Goudsche Courant, zaterdag 12 februari 1898

rf l Jo 7504 Maandag 14 Februari 1898 36ste Jaargang Den 3I ACGlISTllS e k zal zoo hopen wij H M onze geëerbiedigfde Koningin den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben eii de regfeerinjj over Haar geliefd volk aanvaarden Dien heugelijken dag te stempelen tol een biiiiengewoiieii FEESTUAC zal zeker de wensch zijn van Gouda s gansche burgerij Allen die hiertoe willen medewerken worden door ondergeteekenden uitgenoodigd lot hel bijwonen eener Algemeene Vergadering die gehouden zal worden op M GOUDA 10 Februari 1898 De Oproeping S Commissie G STRAVER Officier der Oranje Nassau Orde H J NE DERHORST ISfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeH a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd G PRINCE P DB RAADT W ROEPERS M H A STRAAT ER A C C VERZ4JL A VINGERUNG deze ziekU Tieeaeiyk toe do ËaBtache bui eo bet oor werdeo mede aangeUflt waaruit ceo aaaboDdend raucben io d ooreo en Terdwy ning ran het oomas bedreigd door TolalBf ene doofheid een goTolg watt Alsloeo Ternaro deo beer Springer ilHt er eene publicatie bsBtood waarin ille geralten van oor neoa en keelziekten behandeld eo de geneeawijze daartoe aangeda d werden Onmiddelyk TencbHUe lijj tifih een exemplaar tan de Journal fOor Doofheid di eren zoo gratia gezonden wordt aan ieder die dezelve aaovraagd san den Directeur vsn het loalituiit Drouet Trooo traat 147 te Brus e Na bet lezfii van gHiiocmd blad ondfraara by de verple in Het begin zflner doofheid yerdween geioUd door de oïerige aandoeoiDgeo ds nauweïyks vearlg dagen bebaudeiiog was een zesjarig IgdeQ verdwenen Deze BOort van geneeakundige bebBndeling iD worden meer omalrichtig io genoemd Journal medngedeeld dan io deze korte schets Het middel cm zoodanige schrikwekkende z ekteo te OTerwinnen zal gegeven worden en de wetenschap der geneeskundige van het Instiiout Drouet zoUen he overige doen voor de zieken die zü behandelen APVERTENTIEN Voor de Tele blyken t n bolangstelling op l Februari onderionden betuigt ondergeteekende zgi iralgemeendeu dank Gouda n Febr 1898 E S CATS TERSTOND TER OVËy4MËA4WËB0DËN CAPE BILURD ta Rotttrdam Naar de ejsoben des tjjds ingericht drukke aland prachtig hui met 10 hnurjaren Koopsom ƒ 1400 Franco brieven onder nommer 2 47 aan het Bureau deaer Courant ELECTROMöTüRISCeETANDllALSBIMiJBS I WËITie QBÜGPQimKKU I BU het K bruik diiirvan geschiedt b t tanden krijgen der Kinderen ZDiVDKR m niNSTE PIJN 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de bfl mfl ter inzage liggende getuig schriften der itatekeude reaoltaten van de E Lclromotorische Tandhalsbandjes niet echt zfln Men teüe op den naam an dmlabrikaniaaWXi i HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ROBRRTHüLTZ M mcpn Verkrijgbaar b j I WOLFF dlCo fahavea 198 Wederverkooper gevraagd Stedelpe Crasfal riek ie GOUDA De priis van het gaa is O cent per M en voor KooktoestoUen of Motoren 4Vi et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbuia verbonden met 15 Meter ïtüe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgaameters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceolen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in bnur bekomen StoUwerck sche Borstbonbons C brioeerd na voorochrilt viin don Üniversiteits Prof Qehm Hofrad Dr HarlaM Bonn bebbeo gedert 60 txm ah T z80ht6nd middel tegen hoeaten heeeckheid en aandoening der ademingaorganon oitsteekende diensten bewezen Bij spoedigo afwisseling Tan warme en koude lucht is t byzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebrsiken Verpakking Geele pakjea il 25 cent Alom verkrijgbaar A A C VAN A8CH P BIK E 8 CATS J A DONKER G C FORTÜIJN DROOGLEEVER F HERMAN Fz H JAGER W Ê imt De Liberale Kiesvereeniging BUltËIWv GI BI LICHT zal in een der Lokalen van het Café Het Schaakbord Kleiweg ZATERDAG I VEBRUARI van 10 uur s avonds en ZO ÜUAG 13 rEBRUARI van la a