Goudsche Courant, maandag 14 februari 1898

Den 31 AUGUSTUS e k zal zoo hopen wij H M onze geëerbiediffde Koningin den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en de regeeringr over Haar geliefd volk aanvaarden Dien heugolijkcn dag te stempelen tot een linllcngewoiieii FEESTDAG zal zeker de wensch zijn van Goüda s gansche burgerij Allen die hiertoe willen medewerken worden door ondergeteekenden uilgenoodigd lol het bijwonen eener Algemeene Vergadering die gehouden zal worden No 7504 Maandag 14 Februari J898 36ste Jaargang mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken MAANDAG 14 FEBKLAKl e k des avonds Vermaak der Sociëteit de Kéiiiviec Oosthaven op De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen JDe prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AisBonderlijke Nommers VU F CENTEN ADV ERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H f NE DERHORST G PRINCE P DE RAADT W ROEPERS M H A STRAAT ER A C C VERZIJL A VINGERUNG WEKK V ERSCHAFFlkè VnendeB en betiekkiugen hopen den zoudtTlingen joogeliuK tot betere ineichtfu ta brengen of zg daarin slagen zullen zal het nieaws dat de eerïtvolKeudo stoomboot medebrengt wel oader verklaren VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKltüüNDE LiNlNEf GOKü la weder een enurinti voorraad in Magazgn bg A van OS Az Md Tailleur Klmwetf E Ti TAa GOUUA Ê elepkoou o 91 Beurs van Anislurdaui Oot angeD bg den beer Krook de asm nu 13 55 gecolleiiteerd op d uitToeriuK nade Tooneelferee iging Door oeleniug Kiiiut De ooiuiwie ban niet ndateii ban d gk te betuigen nan berren be luurderi der looaaelvereeniniog tour biiooe betuigHig u ijmpathia mat het do l i n atreveg der Warkvertchtffieg Nimeoa de coinmiaaie voor werkreracbtffing e lllilJNT Vooiz W ItüKI Eltö S or RDQKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT RHCL j li EJ Balsijde iO Cts tut f 4 03 per Meter oowel mrl on gekleurde Ueuneberg mllde d SS conti tot r t as per M Of d Oeetreept Oernit Ijewerkt Damut etc circa 240 rerscli pualiteilcn en 2000 rerscb kleuren deeain etc frU vau pori eu rechten in kult HTALKN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland Heiinéjnj s Zijile ériekiin k m i M zumcu KIFBUIIUARI JlDHUNu Ctrl Noil W S Ji dito lilo ililo Hdito dito dito 8 HoNoiH O J timdl 1881 18 l IlALll lusoliruving 1868 81 S OoiTüMi OW inp pim 1868 O ditj in zilror 1868 PoHTt aiL Olil toet ooupon 3 dito tioket H RvausD OU lliiineul IStl 4 dito O eooi 1880 4 dllo bd Hotha It8t 4 dito bij Hope 188 0 4 dito iiigoud leon U83 6 dito dilD dtto 1884 6 SpiNJB Porpi chuld 1881 4 Tvutiu Oepr Uonf loon 181 0 4 ito leflniug serie D tjec Ie niug Reris C Zuiu ArK Rkp v ohl I89S B Hlllco Obl Iliiit Soh 1890 A Vknezukla O il 4oi bep 1881 AvtTBUUAH ObUuatiflii 1895 8 HorritDAU atcd leen 1894 i i ID N Afr Haudeliv umi Arendeb Tib Mi Certiücaton Dtfli MjiAtiohappg dito Am Hypotboekb paudbr 4 Cult M der Vorateol aaud r Hjpotbeekb paüdbr 8 Sederlandache bank aaml iffld H andelmaataoh dito N W k Pao Hyp b paodlir 8 lUlt Hypolbeekb pandbr Sl i Itr Hypjthoakb dilo 31 Oo TlN Oo t llong bank aand Buil Ilypotheiekbank pandb t AmUKA Rqut bypoth pandb 8 Maxw L G Pr Lieu oert 6 fiD Hol IJ Spoor M j aanl H j tot F lpl r 8l ap aaud Ned lod Spoortregm aand Ked Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito i lTiLll 8poori l l88r 8 A Kobl 8 Zuid ltal p oiij A H obl 8 PoLIM Waracbnu eeuen aand 4 RcsL rir Rms ï4pir MijobL4V BtJtiaehe dito aand Faatoira dito aand l Iwang Dombr dilo aaul 6 Knralf h Anoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMMlKa ent PacSp Mij obl 6 Cbic k Vorlh W pr C aand dito dito H n St Peler obl 7 Denver l Rio ir Spm rerl r a Ultooii Central ribi In goud 4 IjOtt Stad