Goudsche Courant, maandag 14 februari 1898

o 7505 Dinsdag 15 Februari 1898 30ste Jaargang mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd L J SON Utrecht Tandarts Spreeleuur de DONDBRDAUS van fi l aur to bel Hotel ÜE l All W Grootemarkt te GOIJUA Jy4N ROND LANGE QROENENDAAL 123 GOUDA Verkoopt ondet garantie prima Staalwaren en K iercedschappen Toor alle Takkea ViguMrmaaghenooMgdheden HUISHOLDAUTIKELEII BREUKBANDEN PRACHTIGE KEQZË Heerendassen j In de nieuwste niodellfn ONTVANGEN m ► delTieuweWinkel Markt A 70 Groote sorteering ISPORTHEIIDEW C A B BANTZINGER f AaQbeTsl ad STEENKOLEN Uoor bet eindigen der 6rma JAN PRINCE k Co als Steen Icolenhandelaars bied ik luij als opvolger beleefd aan A LAMBERT TÜBP81NGBL Vanaf 14 KBBBÜAHl tot en met 1 MAART Prima GrOT Ruhr Kachelkoleii rO eentê per mud B 10 of meer mud 68 cents Alles yrü thuis k z k GEFR4AGD een BUUGERWOmiTG met ruime Zolder en Schuur tot WERKPLAATS Huurprfls per week 3 Gulden Brieven franco onder No 2448 aan het Bureau van dit Blad GOUDA G TIËSËMA Markt A 54 STOOM HETAAL DRAAIERU Specialiteit in t repareeren van Metalen Luxe Artikelen BKÜGKl S voor gebrekkige voeten AANBEVELEND PUIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merk i NiaHTCAF Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bewijs vsn aobtlioid i oaobet en kurk steoiU vooi EÏen van den nasm dur VirniR P HOPPF Joude Druk vaa A BBINKM VN en Z X N Het Bestuur der Maatseliappij van Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlanden gevestigd te s Hertogenbosch opgericht in 1838 maakt bekend dat in de plaats van den heer A H VAN DILLEN aan wien op zijn verioek etrvol ontslag is verleend lot Ageiil i § benoemd de Heer ïh Peelers Wijdslraat A 172 t © G o o d su bij Avien nadere inlichtingen zijn ie bekomen De Directeur Van deb DOES de WILLEBOIS De Maatschappi verzekert Onroerende en Eoerende Goederen tegen vaste en matige premie jjÊÊ I 1 Liberale Kiesvereenigfinjr BUItl G KR PLICHT zal in een der Lokalen van het Café Het 8chaakbor Kleiweg ZATERDAG 19 VEBRUARI van U IO uur s avonds en ZO IRAC 13 rEBRUARI van IVIs tot Z uur des namiddag s een BURE 4 U instellen alwaar formulieren voorhanden zijn voor hen die hét Hleirecht kunnen verkrijgfen Desverlangd zal men bij het invullen behulpzaam zijn en voor de verzending zorg dragen HET BESTUUR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean pxacla tigr xa et ian grericlxt HEEKË HLIS met TLI staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischèn des tijds Te bevragen LANGE TIKNDEWEQ D 29 No 1 van den NIEUWEN JAARGANG van het VAN DE Zittingen van den Gènieenteraad is verschenen Prijs per Jaargang f 3 In dit VERSLAG worden opgenooM alle bg den Raad ingekomende ndretten en de gevoerde dt euii i n DB UITGEVERS A BRIINKMArS en Zn TELBPBOOirSOlttMEB S2 Kliniek en Polikliniek OUHTKTHtK m UrMM KCOIjOtl BK voor Spreekuren dagelgki van 12 2 o Gratis Spreekuren Maaniag Wtenêdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Ijjnbaan No 11 Ur A OKVL Oentnhnr DirtcUnT Ë CASSl TO TANDARTS Qouda Turf markt SP RBJBKVBMll MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot k uur VrOENSDAO en VRIJDAG van tott uur ZONDAGS niet De ADMINISTRATIE van de DBAAlÜRDG over de rivier de Goowj te Wadiingnem zal den 26e FEBRUARI 1898 des morgens teu elt