lot i a uur des namiddiigs een BUREAU instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die hel Hle§rccllt kunnen verkrijgen Desverlangd zal men bij hel invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg dragen HET BESTUUR Te huur ofte koop aangeboden om terstond Ie aanvaarden Bean pracla tig riet ir ugrericDn t HEERE HLIS mei TLI staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtij e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerifhtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 tomwater if de VïcforlaSron fc OberlahnsfeinbyEms Tafeldrank 7 hefnoninklykef uis derjfeder anden l SSi C Patent H Stollen niti sckirl irmiiflli umglict lts tiiilg nat i nip nsnc nr lUtii f Der groter ürfiilt WOFtlUilQ Vntmt H aioUm sL srrungan hut Aftlass lU w I leMeaanen wurthlotten yachahmunit n gaiebm Uait kaufa dahar uftiara Êt tg acharfrn H StoUen nur tan una diract o4ar In aclchtn Elaenhandlungan Ann nnaar Plaliat nebaaaWHnHI UtttaUntt M PreMUIen lorf Znignltsf jnllt mt frm ribmiini Liiumarkai OFENEAAE mwm Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Oöderwya alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen vrier plaatsing men met den laten April 1898 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAO 22 FËBRÜAUl 1893 des namiddags ten vijf uur Voor verdert bizonderheden wordt verwczen naar de aanplakbiljetten Namtns de Commissief J H TAN DBE VOORT Secretaris Gouda 8 Februari 1898 cf Ë 3B 1 1 9i O 3 N 1 02 1 2 fi 5 Z 1 1 1 O S 1 1 1 iS oo U 5 1 1 Z 1 1 b 1 O = O i i o D oo 1 9 w E CASSITO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPBXIJEKUBES MAANDAG DINSDAG DONDEUDAG ei ZATERDAG van ft tot S nar WOENSDAG en VRIJDAG Tan ttotS uuZONDAGS niet Ken ware Schal Toor de oogelukkiffe slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe ine uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s li LFBE ARIAiG Hollandsche oitgaTe met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de versohrilkelnke gerolgen Tan deie ondeuyl Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks dniaend Tan een keren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magaiin te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen imending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gonda Druk fan A BRINKMAN Zi Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Bnltenlandsch Overzlclit Het proteB Zola begon giitereo met het verhoor van milüaireD die in de zaak Ëiterbaz een rol geapeeld hebben Vooral generaal Psllieox maakteD lich wsroi by het verdedigen van den laatsten krggaraad Teu slotte legt generaal de Pellieai Kan nien zeggen dat de officieren hun bloed vergotrn hebben op het tlagveld terwyl anderen zicb wie weet waar bevonden De geuera eindigt zyn zin niet en her neemt Als de officieren gehoord warnn zouden ly met ferootwaardlging geprotesteerd hebben tegen de beech a digiogeo dte men tegen ben inbrengt Ik raask roe hier lot ban eolio Ik ben hoo cbet en aangezien ik de aiitingeo van den krygaraad heb bygewoond kan ik preken van de serlijttheid en ouafhankaiyktieid waarvan zg getuigenis gaven Zola neemt het woord en aioh tot de Pellieni richtend zegt hy Er z a verscheiden manieren om Frankrijk te dienen Heeft a overwinningen behtald ik heb de möoo behaald Ook generaal Gonae e overste Lauth worden gehoord doob de vragen loapen over bgzonderbeden die alleen voor iogewyden belaogweVkend kunnen zyo De OTer re Picqoart deelt allerlei b izoDderhedflD omtrent het proces Ester hazy mede fraaruit blgkt dat de militaire rei htepraak allarlei vreemde dingen toelaat o e wederrachteiyke huiszoeking hg afwezigen Het publiek juicht dezpo getuigen tof hetgeen Uter een Ifgenmanifeetitie ten Toordtele dor opperofficieren ten gevolge heeft Het uitgaan der zittitig WEB zeer woeÜg zelfs rtofl lde eender Uden van den laat teu krggaraad een jong advocaat af met een stok S avonds was het op