er lee lmtfi u Rogmani benoemd tot ridder in de orde van den H Gregorius den Groote Aan herinneringen waardoor het aanstaande Krooini Bfeeit voor ona in bet Reheng nul blyven zat het zeker niet ontbrekeo Behalv Oraiijebonmeo kryj t men portretten in alU oorten tot zetU op zakdoeken toe We zaeen ze zelfs waarop de Konioktyke stamhouders serlert Willem I 1813 en de wapen onzer provinciën wan n afs edrnkt Zelfs kaa meu nu portretten krygen io koffiewiokeU Als men i i een koffiewinket aan do Weesper straat te Amsterdam 30 onsen tbpe a 14 et tot 25 et gekocht heeft krygt men gratis een portret van H M de ïpniufjin in lyst m t vergulde kroon Dit gratis hg f4 20 tot f 7 50 thee I Deze aanbieding heeft nn leyferzncht van een winkelier die in de nabyheid vso den boveogenoerade woont opgewekt Hy waont in ds Nieufve Kerkstraat en steekt den drutik met aijn concirrent Hy deelt toch mede dat hy tegeü betaÜDg van 4 cent 4 postzegels k 1 cent geeft Zy die 30 maal 4 postzegel a 1 cent bij bem inleveren krygeo biervoor 11 heelfeniBsen van H M de Koningin in lyat zöode U dabbeltje i Voor lyst en opplakken wordt een dabbeltje berekend Naar wy vproemen zyn er toch inderdaad nieuwe mutitbiljetten op rameb papier ia omloop met de haodteekening van den minister Sprenger van Eyk Z zyn dus een klein jaar in voorraad gebonden H Ct Na r men verneemt zyn tegen de verkiezing van Mr S Gratama ta Zwolle door e o tweetal kieze s wegens vermeende informaliteiten by bet ua ie i der stembiljetten bezwaren ingediend Gemeng de Berichten Afgescheiden van de beweging S it Schiedam f gaat t er in dat ttadje volgens de Haagohs Ct hoe taotjer zoo bedroefder u i nen met het branderavak Ër zyn reeds èenigfl bonderden branderyen minder dan in vro re jaren toen de jeneverstad nog ia baar bloei was maar nog steeds gmt d eene na de andere onder den hamer ea worden ze gekocht door den stooper en verJwynen Zy die bun zaken niet laten stilstaan of ver koopen remeo toch maatregelen tot inkrimping Zoo hebben Zaterdag weer een aantal werklieden ootslag gekregen in de stoorabrandery der firma Tb Meicbers Co daar deze die anders met twee ploegen werkte Mt nn mnt één ploeg doet Over een paar weken full n nog eenige branderyen van een andere firma stil gaas staan Men meldt tiit Haarlem Nadat gistermiddag de gezellen van de firma Rnygrok en Co bet werk hadden geslaakt vtrscheen een strooibiljet van het looncomité wiiarin Wfrd gezegd dat de firmant in een chrijven aan het comité onwaarheid bad gesproken en dat r ign weigering om met de commissieleden te onderbandeten waar cbyniyk ten doel bad zich van alles af te maken Verder dat bet personeel biermede was in kennis gesteld en dit op grond dat Dok de gezellen overtuigd waren dat de patroOn een stag om den arm wilde hoaden betiloten had niet meer aan den arbeid te gaan dao nadat de patroon een verklaring zon hebben gegeven op 5 Maart a s volgens de nieuwe regeling te zullen beta en Den typografei werd np bet hart gedrukt de kameraden niet tegen te werken doch te blyven waar zy waren en als één man pal te stAan voor de io te voeren looBregaliog Dit biljet werd verspreid by Terschilleodefirma s 7 56 8 08 8 09 8 16 8 96 I 5 86 1 04 10 86 