Rotterdam aao S BiLOIR Stad Antwerpen 1S 7 IVt Stad Kruaael 188 1 HONG Theiaa Regullr Oeaellaeh 4 OoBTElit Staatalt eniog ISflO i K K Ooat B Cr 1880 S SPAICJE StKl Madrid 9 I8 8 Nui Vw Ba Hvp Spobl eert Vrkn D97 98 10ï j 85 88 V ÜO l 64 UI 1 4 89 78 108 987 367 10 1 Vl 686 478 lOOV 48V 108 0S 140 1011 13 1 60 80 II 118 I 114 1081 880 100 881 e i 153 96 8latkr s V 88Vi IO flU SurgftrlUke Btand liEBOREN I K br Jan V illeni ondera IJ J Starrereld en M C Verboom Ixioi a oudere J Hornenian en V T M Jauaoo Stepbanu Hobeitua oudere J W Dinnaodijk eu I 1 Keiler 10 Amalia Cornelia Maria nadere J K T Voi en M T J Duijnetee 11 Fabr Claaina Adrian ondera H A Diealelborat eu M L Dieitelborat Wilhelnina oudera H Q ran Ker bargen en M de Brugn OVKKLEDEN 9 Febr C P U lloogendooro 7 b 10 E M de Mink M m II M Pollujil hoiarr tan A de Boom 10 j 11 in R Mollemai 2 i F Skelter 73 j ONDErmiOUWD 11 l Vbr 8 Braat 2 j en A de HaadI 22 j S8 9 l 681 477 ADVERTENTIËN MODES Ondergeteekenden berichten dat MODEZAAK in DAMEH en KI NDEKHOEDEN hebben overgedaan aao de daniea Ge0 BM€ H KHK on bereelt haar met het relate rertrouwen m Uwe gunat aan H 1 DE WOLF V I KALLEN Ondergeteekenden maken het geacht publiek bekend dat xy de iMODEZAAK van de Dame H J 1 E WOLV F O KAhLBN Turfmarkt n i4H hebben overgenomen en bevelen wch hierbij in iedera guoet aan Machinale Hrcl inrichling kare 76 101 108 i 108 140 II 1061 104 18 l 181 79 1801 16 1067 Jt 1011 U 13 7 J VE RGEER GO PM Levert KOl LATTEN ABCHITBAFEN en LLISTB N volgens op te geven proïel Het lagon van TOOOSÏUKKEN en verdat alle zaagirerk wat tot betvak behoort Hat fn aondtr levering van bont 108 i om 8 uur in de zaal Nvt en alhier Toegang vrij GOUDA 10 Februari 1898 De Oproepings Commissie G STBAVËR Officier der Oranje Nassau Orde A A C VAN A8CH P BIK E S CATS J A DONKER G C FORTUIJN DROOGLEEVEB F HEItMAN Fz H JAGER OPENINfi de e week Heden TWIÏKDE AFLi Vi ilir G van het beroemde ZJk Heineken s BOCKBIER V Ê gehotMa per Wletch IS Cent per H Vtete h OCen t li lQ jIp HEUKNAVONU m k Bierballe f ver ch van t vat ó lO Cent pe r Tumbler Alle soorten LIMONADES en WINTERDRANKEN uit de MinerAiilwatei Fabriek IDE C SC Z dE Steeds voorradig CJyllnders vloeibaar KOOLZOOB Dep6t des Societé Qenerale des Eaiut de Vie de Cognac COBNAU IMPERIAL l PI per üemyohn van 2 i en 5 Lr a 1 40 p L J H BOOUE P ieK K i Hi 1 Zeugstraat 8S VANILLE SPRITS FIJN VAN SM4AK en zeer voordeelig in het gewicht 60 Ct per 5 Ons Aanbevelend T ZAAL Coiiflseur Turfinarkl H 6T OPENBARE VERK00PIH6 te GOUDA ten OTerstaao van den Notaris G C FOKTüUN DKOOGLEEVEÖ op WOENSDAG 16 FKBRUAKI 1898 des morgens te el uren in het koffiehnis H HU0Ntii aan de Markt Tsn Bene goed onilerhoudea mummm SCHUUR HOÜIBKRÜ en ERVEN staande en liggende in de Oode Gouwe te Gouda wyk R N I groot 11 aren en eenige perceelen best Wei en Hooiland liggende in Bloemendaal bg Gouda aader de gemeente Waddinxveen te zamen groot 17 hectaren 67 aren SO centiaren tUf PKRCBBIjBX Verhuurd aan den heer J Matse de landergen tot den 14 Norember 1898 en de woning enï tot den 30 April 1899 oor 1800 per jaar De perceelen zgn de laatste 4 werkdagen vóór den rerkoopdag van 19 tot S uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezich tigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda C F BlJSCtl l arlct CrO u ca a Gedurende FEBRUARI O ESOOTE OPRUIMING j ORGELSI Voorhanden een fraaie aorteering der prachtigste en naar verhouding van aoUdi teit en toon goedkoopste AMEEIKAANSCHE in het MaV AZIJ S van MUZIEKINSTRUMENTEN van L O IDE3 Lj IsTO DVHa RKT 97 VIOLEN tot pryzen Coneurreerende met de beste in ons land bestaande Magazijnen TUu MM linws bwDlIii iln i ill kii BilMilui S ACCOORDCITERS s