straat oog al woelig De Donderdag onder voorzitterBcbap van preaident Faure gehouden miniaterraad beeft iicb wederom uitsluitend bezig gehouden iiict het proces Zola raet betoog op de gebeoriykheden die zich io de volgende zitiingeu kunnen voordoen ♦ In bet Proiaieche Huii van Afgevaardigden klaagde de natoneal libersle afgevaardigde Knebel erover drt tengevolge van de geringe diepte aan de Nedertandsche grens en in Nederland Kelf ds nitbreidinK van de sobeepvaart langa J aar het framch 48 0 hernam ik meer en meer opgewonden u ij kunt niet meer twyfelen ik heb mijn verstand niet dat ijdele verstald rnn t hoofd dat wankelt bij eiken tred op de nog ongebaaude paden van wetenscbap en wgsbegeerte maar het verstand dea harten dat zgn kracht LOtleent van God en ons met zekerheid leidt op den weg van de eeuwige wisheid en de e uwige schoonheid I Ziet gij op mijn voorhoofd bet goddelijke teeken niet Ik ben niet meer dat zwakke wenen dat gisteren nog verblind door den twijfel zich wrong van angst en vruchteloos zooht naar een straal van hoop in do duisternis zy heeft mq gezegd j ik hemic u en liet l obt omstroomt mij en ik zie Trillend van heilige verrukking stond ik met opgeheven hand en de oogen naat hoven geslagen en allen zagen mij met verbazing aan Wees vooriichtig fluisterde Granger mij toe Laat hem ititsprokea riep mgn voogd Maar ik veritood beo nsuivelijks Neen haroani ik mij driftig tot den graaf wendende een gij tuil myn veratar d niet meer uitdouven onder uw helsche bedreigingen De doop der liefde heeft mij gered vnn de bel waarin gy i hebt willen storten O gij liet de aangebedene den Kyn naar zee zeer gehiaderd wordt Men moest Nederland aanmnuen op grond van de Ryovaart Bcte aac da uitdieping van de Ugn de baud te alaan eo vóór alles verzanding te beletten NederUnd schynt zyu pliohtcu op dit btuk slechts sl p na te komen Oe zaak drong des te meer omdat Kealen in den loop van dit jaar zgu nieuwen grootscben havenaauleg zal openen Ook Praisen moest den Rgn nog oitdiepeo In naam der regeering nutwoorddn de ge lipimmad Lange dat in dit jaar een memorie over do mogtiyitbeid van de reguleering van den Kgn eu de verbreiding zou verschijnen Maar hoofdzaak waa de bfarekeuing dertkoiten welke on o k gem akt zou wordf n opdat men zou kunnen zien of de zaak de kosten wel waard zou zgu Een commissie aa gedetegrerden der oevfritaten an deo Hyn had zicb met deo toestand van die rivier in NederUud bezig gebonden en geconstateerd dat door de rtigtileeriDg werkcn van de laatste jarfn de tiestand van den Ryn daar reeds aaumerkeiyk verbetert was en d hoop bestond dat de thans voorbereide regnteeriugea oog gunstiger on den werken Men verneem ait t en paar telegramm n dat de preRident van Guatemala de heer Barrios vermoord ia eo dat de minister vao justitie die tevem vice president i de heer Giibrera voorloopig het bewind in haodan geaomaQ beeft Larooiek cegt bet bericht voorts dat in bet land overal ru ft ueerscbt Inderdaad ie dan ook bet vermoordea van overbeidspersonen in i nid en MiddetAmeri itaanscbe tepublieken tangzameiband e n zóó gewoon iets geworden dat men zicb daardoor aiet meer oit de plooi laat brengen Toch was vyien Berriox eeu der meest belangwekkende flgareo in de gewoonlgk nog nl woeligH gt scbiedeoia van Middel Aiuerika TaU looze grontu fQ kleine omwentelingen eu opreeren heeft by meegemaakt ou weerstaan zelfs werd op zyn iuittatiel en oadtsr zyn leiding een oorlog gevoerd voor dö eenheid van Centraal Am rika wanrvau Guulemtila de hegemonie zou hebben B t doel werd met dien oorlo f evenwel niet bereikt Barrios waa het laaint herkozen inden zomer tan bet vorige jaar Zya ambtstijd zou in 1902 eindigen Minacbien konden zyn politieke tegenf tandera wel niet zoolang wachten en ia de moord voor een deel daaraan te wyteu Overigens is men nog ui het oazekere omtrent den persoon van de moordenaar eu de beweegreden tot de daad