11 18 UI ff 0 18 10 86 10 S4 10 64 11 80 9 87 10 09 9 47 9 84 10 01 10 07 10 89 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 7 46 8 80 7 18 7 66 9 98 10 08 ff 9 84 ff ff 9 48 48 8 98 lÓaO 10 81 7 46 9 41 lUt By den beer W Küpperc oilgairer van d Nieuwe Etarlemsche Coorant drongen Mn pasr stakers de drukkerg binnen om de biljetten o t to geven en toen de zoon zich vertoonde wjrd by aitge choldeo en met de vuist bedreigd terwyt ook scheldwoorden werden geuit tegen den afwezigen eigenaar Deze beklaagde zich daarover bg de politie en juist was de rechercheur Janten besig op het kaotüor der firioa een ondbrzoek in te stelten toen te even 7 nnr weder iemand met biljetten de poort binnenkwam Hg werd gef repeu en verklaarde dat hg was J M Kerkhof werkzaam bg de firma Roygrok en dat bg op latl van Hols en bet comité de biljetten biid gehaald aan de drokkerg van de firma KUjaonberi en die bi jelten moest verspreiden dftir ny bg weigerrng daartoe of aU hg weder aan den arbeid sou gaan een pak slaag lou krijgen van twee gezellen by name genoemd eveneens stakers Van een en ander werd procesver baal opgemaakt De beer Rnygrok heeft te 7 nor zgn personeel laten aanzeggen dat aU looats bet comité had voorgegeven dat geschieden kou de firma Loosjes Woest Erven Bohn Van Olphen en Wiirnier op 5 Waart a s bet nieuwe loon zouden invoeren by dit ook zoo doen d cb op voorwaarde dat hy in geen geval betaalde voor de uren waarop niet v al worden gewerkt ook niet op feestdagen en zooals tot nu toe de gewoonte was op taattiten nermis Maandag en ook gaf hy io geen geval toe te bettien de gistermiddag verzuimde urenHet personeel tl op die voorwaarden hedpo ochtend den arbeid hervatten De Brosaelscbe Gazetiei vertelt bet volgende In 1885 stierf in een klooster in Holland rene non mej Marie S die een fortuin van 100 000 frcs naliet Die som werd in gelgke daelen dus ifder van 50 000 frc verdeeld geplaatst in twee kloosters het eene iu Holland het andere in de Kempen Het vruchtgebruik dezer sommen moest volgens het testament der overledene konien gedurende geheel hun leven aan haren broeder Corne is en hare zuster Dorothea en bg hunne dood moa t de eigendom komen aau mevr D bare nicht No bg dlb dood van hkreo oom en tante een paar jaar geUden dt ed mevb D die toen nog niet getrouwd was ich net testament der non overhandigen door den Kempischao notaris die het had opgemaakt en er de bewaarder van was Eens in bezit van dit kostbaar papier ging zij den zaakwaarnemer Z opzoeken die hnar reeds op zeer voortieelige voorwaarden zgna diensten bad aangeboden Zg vertrouwde bem het testament toe en overhandigde hem tevens eeoe volmacht iu goeden en behooriyken vorm om de goederen van mevr D die toen nog mej H wa t iu ontvangst te nemen te betilen of te verknopen volgens omsttndigheden Z begaf zich oomiddellgk aan l werk en regelde de zaken van zy lastgeefster Oe kloosters die de fortuinen in bewaring badden gaven die terug en Z gaf ki achtens zgne volmacht quitantie In naam van mej S Maar in plaats van rekening te doen liet hg het voorkomen alsof er een paar jaren tgds noodig waren om deïgelijke saken te regelen en om geen vermoedens te wekken betaalde by gednrende