ure in het KofBehnis van DE EUIJTEB aldaar by enkele iuschryviog AANBESTEDEN Het vernieuwen der Gordingwerken bij de Brug en het inheijen van zes Schoorpalen bij de verdere beveiligingswerken Het Bestek ligt ter lezing in voornoemd Koffiehuis Inlichtingen worden gegeven door den Architect L BÜRGERSUIJK te Qouda Wat i Ib liwtt lanuvini tegea Jicui 8h um4ti k Lendenp en korUto Ê AiilierPaiiiExpeller If U kM krt Ml MW au t WKdm teeeu af3 fcerlaialxpeller Wtt bi Mer huiigsiip i Arterlain Expeller Pnjn 60 Mnt 78 oent sn 1 25 de ftnvb V oriÜDdeii ia U niMStt Aixjth ii i u h Te GOUDA hg C LDGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co VïesthaveB 198 WINKELHOIS TE HUÜR op een der beste standen van UOUDA Franco brieven onder motto Winkelhuisf Bureau dezi r Ouuraat WBTriG OBHBroNKBRO BU het icebrulk daarvan geschiedt het tanden krUfen der Kinderen Z9IVUER DE HINÜTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan bem die bewezen kan dat de b my ter inzage liggende getuigscbriften der nibstekende resultaten van d RIectfomotoriscbe Tandhaisbandjes niet ecbt syn Mb Mtnlette op dennaam van den Fabrikant mVSmï HOITK W Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 93 cent door llOBERTDULT A Uinegen Verkrijgbaar bg WOLFF Co WeslIuTes 19 $ Wederverkoopera gevraagil ARIEN EN BEENEN eo andere gebroken voorwerpen van glaa porcelein aardewerk hout ivoor metaal eoz worden onbreekbaar vait geiymd met de wereldberoemde CEMENTof KÏTLIJM Flacons met gebraiksaanwyiing 10 cent by J vag OIJE Kleiweg No 2 mHh Wl zukur 21JU Vil do Eciite Eikel Cacao u outvangtn mtmnf gesteU eo na vele proituemingen i den handel gekomen onder deii naam dos uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de beete machinee in het wereldberoemde étabblisaement van Gebrik Stollwerok te Keulen ttcha Cikel acsio in Tierktnten baaaen Sete Eikel Cacao is met melk gekeoktgene angeiume g onde drank nor dagelyksch gebruik emit flwelqcta Ta t poder TOOT een kop ChoeoUti Ala geneeakrachtige drank bg gerat Tandiarrhee dechts a t water t getroUnn Terkrygbau bjj 4e ToonMMM B fl Apotbekera aoa i Kol V Kfc y tMq Pty f 130 e 0 90 Otnentlnrtagenwoerdiger ▼ land Mus Mattenkltdl Ajnsteréum Kalveritfaat 103 sw Bolteplandsch Overzlchl De ODtballlDgea van des overste Picquart bg de bBbaodeliog ao bet Zola proces hebben aan deo dag gebracbt dai deze aan het tuiol tWrie allerlui be£Wftreud fsUen tegen Ë8turhaz verzameld bad doch dat deie door iemand van het mioiiteri geivaar chuwtl werd en dat machtig beachermera hem de band boven bat hooid hielden Picquari drtreotegen vi I m ODgeDade eu werd aaa d u uithotk vau Tuni erpltó st tarwyl zyo carrière is gebrokun Meer en meer wotdt bet daidel ik dat Wffmet het proces Esterbazy uiet in den haak was dat de militaire ambteuarea aan het ministerie tegen elkander koipt ü en wroetten maar of met dat al eü ig licht zat worden ontstoken o er htt proce Dreyfun blgft nog twyfe acht g De al eme i B iodruk ia dat de vooraitxlchten np reTiii ao d t proces er oiet slechter 0 i zyo geworden De particuliere correapoudeotvfia het cHaad seint omtrent de e zesden zittingsdag het volgende ly eu om bet paleis vau justitie was bel vaei kalmer dau gisteren Da zitting van bedeu bracht het eind van de confrootatie van kolunel Picqoart met di officitireo