niet die mg bystnat on beschermt Zy lï daar mijne oogen kunnen ba r aanschouwen ik drink hanr adem in haar stem fluistert mij de woorden toe die mij onkwetsbaar muken O gg kunt onse zielen uiat meer scheiden rein en blinkend zweven zg in den hemel liuen uwe nietigheden en de onsterfelgke vreugdo wl t ons daar Hij raaskalt Hoort maar acbreeuwde do heer de Maufert Uaaskallen V herbaalde ik met verachtmg hu hg beeft zich verraden Gij kunt mg niet moer waonzinnig verklaren zijne jaloezie bewijst dat ik bemind wotdt ffHoud op houd op riep Granger Hij is gek hernam mijn voogd driftig opataande K Gij ziet hot mgr e heeren hij is gek t is een aanval van waanzinnigheid Verontwaardigd wildo ik mij op hem werpen de geneesheeren omringden mg en ik woisteldo met ken Ik zag Diana bleek en ontdaan worden en boorde eeu klagendo verzuchting van bare lippen komen irLaHt mg los riep ik zij ziet u aan vHij is gekl herhaalde de graaf Hoor niet naar hem t is een bedrieger 1 riep ik Eq nogmaals wilde ik mij op hem werpen maar wederom hield men mg tegen mijn hoofd begon te duizelen en ik verveerde rag met bovenmenschehjke kracht Gij zult baar dooden klaagde ik toen ik voelde dat de kraobten ttg ontzonken t Was ontzettend Diana waa in mgoe armen gevlucht zg die mij omringden knelden haar vast a ik lag hare tranen uit mijae ogen loopen ter T Verspreide Berichten 0 Köln Zeit c teroeemt alt Budapest dat in een gedeelte van Zuid iïongarye eeu gevaartgke epidemie onder de kindereu neorscht Ue ziekte verloopt auei in circa 8 ureu Verscbynaeleo zijn hevige boofdpyn gevolgd dóór bewusteloosheid groote onrast en ver styviiU iu de uekstreek De zieke verzinkt daarop in geheele apathie en diept n slaap waaruit hy gewoonlijk niet meer ontwaakt DuilSl IILANI De werklieden van da weveryen Leesamann utid a fj T Ie Aken bebb n liet werk gestaakt Uit een necrologie door de diüceet Auy a burg over pastoor Kueipp uitgegeven biykt dat dexe altet wat hy met zyiie boi ken zijn malzkoffie euZ bad verdiend iu het ahee1 850 000 mark voor liefdadige doeleinden heeft bespretkoD waaronder 800 000 mark tnt oprichting vao een Sebastianienm een kiuderaayl eo een Kneippianieum te Wöri hoft n Ëeo paar Dnitsche officieren hubben Vrydag een gedwongen luchtreis gemaabt Zy waren bg Straatsburg in een bi Ion die aan een touw vastzat opgestegen om waaruetniuiïen te doen Een storm iak up en men wilde daarom deo ballon naaromlaaif halen maar het touw brak en pylsnel reen de ballon omhoog PU verdween in Ooatelyke richting o er den Hijn Geen der bBule luiteiiaotH die in de mand zaten wist d n bnllou te beaturun zoodat zy groot gevaar liepen Dicht by OfTenbur ip Baden gelokte het hun fchter het gevaarte nan het dalen te brengen Een van hen iteeg uit de mand en Itet zich aan ecu touw zakken raasr toen dreef een windsUiot den ballon wsder omhoog My het toen eenige mctors bi ven de i grond bet toaw los en kwam gelokkig zonder kwttinren neder Intosaehen dre f de ballon nog oetiige bonderde meters verder maar daalde toen weder voodat het aan de mtusichon met den geredden officier toegeschoten peraonso gelukte de touwen te grijpen en die ann een boom vast te maken Zoo werd ook de ander gelukkig gered en eenige uren later wuren beiden pvr apoffrtreio met den ballon te Htraitgburg terug Ki si wij GrH f Murawiew heeft de pokken Do dociiiT B zyn echter over zyu toestand niet ongiinist vrijl hot gübona van haar hart mij hoklemile tis eon halluc natio fii een fier Kei e heeren Dat gezegde dnug eensklnp all een j loeiondo priem door miju hoofd mijn wiltkrncht brak een Qüvel omringde mg Diana vluchtte heen mot een luiden kreet en ik viol uitgeput on roorlocs op een stool neder Ik voelde iota kouds op mijn voorhoofd meti mnakle mijpe nlapen met water nat eu ik hnordc spreken maar als op een afstand flÜe crisis ia uiet gevnarlgk ei doktor Rollex ze is hfft gevolg vnr een lievigon moreolen schok zeer