lo is is 24 33 ACCTKDEONS ook deCrefeider Alle snareD LESSENAARS ENZ Steeds ïuorhaiijcu iingeuoeg alle ondu dealen ïbb MiuiekinstrumenUu Zwolsche BOTERHAL VAN Hl J BOOT Reizerslraat m g Dankbaar voor de overgroote drukte welke ik 8 mocht ondervinden met mijn heerlijke MARGARINE en PRACHTIGE CADEAUX geef ik MT HJEÜDÉN NOG WÊ Mvtra Cadeau 5 Ilainroeii welke MAANDAG 14 FEBRUARI a 8 om 12 uur worden uitgeloot Dus elk kooper Icïijgt bij een pond boter een half pond en Blik verk bij loting en een Lot op zes Stoelen tevens geeft dit lot recht om één van de vyf Hammen te winnen De prijzen zijn 35 40 45 50 55 en 60 ct M J BOOT Keizerstraat 118 Oonda Uruk an A BRINKMAN Zo TWEEDE BLAD Gemengde Berichten Id dflo nacbt vao Zoodag op Maandug sproDg eea te a Qertogeybosch guroizoeo hou daad booroblttur in de Diezf wanr die zicb IftDfts de beruchte Tolbrugstraat lo de richting vaa de hareu Yoortbewepgi Ue mazikaotkrygamftD zou ia het suelstfoomeode watsr aeker verdroukea zgo lodleo uisl zgo dulcioea beneveiii twfe gedienstige scbipperi zich met ware doodareracbtiDg te wat r baddeo begefeo Da i ogiagea duor dit drietal ter redding aangaweod bleken nog oD oldoeDÜ eu eerst toen eeo vyftal audere personen in eeu bontje kwameo opdagen kouden de h iorübla2er di na geliefde en de beide achippnis in bet bootje wordpD opgeromeD dat daarop do ir do zware Tracht zonk ten gfvo gu waarvao de i egi n optarendea op de oatuurl jk te vrgte een Atn Sterdamfcb waterbattet k i iiiatar de Schumann tfl aanschoaweD i aTen Door de aaahAnkelgkbeid der Tolbrugstratera ooderliog die zich nooit eu du ook niet iu dea nacht van Zoodsg op MaRodag terloocheode kwamen te jangeu leste alle watarfigoraoien weer op het droga Caroaliet voor pekel Daar ait eeo deikundig onderzAek te Utrecht gebleken is d tt bet gebruik van pekei tot het ontdooien tan Bueeaw op de tramraila nadeeli fo invloed beeft op den groei ran de booman ta planten dia zich by de trftmlgnen beviodec werd aan 4a tranwegmaatscbappyen iu hpt begin vao Df cember door B en W aangeschreven om iu het vervolg geen pekel meer te bezigen Naar het Utr Dbt verueemt ts thans aan de Utrechtacbe tramwegmaatachappy door fi en W aldaar voorwaardelijk vergunning verleend om tot bet ontdooien ran sneeuw op tramrails gebroik te maken van caroaliet dat geeu nadepligeo invloed op den planten groei moet hebben Het Bto£feiyk overicbot van Jan Albregt is op verzoek vun zyn wedawe ia al en eenvoud de vorige week ran de oude naar de nieuwe Ooster beg raaf plaats te Amgierdam overgebracht onder leiding van d o beer J D Stragi Jr fin io tegeowoordi j heid van den heer J H EöBsing becretarii van de oommistiie Men ia nu bezig met de plaats ng vau betmoonmeDt op bet nieuwe graf dat bter doorde commissie aan mevr Albregt zal wordenovergedragen A Ct Bet zoo bekende België de armoedigato treek ïn het dorp Jobbega ondergaat eeue wedergeboorte in den goeden in des woords t geen aan barun van Heemstra te Driebergen il te daoken Niet alleen dat by geen geld ontziet om wo ïte gronden aldaar prodaciiaf te maken waardoor aan tal vaa arbeidera werk en brood wordt veriwbaft maar onderwbeidene krotten wuriu de arme bevolking gehuisveU wb zga afgebroken op zyne kosten door nette wonmgao vervangen en voor die armen beschikbaar gMteld Doek baron Van Heemsira doet meer In het door hem geiticbte gebouw wordt Zondag bawaarfchool gaboaden waar aan oodereo ook oaderwyi wordt gegeven lo de nottige handwerken en dat aaa on en mmvarmogeoden kosteloos wordt verstrekt Dit onderwy werpt reeds goede vrochien af en komt raenig hoisao der ten goede Wanneer men de nitDw gestichte rbeideriwooiugen binnentreedt dan w vdt men aaugeoaam verraai want onzinde l kkeid eo wanorde