van den generaleu staf OpdebekchaU digiug dat hi gelogan beeft bem door kolooel Henry aar bet hoold geworpen vertelde koloDvl Picqoart utet groote uolroeriog dat dv veroordeeling au kapitein Dreyfus het wtrV is geweest au kolonel Saudberr majo rLaatb kolonel ilenry majoor Uu Paty de Clam ai den arohiïans Gribelio die dezen arbeid hebben lerricht onder Iridiiig van geueraal Gonoe Bg bel verlaten van deo dienst beeft kolonel Saodberr aan da andereu de lorg nagelaten om bet gemeonschappelgka werk tegen eiken aanval te verdedigen Kolonel Picquart dia gevoelt dat hg zeer spoedig uit bet leger sal wordeu weggejaagd meent alles ta moet o opoffemo aau zgo geweten van eerlgk man De verdedigers van Zola zyn er met v el moeite in geslaagd te doen blgken dat de bescbaldiging van Lautb eo Gribeliu tegen kolonel Picquart als zoo deae verzocht hebben op bet veetgfnoemde kaarttelegram aen post Umpsl te plaatsen onmogelyk zin kan hebbeo eo onnaar is Ëvenzoo ia de befcbuldiging van kolouel üeDry dat mr Lebloia met Pifquart bet gebeim dossier heelt oagezieo onhoudbaar gebleken doordat bawgxeu zyn geleverd dat mr Leblois niet te Parijs wa toen dit zoa zyn geschied Mr Demange beeft onder eeda verklaard dat ds advocaat l allès vao een rechter in den FEiJlLLülTOS Naar het Frantck 48 Zij heefi het verlorea rnqobser I U heb bet opgeraapt en bahouden yDat is entimsDtael lei by spottend insar hoe etheriaoh darKelïjke Hefileshiitories ook mogsa EJJD zoo staat bjj deza mija eer op het apel fUw eerP riep ik uil Gy aaobidt haar zjj heeft n gezegd dat zij u bemint en ik beo jsloersch I ig hebt dal alles eeoige uren geleden met niet weinig Irotscbbeid uitgebazuicd ËsD schrikkelijk licht ging er voor my op ik hartDnerde uy na alles Wilt ge by geval geluigeo hebben die bet ook hoordeoF O ge zijt in geestdrift ontstoken gqweeet ge hebt effect gemaakt en zelfs da verbliudite ecbtgeooot zou zich moeilyk sseer illusies kunnen ukan Ik luisterda geheel ter neergeslagen ea ilaoht aan het gevaar dat Diana boron het hoofd hiog O gy zwjjgt thans heraaro de graaf go i yt nn niet verontwaardigd meer f Ik kreeg eeu iogeviag van boven Wat vertel ja me daar toch sneneer riep ik met eeo gemaakten schaterlach Weat je dan niet dat ik gak ben en dat ik mij allerlei diagen verbtetd in mijn aanvallen ran waanzin f a mooio krygsraad van 1894 heMt vernomen dat in de raadkamei een geheim stuk in medegedeeld Mr Demaoge beeft gewacht met het verzoeken van eeo ouderzotfk eu van varuiatigioK au bet OQwe tig voonig omdat by de zekerhfiil wil hebben dat bat nieuwe prooeg Dreyfua iu het openbaar behandeld zal wordenTe zelld T tyd veraodurde generaal Billot m de Kamer zyn gewone lormnls door ou de iot rpellatie van den beer Roche te aDlwoordeo dat Dreyfai rechtvaardig en loyaaU leroordeeld is Het woord twettig dat bg by roeger gelef enhedeu ate ds gebruikte b eef 00 a htjjurwege Geoei al Bitlot gevoelt zoozeer dat de herziening vao bet proces Dreyfus ooTermydelijk ia dat hy by voorbaat verklaard beett in dat gevfll t a oulslag te nemen Keereb wy tot bet i rocsa terug Verdei werden gehoord senator Ranc en de letterkundige Qa tlard die getoigeuis afie den omtraol de goede trouw van Zola Jaurèa hield eeu groote Um mende redevae ring over de eroatige foateo in bet proceS ËNtprhazy en de oowettigboid