gewflOn bg monomanie In de kamer hiernanit is een rustbtd zei Granger Men hraoht mij er heen legde mijn houfd op kussens en ik voelde neg een hand dio mijn klocdsren loamnakle i n mijn das afdeed Toon stierf alle gerucht weg en een diepe slaap verving weliira mijn verwarde gedachten XX VU Ik weet niet hoe lang ik slapen bleef Ia zonderlinge droomen verloren werd ik plotseling gewekt door eon brandend gevoel aan mijn hals fk sloeg de oogen open bot was bijna nacht en ik ag don heer do Maufert met Diana s medaillon lu de hand naast mij staan Hoe kom je aan dat modaillon vroeg hij met een trillfode stom Xauwlijks uit mgn droomen ontwaakt begreep ik de vraag niet dat elijk on mompelde wat O hernam bg hartslochlelgk t ia nu geen igd meer om zotteklap uit ts slaau Antwoord als Kramkuuk Er worden vele klachten Ofer sohandlog van het briefgeheim vernomen Brand vertegenwoordiger van Charente Ioférienre lieeft de regeeriug medegedeeld dat zyn brieven ouderweg geopend werden Eenzelfde mededeeüng is gekomen van den afgevaardigde Bonrrat BltLIUlUJfc De indertyl naar Rusland uitgeweken officieren komen Rucce tievelyk in Sofia terug zy worden In het Bulgaarsche leger geplaatst lu de rangen die de kameraden van bun diensttyd behaald hebben Kolonel Peobkof komt uit ConatantiuOpd namens bet Rosiinche hof over eenige dagen naniiw Sofia om de eindregeting van den terugkeer der nitg wekenen vast te stellen waarmen dan de laatste taak van het Bulganrsche regeering j R Da Rasland volbracht il AUof de Trausvaat che regeering zich door de herkieting van don president sterk gevoelend Eugeland niet meer ontzien wil hoeft zy bealotao de inning van de hutsbelaiting in Swatieland waarop de Hwazïeland conventio de Hepabliek recht geeft nu door te zetten ofschoon wegens den nood onder de bevolking niet met bardheid VVy r uUen nu wel spoedig 8ir E Aohmead Bartlett in bat ËogeUche Tjagerhnis den minittter van koloniJ n hoorea intiirpellecren BINNENLAND Ten gevolge van zyne benoeming tot direcleur i enerval van landbouw heeft mr Bickesz 4 n uotilag genomen aln lid van de Eerste Tiamer der Staten Generaal De minister van biunenlandsche zaken ia voornemens de Prov StaUn van Zuid Holland byeen te roepen tegen Dinsdag 1 Maart ter verkleining van eu lid der Esrate Knmer tot voorziening lu do opeiigavallcD plaats 7Bdoreode het dienstjaar 181 7 werden by oni leger M opper hoofd en verdere officieren gepensionneerd 15 suba t officieren en 18 reserveoflicif ren van ge eervol uit den dienst ontslagen tl 2e luits overgeplaatst by het O I leger 20 opper hoofd en verdere officieren zyn overleden en 2 2e tniteoants wenlen vervallen verklaard ven hunne militaire chfirgo gy gHfn elloiiddiQg gt Dil is oen ondorpand met wuar eon oudorpand van die trvlTondo bofdo dio je villi du krank iunigheid orod heefl g heofl u dat f egeven hi ij dio waarscligulgk iiw loatreB is Dia beloediging van Diana deed inij opspringen cii wg Blondktn tegeuover elkander in dreigende houding Ik hal echter nog genofgzelfboheoraetiiiig om mg te he kiuüon Ik larti óin je zei ik Voor je helesdigingen staal zg te hong Hij lief de gebalde vuist o i ik Meel qtokslgf staan en lerwijl ik hem mot de oogen mat zei tk kalm iiUa jo gang tla mij dood dan kun je van ng orvon Aijn vortrokken gelaat word Igkkliirig en hij stiet oen snori van gebrul uit maar plotiehng ging hij naar hut raam wierp dat open c adumdü diep de koele avondlucht in alsof de drift hem schier stikken doed Ik warhtte i onder mij te bewegun on zouder oen woord tf spreken Toen mijn voogd weer naar rag toekwam wns olk spoor van nnndopning van zijn strak gelaat verdwenen H Sa zullen we bedaard samen sprekop zei hg met een vroosslijks kalmte Ik antwoordde niet Dit medaillon mijnheer vervolgde hg Mhehoort aan mijne vrouw Ik geloof dat ik alleszias gsrechligd ben om u te mogen vragen door welk soBderling toeval ik bet aan uw hals gevonden heb