anderhalf jaar de interesten vao het kapitaal Eensklaps verdween Z en het betalen der interesten hield op Na eenige weken wachtens nam de dame inliohtiugeo in de kloosters eu vernam boe de zaak 10 elkander zat Il bet stedeiyk ziekenhuis te Utrecht is deverdagen zekeren J Vos leertooierakneoht teBnssarn opgenomen die het ongeluk had omDB Oeoige huiden behandeld te hebben vanbeesten welke waarschynlgk aan nnltvuor warengestorven zgn hand aan bet gestat Iracht waar hg een klein wondje hfffT nnen eenpaar dagen was zgn gezicht zoodanig opgezwollen dat ijo overbrengia naar daar noodukelgk ww f Hoewel bloedvergiftiging Wg m t geconstateerd wordt ia de toestand vïü n man heet urgelgk De slechte gewoonte om bloedende wonden met epinneweb te bedekken welke ten onzent Tooral op het platteland in gebruik is bestaat ook in Doitsohland Een bewoner vafa Kmmerik kostte deze on zinnige haodelwgze het le eo Hij bad ziob UD de hand gekwetst en een ipinneweb op de vond gelegd de hand zwol op en vóór geoeeskandige holp met vracht kon worden MDgewend overleed hg Behalve de Trappisten gaan nn ook de Capncgnen bier brouweo Ze hebben althans permissie gekregen om te s Hertogeobosch iioek Kloosteraingel en Oapuognenlaao een faierbreowerg op te richten Te Tiol sloeg een paaard op bol dat geipannen was voor een rgtuig waanandemoer der as was afgetoopen De koetsier de zoon TBD den stalhouder RiogeIeBteya rieleo kwam zoo leelgk terecht dat hg weinige uren later is bezweken Op de stal van den veehoeder B v K te Sleeowyk heeft de eene koe de andere zoodanig gestoten dat de saoffevallene een goed kalfbeest ter waarde van I l iO aan de gevolgen stierf In de te Barnevetd gebonden raadsvergadering waar het msrktweien ter sprake gebracht werd vroeg een der leden of het niet goed zoa zgn io het vervolg marktgeld te hefien De voorzitter verklaarde zich hier echter togen daar hg bang was dat de uitjij iveu wegens he benoemen van een m rktmeester enz de ontvangsten jBouden overtrefffo Het benoemen van een raarktraeester was voor genoemd id geen bezwaar aangezien z i ie oudste gemeente Mdwachter een man van pas 83 jaar dit haantje er best bg ken waarnemen Naar den zin van deo voorsitter was de veldwachter toch wel wat te hoog op teeltyd gekoti en om hem oog met een nieuwe betrekking gelukkig e maKen Er iverd dao ook maar besloten voorlnopig nog geen marktgeld te befr n ËTgistnravood bad in de Riedgksharen te Dordrecht bet volgende ongeluk plaatt De 18 jarige G t J als scheepsjongen werkzum op de in die haven liegende sleepboot Baden IV zou voor den knpiteio H de Grutter een boodschap gaan doen maar toen bg daaitotf vao den ladder der boot was geklommen en zieb op een vlot wilde begeven bad hy het ongeluk mis te stappen en iu liet water te vallen Oomidilellgk sprong z broeder Arie stoker op genoemde boot den drenkeling na maar door de duisternis kon bg zich niet meer van hem meester maken Wel werd de Ongelukkige eenige oogenblikken tater door den meesterknecht van de werf dts beeren J il Koopman C Hartman indenabgheid der Baden IVi geviticht maar de pogingen om de Ipvensgeenoo weer op te wekken bleven hemnq zonder g Volg en de dadetgk ontboden geneesheer de hev D J