vao het proce Dreyfu Bg zeide dat men geen veertig afgevaardigden vindt die oiet van deze ouwdtt gheid eo deze fouten overtuigd zyn maar dt vrees voor de verkiezingen doet hen zwygen Spreker gaat zos uoodig liever met de naarheid ouder De s tcialistiache redenaar maak e eeo zeer diepen iodruk Hut Hüf wtiigerde bet ooriiproakelyke bor d rel Op te vragen Uu eiude by de tebatten to worden overltgd Dei f etuigeoverkliring van deo beer Uertillon was uiterst verward Het met zorg gekozen pobliek onthield zich van elke betooging Zondag was er geen zitting In de Franscbe Eamerzittiog diende de nf gevaardigde Jalei Roche eeu interpellatie io over de betrekkingen vao den minister vaa oorlog met de familie Drejfus Da afgevaardigden Beauregard eu Caaielin hebbeo derge lyke iDterpellatiëo iogediead De minister van oorlog generaal Billoi verzocht uitstel van bebaadetiog tot na afloop vao het proces ZmIb maar verklaarde reeds dadelyk dat by nooit in betrekking beeft gestaan lot de famil e Dreyfus De Minister herbaalde dal Dreyfus schuldig is en rechtvaardig en loyaal veroordeeld Ali gy wilt terngkomeo op de gewgsde saak kant gy een anderen minister van oorlog zoeken riep by oit Ds he r Roche protesteerde tegen hen die op de tribune verklaren dat de verrader historie I iniju peettante zou verliefd op mij zyn en het my gezegd hebben I En ik lachte ik lachte t was een marteling om bet te besterven Zoodat gy hebt gelogetk tialt mijnheer I hernam ik alsof ik kwaad werd dat iB geen woord dat een edolman past UÜ zult mij voldoening geven binnen een besloten plaats ten aanschouwe van liet ganacbe bof Ka ali ik u zal babb n gedood dan cat myn petsmoet met den koning trouwen en ik met de koningin die ik bemin sinds den dag waarop zij my in stille baar gouden s uier gegeven heeft Gy kunt onze liefde goheel bescbreren vinden io do gesobiedeuis vun Josoa Harlzfeld van Thuringen waarvan de twee dealen in myn bibliotheek staan iïiedaar ds waarheid 1 Terwyl ik die vreeaelyke komedie speelde stolde my het bbed in de adoron fk dacht om Diana die ik bad verraden eu orergeleverd zonder bescherming aan de wreedheid van dien onvermutwbaren man M u voogd staarde mij onbewogen aan terwijl zyn mond zich tot een valscbea grimlach vertrok Dan bekeat gedat je kraakzinnig zytp rroeg ky Met onderaohaiil antwoordde ik fk ben het voor u eo uws gaiyken maar dat kan me wemig soh len lü die ik bemin zat myn verstand roemen Op dit oogenblik kwam Granger met eeu der geneesiieeran da kamer ia Ik kleurde onwtlleke irig Kom hier myn waarde Granger riep de graaf vroolijk uit Daar heb je nu je client die zelf sjja krankzinnigheid belijdt en ik geloof waarachtig dat bij BQ als aen gunst zal vrsgeu om het prooss vgrbaal te nogen tsskeDM van ds xittiag waarorsc gy I Bcbnld is en nielt min met zyn famÜia betrekkingen ood choadon £ ao heftig incident volgda Da heer Koche werd tot de orde geroajifu Da Kamer besloot teu slotte met 17H t eo 72 stammen da interpellatie earat na afloop van het procea Koli te bahandaten De luparcial heeft eau barer vertegenwoordigers naar dsL beer Hüganta gvzuoden om dezen over het hangende geschil met de Vereenigde Staten t onderhouden De Spaanachs premier gat toe dat het gedrag vao deo heer Dupny de Lótue reer onvoorzichtig was doch vougdn r by dal de inbond