hebbeo plaats gemaakt Toor reinheid en orde Afsprake met meisjes 1 I oor de politie ia Deo Haag is aAngebooden d man die onlangs iu bet Voorhoot een aeiija hooft aaogeraod en beroofd ran hare K rtemoQDBir met geld t Id zjJD becit ii geTondeo eo gouden en ei u zilveren vrouwi oriog met twee wit glazen steentjed en een zilveren vrooweoring mei gouden plaat Hg weat KÏcfa daarover het beti van de riogen met ie verantwoorden Nog werd in ayu bezit gevonden een Ig tje waarop stond aangt teekeDd eeue reeks vau dagen uren en namen aa straten Ook oog de voornaam Corrj Ëen eo auder doet vermoed o dat die aauteekeaiDgeo betrekking kebben gemaikt op afspraken met meiajes blgkbaar met bet doel haar te burooven Een OTjarig bewoner van IJrk de viascberA Hakker heelt io zyo leege uren een prachti ü stoof vorvanrdigl Behalve andere versie ringen bneft h op de zijvlakhen m t sierlgk tettfrn gHsned u vAhii Hare jtfajeateit kotii igiu Wilho minac Na Ue e stoof 0ftj 8 gewreven en do lett ra verguld t hebben hetitt hybaar aan onse Koniagin ten gencbenkegezoo den Daar H M geen cadiaux atnoeeoit isde ftoof aan bet adres van i en vervaardigerte ugltezcrgd Er wa 4 echtfr een briefje by van f 25 7 W Ct Is Woeutdag in bet noorden rq oosten vau Europa lel koud geweest Iu Zweden en Noorwegen had men temperaturen Vi D 18 tot 54 gra en ouder t vrieipunt graden Fahrenheit ttj St p6terBbnrg 31 graden vorH en te Moskou 21 VERSCHEIDENHEID i hedvlande koningadochter Nama Hallo Bebanzio die te Itysel ali zonder bestaau middelen rondzwervende door de politie opgepakt eu in een roQweuBi l finder dak gebracht werd zal op raad vao aen advocaat een proaea tegen de Fraoache regeerioK beginnen om schadeloosstelüug Ie erlaogen voor de haar ontnomen toelage die eij vroeger uit de vaderiyke schatkist genoot Nama Hallo die de dochter ia van oen fran aise en den alerezetten gvorst Babanzin van Dahomej eo 28 jaar oud i verklaart dat zg noeger vol geus baar Uaod onderhouden werd doch uu aan den bittersten nood ia prijagegeven Daar haar moeder met vorst Behaaziu indertgd een wettig buwelyk aangegaan heeft kan tij recbtmatiKd aanspraken op den titel vau piioies do u gelden Door eene toevailige omstandigheid i men er dezer dagen achter gekomen ditt er sedert IH70 te Seattle in don staat Washington eeu club bestaat waarvan de weerga elders te vargeefs gesocht zal koooea worden nn wel de Suicide club of op zyn Holland ch □ itgedrokl de zelfmoordenaars vereen iging waarvan de leden 13 in getat enniaarg jaars feu feeetmaal houden en bjj die gelat enbeid er om leteu wie hanner zich het err t van bet leven zal berooveo zynde de oogeluksvogel die het oogelnkkÏEje nommer dert n trekt Zoodra een nieuw lid aangenomen i zweert hy een dnren eed getrouw te zullen blgven aan de atatetea der vereenigiog o zicb binden de maaod Een der leden een zekere Walter D Mc Bryde assistentka si r der bank vao Bishop en Co te Honololu omstreeks 1891 in Seattle woonacbtig waar bg een zoogenaamd tSooief leaderc was keerde na verloop van eenigen tyd naar de Saodwicbeilanden tfrug en dacht zeker weinig meer over zyn dwtiMhaid lid te zyn g wordHO van die menrchooteerende clob toen de mail ait Sao Franciso bem een vleiend Bchryveo bracht van den voorzi ter der club uit Seattle dat op bat laatst gehouden feestmaal het ongeloksoummer op hem go allen was en bg dos beleefd doob dringend aan zgn ens afgeleiden eed herinnerd werd Het jongs mensch dat er niets io ziet zich xonder eenige wettige reden van kant te maken beeft zijn geheim aan tga riendeo Terradeo die bem thans dag eo oasbt bewaken uit aDgs dat bg toch zgn eed gs taod zal jlgren temeer daar meo in zgn bezit een ge a4aB raroWar en eanefiesch laodaoum vond