Admirasl kon itechts den dood van den jongen eoDstateeren Het lyk 19 per brancard nasr de Algemeene Begraafplaats verboerd D Ct STADSNIEUWS GOUDA 10 Februari 1898 De atgemeeüe vergadering van aandeelhouders van den straatweg Gonda Bodegraven heeft het dividend over 1897 bepaald op f 6 per aandeel Medio Juli a s tot nit Sept znllen van het U bat van bet reg gren en jagers en van de 5e bataljons der gewone reg inf in gar nizoen te Den Helder s Bo ch Bergen op Zooin Gouda Utrecht Geurtruidenberg Naardeu en van 8e reg int uit Utrecht of Arnhem gednrende de zomeroefeningen L Itiit 1 aTgt 4 korps en 12 sold by het korps genietroepen worden gedetacheerd leoeinde daarbg guoefeud te worden in pionier werkzaambeden voorzuover die van de vestingtroepen kunnen worden gevorderd De bedoelde onderofficieren en minderen zutleo in de kazerne der inf te Utrecht worden verpleegd MoouDRECHT Op initiatief eu onder presidium van den ËdelAchtb heer A Cbr Snel burgemeester is albier eene commiNsie opgericht tot bet orgaoiseeren an teesten bg gelegenheid van de a s inhuldiging van H M de Koningin Wilhelmina OuDBWATHE Ter notsvergadering albier werden voordrachten gebonden door enkele leden der albier bestaande Iledcrgkerskamer Borgere De beer A O van Aelsl droeg voor cDiansc van A J B Buil de heer J W de Brugn VVat T ia huis van een Bosschenaar de heer P J Rahms de Pj iestersegenc van Ëstella Hymans Hersfetd de heer J Boer Hondentrouw van Toltuns de beer A D Zeijtmans Jao Piet en Klaaae van J Crejner Borendien droegen de beeren van Aelat Rahms en de Brugn samen nog tStruenfeec voor een dramatisch fragment van H J Schimmel Meteen woord van dank van den v orzitter werd deze bgeenkomst gesloten ScHOONHovBW De commissie voor de inholdigingsfees eD stelt zich eene feestvieiiog van drie dagen voor 30 Augustus uitsluitend kindeifeesten en bet pUatea van een WiJbelmina boom 31 Auguslo plechtigs wgdmg van het feest door godadienstoefeoiogeo volkszang koiaal met begeleiding van hoornmoziek voor t Raadhuis historische optocht voorateiteade groepen uit Scboonhovens geschiedeoii en ontwikkeling avondfeesten hiitoMBobe labteaex kermesse d été eoz op het teestterrein 1 September ontvangst der hoofdpersonen van den optocht op het Raadhois en op het feeatterreio volksfeesten illuminatie goudelvaart volkszang vuarwerk enz Een groot aantal vfreenigiugen hebben reeds medewerkina toe je egd RECHTZAKEN Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gia ereo o a veroordeeld Bastiiao Van E 15 jaar schippersknecht te Lekkerkerk wegens diefstal vun heerenartiketen nit een winket lan de Van der Takstraat jNo 25 na verbryzeling van een ruit waarachter 1 U gestelene was uitgestald tot B msanden gevangenisstraf De HaagHohe rechtbank veroordeelde gister M H V O tot 14 dagon eu jhr mr J A 8 tot 7 dagen gevangenissraf wegens het voeren van een tweegevecht waarbg ieder der partyen lichaamlgk letsel bekwam De boofdcoodncteur S van do Gooisehe Stoomtram ntaatsctiappg die voorde rechtbank te Amsterdam Heeft terechtgestaan beklaagd de oorzaak te zgn geweest van een botsing tnsscbeo twee treinen op den weg tnsHchen Hilversum en Laren is gisteren vry gesproken Voor de rechtbank te