van deo bewaiteo brief neheel in strgd was met de dopêches van den gozant waarin bg steeds den beer Mc KiDJay tn eeo gnostig Itcbt plaatste eu nooit op atkeurends wyee over hem iprak De beer Sa avta erkende dat de openbaarmaking van het schryven eeoige verwyderiog tussoheo Spanja en de Ver euigde Stalen tengevolge 20U kunaeu hebbeu doch h i sprak de Qonp oit dat deze slechts van voorby gaandan aard zou blykeo te z ijo Koning Oskar heeft ds zitting van het Noorsohv Storiiog geopend met eeo troonrede By bracht io hennoe iog dat hy iu bet afgeloopa iiMr naar aanleiding van zgnregeeringijobitj uit fttle standen vnn bet Noorache volk zeer gewaardeerde bewyten van genegenheid ontvingen bad Vervolgens wees de koning op den gso tigen eeo no ra iB hen toeataud da goed g alaagde conversie van da leeuing van 18B0 en de omatan dig held dat mea geen behotfte heeft gehad aan nieuwe betasti gen Ëeuige wetiootwerpen werden aangekondigd u a eer WttttODtwérp tot hervorming van het openbtai ooderwga Over do brandende quaestiün schynt to ds troonrede niet gesproken te zyn Verspreide Berichten DuirauHi iHi Io dan nacht van Douderda op Vrydsg zyn ia bet Lnhngabied aardschokken gevoeld die vfT oheideoe seconden aanhielden Geatf hoibi voor den keizer Het rustign stadje Orsoy oiet ver vsn Düssaldorf wa io de laatste dagen het tooneet van groote opwinding Ter gelt genheid van den verjaardag van den burgemeester werden de werklieden oit zyn fabriek onthaald op bier enz Toen de bnrgeQjggiter eeu hooh instelde op don kei too wMnig tevreden waart Ik begreep dal ik veroordeeld was en ik voelde een groote moedeloo heul EÏoh van mjj messter mskeo maar ik begreep ook dat Diana ten koste van nlles moeat worden gered £ k wit leekenen zei ik met rooveol vuur als mij nmgeljjk was indien gy tan uw kant uwe toestemming wilt geven tot myn huwelijk mrt de koaiagiol De BOtaria slaakte een kreet van veibaziog O ja gy weet er nog niets vau hernam myii voogd Onze gatukkiife pupil ii verliefd p aen koningin van Thariogen die ham lezen nnoht baar goudsD sluier beeft gegeven Ssst t Spreek wat r achter zei ik op het rustbed wyzsnde zij ligt daar te tapen Goed t is afgesproken gy ïult e trouwen haar eer is er wsaraohtig geooeg mee gemoeid Kom Granger baal het prooes verbaal Voorziohtig graaf antwoordde myn ouds vriend ernstig daar wordt bier een i lechte daad gedaan Gy eijt uu wat nl te vasthoudend hernam de heer de Maufert droog Dat moet je nu maar met hom vinden en met de faculteit U wasch er mijn lianden van af l e dokter staarde my aandachtig aan en vropg om alleen met mij te negen zyn Ik ried zijne gedachtso eu schrikte er voor Neen I riep ik uit ij ket het vonnis gewezen ga been Mijne beersn laat ons niet onbescheiden zijn Mi myn voogd Wij loopen gevaar van de koningin wakker ts maken Last oas haangaaa wjj hsbhfn bertBdle neg hd kleiaightid t r fslea atamdsn alle werkiiedeo een 140 tal daarmcNS in behalve 15 waaronder een Boltandar Spottend en mioaobteod spraken zy daarn over het abocbc roepen voor den kaiier ala geheel iets overbodigs Dat gat weldra aan leiding tot eeo kinpparty tosschen de patriott sohe en sooiaUstiache arbeiders zoodat de politie iQischenbeideu moest komen en enige vachteribazeo in b eobtsnis nam Öeu volgenden dag werden de 1 werklieden ontslagen maai vele anderen daarover vertoornd ook van andere fabrieken s oteo zich by hen aan ten getale vao een 4t Da BoUander werd alH vret mdeliug over de gre a gebracht KlUNKKIJK Te Aviguon heeft een moordaanslag op een brievtiobeateller algoiueene ontroering verwekt Ken jongmt usch Georges GelNenberger pas lit jatr oud zoon an geacute familie te ï niot Maudf by Purys had aan zicbzetven een aaogeteekeadeo brief gezonde te Isle eu Sorguae onder deo naam vau Gerardioi Men eet dat in Frankryk aangeteeksnde brieven aaa ba worden afgegeven tegen ret u door een byiooderen besteller dis dan veracheidene van dia brieven beett te bezorgen Toen de besteller Henri Yvan een stevige man van 47 jaren by deo gewnandeu Gorardini te Avignon deti brief bra bt deze bewoonde eena kamer op de derde vsidiepiog sprong hal jongmenich eensklaps op hem toe en bracht hem a n bsvigeti slag in den nek toe Of choon half verdoofd begon Yvan zich krachtig te verweren terwyl Gerardiui bem na met een kletueo do k versclieideoH wonden toebracht Gelakkig was de briaienbestaller de sterkste Hy wist liy bet raam te komen sloeg de rniteu stuk sn ria t offl hulp Nn werd Gerardioi gegrepen eubji het doorzoeken van zyn kleeren vond men eeo kaartje met den naam Georges Geiseuberger Bet is nader gebleken dat dit zgii ware naam is De wonden van dan factenr moeten niet gevaarlyk zgn 0 81KNnUK De socialistisch Poolse be afgevaardigde Datzyoski is voor de Inudsrechtbaok van Krskan gedagvaard om zicb ta verantwoorden voor opruiing en storioif van de opefthara rost De tachtigjarige prioaea ülemeotine do musdsr van vorst Ferdinand onlaiigi nngaiteUl oit Bolgarge tftroggekeard ligt te Wosoen met longontsteking te bed Men vreest voor haar teveo Daar zy de algemeene raadgasfstfr eo aan voerster van baar geheelefamihe io t byzonder van hanr Z ioa Ferdinancl ia coq baar dood Granger wilde prolesieereo maar nu hield ik mljj üf ik boos werd en sehold hem uil mijnheer de Maufert iHchte Elndalgk gingen t j heen Alleen gebleven daoht ik niet meer om den slechten afloop dien de zaak voor my had Kcbad naar alleen om Diane ora bare drHefheid an hare toekomst All mijn voogd oüu nu tyn vrrdenkmg wu opgewekt niet neer geloofde aan myn krankzinnigheid en op baar een geheime raak uitoefenen ging Kn ik ik was bet die haar lu t verderf gestort had I fk locht oen middel om baar te bolpen maar vond er geeu Zij as alloeu londer familie ondor anderen hescbsrmer dan my en ik stiet san alto zyden op onmogelijk t verbreken biuderpalen Alleen de misdaad biuef my over als by dood was £ ou tij gered wfr on tiet wa bijna naoht geworden Onbewegelyk op mijn ruithad gezeten overmand door myti rampspoel poogde ik mij te o verred n dat myn gemaakt raaskallea s grnven verdenking wet zou hebben afgeleid toen er een band op miju chouder ward gi legd Ik voelde dat hij het wai ik keerde my verwilderd om als ware ik netrapl geworden op da uitvoering van den moord waarover ik had gedacht O ge behoeft u nu niet op te winden zei hy kt el Wij lyo alleen sn ik heb geen voorwendsel ineer om uw romsneske grillen aan ta h oren VVaeht een nieuwen aanval af dan zei u de rol vaa kranklionige beter afgaan Op dit oogenblik hehbea wti ren andere taak utt de wereld ta msken bet bttraft mijne vrouw die het mij niet aanstaat u te sien liefhebben