Amsterdam stond gister een jongmensch van goede hcize terecht wieo t tentooöstelluigsjear een goed zon hebbeo gedaan Vóór dien tgd was hg een gverig en oppassend jnng te bediende in eene ramerg Maar ten tgde der tontoonitetlipg werd de omgang met meisjes 00 slechte vrienden hem ten vtoek Zgn patroon ondervond daarvan de nadeelo in zijne kas en moest den jongen dus ontstaan Kort daarop kreeg bg eeno beschuldiging van vals hheid io geschrift te zynen Insie in de maand Februari van het vorig jaar werd hy veroordeeld tot miandpn gevangenisstraf Uit da cel ontslagen bleek lig niet veel verbeterd in zgns vaders buis maakte hg het zoo slecht dat heiu deur ontzegd werd waarop bg te Amsterdam dan goudsmid Gerritsen bedroog Hg sehreef een order tot afgifte van horloges op z cht en toekende die order met den naam van zgn vroegeren patroon Zoo kreeg bg 17 horloges in ztjn bezit waarna hg er terstond te Haarlem en te Amslerilani G verpandde Bg zgne arrestatie werden de overige 11 nog op hem zevooden Het O M vroeg tegen dien jeugdigen recidivist twe jaren gevangenisstraf welke eiscb hem niet zichtbaar ontroerde En ook de ernstige vsderlgke vermaning van deu rechter die hem voorhield hoe hg zonder eeoitfo andere oorzaak dan bgna ooj erkJaarbare onverschilligheid voor zich zeiven en zgne familie zgne tuekom t verwoestte mnaktv meer indruk op de overige aanwezigen io de rechtszaal dan op den jongen zelf voor wien de verdediger niet vermocht dan nog eenige dementia der rechtbank in te roepen VERSCHEIDENHEID Jn een onlangs verschenen werk over het geheugen vermeldt da Fraosctie geleerde dr AGuillon een merkwaardig zelf waBrg nomen geval van iemand met een zonderling begaafd geheugen Het oetreft een vrggezel van 58 jaar die veel en lang gereisd heeft Iteeds jong gaf hg van et n scherp en bevattotgk gehengen bigk zonder dat hg echter bgzonderen aanleg voor de een of andere wetenschap toonde Na een graad in de nataurkonde behaald ie hebben ging bg op reis en bezocht berhnaldeiyk Zwïtsi rland Italië Spanje Groot Brittannië KetgiS Nederland Algerie en Tunis niet erhter om daar natnurscfa 00 nheden en kunstschatten te bewonderen de volk xt den of sociale toestanden tn bestndceren maar oitstoitead om zich persooolgk van de juistheid der spoor weg hoekjes van gbhcel Edropa te overtuigen en zgn geheogen nieuw voedsel te geven Hg beeft maar é u ideaal één doel dat bii met vurigen gver najaagt hg wil alle Enropeeiche Bpoorwegatstions van buiten teoren En bet resultaat is ongetoofiyk Dr Guillon en een zguer cotlegas hebben het geheugenmensch aan een proef onderwor en ó hg gtanrrgk doorstond De heide artsen baOcWi slechts ergens eene spoorl n te noemen en de examinandus noemde met nooit missende zekerheid alte tot de kleinste stations achter elkaar op Ja ven elk zyiyotje op alle Earopee che spoorwegen noemde hij zonder zich een enkele maat te bedenken de stopplaatsen op En meenden de genee kandigen dat hg zich vergiste dan lscl te bg telfbewnst co verklaarde meer vertrouwen in z n geheugen te hebben dan in al de spoorboekjes waaruit men bem ondervroeg Ook do hoofdlgneo in Azië Afrika en Amerika met de stations legt hg achter elkaar op Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Dirkje oaders Abr Bloot en li KitmiD OVERLEÖENj C WeerhegM 16 j A van Hoorn 48 P Brossee haiev van B Boere 62 j ONDERTROUWD H J de Baat te Sliedrecht 20 j en A J Timmerman 21 j VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE Lii iM i ioi D la weder een enorme voorraad in Magazgn bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vrkre slatkri Vi 99 99 987 V loa 85V 867 WVi Ï 4 68 u l 4 9 7S SJV 861 lOÏ 8V V U u 35 100 9 l v 88 6 6 47 477 100 48V 101 03 140 9 V 1 9 U 101 183 W 80 IU 114 W iiO M 100 5e p Vu lüS 99 7 V 101 108 loa 140 117 ion 687 104 18 18 18 A 7 7 80 180V en 1927 9 7 io 108 1 ii i 1017 1171 136 367 10 FEBRÜARL Sbderlakd Cert Ned W S i gdito dito dito Sdito duo dito SIIoNQjR Obl Geudl 188188 4 Italib Inschrü viDg 1863 81 BOüSTENR Obl in papier 1868 6 ditj in zilver 1868 5 PoBtuoii Ol l met coupon 3 dito ticket 3 RusLiND OM Biiiuenl 1894 4 dtlo locone 1880 t dito bij Kotha tSB9 4 duo by Hope 18S8 90 4 ditomRoud loon 1883 6 dito dito ditn 1884 5 Si ANJi Perp t schuM 1881 4 rvRKBu Gepr C ïav leen 1890 4 jïec leeniiig serje I flc Ie ning serie J ZuihAfr Rkp V obl 1892 5 Mkiico Uil Itnit Soh 1890 fi V NBZllKt A 01 1 4oijl 0p 1881 Amstksuah ObliLfatitti I89ft H RoTTRan M St d leen 1894 3 Nkd N Afr Iltiidoliv aaml Areiiasl Tab Mij Cortificnlen Döli Maalschappy dito 1 Am Hypotheokb pnudbr 4 uIt My d r VorstBut iiaiid j s h Hypothoelch pandhr 3 i Kederlandsi lio bank itand Ned lUndolmanlseli dito N W k Pnc Ilyp I pandbr B ttütt Hypothookb pandbr S i ftr Hyputhoekb dito S i OosTixa Oo d Hoiig bank aand RtJSL Ilypotheiekbank pandh 4Vi A MsaiKA Equt hypoth pandb 6 Maxw L i Pr h m oert Nrd HoII l apooriv Mij aend Mg tot Kzpl V St 8pw aand Nerl ln i Spoorwego aand Ned U i Afr Spm and fi dito dito dito 1891 dito 6 TAURapoonvI 1887 89 A Kobl 3 Zuid tHl Sp rmg A H obl 8PoLRN WarBohaii Woeiiou aaiiri 4 EiiöL Cir RusB AMKHiKi Cent PscSp My obl fl Itiic k ortli W pr C v aand dito dito W n at Peter obl 7 Denverk Rio xr Spm eert v a llliooiB Deiitral obl in goud 4 ltOUiav S slivitl iOert v naucl Mexico N Spw My leliyp o 8 Mits Kaïiiaa v 4pct prof Htnd iV York OntasioSt West aand I dito l enn Ohio ohlij 6 Oregon Cnlif Ie iiyp io goud St Paul Minn h Manit obl 7 Un Pan Hoof I n oblig 6 dito dito hinr Col Ie liyp O 5 Oaniiu an Soutli ïort v aand Ven O Rallw NB ie h d r O Amsterd Oimnbuii Mij nnnil Rotlord TrnmwuKMaatn aaud Nrn ötnil Amsterdnin aand 3 Stad Rotlordntn anri Stad Brueaot 1S86 2 Homo TheÏBü Hegullr TcsellBcli i OosTRNa Btaatflipeninf 1860 5 K K OoBl B Cr 1880 S Spanje Htad Madrid 3 1S68 Nzi Ver Be Hvp Spobl eert K EO Xi A i L m de keri tie neus het oor Hoe iiivii doof wordt ll t fcfval vhii een Ingenieur Oe doottn ul lie men ten mrfehte vermoed van zeilt t iint lfttiD sprnit uiteKendfel nort nit verach end unriakpii do kliera ot keelontsteking itaudu nitig van bet atrotteuhoofd de uiHueiiK t iiz Vtrineti tin bet gehoürzmii Kv Tuoo lie cory p slepht ïHrüo de kcelpiju aatiWHsxnu of pulypfiti Ziehier i en voldoend bewiJK 0 n h fT S jriti t i logeDieor te Ntioifl leed vee an coryza die ateeJv ioeacmcod een ontnt km der keel ea faet atrottonfaoofd eronrzaakte Door onbekwameo rvrkfcrd behandeld nam